KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 27-31)

KOMİSYON RAPORLARI

KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ

1/1000 ölçekli plana ilişkin kurum ve kuruluş görüşleri:

1.) T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ - İL TARIM MÜDÜRLÜĞÜ

1.1.)02.09.2009 tarih, B.12.4.İLM.0.34.00.01/214-22176^I843 sayılı İl Tarım Müdürlüğü yazısı ile

İlgi yazı ile 19.07.2005 tarih ve 25880 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5403 sayılı

"Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu" ; 24.07.2009 tarih 27298 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "tarım arazilerinin korunması, kullanılması ve arazi toplulaştırmasına ilişkin tüzük"

hükümleri ile ve ilgili talimatlara göre kurum görüşünün verilebilmesi için belgelerin tamamlanması gerektiği bildirilmiştir.

1.2.) 22.03.2010 tarih B.12.4.İLM.0.34.00.01/214-22176^I843 sayılı İl Tarım Müdürlüğü yazısı ve eki 22.03.2010 onaylı Toprak Sınıflandırmasına ilişkin pafta

İlgi yazı ve eki ile 6831 sayılı Orman Kanunu 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Kanunu 4342 sayılı Mera Kanunu 2560 sayılı İSKİ kanunu 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu 3621 sayılı Kıyı Kanunu gibi özel kanunlara tabii arazilerin ilgili kanunlar çerçevesinde değerlendirilmesi belirtilerek; ekli pafta üzerinde gösterilen 19 hektarlık alan ( Kuru Mutlak Tarım Arazisi) (kahverengi) ve 58 hektarlık alandan ( Özel Ürün Arazisi) (açık yeşil) oluşan toplam 77 hektarlık alanının 5403 sayılı kanunun 13.

Maddesinin 1. Fıkrası gereği tarım dışı amaçlı kullanılmasının uygun görülmediği;

4342 sayılı Mera kanununu kapsamında 72 hektarlık (mor) mera yaylak, kışlak ve umuma ait çayır alanları ve mera özel sicilinde, tapu kütüğünde kayıtlı olan tüm mera yaylak kışlak umuma ait çayırlar vb.

kamu orta malları için mera kanunun 14. Maddesinin 1. Fıkrasının ( d ) bendi kapsamında tahsis amacı değişikliği talebinde bulunulması gerektiği; bu alanlar üzerinde tahsis amacı değişikliği yapılmadan imar planı çalışmalarının yürütülemeyeceği;

596 hektarlık alanın ( Kuru Marjinal Tarım Arazisi ) (turuncu) , tarım dışı amaçlı kullanılması uygun görülmeyen alan ile olan sınırda kalan parsellerde yapılacak uygulama çalışmaları sırasında Toprak Koruma Projesi alınması şartıyla, 5403 sayılı Kanunun 13. Maddesinin 2. Fıkrası gereği tarım dışı amaçlı kullanılması uygun görüldüğü;

154 hektarlık alanın yoğun yerleşim alanı (koyu gri); 18 hektarlık alanın 2B alanları (koyu yeşil) 1,5 hektarlık alanın (açık gri) 5403 sayılı kanun kapsamında izinlendirilen alanlar 28 hektarlık (sarı) alan orman alanı 0,8 hektarlık (mavi) alan su yüzeyi 87,5 hektarlık (pembe) alan tarım dışı kullanılan diğer alanlardan olduğundan müdürlükçe yapılacak bir işlem bulunmadığı bildirilmiştir.

