• Sonuç bulunamadı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI SORULAR

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI SORULAR"

Copied!
5
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI

SORULAR

1. İletişimde genellikle “neyin söylendiği” değil “kimin söylediği” önemli olmaktadır. Bu ifade kaynağın daha çok hangi özelliği ile ilgilidir?

a. Dürüstlük b. Uzmanlık c. İsteklilik

d. Nesnellik e. Güvenirlik

2. Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin öğelerinden birisi değildir?

a. Kaynak b. Kanal c. Bilgi d. Alıcı e. Geri bildirim

3. Aşağıdakilerden hangisi eğitim teknolojisinin en doğru ve kapsamlı tanımı verilmiştir?

a) Öğretme yöntemlerini uygularken kullanılan araç- gereçlerdir.

b) Öğrenme psikolojisine göre hazırlanan film, TV, bilgisayar gibi modern araçların öğretim ortamlarında kullanımıdır.

c) Hedeflerin gerçekleştirilmesi için öğrenme etkinliklerinin düzenlenmesidir.

d) Eğitimle ilgili kuramların en etkin uygulamalara dönüştürülmesi için personel, araç gereç ve yöntemlerden oluşmuş bir sistemler bütünüdür.

e) Fiziksel bilimlerdeki teknolojik değişikliklerin öğrenme- öğretme sürecine uygulanmasıdır.

4. Duyuşsal öğrenmenin en fazla gerçekleştiği araç aşağıdakilerden hangisidir?

a. Televizyon b. Görsel semboller c. Yazılı kaynaklar d. Görsel araçlar e. Üç boyutlu modeller

5. İki boyutlu basit çizimlerin gerçek eşyalara göre en üstün tarafı nedir?

a. Güvenli gözlem yapma imkanı sağlar.

b. Soyut durumları somutlaştırır.

c. Dikkat çekerler.

d. Çoklu öğrenme ortamı sağlarlar.

e. İçeriği basitleştirirler.

6. Aşağıdakilerden hangisi araç-gereçlerin sağladığı yararlardan değildir?

a) İçeriği basitleştirirler.

b) Bireysel ihtiyaçları karşılayabilirler.

c) Doğru bilgi aktarırlar.

d) Zamandan tasarruf sağlarlar.

e) Konuyu somut hale getirirler.

7. Eğitimdeki hedefler bakımından Bilgi ve İletişim Teknolojisinin (BİT) eğitim kurumlarına entegrasyonu ile diğer teknolojik araç-gereçlerin entegrasyonu arasındaki en önemli farklılık nedir?

a. Soyut durumları somutlaştırma b. Zamandan tasarruf sağlama c. Çoklu öğrenme ortamı sağlama d. İçeriği basitleştirme

e. Temel bilişim becerilerini kazanmış nesiller yetiştirme

8. Aşağıdakilerden hangisi Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin (BİT) eğitime uyarlanmasının temel nedenlerinden biri değildir?

a) Teknoloji becerilerine sahip bireylere duyulan ihtiyaç b) Hızlı küreselleşme

c) Teknolojideki hızlı gelişmeler

d) Mevcut eğitim programlarını geliştirme ihtiyacı e) Değişen coğrafi koşullar

9. Aşağıdakilerden hangisi saydam hazırlama kurallarındandır?

a) Her saydam tek bir kavram içermelidir

b) Süslü yazılar dikkati arttırır ve okumayı kolaylaştırır c) Yatay yazıların okunması zordur

d) Saydamın biçimsel düzenlenmesi Başlık-Metin-Şekil sırasına uygun olmalıdır

e) Satır araları mümkün oldukça dar olmalıdır

(2)

10. Aşağıdakilerden hangisi uzaktan eğitimin sağladığı olanaklardan biri değildir?

a) Fırsat eşitsizliğini en aza indirme b) Kitle eğitimini kolaylaştırma

c) Bireye öğrenme sorumluluğu kazandırma d) Eğitimde maliyeti düşürme

e) Farklı eğitim programları uygulama

11. Aşağıdakilerden hangisi tepegöz projektörlerinin avantajlarından biri değildir?

a) Bireysel çalışmalar için uygundur.

