F21d 06d 4d paftasında;

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 80-93)

KOMİSYON RAPORLARI

SOSYALDONATI ALANLARI

6. F21d 06d 4d paftasında;

1/5000 ölçekli Planda kısmen yeşil alan, kısmen 12 metrelik yol, kısmen konut alanı olarak ayrılmış olan 640 nolu parsel, mevcutta mera alanında kalması gerekçesiyle 1/1000 ölçekli plan teklifinde mera alanı olarak işlenmiştir. Ayrıca mera alanından geçen12 metrelik yol kısmen yeşil alandan kısmen de spor alanında kalan 530 parselin sağından geçirilerek, bu parselin yolun sağında kalan kısmı ise yeşil alana alınmıştır. İl Tarım Müdürlüğünün kurum görüşü doğrultusunda söz konusu parselin mera alanında kalması sebebiyle 1/5000 ölçekli planda mera alanı olarak ayrılması ve ayrıca 12 metrelik yolun aksının değiştirilmesini ve yeşil alanın ayrılmasını kapsayan değişikliğe göre müdürlüğümüzce hazırlanan bilgi paftasındaki şekliyle 1/5000 ölçekli planın yeniden düzenlenmesi uygun mütalaa edilmektedir.

7. F21d 06d 4d paftasında;

1/5000 ölçekli Planda kısmen Belediye Hizmet Alanı olarak ayrılmış olan 373 nolu parsel ve parselin güney bitişiğinde yer alan Sağlık Tesis alanı mevcutta mera alanında kalması gerekçesiyle, 1/1000 ölçekli plan teklifinde mera alanı olarak ayrılmıştır. 1/5000 ölçekli Planda Sağlık Tesis alanı olarak ayrılmış olan alan ise mera alanı olarak ayrılmıştır. Söz konusu 1/1000 ölçekli plan teklifine yönelik ilgili İl Tarım kurum görüşü incelendiğinde bu değişikliğe göre müdürlüğümüzce hazırlanan bilgi paftasındaki şekliyle 1/5000 ölçekli planın yeniden düzenlenmesi uygun mütalaa edilmektedir.

8. F21d 06d 4d paftasında;

1/5000 ölçekli Planda Belediye Hizmet Alanı olarak ayrılmış olan 373 nolu parsel, 1/5000 ölçekli Planda Sağlık Tesis alanı olarak ayrılmış olan alanın mevcutta mera alanında kalması gerekçesiyle, 1/1000 ölçekli plan teklifinde kısmen Sağlık Tesis Alanı ve kısmen Belediye Hizmet Alanı olarak ayrılmıştır. 1/5000 ölçekli Planda Sağlık Tesis alanı olarak ayrılmış olan alan ise mera alanı olarak ayrılmıştır. Söz konusu 1/1000 ölçekli plan teklifine yönelik ilgili tarım kurum görüşü incelendiğinde bu değişikliğe göre müdürlüğümüzce hazırlanan bilgi paftasındaki şekliyle 1/5000 ölçekli planın yeniden düzenlenmesi uygun mütalaa edilmektedir.

9. F21d 06d 4d paftasında;

1/5000 ölçekli Planda, Günübirlik Tesis Alanı olarak ayrılmış 637 nolu parsel, mevcutta mera alanında kalması gerekçesiyle 1/1000 ölçekli plan teklifinde mera alanı olarak ayrılmıştır. Söz konusu 1/1000 ölçekli plan teklifine yönelik ilgili İl Tarım kurum görüşü incelendiğinde ilgili parselin mera alanında kalmasından ötürü, bu değişikliğin müdürlüğümüzce hazırlanan bilgi paftasındaki şekliyle 1/5000 ölçekli planın yeniden düzenlenmesi uygun mütalaa edilmektedir.