2.) 25.02.2011 TARİH B.08.4.MEM.4.34.00.33.715.1/24524 SAYILI İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI

1/5000 ölçekli N.İ.Planında yer alan okul alanlarının 1/1000 ölçekli İmar Planında korunmalı, Plan yapımına ait esaslara dair yönetmelik ile belirlenmiş olan standartların altındaki okul alanlarının çevresinde mülkiyeti maliye veya belediye adına tapulu olan ve üzerinde yapılaşma bulunmayan taşınmazların okul alanına ilave alan olarak sağlanması, maliye veya belediye adına tapulu olan ve okul yapımına müsait taşınmazların eğitim kurum ihtiyacının karşılanabilmesi için 1/5000 ölçekli N.İ.Planı değişikliği yapılması 3- Plan revizyonu ile okul alanını ilgilendiren husus varsa konuya ilişkin gerekçe detaylı olarak belirtilerek, bilgi ve belgelerle Valilik görüşünün alınması gerektiği" görüşü verilmiştir.

3.)08.03.2011 TARİH B.10.4.ISM.4.34.47.55/754/82536 SAYILI İSTANBUL VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI

"Planlama alanında sağlık tesis alanı olarak ayrılan 738-337-297-538 sayılı parsellerin konumu ve yüz ölçümünün aynen korunması; 630 parselin şahıs mülkiyetinde olması sebebiyle sağlık alanından çıkarılması ve 502 parselin sağlık tesis alanı olarak planlara işlenmesi; yeni sağlık alanları planlanırken öncelikle maliye ve belediye mülkiyetindeki taşınmazlardan ve plan yapımına ait esaslara dair yönetmeliğin ilgili maddesinde belirtilen standartlara uygun, eğimi az, zemin durumu ile uygun alanlardan ayrılması, Planlanacak sağlık tesis alanlarının zemin altından isale attı ve zemin üstünden enerji nakil attı geçen yerlerden ayrılmaması" görüşü verilmiştir.

4.) T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ- BAYINDIRLIK VE İSKAN MÜDÜRLÜĞÜ

4.1.) 07.08.2009 tarihli B.09.İLM.4.34.00.10/6070 sayılı Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü yazısı İ.B.B. Başkanlığı ile Valiliğin Sarıyer İlçesi sınırları içerisinde onaylı kıyı kenar çizgilerini, 1/1000 ölçekli güncel halihazır paftalarına aktarılması işleminin devam ettiği bildirilmiştir.

4.2.)20.10.2009 tarihli B.09.İLM.4.34.00.10/ 7745 sayılı Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü yazısı ve eki Kıyı Kenar Çizgisi Paftaları

İlgi yazı ve ekleri ile iletilen, Sarıyer İlçesi Kısırkaya Köyü Karadeniz sahil kesimine ait Bakanlıkça 2.9.2009 onay tarihli 1/1000 ölçekli "Kıyı Kenar Çizgisi Paftaları" 3621 sayılı Kıyı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 10. maddesi ve Bakanlığın Genelgesi gereği, Başkanlığımızda 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarılmış askı süresi bitiminde bakanlığı bilgi ve gereği için geri iletilmiştir.

Bilgi: 14.2.2009 onay tarihli 1/5000 ölçekli Gümüşdere-Kısırkaya Bölgesi K.A.N.İ.Planında Kısırkaya kıyı bölgesinde Mera alanı lejantında kalan alan F21B25D4B-F21B25D4A- F21B25D4C-F21B25D4D paftaları AJ lejantlı Ayrıntılı jeolojik çalışma gerektiren alanlar-dolgu lejantında kalmakta olup;

İ.B.B.Başkanlığınca 1/5000 Plan tadilatı sürecindedir.

5.)28.09.2009 TARİH B.02.1.SÇE.4.34.39.11/EML-2009/290-38278 SAYILI İL SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI

Planlarda lejantların incelenmesinde; Sosyal Kültürel Tesis Alanı olarak gözüken iki ayrı taşınmazın üzerine SHÇEK Yapılanma Alanı olarak düzenleme yapılması, düzenlemede içerik olarak Çocuk Yuvası, Yetiştirme Yurdu, Özürlüler Rehabilitasyon Merkezi, Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Sosyal Rehabilitasyon Merkezi, Çocuk ve Gençlik Merkezi olarak yapılaşmaya gidileceğinin belirtilmesi, Planlanan taşınmazın Maliye hazinesi veya Belediyeye ait olmasının sağlanması istenmiştir.