b) Yüz yüze iletişim sağlar.

c) Kullanımı kolaydır.

d) Aydınlık ortamda kullanılabilir.

e) Küçük gerçek eşyalar siluet olarak yansıtılabilir

12. Edgar Dale tarafından öğrenme yaşantılarının ve eğitim durumlarının düzenlenmesine yardımcı olmak amacıyla geliştirilen yaşantı konisi dikkate alındığında, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a) Öğrenme işlemine katılan duyu organlarının sayısı ne kadar fazla ise öğrenme o kadar kalıcı olur.

b) En iyi öğrendiğimiz şeyler, kendi kendimize yaparak öğrendiğimiz şeylerdir.

c) Sözel semboller kullanılarak edinilen yaşantılar, geziler yoluyla edinilen yaşantılara göre daha kalıcı öğ- renme sağlar.

d) En iyi öğretim, somuttan soyuta ve basitten karmaşığa doğru giden öğretimdir.

e) Öğrendiklerimizin çoğunu gözlerimizin yardımıyla öğreniriz.

13. En iyi öğrenme gerçek eşyalarla etkileşim sonucu gerçekleşir. Gerçek eşyanın sınıf ortamına getirilemediği durumlarda en etkili materyal hangisidir?

a. Resim b. Model c. Film d. Tepegöz e. Şema

14. “Akış şemaları ……… gösterirler.” Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a. İşlemlerin yapılış sırasını b. İşlemlerin organizasyon yapısını c. Eğilimleri ve dalgalanmaları d. Belirli işlemlerin sayısını e. Bölümler arasındaki ilişkileri

15. Aşağıdakilerden hangisi öğretim, öğrenme, gelişim, yönetim ve teknolojilerin eğitim sorunlarının çözümüne uyarlanmış bir bileşkesidir?

a) Öğretim teknolojisi b) Gelişim teknolojisi c) Yönetim teknolojisi

d) Materyal Geliştirme ve eğitim teknolojisi e) Eğitim teknolojisi

16. İletişimin temel öğeleriyle ilgili olarak aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

a) Kaynak ↔ Kitap b) Dönüt ↔ Sınav

c) Kanal ↔Öğretim yöntemi d) Alıcı ↔ Sözlü iletişim e) Hepsi

17. Aşağıdakilerden hangisi öğretim materyali geliştirme sürecinin temel bileşeni değildir?

a) Teknoloji b) Öğrenme ortamı c) içerik d) Öğretim yaklaşımı e) Hedef kitle

18. Aşağıda verilen özellikler hangi materyali tanımlamaktadır?

-Öğrenciye kendi başına çalışma imkânı sağlar -Değerlendirme amacıyla kullanılabilir

-Genelde üç temel bölümden oluşur -Renk ve resimler kullanılabilir a. Tepegöz saydamı

b. Bilgi haritası c. Kavram ağı d. Çalışma yaprağı e. Kavram haritası

19. Aşağıdakilerden hangisi “Araç kullanılsın ya da kullanılmasın, bireylerin davranışlarında ve öğrenme çıktısında meydana gelecek değişikliği sağlamak için öğrenme ortamında yapılan düzenlemelerdir” ? a) Öğretim teknolojisi

b) Gelişim teknolojisi c) Yönetim teknolojisi

d) Materyal Geliştirme ve eğitim teknolojisi e) Eğitim teknolojisi

(3)

20. Aşağıdakilerden hangisi öğretim teknolojilerinin amaçlarından değildir?

A) Öğretmenin gösterdiği tüm etkinlikleri (dikkat çekme, bilgiyi sunma, ipucu, katılım, alıştırma ve tekrar yaptırma, dönüt sağlama, düzeltme ve değerlendirme) gösterebilir.

B) Eğitimi daha üretken ve daha bireysel yapmak, daha bilimsel bir öğretim sağlamak ve herkesin ulaşabildiği, eşitliği öngören, daha güçlü ve daha hızlı bir öğretime ulaşmak.

