• Sonuç bulunamadı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE VE MATERYAL TASARIMI MATERYAL TASARIMI

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE VE MATERYAL TASARIMI MATERYAL TASARIMI"

Copied!
46
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ

VE VE

MATERYAL TASARIMI

MATERYAL TASARIMI

(2)

Etkili bir iletişim nasıl olur?Etkili bir iletişim nasıl olur?

Öğrencilerle etkili iletişim nasıl kurulur? Bir Öğrencilerle etkili iletişim nasıl kurulur? Bir öğretmen neler yapabilir-yapmalıdır?

öğretmen neler yapabilir-yapmalıdır?

Daha etkili bir öğretim için iletişim sürecinde Daha etkili bir öğretim için iletişim sürecinde nelere dikkat etmek gerekir?

nelere dikkat etmek gerekir?

Teknoloji bu sürecin neresinde olabilir?Teknoloji bu sürecin neresinde olabilir?

(3)

Günümüz toplumlarının kültürel yapısında Günümüz toplumlarının kültürel yapısında

çok hızlı bir değişim ve dönüşüm yaşanmaktadır.

çok hızlı bir değişim ve dönüşüm yaşanmaktadır.

Yeni gelen çağ "bilgi çağı" yeni yapılanan Yeni gelen çağ "bilgi çağı" yeni yapılanan

toplum da "bilgi toplumu" olarak toplum da "bilgi toplumu" olarak

nitelendirilmektedir.

nitelendirilmektedir.

Bilgi Toplumu, Teknoloji ve Bilgi Toplumu, Teknoloji ve

Eğitim

Eğitim

(4)

Bilgi toplumuyla meydana gelen bilimsel ve Bilgi toplumuyla meydana gelen bilimsel ve teknolojik gelişmeler, günümüzün eğitilmiş insan teknolojik gelişmeler, günümüzün eğitilmiş insan

imajını da değiştirmektedir. Kitle iletişim imajını da değiştirmektedir. Kitle iletişim

araçlarının gelişmesiyle dünyanın herhangi bir araçlarının gelişmesiyle dünyanın herhangi bir

yerinde meydana gelen bir olay artık her yerinde meydana gelen bir olay artık her

toplumdaki insanları yakından ilgilendirmektedir.

toplumdaki insanları yakından ilgilendirmektedir.

(5)

Hepimizin bildiği gibi, günümüzde en büyük Hepimizin bildiği gibi, günümüzde en büyük güç bilgidir ve bilgi gücüne sahip olan toplumlar güç bilgidir ve bilgi gücüne sahip olan toplumlar

daha yaratıcı özgür ve girişimci olmaktadırlar.

daha yaratıcı özgür ve girişimci olmaktadırlar.

(6)

Ne bildiğimiz mi ?Ne bildiğimiz mi ?

Ne yapabildiğimiz mi Ne yapabildiğimiz mi

Önemli olan hangisi? Önemli olan hangisi?

(7)

Bilgi toplumu, bireyin ve Bilgi toplumu, bireyin ve bireysel yeteneklerin esas

bireysel yeteneklerin esas olduğu bir toplumdur. Bilgi olduğu bir toplumdur. Bilgi

toplumuna geçişte başarılı toplumuna geçişte başarılı

olunması için bireyde istenilen olunması için bireyde istenilen

yeteneklerin geliştirilmesi yeteneklerin geliştirilmesi

şarttır.

şarttır.

(8)

Bilgi toplumunun temel özelliklerinden biri Bilgi toplumunun temel özelliklerinden biri de, bilgi teknolojisi sayesinde bilgi üretiminin de, bilgi teknolojisi sayesinde bilgi üretiminin önem kazanmasıdır. Bilgi, bilimsel yöntem ve önem kazanmasıdır. Bilgi, bilimsel yöntem ve

süreçler dahilinde işlenip elde edilmektedir.

süreçler dahilinde işlenip elde edilmektedir.

