• Sonuç bulunamadı

İletişimin Temel Kavramları

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "İletişimin Temel Kavramları"

Copied!
9
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

İletişimin Temel

Kavramları

(2)

Medya (İngilizce medium-tekil, media-çoğul)

orta, ortam, araç

Yanlış kullanımlar: medya araçları medyalar

Medyaya nasıl bakmalı?

(3)

Medya sözcüğü, yaygın biçimde, iletişim araçlarını ifade edecek biçimde

kullanılmaktadır.

Bu araçlar, yazılı, sözlü, görsel, işitsel olabilir.

Ancak medyanın yalnızca araçları ifade eder biçimde kullanımı eksiktir.

Medya deyince neyi

kastediyoruz?

(4)

Medya kurumları Medya ürünleri İzleyici

Medya deyince neyi

kastediyoruz?

(5)

Bu ilişkiyi kavramak için üç boyuta bakılmalıdır:

İzleyici

İçerik

Medya çalışanları da dahil olmak üzere kurumsal yapı ve işleyiş

Medya ve toplum ilişkisini nasıl

kavramalı?

(6)

Medyanın izleyicisi olmanın anlamı nedir?

İzleyiciler boyutunda iletişim çalışmaları

alanında uzun yıllar boyunca gündemi işgal eden önemli bir konu medyanın izleyiciler üzerindeki etkisidir.

- İzleyici, medyadan gelen mesajları doğrudan kabul eder mi?

- İzleyici, medyadan gelen mesajları kendi

anlam dünyası doğrultusunda yorumlar mı?

İzleyici

(7)

İçerik, basit bir biçimde bir noktadan

diğerine aktarılan iletilerden mi ibarettir?

İçeriğin nasıl inceleneceği de iletişim ve medya çalışmaları alanının başlıca

meselelerinden biri olagelmiştir.

İçerik

(8)

Kâr amaçlı ticari işletmeler

Medya dışı sermaye

1980 sonrası neoliberalizm ve deregülasyon

Tekelleşme-yoğunlaşma

Kurumsal yapı ve işleyiş

(9)

Nalçaoğlu, Halil (2005). “Medya ve toplum ilişkisini anlamak üzere bir çerçeve”, Medya ve Toplum. Sevda Alankuş (der.) içinde.

İstanbul: IPS İletişim Vakfı.

Yararlanılan kaynak

Referanslar

Benzer Belgeler

Davranışın öğrencinin kendisinin ya da sınıftaki arkadaşlarının öğrenmesini engellemesi, davranışın öğrencinin kendisini ya da arkadaşlarının güvenliğini

Sosyal Bilimler İçin İstatistik: SPSS Uygulamalı.. Ankara:

Genel eğitim sınıflarında farklı eğitim gereksinimi olan öğrencilerin bu gereksinimlerinin yalnızca sınıf öğretmeni ile karşılamak yerine bu işe farklı

“E-devlet” ise zaman içerisinde gittikçe artan gereksinimlerin yarattığı, bilgi ve iletişim teknolojileri vasıtasıyla ayakta duracak olan yeni devlet

alır. Ama maddi akıl bu tümelleri alma işini kendi başına gerçekleştirmez, çünkü o, örtük olarak söylendiği gibi, yalnızca alıcı, yani edilgin bir yetidir. Onun

 Pierce anlamı incelemek için gösterge, kullanıcı ve dışsal gerçeklik arasında üç köşeli bir ilişkiyi modelin zorunlu bir öğesi olarak varsaymıştır...  İki

 Bu yeni ekonominin temel özelliği, kişiye özel üretimde bilgi ve teknoloji uygulanmasının ekonomik başarı için yegane etmen olmasıdır..  Castells’e göre rekabet

dönüştürülmesidir. Dil düşünceyi aktaran bir semboller bütünüdür. Alıcı için bir uyaran olarak işlev gören her şey mesajdır. Konuşma, görsel metinler,