C) Öğrenmeyi kolaylaştırmak, daha kalıcı ve verimli kılmak.

D) Öğrencileri motive etmek.

E) Öğretmenin yerini alarak eğitimi iyileştirmek.

21. Aşağıdakilerden hangisi Web destekli öğretimin avantajları arasında sayılamaz?

a) Çok yönlü etkileşim sağlaması

b) Bireysel öğrenme hızına uygun öğrenme ortamları sunması

c) Çoklu materyal fırsatı d) Anında dönüt sağlaması

e) Öğrencinin beceri ve tutumuna yönelik gelişimini körükler.

22. Öğretmenlerin etkili öğretim materyalleri (ÖM) hazırlama yeterliliklerine sahip olabilmeleri için aşağıdakilerden hangilerini bilmeleri gereklidir?

I. ÖM’lerin öğretim ortamlarındaki işlevlerini,

II. ÖM’leri hazırlarken dikkat edilmesi gereken ilkelerini,

III. Yaygın kullanılan ÖM türlerinin yarar ve sınırlılıklarını,

IV. Kullandıkları araç-gereçlerin her tür teknik özelliklerini tanıyıp teknik problemleri giderebilmeleri

a) I, II b) I,II, III c) Yalnız IV d) II, III, IV e) II, III

23. Aşağıdakilerden hangisi tasarım ilkelerinden değildir?

a) Bütünlük b) Derinlik c) Uygunluk

d) Hakimiyet e) Tekrar

24. Aşağıdakilerden hangisi eğitim teknolojisinin kapsamı içerisinde yer almaz?

a) Öğrenme Durumu b) Kuram

c) Yöntem- Teknik d) Program Geliştirme e) İnsan Gücü

25. Bir dersin değişik bölümlerinde araç-gereç kullanmayla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi veya hangileri yanlıştır?

1. Dikkat çekme aşamasında hikâye, karikatür, resim gibi görsel ve sözel araçlar kullanılabilir.

2. Güdüleme aşamasında görsel zekâya yönelik ilginç bir soru sorulabilir.

3. Hedeften haberdar etme aşamasında elektronik sunu, tepegöz saydamı veya yazı tahtası kullanılabilir.

4. Değerlendirme aşamasında akış şemaları, kavram ağları/haritaları ve bilgi haritaları gibi görsel-uzamsal materyaller kullanılabilir.

a. Yalnız 1 b. Yalnız 2 c. Yalnız 3 d. Yalnız 4 e. 2 ve 4

26. Aşağıdakilerden hangisi yapılandırmacı kuram içerisinde teknolojinin rolü kapsamında sayılamaz?

a. Teknoloji öğrenciyi araştırmaya teşvik eder b. Teknoloji işbirlikçi öğrenmeyi teşvik eder c. Teknoloji öğrenciye tekrar ve uygulama yapma olanağı sağlar

d. Teknoloji bilgiye öğrencinin kolay ulaşmasını sağlar e. Teknoloji öğrencinin bilgiyi üreten kişi olmasına yardımcı olur

27. Kavram haritaları, öğrencilere bilgileri ilişkilendirmek için uygun yollar sağlar.

Aşağıdakilerden hangisi kavram haritalarının avantajları arasında yer almaz?

A) Öğretimin her kademesinde kullanılabilmesi B) Ön bilgilerle yeni kavramların bütünleştirilmesini sağlaması

C) Kavram yanılgılarını önlemede etkili olması D) Olguların ve örneklerin somutlaştırılmasında etkili olması

(4)

E) Dersin her aşamasında farklı amaçla kullanılabilmesi

28. Bilgisayar destekli öğretimi kullanmanın birçok yararının yanı sıra bazı sınırlılıkları da bulunmaktadır.

Aşağıdaki durumlardan hangisi bu sınırlılıklardan biri değildir?

