• Sonuç bulunamadı

İletişimin Temel Kavramları

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "İletişimin Temel Kavramları"

Copied!
12
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

İletişimin Temel

Kavramları

(2)

 Charles Sanders Pierce (1839-1914)

 Amerikalı mantıkçı ve düşünürdür.

 Çağdaş mantığın öncülerinden ve göstergebilimin kurucularındandır.

1878’de yayımlanan Photometric

Researches’de göstergebilimin temellerini atmıştır.

Charles Sanders Pierce

(3)

Pierce, göstergelerin genel bilimini

yapmaktadır. Onun göstergebilimi, esasen göstergeler ve anlam üzerinedir. Daha çok göstergeleri tanımlayıp sınıflandırmayı,

nesneleriyle bağlantılarını belirlemeye dayanır.

Kuramı bir göstergeler mantığı ya da öğretisi olarak değerlendirilir.

Peirce, göstergeler bilimini kurarak dil mantığında iletinin üretiminin koşullarını aramıştır.

Pierce

(4)

 Pierce anlamı incelemek için gösterge, kullanıcı ve dışsal gerçeklik arasında üç köşeli bir ilişkiyi modelin zorunlu bir öğesi olarak varsaymıştır.

Peirce

(5)

Peirce

(6)

 İki uçlu oklar, her bir terimin ancak diğer ikisiyle ilişkisi içinde kavranabileceğini bize gösterir. Bir gösterge, kendisinden başka bir şeye yani bir nesneye göndermede bulunur ve birisi tarafından anlaşılır. Bir başka

ifadeyle, kullanıcının/yorumlayıcının zihninde bir etkiye sahiptir.

Peirce

(7)

Saussure’un göstergebilim anlayışı Genel

Dilbilim Dersleri başlıklı çalışmasından izlenebilir.

Bu çalışma, ölümünden sonra öğrencilerinin

tuttuğu notlardan hareketle yayımlanmıştır. Yayın yılı 1916’dır.

Bu çalışmada Saussure, göstergeleri inceleyen bir bilim dalını müjdeler. Bu bilim dalının

göstergebilim olarak adlandırılacağını öngörür.

Saussure’un yaklaşımında dilbilim, göstergebilimin altında bir bölüm olarak değerlendirilir.

Ferdinand de Saussure

(8)

 Saussure, göstergenin kendisine daha doğrudan odaklanır. Onun için gösterge anlamı olan fiziksel bir nesnedir. Onun

terimleriyle söylersek, gösterge bir gösteren ve bir gösterilenden oluşur.

 Gösterge=gösteren+gösterilen

Saussure

(9)

Saussure

(10)

 Gösteren, göstergenin algıladığımız

imgesidir. Kâğıt üzerindeki işaretlerdir, havadaki seslerdir.

 Gösterilen, göstergenin göndermede

bulunduğu zihinsel kavramdır. Bu noktada gösterilenin bir nesne değil de, nesnenin zihinsel bir tasarımı olduğuna dikkat

edilmelidir.

Saussure

(11)

 Gösterenler ve gösterilenler evrensel değildir, kültüreldir.

 Gösteren ve gösterilenler arasında

zorunluluk ilişkisi yoktur. Aralarındaki ilişki keyfidir. Bu da anlamın nihai olarak

sabitlenmesinin olanaksızlığına işaret eder.

Saussure

(12)

John Fiske (2014). İletişim Çalışmalarına Giriş. Çev. S. İrvan. Ankara: Pharmakon Yayınları.

Yararlanılan kaynaklar

Referanslar

Benzer Belgeler

İlk grupta yer alanlar aktarım modeli ya da süreç okulu olarak adlandırılır.. İkinci grupta yer alanlar ise kültürel model

kavrar. Kültürel modelde ise aktarıma değil, anlamların üretimi ve değişimine odaklanılır.  Kültürel modelde metin, aktarım modellerinden farklı olarak,

üzerinde durur. Bir başka deyişle, gösteren ile gösterilen arasında zorunlu bir ilişki olmadığını ifade etmiştir. İlişkiyi belirleyen uzlaşımdır. Uzlaşım,

 “Temsil, bir şey hakkında anlamlı bir şey söylemek ya da dünyayı diğer insanlara anlamlı bir şekilde tasvir etmek için dilin kullanılması

dönüşüm dönemini de o dönemin kendi bilinciyle yargılayamayız; aksine, bu bilinç, maddi yaşamın çelişkilerinden, toplumsal üretken güçler ile üretim ilişkileri

Elektromanyetik tayf tahsisiyle ilgili uluslararası örgütlerin

 Bu yeni ekonominin temel özelliği, kişiye özel üretimde bilgi ve teknoloji uygulanmasının ekonomik başarı için yegane etmen olmasıdır..  Castells’e göre rekabet

 Morozov, günümüz devrimlerinin artık internet üzerinden örgütlendiği ve internetin ‘örgütsüz örgütlenme’ olarak ele alınması iddiasına karşı çıkar: