MER’İ PLANLARDAKİ DURUMU

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 51-56)

KOMİSYON RAPORLARI

MER’İ PLANLARDAKİ DURUMU

16.08.2011 t.t.li 1/5000 ölçekli Çanakça Köyü Revizyon Nazım İmar Planı’nda itiraza konu olan parsellerin meri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’ndaki durumları “İtiraz Değerlendirme Tablosu”nda yer almaktadır. İtiraza konu parseller kısmen veya tamamen konut alanı, kısmen veya tamamen “Donatı Alanı”, kısmen veya tamamen “Tarımsal Niteliği Korunacak Alan”, kısmen veya tamamen “Mera Alanı”, kısmen veya tamamen “Dere Koruma Alanı (7,5 mt.)” lejantlarında kalmaktadır.

DEĞERLENDİRME ve SONUÇ

1. Askı süresi içerisinde ilgi (ı)’de konu olan itirazlarda 18.madde uygulama sınırı içinde kısmen veya tamamen donatı alanları içinde kalan parsellerin donatı alanları (Park ve Dinlenme Alanları, Kapalı ve Açık Spor Alanları, Eğitim Tesis Alanları, Kültürel Tesis Alanları, Sağlık Tesisi Alanı, Dini Tesis Alanları, yol, Belediye Hizmet Alanı, yönetim merkezleri, Pazar alanı) iptal edilerek konut alanına alınması, imar haklarının ve/veya inşaat emsallerinin artırılması ve 18.Madde uygulama sınırından çıkartılması talebi değerlendirildiğinde;

Çanakça Köyü 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı, ilgili mevzuat çerçevesinde şehircilik ilkeleri ve planlama esasları dahilinde bütüncül bir planlama yaklaşımı ile değerlendirilerek hazırlanmıştır.

Bu çerçevede; bölgedeki mevcut durum ve ihtiyaçlar incelenmiş, yetersiz olan donatı alanlarının karşılanması için ulaşım, erişilebilirlik, nüfus, alan büyüklüğü gibi yer seçim kriterleri göz önüne alınarak, arazi kullanım kararları çerçevesinde bölge halkı için gerekli olan donatı alanları ayrılmıştır. 1/5000 ölçekli meri planda, kentsel sosyal ve teknik altyapı alanlarının sağlıklı bir şekilde elde edilmesi ve yeni parselasyon düzeniyle verimli işleyen kentsel bir sistemin sağlanması amacıyla 3194 sayılı İmar Kanununun 18'inci madde uygulamasının araç olarak kullanılması öngörülmüştür.

Sosyal donatı alanlarının kaldırılması plan kararlarını ve bütünlüğünü bozucu; plan nüfusun ihtiyaç duyduğu, ulaşılabilirlik, planlamada devamlılık, nüfus yoğunluğu, yaya-araç ulaşım ilişkisi, kurum görüşleri ve analitik etütler dikkate alınarak yer seçimi yapılan donatı alanları dengesinin bozulmasına neden olacaktır. Bu nedenle itiraza konu olan parsellere imar verilmesi ve talep edilen donatı alanlarının kaldırılması ilgili kurum görüşlerine ve Çanakça Köyü 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı’nın planlama ilkelerine aykırılık teşkil etmektedir.

Bununla ilgili olarak Çanakça Köyü 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı’nın plan notlarında

“18.madde uygulama sınırı” içerisinde donatı alanlarında kalan parsel sınırlarına ilişkin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nın Yapım Aşamasında Uygulanacak Hükümler 8. maddesinde “Planda gösterilen 18.

Madde uygulama sınırları 1/1000 Uygulama İmar Planında netleştirilecektir. 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarında Bu alanlarda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi ve ilgili yönetmelik doğrultusunda uygulama yapılacaktır. Eski köy yerleşik merkezini oluşturan 60 kişi/ha ve 80 kişi/ha konut yoğunluk bölgelerinde 18. madde uygulaması 1/1000 uygulama imar planında karara bağlanacaktır.” denilmekte olup;

“18.madde uygulama Sınırı”nda kalan parsellerin durumu, donatı oranlarının korunması, yapılaşma şartlarının artırılmaması ve planda gösterilen mekansal kurgu ve yer seçim kararlarına riayet edilmesi kaydıyla parsellere ilişkin donatı alanı terkleri ve imarlı kısımlarının belirlenmesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında ele alınacak olup her bir parselden eşit oranda terk alınmak suretiyle oluşturulacak yeni imar parselasyonundan sonra mülkiyet sınırları netleşeceğinden 1/1000 ölçekli plan aşamasında değerlendirilecektir.

