• Sonuç bulunamadı

Düzeltme ErratumGeri çekme duyurusuNotice of Retraction

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Düzeltme ErratumGeri çekme duyurusuNotice of Retraction"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Türk Kardiyol Dern Arş - Arch Turk Soc Cardiol 2010;38(7):523 523

Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, Cilt 38, Supplementum 2

Femoral arteriyovenöz fistülün endo-vasküler stent greft ile perkütan tedavisi: Olgu sunumu

Percutaneous closure of a femoral arteriovenous fistula with an endo-vascular stent graft: a case report Türk Kardiyol Dern Arş

2010;38:215-6.

Düzeltme

Erratum

Geri çekme duyurusu

Notice of Retraction

Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, Cilt 38, Supplementum 2’de yayım-lanan 24. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Poster Bildirilerinin P-065 ve P-133 nolu sunumlarında Adem Deniz ve Mehtap Birici olarak bildi-rilen yazar adları Adem Demir ve Mehtap Atak şekilde düzeltilmiştir. Poster sunumlarına ait bilgiler yazarların kurumları ile birlikte aşağı-daki şekilde olacaktır:

P-065: Monosit kemoatraktan protein 1 (MCP-1) seviyesiyle

ate-rosklerotik periferik arter hastalığı yaygınlığının ilişkisi.

Ömer Şatıroğlu,* Hüseyin Avni Uydu,# Adem Demir,# Mehmet

Bostan,* Mehtap Atak,# Engin Bozkurt*

*Rize Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı; #Rize

Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, Rize

P-133: Monosit kemoatraktan protein 1(MCP-1) seviyesiyle

koro-ner arter kollateral oluşumu ve ateroskleroz yaygınlığı arasındaki ilişki.

Ömer Şatıroğlu,* Hüseyin Avni Uydu,# Adem Demir,# Mehmet

Bostan,* Mehtap Atak,# Engin Bozkurt*

*Rize Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı; #Rize

Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, Rize

Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi Dergisi’nin Cilt 38, Nisan 2010 sayı-sında yayımlanan “Femoral arteriyovenöz fistülün endovasküler

stent greft ile perkütan tedavisi: Olgu sunumu” başlıklı yazı,

Referanslar

Benzer Belgeler

Alanyazın incelendiğinde doğrudan öğretim yöntemi- nin farklı gereksinimleri olan öğrencilere akademik becerilerin öğretiminde (Çalık, 2008; Çelik, 2007;

We are thrilled to be in the third year of the Future Visions Journal, which aims to publish the academic research of scientists doing research in

We are thrilled to be in the third year of the Future Visions Journal, which aims to publish the academic research of scientists doing research in

The Future Visions Journal is an interdisciplinary, open-access and peer-reviewed journal published in 2017, covering four numbers per year in March, June, September

NATIONAL CONGRESS OF CARDIOLOGY

Daha önce PTKA ve stent veya koroner baypas uygu- lanan, son 30 gün içinde miyokard infarktüsü geçiren, konjestif kalp yetersizli¤i, kronik renal ye- tersizli¤i,

In August 2012, Near East University, Department of Nutrition and Dietetics’ last class students, summer semester, Introduction to Business lesson, May 2013, Department

Ağustos 2012’de Yakın Doğu Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü son sınıf öğrencilerine, yaz okulunda İşletmeye Giriş dersi, Mayıs 2013’de Bilgi ve Belge Yönetimi