1-1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI TEKLİFİNİN KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRMESİ:

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 69-76)

KOMİSYON RAPORLARI

1-1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI TEKLİFİNİN KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRMESİ:

DEĞERLENDİRME:

1. Kurum Görüşleri 2. İlgili Mevzuat Açısından 3. Plan Kararları

4. Plan Notları 5. Sonuç

1-1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI TEKLİFİNİN KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRMESİ:

Çatalca İlçesi “1/1000 Ölçekli İzzettin Mahallesi Yerleşik Alan Uygulama İmar Planı” teklifinin plan çalışması esnasında plan kararlarına esas olmak üzere alınan kurum ve kuruluş görüşleri aşağıda kısaca özetlenmiştir.

· İl Tarım Müdürlüğü’nün 24.06.2010 gün, B.12.4.İLM.0.34.00.01/100-30497-6452 sayılı yazısında;

“...yazımız ekindeki 1/5000 ölçekli haritada fıstık yeşili renklerle işaretli (yaklaşık 2012,89 ha) yüzölçümlü alanın 5403 sayılı kanunun 13. maddesi gereği tarım dışı amaçla kullanılması müdürlüğümüzce uygun görülmemiştir.

-Geriye kalan ve 1/5000 ölçekli haritada mavi renkle gösterilen (yaklaşık 56,87 hektar) yüzölçümlü alan yoğun yerleşim alanı olup, bu alan için Müdürlüğü'müzce yapılabilecek bir işlem bulunmamaktadır.

-Bahse konu olan plan sınırlarında, 5403 sayılı kanunun 13. maddesi hükmüne göre tarım alanı olarak ayrılan saha içerisinde, 11.10.2004 tarihinden önce gerekli izinler alınmadan tarım dışı amaçlı kullanıma açılan yerlerden 5403 sayılı kanunun Geçici 1.maddesi, 5403 sayılı kanunun 2. maddesi ve kanuna eklenen Geçici 4. maddesi kapsamında değerlendirilecek tarım dışı amaçla kullanımı Müdürlğümüzce uygun görülen parseller plan notuna ayrılmıştır.

-Ayrıca plan sınırlarında, Bakanlığımızca tarım arazilerinin korunması ve amacına uygun kullanılmasını sağlamak ve bu alanların hangi zorunlu hallerde tarım dışı amaçla kullanılabileceğine dair usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılan 24489 sayılı “Tarım Arazilerinin Tarım Dışı Amaçla Kullanılmasına Ait Yönetmelik” ve bunu takip yürürlükteki Yönetmelikler ile “Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu” hükümlerine göre yapılan değerlendirmeler sonucu Müdürlüğümüzce tasvip gören proje dahilinde yapımına izin verilmesi ve proje dışında herhangi bir yapılanmaya gidilmemesi istenilen parsellerin tarımsal yapı vasfıyla plan notuna işlenmesi gerekmektedir”, denilmektedir.

· İSKİ Genel Müdürlüğü’nün 06.09.2010 tarih M.34.0.İBB.5.01-03.09.00-433545 sayılı 1. Kurum Görüş yazısında, “... Söz konusu plan sahası Büyükçekmece Barajının kısmen maksimum su kotu içinde, kısmen mutlak mesafeli koruma alanında, kısmen kısa mesafeli koruma alanında, kısmen orta mesafeli koruma alanında, kısmen uzun mesafeli koruma alanında, kısmen de koruma altına alınan Karası Deresi’nin mutlak koruma alanında kalmakta ve kısmen 13.02.2009 gün ve 114 sayılı İBB Meclis Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli İzzettin Mahallesi Nazım İmar Planı sahasında, kısmen 15.12.2009 gün ve 2496 sayılı İBB Meclis Kararı ile onaylanan Çatalca Merkez ve Yakın Çevresi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı sahasında kalmaktadır” denilmektedir.

Bahse konu plan sahası ile ilgili İdaremiz altyapı görüşü aşağıdaki gibidir:

1. Söz konusu alanda bulunan mevcut ve planlanan altyapı tesislerimizi gösterir paftalar yazımız ekinde gönderilmektedir. Mevcut ve planlanan içme suyu, yağmursuyu ve atık su hatlarımızın geçtiği güzergâhlar imar planlarında imar yolu olarak korunmalıdır.

2. Mevcut ve Planlanan atıksu ve yağmursuyu hatlarımızın geçtiği (yazımız EK-1 CD’de görülen) yol güzergahlarının imar plan uygulamalarında; Ø300mm- Ø1000mm arası çaplar için minimum 5 m., Ø1200mm ve üstü çaplar için minimum 10 m. olacak şekilde imar yolu veya yeşil alan olarak korunmalıdır.

3. Topoğrafik yapı itibariyle bahse konu alan içinden veya çevresinden gelen atıksu ve yağmursuyu hatlarının söz konusu alanın içinden geçmesi zarureti halinde; yapılacak imar planlarında atıksu ve yağmursuyu hatları için yer ayrılmalıdır.

4. İmar Planı çalışmalarında mevcut ve planlanan içmesuyu borularımızın geçtiği yol güzergâhlarının Ø600mm- Ø900mm arası çaplar için min. 10.00metre, Ø1000mm- Ø1600mm (1600mm dâhil) arası çaplar için min. 15.00 metre, Ø1800mm ve üstü çaplar için min. 20.0 metre olacak şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

5. Küçük vadi tabanlarında atıksu kanalizasyonu veya yağmursuyu kanalizasyon tesislerinin ileride yapılabilmesi için en az 15 metre genişliğinde bir bandın imar planlarında yol veya yeşil alan olarak ayrılması gerekmektedir.

6. Park ve Yeşil Alanlardan geçen atıksu ve yağmursuyu hatları için bakım, onarım ve temizlik çalışmalarının yapılabilmesi içim; park ve yeşil alanlardaki atıksu ve yağmursuyu hatları güzergâhı boyunca işletme araçlarının girebileceği genişlikte (min 5m) servis yollarının oluşturulması gerekmektedir.

7. 12.10.2006 tarih ve 2006/520 sayılı İSKİ Yönetim Kurulu Kararı gereği, bahse konu plan sahasının içinden geçen, koruma altında olmayan (yazımız EK-1 CD ve EK-2 planda gönderilen) derelerin,

a. Yazımız ekinde gönderilen planda pembe işaretli derelerin; yağmursuyu toplama havzası 0-80 ha arasında olan dereler için 15 metre genişliğinde (akstan itibaren 7,5 + 7,5 metre) b. Yazımız ekinde gönderilen planda turuncu işaretli derelerin; yağmursuyu toplama havzası

80-130 ha olan dereler için 20 metre genişliğinde (akstan itibaren 10 + 10 metre)

c. Yazımız ekinde gönderilen planda mavi işaretli derenin; yağmursuyu toplama havzası 130-240 ha olan dereler için 30 metre genişliğinde (akstan itibaren 15 + 15 metre)

d. Dere güzergâhlarında dere ıslahı kesiti, Yol ve Yeşil Alan olarak gösterilen yerler, Dere, Yol ve yeşil Alan olarak kullanılacağından 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) kapsamında değerlendirilmelidir.

8. Aşağıda sıralanan yapı gruplarının Taşkın önlemli Koruma Bandı içerisinde bulunması, meydana gelebilecek taşkın durumlarında oluşacak risk faktörleri yönünden önemli olduğu idaremizce mütalaa edilmektedir. Bu bakımdan aşağıda belirtilen tesislerin yapımı konusunda oluşması muhtemel taşkın, kayıp ve zararlardan İdaremiz sorumlu olmayacağından, bu konudaki nihai karar ilgili Blediyesince verilmelidir.

a. Kimyasal tesisler, özellikle yanıcı, patlayıcı ve toksik (zehirli) malzeme üretilenler,

b. Hastaneler, bakım evleri ve öğretim kurumları

c. Jandarma, polis karakolu, yangın istasyonu ve taşkın esnasında müdahalede bulunacak personelin bulunduğu ve ekipmanların depolandığı tesisler,

d. Taşkınla mücadele aktivitelerinin düzenli olarak yürütülmesini ve idare edilmesini temin eden her türlü devlet ve özel sektör tesisleri.

9. Söz konusu plan sahasını enine yönde kesen mevcut dere ıslahlarına ve derelerin sağ ve sol sahillerden geçen mevcut atıksu toplayıcılarına zarar verilmemeli, ıslah kesiti kesinlikle daraltılmamalı, dere ıslah yapısı içerisinde herhangi bir yapı inşa edilmemeli ve dere güzergâhı üzerinde planlanan atıksu kolektörleri çalışmalarda dikkate alınmalı, kolektörlerin geçtiği güzergâhlar yol veya yeşil alan olarak korunmalıdır.

10. Yapılacak çalışmalarda; dere yatakları, vadi tabanları ve dere koruma bantlarında, kazı, hafriyat, dolgu, döküm, malzeme depolama vb. faaliyetlerin kesinlikle yapılmaması, dere ya da vadi kesitinin daraltılmaması, dere yatağının doğal halinin korunması, arazinin eş yükselti eğrilerinin değiştirilmemesi, dere yatakları ve koruma bantları dâhilinde sedde, topuk, duvar vb. yüzeysel suların akışını engelleyecek yapıların kesinlikle yapılmaması gerekmektedir. Bu hususta bölgede dere ıslah ve taşkın koruma bantlarının ihlal edildiği her türlü faaliyet sebebiyle oluşabilecek menfi durumlar karşısında maddi manevi mesuliyetin yanında tüm kanuni mesuliyetlerin de konunun müsebbipleri ile ilgili kamu ve kuruluşlara olacaktır.

