KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ:

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 56-61)

KOMİSYON RAPORLARI

KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ:

MEVCUT DURUM:

Hava Fotoğraflarında yapılan incelemede; söz konusu parselde muhtelif yapıların bulunduğu anlaşılmaktadır.

PLANLARDAKİ DURUM:

Çekmeköy, Merkez Mahallesi, F22D24B1A pafta, 162 ada, 1 parsel, 23/10/2009 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Çekmeköy Nazım İmar Planı Değişikliği ile 85 ki/ha. yoğunluklu “Konut Alanı”, “Kreş Alanı” ve “Yol”da kalmaktadır.

Söz konusu parsel, 22/08/2010 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çekmeköy Revizyon İlave Uygulama İmar Planı’nda E:0,30 Hmax:2 kat yapılanma şartlarında “Konut Alanı”, “Kreş Alanı” ve “Yol”da kalmaktadır.

KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ:

İSKİ Genel Müdürlüğü’nün 12/01/12 gün 21140 sayılı yazısında;

“Netice olarak; teklif imar plan yukarıda belirtilen nedenle meri plana ve ilgi (g) yönetmelik hükümlerine uygun bulunmamıştır. İçme suyu havzalarımızın sürdürülebilir su kaynakları olarak korunabilmesi için İdaremiz olumlu görüşü bulunmayan imar planlarının onaylanmaması ve uygulanmaması gerekmektedir.

…altyapı görüşü aşağıda sıralanmıştır :

1. Söz konusu çalışma ve plan sahası dahilinde mevcut içmesuyu ve atıksu/yağmursuyu tesislerimizi gösterir paftalar yazımız ekinde gönderilmekte olup, hatlarımızın geçtikleri güzergâhlar imar Yolu olarak korunmalı ve zarar verilmemelidir.

2. Söz konusu parseli çevreleyen yollardan 0400 DF, 0800 Ç isale hatlarımız ve 0100 DF içmesuyu şebeke hatlarımız geçmektedir.

3. Yapılacak uygulama ve inşaat çalışmalarında, İdaremize ait her türlü mevcut ve planlanan tesislerimiz ile iş sonu projesi ayrıca tarafımıza ulaşmamış İSKİ'de kaydı bulunmayan, Belediyesince veya halk tarafından yapılmış altyapı tesislerine zarar verilmemelidir, hatlarımızın geçtiği güzergâhlar yol veya yeşil alan olarak korunmalıdır.

4. Ana isale hatlarımız ve atıksu kollektörlerimiz dışındaki yeri değişecek mevcut içmesuyu, atıksu ve yağmursuyu tesislerimizin bulunması halinde, bu tesislerin deplase bedelleri karşılanmalı ve ne şekilde deplase edileceğine dair proje hazırlanmadan önce İdaremiz ile mutabakat sağlanmalı ve tarafınızca hazırlanacak uygulama projeleri İdaremize tasdik ettirilmesi gerekmektedir.

5. Mevcut ve planlanan atiksu - yağmursuyu altyapı hatlarımızın geçtiği güzergahlar, İmar Plan çalışmalarında, İmar Yolu veya Yeşil Alan olarak korunmalıdır. Mevcut ve planlanan hatlarımızın geçtiği imar yolları ve yeşil alanlar, 0300 mm - 0600 mm arası çaplar en az 5m., 0700 mm -01200 mm çaplar için en az 10 m. ve üstü çaplar için en az 15 m. genişlikte planlanmalıdır.

6. Topoğrafık yapı itibariyle bahse konu parsel (veya alan) içinden veya çevresinden gelen atiksu ve

yağmursuyu hatlarının söz konusu alan içinden geçmesi zarureti halinde yapılacak imar planında atiksu ve yağmursuyu hatları için yer ayrılmalıdır.

7. İstanbul İmar yönetmeliği 12 .02. inci madde uyarınca 1000 m 2 nin üzerindeki parsellerde, yüzey sularını toplamak, binaları zemin suyundan korumak ve bahçe sulama işlerinde kullanmak üzere, bir drenaj sistemi oluşturularak, yüzey ve zemin sularının tabii zemin altında tesis edilecek bir sarnıçta toplanması sağlanacaktır. Söz konusu drenaj sistemi ve sarnıç bina ön cephe hattı gerisinde yan ve arka bahçe mesafeleri içinde düzenlenebilecek ve vaziyet planında gösterilecektir. Çatı sularını toplayan yağmur su boruları yukarıda belirtilen sarnıçlara ya da yoldaki yağmursuyu şebekesine bağlanacak, atiksu şebekesine bağlanmayacaktır.