Söz konusu itirazlar ile donatı alanlarının kaldırılması talebi, Büyükçekmece Su Toplama Havza sınırları içinde Uzun Mesafeli Koruma Alanında yer alan, tarım, orman ve mera alanlarıyla çevrili planlama

alanında, İSKİ kurum görüşleri doğrultusunda planda belirlenen hedef nüfus ve yapı yoğunluğunu arttırıcı, plan bütününde donatı dengesini bozucu nitelik taşımakta olup, plan nüfusunun ihtiyaç duyduğu donatı alanlarının kaldırılması planın temel ilkelerine ve ilgili mevzuata aykırıdır.

2. Askı süresi içerisinde ilgi (j)’ye konu olan itirazlarda yalnızca imar artışı talebi değerlendirildiğinde;

15.06.2009 tarihinde onaylanan 1/100.000 Ölçekli İstanbul İl Çevre Düzeni Planı kararlarına uygun olarak hazırlanan plan bölgesinde köy yerleşik alan sınırları da dikkate alınarak, konut yerleşme alanlarında mevcut yoğunluk ve yapılaşma değerleri, yerleşmenin su havzası içerisinde kalması ve bu sebeple İSKİ Havza Yönetmeliğinde havza içerisinde kalan yerleşmeler için kişi başına 45 m² olarak belirlenen inşaat alanı gibi kriterler doğrultusunda yoğunluk değerleri belirlenmiş ve plan bütününde yoğunluk kademelenmesi yapılmıştır.

Söz konusu alanlarda kalan parsellere imar verilmesi, plan nüfusunun artmasına, donatı alanı oranının azalmasına, İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliği’nde belirtilen yoğunluk değerlerinin ve yerleşebilecek nüfusunun aşılmasına neden olacağından bu ilkeler doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli planın ana ilkelerini bozucu niteliktedir.

3. Askı süresi içerisinde ilgi (k)’ye konu olan itirazlarda parsellerin konut+ticaret alanına alınması (fonksiyon değişikliği) talebi değerlendirildiğinde;

İtiraza konu olan parsellerde fonksiyon değişikliği Çanakça Köyü 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı’nın planlama ilkelerine ve nüfusun ihtiyaç duyduğu, ulaşılabilirlik, planlamada devamlılık, nüfus yoğunluğu, yaya-araç ulaşım ilişkisi ve analitik etütler dikkate alınarak yer seçimi yapılan konut+ticaret alanlarının kurgusunun bozulmasına neden olacaktır. Ayrıca fonksiyon değişikliği ile istenen imar artışı, Çanakça Köyü 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Plan nüfusunun artmasına, donatı alanı oranının azalmasına, İSKİ İçme suyu Havzaları Yönetmeliği’nde belirtilen yoğunluk değerlerinin ve yerleşebilecek nüfusunun aşılmasına neden olacak nitelikte olup bu ilkeler doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli planın ana ilkelerini bozucu niteliktedir.

4. Askı süresi içerisinde ilgi (l)’de konu olan itirazlarda kısmen veya tamamen dere koruma alanı (7.5-7.5mt) lejantları içinde yer alan, parsellerin dere koruma alanı lejantından çıkarılarak konut alanına alınarak imar verilmesi talebi değerlendirildiğinde;

Çanakça Köyü, 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı, plan notlarının “Genel Hükümler Bölümünün 7.maddesinde,“Planlama alanının tamamında İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.” denilmektedir.”

Ayrıca plan notlarının 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının yapımı aşamasında uyulacak hükümlerin 9. maddesinde; “Planda dere yapı yaklaşma mesafesi şematik olarak gösterilmiştir.1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı aşamasında İSKİ görüşü alınarak, dere yapı yaklaşma mesafesi kesinleştirilecek ve plana işlenecektir. Bu planda dere yapı yaklaşma mesafesi alanı içinde gösterildiği halde 1/1000 ölçekli planların yapımı aşamasında İSKİ görüşü ile dere yapı yaklaşma mesafesi alanı dışında kalan imara konu edilecek parseller olursa, bu parsellerde, içinde bulunduğu yapı adasının şartları geçerli olacak şekilde planlama yapılacaktır.” denilmektedir.