A) Bilgisayar kullanıcılarına yardımcı olacak yeterli sayıda uzmanın olmaması

B) Her öğrencinin kendi öğrenme sürecini çeşitlendirebilmesi

C) Kullanılan programlarda içerik bilgisinin yeterli kalitede olmaması

D) Yazılmış programların yalnızca yazılım için seçilen bilgisayarla çalışabilir olması

E) Bilgisayar ve hazır paket programlarının pahalı olması

29. Bilgisayar destekli öğretimin amaçlarından biri gerçek hayattaki olayların kontrollü bir şekilde temsil edilmesinde bilgisayar teknolojilerini kullanmaktır.

Bu amaçla dersinde bilgisayar destekli öğretim programlarından yararlanmak isteyen bir öğretmen için aşağıdakilerden hangisi en uygundur?

A) Alıştırma ve tekrar programları B) Birebir öğretim programları

C) Problem çözmeye yönelik programlar D) Benzetim programları

E) Kelime işlemci programlar

30. Aşağıdakilerden hangisi öğrenilenlerin hatırlanması açısından en etkili olanıdır?

A. Görme, işitme, söyleme ve yapma B. Görme, işitme, söyleme

C. Duyma D. Görme, duyma

31. Gerçek eşya ve modellerin en önemli yararı aşağıdakilerden hangisidir?

A. Sınıf yönetimini kolaylaştırır

B. Gerçek eşya ile modelin karşılaştırılmasını sağlar C. Somut ve daha kalıcı öğrenme sağlar

D. Öğrencilerin gerçekleri görmesini sağlar.

32. Bir okula yeni atanan bir öğretmenin derse gireceği sınıflar hakkında diğer öğretmenlerden, öğrenci dosyalarından ve rehber öğretmenden bilgi toplaması aşağıdakilerden özellikle hangisine bir örnek oluşturur?

A) Ölçme-değerlendirme B) İhtiyaç analizine hazırlık C) Toplumsal değerlendirme D) Öğrenme ortamını belirleme E) Mesleki ve kişisel gelişimi planlama

33. Oya öğretmen, doğal sayılar konusunu işlerken öğrencilerinden konuya ilişkin örnekler vermelerini ister.

Ahmet’in verdiği örneği çok beğenir ve ona gülümser.

Oya öğretmen Ahmet’e gülümsediğinde, I. ipucu,

II. dönüt, III. pekiştirme, IV. düzeltme

işlevlerinden hangilerini yerine getirmekte olabilir?

A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV

34. Sınıfında kavram haritası çalışması yaptıran bir öğretmen, aşağıda belirtilenlerin hangisini öncelikle hedeflemiş olabilir?

A) Öğrenmelerin anlamlı ve kalıcı hâle gelmesini B) Farklı öğrenme yollarını kullanmayı

C) Öğretilen bilgilerin tekrar edilmesini

D) Öğrencilerin öğrenme güçlüklerini belirlemeyi E) Öğrencilerin şema çizme becerilerini geliştirmeyi

35. Öğretim aracı olarak aşağıda verilenlerden hangisi kullanıldığında, en etkili öğrenme sağlanabilir?

A) Hareketli ve sesli filmler B) Projeksiyonla sunulan görseller C) Ders kitapları

D) Haritalar ve grafikler E) Model ve numuneler

36. Bir öğretmen, dersinde sıvıların kaldırma kuvveti konusunu işler ve bu süreçte aşağıdaki kavram karikatürünü kullanır.

(5)

Aşağıdakilerden hangisi bu öğretmenin kavram karikatürünü kullanmasının amaçlarından biri olamaz?

A) Öğrencilerin konuya ilişkin kavram yanılgılarını ortaya çıkarmak

B) Öğrencilerin konuya odaklanmalarını sağlamak C) Tartışma ortamı yaratmak

D) Öğrencilerin kendi düşüncelerini sorgulamalarını sağlamak

E) Konuya ilişkin bilgileri doğrudan vermek

37. Bir öğretim programında hedefler ve kazanımlara yer verilmesinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Öğrencileri güdülemek B) Öğrencilere dönüt sağlamak C) Öğrenciyi değerlendirmek D) Öğretimi planlı hale getirmek E) Öğretmeni değerlendirmek

38. Öğrencilere temel hareket bilgisi ve becerileri kazandırmak isteyen bir öğretmen, bedensel hareketlerin çeşitlerini ve bunların insan vücudunda hangi kasları çalıştıracağını öğretmek istemektedir. Bu öğretmenin aşağıdaki öğretim yöntem ya da tekniklerinden ve araç gereçlerden hangilerini uygulaması daha uygundur?

