• Sonuç bulunamadı

25. Yunanistan’da cinsiyete göre öğrencilerin dağılımı (kamu ve özel sektör okulları)

4.1 Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorumlar

4.1.2 Danimarka

4.1.5.3 Kabul Gereklilikleri ve Okul Tercihi

4.1.5.3.3 Uygulamada Galler

1998 Okul Standartları ve Çerçeve Yasası yürürlüğe girdiğinden bu yana İngiltere Dış İşleri Bakanlığı ve Galler Meclisi, biri okulların kabul işlemleriyle diğeri de okula kabul işlemlerinin temyiziyle ilgili olmak üzere, okul idareleri için toplam iki nizamname çıkarmıştır.

Galler için hazırlanan bu Nizamnameler İngiltere’dekiyle aynı amaçları taşımakta, kabul düzenlemelerinin açık, adil ve objektif olmasını ve velilerin tercihlerini mümkün olduğunca dikkate almayı hedeflemektedir. Okula Kabul sürecini düzenleyen Galler Nizamnamesi, 1 Nisan 1999 tarifinde yürürlüğe girmiş ve Eylül 2000 tarihinden itibaren de kabul işlemlerinde uygulanmaya başlanmıştır. Okula Kabul İşlemlerinin temyizine ilişkin Galler Meclisi Nizamnamesi, 1 Eylül 1999 tarihinde yürürlüğe girmiş ve Eylül 2000’den itibaren de uygulanmaya başlanmıştır (eurydice.org).

İngiltere’de olduğu gibi Galler’deki Yerel Eğitim Otoriteleri de makul uzaklıkta olmasına rağmen herhangi bir okul tarafından kabul edilmemiş ya da uzaklaştırılmış bir öğrencinin kabulü için kendi idaresi altındaki herhangi bir Halk Okulunu ya da Gönüllülerce Desteklenen Okulları çocuğu okula alması için yönlendirme yetkisine sahiptir. Bu yetki okulun sınıf kapasitesiyle ilgili herhangi bir yönetmeliği ihlal etmesinin söz konusu olduğu durumlarda geçerli değildir. Ancak, Okula Kabul İşlemlerinin Temyizine ilişkin Nizamname uyarınca okul idaresi de söz konusu çocuğun daha önce iki yada daha fazla okuldan ihraç edilmesi halinde Yerel Eğitim Otoritesinin çocuğu okula kabul ettirme kararına itiraz edebilir.

4.1.5.3.4 Kabul Gereklilikleri: Kuzey İrlanda

Yasalar uyarınca Kuzey İrlanda’da bulunan tüm okullar hiçbir din ayrımı yapmaksızın tüm çocuklara açıktır. Bu politikaya “açık kayıt” politikası da denir. İlkokula kayıtlar, öğrencilerin açık kayıt ilkesi uyarınca devlet destekli okullara kabulüyle ilgili yasal düzenlemelerin yer aldığı Kuzey İrlanda’da Eğitime ilişkin 1997 tarihli emrin 3. Bölümüne ve 1997 İlkokul (Kabul Kriterleri) Yönetmeliklerine (Kuzey İrlanda) göre yapılır (eurydice.org).

Yukarıda belirtilen mevzuata uygun olarak Eğitim Dairesi (Kuzey İrlanda) her okul için bir azami kayıt kontenjanı (herhangi bir eğitim öğretim yılında kaydedilebilecek öğrenci sayısı) ve bir de maksimum kabul kontenjanı (zorunlu eğitimin birinci sınıfına kabul edilebilecek öğrenci sayısı) belirler. İngiltere ve Galler’de olduğu gibi bu kontenjanlar okulun nitel ve nicel alt yapısına göre belirlenir.

Veliler çocuklarını istedikleri okula kayıt ettirmekte özgürdürler. Okul önceden yayınladığı kabul politikası uyarınca mevcut kontenjanını daha öncelikli başka öğrencilerle doldurmamışsa bu öğrencinin kaydını yapmak zorundadır. Ayrıca okullar kontenjanlarının dolması halinde, aynı okulda kardeşin okuması ya da okulla ev arasıdaki mesafenin yakınlığı gibi öncelik sağlayacak kriterler belirleyerek yayınlamalıdır. Kabul kriterleri herhangi okulun İdari Kurulu tarafından belirlenir ve okulların yönetiminden sorumlu yerel Eğitim ve Kütüphane Kurulu tarafından ya da

söz konusu olan bir Katolik okuluysa Katolik Destekli Okullar Konseyi tarafından yapılan tüm önerileri dikkate alabilir. Kabule dair alınan kararlardan tamamen okulun kendisi sorumludur. Veliler, tercih edip başvurdukları okuldan geri çevrilmeleri halinde veya kabul kriterlerinin uygulanmadığı ya da yanlış uygulandığını düşünmeleri halinde yasal olarak itiraz etme (bağımsız bir mahkemeye) hakkına sahiptir.

Zorunlu eğitim Kuzey İrlanda’da, İngiltere ve Galler’dekinden daha erken başlar. Kuzey İrlanda’da Eğitim Reformuna ilişkin 1989 tarihli emir uyarınca 1 Temmuz itibariyle 4 yaşına basan her çocuk aynı yılın 1 Eylül’ünde tam gün süren eğitime başlamalıdır. 1998/99 eğitim öğretim yılından önce, açık kontenjanları olan bazı okullar 1 Temmuz’dan sonra dört yaşına basan öğrencileri de ilköğretime kabul ediyorlardı. Eylül 1999’den itibaren bu uygulamanın sadece hali hazırda uygulayan okullarda devam ettirilmesine izin verilmektedir. Mevcut uygulamaları arasında böyle bir kabul istisnası olmayan okulların, kontenjanlarında açık kalması durumunda bile zorunlu eğitime bu tür öğrencileri kabul etmelerine izin verilmemektedir (eurydice.org).