6.)T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI -ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

6.1.)15.10.2009 tarih B.18. 1.0GM.1.17.00.03/3347 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Bahçeköy Orman İşletme Müdürlüğü yazısı

İlgi yazı ile Sarıyer ilçesi Gümüşdere ve Kısırkaya bölgesindeki imar çalışmalarının ilan edilmeden önce orman idaresinin onayının alınması ve idarenin haklarının saklı kalması koşulu ile idarece kullanılan NCZ paftalarının CD ortamında iletildiği belirtilmiştir.

6.2.)25.06.2010 tarih, B.18.1.0GM.1.17.00.03/1779 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Bahçeköy Orman İşletme Müdürlüğü yazısı ve eki inceleme raporu

İlgi yazı eki inceleme raporuna göre;

1/5000 ölçekli Gümüşdere-Kısırkaya bölgesine ilişkin Orman Tahdit haritalarına göre (halihazır+kadastro+orman sınırlarının çakıştırıldığı) bazı tapulama parsellerinin bir bölümünün veya tamamının kesinleşmiş orman tahdit hattı içerisinde kaldığından bu yerlerin plan uygulaması dışında bırakılması gerektiği;

Orman sınırları içerisinde olan Kanlı Bostanlı Devlet Ormanı'nın 26.12.2007 tarihli raporda belirtildiği üzere Plan uygulaması dışında bırakılması gerektiği;

Orman sınırlaması dışında bakanlık müfettişlerince tespit edilen fiili ormanlık alanında planlarda uygulama dışı bırakılması gerektiği;

Gümüşdere köyünde Boğaziçi Üniversitesi'ne ait alanda tescil edilmemiş kamu ormanları bulunduğundan orman tahdit dışında kalan bu özel ormanlarında plan uygulaması dışında tutulması gerektiği belirtilmiştir.

6.3) 05.06.2011 tarih B.18. 1.0GM.1.17.00.03/1621 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Bahçeköy Orman İşletme Müdürlüğü yazısı ve eki 06.06.2011 tarihli İnceleme raporu

Sarıyer İlçesi Uskumruköy Arıköy sitesi f22d01a4a pafta 611 parsel sayılı yere ilişkin 06.06.2011 tarihli İnceleme raporunda " Uskumruköy 611 parsel arkasında kalan yol orman tahdit hattı içinde kaldığından ; bu yolun kadimden beri kullanılan bir yol olduğu , kullanımında sakınca bulunmadığı ; Ancak orman tahdit hattı içinde kalan yerlerde imar uygulaması söz konusu olmadığından bahse konu yolun imar uygulamasının yapılamayacağına dair inceleme raporu tanzim edilmiştir.

6.4) 13.12.2010 tarih B.18. l.OGM.1.17.00.03.211.14.1700.5/3405 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Bahçeköy Orman İşletme Müdürlüğü yazısı ve eki 07.12.2010 tarihli İnceleme raporu

Sarıyer İlçesi Gümüşdere 743 parselin 27.7.2010 ve 26.12.2007 tarihlerinde mevcut yer ile yapılan inceleme raporlarında belirtildiği üzere Gümüşdere 743 nolu parselin mevcut orman tahdit haritasına göre ormanla ilişiğinin olmadığı, maliye ait olduğunun tespit edildiği; Ancak söz konusu parselin komisyon marifetiyle arazide yapılan inceleme sonucunda parselin önemli bir kısmının sahil çamı ve fıstık çamı ağaçları ile kaplı olduğu ve bu ağaçların dikim yoluyla sahaya getirildiği tespit edildiği ; sahanın dikim yoluyla ağaçlandırılan kısmının bir orman kadastro komisyonu marifetiyle ölçümü yapılarak orman idaresi adına tahsisinin verilmesi gerektiği ; söz konusu parselde idarenin lehine yasal çerçevede oluşabilecek hakların saklı kalması kaydıyla inceleme raporu tanzim edilmiştir.