(9)

Bilgi ve teknoloji, toplumun yapısında büyük Bilgi ve teknoloji, toplumun yapısında büyük yapısal değişmelere neden olmuştur. Toplumda yapısal değişmelere neden olmuştur. Toplumda teknolojiler ve yeni buluşların artmasıyla yaşam teknolojiler ve yeni buluşların artmasıyla yaşam

seviyesinde de önemli derecede olumlu seviyesinde de önemli derecede olumlu

gelişmeler sağlanmıştır gelişmeler sağlanmıştır

(10)

Bilgi toplumuyla ortaya çıkan bilimsel Bilgi toplumuyla ortaya çıkan bilimsel

gelişmeler beraberinde büyük bilgi artışını da gelişmeler beraberinde büyük bilgi artışını da

meydana getirmiştir.

meydana getirmiştir.

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerden Bilimsel ve teknolojik gelişmelerden

dolayı hızla artan bilgi miktarı, toplumsal ve dolayı hızla artan bilgi miktarı, toplumsal ve

bireysel yaşamı etkilediği gibi eğitimi de bireysel yaşamı etkilediği gibi eğitimi de

etkilemiştir.

etkilemiştir.

(11)

Eğitim kurumlarında öğrenimini Eğitim kurumlarında öğrenimini sürdüren her birey, toplum içinde sürdüren her birey, toplum içinde

insanlarla ilişki kuracağı, bir insanlarla ilişki kuracağı, bir

meslek sahibi olup grubun içinde meslek sahibi olup grubun içinde

çalışacağı, iş başarma zorunda çalışacağı, iş başarma zorunda

olacağı ve benzeri sosyal olacağı ve benzeri sosyal

zorluklarla her zaman karşı zorluklarla her zaman karşı

karşıya kalacağı için, okulda karşıya kalacağı için, okulda

bunları yapabilecek, bunları yapabilecek,

başarabilecek temellere sahip başarabilecek temellere sahip

olmalıdır olmalıdır..

(12)

Ülkeler, eğitim sistemlerini bilgi toplumunun Ülkeler, eğitim sistemlerini bilgi toplumunun gereklerine göre şekillendirmeye çalışmaktadırlar.

gereklerine göre şekillendirmeye çalışmaktadırlar.

Bir ülkenin bilgi toplumunu oluşturacak bireyler, Bir ülkenin bilgi toplumunu oluşturacak bireyler,

eğitim sisteminden yetişecek kişilerdir.

eğitim sisteminden yetişecek kişilerdir.

(13)

Okul kalitesini belirleyen en önemli unsur Okul kalitesini belirleyen en önemli unsur nedir?

nedir?

Bu değişimi sağlayacak etkiyi ne sağlayabilir?Bu değişimi sağlayacak etkiyi ne sağlayabilir?

«Okul kalitesi öğretmen kalitesi ile sağlanabilir»

«Okul kalitesi öğretmen kalitesi ile sağlanabilir»

(14)

Bilgi toplumundaki eğitimcilerin Bilgi toplumundaki eğitimcilerin görevi, sadece öğrencilere bilgi

görevi, sadece öğrencilere bilgi

aktarmak olmamalı, bilgi teknolojisi aktarmak olmamalı, bilgi teknolojisi

sayesinde onların bağımsız sayesinde onların bağımsız

öğrenmelerine ve evrensel kültürü öğrenmelerine ve evrensel kültürü

tanımalarına da imkân vermelidir.

tanımalarına da imkân vermelidir.

(15)

Bilgi teknolojileri kullanılarak Bilgi teknolojileri kullanılarak öğretme-öğrenme süreçlerinde

öğretme-öğrenme süreçlerinde yeni gelişmeler sağlanıp, yeni yeni gelişmeler sağlanıp, yeni

metot ve teknikler denenmektedir.

metot ve teknikler denenmektedir.

