• Sonuç bulunamadı

MATERYAL TASARIMI

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "MATERYAL TASARIMI"

Copied!
37
0
0

Tam metin

(1)

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE

MATERYAL TASARIMI

Öğretim Teknolojisinin Kavramsal Çerçevesi Dr. Erinç Erçağ

Kaynak: Editör: Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu - Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

(2)

• Edgar Dale hangi yaş grubunda olursa olsun

öğrenenlerin yaşantı alanları ile bir öğrenme içeriğinin

sunuluş biçim ve sırası arasında öğrenme açısından

doğrudan bir ilişki olduğunu ifade eder.

• Bu sebeple öğretimin, somuttan soyuta doğru

aşamalandırılması gerektiğini önermektedir.

• Dale, yaşantılarla kavramların oluşumu arasındaki

ilişkilerden yararlanarak, öğrencilere en somuttan en

soyuta doğru bir öğrenme yaşantısı sağlayacak olan «

yaşantı konisi» adını verdiği «öğrenme yaşantılarını

seçme ve eğitim durumlarını, düzenlemeye yardımcı bir

model» geliştirmiştir.

(3)

EDGAR DALE’İN YAŞANTI KONİSİ

(4)

YAŞANTI KONİSİNİN DAYANDIĞI

BİLİMSEL İLKELER

• Öğrenme işlemine katılan duyu

organlarımızın sayısı ne kadar fazla ise o kadar iyi öğrenir ve o kadar geç

unuturuz.

• En iyi öğrendiğimiz şeyler,kendi kendimize yaparak öğrendiğimiz şeylerdir.

(5)

YAŞANTI KONİSİNİN DAYANDIĞI BİLİMSEL

İLKELER

• Öğrendiğimiz şeylerin çoğunu gözlerimizin

yardımıyla öğreniriz.

• En iyi öğretim somuttan soyuta ve basitten

karmaşığa doğru giden öğrenmedir.

(6)

ÖĞRENDİKLERİMİZİN...

1% 1,5% 3,5% 11% 83% TATMA DOKUNMA KOKLAMA İŞİTME GÖRME ÖĞRENME 6

(7)

AKILDA KALAN ÖĞRENMELERİN

10% 20% 30% 50% 70% OKUMA İŞİTME GÖRME

DUYMA & GÖRME SÖYLEME

AKILDA TUTMA

(8)

İLETİŞİMDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER

KANAL AÇISINDAN;

• Kanal, kaynak ve alıcı arasındaki bilgi

paylaşımına aracılık eder,

• T.V., video, slayt vb. birer iletişim kanalıdır. Bu

araçlar öğretim amacıyla kullanıldıklarında,

öğretim araçları olarak adlandırılır.

(9)

İLETİŞİMDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER

KANAL AÇISINDAN;

• Öğretmen ve öğrenci, arasındaki iletişim

dolaylı olarak da gerçekleşebilir,

• Bilgisayar destekli öğretim, öğretmen- öğrenci

arasındaki dolaylı iletişime bir örnektir.

(10)

Görsel Materyalerinin Tasarımı,

Hazırlanması ve Seçimi

Dr. Erinç Erçağ

Kaynak: Editör: Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu - Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)

Görsel Okur - Yazarlık

• Görsel okur yazarlık en kısa tanımıyla grafikleri algılayıp

yorumlama ve yaratma

yeteneğidir.

• Örneğin uçaklardaki güvenlik talimat kartları her kültürden yolcular için yeterince

açıklayıcıdır. Kullanılan dil bilinmese bile görseller sayesinde mesaj kolaylıkla anlaşılmaktadır.

(18)

Eğitimde Görsel Materyallerin Yeri ve Önemi

• Eğitimde görsel materyaller, bir kitabın içerisinde yer

alırken bir sunumda veya posterde’de yer

alabilmektedirler.

• Öğrencilere öğretilmek istenilen konular görsel

materyaller sayesinde daha kolay bir şekilde öğretilebilir.

Ülke'nin Cinsiyet Dağılımı

65777 104000 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 KIZ ERKEK Cinsiyet 18

Örneğin bir ülkedeki cinsiyet dağılımını vermek için grafiklerden yararlanılabilir.