7.) T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İSTANBUL III NUMARALI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ

7.1.)17.09.2009 tarih B.16.0.KVM.4.34.00.11./01472 sayılı İstanbul III Numaralı K.T.V.K.B.Kurulu Müdürlüğü'nün yazısı

"Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulanması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik " hükümlere uyulması,

Kurulun 18.11.2008 gün 3360 sayılı kararı ile uygun bulunmuş olan 1/5000 ölçekli Doğal Sit Derecelendirme sınırlarının hazırlanacak olan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planları üzerine işlenmesi,

Kurulun münferit kararları ile koruması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmiş olan yapıların ve tescilli doğal varlıkların (ve yapılacak tespitler sonucunda Kurulca tescillenecek olanların) hazırlanacak olan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı üzerinde gösterilmesi, Başkanlığımızca 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı için yapılacak arazi çalışmaları sırasında koruması gerekli kültür varlığı niteliğinde olabileceği düşünülen yapıların veya doğal varlıkların bilgi ve belgeleri ile birlikte değerlendirilmek üzere III numaralı K.T.V.K.B.Kurulu müdürlüğüne iletilmesi istenmiştir.

-11.03.2010 tarihli M.34.6.SAR.0.13.06.310.01-1442 sayılı yazımız ve eki ile Gümüşdere- Kısırkaya bölgesinde, tescile konu binalara ilişkin envanter çalışmaları ( bina bilgisi, fotoğraf, vaziyet planı ) III numaralı K.T.V.K.B.Kurulu Müdürlüğüne iletilmiştir.

-26.04.2011 tarih B.16.0.KVM.4.34.00.11./00905 sayılı İstanbul III Numaralı K.T.V.K.B.Kurulu Müdürlüğü'nün yazısı ve ekleri III Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 5.04.2011 tarih 5148 sayılı kararı ile koruması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmiş olan yapıların ve tescilli doğal varlıkların kararı ile tescil fişleri iletilmiştir.

- III Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 01.12.2010 tarih 4809 sayılı kararı ile 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planında Mera Alanı fonksiyonunda bulunan alanın bilgi ve belgelerinin kurula sunulmasından sonra konunun değerlendirilebileceğine; Diğer alanlarla ilgili fonksiyon alanlarının yer değişikliği ve sit derece değişikliği tekliflerinin prensip olarak uygun olduğuna karar verildi" denilmiştir.

- III Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25.01.2011 tarih 4962 sayılı kararı ile 5 Pafta 109-115 parsellerdeki ayakta olan 3 adet yapının korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine, koruma gruplarının II. grup olarak belirlenmesine 109 parselde bulunan yıkılmış yapıya ilişkin konunun tekrar değerlendirilmesine karar verilmiştir.

8.) 13.10.2009 TARİH, M.34.0.İBB.5.01-03.09.00.494163 SAYILI İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI VE EKİ CD

Söz konusu alanın yüzeysel su kaynakları su toplama havzası dışında kaldığı plan sahası ile ilgili mevcut ve planlanan alt yapı tesislerinin ekte olduğu;

İSKİ İdaresince Gümüşdere Köyü, Mandra Mevki, 2 pafta, 264 ve 265 parsellerde "Gümüşdere Su Deposunun" planlandığı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında ayrılan depo yerinin "İSKİ HİZMET ALANI" olarak korunması gerektiği;

Kıztaşı ,Gümüşdere ve Karanlık Dereleri'nin yağmur suyu toplama havzası 240 ha'nın üzerinde olduğundan,dere taşkın sınırları belirleninceye kadar dere duvarından itibaren derenin sağında ve solunda 25'er metre olmak üzere derenin toplam 50 metre alan Dere Mutlak Koruma Bandı olarak imar planlarında dere ıhsalı servis yolları ve yeşil alan olarak ayrılması gerektiği,afete maruz bu alan içerisinde yapılaşmaya izin verilmemesi , derenin doğal akışını engelleyecek arazi topografyasını değiştirecek herhangi bir çalışma yapılmaması;