10. F21d 06d 4d paftasında;

1/5000 ölçekli Planda, kısmen 50ki/ha Konut Alanında, kısmen yeşil alanda kalan 639 parselin büyük bir kısmı, mera alanında kalması gerekçesiyle 1/1000 ölçekli plan teklifinde mera alanı olarak ayrılmıştır. Söz konusu 1/1000 ölçekli plan teklifine yönelik ilgili tarım kurum görüşü incelendiğinde ilgili parselin mera alanında kalmasından ötürü, bu değişikliğe ilişkin müdürlüğümüzce hazırlanan bilgi paftasındaki şekliyle 1/5000 ölçekli planın yeniden düzenlenmesi uygun mütalaa edilmektedir.

11. F21d 06d 4d paftasında;

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Mezarlıklar Müdürlüğü’nün görüşüne göre; “İmar Planı çalışmalarına konu edilen bölgede; yazımız eki harita örneklerinde de görüldüğü üzere İzzettin Mahallesi 642 parsel üzerinde İzzettin Asri ve 630 parsel üzerinde İzzettin Yeni mezarlıklarımız bulunmaktadır. İzzettin Asri ve İzzettin Yeni mezarlıklarının 15.06.2009 tarihinde onaylanarak yürürlüğe giren 1/5000 ölçekli İzzettin Mahallesi Nazım İmar Planında

“Ağaçlandırılacak Alan” lejantında kalmış oldukları görülmüştür. 3998 sayılı Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanunun Madde 2 ifade edildiği şekliyle mezarlıklar başka bir amaç ile kullanılamayacaklarından söz konusu yanlışlığın düzeltilerek 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarına “mezarlık” lejantı ile işlenmeleri gerekmektedir.” Denilmektedir. 1/5000 ölçekli planda Ağaçlandırılacak alan olarak ayrılmış olan 642 parsel, söz konusu kurum görüşü doğrultusunda 1/1000 ölçekli plan teklifinde mezarlık alanına alınmıştır. 1/5000 ölçekli planda Ağaçlandırılacak Alanlar olarak gösterilen 630, 642 nolu parsellerin Mezarlıklar Müdürlüğü kurum görüşü doğrultusunda Mezarlık Alanına alınarak Müdürlüğümüzce hazırlanan bilgi paftasındaki şekliyle 1/5000 ölçekli planın yeniden düzenlenmesi uygun mütalaa edilmektedir.

3.5. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifinin Plan Notları Açısından İncelenmesi

1/1000 ölçekli planın plan notları incelemesi neticesinde; 1/5000 ölçekli plan kararlarına ve plan notlarına uygun plan notları getirildiği tespit edilmiştir. Ancak 1/5000 ölçekli planın plan notlarının 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarının Yapımı Aşamasında Uyulacak Hükümler bölümünün plan notlarının

“Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlara ilişkin yapılaşma şartlarını düzenleyen 21.maddesinin, 15.06.2009 onaylı 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı’nın plan notlarında “Tarımsal Niteliği Korunacak

Alanlara” ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 16.12.2011 tarih 2917 sayılı kararı ile değiştirilen 8.4.1.2.1 nolu maddesinin 9. Paragrafının aşağıdaki hükümlerine göre;

· “Tarımsal niteliği korunacak alanlarda yapılacak tarımsal amaçlı yapıların yapılaşma koşulları; ilgili kurumların çalışma ve görüşleri (jeolojik ve hidrojeolojik özellikler, hassas ekosistemler, arazi kullanım planları gibi) göz önünde bulundurularak tarımsal amaçlı arazi kullanım planına göre belirlenecektir.

· Tarımsal amaçlı arazi kullanım planı bulunmaması durumunda ise tarımsal amaçlı arazi kullanım planı onanıp yürürlüğe girinceye kadar tarımsal niteliği korunacak alanlarda aşağıdaki şekilde uygulama yapılacaktır.

· Mutlak Tarım Alanları (Sulu ve kuru mutlak, özel ürün ve dikili tarım alanları): Bu alanlarda yapılacak tarımsal amaçlı yapılarda maks E:0.10’dur. Ancak hayvancılık dışı tarımsal amaçlı yapılarda yapıların toplam inşaat alanı 10.000 m2’yi, hayvancılık amaçlı (ağıl, kümes, ve ahır gibi) yapılarda ise toplam inşaat alanı 15.000 m2’yi hiçbir koşulda aşamaz.