Yeni teknolojilerden etkilenen Yeni teknolojilerden etkilenen eğitim sistemi aynı zamanda bu eğitim sistemi aynı zamanda bu

teknolojilerin geliştirilmesi ve teknolojilerin geliştirilmesi ve

yaygınlaştırılmasında da rol yaygınlaştırılmasında da rol

oynamaktadır.

oynamaktadır.

(16)

Yeni Teknolojik Gelişmeler ve Yeni Teknolojik Gelişmeler ve

Bilgiye Erişim Bilgiye Erişim

Bulunduğumuz çağın en büyük özelliği sürekli Bulunduğumuz çağın en büyük özelliği sürekli yeni teknolojilerin üretilmesi ve bu teknolojilerin yeni teknolojilerin üretilmesi ve bu teknolojilerin

toplum yaşamını önemli ölçüde etkilemesidir.

toplum yaşamını önemli ölçüde etkilemesidir.

(17)

Günümüzde bilgiye sahip olmak önemli bir Günümüzde bilgiye sahip olmak önemli bir güç haline gelmiştir. Toplumlarda bilgiye sahip güç haline gelmiştir. Toplumlarda bilgiye sahip

olmak için yoğun bir çalışma ve mücadele olmak için yoğun bir çalışma ve mücadele

yaşanmaktadır.

yaşanmaktadır.

(18)

Toplumda bunların yaşanması bilgi Toplumda bunların yaşanması bilgi

teknolojisinin kullanılmasıyla yakından ilgilidir.

teknolojisinin kullanılmasıyla yakından ilgilidir.

Bilgi teknolojisinin kullanımı; bilgisayarlar, Bilgi teknolojisinin kullanımı; bilgisayarlar, televizyonlar, telekonferans, etkileşimli videolar, televizyonlar, telekonferans, etkileşimli videolar,

sayısal kütüphaneler, uydular, internet ve sayısal kütüphaneler, uydular, internet ve

multimedya gibi değişik araç ve ortamlarda multimedya gibi değişik araç ve ortamlarda

yapılmaktadır.

yapılmaktadır.

(19)

Siz teknolojiyi en çok ne için ve hayatınızın Siz teknolojiyi en çok ne için ve hayatınızın

hangi alanında kullanıyorsunuz?

hangi alanında kullanıyorsunuz?

Bilgi teknolojileri hayatımızın hangi alanlarında Bilgi teknolojileri hayatımızın hangi alanlarında

kullanılıyor?

kullanılıyor?

(20)

Bilgi teknolojileri;Bilgi teknolojileri;

bilimsel araştırmalarda, bilimsel araştırmalarda, eğitimde,eğitimde,

tıpta, tıpta,

ekonomide,ekonomide,

basın-yayında, basın-yayında, müzikte, müzikte,

yönetimdeyönetimde v.b toplumsal yaşamın v.b toplumsal yaşamın bütün alanlarında etkili bir

bütün alanlarında etkili bir şekilde kullanılmaktadır.

şekilde kullanılmaktadır.

(21)

Bilgi toplumuyla önem kazanan bilgi faktörü, Bilgi toplumuyla önem kazanan bilgi faktörü, toplumları her alanda buna yönlendirmiş, özellikle toplumları her alanda buna yönlendirmiş, özellikle

çalışan kesimin belli bir kısmı bilgi üretimi ve çalışan kesimin belli bir kısmı bilgi üretimi ve

kalkınmayla ilgili alanlara kaydırılmıştır.

kalkınmayla ilgili alanlara kaydırılmıştır.

Bu hızlı toplumsal değişim, toplumdaki Bu hızlı toplumsal değişim, toplumdaki

bireylerin bu değişime ayak uydurmalarını zorunlu bireylerin bu değişime ayak uydurmalarını zorunlu

kılmıştır.

kılmıştır.