8. Uygulama ve inşaat çalışmaları ilgili Şube Müdürlüğümüzden gözlemci bir eleman nezaretinde yapılmalıdır.

9. 1/1000 ölçekli Uygulama lmar planları hazırlanırken İdaremizin görüşü alınmalıdır.

10. İSKİ' nin görüşleri alınmadan hazırlanan imar planları ile herhangi bir imar yönetmeliği yada yerel plan uygulaması yapılmamalıdır.” denilmektedir.

Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün 01/08/2011 gün 4486080-2446 sayılı yazısı eki 26/07/2011 gün UP2011-06/07 sayılı İnceleme Komisyonu Kararı’nda;

“KARAR: Çekmeköy İlçesi Kanlıgöller Mevkii 103 ada 2-3 parsel ve 162 ada 1 parsellerden; 103 ada 2-3 parseller 85 ki/ha yoğunluklu Konut Alanı, İlköğretim Tesisi Alanı ve yolda, 162 ada 1 parsel 85 ki/ha yoğunluklu Konut Alanı, Kreş Alanı ve yolda kalmaktayken; İlköğretim Tesisi Alanı ve Kreş Alanının iptal edilerek aynı yapılaşmalı (85 ki/ha) Konut Alanı'na alınması konusundaki 1/5.000 ölçekli plan teklifi, Plan Yapımını Ait Esaslara Dair Yönetmelik'in 27. maddesinin 2. fıkrası göz önünde bulundurulduğundan ve donatı alanlarının iptal edilerek Konut Alanı'na alınmasının yapılaşma yoğunluğunu arttırarak ulaşım sistemine ilave yük getireceğinden bölgesel ulaşım sistemi bakımından uygun bulunmamıştır.” denilmiştir.

Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün 12/08/2011 gün, 1509-120651 sayılı yazısında;

“Planlama alanı, Müdürlüğümüz tarafından hazırlattırılan, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca 19.01.2010 tarihinde onaylanan ve Anadolu Yakasına ait Mikrobölgeleme Projesi kapsamındaki İmar Planlarına Esas 1/2000 Ölçekli Yerleşime Uygunluk Haritaları'nda "ÖA-5b" (Yerleşime Önlemli Alanlar-5b) lejantlı alanda kalmaktadır. Ayrıca, bu haritalara ait raporda bu alanlar; Pendik formasyonunun, Kartal üyesinden meydana gelen ayrışmış kaya alanlardır. Zemin yapısı çok ayrışmış kaya alanlarından oluştuğundan uygulama öncesi yapılacak zemin etüt çalışmalarında zeminde bulunan ayrışmış alanların kalınlığı bulunarak alınabilecek önlemler tespit edilip uygulama projeleri hazırlanmalı ve yapı temellerin aynı taşıma kapasitesine sahip birimlere oturtulmalıdır. Ayrıca, bu alanlar ile ilgili ayrıntılı bilgiler ekteki rapor örneğinde yer almaktadır.

Sonuç itibariyle, ilgi yazı talebiniz yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda değerlendirilmiş olup, alanda bulunan mevcut yapıların zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden incelenip gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması, yukarda belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, uygulama öncesinde yapılacak olan zemin etüt çalışmasının yukarda ve raporda belirtilen hususları da içerecek şekilde yapılması ve bu doğrultuda uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/5000 Ölçekli Nazım Plan tadilatı jeolojik bakımdan uygun görülmektedir.” denilmektedir.

Kamulaştırma Müdürlüğü’nün 20/06/2011 gün, 4330303-6402 sayılı yazısında;

“Konu incelenmiş olup, adı geçen parsele ait Müdürlüğümüzde herhangi bir işlem dosyası bulunmadığı gibi kamulaştırılması hususunda da alınmış bir encümen kararına rastlanmamıştır.”

denilmektedir.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nün 18/10/2011 gün ve 331-44317 sayılı yazısında;

“Bahçe niteliğindeki 5874,04 M2 lik taşınmazın 1/5000 ölçekli Nazım imar Planında 866 M2 lik kısmının Kreş Alanı olduğu tespit edilmiş olup, bu alanın küçük olması, Kurumumuzun korunmaya, bakıma muhtaç çocuk, genç, kadın, yaşlı ve özürlülere yönelik yatılı olarak hizmet veren kuruluşlara öncelik vermesi, bu alan üzerinde hizmet binaları yapılmasının uygun olmaması sebebiyle taşınmazın kreş alanından çıkartılarak Konut Alanına alınmasında Kurumumuzca herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.”

denilmektedir.

