• Sonuç bulunamadı

MATERYAL TASARIMI

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "MATERYAL TASARIMI"

Copied!
37
0
0

Tam metin

(1)

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE

MATERYAL TASARIMI

Öğretim Teknolojisinin Kavramsal Çerçevesi Dr. Erinç Erçağ

Kaynak: Editör: Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu - Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

(2)

Eğitim

• Doğumdan ölüme kadar geçen süreçte çevre, sosyal ve kültürel değerler yardımıyla bireyin kendi yaşantı alanı içerisinde yeni davranışlar kazanması olarak tanımlanabilir.

(3)

Öğretim

• Öğretim, eğitim kavramı ile sık sık karıştırılan bir kavramdır. Bu da kavram karmaşası

yaşanmasına neden olmaktadır.

• Öğretim, sınırları önceden belirlenmiş belirli bir süreci kapsayan, planlı ve programlı olan ve bireyde sadece istendik davranış kazandırmayı hedefleyen bir yapıya sahiptir.

(4)

Öğrenme

• Öğrenme, insanı toplumsal bir varlık yapan ve onu diğer canlılaradan ayıran en önemli

özelliklerden biridir.

• Öğrenme yaşantı ürünü kalıcı izli davranış değişmesidir.

Öğrenmenin 3 temel özelliği vardır.Bunlar; • Davranış değişikliği

(5)

TEKNOLOJİ

• Bilimsel ya da diğer sistematik bilgilerin pratik alanlara sistemli bir şekilde

uygulanması olarak tanımlayabiliriz. Teknoloji sınıf içinde veya sınıf dışında öğretmene ve öğrenciye de hizmet

sunmaktadır.

(6)

Sistem Yaklaşımı

• Eğitim sürecinde sadece öğretmen veya öğrenciler bulunmamaktadır.

• Öğretmen ve öğrencinin yanında eğitim hizmetinin gerçekleşmesi için bir sisteme ihtiyaç

duyulmaktadır.

• Eğitimde iyi bir hizmet verilebilmesi amacıyla sistem yaklaşımından yararlanılmaktadır.

(7)

EĞİTİM TEKNOLOJİSİ

• Öğrenme ile ilgili sorunların analizi ve

çözümünde insanları, yöntemleri, düşünceleri, araç-gereçleri ve organizasyonu içeren

karmaşık ve tümleşik bir süreçdir.

• Diğer bir deyişle Öğrenme-öğretme

sürecindeki tüm etkinliklerin gerçekleşmesini sağlayan bir disiplin olarak vurgulayabiliriz.

(8)

EĞİTİM TEKNOLOJİSİ

Geleneksel Ürünler Çağdaş Ürünler Geleceğin Ürünleri

Hareketli Film Ses Kontrolü Sesli,Yazılı ve Görüntülü Mobil Ortamlar

Slaytlar / Film Tele video Kişisel Dijital Aletler Projeksiyonlar Modemler Tablet Bilgisayarlar Levhalar / Resimler /

Grafikler

Tele İletişimler Ders Yönetim Sistemleri Televizyon Elektronik Bülten Levhaları Etkileşimli İletişim Ortamları Basılı / Programlı Metinler Ses Sentezcisi

Kablosuz Ağlar

(9)

ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ

• Öğretim teknolojisi genelde daha etkili bir öğrenme ortamı sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.

• Eğitim teknolojisi öğrenme-öğretme sürecindeki tüm etkinliklerin

gerçekleşmesini sağlayan bir disiplin olmasına karşına, Öğretim teknolojisi süreç içerisinde bilginin daha kolay öğretilmesi ile ilgilenen öğretimin

(10)

İLETİŞİM

• Bireyleri etkilemek ya da saptanmış bir amaç gerçekleştirmek için bilgi sağlamak ve bu

bilgilerin, duyguların, gereksinimlerin,

niyetlerin, düşüncelerin, yazı, işaret, konuşma, mimik ve hareketler aracılığı ile sesli ya da

(11)

İletişim Özellikleri

• İletişimin bir süreç olduğu,

• İletişimde en az iki farklı birey olduğu • İletişimde iletilen bir içerik olduğu