(22)

Bilginin çoğalması, istenilen Bilginin çoğalması, istenilen

bilgiye daha hızlı ulaşma ihtiyacını bilgiye daha hızlı ulaşma ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle bilgi ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle bilgi

toplumunun en önemli aracı olan toplumunun en önemli aracı olan bilgisayarı bilmek, bilgi yığınları bilgisayarı bilmek, bilgi yığınları

arasından istenilen bilgiye ulaşmayı arasından istenilen bilgiye ulaşmayı

kolaylaştıracaktır.

kolaylaştıracaktır.

(23)

Yine bilgi iletişimi bilgisayarlar vasıtasıyla Yine bilgi iletişimi bilgisayarlar vasıtasıyla internet ortamında elektronik haberleşme

internet ortamında elektronik haberleşme (e-mail)(e-mail) ile yapılabilmektedir.

ile yapılabilmektedir.

m e r h a b a , n a s i l s i n ?

i y i y i m , s e n ? I R C

I R C

I R C

I R C

(24)

Teknoloji: Teknoloji:

«insanın maddi çevresini denetlemek ve

«insanın maddi çevresini denetlemek ve

değiştirmek amacıyla geliştirdiği araç gereçler değiştirmek amacıyla geliştirdiği araç gereçler

ve bu araç gereçlere ilişkin bilgilerin tümü»

ve bu araç gereçlere ilişkin bilgilerin tümü»

«bilim ile uygulama arasında köprü görevi yapan

«bilim ile uygulama arasında köprü görevi yapan disiplin»

disiplin»

(25)

Teknolojide son gelişmeler neler?

Teknolojide son gelişmeler neler?

Yapay zekaYapay zeka

5 G5 G

Otonom sürüşOtonom sürüş

Kişiselleştirilmiş tıpKişiselleştirilmiş tıp

Bilgisayar görüşüBilgisayar görüşü

Genişletilmiş gerçeklikGenişletilmiş gerçeklik

Blockchain Blockchain

Başka???Başka???

(26)

Eğitim Teknolojisi Eğitim Teknolojisi

Eğitim teknolojisi çeşitli şekillerde ifade edilmektedir: Eğitim teknolojisi çeşitli şekillerde ifade edilmektedir:

(27)

Bir anlayışa göre eğitim teknolojisi; Bir anlayışa göre eğitim teknolojisi;

Daha etkili bir öğretim için insan-teknoloji Daha etkili bir öğretim için insan-teknoloji

etkileşiminde öğretim araçlarının etkinliğini koordine etkileşiminde öğretim araçlarının etkinliğini koordine

eden, çevresel faktörleri kontrol altında bulunduran eden, çevresel faktörleri kontrol altında bulunduran

teori ile uygulamanın birleştiği, eğitim yöntemlerinin teori ile uygulamanın birleştiği, eğitim yöntemlerinin

sürekli geliştirildiği, uygulamalı olarak bilimsel sürekli geliştirildiği, uygulamalı olarak bilimsel

araştırmalarla geliştirilmiş bir disiplindir.

araştırmalarla geliştirilmiş bir disiplindir.

(28)

Diğer bir anlayışa göre de eğitim teknolojisi; Diğer bir anlayışa göre de eğitim teknolojisi;

Öğretme-öğrenme sürecini en iyi şekilde Öğretme-öğrenme sürecini en iyi şekilde plânlayıp gerçekleştirmek ve değerlendirmek plânlayıp gerçekleştirmek ve değerlendirmek

amacıyla yapılan sistematik bir yaklaşımdır.

amacıyla yapılan sistematik bir yaklaşımdır.

(29)

Her iki yaklaşımdan da anlaşılacağı üzere eğitim Her iki yaklaşımdan da anlaşılacağı üzere eğitim teknolojisinin asıl amacı eğitimde öğretme-öğrenme teknolojisinin asıl amacı eğitimde öğretme-öğrenme sürecine etkinlik kazandırmak için araçlarla yapılan sürecine etkinlik kazandırmak için araçlarla yapılan

plânlama, uygulama ve değerlendirmeler bütünüdür.

plânlama, uygulama ve değerlendirmeler bütünüdür.