DEĞERLENDİRME:

İlgi a) dilekçe eki plan değişiklik teklifi ile; Çekmeköy, Merkez Mahallesi, F22D24B1A pafta, 162 ada, 1 parselin “Kreş Alanı”nda kalan kısmının 85 ki/ha.yoğunluklu “Konut Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli plan değişiklik teklifinin Plan Notları olarak;

“1-Plan değişikliği sınırı, İstanbul ili, Çekmeköy İlçesi, Kanlıgöller Mevkii, F22D24B1A pafta, 162 ada 1 parsel sınırıdır.

2- plan değişikliği sınırı içerisinde kalan alanlar 85 ki/ha yoğunlukta konut alanıdır.

3- Jeolojik ve jeoteknik etüd raporlar doğrultusunda yürürlükteki deprem yönetmeliğine uyulacaktır.

4- Uygulama aşamasında ilgili kamu kurum ve kuruluş görüşleri alınacaktır.

5- Belirtilmeyen hususlarda 23/10/2009 onanlı 1/5000 ölçekli Çekmeköy Nazım İmar Planı Plan Hükümleri ve İstanbul İmar Yönetmeliği Hükümlerine uyulacaktır.” hükümleri önerilmiştir.

Teklife ilişkin Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nün olumlu, Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün ve İSKİ Genel Müdürlüğü’nün olumsuz görüşünün bulunduğu, Kamulaştırma Müdürlüğü’nün söz konusu parsellere ait herhangi bir işlem dosyası ve kamulaştırılması hususunda da alınmış bir encümen kararı bulunmadığı yönündeki görüşü bulunduğu tespit edilmiştir.

Yapılan değerlendirmede; Çekmeköy, Merkez Mahallesi, F22D24B1A pafta, 162 ada, 1 parselin

“Kreş Alanı”ndan 85 ki/ha.yoğunluklu “Konut Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli plan değişiklik teklifinde Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik kapsamındaki “İmar planındaki bir sosyal ve teknik alt yapı alanının kaldırılabilmesi ancak bu tesisin hizmet götürdüğü bölge içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir.” gereği kaldırılan sosyal donatı alanına eşdeğer bir alanın ayrılmadığı, ayrıca teklifin, İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliği hükümlerine aykırı nitelik taşıdığı, donatı alanı azaltıcı, plan bütünlüğünü bozucu, yapı ve nüfus yoğunluğunu artırıcı ve çevre parsellerde öngörülen yapılaşma kriterlerinin değişmesine örnek teşkil edilebilecek nitelikte olduğu görülmektedir. " denilerek

İlgi a) dilekçe ve eki 1/5000 ölçekli değişiklik teklifi yazımız ekinde olup; yazımız ve eklerinin yürürlükteki yasa ve yönetmelikler, ilgi b) Başkanlık onayı ve genelgesi ile 5216 sayılı yasanın 7-b maddesine göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Çekmeköy İlçesi, Merkez Mah, F22D24B 1A pafta, 162 ada 1 parselde kayıtlı yere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı teklifi incelenmiş olup, plan kararlarına aykırı nitelikte olduğundan Komisyonumuzca uygun görülmemiştir.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

Rapor No:

79 Tarih:

14.03.2012 Dosya No:

2012/515

KONUNUN ÖZÜ: Kartal, Soğanlık, 1104 ada, 74 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli plana itiraz KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğü’nün 13/02/2012 gün ve 1837 sayılı yazısında; “

İlgi:a) Kartal Belediye Başkanlığı park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 14.06.2011 gün 1274 sayılı yazısı

b)Kartal Belediye Başkanlığı plan ve proje Müdürlüğünün 10.06.2011 gün 3444 sayılı yazısı

c) Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 03.03.2010 gün 2620042 TN:2652936 sayılı yazısı ve eki

İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’nün 15.02.2010 gün, 754 sayılı yazısı ve eki teklif plan dosyası.

d) 22.04.2010 gün, 2010/8836 sayılı Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği yazısı ve ekleri.

e) Büyükşehir Belediye Meclisine 13.12.2010 gün, 2010-15120-3352467 sayılı yazımız ve ekleri.

f) Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.1.2011 gün, 96 sayılı kararı g) 20.04.2011 gün 2011-1122 sayılı Dağıtım yazımız

h) Harita Müdürlüğü'nün 23.06.2011 gün M.34...3247sayılı yazısı ve eki askı tutanağı ı) 06.09.2011 gün ve 2011-9709-9717-8032 sayılı Başkanlık Makamına yazımız.

i) 15.11.2011 gün ve 2011/2384 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi kararı.

j) 04.01.2012 gün ve 2011-16487-113 sayılı yazımız.

k)31.01.2012 gün ve /754/31692 sayılı İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü yazısı.

