• Sonuç bulunamadı

Soru 1. Soru 4.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Soru 1. Soru 4."

Copied!
8
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

MB5002, MC 561, MC 562 - N ¨UMER˙IK ANAL˙IZ (I)

03 Ocak 2013

Final Sınavı

O˘¨grenci Numarası: ——————————————————

Adı Soyadı:——————————————————————-

Talimatlar – Sınav s¨uresi 115 dakikadır. ˙Ilk 30 dakika sınav salonunu terk etmeyiniz. Sınav, belirtilen puanlandırmaya sahip altı sorudan olu¸smaktadır. Tam puan almak i¸cin yaptı˘gınız i¸slemleri sınav kˆa˘gıdında belirtmeniz gerekmektedir. Sadece cevaplar puanlandırılmayacaktır. Sınav s¨uresince mobil telefonlarınızı kapalı tutunuz. Ders notlarını i¸ceren herhangi bir aracın sınav s¨uresince kullanılması yasaktır. Trigono- metrik ifadelerle ilgili hesap makinasında i¸slem yaparken radyan modunu kul- lanmayı unutmayınız. Aksi soruda belirtilmedik¸ce 5-ondalık dijit yuvarlama aritmeti˘gi kullanarak hesaplmalarınızı yapınız. Cevap anahtarı, sınav sonrasında Matematik-Bilgisayar B¨ol¨um¨u panosuna asılacaktır.

Ba¸sarılar. Yrd. Do¸c. Dr. Emel Yavuz Duman

Soru 1. Soru 4.

Soru 2. Soru 5.

Soru 3. Soru 6.

(2)

Soru 1. 15 puan f fonksiyonunun bazı noktalarda aldı˘gı de˘gerleri i¸ceren a¸sa˘gıdaki tablo verilsin:

x 0.84 0.92 1.00 1.08 1.16

f (x) 0.74464 0.79560 0.84147 0.88196 0.91680 f(1) t¨urev de˘gerine en iyi yakla¸sımı yapınız.

Cevap.

2

(3)

f (x) = exsin x + 27 fonksiyonunun ikinci t¨urevinin 0.7 noktasındaki de˘gerine h = 0.01 olmak ¨uzere ikinci t¨urev i¸cin orta nokta form¨ul¨u kullanılarak yapılan yakla¸sımda olu¸san hata i¸cin bir ¨ust sınır belirleyiniz.

Cevap.

3

(4)

Soru 3. 15 puan A¸sa˘gıdaki tablo de˘gerleri verilsin:

xi −0.4 0 0.4 0.8 1.2

f (xi) −0.204 −0.07 −0.006 0.442 1.658

Newton geri fark form¨ul¨un¨u kullanarak x = 1 de˘gerine bir yakla¸sımda bulununuz.

Cevap.

4

(5)

f (x) = x cos x fonksiyonu i¸cin5

1 f (x)dx integraline Simpson ve yamuk kurallarını kullanarak bir yakla¸sımda bulununuz. Her iki yakla¸sımda olu¸san mutlak hatayı hesap- layınız.

Cevap.

5

(6)

Soru 5. ∫1 20 puan

−1f (x)dx integral de˘gerine orta nokta kuralı ile bir yakla¸sım yapıldı˘gında 12, n = 2 i¸cin bile¸sik orta nokta ve bile¸sik Simpson kuralları ile yapılan yakla¸sımlardan ise sırası ile 5 ve 6 sonu¸cları elde ediliyor. f (−1) = f(1), f(−0.5) = f(0.5) − 1 oldu˘gunu kullanarak f (−1), f(−0.5) ve f(0) de˘gerilerini hesaplayınız.

Cevap.

6

(7)

f(x) = f (x0+ h)− f(x0)

h h

2f′′(ξ)

¸seklinde verilen t¨urev de˘geri i¸cin fark form¨ul¨unde olu¸san yuvarlama hatasını ara¸stırınız.

Metodun g¨uvenilirli˘gi hakkında yorum yapınız.

Cevap.