Mutlak koruma bandına yakın/komşu imar parsellerde su basman kotunun dere kesitine dik ve dere kenar kotundan +1,50 metre yüksekte olması zorunlu olduğu belirtilerek;

İSKİ'nin görüşleri alınmadan hazırlanan imar planları ile herhangi bir imar yönetmeliği ya da yerel plan uygulaması yapılmaması bildirilmiştir.

9.) 04.09.2009 TARİH M.34.0.İBB.0.32.70.310.06AT.N: 1980455-1454 SAYILI İ.B.B DEPREM VE ZEMİN İNCELEME MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI Plan alanı İçin ayrıntılı Jeolojik-Jeoteknik Etüt yapılarak Bayındırlık ve İskan Bakanlığının İlgili birimine onaylatılması gerektiği bildirilmiştir.

10.) 05.01.2010 TARİH M.34.0.İBB.0.14.69-310.01/1956885 SAYILI İ.B.B ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI ULAŞIM PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI VE EKİ 1 ADET BİLGİ PAFTASI VE CD

Planlama alanı içerisinde ulaşım planlama müdürlüğünün çalışmaları kapsamında herhangi bir ulaşım projesi yer almadığı belirtilerek; tespitler sonucunda

-K ile gösterilen kavşak alanlarının uygulama projeleri doğrultusunda, 1/1000 ölçekli uygulama imar planına işlenmesi

- Planlama alanında ekli pafta üzerinde işaretlenen yolların 20 metre- 15metre-12 metre olması gerektiği

-Otopark alanları ile ilgili planlarda yeşil alan spor alanı meydan ve yol gibi kamuya açık alanların zemin altları ilgili kurumların uygun görüşleri alınarak uygulama aşamasında ulaşım ve trafik düzenleme komisyonu (UTK) kararı alınarak zemin altı katlı otopark yapılabilir, plan notunun işlenmesi

-Planlama alanı içinde konut ticaret ve kentsel sosyal alt yapı alanlarının otopark ihtiyacının İstanbul otopark yönetmeliği doğrultusunda kendi fonksiyon alanları içerisinde çözümlenmesi

-yeni gelişim konut alanlarında planlanan yolların kamulaştırmaya gerek duyulmadan %40 D.O.P kapsamında gerçekleştirilmesi gerektiği belirtilerek; 1/1000 ölçekli plan kararlarının belirlenmesine müteakip tekrar müdürlük görüşünün alınması istenmektedir.

11.) ULAŞTIRMA BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 17. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 13.05.2011 TARİH B.ll.l.TCK.1.17.06.00/210.02-10621 SAYILI YAZISI ile

"söz konusu K.A.N.İ.Planının yapılacağı kesim, Bölge Müdürlüğünün sorumlu olduğu yol ağı ve yeni projelerin etki alanı dışında kalmaktadır." görüşü verilmiştir.

12.) 05.10.2009 TARİH B.02.2.TED.1.17.00.65.603.99-582 SAYILI BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAŞTIRMA PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI

Gümüşdere-Kısırkaya bölgesinde Mevcut Tesis ve hatları gösteren Paftalara işlendiği belirtilerek;

Mevcut Tesislerin Korunması, Deplase Edilmesi Gerektiği Takdirde belediye ve şirket arasında Protokol Yapılması gerektiği bildirilmiştir.