• İletişimde iletilen içeriğin çeşitli sembollerle iletildiği

• İletişimin çift yönlü bir süreç olma gerekliliği • İletişimde bir amaç doğrultusunda bir etkinin

(12)

İLETİŞİM SÜRECİ VE ÖĞELERİ

KAYNAK MESAJ KANAL ALICI

GERİ BİLDİRİM (DÖNÜT)

Kim Ne Söyledi Hangi Yolla Kime

(13)

İLETİŞİM SÜRECİ VE ÖĞELERİ

KAYNAK Davranışlar • Fikir • Bilgi • Duygu • Tutum • Beceri MESAJ Semboller • Gerçek obje • Modeller • Resim • Hareket • Ses KANAL

İletici Araç & Yöntemler • Sözsüz iletişim • Sözlü İletişim • Basılı/yazılı araçlar • Yöntemler ALICI Davranışlar • Fikir • Bilgi • Duygu • Tutum • Beceri GERİ BİLDİRİM (DÖNÜT)

(14)

• Kaynak hedeflenen kişi veya grupta davranış değişikliğini meydana getirmeyi amaçlayan ve süreci başlatan kişidir. • Kaynağın alıcıyla paylaşmak istediği fikir, düşünce, duygu

ve davranışları temsil eden semboller ise mesajdır.

• Mesajların taşındığı araç ve gereç, yöntem ve teknikler

kanal

• Mesajlara hedef olan kişi veya grup alıcı

(15)

Kaynak- Kodlama

Sınıf ortamında bu görevi üstlenen kişi öğretmendir. Öğretmenin amacı sahip olduğu bilgi, duygu ve

becerileri öğrencileri ile paylaşarak onlarda davranış değişikliği meydana getirmektir. Kaynak, sahip olduğu bilgi, beceri veya ilgili

davranışları alıcı ile paylaşmak isterse, onu önce hareket, yazı, formül, tablo, çizim, şekil, resim, jest, mimik gibi bir dizi sembole veya harekete

(16)

Mesaj

• Kodlanan bilginin aldığı fiziki şekle (sözlü veya sözsüz) mesaj denir.

• Mesaj, kaynağın alıcısıyla paylaşmak istediği düşünce, duygu ve davranışları temsil eden

(17)

Kanal

• Oluşturulan mesajın alıycıya iletilmesini sağlayan ortam, (araç-gereç) yöntem ve

(18)

Alıcı – Kod Çözme

• Çeşitli kanallarla alıcıyla iletilen mesaj, duyu

organları tarafından alınır, beyine gönderilir ve

önceden sahip olunan bilgi, duygu ve becerilerle karşılaştırılarak yorumlanır.

(19)

Geribildirim

• İletişim sürecinin son aşamasıdır.

• İletişimin ters yönde işleyen kısmı olup, alıcının mesaja verdiği tepkidir.

• Geri bildirimde roller değişmiştir alıcı kaynak, kaynakta alıcı olmuştur.

• Geribildirim sözel, yazılı veya beden dili yoluyla sözsüz olabilir.

(20)

Gürültü

• İletişimi bozan, aksatan faktörlere gürültü denir.

• Her aşamada ortaya çıkabilir.

• Kaynak, düşüncelerini kelimelere dökmekteki anlamlı cümleler kurmakta çok kısık sesle

konuşuyor olabilir.

• Alıcı dinlemiyor veya az duyuyor olabilir. • Ör: Yazı tahtasına yansıyan ışık, görme

(21)

GÖNDERİLEN MESAJ VE ALICI İLİŞKİSİ

• Mesajın gönderilmesi alıcının mutlaka o mesajı doğru olarak alacağı ya da istenilen tepkiyi göstereceği anlamına gelmez.

Yanlış Anlar Doğru Anlar Dinlemez Dinler

Mesaja karşıdır Mesaja katılır

Dönüt uygun Dönütü değildir uygundur

(22)

İLETİŞİMDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER

KAYNAK - ALICI AÇISINDAN;

• Seçici Algı

• İletişim Becerilerindeki Bireysel Farklılıklar • Kaynak Güvenirliği

(23)

KAYNAK - ALICI AÇISINDAN

Seçici Algı

• İnsanlar neyi duymaya veya görmeye

hazırlarsa onları duymak ve görmek isterler. Olaylar insanlar ve nesneler hakkında ilk

(24)

KAYNAK - ALICI AÇISINDAN

İletişim Becerilerindeki Bireysel Farklılıklar,

• Kişiden kişiye değişen kendini ifade

etmedeki farklılıklar iletişimde etkili olan faktörlerdendir.İletişimde beden dili de önemlidir.

