• Sonuç bulunamadı

GÖRSEL MATERYAL TASARIMI

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "GÖRSEL MATERYAL TASARIMI"

Copied!
27
0
0

Tam metin

(1)

GÖRSEL MATERYAL TASARIMI

1

(2)

Amaç;

• Bilgi/kavrama basamağında öğrencilere aktarılacak bilgiler için power point sunusu hazırlarken dikkat edilecek noktaları belirtmektir.

2

(3)

Tasarımın Öğeleri

Çizgi Alan Doku Şekil Boyut Renk

3

(4)

ÇİZGİ

Çizgi; dikkati belirli bir noktaya çeker.

Belirli bir yolun izlenmesini sağlar.

Yön ve hareket gösterir.

Şekilleri ayırma ve birleştirme işlerini yapar.

4

(5)

ÇİZGİ

5

(6)

ÇİZGİ

6

Öğretim materyali

üzerinde oluşturulacak kontrast/ zıtlık dikkat çekecektir.

(7)

ŞEKİL

7

(8)

ALAN

Görsel materyalde;

Kapalı ya da açık alan olarak isimlendirilir.

Açık alanda resim ya da yazı yoktur, kapalı alan dolu kısımlardır.

8

(9)

ALAN

Dikkati belirli bir ögeye çekmek için; alan enine boyuna 3 parçaya bölünür. İlgi çeken öge kesişen yerlere koyulur.

İnsanların sol üst köşeye koyulan ögeyi unutmadıkları bulunmuştur.

9

(10)

BOYUT

Şeklin boyutu yanıltıcı olabilir. Diğer cisimler ile kullanıldığında anlamlı olur.

Parlak şekil koyudan daha büyük görünür.

10

(11)

DOKU

Görseller (şekil, boyut, çizgi) iki boyutludur.

Doku ve desen kullanılarak üçüncü boyut eklenir.

Doku; görseli daha gerçekçi gösterir.

Dokunma hissi uyandırır.

Doku; önemi belirtmek, fikir vermek, ayırmak, bütünleştirmek amaçlı kullanılabilir.

11

(12)

RENK

Renkler birbirleri ile ilişkilidir.

Renkler insan duygularını etkiler.

12

(13)

RENK

Renk çemberinde birbirine bitişik renkler (kırmızı, turuncu) bütünleyici

renklerdir. Karşı karşıya gelen renkler ise tamamlayıcı renklerdir(biri sıcak, biri soğuk renk).

Bütünleyici renkler yan yana geldiklerinde

birbirinin etkisini azaltır, uyumlu renkler birbirinin gücünü kırar.

13

(14)

RENK

Zemin şekil arası uyum için bütünleyici renk kullanılmalı.

Öğrenciler kırmızı olarak gördüklerini daha uzun süre hatırlarlar.

Mavi dikkati en az çeken öğedir.

Anahtar kelime sarı renkte kullanılmalı.

Sarı zemin üzerine siyah en okunaklı zemin.

14

(15)

RENK BİLEŞİMLERİ

ZEMİN ÖN PLAN VE VURGU YAZILAR

BEYAZ KOYU MAVİ KIRMIZI-TURUNCU AÇIK GRİ MAVİ,YEŞİL,SİYAH KIRMIZI

MAVİ AÇIK SARI, BEYAZ SARI, KIRMIZI

AÇIK MAVİ KOYU MAVİ, KOYU YEŞİL KIRMIZI, TURUNCU AÇIK SARI MOR, KAHVERENGİ KIRMIZI

15

(16)

TASARIM İLKELERİ

Bütünlük Denge Vurgu Hizalama Yakınlık

16

(17)

BÜTÜNLÜK

Bütünlük; konuları, renkleri, şekilleri, çizgi tipi ve

yönünü, ilişkilendirerek ve tekrar ederek sağlanabilir.