İTİRAZ: Askı süreci içerisinde Başkanlığımıza verilen İlgi (a)ve (b) itiraz yazıları ile Kartal İlçesi 139 pafta 1104 ada 74 parselin Kartal Güneyi Nazım İmar Planında park alanında kalan kısmının

“Sağlık Tesisi Alanı”na alınmasına ilişkin 18.1.2011 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar planına itiraz edilmektedir.

MÜLKİYET: Dosyasında bulunan tapu bilgilerinden Kartal İlçesi, Soğanlık Mahallesi, 139 pafta, 1104 ada, 74 parsel sayılı 16357.96 m² alanlı taşınmazın tamamının Maliye hazinesi mülkiyetinde olduğu ve Karayolları Genel Müdürlüğü adına istimlak şerhi bulunduğu görülmüştür.

Deftardarlık Anadolu yakası Milli Emlak dairesi Başkanlığının 25.10.2007 gün 054917 sayılı yazısı eki listede, maliye hazinesine ait 1104 ada 74 parselin 16.10.1970 tarih ve 11511 sayı ile 16.357,96m2 lik kısmının hastane yeri olarak sağlık Bakanlığına tahsisi bulunduğu belirtilmektedir.

MERİ PLANLARDAKİ DURUM: Kartal İlçesi, Soğanlık Mahallesi, 139 pafta, 1104 ada, 74 parselin itiraza konu planın tasdik sınırı içinde kalan bölümü 04.07.2007 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Kartal Güneyi Nazım İmar Planında ve 19.09.2006 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Uygulama İmar Planında Park alanında kalmakta iken 18.01.2011 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli tadilat planı ile ‘Sağlık Tesisi Alanı’na alınarak

“-Kartal, Soğanlık Mahallesi, 139 pafta, 1104 ada, 74 parselin tasdik sınırı içindeki alanı sağlık tesisi alanıdır.

-1/1000 ölçekli plan yapılmadan uygulama yapılamaz.”plan notları getirilmiştir.

DEĞERLENDİRME: İlgi (c) ve (d) yazı ve ekleri ile Başkanlığımıza iletilen Kartal İlçesi 139 pafta 1104 ada 74 parselin Kartal Güneyi Nazım İmar Planında park alanında kalan kısmının “Sağlık Tesisi Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı değişiklik teklifi, incelenerek “ Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından olumlu İSKİ Genel Müdürlüğü, Zemin Deprem Müdürlüğü ve Ulaşım Planlama Müdürlüğü tarafından uygulamaya ilişkin şartlı olumlu görüşü bulunduğu ancak teklifte 1/1000 ölçekli plan aşamasında kuruluş görüşlerine uyulacağına ilişkin plan notunun eklenmediği görülmüş olup teklif yapı yoğunluğu getirmekle birlikte park alanı donatısını yine bir donatı olan sağlık tesisi alanına dönüştürücü niteliktedir.”şeklindeki ilgi (e) değerlendirme yazımızla Büyükşehir Belediye Meclisine

iletilmiş, Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi (f) kararı ile uygun görülen 1/5000 ölçekli plan paftaları 18.01.2011 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca aynen onanmış ilgi (g)yazımız ile dağıtım yapılmıştır.

Harita Müdürlüğünün ilgi (h) yazısı ile de söz konusu planın 20.05.2011-20.06.2011 tarihleri arasında askıya alındığı belirtilmiştir.

18.01.2011 tarihinde onanan 1/5000 ölçekli planlara askı süresi içerisinde verilen;