· Marjinal Tarım Alanları: Bu alanlarda yapılacak tarımsal amaçlı yapılarda maks E:0.25’tir. Ancak hayvancılık dışı tarımsal amaçlı yapılarda yapıların toplam inşaat alanı 10.000 m2’yi, hayvancılık amaçlı (ağıl, kümes, ve ahır gibi) yapılarda ise toplam inşaat alanı 20.000 m2’yi hiçbir koşulda aşamaz.”

· Mutlak Tarım Alanları ve Marjinal Tarım Alanları İçin Genel Hükümler:

· Mutlak ve Marjinal Tarım Alanlarında Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nda tanımlanan tarımsal amaçlı yapılar yapılabilir, Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik’te tanımlanan tarımsal ve hayvancılık amaçlı entegre yapılar yapılamaz. Bu alanlarda 30.000 m2’den küçük olan parsellerde yapı yapılamaz, yukarıda verilen yapılaşma hükümleri 30.000 m2’den büyük parseller için geçerlidir. Zorunlu olarak yapılması gereken müştemilatların toplam alanı 250 m2’yi aşamaz, müştemilatlar emsal hesabına dahildir. Müştemilatların tarımsal amaçlı yapılarla bir bütün halinde projelendirilmesi ve yapılması esastır, tek başlarına projelendirilmelerine ve tarımsal amaçlı tesis projesine göre inşa edilip bitirilmeden yapılmalarına izin verilemez.

· Tarımsal amaçlı yapılar karayolu veya kadastral yola cepheli parseller ile karayolu ya da kadastral yola cepheli parsellerden irtifak hakkı kurulmuş parsellerde yapılabilir. Bu yapılar için karayollarından en az 25.00 m., diğer yollardan en az 10.00 m., komşu parsellerden ise en az 5.00 m. çekme mesafesi uygulanacaktır.

· Bu yapıların avan projeleri İSKİ, İl Tarım Müdürlüğü vb. ilgili diğer kurumlardan uygun görüş alındıktan sonra İBB ve ilçe belediyesi tarafından onaylanacaktır. Bu alanlarda yapılacak yapılarda hiçbir şekilde konut ve ticaret birimleri yer alamaz. Tarım ve hayvancılık amacı dışında iskan edilemez.

· Tarımsal amaçlı yapılar için en fazla yükseklik(işletme amaçlı silo, su deposu vb. teknolojik olarak yüksek yapılması zorunlu olan yapılar hariç) 7.00 m, hayvancılık amaçlı yapılar için 10.00 m., müştemilatlar için 6.50 m’dir.

· Tarım alanlarında örtü altı tarım yapılması durumunda, teknolojik seracılık uygulamaları hariç, örtü altı tarımsal amaçlı yapılar, tarımsal amaçlı yapılar için tanımlanan yapı yaklaşma mesafelerine uyulmak şartı ile emsale tabi değildir. Örtü altı tarım yapılan parsellerde, sera zemininde ve çevresinde betonlama yapılamaz. Teknolojik seracılık uygulamaları, sadece marjinal tarım alanlarında ve herhangi bir kadastro yoluna cephesi olan parsellerde yapılır. bu amaçlı yapılaşmalarda en fazla emsal 0,50 olarak uygulanır.

· Silo, su deposu vb. teknolojik olarak zorunlu olan yapılar hariç tarımsal üretimi korumak amacıyla yapılabilecek tarımsal amaçlı yapılar, tarımsal faaliyetin sürdürülebilirliğini olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde gerekli önlemler alınmak kaydıyla yapılabilir. Yer altı ve içme suyu havzalarında ilgili mevzuat hükümleri ve İSKİ görüşüne göre uygulama yapılacaktır.”

yeniden düzenlenmesi Müdürlüğümüzce uygun mütalaa edilmektedir.

5- SONUÇ

· 1/1000 ölçekli plan teklifi genel itibariyle plan çalışmalarına esas olmak üzere tüm ilgili kurumlardan kurum görüşü alındığı ve kurum görüşlerine uyulduğu görülmektedir.

· 1/1000 ölçekli plan teklifi plan kararları bakımından incelendiğinde; 1/1000 ölçekli plan nüfusunun (1.256 kişi) 1/5000 ölçekli planın nüfusunu (1.576 kişi) aşmadığından 1/5000 ölçekli plana uygun olduğu görülmektedir.

· 1/1000 ölçekli plan teklifinde ayrılan bazı donatı alanlarında alan büyüklüğü bakımından 1/1000 ölçekli planda ilave edilen iç yollardan dolayı donatı alanlarında %20 lik bir küçülme olduğu, donatı alanlarında fonksiyon sınırlarında kısmen değişiklik olduğu ve bu kısmi değişikliklerin 1/1000

ölçekli plan yapım tekniği açısından kabul edilebilir değişiklikler olduğu, 1/5000 ölçekli planda ayrılan donatı alanlarından bir kısmının 1/1000 ölçekli plan aşamasında İl Tarım Müdürlüğü’nün kurum görüşü ile mera alanında kalmasından dolayı bir küçülme olduğu, 1/5000 ölçekli planda dere koruma alanı ve yeşil alan olarak ayrılan alanların 1/1000 ölçekli plan aşamasında alınan İSKİ kurum görüşü çerçevesinde 1/1000 Ölçekli planda dere koruma kuşakları yeniden belirlenmiş olduğundan 1/5000 ölçekli nazım imar planında dere Koruma Alanında kalan yeşil alanlarda kısmen küçülme olduğu,

· Toplam donatı alanlarının 1/5000 ölçekli planda 26.37 ha. (%43.9) olan alan büyüklüğünün, 1/1000 ölçekli planda 29,35 ha. (%48,9) olarak gerçekleştiği, bu haliyle 1/1000 ölçekli planda donatı alanlarının %5 oranında arttığı,

· 1/1000 ölçekli teklif planda Donatı Alanlarındaki kısmen yer değişikliklerinin 1/5000 ölçekli planın ana ilkelerini ve alt bölge kurgusunu bozmadığı, ancak 1/1000 ölçekli plan teklifi ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı arasında uyum sağlanması açısından, 1/5000 ölçekli planın Müdürlüğümüzce hazırlanan bilgi paftasındaki şekliyle belirtilen değişikliklerin yapılması gerektiği, bu değişikliklerle birlikte genel olarak; donatı alanları açısından 1/1000 ölçekli plan teklifinin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararları ile uyumlu olduğu tespit edilmiştir.

· 1/1000 ölçekli teklif planda Donatı Alanlarındaki kısmen yer ve konum değişikliği yapıldığı, ancak bu donatı alanlarındaki konum değişikliklerinin 1/5000 ölçekli planda ayrılan donatı alanlarından bir kısmının 1/1000 ölçekli plan aşamasında İl Tarım Müdürlüğü’nün kurum görüşü ile mera alanında kalmasından dolayı olduğundan 1/5000 ölçekli planın ana ilkelerini ve alt bölge kurgusunu bozmadığı, ancak 1/1000 ölçekli plan teklifi ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı arasında uyum sağlanması açısından, “3.4. 1/1000 Ölçekli Teklif Planın Fonksiyon Alanları Açısından İncelenmesi” başlığı altında tespit edilen değişikliklere ilişkin belirlenen 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12 no.lu maddelerde ifade edilen değişikliklere ilişkin Müdürlüğümüzce hazırlanan 1/5000 ölçekli plan değişikliklerini içeren bilgi paftamız doğrultusunda 15.06.2009 onaylı İzzettin Mahallesi ve Yakın Çevresi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda gerekli değişikliklerin yapılması uygun mütalaa edilmektedir. ” denilerek.

İlgi (p) yazının ekindeki; Çatalca İlçesi İzzettin Mahallesi‘nü kapsayan alana ilişkin alınan 05.08.2011 gün ve 2011/76 sayılı Meclis Kararı eki olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ile Müdürlüğümüzce hazırlanan 1/5000 ölçekli plan değişikliklerini içeren bilgi paftamız yazımız ekinde olup 3194 sayılı İmar Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Kanununun ilgili maddelerine göre incelenmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Çatalca ilçesi, 1/1000 ölçekli İzzettin Mahallesi Uygulama İmar Planı teklifi incelenmiş olup B.12 nolu plan notunun iptali, plan notlarında "400m²" olarak verilen minimum ifraz büyüklüklerinin "500 m²" olarak, "800 m²" olarak verilenlerin "l000 m²" olarak düzeltilmesi, plan notlarının C.21.maddesine "Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlarda 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planında Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlarla ilgili verilen hükümler geçerlidir." ibaresinin eklenmesi, ayrıca Şehir Planlama Müdürlüğü'nün değerlendirme yazısı 3.4 nolu bölümünün 1,2,4,6,7,8,9,10,12 nolu maddelerinde belirtilen hususlarda 1/5000 ölçekli planda müdürlük tarafından hazırlanmış olan bilgi paftasındaki düzenlenmelerin yapılmasıyla komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

Rapor No:

83 Tarih:

14.03.2012 Dosya No:

2012/417

KONUNUN ÖZÜ: Çatalca İlçesi Çanakça Köyü 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi

KOMİSYON İNCELEMESİ: Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 13/02/2012 gün ve 1584 sayılı yazısında; “

İlgi: a) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 28.11.2008 tarih ve 2916 sayılı kararı.

b) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 24.11.2010 tarih ve 2619 sayılı kararı.

c) 13.06.2011 gün ve 4323319 sayılı Başkanlık Katı’na yazımız.

d) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.06.2011tarih ve 1497 sayılı kararı e) Harita Müdürlüğünün 10.11.2011 tarih ve 5628 sayılı yazısı ve eki askı tutanağı f) Çatalca Belediye Başkanlığı’nın 06.12.2011 gün ve M.34.3.ÇAT.0.37-310.10/1535- 9496 sayılı yazısı ve eki 04.11.2011 gün ve 2011/94 sayılı Meclis Kararı ve 1/1000 ölçekli Teklif plan paftaları ve kurum görüşleri

Talep:

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ilgi (c) kararı ile aynen kabul edilerek, Büyükşehir Belediye Başkanınca 16.08.2011 tarihinde onaylanan 1/5000 Ölçekli Çanakça Köyü Revizyon Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan teklif 1/1000 Ölçekli Çanakça Köyü Uygulama İmar Planı, Çatalca Belediye Başkanlığı’nın ilgi (f) yazısı eki İlçe Meclis Kararı ile de uygun görüldüğü belirtilerek 5216 sayılı yasanın ilgili maddelerine göre onaylanması istenilmektedir.

Meri Plan Durumu:

1/1000 Ölçekli Çanakça Köyü Uygulama İmar Planı teklifi, 16.08.2011 onaylı 1/5000 Ölçekli Çanakça Köyü Revizyon Nazım İmar Planı’nın köy yerleşik alanındaki kısmını kapsamaktadır.

Meri 1/5000 Ölçekli Plan Süreci:

Çatalca İlçesi, Çanakça Köyü Nazım İmar Planı ilgi(a) Meclis kararı ile uygun bulunarak 05.03.2009 tarihinde onanmış ve 22.04.2009-22.05.2009 tarihleri arasında askıya asılmış ve dağıtımı yapılmıştır. Yasal itiraz süreci içerisinde gelen itirazlar değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş olup bu doğrultuda alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin İlgi(b) meclis kararında .. köy yerleşik alanındaki fiili yapılaşmalar dikkate alınarak İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliği çerçevesinde Çanakça Köyü 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nın revizyonunun hazırlanması için müdürlüğümüze iade edilmiştir.

Söz konusu meclis kararı doğrultusunda Çanakça Köyü 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı çalışmalarına Müdürlüğümüzce başlanmıştır. 3194 sayılı yasa, "Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik" ve ilgili diğer yasa ve yönetmelikler doğrultusunda, İl Tarım Müdürlüğü kurum görüşü yeniden alınarak, diğer kurum görüşlerinin değerlendirilmesi sonucunda revizyon plan teklifi hazırlanmış olup, İSKİ Genel Müdürlüğü nihai görüşü alınarak tamamlanmıştır.

1/5000 Ölçekli Çatalca İlçesi Çanakça Köyü Revizyon Nazım İmar Planı çalışması. planlama alanı 276 ha olup, Planlama alanı Büyükçekmece Su Toplama Havzasında, Uzun Mesafeli Koruma Kuşağında kalmaktadır. İlgili kurum görüşleri doğrultusunda, Müdürlüğümüzce hazırlanmış olan 1/5000 Ölçekli Çatalca İlçesi Çanakça Köyü Revizyon Nazım İmar Planı teklifi ve ekleri 3194 sayılı İmar Kanunu ile 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve ilgili yasal mevzuata göre değerlendirilmek ve karar alınmak üzere ilgi (c) Başkanlık Katına yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiştir.

Bunun akabinde Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ilgi (d) Meclis Kararı ile, “ Çatalca İlçesi, Çanakça Köyü 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı teklifi incelenmiş olup ilgili kurum görüşleri doğrultusunda hazırlandığından plan notlarının 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı aşamasında uyulacak hükümler bölümü 15.3 nolu maddesinde geçen kişi başına inşaat alanı miktarının 45 m2 olarak düzenlenmesi…” şeklinde tadilen uygun bulunarak 16.08.2011 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onanmış ve dağıtımı yapılmıştır.

Söz konusu 1/5000 ölçekli plan, yürürlükteki yasal mevzuat gereği, Harita Müdürlüğü’nün ilgi (e) yazı ekinde tarafımıza iletilen askı tutanağı doğrultusunda, 03.10.2011– 03.11.2011 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır.

İlçe Meclis Kararı:

Çatalca İlçesi 04.11.2011 gün ve 94 sayılı Meclis Kararında; “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nca 16.08.2011 tarihinde onaylanarak yürürlüğe giren Çanakça Köyü 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı planlama alanı içinde Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü Uygulama İmar Planının görüşülmek üzere Belediye Meclisine havalesi olunmuştur.

16.08.2011 tarih onaylı 1/5000 ölçekli Çanakça Köyü Revizyon Nazım İmar Planı sınırları içerisinde Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli Çanakça Köyü Uygulama İmar Planı Komisyonumuzca uygun bulunmuştur.” denilmektedir.

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi mer’i 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında “köy yerleşik alanını” kapsayan alanda hazırlanmış olup Tarımsal Niteliği Korunacak Alanları kapsamamaktadır.

1/1000 Ölçekli Çanakça Köyü Uygulama İmar Planı teklifi ilgili mevzuat ve 16.08.2011 onaylı Çanakça Köyü 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı doğrultusunda 5 ana başlık altında değerlendirilmiştir.

DEĞERLENDİRME:

1. Kurum Görüşleri 2. İlgili Mevzuat Açısından 3. Plan Kararları

4. Plan Notları 5. Sonuç

1-1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI TEKLİFİNİN KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRMESİ:

Çatalca İlçesi “1/1000 Ölçekli Çanakça Köyü Uygulama İmar Planı” teklifinin plan çalışması esnasında plan kararlarına esas olmak üzere alınan kurum ve kuruluş görüşleri aşağıda kısaca özetlenmiştir.

· İl Tarım Müdürlüğü’nün 11.10.2011 gün, B.12.4.İLM.0.34.01.00/101.02/24007-5543 sayılı 2.Kurum Görüş yazısında; “…koyu gri renk ile gösterilen 33,67 ha(Kuru Marjinal Tarım Arazisi) alanın, İlimiz Toprak Koruma Kurulunun 12.05.2011 tarih ve İTKK-2011/04 nolu kararı gereği, Müdürlüğümüzün ilgi(b) yazısı ile tarım dışı amaçla kullanılması uygun görülmüştür.

-Açık gri renk ile gösterilen 122,08 ha (yerleşme alanı) alanın tarım dışı amaçla kullanılması Müdürlüğümüzce uygun görülmüştür.

-Kırmızı renk ile gösterilen 12,66 ha(Mera) alanın 4342 sayılı Mera Kanunu hükümleri kapsamında tespit ve tehditleri yapılan mera, yaylak, kışlak ve umuma ait çayır alanları ve ayrıca mera özel sicilinde, tapu kütüğünde kayıtlı olan tüm mera, yaylak, kışlak, umuma ait çayırlar, harman yeri, sıvat yeri, eyrek yeri gibi kamu orta malları için Kanunun 14. Maddesinin 1. Fıkrasının (d) bendi kapsamında tahsis amacı değişikliği talebinde bulunulması gerekmektedir. Bu alanlar üzerinde tahsis amacı değişikliği yapılmadan imar planı çalışmaları yürütülemez.

-Pembe renk ile gösterilen 100,44 ha (Kuru Mutlak Tarım Alanı) alanın, 19.07.2005 tarih ve 25880 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5403 sayılı “ Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 13. maddesi gereği tarım dışı amaçla kullanılması müdürlüğümüzce uygun görülmemiştir.

-Sarı renk ile gösterilen 1,32 ha (Kuru Marjinal Tarım Alanı) alanın, 19.07.2005 tarih ve 25880 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5403 sayılı “Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun” 13. Maddesi gereği tarım dışı amaçla kullanılması Müdürlüğümüzce uygun görülmemiştir.

-Ayrıca bahse konu alanların her türlü Uygulama ve Mevzi İmar Planı ve Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlarda planlanan tarımsal amaçlı yapılarla ilgili çalışmalar yapılırken, Çatalca Belediye Başkanlığınca,5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu gereği Kurum görüşümüzün tekrar alınması gerekmektedir. ”denilmektedir.

İSKİ Genel Müdürlüğü’nün 11.08.2010 tarih M.34.0.İBB.5.01-03.09.00.400581 sayılı 1. Kurum Görüş yazısında,

Havza görüşü olarak;

“...Söz konusu alan ilgi(i) yazı ve ilgi(f)yönetmelik esaslarına göre söz konusu planlama alanı Büyükçekmece Barajı’nın uzun mesafeli koruma alanında, kısmen de koruma altına alınan Eski Deresi’nin mutlak koruma alanında bulunmaktadır. Ayrıca söz konusu saha ilgi(j)karar ile onaylanan Çanakça köyü 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı sahasında kalmaktadır.

Söz konusu alanda hazırlanması düşünülen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda

-daha önce idaremizce olumlu görüş verilmiş ve ilgi(j) karar ile onaylanarak yürürlüğe girmiş olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarına uyulması

-ilgi(f) yönetmelik hükümlerine uyulması gerekmektedir.” denilmektedir.

Altyapı görüşü olarak;

“ Söz konusu alanda bulunan mevcut altyapı tesislerimizi gösterir paftalar yazımız ekinde gönderilmektedir.

Mevcut ve planlanan içmesuyu, yağmursuyu ve atıksu hatlarımızın geçtiği güzergahlar imar planlarında imar yolu olarak korunmalıdır.

-Yapılacak uygulama ve inşaat çalışmalarında, idaremize ait her türlü mevcut ve planlanan tesislerimiz ile

-Yapılacak uygulama ve inşaat çalışmalarında, idaremize ait her türlü mevcut ve planlanan tesislerimiz ile

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 80-93)