Sıkça yapılan hatalardan biri, bir alana çok fazla şey sığdırmaktır. Anlatmak istediğinizi anlatmaya

yaramayan her türlü bilgiyi elenmelidir.

17

(18)

DENGE

Bir sunum ekranındaki bileşenler dikey ve yatay eksen dikkate alınarak eşit ağırlıkta dağıtılırsa, izleyicide denge ve eşitlik hissi uyandırır.

Tasarım her iki alanda da tekrarlandığında, denge

simetrik veya formal olacaktır. Ancak; birçok durumda gözün bilgiyi anında yakalayabilmesi için asimetrik veya informal tasarımlar amaçlayabilirsiniz.

18

(19)

DENGE

ÖĞRENMEYİ ETKİLEYEN BAZI FAKTÖRLER

19

DIŞ ETKENLER

İTİM ORTAM

I AR

VE GER

LER

(20)

DENGE

ÖĞRENMEYİ ETKİLEYEN BAZI FAKTÖRLER

20

(21)

VURGU

Çizgi ve şekil kullanma

Odaklanılan öge ile ilgili boyut değişikliği Farklı renk ve doku kullanımı

Dikkati; kelime, metin ve grafiklere çekme

Renkli, büyük, altı çizili, kutu içine alınmış, kesme işaretli, yanıp sönün, parlak ters renkte nesne

kullanma

21

(22)

HİZALAMA

Çizgi, alan ve biçim ayarlama, yapmanız gereken en önemli bileşenlerdir.

22

(23)

YAKINLIK

23

(24)

RESiM, FOTOĞRAF VE GRAFiK KULLANIMI

 Bu objeler ne çok soyut ne de çok gerçekçi olmalıdır.

 Gerçeklikten çok anlamlılık önemlidir.

 Arka plan sade olmalı.

 Eğer derinlik hissi yaratmak önemli ise, ön zeminde başka bir obje kullanarak bunu sağlayınız.

• Bilgiyi sunmak için grafikler kullanınız.

• Kalın ve düzgün yazı tipini tercih ediniz.

24

(25)

RESiM, FOTOĞRAF VE GRAFiK KULLANIMI

Sade grafikler kullanılmalıdır.

Karmaşık grafikleri küçük parçalara bölünmelidir.

Grafikleri ilişkili metinle beraber sunulmalıdır.

Önemli noktalara dikkat çekmek için farklı renkler kullanılmalıdır.

Tek bir ekranda kullanılan renk sayısını sınırlandırılmalıdır.

Etkili renk kombinasyonları kullanılmalıdır.

25

(26)

METİN KULLANIMI

• Aynı görüntüde aynı yazı tipleri kullanınız.

• Bir noktaya dikkat çekmek için yan, kalın, renkli, ve altı çizili yazı tipini tercih edin.

• Sadece gerektiğinde büyük harf kullanınız.

• Başlığı görüntünün ortasına yerleştiriniz.

• Anahtar kelimeler içeren kısa, öz, anlamlı ve tanımlayıcı başlıklar kullanınız.

• Bir slaytta en fazla 8 satır, yan yana 8 kelime kullanılmalıdır.

26

(27)

ETKİNLİK

SUNUMU OLMASI GEREKENLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİNİZ VE EKSİKLERİ BULUNUZ

27

Referanslar

Benzer Belgeler

Ancak, çok gariptir ki, Türk bu kaidenin dışındadır; Türk rûhunun ve do­ layısıyla Türk edebiyatının en üstün va­ sıflarından birisi de zekâ ve

Bilgi toplumunun temel özelliklerinden biri Bilgi toplumunun temel özelliklerinden biri de, bilgi teknolojisi sayesinde bilgi üretiminin de, bilgi teknolojisi sayesinde

O yüzden sınırlar, tanımlar, Mehmet Aycı söz konusu olduğunda, onun eşiğine kadar varabilir, belki ondan öteye geçemez.. Onun şiir ve yazılarıyla ilgili irdeleyici, böy-

• Eğitim veya öğretim etkinliğinin temel dayanağı ve kuramsal bilgi.

