• Sonuç bulunamadı

İletişimin Temel Kavramları

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "İletişimin Temel Kavramları"

Copied!
11
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

İletişimin Temel Kavramları

(2)

Modern dünyanın ayırt edici özelliği küreselleşmedir.

Küreselleşme kavramı, yakın dönemde ortaya çıkmakla birlikte olgu aslında eskidir.

Kökeni geç Ortaçağ ve erken modern dönemdeki ticaret alanındaki genişlemedir.

Öncesinde daha ziyade yerel karakterde olan ticaret, 15.

yüzyılın sonlarından başlayarak hacmini ve coğrafi genişliğini olağanüstü derecede artırmıştır.

Küreselleşme

(3)

İletilerin uzak mesafelerde aktarımı yeni değildir. Söz gelimi, Roma ve Bizans imparatorluklarının kurdukları yol ve buna bağlı olarak haberleşme sistemleri iletilerin mekân sınırlarını aşmalarının önemli örneklerindendir.

Ancak iletişim ağlarının küresel çapta sistematik olarak örgütlenmesi daha yenidir. Bu gelişme 19. yüzyılda

gerçekleşmiştir.

İletişimi, ulaşımdan ayıran yeni teknolojiler iletişimin küreselleşmesine önemli katkı sağlamıştır.

Küreselleşme

(4)

19. yüzyılda ve 20. yüzyılın başlarında iletişimin

küreselleşmesinde rol oynayan üç anahtar gelişme:

1. Su altı kablo sistemlerinin geliştirilmesi

2. Uluslararası haber ajanslarının kurulması

3. Elektromanyetik tayf tahsisiyle ilgili uluslararası örgütlerin kurulması

Küreselleşme

(5)

Su altı kablo sistemleri:

Elektrikli telgrafın 1830’lardan başlayarak geliştirilmesinden sonra coğrafi engeller önemli bir soruna dönüştü. Zira ilk telgraf sistemleri karasaldı.

İlk denizaltı kabloları 1851-1852 yılları arasında döşenmeye başlandı.

İlk başarılı girişim İngiliz Kanalı’nda ve İngiltere ile İrlanda arasında gerçekleşti.

Bu tarihten itibaren denizaltı kablolarının döşenmesinde önemli yol kat edildi ve böylece dünyanın büyük bölümü birbirine bağlanmış oldu.

Denizaltı kablo ağlarının gelişiminde siyasi ve askeri çıkarlar önemli bir rol oynadı. Ancak bu kabloların asıl olarak ticaret ve iş dünyasının

amaçları doğrultusunda kullanıldığı belirtilmelidir.

Küreselleşme

(6)

Uluslararası haber ajansları

İlk haber ajansı Havas’tır. 1835’te Paris’te kuruldu. Kurucusu Charles Havas.

Berlin’de Bernhard Wolff 1849 yılında Wolff haber ajansını kurdu.

1851’de Londra’da Paul Julies Reuter tarafından Reuters haber ajansı kuruldu.

Küreselleşme

(7)

Her üç ajans, 1850’li yıllar boyunca çalışma sahalarını genişletmek üzere rekabetçi bir ortamda çalıştı. Ancak

rekabetin getirdiği engellerden kurtulmak isteyen ajanslar, dünyayı özel çalışma bölgelerine bölerek işbirliğine gittiler.

1869’daki Ajans Birliği Anlaşması uyarınca;

Reuters: Britanya imparatorluğu ve Uzak Doğu Havas: Fransa, İtalya, İspanya ve Portekiz

Wolff: Almanya, Avusturya, İskandinavya, Rus topraklarında özel çalışma ayrıcalığına sahip oldu.

Küreselleşme

(8)

Bu arada ABD’de Associated Press (AP) 1846 yılında

kuruldu. Beş New York gazetesi tarafından bir kooperatif olarak kurulan ajans kısa sürede dünyanın güçlü

ajanslarından biri haline geldi.

AP, Avrupa ajanslarına ABD ile ilgili haberler verdi ve

karşılığında ABD içinde haber dağıtımında özel bir ayrıcalık kazandı.

1893 yılında Avrupa karteline kuruldu.

1907’de The United Press Association (UPA) kuruldu. Ajans daha sonra UPI (United Press International) adını aldı.

Küreselleşme

(9)

Elektromanyetik tayf tahsisiyle ilgili uluslararası örgütlerin kurulması:

Elektromanyetik dalgaların kullanımı, gerek ülke içinde gerekse ülkeler arasında tayf dağıtımının düzenlenmesini ihtiyacını ortaya çıkardı.

Her ülke tayf dağıtımı için kendi yasal mevzuatını oluşturdu.

Uluslararası Telgraf Birliği, yirmi Avrupa devleti tarafından imzalanan bir anlaşmayla kuruldu (1865). Daha sonra

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği’ne dönüştü.

Küreselleşme

(10)

İlk uluslararası faaliyetler, genel olarak frekans konusuna odaklandı.

Ancak radyo tayfına yönelik talepler arttığında, birlik giderek daha aktif bir yaklaşım benimsedi. Tayf alanlarını belirli hizmetlere tahsis ederek, dünyayı üç genel bölgeye ayırdı:

1. Avrupa ve Afrika

2. Amerika

3. Asya-Güney Pasifik

Bu bölgelerin her birini ayrıntılı olarak planlandı. Ancak yine de

geliştirilen sistemler, sonraki yıllarda hem mevcut kullanıcı talepleri hem de uluslararası telekomünikasyon sahası dışında bırakılan

ülkelerin talepleri yüzünden giderek baskı altına girmiştir.

Küreselleşme

(11)

John B. Thompson (2008). Medya ve Modernite. Çev. Serdar Öztürk. İstanbul: Kırmızı.

Yararlanılan kaynaklar

Referanslar

Benzer Belgeler

kavrar. Kültürel modelde ise aktarıma değil, anlamların üretimi ve değişimine odaklanılır.  Kültürel modelde metin, aktarım modellerinden farklı olarak,

 Pierce anlamı incelemek için gösterge, kullanıcı ve dışsal gerçeklik arasında üç köşeli bir ilişkiyi modelin zorunlu bir öğesi olarak varsaymıştır...  İki

üzerinde durur. Bir başka deyişle, gösteren ile gösterilen arasında zorunlu bir ilişki olmadığını ifade etmiştir. İlişkiyi belirleyen uzlaşımdır. Uzlaşım,

 “Temsil, bir şey hakkında anlamlı bir şey söylemek ya da dünyayı diğer insanlara anlamlı bir şekilde tasvir etmek için dilin kullanılması

dönüşüm dönemini de o dönemin kendi bilinciyle yargılayamayız; aksine, bu bilinç, maddi yaşamın çelişkilerinden, toplumsal üretken güçler ile üretim ilişkileri

 Bu yeni ekonominin temel özelliği, kişiye özel üretimde bilgi ve teknoloji uygulanmasının ekonomik başarı için yegane etmen olmasıdır..  Castells’e göre rekabet

 Morozov, günümüz devrimlerinin artık internet üzerinden örgütlendiği ve internetin ‘örgütsüz örgütlenme’ olarak ele alınması iddiasına karşı çıkar:

Derste öncelikle uluslararası ilişkileri ele almaya yönelik kuramsal ve yöntemsel tartışmalar ele alınacak ve bu temelde modern siyasi tarihin gelişim sürecinde