• Sonuç bulunamadı

ı ıı ığı

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "ı ıı ığı"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

362

lAıllıy

e

l-$antı,al

dağ

a

EıınGaıı

u*r?poĞlxeıuoADANA

JEoFİzk

Mühendisleri

Odası

(JFMo)

Adana Temsilcisi

Meıih

Bsİi,

Adana'Drn

satjı

ıçesi'yum*-latk'ta

yapı]ması planJanan lermik santıalı-n. OaPl*

t"_

simdekj

Tufanbeyli

ilçsine

kaydınlınası

lonİsuıda

umltlenD

.anttğtu

söyledi.

Qwe

Bakaru

Doğııcıı

A}ltre_L_de son

Adana

gezisihde alml

doğruttuia

to,

nuştu. Böylece.

çvrecilei

ve yöre

hİlkının-Utyut ıepH

Adaııa'nın

Yumur-talık

ilçesinde

kurul-ması planlanan

ter-mik

sanıralın:

ddğlık

kesimdek[

TuJanİey-li'ye

kol,dırılması için

çalışmalar sürüyor

Santral

daga çLı(acaK

Başaıafi j.

üyfofu

gösterdiğ Y_um_uıtalk_Termik Santralı'run bu bölgede kurulrnası olasıIığ azaldı.

_ .

MTA

tarafından yapılan sondaj ça|ışmalan sonucu

Adana'nın

Tufanbeyli

ilçsi

yahnllnıİda bir

termik santralın ekonomik ömrüne

'etecek

miktarda kömüI yataklan bulunduğunu

belirtin

JFMO

temsilcisi

Bıki.

"B_urada yapılan çalrşmalaıda

yaıaklann yaklasık,l0d

m.ı|yon toD rezerve sahip olduğu belirlendi" dedi.

Bü tip santrallann

kurulnası

sırasında depremsetlik

ve.zemin

toşullan

unsuılanrun

çok

önemli'olduğunu

belirteD Meıih

Esİi,

şunlan söyledi:

"Hıhı

çizim haarlıklan

sürdürülen harialarda

deprem kuşaklanndaki değşikIikler

dikkatçkicidir,

2l

deprcm

tstasyonunca

yapı]an araştlrmalar

sonucu,

daha_ önoe

ikinci

derece

depıem kuşağnda

bu|unan

lstanbul'un birinci, üçüncü dİrece deore-m kusağındakİ |Çana_ v_q

\t9şin]in

ise ikinci derectye geçiş

vİplığ

be-lirlendi. Kaldı ki,

Yuınurıalık

diri

birTaİvİ6ıİınİ

ğlıİ"-tir ve makro deprem gelişmeteri olmaktİdır,

Grre

İ6-nusunlıD yaıu stra

Yumunalık'a

termik santİal

kurul-ması bu nedenle de bir risktiı_"

9.

6.

ı?,

3

I i l j I İ l l

(

Devaml

'6

savlada (

Referanslar

Benzer Belgeler

İzlanda 1970 yılında EFTA’ya (Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi), 1994 yılında da EEA’ya (Avrupa Ekonomik Alanı) girmiş, bu düzenlemeyle de 27 AB ülkesi ve

İSTANBUL MALTEPE Maltepe Carrefour D&R İSTANBUL KARTAL İST.

Sevinç KARAKAYA Çevre Mühendisleri Odası Necati İPEK Elektrik Mühendisleri Odası Hüseyin GENCER Fizik Mühendisleri Odası Şükrü YILDIRIM Fizik Mühendisleri Odası Züber

2016-2018 döneminde toplam doğrudan yabancı yatırım miktarı 121 milyar dolar olan İtalya, 2018 yılında 431 milyar dolarlık toplam yabancı sermaye stoğu ile dünyada

Bolu il birinciliği sınavı sonuçları; 14 Ocak 2009 Çarşamba günü, Saat 17:00’de, Bolu Kültür ve Turizm Müdürlüğü Salonu’nda, Bolu Çimento yetkilileri ve

İsviçre ile ülkemiz arasında Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) şemsiyesi altında Serbest Ticaret Anlaşması bulunmakta olup, tarım ürünleri başlıklarında ülkemiz

320 milyar dolar civarındaki perakende piyasası ile Polonya, Avrupa Birliği’ne 2004 yılında katılan 10 ülke arasında en büyük pazara sahiptir.. Perakende piyasası, ilk

Diğer taraftan Moldova Cumhuriyeti ile arasında serbest ticaret anlaşması olan ülkelerden gelen ürünlere menşe belgesi ile beraber olmak kaydıyla gümrük