(30)

Geleneksel eğitim sistemlerinde öğrenmenin, Geleneksel eğitim sistemlerinde öğrenmenin, çoğu zaman bilgilerin ezberlenmesi şeklinde

çoğu zaman bilgilerin ezberlenmesi şeklinde

gerçekleştirildiğini, bilginin öğrenen için anlamlı gerçekleştirildiğini, bilginin öğrenen için anlamlı

olup olmadığının pek önemsenmediğini, bilgilerin olup olmadığının pek önemsenmediğini, bilgilerin

bir liste biçiminde verildiğini, okutulan çoğu ders bir liste biçiminde verildiğini, okutulan çoğu ders

kitaplarına bakarak görebiliriz.

kitaplarına bakarak görebiliriz.

(31)

Geleneksel öğrenme yaklaşımında Geleneksel öğrenme yaklaşımında

öğrencinin çok şey düşünmesi yorumlaması öğrencinin çok şey düşünmesi yorumlaması

beklenemez.

beklenemez.

Böyle bir öğretme-öğrenme sürecinde Böyle bir öğretme-öğrenme sürecinde öğretmenin rolü, öğrencilerin neyi bilmeleri öğretmenin rolü, öğrencilerin neyi bilmeleri

gerektiğini anlatmak ve istendiği zaman gerektiğini anlatmak ve istendiği zaman

tekrarlamaları için öğrencilerin okuyacakları tekrarlamaları için öğrencilerin okuyacakları

yeri göstermektir.

yeri göstermektir.

(32)

Öğretimin, geleneksel Öğretimin, geleneksel

metotların olumsuzluklarından metotların olumsuzluklarından

kurtarılması amacıyla eğitim kurtarılması amacıyla eğitim

teknolojilerinden faydalanılabilir.

teknolojilerinden faydalanılabilir.

(33)

Yapılan bazı araştırmalar, bazı öğretmenlerin Yapılan bazı araştırmalar, bazı öğretmenlerin öğretim teknolojilerinin sınıfta kendilerinin yerini öğretim teknolojilerinin sınıfta kendilerinin yerini

alacağı endişesini taşıdıklarını ortaya koymaktadır.

alacağı endişesini taşıdıklarını ortaya koymaktadır.

Oysa bu araçların, ne kadar modern olursa olsun, Oysa bu araçların, ne kadar modern olursa olsun,

öğretmenin yerini almaları mümkün değildir.

öğretmenin yerini almaları mümkün değildir.

(34)

Bu araçları kullanmadaki Bu araçları kullanmadaki amaç, öğretmenin yerini

amaç, öğretmenin yerini

aldırmak veya öğretmenlerle aldırmak veya öğretmenlerle

araçları rekabet ettirmek değil, araçları rekabet ettirmek değil,

tersine öğretmenlere yardımcı tersine öğretmenlere yardımcı

olmaktır.

olmaktır.

http://www.youtube.com/watch?

http://www.youtube.com/watch?

v=UFwWWsz_X9s v=UFwWWsz_X9s

(35)

Eğitimde Teknoloji Kullanımı ve Eğitimde Teknoloji Kullanımı ve

Eğitim Öğretim Süreçlerine Katkıları Eğitim Öğretim Süreçlerine Katkıları

Eğitim teknolojisinin bütün unsurları eğitim Eğitim teknolojisinin bütün unsurları eğitim ortamına etkinlik kazandıran unsurlardır.

ortamına etkinlik kazandıran unsurlardır.

(36)

Eğitim teknolojisi temelde iki görevi yerine Eğitim teknolojisi temelde iki görevi yerine getirmeyi amaçlamaktadır.

getirmeyi amaçlamaktadır.