Yöntem ya da teknik Araç gereç

A) Gösteri Modeller

B) Gösteri Yazı tahtası

C) Gösteri Bülten tahtası

D) Gösteri Levhalar

E) Gösteri Tepegöz

39. Sanal eğitim ortamlarında, öğrencinin ihtiyaçlarına, eğitim tasarımına, teknolojik imkânlara göre farklı etkileşim yöntemleri kullanılmaktadır.

Sanal eğitim ortamında öğrenci ve öğrenme orta-mı arasındaki etkileşimi sağlayan ögelerin (içerik sunumu, navigasyon, arayüz tasarımı, sorular, vb.), programı kullanan öğrenciye aşağıdakilerden hangisini sağlaması beklenmez?

A) Öğrencinin bilgiyi sunulduğu şekilde kabullenmesine ve öğrenmesine olanak sağlaması

B) Öğrencinin keşfetmesine olanak sağlaması C) Öğrencinin istenilen bilgiyi bulmasında kolaylık sağlaması

D) Öğrenciye ortam üzerinden diğer öğrencilerle iletişim kurma imkânı sağlaması

E) Öğrencinin diğer öğrencilerle iş birliği yapabilmesine olanak sağlaması

40. Kavram haritaları, öğretme-öğrenme sürecinde sadece öğrenenlerin öğrenmelerini kolaylaştırıcı bir araç değil, öğretmenlerin de farklı amaçlarla kullanabile-cekleri etkili bir araçtır.

Aşağıdakilerin hangisinde öğretmenlerin kavram haritalarını etkin olarak kullanabilecekleri bir du-rum söz konusu değildir?

A) Öğrencilere öğretilecek yeni bir ünitenin kapsa-mını tanıtmada

B) Öğrencilerin konuya hazır bulunuşluk düzeylerini tespit etmede

C) Öğrencilerin kavram yanılgılarını belirlemede D) Öğrencilerin bir konuya yönelik tutum ve beceri-lerini ortaya çıkarmada

E) Öğrencilerin bilgiyi nasıl yapılandırdıklarını orta-ya çıkarmada

Referanslar

Benzer Belgeler

• Bir noktaya dikkat çekmek için yan, kalın, renkli, ve altı çizili yazı tipini tercih edin. • Sadece gerektiğinde büyük

• Kanal, kaynak ve alıcı arasındaki bilgi paylaşımına aracılık eder,. • T.V., video,

Bilgi toplumunun temel özelliklerinden biri Bilgi toplumunun temel özelliklerinden biri de, bilgi teknolojisi sayesinde bilgi üretiminin de, bilgi teknolojisi sayesinde

Kalın ve uzun çizgiler: yakınlık Kısa ve ince çizgiler: Uzaklık Alan. Çizgi

• Duyuşsal alan genel olarak; ilgi, tutum, motivasyon, akademik benlik, saygı, sevgi, hoşlanma, özgüven, değer verme, hoşgörü gibi duygusal eğilimlerle yakından ilişkili

Sizde final ödevinizde var olan eksikliği belirleyip bütünleme ödevi için bu eksiklikleri giderip ödevinizi bana gönderebilirsiniz.. Final ödevinizde belirlenen ve

Hazrıladığınız uygulama linki aşağıda örneği verildiği gibi olacaktır. Bu aşamada sadece linki

Dönem Ödevi Teslim Tarihi: 13.09.2020 23:59 (Bu tarihe kadar ödevinizi e-mail ile göndermeniz gerekmektedir. Belirlenen süre dışında gönderilen ödevler kabul edilmeyecek ve