• Sonuç bulunamadı

İletişimin Temel Kavramları

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "İletişimin Temel Kavramları"

Copied!
13
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

İletişimin Temel

Kavramları

(2)

Gösterge

Saussure, göstergenin aynı sistem

içindeki diğer göstergelerle ilişkisini öne çıkarır. Örneğin çocuk göstergesinin

anlamı diğer göstergelerden nasıl ayırt

edildiğine bağlı olarak belirlenir.

(3)

Gösterilenler, gerçekliği anlayabileceğimiz biçimde sınıflandırmak için kullandığımız zihinsel kavramlardır. Bir kategori ile

diğerleri arasındaki fark doğal değil, yapaydır.

Gösterge

(4)

Gösterge

Saussure’a göre anlamı en iyi belirleyen şey, bir göstergenin dışsal gerçeklikle olan

ilişkisinden çok, o göstergenin diğer göstergelerle ilişkisidir.

Saussure, göstergelerin nedensiz doğası

üzerinde durur. Bir başka deyişle, gösteren ile gösterilen arasında zorunlu bir ilişki olmadığını ifade etmiştir. İlişkiyi belirleyen uzlaşımdır.

Uzlaşım, göstergelerin toplumsal boyutudur.

(5)

Gösterge

Saussure, göstergelerin içinde düzenlendiği iki yol belirlemiştir.

Bunların ilki, paradigmadır. Bir

paradigma, içlerinden bir tanesinin kullanılmak üzere seçildiği bir

göstergeler dizgesidir.

İkincisi ise dizimdir. Bir dizim, seçilen

göstergelerin birleştirildiği iletidir.

(6)

Gösterge/Paradigma

Paradigma, bir dizgedir. Seçim bu dizge içerisinden gerçekleştirilir. Örneğin

harfler yazılı dilin paradigmasını meydana getirir.

Paradigmanın iki özelliği:

1)

Bir paradigmadaki tüm birimler ortak özelliklere sahip olmalı.

2)

Paradigmadaki her birim, diğerinden

kolayca ayırt edilebilmeli.

(7)

Saussure’un paradigmatik ve dizimsel

ilişkilerine dair kuramları, göstergelerin işleyiş biçimlerini anlamaya yöneliktir. Saussure temel olarak dilsel sistemle ve bu sistemin

göndermede bulunduğu gerçeklikle ilişkilenme biçimi üzerinde durmuştur. Ancak okurla nasıl ilişkilendiği meselesini ihmal etmiştir.

Saussure’un takipçisi Roland Barthes onun ihmal ettiği bu konuya odaklandı.

Barthes’ın kuramının merkezinde

anlamlandırmanın iki düzeyi düşüncesi vardır.

Roland Barthes

(8)

Düzanlam

Anlamlandırmanın birinci düzeyidir.

Bu düzey,

göstergenin, göstereni ve gösterileni arasındaki ilişkiyi

göstergenin dışsal gerçeklikteki göndergesiyle olan ilişkisini betimler.

Barthes, bu düzeyi düzanlam olarak adlandırır.

Düzanlam göstergenin ortakduyusal, aşikâr anlamına gönderme yapar.

(9)

Barthes’ın yaklaşımı içinde

anlamlandırmanın ikinci düzeyinde göstergeler üç yoldan işler:

1.

Yananlam

2.

Mit

3.

Simge

(10)

Yananlam

Yananlam, göstergenin kullanıcılarının duygularıyla ya da heyecanlarıyla ve kültürel değerleriyle buluştuğunda

ortaya çıkan etkileşimi betimler. Bu,

anlamların öznelliğe ya da en azından

öznelerarasılığa doğru kaydığı andır.

(11)

Mitler

Barthes’a göre mit, bir kültürün, gerçekliğin ya da doğanın bazı görünümlerini açıklamasını ya da anlamasını sağlayan bir öyküdür.

Barthes’a göre bir mit, bir şey üzerinde

düşünme, onu kavramlaştırma ya da anlamanın kültürel yoludur. Barthes miti, birbirleriyle ilişkili kavramlar zinciri olarak düşünür.

Barthes, mitlerin temel işlevinin tarihi doğallaştırmak olduğunu söyler.

Bir kültürdeki hiçbir mit evrensel değildir.

(12)

Simge

Bir nesne, uzlaşım ve kullanım aracılığıyla başka bir şeyin yerine geçmesini mümkün kılan bir anlam kazandığında simge haline gelir. Ferrari, zenginlik simgesidir. Bir

filmde bir adam Ferrari’sini satmak

zorunda kaldığında, bu, o kişinin işindeki

başarısızlığının ya da servetini yitirmesinin

bir simgesi olabilir.

(13)

John Fiske (2014). İletişim Çalışmalarına Giriş. Çev. S. İrvan. Ankara: Pharmakon Yayınları.

Yararlanılan kaynaklar

Referanslar

Benzer Belgeler

İşletmenin Sürekliliği Kavramı: Sözleşmede aksi bir madde yoksa işletmenin sonsuz bir süre için kurulduğu ve ömrünün belli bir süreye bağlı olmadığı kabul

Ayak Bileği: Ayağın arkaya doğru inklinasyonu nedeniyle hafifçe plantar flexiyondadır.. DÜZ

Mevcut çalışmanın amacı farklı alanlardan mezun olan pedagojik formasyon öğrencilerinin öğrenme stillerini belirlemek; öğrenme stilleri ile cinsiyet ve mezun

dönüşüm dönemini de o dönemin kendi bilinciyle yargılayamayız; aksine, bu bilinç, maddi yaşamın çelişkilerinden, toplumsal üretken güçler ile üretim ilişkileri

Elektromanyetik tayf tahsisiyle ilgili uluslararası örgütlerin

 Bu yeni ekonominin temel özelliği, kişiye özel üretimde bilgi ve teknoloji uygulanmasının ekonomik başarı için yegane etmen olmasıdır..  Castells’e göre rekabet

 Morozov, günümüz devrimlerinin artık internet üzerinden örgütlendiği ve internetin ‘örgütsüz örgütlenme’ olarak ele alınması iddiasına karşı çıkar:

dönüştürülmesidir. Dil düşünceyi aktaran bir semboller bütünüdür. Alıcı için bir uyaran olarak işlev gören her şey mesajdır. Konuşma, görsel metinler,