• Örn: kimi insanlar konuşur ama dinlemeyi bilmez, kimi insanlar kendilerin en iyi yazılı

(25)

KAYNAK - ALICI AÇISINDAN

Kaynak Güvenirliği,

• İletişim sürecinin gerçekleşmesi için alıcının kaynağa güvenmesi gerekmektedir.

• Kaynak güvenirliği 4 ayrı öğeden oluşur:

1. Dürüstlük

2. Uzmanlık 3. İstek

4. Nesnellik

Öğrencilere taraflı davranan bir öğretmenin güvenirliğinden bahsetmek yanlış olacaktır.

(26)

KAYNAK - ALICI AÇISINDAN

Kaynak – Alıcı Benzerliği,

• Sınıf ortamındaki öğrenci, öğetmenin

kendisininkine benzer tutumlar,düşünceler ve inançları taşıdığına inanırsa öğrenci ile

(27)

İLETİŞİMDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER

MESAJ AÇISINDAN;

• Ortak Yaşantı Alanı • Bilgi Miktarı

(28)

MESAJ AÇISINDAN

Ortak Yaşantı Alanı

• Öğretmen, alıcı durumundaki öğrencilerin bilgi, beceri, yetenek gibi özelliklerini dikkate alarak iletişimi kodlamalıdır.

• Kodlanmış mesajın alıcısı olan kimse, onu önceden geçirmiş olduğu yaşantılarına dayanarak çözecek, yorumlayacak yani ondan bir anlam çıkaracaktır.

(29)

MESAJ AÇISINDAN

Ortak Yaşantı Alanı

Kaynak Kodlama Kod Çözme Alıcı

Ortak Yaşantı Alanı

Geri Bildirim

(30)

Bilgi Miktarı

• Mesaja alıcı tarafından verilen anlam, alıcının yaşantı alanı ve öğrenme kapasitesinin

yanında mesaj organizasyonu, bilgi miktarı ve mesajdaki dikkat çekici unsurlar mesajın

yapısıyla ilgilidir. Mesajdaki bilgi miktarı mesajın anlamlandırılma düzeyini veya bir

(31)
(32)

YAŞANTI KONİSİNİN DAYANDIĞI

BİLİMSEL İLKELER

• Öğrenme işlemine katılan duyu

organlarımızın sayısı ne kadar fazla ise o kadar iyi öğrenir ve o kadar geç

unuturuz.

• En iyi öğrendiğimiz şeyler,kendi kendimize yaparak öğrendiğimiz şeylerdir.

(33)

YAŞANTI KONİSİNİN DAYANDIĞI BİLİMSEL İLKELER

• Öğrendiğimiz şeylerin çoğunu gözlerimizin yardımıyla öğreniriz.

• En iyi öğretim somuttan soyuta ve basitten karmaşığa doğru giden öğrenmedir.

(34)

ÖĞRENDİKLERİMİZİN...

1% 1,5% 3,5% 11% TATMA DOKUNMA KOKLAMA İŞİTME ÖĞRENME

(35)

AKILDA KALAN ÖĞRENMELERİN 10% 20% 30% 50% 70% OKUMA İŞİTME GÖRME

DUYMA & GÖRME SÖYLEME

AKILDA TUTMA

(36)

İLETİŞİMDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER

KANAL AÇISINDAN;

• Kanal, kaynak ve alıcı arasındaki bilgi paylaşımına aracılık eder,

• T.V., video, slayt vb. birer iletişim kanalıdır. Bu araçlar öğretim amacıyla kullanıldıklarında, öğretim araçları olarak adlandırılır.

(37)

İLETİŞİMDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER

KANAL AÇISINDAN;

• Öğretmen ve öğrenci, arasındaki iletişim dolaylı olarak da gerçekleşebilir,

• Bilgisayar destekli öğretim, öğretmen- öğrenci arasındaki dolaylı iletişime bir örnektir.