İlgi(c) İSKİ kurum görüşünün 8.maddesinde “…. a)Yazımız ekinde planda pembe işaretli derelerin;

yağmursuyu toplama havzası 80 ha’ın altında olduğundan, dere taşkın sınırları belirleninceye kadar dere aksından itibaren derenin sağında ve solunda 7.5’ar metre olmak üzere toplam 15 metre alan yol veya yeşil alan olarak ayrılmalı, bu bant içerisinde yapılaşmaya izin verilmemeli, arazi topografyasını değiştirecek herhangi bir çalışma kesinlikle yapılmamalıdır.” Denilmektedir.

Söz konusu taleplerle ilgili olarak parsellerin dere koruma alanı lejantında çıkarılması İSKİ Kurum Görüşü’nde belirtilen esaslara aykırı nitelik taşımaktadır. 16.08.2011 tt.’li 1/5000 Ölçekli Çanakça Köyü Revizyon Nazım İmar Planı ilgi (c) İSKİ Kurum görüşüne uygun olarak hazırlanmış olduğundan ilgi (l) itirazlar ile dere koruma alanlarına imar verilmesi talebi havza bütününde doğal dengeyi bozucu, İSKİ kurum görüşü doğrultusunda hazırlanan planın hedef nüfusunu ve yapı yoğunluğunu arttırıcı nitelik taşımakta olup İSKİ kurum görüş ve 1/5000 ölçekli nazım imar planının ana ilkelerine aykırıdır.

5. Askı süresi içerisinde ilgi (m)’ye konu olan itirazlarda kısmen veya tamamen tarımsal niteliği korunacak alanlarda kalan parsellerin ya da kısmen donatı kısmen tarımsal niteliği korunacak alan lejantında kalan parsellerin tarımsal niteliği korunacak alan lejantından çıkarılarak ya da donatı ve tarımsal niteliği korunacak alan lejantından çıkartılarak konut alanına alınması talebi değerlendirildiğinde;

İtiraza konu ilgi(m) parseller, 1/5000 ölçekli planda Tarım İl Müdürlüğünün ilgi (b) kurum görüşüne göre “Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlar” olarak ayrılmış olup bu alanlarda kalan parsellere imar verilmesi ve Tarımsal Niteliği Korunacak Alandan çıkarılarak konut alanına alınması talebine yönelik itirazlar ilgi (b) Tarım İl Müdürlüğü kurum görüşüne, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununa ve planın ana ilkelerine aykırı nitelik taşımaktadır.

Ayrıca 1/5000 ölçekli planın plan notlarının 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarının Yapımı Aşamasında Uyulacak Hükümler bölümünün plan notlarının “Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlara ilişkin yapılaşma şartlarını düzenleyen 35.maddesinin, 15.06.2009 onaylı 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı’nın plan notlarında “Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlara” ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 16.12.2011 tarih 2917 sayılı kararı ile değiştirilen 8.4.1.2.1 nolu maddesinin 9. Paragrafının aşağıdaki hükümlerine göre yeniden düzenlenmesi Müdürlüğümüzce uygun mütalaa edilmektedir.

“Tarımsal niteliği korunacak alanlarda yapılacak tarımsal amaçlı yapıların yapılaşma koşulları; ilgili kurumların çalışma ve görüşleri (jeolojik ve hidrojeolojik özellikler, hassas ekosistemler, arazi kullanım planları gibi) göz önünde bulundurularak tarımsal amaçlı arazi kullanım planına göre belirlenecektir.

Tarımsal amaçlı arazi kullanım planı bulunmaması durumunda ise tarımsal amaçlı arazi kullanım planı onanıp yürürlüğe girinceye kadar tarımsal niteliği korunacak alanlarda aşağıdaki şekilde uygulama yapılacaktır.

Mutlak Tarım Alanları (Sulu ve kuru mutlak, özel ürün ve dikili tarım alanları): Bu alanlarda yapılacak tarımsal amaçlı yapılarda maks E:0.10’dur. Ancak hayvancılık dışı tarımsal amaçlı yapılarda yapıların toplam inşaat alanı 10.000 m2’yi, hayvancılık amaçlı (ağıl, kümes, ve ahır gibi) yapılarda ise toplam inşaat alanı 15.000 m2’yi hiçbir koşulda aşamaz.

Marjinal Tarım Alanları: Bu alanlarda yapılacak tarımsal amaçlı yapılarda maks E:0.25’tir. Ancak hayvancılık dışı tarımsal amaçlı yapılarda yapıların toplam inşaat alanı 10.000 m2’yi, hayvancılık amaçlı (ağıl, kümes, ve ahır gibi) yapılarda ise toplam inşaat alanı 20.000 m2’yi hiçbir koşulda aşamaz.”

Mutlak Tarım Alanları ve Marjinal Tarım Alanları İçin Genel Hükümler:

Mutlak ve Marjinal Tarım Alanlarında Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nda tanımlanan tarımsal amaçlı yapılar yapılabilir, Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik’te tanımlanan tarımsal ve hayvancılık amaçlı entegre yapılar yapılamaz. Bu alanlarda 30.000 m2’den küçük olan parsellerde yapı yapılamaz, yukarıda verilen yapılaşma hükümleri 30.000 m2’den büyük parseller için geçerlidir. Zorunlu olarak yapılması gereken müştemilatların toplam alanı 250 m2’yi aşamaz, müştemilatlar emsal hesabına dahildir. Müştemilatların tarımsal amaçlı yapılarla bir bütün halinde projelendirilmesi ve yapılması esastır, tek başlarına projelendirilmelerine ve tarımsal amaçlı tesis projesine göre inşa edilip bitirilmeden yapılmalarına izin verilemez.

Tarımsal amaçlı yapılar karayolu veya kadastral yola cepheli parseller ile karayolu ya da kadastral yola cepheli parsellerden irtifak hakkı kurulmuş parsellerde yapılabilir. Bu yapılar için karayollarından en az 25.00 m., diğer yollardan en az 10.00 m., komşu parsellerden ise en az 5.00 m. çekme mesafesi uygulanacaktır.

Bu yapıların avan projeleri İSKİ, İl Tarım Müdürlüğü vb. ilgili diğer kurumlardan uygun görüş alındıktan sonra İBB ve ilçe belediyesi tarafından onaylanacaktır. Bu alanlarda yapılacak yapılarda hiçbir şekilde konut ve ticaret birimleri yer alamaz. Tarım ve hayvancılık amacı dışında iskan edilemez.

Tarımsal amaçlı yapılar için en fazla yükseklik(işletme amaçlı silo, su deposu vb. teknolojik olarak yüksek yapılması zorunlu olan yapılar hariç) 7.00 m, hayvancılık amaçlı yapılar için 10.00 m., müştemilatlar için 6.50 m’dir.

Tarım alanlarında örtü altı tarım yapılması durumunda, teknolojik seracılık uygulamaları hariç, örtü altı tarımsal amaçlı yapılar, tarımsal amaçlı yapılar için tanımlanan yapı yaklaşma mesafelerine uyulmak şartı ile emsale tabi değildir. Örtü altı tarım yapılan parsellerde, sera zemininde ve çevresinde betonlama yapılamaz. Teknolojik seracılık uygulamaları, sadece marjinal tarım alanlarında ve herhangi bir kadastro yoluna cephesi olan parsellerde yapılır. bu amaçlı yapılaşmalarda en fazla emsal 0,50 olarak uygulanır.

Silo, su deposu vb. teknolojik olarak zorunlu olan yapılar hariç tarımsal üretimi korumak amacıyla yapılabilecek tarımsal amaçlı yapılar, tarımsal faaliyetin sürdürülebilirliğini olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde gerekli önlemler alınmak kaydıyla yapılabilir. Yer altı ve içme suyu havzalarında ilgili mevzuat hükümleri ve İSKİ görüşüne göre uygulama yapılacaktır.”

6. Askı süresi içerisinde ilgi (n)’ye konu olan itirazlarda 1/5000 ölçekli planda parselin içinden geçen 10 m.lik yolun kaldırılması talebi değerlendirildiğinde;

Müdürlüğümüzce yapılan incelemede; 1020 parselden geçen 10 mt.lik yolun, bu parseli ortadan ikiye böldüğü, söz konusu parselin 18. madde uygulama sınırı içinde olduğu, ancak 18. madde uygulama sonucu bu parselde gerekli terklerin yapılması durumunda parselin her iki tarafında da yapılaşma olduğundan parselin geriye kalan kısımda bir yapı yapılması için yeterli alanın kalmayacağı, bununla birlikte 18. madde uygulaması kapsamında başka bir yerden yer gösterilmesi durumunda ise söz konusu parsel özelliğinde 15 mt. yola cepheli başka bir parsel bulunmasının güç olacağı, öte yandan 1/5000 ölçekli planda 1020 parselden geçen 10 mt.lik yolun kaldırılarak, bu parselin güneyinde yer alan kadastral yola bilgi paftasında gösterildiği şekliyle alınması durumunda ulaşım şemasını bozmayacağı tespit edilmiştir.

