• Sonuç bulunamadı

İletişimin Temel Kavramları

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "İletişimin Temel Kavramları"

Copied!
8
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

İletişimin Temel Kavramları

(2)

Özellikle 1960 sonrası dönemde kapitalist toplumlarda ortaya çıkan değişimleri/dönüşümleri ifade etmek üzere çeşitli kavramlaştırmalar ortaya konulmuştur.

Örneğin:

Küresel köy  Marshall McLuhan

Sanayi sonrası toplum Daniel Bell

Teknokratik çağ Zbigniew Brzezinski

Enformasyon toplumu  Yoneji Masuda

Ağ toplumu  Manuel Castells

(3)

Kapitalist toplumda meydana gelen değişmeler, bir sanayi toplumundan enformasyon toplumuna geçiş biçiminde

değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmede özellikle Daniel Bell’in The Coming of Post-Industrial Society isimli kitabı etkili olmuştur.

Daniel Bell

(4)

Bell’in hem sanayi sonrası

toplum hem de onun ardından enformasyon toplumu

kavramlaştırmalarının ortaya çıkışında iki önemli çalışma vardır:

Fritz Machlup ve Marc Porat’ın ABD’deki enformasyon

ekonomisinin büyüklüğüne ilişkin yaptığı çalışmalar.

Daniel Bell

(5)

Manuel Castells, sanayi sonrası toplumun dinamikleri üzerine düşünür. Bu düşünce çabasının merkezine ise enformasyonel ekonominin gelişimini koyar.

Bu yeni ekonominin temel özelliği, kişiye özel üretimde bilgi ve teknoloji uygulanmasının ekonomik başarı için yegane etmen olmasıdır.

Castells’e göre rekabet artık emek maliyetleri gibi eski

göstergelerle ölçülmez. Bunun yerine teknoloji düzeyi daha uygun bir rehberdir.

Manuel Castells

(6)

Casttels’e göre, 1970’lerde ABD’de enformasyonel

teknolojinin hızlı bir biçimde gelişmesi, ekonomik durgunluğun ardından sermayenin yeniden yapılanmasını sağlamıştır.

Castells, daha bilgi temelli ve daha az hiyerarşik yapıların ortaya çıkmasına olanak sağlayan enformasyonalizmin

kuruluşlara artan bir esneklik kazandırdığını belirtir. Böylece, yeni teknoloji sayesinde büyük yapılar hem mevcut piyasa koşullarına hızlı biçimde karşılık vermek ve aynı zamanda ölçek ekonomilerinden de yararlanmak için düşünümsel girdilere ağırlık verirler.

Manuel Castells

(7)

Yeni teknoloji, büyük yapıların etkinliklerini küresel çapta eşgüdümlü olarak yürütmelerine de olanak verir.

Bu nedenle, sanayicilik ekonomik büyümeyi odağa alırken, enformasyonalizm daha çok bilginin gelişimi ve ağların

yaratımıyla ilgilidir.

Manuel Castells

(8)

Nick Stevenson (2008). Medya Kültürleri, Sosyal Teori ve Kitle İletişimi. (Çev.) Göze Orhon ve Barış Engin Aksoy.

Ankara: Ütopya.

Yararlanılan kaynaklar

Referanslar

Benzer Belgeler

 Pierce anlamı incelemek için gösterge, kullanıcı ve dışsal gerçeklik arasında üç köşeli bir ilişkiyi modelin zorunlu bir öğesi olarak varsaymıştır...  İki

üzerinde durur. Bir başka deyişle, gösteren ile gösterilen arasında zorunlu bir ilişki olmadığını ifade etmiştir. İlişkiyi belirleyen uzlaşımdır. Uzlaşım,

 “Temsil, bir şey hakkında anlamlı bir şey söylemek ya da dünyayı diğer insanlara anlamlı bir şekilde tasvir etmek için dilin kullanılması

dönüşüm dönemini de o dönemin kendi bilinciyle yargılayamayız; aksine, bu bilinç, maddi yaşamın çelişkilerinden, toplumsal üretken güçler ile üretim ilişkileri

Elektromanyetik tayf tahsisiyle ilgili uluslararası örgütlerin

 Morozov, günümüz devrimlerinin artık internet üzerinden örgütlendiği ve internetin ‘örgütsüz örgütlenme’ olarak ele alınması iddiasına karşı çıkar:

dönüştürülmesidir. Dil düşünceyi aktaran bir semboller bütünüdür. Alıcı için bir uyaran olarak işlev gören her şey mesajdır. Konuşma, görsel metinler,

İşletmenin Sürekliliği Kavramı: Sözleşmede aksi bir madde yoksa işletmenin sonsuz bir süre için kurulduğu ve ömrünün belli bir süreye bağlı olmadığı kabul