4.1.5.4 Öğrencilerin Ailelerine Maddi Destek

İngiltere ve Galler’de devlet okullarında ve Kuzey İrlanda’daki okullarda okul saatleri dahilinde sunulan hizmetler karşılığında (öğlen araları hariç) hiçbir ücret talep edilmemektedir. Kuzey İrlanda’da, isteğe bağlı gramer okullarında yıllık £80’u geçmemek kaydıyla kısmi ücretler alınabilir.

Diğer taraftan okullar velilerden okul kasası için gönüllü yardımlar isteyebilirler, ancak bu gönüllü yardımların yapılmaması halinde çocuklarının okulda sunulan hiçbir eğitim öğretim faaliyetinden mahrum bırakılmayacaklarını okul yönetimi açık bir şekilde ifade etmelidir.

Buna ek olarak tam gün eğitim gören 16 yaş ve altındaki (ya da eğitim, iş ya da iş eğitimi koşullarına göre 18 ya da 19 yaş ve altı) çocuklu ailelerin tamamı Child

Benefit adı altında bir yardım alabilirler. Bu devlet yardımı gelir durumlarına bakılmaksızın bu durumdaki tüm ailelere verilir.

4.1.5.5 Yaş Düzeyleri ve Öğrencilerin Gruplanması

İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda’da 4/5 ile 11 yaş arası çocukların hemen hepsi tek bir sınıf öğretmeninin gözetimi altında yaş düzeylerine göre gruplanmış karma yetenekli öğrencilerden oluşan sınıflarında eğitim görürler. Normalde her öğretmen bir sınıfla eğitim öğretim yılı boyunca beraber olur ve her yılın sonunda öğrenciler bir üst sınıfa doğrudan geçerler. Ancak çoğu ilkokulda, özellikle de küçük olanlarda, bir ya da daha fazla karma yaş grubundan oluşan sınıflar vardır; bu durumda bazı öğrencilerin aynı sınıfta birden fazla yıl kalması gerekebilir.

4.1.5.5.1İngiltere ve Galler

İngiltere ve Galler’de ilkokullarda normalde yedi farklı yaş grubu vardır ve bu süre iki kilit kademeden ve bir temel kademeden oluşur:

Çizelge 10: İngiltere ve Galler’de Yaşa Göre Kademe ve Sınıf Dağılımı.

YAŞ KİLİT KADEME AÇIKLAMA

Beş yaş ve daha altı Temel kademe Başlangıç sınıfı

Beş – Yedi 1. 1. ve 2. yıllar

Yedi – 11 2. 3., 4., 5. ve 6. yıllar

Kaynak:eurydice.org

Başlangıç sınıfında genellikle zorunlu eğitim çağına henüz gelmemiş küçük çocuklara eğitim hizmeti verilmektedir (eurydice.org).

Eylül 2001’den itibaren 1998 Okul Standartları ve Çerçeve Yasasında yer alan hükümler uyarınca İngiltere ve Galler’deki tüm ilkokullar yasa gereğince beş, altı ve yedi yaşındaki öğrencilere (1. kilit kademe) 30 ya da daha az kişilik sınıflarda eğitim vermek zorundadır. Yasa uyarınca, İngiltere Dışişleri Bakanlığı ve Galler

Meclisi farklı yaş grupları için farklı maksimum sınırlamalar koyabilir. Yerel Eğitim Otoriteleri ve okullar bu tür sınırlamalara uymak zorundadır. Sayıların bu sınırların üzerine çıktığı durumlarda, okulun ya da yerel otoritelerin fazladan öğretmen istihdam etmesi gerekebilir.

4.1.5.5.2 Kuzey İrlanda

Kuzey İrlanda’da ilkokullar normalde dört yaş (zorunlu öğretime başlama yaşı) ile orta okula geçtikleri sene olan 11 yaş arasındaki çocuklara eğitim hizmeti sunar. İlkokullar normalde iki kilit kademeden oluşan yedi ayrı yaş grubuna hitap eder:

Çizelge11: Kuzey İrlanda’da Yaşa Göre Kademe ve Sınıf Dağılımı.

YAŞ KİLİT KADEME AÇIKLAMA

Dört – sekiz 1 1., 2., 3. ve 4. yıllar

Sekiz – 11 2 5., 6. ve 7. yıllar

Kaynak:eurydice.org

Kuzey İrlanda’da eğitime ilişkin 1998 tarihli emir uyarınca Hükümet, 1. kilit kademede eğitim gören öğrencilerin tamamının (1. ile 4. sınıflar, yani 4-8 yaş grubu) 30 ya da daha az kişilik sınıflarda eğitim görmesi için gerekli yasal sınırlamaları koymaya yetkiliydi. Daha önceden aynı amaçla sadece 1. ve 2. sınıf öğrencilerine (4- 6 yaş grubu) yönelik yönetmelikler vardı. Sonuçta, 1 Ağustos 1999 tarihinden itibaren 1999 İlkokul Yönetmeliği (Kuzey İrlanda) ile tüm sınıflar için öğrenci sayısı 30 ile sınırlandırılmıştır (eurydice.org).