1-1-Öğretmeni destekleme Öğretmeni destekleme

2-2-Öğrenmeyi gerçekleştirme Öğrenmeyi gerçekleştirme

(37)

Eğitim teknolojisi; konuyu daha iyi sunma, Eğitim teknolojisi; konuyu daha iyi sunma,

öğrenmeye açıklılık getirme, gözlem olanaklarını öğrenmeye açıklılık getirme, gözlem olanaklarını

artırma ve öğrencinin birkaç duyu organına bir artırma ve öğrencinin birkaç duyu organına bir anda hitap etme fırsatları yaratarak öğretmene anda hitap etme fırsatları yaratarak öğretmene

sınıf içerisinde yardımcı olmaktadır sınıf içerisinde yardımcı olmaktadır

(38)

Eğitim teknolojisinin amaçları Eğitim teknolojisinin amaçları

Eğitim hizmetlerini daha geniş kitlelere Eğitim hizmetlerini daha geniş kitlelere götürmek

götürmek

Öğrenme-öğretme sürecini daha verimli hale Öğrenme-öğretme sürecini daha verimli hale getirmek

getirmek

Öğrenme-öğretme etkinliklerini Öğrenme-öğretme etkinliklerini bireyselleştirmek

bireyselleştirmek

Öğrenme- öğretme süreci ile ilgili etkinlikleri Öğrenme- öğretme süreci ile ilgili etkinlikleri düzenlemek

düzenlemek

(39)

Eğitim gereksinimlerini ve imkanlarını bilimsel Eğitim gereksinimlerini ve imkanlarını bilimsel araştırma konusu yapmak

araştırma konusu yapmak

Eğitim kurumlarını uygulamalı hale getirmekEğitim kurumlarını uygulamalı hale getirmek

Öğretim programlarında sürekliliği sağlamakÖğretim programlarında sürekliliği sağlamak

Çevre faktörlerini düzenlemek ve kontrol etmekÇevre faktörlerini düzenlemek ve kontrol etmek

Öğrenme sürecini öğrenci yeteneklerine Öğrenme sürecini öğrenci yeteneklerine uyarlamak

uyarlamak

Eğitim ile ilgili sorunların çözümünü Eğitim ile ilgili sorunların çözümünü uygulamaya koymak

uygulamaya koymak

(40)

Okullarda kullanılan bütün teknolojik Okullarda kullanılan bütün teknolojik

araçlardan istenilen verimi almak için şunların araçlardan istenilen verimi almak için şunların

yapılması gerekir;

yapılması gerekir;

Okuldaki herkesin bilgi teknolojilerinin Okuldaki herkesin bilgi teknolojilerinin

kullanımı ile ilgili aynı görüş ve istekte olması, kullanımı ile ilgili aynı görüş ve istekte olması,

Öğretmenlerin bilgi teknolojilerinin Öğretmenlerin bilgi teknolojilerinin

kullanılmasıyla ilgili yeterli bilgi sahibi olması, kullanılmasıyla ilgili yeterli bilgi sahibi olması,

(41)

Bilgi teknolojileri aracılığıyla Bilgi teknolojileri aracılığıyla

kullanılacak öğrenme materyallerinin kullanılacak öğrenme materyallerinin

çeşitliliği, zenginliği ve niteliğinin yeterli çeşitliliği, zenginliği ve niteliğinin yeterli

seviyede olması, seviyede olması,

Sürekli gelişen teknoloji ile ilgili, Sürekli gelişen teknoloji ile ilgili, devamlı eğitim ve teknik desteğin devamlı eğitim ve teknik desteğin

sağlanması.

sağlanması.

(42)

Öğrencinin öğretme-öğrenme Öğrencinin öğretme-öğrenme sürecine aktif katılmadığı, bu

sürecine aktif katılmadığı, bu süreçte edilgen olduğu öğretim süreçte edilgen olduğu öğretim

yöntemleri artık terk edilmektedir.

yöntemleri artık terk edilmektedir.

