• Sonuç bulunamadı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI"

Copied!
40
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI

Uz. Şenay KOCAKOYUN

Distance Learning Center Near East University Nicosia, Northern Cyprus e-mail: senaykocakoyun@gmail.com

Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi’ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan izin almadan ders çeriğinin tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kayıt veya başka şekillerde çoğaltılamaz, basılamaz ve dağıtılamaz.

Her hakkı saklıdır © 2015 Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi uzem.neu.edu.tr

(2)

Ders 1

(3)

Eğitim

• Doğumdan ölüme kadar geçen süreçte çevre, sosyal ve kültürel değerler yardımıyla bireyin kendi yaşantı alanı içerisinde yeni davranışlar kazanması olarak tanımlanabilir.

3

(4)

Öğretim

• Öğretim, eğitim kavramı ile sık sık karıştırılan bir kavramdır. Bu da kavram karmaşası yaşanmasına neden olmaktadır.

• Öğretim, sınırları önceden belirlenmiş belirli bir süreci kapsayan,

planlı ve programlı olan ve bireyde sadece istendik davranış

kazandırmayı hedefleyen bir yapıya sahiptir.

(5)

Öğrenme

• Öğrenme, insanı toplumsal bir varlık yapan ve onu

diğer canlılardan ayıran en önemli özelliklerden biridir.

• Öğrenme yaşantı ürünü kalıcı izli davranış değişmesidir.

Öğrenmenin 3 temel özelliği vardır;

• Davranış değişikliği

• Yaşantı ürünü

• Kalıcı izli

5

(6)

TEKNOLOJİ

• Bilimsel ya da diğer sistematik bilgilerin pratik alanlara sistemli bir şekilde uygulanması olarak tanımlayabiliriz.

• Teknoloji sınıf içinde veya sınıf dışında öğretmene ve öğrenciye

6

(7)

Sistem Yaklaşımı

• Eğitim sürecinde sadece öğretmen veya öğrenciler bulunmamaktadır.

• Öğretmen ve öğrencinin yanında eğitim hizmetinin gerçekleşmesi için bir sisteme ihtiyaç duyulmaktadır.

• Eğitimde iyi bir hizmet verilebilmesi amacıyla sistem yaklaşımından yararlanılmaktadır.

• Sistem yaklaşımının temel hareket noktası planlılık ve

tüm öğelerin işbirliği

içerisinde çalışmasıdır.

7

(8)

EĞİTİM TEKNOLOJİSİ

• Öğrenme ile ilgili sorunların analizi ve çözümünde insanları,

yöntemleri, düşünceleri, araç-gereçleri ve organizasyonu içeren

karmaşık ve tümleşik bir süreçdir.

(9)

EĞİTİM TEKNOLOJİSİ

Geleneksel Ürünler Çağdaş Ürünler Geleceğin Ürünleri Hareketli Film Ses Kontrolü Sesli,Yazılı ve Görüntülü

Mobil Ortamlar

Slaytlar / Film Tele video Kişisel Dijital Aletler

Projeksiyonlar Modemler Tablet Bilgisayarlar

Levhalar / Resimler /

Grafikler Tele İletişimler Ders Yönetim Sistemleri

Televizyon Elektronik Bülten

Levhaları Etkileşimli İletişim

Ortamları Basılı / Programlı Metinler Ses Sentezcisi

Kablosuz Ağlar

Taşınabilir Bilgisayarlar Bilgisayar

Çoklu Ortamlar

Veri Tabanları

9

(10)

ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ

• Eğitim teknolojisi öğrenme-öğretme

sürecindeki tüm etkinliklerin gerçekleşmesini sağlayan bir disiplin olmasına karşın, öğretim teknolojisi süreç içerisinde bilginin daha

kolay öğretilmesi ile ilgilenen öğretimin kılavuzlanması işidir.

Öğretim teknolojisi genelde daha

etkili bir öğrenme ortamı sağlamak

amacıyla kullanılmaktadır.

(11)

İLETİŞİM

• Bireyleri etkilemek ya da saptanmış bir amaç gerçekleştirmek için bilgi sağlamak ve bu bilgilerin, duyguların, gereksinimlerin, niyetlerin, düşüncelerin, yazı, işaret, konuşma, mimik ve hareketler aracılığı ile sesli ya da sessiz olarak aktarıldığı bir süreçtir.

11

(12)

İletişim Özellikleri

• İletişimin bir süreç olduğu,

• İletişimde en az iki farklı birey olduğu

• İletişimde iletilen bir içerik olduğu

• İletişimde iletilen içeriğin çeşitli sembollerle iletildiği

• İletişimin çift yönlü bir süreç olma gerekliliği

• İletişimde bir amaç doğrultusunda bir etkinin olduğu söylenebilir.