7

(8)

Newton Geri Fark Form¨ul¨u:

Pn(x) = f (xn) +

n k=1

(−1)k(−s k

)kf (xn)

Fark Form¨ul¨u:

f(x0) =f (x0+ h)− f(x0)

h h

2f′′(ξ) ¨c-Nokta U¸c Nokta Form¨ul¨u:

f(x0) = 1

2h[−3f(x0) + 4f (x0+ h)− f(x0+ 2h)] +h2 3 f′′′(ξ) ¨c-Nokta Orta Nokta Form¨ul¨u:

f(x0) = 1

2h[f (x0+ h)− f(x0− h)] −h2 6 f′′′(ξ) Be¸s-Nokta Orta Nokta Form¨ul¨u:

f(x0) = 1

12h[f (x0− 2h) − 8f(x0− h) + 8f(x0+ h)− f(x0+ 2h)] +h4 30f(v)(ξ) Be¸s-Nokta U¸c Nokta Form¨ul¨u:

f(x0) = 1

12h[−25f(x0) + 48f (x0+ h)− 36f(x0+ 2h) + 16f (x0+ 3h)− 3f(x0+ 4h)] +h4 5 f(v)(ξ)

˙Ikinci T¨urev i¸cin Orta Nokta Form¨ul¨u:

f′′(x0) = 1

h2[f (x0− h) − 2f (x0) + f (x0+ h)]h2 12f(iv)(ξ) Kapalı Newton-Cotes Form¨ulleri.

n = 1: Yamuk Kuralı x1

x0

f (x) dx =h

2[f (x0) + f (x1)]h2 12f′′(ξ) n = 2: Simpson Kuralı x2

x0

f (x) dx =h

3[f (x0) + 4f (x1) + f (x2)]h5 60f(iv)(ξ) n = 3: Simpson 38 Kuralı

x3 x0

f (x) dx =3h

8 [f (x0) + 3f (x1) + 3f (x2) + f (x3)]3h5 80f(iv)(ξ)

n = 4: x4

x0

f (x) dx =2h

45[7f (x0) + 32f (x1) + 12f (x2) + 32f (x3) + 7f (x4)]8h7 945f(vi)(ξ) cık Newton-Cotes Form¨ulleri.

n = 0: Orta Nokta Kuralı x1 x−1

f (x) dx = 2hf (x0) +h3 3 f′′(ξ)

n = 1: x2

x−1

f (x) dx =3h

2[f (x0) + f (x1)] +3h3 4 f′′(ξ)

n = 2: x3

x−1

f (x) dx =4h

3 [2f (x0)− f (x1) + 2f (x2)] +14h5 45 f(iv)(ξ)

n = 3: x4

x−1

f (x) dx =5h

24[11f (x0) + f (x1) + f (x2) + 11f (x3)] +95h5 144 f(iv)(ξ) Bile¸sik ˙Integrasyon.

Bile¸sik Simpson Kuralı:

b a

f (x) dx =h 3 [

f (a) + 2

(n/2)−1

j=1

f (x2j) + 4

n/2

j=1

f (x2j−1) + f (b)

]b− a

180 h4f(iv)(ξ) Bile¸sik Yamuk Kuralı:

b a

f (x) dx =h 2

f (a) + 2n−1

j=1

f (xj) + f (b)

 −b− a 12 h2f′′(ξ) Bile¸sik Orta Nokta Kuralı:

b a

f (x) dx = 2h

n/2

j=0

f (x2j) +b− a 6 h2f′′(ξ)

8

Referanslar

Benzer Belgeler

Tam puan almak i¸cin yaptı˘ gınız i¸slemleri sınav kˆ a˘ gıdında belirtmeniz gerekmektedir.. Sadece

(Grafi˘ gi ¸cizerken ¸su adımları takip ediniz: Tanım k¨ umesi, grafi˘ gin eksenleri kesti˘ gi noktalar, yerel maksimum ve minimum de˘ gerleri, grafi˘ gin konkavitesi ve b¨

Limitin var olması i¸cin tek-y¨ onl¨ u limitlerin mevcut ve birbirine e¸sit olması gerekti˘ ginden 1 noktasında limit yoktur.. Buna g¨ ore f fonksiyonu 1 noktasında

Taylor polinomu kullanılarak sin 2 de˘ gerine 10 −7 hassaslık ile bir yakla¸sım yapılmak istenirse n ka¸c olmalıdır,

Taylor polinomu kullanılarak sin 2 de˘ gerine 10 −7 hassaslık ile bir yakla¸sım yapılmak istenirse n ka¸c olmalıdır, tespit

Newton b¨ ol¨ unm¨ u¸s fark form¨ ul¨ un¨ u kullanarak ¨ u¸c¨ unc¨ u Lagrange interpolasyon polinomunu yazınız. Bu polinom yardımı ile f(2) de˘gerine bir

Newton b¨ ol¨ unm¨ u¸s fark form¨ ul¨ un¨ u kullanarak ¨ u¸c¨ unc¨ u Lagrange interpolasyon polinomunu yazınız. Bu polinom yardımı ile f (2) de˘ gerine bir

Trigono- metrik ifadelerle ilgili hesap makinasında i¸slem yaparken radyan modunu kul- lanmayı unutmayınız.. Aksi soruda belirtilmedik¸ce 5-ondalık dijit yuvarlama aritmeti˘