(19)

• Yapılan araştırmalar sonucunda öğrencilerin sadece

görerek veya okuyarak değil görerek, yaparak ve

yaşayarak öğrenmelerinin daha etkili olduğu ortaya

çıkmıştır.

• Dünyada geleneksel öğrenmelerden çağdaş

öğrenmelere geçiş vardır. Proje tabanlı öğrenme

işbirlikli öğrenme bunların başında gelir. Bu

yöntemler öğrencilerin ilgisini çektiği için konuya

olan ilgilerini artırır.

(20)

• Eğitimde görsel okur-yazarlık’ta materyaller iki temel amaçla kullanılabilir bunlar:

– 1. Öğrencilerin görsel materyalleri görerek, yorumlayarak, öğrenmeleri.

Örneğin, öğrenciye gösterilen bir resmin analizini yapmaları istenebilir.

– 2. Öğrenciler görsel materyalleri kendileri hazırlayarak

öğrenmeleri. Böylece yaratıcılıkları da artacaktır.

Örneğin, Yazı yazmak okumayı teşvik edicidir.

(21)

• Öğrencilerin hazırladıkları görsel materyalleri

sınıf ortamında arkadaşlarına, öğretmenlerine

ailelerine ve hatta konularıyla ilgili uzman

kişilere sunmalarına teşvik edecektir.

(22)

• Öğretilmek istenen nesneler ve kavramlar için somutluk

sağlar. Örn: Bilgisayardaki çöp kutusu

• Soyut düşünceleri somutlaştırır. Örn: 3 Elma

• Öğrenenleri motive eder. Örn: Tarih dersinde tarih ile ilgili filmler,sunular izletmek motivasyonu artırır.

• Dikkat çekicidir. Görsel belirteçler kullanılarak önemli

kısımlara dikkat çekilebilir. Örn: Kalın, Altı çizili ve italik yazılabilir veya önemli birşey kırmızı oklarla gösterilebilir. • Öğretme etkinliklerine çeşitlilik sağlar . Görseller yazılı ve

sözlü bilgiler ile birlikte verilmelidir.

• Önceki bilgileri hatırlamaya yardımcı olur. 22

Görsel Materyallerin Öğrenme Etkinliklerine

Sağladığı Olanaklar

(23)

23

Moreno & Mayer’in öğrencilerine Bunny Line ile negatif ve pozitif sayılarla (soyut) işlem yapmayı öğretiyorlardı.

Görsel Materyallerin Öğrenme Etkinliklerine Sağladığı Olanaklar

(24)

• Görsel materyalleri(sunum, Tv programı, poster) izleyen ve tartışan bireyler kritik düşünme kabiliyetlerini geliştirir. • Görsel eğitim yazılımları küçük yaştaki çocukların yaratıcı

etkinliklerde bulunmasına olanak sağlar.

• Zamandan ve sözden ekonomi sağlar.

• Eğer öğretmen görsel materyalleri etkili bir şekilde sınıfda kullanamaz ise hiçbir faydası yoktur!

24 Görsel Materyallerin Öğrenme Etkinliklerine

(25)

Görsel Materyalleri Algılama ve Yorumlama

• Görme işlemi dediğimiz olay, ilke olarak her

gözlemcide ayni biçimde yürümektedir.

• Görme sürecindeki benzerliklerin aksine

anlamlandırma kişilerde farklı frekanslarında oluşur.

• Üzerinde yüzden fazla dil ve beşbin dolaylarında diyalektin kullanıldığı bir dünyada, görsel iletişim belki de en hızlı ve kolay iletişim biçimidir.

(26)

• Yaklaşık 15 bin yıl önce insanların mağara

duvarlarına, çizdikleri şekiller önce zihinde

yaratılmış, sonraa duygu ve düşüncelerini, kısaca

iletilerini aktarmak amacıyla resmedmişlerdir.

• Bu anlamda insanoğlu için kendini görsel şekillerle

anlatmak her dönemde doğal gelmiştir. Yedi yüz

yıldan beri resim sanatını tanımakta, beş yüz yıldan

fazla bir süre ise kitaplara resimler basılmaktadır.

Yüzyetmiş yıldan beri fotoğraf sanatıyla tanışılmıştır.

• Son 40 yıldır elektronik görüntüleri, son 10 yıldır

sayısal tabanlı bilgisayar görüntülerinin yaşamın her

alanında olduğu görülmektedir.