(13)

İLETİŞİM SÜRECİ VE ÖĞELERİ

KAYNAK MESAJ KANAL ALICI

GERİ BİLDİRİM (DÖNÜT)

Kim Ne Söyledi Hangi Yolla Kime

Ne Etkisi Oldu

13

(14)

İLETİŞİM SÜRECİ VE ÖĞELERİ

KAYNAK Davranışlar

Fikir

Bilgi

Duygu

Tutum

Beceri

MESAJ Semboller

Gerçek obje

Modeller

Resim

Hareket

Ses

KANAL İletici Araç &

Yöntemler

Sözsüz iletişim

Sözlü İletişim

Basılı/yazılı araçlar

Yöntemler

ALICI Davranışlar

Fikir

Bilgi

Duygu

Tutum

Beceri

GERİ BİLDİRİM (DÖNÜT)

(15)

• Kaynak: Hedeflenen kişi veya grupta davranış değişikliğini meydana getirmeyi amaçlayan ve süreci başlatan kişidir.

• Mesaj: Kaynağın alıcıyla paylaşmak istediği fikir, düşünce, duygu ve davranışları temsil eden semboller

• Kanal: Mesajların taşındığı araç ve gereç, yöntem ve teknikler

• Alıcı: Mesajlara hedef olan kişi veya grup

• Dönüt: Mesaja yönelik alıcının tepkiside dönüttür.

15

İLETİŞİM SÜRECİ VE ÖĞELERİ

(16)

Kaynak- Kodlama

Sınıf ortamında bu görevi üstlenen kişi öğretmendir.

Öğretmenin amacı sahip olduğu bilgi, duygu ve becerileri öğrencileri ile paylaşarak onlarda davranış değişikliği meydana

getirmektir.

(17)

Mesaj

• Kodlanan bilginin aldığı fiziki şekle (sözlü veya sözsüz) mesaj denir.

• Mesaj, kaynağın alıcısıyla paylaşmak istediği düşünce, duygu ve davranışları temsil eden semboller yada işaretler örüntüsüdür.

17

(18)

Kanal

• Oluşturulan mesajın alıycıya iletilmesini sağlayan ortam, (araç-

(19)

Alıcı – Kod Çözme

• Çeşitli kanallarla

alıcıyla iletilen mesaj, duyu organları

tarafından alınır, beyine gönderilir ve önceden sahip

olunan bilgi, duygu ve becerilerle

karşılaştırılarak yorumlanır.

19

(20)

Geribildirim

• İletişim sürecinin son aşamasıdır .

• İletişimin ters yönde işleyen kısmı olup, alıcının mesaja verdiği tepkidir .

• Geri bildirimde roller değişmiştir alıcı kaynak, kaynakta alıcı olmuştur.

• Geribildirim sözel,

yazılı veya beden dili yoluyla

sözsüz olabilir .

(21)

Gürültü

• İletişimi bozan, aksatan faktörlere gürültü denir

• Her aşamada ortaya çıkabilir

• Kaynak, düşüncelerini kelimelere dökmekteki anlamlı cümleler kurmakta çok kısık sesle konuşuyor olabilir

• Alıcı dinlemiyor veya az duyuyor olabilir

• Ör: Yazı tahtasına yansıyan ışık, görme bozukluğu, öğretmenin el yazısı

21

(22)
(23)

GÖNDERİLEN MESAJ VE ALICI İLİŞKİSİ

• Mesajın

gönderilmesi alıcının mutlaka o mesajı

doğru olarak alacağı ya da istenilen

tepkiyi göstereceği

anlamına gelmez.

Yanlış Anlar Doğru Anlar Dinlemez Dinler

Mesaja karşıdır Mesaja katılır

Dönüt uygun Dönütü değildir uygundur

23

(24)

İLETİŞİMDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER

KAYNAK - ALICI açısından;

Seçici Algı

İletişim Becerilerindeki Bireysel Farklılıklar Kaynak Güvenirliği

Kaynak Alıcı Benzerliği

(25)

KAYNAK - ALICI AÇISINDAN

Seçici Algı

• İnsanlar neyi duymaya veya görmeye hazırlarsa onları duymak ve görmek isterler.

• Olaylar insanlar ve nesneler hakkında ilk algımız önemlidir.

25

(26)
(27)

İletişim Becerilerindeki Bireysel Farklılıklar,

• Kişiden kişiye değişen kendini ifade etmedeki farklılıklar iletişimde etkili olan

faktörlerdendir.İletişimde beden dili de önemlidir.

• Örn: kimi insanlar konuşur ama dinlemeyi bilmez, kimi insanlar kendilerin en iyi yazılı ifade ederler.

27

KAYNAK - ALICI AÇISINDAN

(28)

Kaynak Güvenirliği,

• İletişim sürecinin gerçekleşmesi için alıcının kaynağa güvenmesi gerekmektedir.