13.) 16.12.2010 TARİH 4220-1293-10/EML. Ş.HRT. SAYILI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI İSTANBUL İNŞAAT EMLAK VE BÖLGE BAŞKANLIĞI YAZISI VE EKİ 4

ADET PLAN PAFTASI

Plan kapsamında kalan Askeri Alanlar EK-B'de gönderilen 1/5000 ölçekli Plan paftaları üzerinde işaretlendiği belirtilerek; Ek-B'de işaretlenen askeri alanların "Askeri Alan" lejantıyla gösterilmesi, plan notlarında bu alanları için 2565 sayılı "Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri kanunu hükümleri geçerlidir" ifadesinin belirtilmesini, planların onanmasını müteakip lejant ve plan notları ile beraber onanlı bir suretin Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak ve NATO Güvenlik Yatırımları Dairesi Başkanlığına (Bakanlıklar/Ankara) ve Milli Savunma Bakanlığı İstanbul İnşaat Emlak Bölge Başkanlığına (Selimiye/İstanbul) gönderilmesi bildirilmiştir.

14.) 08.09.2009 TARİH 4220-352-09/PL.TŞK. SAYILI DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI KUZEY DENİZ SAHA KOMUTANLIĞI YAZISI

Yapılan inceleme neticesinde, kuzey deniz saha komutanlığı sorumluluğu ve yetkisinde bulunan askeri alanların, l'inci ve 2' inci derece kara askeri yasak sahalar ile güvenlik bölgelerinin ilgi ek'lerinde gönderilen harita üzerinde bulunmadığı tespit edilmiştir denilmiştir.

15.) 08.12.2009 TARİH 0470-5683-09/ASYŞ.İSTH.KS SAYILI İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI YAZISI

Gümüşdere-Kısırkaya bölgesinin İdari Tesis Alanları statüsünde bulunan yönetimsel idari birim olan Karakol Statüsü İçin Uygun Alan teşkil ettiğinden Yer Tahsisi ve ayrımın bu tespit doğrultusunda değerlendirilmesinin uygun olduğu bildirilmiştir.

16.) T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI

16.1) 18.12.2009 tarihli, M.34.0.İBB.0.13.41310.99-2009-17832-TN:2292658-2315327 Sayılı İ.B.B. Planlama Müdürlüğü yazısı

İstanbul Valiliği İl Müftülüğü'nün yazısı ile 14.02.2009 onaylı 1/5000 ölçekli Gümüşdere - Kısırkaya bölgesi koruma amaçlı nazım imar planı sınırları içerisinde kalan "Arıköy toplu konut yapı sitesi" bölgesi içerisinde kalan alanda uygun bir yerin camii olarak yapılması talep edildiği bildirilmiştir.

16.2) 31.03.2010 tarihli M.34.0.İBB.0.13.47-310.01.02-2010/26178663 sayılı İ.B.B. Başkanlığı Planlama Müdürlüğü yazısı

İstanbul Valiliği İl Müftülüğünce Arıköy Toplu Konut Yapı Sitesi içerisine yer alması talep edilen Cami alanının 06.05.2009 tarihleri arasında askıya çıkartılan 14.02.2009 onay tarihli 1/5000 ölçekli Gümüşdere-Kısırkaya Bölgesi Koruma amaçlı Nazım imar planında yer aldığı ve askı sürecinde herhangi bir itirazda bulunulmadığından talebin 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.Planında değerlendirilmesi bildirilmiştir.

17)BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.04.2011 TARİH B.09.TAU.0.17.00.00-5859 SAYILI YAZISI

13.12.2010 tarih ve 11709 (2010/16) sayılı Genelgesine istinaden 3621 sayılı Kıyı kanunu kapsamında; Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığınca 17.01.2011 tarihinde onaylanan Kısırkaya-Gümüşdere Bölgesinin İmar Planına Esas Yerleşime Uygunluk Amaçlı Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu ve paftalarına (Kıyı kenar çizgisi içinde kalan) ilişkin istenen görüş doğrultusunda; 17.01.2011 onay tarihli İmar Planına esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporunun geçerli olduğunun değerlendirildiği iletilmiştir.

18)BAŞBAKANLIK VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, İSTANBUL I.BÖLGE

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 27-31)