(43)

Günümüz koşullarında eğitimcilerin amaçlarından Günümüz koşullarında eğitimcilerin amaçlarından birisi de öğrencinin öğretme-öğrenme sürecine aktif birisi de öğrencinin öğretme-öğrenme sürecine aktif

olarak katılımını sağlamak olmuştur. Bu amaç da olarak katılımını sağlamak olmuştur. Bu amaç da

büyük oranda eğitimde kullanılan teknolojiler yoluyla büyük oranda eğitimde kullanılan teknolojiler yoluyla

gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır.

gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır.

(44)

Öğretim süreçlerinde dersin ve işlenecek Öğretim süreçlerinde dersin ve işlenecek konunun amacına uygun olarak kullanılan konunun amacına uygun olarak kullanılan

öğretim teknolojileri ve basit materyallerin öğretim teknolojileri ve basit materyallerin

öğrenme-öğretme süreçlerine olan katkılarından öğrenme-öğretme süreçlerine olan katkılarından

bazıları şunlardır:

bazıları şunlardır:

(45)

Sınıfa getirilmesi imkansız veya zor Sınıfa getirilmesi imkansız veya zor olan, olay, olgu ve nesnelere kolay olan, olay, olgu ve nesnelere kolay ulaşım sağlayarak, bunların sınıfta ulaşım sağlayarak, bunların sınıfta

sergilenmesini sağlarlar.

sergilenmesini sağlarlar.

Birçok duyu organına hitap ettikleri Birçok duyu organına hitap ettikleri için, öğrencinin dikkatini çeker,

için, öğrencinin dikkatini çeker,

öğrenmenin daha kolay oluşmasını öğrenmenin daha kolay oluşmasını

sağlarlar.

sağlarlar.

(46)

Bilgileri somutlaştırdıkları için daha kalıcı Bilgileri somutlaştırdıkları için daha kalıcı öğrenmeyi gerçekleştirirler.

öğrenmeyi gerçekleştirirler.

Birden çok kaynağa başvurma imkanı sağlarlar.Birden çok kaynağa başvurma imkanı sağlarlar.

Az zamanda çok şeyler öğrenilmesine imkan Az zamanda çok şeyler öğrenilmesine imkan tanırlar.

tanırlar.

Referanslar

Benzer Belgeler

• Bir sabit disk, elektromanyetik olarak yüklü bir yüzey veya bir dizi yüzey üzerinde büyük miktarda veriyi depolayan ve bunlara nispeten hızlı erişim sağlayan ve

Eğitim Teknolojisi; genelde eğitime, özelde öğrenme durumuna egemen olabilmek için ilgili bilgi ve becerilerin işe koşulmasıyla öğrenme ya da eğitim süreçlerinin

Aktarma ve Alma: Aktarma ve alma süreci veri ve bilginin bilgi sistemi içinde ve bilgi sistemleri ara- sında aktarılmasıdır.. Bütün süreç üç ana

*İşlem başına alınır. İleri tarihli düzenli Havale talimatında; ilk işlem için ilgili işlem kalemindeki Havale ücreti alınacak olup, sonraki işlemlerde Düzenli

– Karakter grubunun karakterleri üzerinde otomatik büyük/küçük harf ayarlanmasını sağlar.. METİN ÜZERİNDE

Bundan dolayı bilginin nasıl ortaya konduğunu açıklayabilmek için hem bu ürün ortaya çıkana kadar ruhun içinde geçen süreçleri hem de bu süreçler sonunda

• Süreç bölümünden sonra ise sosyal hizmet uzmanının müracaatçı, mülakat süreci ve kendisi hakkında yaptığı değerlendirme yer alır. • Değerlendirme, o

11.hafta Fen ve doğa etkinlikleri planlama ve uygulama (Uzaktan eğitim) 12.hafta Okul öncesi dönemde bilim etkinlikleri (Uzaktan eğitim) 13.hafta Bilim etkinliği planlama ve uygulama