(27)

• Şekiller içlerinde herzaman anlam veya anlamları içermektedir.

• Bu anlamlar şekillere, üreticileri tarafından

üretildikleri anda veya daha sonra yüklenmiştir. • Yüklenen anlamlar ise, alıcıları tarafından farklı

boyutlarda algılanmış ve okunmuştur (Parsa, 2007).

(28)

• Bir görsel materyalin algılanmasında ve yorumlanmasında kültür

ve yaş faktörünün önemi vardır.

• Kültür Faktörü: Farklı kültürlerden bireyler bir görsele baktıkları zaman farklı şekilde yorumlanabilmektedir. Önemli olan en

doğru mesajın alınmasıdır. Örn: Derste öğrencilere yoksulların oturduğu bir mahallenin görseli gösterildiği zaman, o bölgede yaşayan veya oraya gitmiş öğrencilerin anlatımı ile, daha önce o bölgede bulunmamış öğrencilerin anlatımı farklı olacaktır.

• Yaş Grubu Faktörü: İyi düzenlenmeyen görsellerle küçük yaştaki öğrenciler ile etkileşim kurmak zordur. 12 yaşından küçük

öğrencilerin görsel materyalleri algılarken bir bütün olarak değil

(29)

Görsel Materyal Çeşitleri

1. Benzeşik (Analogical) 2. Gerçekci (Reality) 3. Şematik (Organizational) 4. İlişkili (Relational) 5. Dönüştürülebilen (Transferable) 6. Yorumlayıcı (Interpretive) 29

(30)

1- Benzeşik (Analogical)

Benzeşik görseller genel bir düşünceyi ifade etmeye

yarar veya bir konunun ne anlama geldiğini gösterir. Görseller öğrencilere yeni bilgilerini önceki bilgileriyle yorumlamasına yardımcı olur.

Örneğin: Dünyanın portakala benzetilmesi

(31)

2- Gerçekci (Reality)

Öğretilecek öğenin gerçeğini gösteren materyaller Gerçekci görsellerdir.

Öğenin gerçek renklerini kullanarak gerçeklik artılırabilir.

Örneğin, araba öğretilecekse öğrenciye arabanın

fotoğrafı gösterilebilir.

(32)

3- Şematik (Organizational)

Şematik görseller çeşitli öğeler arasındaki ilişkiyi gösterir.

Çok rastlanan örnekler bir işletmenin

hiyerarşik yapısını oluşturan şemalar, time

lines, akış grafikleri ve haritalardır.

32 Atatürk Eğitim Fakültesinin Hiyerarşik Yapısı

(33)

4- İlişkili (Relational)

İlişkili görseller nicel ilişkileri gösterir. Örneğin, bar grafik, resimli grafik, pie grafik veya line grafikler.

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Öğrenci Sayısı

38% 23% 39% İşletme Bankacılık Bilgisayar Enformatik 33

(34)

5-Dönüştürülebilen (Transferable)

Bu görseller bir öğeyi, veya olayı zaman ve yer

değişiminden kaynaklanan değişimleri aktarır.

34

(35)

6- Yorumlayıcı (Interpretive)

• Yorumlayıcı görseller teorik ve soyut ilişkileri

resimlerle açıklar.

35

(36)

Görsel Tasarımda Hedefler Ne Olmalıdır?

• Sunucunun iletmek istediği mesajı en yalın şekilde

anlamaya ayrılan emeğin miktarını en aza indirgeyerek iletmek.

• Öğrenenlerin aktif katılımını sağlamak.

• Farklı kültürler ve yaş grubularında farklı anlamlandırma yaratmama.

• Sunularda yer alan önemli noktalara dikkati kolayca çekmek.

• Öğrenenlerin sunum sayesinde motivasyonlarını artırmak.

• Okunaklılığı artırmak.

(37)

Materyal seçiminden önce cevaplandırılması gereken

sorular?

• Öğrenci grubunun özellikleri nelerdir?

• Öğrencilerin bilgileri, yetenekleri, ilgileri ve güdülenmişlik

düzeyleri(hazır bulunuşluk) nelerdir?

• Öğretmenin kendisi, öğrenci gereksinmelerine uygun

mevcut öğretim materyalllerinden ne derece haberdardır?