Bu değerlendirme çerçevesinde, 1/5000 ölçekli planda 50,55,56,58,60,61,1020,1022 parsellerden geçen 10 mt. yolun Müdürlüğümüzce hazırlanan bilgi paftasında gösterildiği şekliyle kısmen kadastral yoldan ve

kısmen 39, 52, 53, 54, 55, 69, 358, 359 parsellerden geçecek şekilde yeniden düzenlenmesi Müdürlüğümüzce uygun mütalaa edilmektedir.

7. Askı süresi içerisinde ilgi (o)’ye konu olan hatalı itirazlarda donatıda olmadığı halde parsellerin donatı alanından çıkarılması, ya da imar hakkı olduğu halde imar verilmesi, parsel plan sınırı içinde olduğu halde plan sınırı içine alınması talebi değerlendirildiğinde;

Söz konusu hatalı ve yanlış yere yapılan itirazlarda, itiraza konu olan parsellerin bir kısmı, donatı alanında kalmadığı halde donatı alanında kaldığından itiraz edilmiş, bir kısmı 1/5000 ölçekli imar planında konut alanında kaldığı halde, konut alanına alınarak imar verilmesi talep edilmiş, bir kısmında ise plan sınırı içinde olduğu halde plan sınırı içine alınması gerekçesiyle itiraz edilmiş olup, söz konusu itirazlar, bu şekilde hatalı gerekçelerle yapıldığından itirazı gerektirecek bir husus bulunmamaktadır.

8. Askı süresi içerisinde Çatalca belediyesi tarafından ilgi (p) itiraz yazısı ile plan notu değişikliği talebi değerlendirildiğinde;

Çatalca Belediyesi tarafından askı süresi içerisinde; plan notlarının uygulama İmar Planlarının Yapımı Aşamasında Uyulacak Hükümlerin 29. maddesinde "Yaya yolu: Bu alanlarda 1/1000 ölçekli plan aşamasında en az 8 mt. genişliğinde yaya yolu olarak planda ayrılacaktır." denilmekte olup, Çanakça Köyü'nün mevcut köy dokusunun bulunduğu bölgede 8.00 mt. imar yolunun ayrılması ile mevcut binalar yol alanında kalacağından Çanakça Köyü 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı plan notlarının bahsi geçen maddesinin kaldırılması yönünde itiraz edilmektedir.

1/5000 ölçekli planın İmar Planlarının Yapımı Aşamasında Uyulacak Hükümlerin 29. maddesinde;

"Yaya yolu: Bu alanlarda 1/1000 ölçekli plan aşamasında en az 8 mt. genişliğinde yaya yolu olarak planda ayrılacaktır." plan notu; Köy yerleşmesinin geleneksel dokusunun bozulmadan, köy merkezinde yoğunlaşan yaya ulaşımını düzenlemek için 1/1000 ölçekli plan aşamasında ana yaya arteri oluşturulması amacıyla getirilmiştir. Bu çerçevede; mevcut yol ve yapılar göz önünde bulundurularak seçilen ve planda yaya yolu olarak gösterilen alanlar, diğer yaya yollarının bağlandığı ana toplayıcı yaya yolu olması gerekçesiyle minimum 8 metre olarak düzenlenmesi öngörülmüştür.

İlgi(p) itiraz yazısı ile kaldırılması talep edilen söz konusu plan notu, 1/1000 ölçekli plan aşamasında ayrılacak olan tüm yaya yollarını kapsayacak şekilde yanlış anlaşıldığından bu notun kaldırılarak yerine plan notlarının “1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının yapımı aşamasında uyulacak hükümler” bölümünün 28.

maddesindeki “Köy Meydan Alanı” başlığı altındaki maddesinin sonuna “….Meydan ve Yaya Yolları lejantında gösterilen yaya yolları, 1/1000 ölçekli plan aşamasında en az 8 m genişliğinde yaya yolu olarak planda ayrılacaktır.” ibaresi eklenmesi müdürlüğümüzce uygun mütalaa edilmektedir.