İlgi(a) itiraz yazısında özetle; Söz konusu alan üzerinde çoğunluğu pinus pinea (çam) olmak üzere 168 adet büyük ağaç bulunduğu, 23.05.2011 tarih ve 3371 no.lu İstanbul V Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı'nda "Kent dokusunu tamamlayan, kent imajına etkisi olan grup ağaçlar olarak tesciline karar verildi." denilerek tescillendiği,6785 sayılı "İmar Kanunu'nun" 20.07.1972 tarih ve 1605 sayılı yasa ile değişik 25. maddesinde kişi başına minimum 10 m2 yeşil alan öngörüldüğü, bu standardın kapsadığı yeşil alanların "İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmelik" ile "Aktif Yeşil Alan" olarak tanımlanmış ve kapsamı park, çocuk bahçesi ve ekoloji oyun alanları olarak belirlendiği, Kartal İlçesi sınırları içerisinde kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarının (fiilen düzenlenmiş) 1,79 m2 olup standardın çok altında olduğu, bu bölgenin yakınında başka yeşil alan ya da park alanı bulunmadığı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında bu noktaya en yakın park alanının kuzeyinde 670 m ve güneyinde ise 840 m yürüme mesafesinde olduğu, park alanından çıkartılarak sağlık tesisi alanına alınmasının, bir yapılaşma olacağı anlamına geldiği belirtilip Belediyeleri tarafından 2012 yılında uygulanması planlanmış Peyzaj Projesi hazırlanmış 1104 ada 74 parselin park alanında kalan kısmının korunmasının gerekliliği nedeniyle itiraz edildiği belirtilmektedir.

Söz konusu itiraz;

“İlgi (b) itiraz yazısında özetle; “İlçemiz sınırları içinde yer alan imar planlarında kişi başına düşen yeşil alan miktarının 4.5 m2 olması, parsel üzerinde mevcut çok sayıda ağacın bulunması ve V Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'ndan şifahen alınan bilgiye göre 23.05.2011 gün ve 3371 sayılı V Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı ile meyve ağaçları dışındaki ağaçların kent dokusunu tamamlayan, kent imajına etkisi olan grup ağaçlar olarak tescil edilmiş olması nedeniyle 18.01.2011 onanlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile sağlık tesisi alanına alınan 1104 ada 74 parselin park alanında kalması, kamu yararı açısından daha büyük fayda sağlayacağından konunun itirazen değerlendirilmesi ” istenmektedir.”şeklindeki ilgi (ı) değerlendirme yazımız ile Başkanlık Makamına iletilmiş olup, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ilgi (i) kararı doğrultusunda ilgi (j) yazı ile İl Sağlık Müdürlüğü’ne tekrar görüş sorulmuştur.

İl Sağlık Müdürlüğü’nün ilgi (k) cevabi yazısında;”...ihtiyaçları belirlenen bölgelerdeki sağlık tesislerinin günün koşularına göre tekrar yapılandırılması veya ilave sağlık tesisleri ile desteklenmesi gerekmektedir…Söz konusu 74 parsel sayılı taşınmaz üzerinde “Kent dokusunu tamamlayan Kent imajına etkisi olan grup ağaçların bulunması, taşınmazın park alanı olarak planlanmasını gerektirmeyeceği gibi.

‘Sağlık Tesisi Alanı’ olarak planlara işlenmesine de engel teşkil etmeyecektir.Taşınmazın ‘Sağlık Alanı’na alınması ile birlikte bu alanda Başkanlığımızca uygulama aşamasından önce ilgili tüm kurum görüşleri ile koruma kurulu görüşleri alınacak ve buna göre uygulama yapılacak olup, bu görüşler neticesinde taşınmaz üzerinde uygulama yapılması aşamasında, taşınmazın hasta ve hasta yakınları için rekreasyon, rehabilitasyon ve dinlenme alanları olarak projelendirilmesi ile de taşınmazın idari tesis amacına uygun kullanımı sağlanmış olacaktır.Bu nedenle; Bakanlığımıza tahsisli taşınmazın ‘Sağlık Tesisi Alanı’ olarak planlanarak, tahsis amacı doğrultusundaki kullanımının sağlanması büyük önem arz etmekte olup, yukarıda açıklanan hususların dikkate alınması ile söz konusu taşınmazın ‘Sağlık Tesisi Alanı’ olarak 1/5000 ölçekli imar planında muhafaza edilmesi Müdürlüğümüzce gerekli görülmektedir. ” denilmektedir. '' denilerek

İl Sağlık Müdürlüğü’nün ilgi (k) görüş yazısı yazımız ekinde iletilmekte olup; yazımız ve eklerinin ilgi (e) başkanlık onayı ve genelge, yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 5216 sayılı yasanın 7-b ve14.maddeleri ve 5747 sayılı yasaya göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Kartal İlçesi, Soğanlık 1104 ada 74 parselde kayıtlı yere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatına yapılan itiraz incelenmiş olup, itiraz konusu alan hastane yapılmak kaydıyla Sağlık Bakanlığı’na tahsisli olduğundan ve yapılacak projede koruma kurulu görüşü alınarak bu görüşe uyulacağından yapılan itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 56-61)