• Öğrenme‐öğretme sürecinde öğrencinin konuyu daha iyi öğrenebilmesi ve bilgilerin daha kalıcı olabilmesi için mutlaka süreç içerisinde öğretim

Kalın ve uzun çizgiler: yakınlık Kısa ve ince çizgiler: Uzaklık Alan. Çizgi

• Duyuşsal alan genel olarak; ilgi, tutum, motivasyon, akademik benlik, saygı, sevgi, hoşlanma, özgüven, değer verme, hoşgörü gibi duygusal eğilimlerle yakından ilişkili

Sizde final ödevinizde var olan eksikliği belirleyip bütünleme ödevi için bu eksiklikleri giderip ödevinizi bana gönderebilirsiniz.. Final ödevinizde belirlenen ve

Hazrıladığınız uygulama linki aşağıda örneği verildiği gibi olacaktır. Bu aşamada sadece linki

Dönem Ödevi Teslim Tarihi: 13.09.2020 23:59 (Bu tarihe kadar ödevinizi e-mail ile göndermeniz gerekmektedir. Belirlenen süre dışında gönderilen ödevler kabul edilmeyecek ve

A) Öğretmenin gösterdiği tüm etkinlikleri (dikkat çekme, bilgiyi sunma, ipucu, katılım, alıştırma ve tekrar yaptırma, dönüt sağlama, düzeltme ve değerlendirme)

Ders hakkında bilgi Öğretim Teknolojisi ile ilgili kavramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri

Kaynak, sahip olduğu bilgi, beceri veya ilgili. davranışları alıcı ile paylaşmak isterse, onu önce hareket, yazı, formül, tablo, çizim, şekil, resim, jest, mimik gibi bir

ilişkilerden yararlanarak, öğrencilere en somuttan en soyuta doğru bir öğrenme yaşantısı sağlayacak olan « yaşantı konisi» adını verdiği «öğrenme

Öğretim Teknolojisinin Kavramsal Çerçevesi Dr.. a) Görsel Unsurlar Düzenleme (Arrangement) Denge (Balance) Renk (Colour) Okunabilirlik (Legibility) Çekicilik (Appeal) b)

Açık Mavi Koyu Mavi, Koyu Yeşil Kırmızı, Turuncu. Açık Sarı Mor, Kahverengi

aktarmanızı sağlar..  Bir yüzey üzerinde yaratılan iki boyutlu biçimlerdir..  Basit şekiller karmaşık şekillere göre daha kolay anlaşılır ve hatırlanır..

• Kanal, kaynak ve alıcı arasındaki bilgi paylaşımına aracılık eder,. • T.V., video,

Otizm spektrum bozukluğu tanısı alan çocukların gösterdiği bu sosyal iletişim bozukluğu ve sosyal etkileşimde yetersizlik Amerikan Psikiyatri Birliği, Ruhsal

Bu bölümde eğitim, öğretim, eğitim teknolojisi ve öğretim teknolojisi kav- ramları, sistem yaklaşımı ve program geliştirme süreci, bir eğitim programı- nın temel

• Eğitim programlarında en kapsamlı, uzun sürede kazanılabilecek olandan, en dar ve kısa sürede erişilebilecek olana kadar çok sayıda bilgi, beceri, tutum, değer

0HUNH] EDQNDVÕ ED÷ÕPVÕ]OÕ÷Õ WP HNRQRPLOHU LoLQ ELU JHUHNOLOLNWLU $QFDN EX WP PHUNH]. EDQNDODUÕ LoLQ JHQHO JHoHUOL KHU KXNXN G]HQLQH X\DQ ³NDOÕS´

- Finansal aracın aktif bir piyasasının bulunmaması durumunda, işletme gerçeğe uygun değeri bir değerleme yöntemi kullanarak belirler. Değerleme yönteminin