Referanslar

Benzer Belgeler

Bilgi toplumunun temel özelliklerinden biri Bilgi toplumunun temel özelliklerinden biri de, bilgi teknolojisi sayesinde bilgi üretiminin de, bilgi teknolojisi sayesinde

Çalışmada kullanılan anket YBS bölümü mezunlarının iş becerilerinin tanımlandığı Wilkerson (2012) kaynağından günümüze uyarlanmıştır. Ankette yer alan

• Eğitim veya öğretim etkinliğinin temel dayanağı ve kuramsal bilgi.

• Öğrenme‐öğretme sürecinde öğrencinin konuyu daha iyi öğrenebilmesi ve bilgilerin daha kalıcı olabilmesi için mutlaka süreç içerisinde öğretim

Kalın ve uzun çizgiler: yakınlık Kısa ve ince çizgiler: Uzaklık Alan. Çizgi

• Duyuşsal alan genel olarak; ilgi, tutum, motivasyon, akademik benlik, saygı, sevgi, hoşlanma, özgüven, değer verme, hoşgörü gibi duygusal eğilimlerle yakından ilişkili

Sizde final ödevinizde var olan eksikliği belirleyip bütünleme ödevi için bu eksiklikleri giderip ödevinizi bana gönderebilirsiniz.. Final ödevinizde belirlenen ve

Hazrıladığınız uygulama linki aşağıda örneği verildiği gibi olacaktır. Bu aşamada sadece linki

Dönem Ödevi Teslim Tarihi: 13.09.2020 23:59 (Bu tarihe kadar ödevinizi e-mail ile göndermeniz gerekmektedir. Belirlenen süre dışında gönderilen ödevler kabul edilmeyecek ve

şindi poma… ta varÒo zaman işte atatükÒo ārbi yaptı…tan sonra tıra…ya’da ēpsini buraya çekiyo onnarı da onnarı burdan ērkeS yerine demiş gönderiyo. ātta bu

Örneğin, okul deneyimi uygulamasına ilişkin bir araştırmada Tüfekçi (1998), öğretmen adaylarının okul uygulamalarında karşılaştıkları sorunları irdelemekte, davranış

• Eğitim programlarında en kapsamlı, uzun sürede kazanılabilecek olandan, en dar ve kısa sürede erişilebilecek olana kadar çok sayıda bilgi, beceri, tutum, değer

Ders hakkında bilgi Öğretim Teknolojisi ile ilgili kavramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri

Bu çalışmada amacımız, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi’ne yayımlanmak üzere gönderilen makalelerdeki kaynak, re- sim, tablo ve şekillerdeki yazım

Bilimsel Yayınlarda Kaynak Gösterme, Tablo ve Şekil Oluşturma Rehberi: APA 6 Kuralları | İpek Şencan ve Güleda

A) Öğretmenin gösterdiği tüm etkinlikleri (dikkat çekme, bilgiyi sunma, ipucu, katılım, alıştırma ve tekrar yaptırma, dönüt sağlama, düzeltme ve değerlendirme)

Bu bölümde eğitim, öğretim, eğitim teknolojisi ve öğretim teknolojisi kav- ramları, sistem yaklaşımı ve program geliştirme süreci, bir eğitim programı- nın temel

Öğretmenlerin cinsiyetlerine göre görsel materyal tasarımına yönelik bilgi/beceri düzeyleri açısından anlamlı bir fark bulunmazken, mesleki kıdem olarak yeni sayılan, daha

• Bir noktaya dikkat çekmek için yan, kalın, renkli, ve altı çizili yazı tipini tercih edin. • Sadece gerektiğinde büyük

ilişkilerden yararlanarak, öğrencilere en somuttan en soyuta doğru bir öğrenme yaşantısı sağlayacak olan « yaşantı konisi» adını verdiği «öğrenme

Öğretim Teknolojisinin Kavramsal Çerçevesi Dr.. a) Görsel Unsurlar Düzenleme (Arrangement) Denge (Balance) Renk (Colour) Okunabilirlik (Legibility) Çekicilik (Appeal) b)

• Kanal, kaynak ve alıcı arasındaki bilgi paylaşımına aracılık eder,. • T.V., video,