• Kaynak güvenirliği 4 ayrı öğeden oluşur:

1. Dürüstlük

2. Uzmanlık

3. İstek

4. Nesnellik

KAYNAK - ALICI AÇISINDAN

(29)

Kaynak – Alıcı Benzerliği,

Sınıf ortamındaki öğrenci, öğretmenin kendisininkine

benzer tutumlar,

düşünceler ve inançları

taşıdığına inanırsa öğrenci ile iletişimi daha kolay olur.

29

(30)

İLETİŞİMDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER

MESAJ açısından;

• Ortak Yaşantı Alanı

• Bilgi Miktarı

(31)

MESAJ AÇISINDAN

Ortak Yaşantı Alanı

• Öğretmen, alıcı durumundaki öğrencilerin bilgi, beceri, yetenek gibi özelliklerini dikkate alarak iletişimi kodlamalıdır.

• Kodlanmış mesajın alıcısı olan kimse, onu önceden geçirmiş olduğu yaşantılarına dayanarak çözecek, yorumlayacak yani ondan bir anlam çıkaracaktır.

31

(32)

MESAJ AÇISINDAN

Ortak Yaşantı Alanı

Kaynak Kodlama Kod Çözme Alıcı

Ortak Yaşantı Alanı

Geri Bildirim

Yaşantı Alanı Yaşantı Alanı

(33)

Bilgi Miktarı

• Mesajdaki bilgi miktarı mesajın anlamlandırılma düzeyini

veya bir mesaja hangi düzeyde anlam verildiğini etkiler.

33

(34)

EDGAR DALE’İN YAŞANTI KONİSİ

(35)

YAŞANTI KONİSİNİN DAYANDIĞI BİLİMSEL İLKELER

• En iyi öğrendiğimiz

şeyler,kendi kendimize yaparak öğrendiğimiz şeylerdir.

35

•Öğrenme işlemine katılan duyu organlarımızın sayısı

ne kadar fazla ise o kadar

iyi öğrenir ve o kadar geç unuturuz.

(36)

YAŞANTI KONİSİNİN DAYANDIĞI BİLİMSEL İLKELER

• Öğrendiğimiz şeylerin çoğunu gözlerimizin yardımıyla öğreniriz

• En iyi öğretim somuttan soyuta ve basitten karmaşığa

doğru giden öğrenmedir.

(37)

ÖĞRENDİKLERİMİZİN...

1%

1,5%

3,5%

11%

83%

TATMA

DOKUNMA KOKLAMA İŞİTME

GÖRME

ÖĞRENME ÖĞRENME

37

(38)

AKILDA KALAN ÖĞRENMELERİN

10%

20%

30%

50%

70%

OKUMA

İŞİTME GÖRME

DUYMA & GÖRME SÖYLEME

AKILDA TUTMA AKILDA TUTMA

90% YAPMA & SÖYLEME

(39)

İLETİŞİMDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER

KANAL AÇISINDAN

• Kanal, kaynak ve alıcı arasındaki bilgi paylaşımına aracılık eder,

• T.V., video, slayt vb. birer iletişim kanalıdır. Bu araçlar öğretim amacıyla kullanıldıklarında, öğretim araçları olarak adlandırılır.

39

(40)

İLETİŞİMDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER

KANAL AÇISINDAN;

• Öğretmen ve öğrenci, arasındaki iletişim dolaylı olarak da gerçekleşebilir,

• Bilgisayar

destekli öğretim ,

öğretmen- öğrenci

arasındaki dolaylı iletişime

bir örnektir.

Referanslar

Benzer Belgeler

Şekil 1’de görüldüğü gibi, giriş ve çıkış kesit geometrileri farklı olan boru sistemlerinde kullanılan geçiş borularının karşılıklı noktalar arasındaki geçiş

• Bir noktaya dikkat çekmek için yan, kalın, renkli, ve altı çizili yazı tipini tercih edin. • Sadece gerektiğinde büyük

Bilgi toplumunun temel özelliklerinden biri Bilgi toplumunun temel özelliklerinden biri de, bilgi teknolojisi sayesinde bilgi üretiminin de, bilgi teknolojisi sayesinde

Proje finanse edilince şirket değeri 100+20=120 milyonUSD olur 12 milyonUSD elde edebilmek için şirketin hisselerinin %10’u satılır Eski hissedarlar şirketin %90’ına sahip

• Öğrenme‐öğretme sürecinde öğrencinin konuyu daha iyi öğrenebilmesi ve bilgilerin daha kalıcı olabilmesi için mutlaka süreç içerisinde öğretim

Sizde final ödevinizde var olan eksikliği belirleyip bütünleme ödevi için bu eksiklikleri giderip ödevinizi bana gönderebilirsiniz.. Final ödevinizde belirlenen ve

Hazrıladığınız uygulama linki aşağıda örneği verildiği gibi olacaktır. Bu aşamada sadece linki

Dönem Ödevi Teslim Tarihi: 13.09.2020 23:59 (Bu tarihe kadar ödevinizi e-mail ile göndermeniz gerekmektedir. Belirlenen süre dışında gönderilen ödevler kabul edilmeyecek ve