• Öğrenci gereksinimlerine uygun materyal geliştirmede

öğretmen ne derece yetkindir?

• Öğretmen uygun öğretim materyallerini geliştirmek için

yeterli kaynaklara sahip midir?

Referanslar

Benzer Belgeler

Dergide yayınlanan makaleler incelendiğinde bazı yazarların (Bilgiç, 1959; Turhan, 1956), üniversitenin mahiyeti üzerinde durdukları, üniversitenin ne olduğu, ne

Öğrencinin belli bir öğrenme birimini anlayabilmesi için gerekli olan ön koşul öğrenmeler, sözel ve sayısal yetenekleri ve

Bilgi toplumunun temel özelliklerinden biri Bilgi toplumunun temel özelliklerinden biri de, bilgi teknolojisi sayesinde bilgi üretiminin de, bilgi teknolojisi sayesinde

• Eğitim veya öğretim etkinliğinin temel dayanağı ve kuramsal bilgi.

Kalın ve uzun çizgiler: yakınlık Kısa ve ince çizgiler: Uzaklık Alan. Çizgi

Dönem Ödevi Teslim Tarihi: 13.09.2020 23:59 (Bu tarihe kadar ödevinizi e-mail ile göndermeniz gerekmektedir. Belirlenen süre dışında gönderilen ödevler kabul edilmeyecek ve

AraĢtırma keĢfedici bir araĢtırma olup giriĢimcilikle daha ilgili olduğu düĢünülen MYO`nın ĠĢletme Yönetimi, Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği, Lojistik ve

Ziyaret yerleri ise; Veysel Karani, Şeyh Osman, Şeyh Muhammed Hazin, Abdurrahman Bin Avf, Şeyh Muhammed Verkanisi, Şeyh Muhammed, Şeyh Şerif Hasan Türbesi, Şeyh

As a final step, the multiple linear regression method that was applied to the stock exchange data and obtained the high success rate was measured by adding twitter

[r]

Bilgi verme ve öğretim amaçlı görselleri tasarlarken, materyalin, mesajın kaynağı (öğretmen) ile alıcı (öğrenen birey) arasındaki iletişimi geliştirme açısından

Bu bölümde eğitim, öğretim, eğitim teknolojisi ve öğretim teknolojisi kav- ramları, sistem yaklaşımı ve program geliştirme süreci, bir eğitim programı- nın temel

Ders hakkında bilgi Öğretim Teknolojisi ile ilgili kavramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri

Ìçin Düzenlenecek Öõrenme Ortamlarínín Özellikleri Bu çalışmada da grup toplantılarında anneler kendilerine olan güvenlerinin arttığını, çevresi ile daha

 Öğrenme işlemine katılan duyu organlarımızın sayısı Öğrenme işlemine katılan duyu organlarımızın sayısı ne kadar fazla ise o kadar iyi öğrenir ve geç.. ne kadar

• Öğrenen kişi, etkileşim ve pekiştireç için aktif.. • Görülebilen basit davranışların

• Bir noktaya dikkat çekmek için yan, kalın, renkli, ve altı çizili yazı tipini tercih edin. • Sadece gerektiğinde büyük

Ülkemizde ilk resmi açık alan hentbol maçı Ülkemizde ilk resmi açık alan hentbol maçı 1938 yılında oynanmıştır. Ancak Türkiye'de 1938

INDIVIDUAL AND INSTITUTIONAL IN LOCAL GOVERNMENTS SOCIAL MEDIA ACCOUNTS COMPARATIVE REVIEW: ³ANKARA METROPOLITAN MUNICIPALITY EXAMPLE´ It has led to changes in information

Kaynak, sahip olduğu bilgi, beceri veya ilgili. davranışları alıcı ile paylaşmak isterse, onu önce hareket, yazı, formül, tablo, çizim, şekil, resim, jest, mimik gibi bir

Öğretim Teknolojisinin Kavramsal Çerçevesi Dr.. a) Görsel Unsurlar Düzenleme (Arrangement) Denge (Balance) Renk (Colour) Okunabilirlik (Legibility) Çekicilik (Appeal) b)

• Kanal, kaynak ve alıcı arasındaki bilgi paylaşımına aracılık eder,. • T.V., video,