9. Askı süresi içerisinde ilgi (r)’ye konu olan itirazlarda; konut alanında kalan parsellerin yapılaşma şartlarının artırılması suretiyle imar artışı talep edilmekte ve parsellerin 18. madde uygulama sınırı dışına alınması talebi değerlendirildiğinde;

1/5000 ölçekli Çatalca İlçesi Çanakça Köyü Revizyon Nazım İmar planı planlama alanı Büyükçekmece İçmesuyu Havzası alanında yer aldığından, İstanbul İl Tarım Müdürlüğü’nün ilgi(b) kurum görüşünde belirtilen yerleşik alan sınırı dahilinde ve İSKİ Genel Müdürlüğü’nün ilgi (c) kurum görüşüne uygun olarak 23.01.2011 tarihinde yürürlüğe giren İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliği’ne uygun olarak plan nüfusu ve köy yerleşik alan sınırları da dikkate alınarak, konut yerleşme alanlarında mevcut yoğunluk ve yapılaşma değerleri belirlenmiş ve plan bütününde yoğunluk kademelenmesi yapılmıştır. 1/5000 ölçekli planda belirlenen yapılaşma şartlarının artırılması İSKİ kurum görüşüne İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliği’nde belirtilen yoğunluk değerlerinin ve yerleşebilecek nüfusunun aşılmasına neden olacağından bu ilkeler doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli planın ana ilkelerini bozucu niteliktedir.

Ayrıca Çanakça Köyü 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı’nın plan notlarında “18.madde uygulama sınırı” içerisinde donatı alanlarında kalan parsel sınırlarına ilişkin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nın Yapım Aşamasında Uygulanacak Hükümler 8. maddesinde “Planda gösterilen 18. Madde uygulama sınırları 1/1000 Uygulama İmar Planında netleştirilecektir. 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarında Bu alanlarda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi ve ilgili yönetmelik doğrultusunda uygulama yapılacaktır. Eski köy yerleşik merkezini oluşturan 60 kişi/ha ve 80 kişi/ha konut yoğunluk bölgelerinde 18. madde uygulaması 1/1000 uygulama imar planında karara bağlanacaktır.” denilmekte olup;

“18.madde uygulama sınırı”nda kalan parsellerin durumu, donatı oranlarının korunması, yapılaşma şartlarının artırılmaması ve planda gösterilen mekansal kurgu ve yer seçim kararlarına riayet edilmesi kaydıyla parsellere ilişkin donatı alanı terkleri ve imarlı kısımlarının belirlenmesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında ele alınacak olup her bir parselden eşit oranda terk alınmak suretiyle oluşturulacak yeni imar parselasyonundan sonra mülkiyet sınırları netleşeceğinden 1/1000 ölçekli plan aşamasında değerlendirilecektir.

Bu nedenle ilgi(r) itirazlar 1/5000 ölçekli planın bahsi geçen ilkelerine aykırı nitelik taşımaktadır. "

denilerek

Çanakça Köyü, 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı’na askı süreci içinde yapılan 238 adet itiraz ve Müdürlüğümüzce hazırlanan bilgi paftasının 3194 sayılı İmar Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun ilgili maddelerine göre incelenmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Çatalca İlçesi, Çanakça Köyü 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına yapılan itirazlar incelenmiş olup, 1/5000 ölçekli plan notlarının 35. maddesinin “Tarımsal niteliği korunacak alanlarda 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planında Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlarla ilgili verilen hükümler geçerlidir.” şeklinde düzenlenmesi, 28. maddesinin sonuna “Meydan ve yaya yolları lejantında gösterilen yaya yolları, 1/1000 ölçekli plan aşamasında en az 8m. genişliğinde yaya yolu olarak planda ayrılacaktır.” İbaresinin eklenmesi, 1020 parselle ilgili itiraz kapsamında 10m.lik yolun Şehir Planlama Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olan bilgi paftasındaki şekliyle düzenlenmesi, bunun dışında kalan konularda 1/5000 ölçekli plan hükümlerinin korunması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

Rapor No:

78 Tarih:

14.03.2012 Dosya No:

2012/485

KONUNUN ÖZÜ: Çekmeköy, Merkez Mahallesi, F22D24B1A pafta, 162 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli N.İ P. Değişiklik teklifi hk.

KONUNUN ÖZÜ: Çekmeköy, Merkez Mahallesi, F22D24B1A pafta, 162 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli N.İ P. Değişiklik teklifi hk.

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 51-56)