11. Yağışlı havalarda yağmursularının atıksu kanalizasyon hatlarına karışması sonucu yaşanan atıksu parsel bağlantısı geri tepmesi olaylarının önlenebilmesi için, taşkın riski taşıyan Dere Mutlak Koruma Bandına yakın/komşu imar parsellerindeki yapılarda, bina atıksu tesisat çıkışı zemin kat seviyesinden yapılacak olup, parsel bacası çıkışı mümkün olan en yüksek eğim ve kotta atıksu kanalizasyon şebeke hattına bağlanacaktır. Varsa bina bodrum katlarından atıksu parsel bağlantıları (terfi sistemleri hariç) kesinlikle yapılmayacak ve iptal edilecektir.

12. Taşkın riski taşıyan Mutlak Koruma Bandında yakın/komşu parsellerde bodrum katına izin verilmemesi ancak, zemin ve inşaat teknikleri açısından bodrum kat yapılması zorunlu hallerde, yüksek taşkın riskine maruz bu katlar, konut, depo, otopark vb. her türlü ticari ve ticaret dışı faaliyet amacıyla kullanılmamalıdır.

13. Mutlak Koruma Bandına yakın/komşu parsellerde, herhangi bir noktada su basman kotu, bu noktadan dere kesitine dik ve en yakın mesafedeki dere kenar (kret) kotundan +1,50 metre yüksekte olması zorunludur.

14. Mutlak Koruma Bandına yakın/komşu imar parsellerde, binaların zemin (ve varsa bodrum) katları taşkın afeti zararları riskine karşı sigortalanması zorunludur.Aksi takdirde bu bant içerisinde oluşacak kayıp ve zararlardan mülkiyet sahipleri sorumlu olacaktır.

15. İdaremizce, Mutlak Koruma Bandına yakın komşu imar parsellerinde bazı yapı grubunun bulunmamasının faydalı olacağı mütalaa edilmektedir. Bu bakımdan, bu parsellerde kimyasal tesisler (özellikler yanıcı, patlayıcı ve zehirli madde üretenler), hastaneler, bakım evleri ve öğretim kurumları, jandarma ve polis karakolu, yangın istasyonu ve taşkın esnasında müdahalede bulunacak personelin bulunduğu ve ekipmanların depolama faaliyetlerinin yapılmamasına izin verilmemesi önerilmektedir.

16. Açık mecraların kapalı mecraya dönüştürülmesi neticesinde, her yıl periyodik olarak yapılması gereken bakım-onarım hizmetleri imkânsız hale gelmekte, mecra kesitlerinin dolması ile yetersiz kalan mecralar su taşkınlarına neden olmaktadır. 2006/27 ve 2010/5 sayılı Başbakanlık Genelgeleri 18.08.1994 tarih ve 6347 sayılı İstanbul Valiliği yazısı eki İçişleri Bakanlığı yazısı, 17.03.2010 tarih, 1987 sayı Başbakanlık Afet ve Acil Durum Başkanlığı yazıları gereği, taşkın kontrolü amacıyla derelerin üzeri kesinlikle kapatılmamalıdır. Akarsu ve derelerin yatakları yol olarak kullanılmamalıdır. Daha önce inşa edilmiş taşkın kontrol tesislerinin üzerlerinin kapatılarak açık mecralar kapalı mecralara dönüştürülmemelidir.

17. İmar plan paftasında akaryakıt istasyonu lejantı olan parseller için;

· Akaryakıt tankı depo ve pompasının yüz aldığı cephedeki yolda bulunan mevcut ve planlanan atıksu borularımızın zarar görmemesi için akaryakıt tankı ile borularımız ekseni arasında en az 7 m.

Yapı yaklaşma sınırı bırakılması gerekmektedir.

· Atıksu bağlantı projesi İdaremiz İlgili Abone İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Şube Müdürlüğüne onaylatılmalı, GSM görüşü aşamasında yine İdaremiz Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın görüşü alınmalıdır.

· Atıksu deşarjında “Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği” gereğince, Akaryakıt İstasyonu için arıtma tesisi ihtiyacının ilgili Birimce bildirilmesi halinde topoğrafik yapıya uygun yeterli boş alan bırakılmalıdır.

23. İstanbul İmar Yönetmeliği 12.02 inci madde uyarınca 1000m2 üzerindeki parsellerde, yüzey sularını toplamak, binaları zemin suyundan korumak ve bahçe sulama işlerinde kullanmak üzere, bir drenaj sistemi oluşturularak, yüzey ve zemin sularının tabii zemin altında tesis edilecek bir sarnıçta toplanması sağlanacaktır. Söz konusu drenaj sistemi ve sarnıç bina ön cephe hattı gerisinde yan ve arka bahçe mesafeleri içinde düzenlenebilecek ve vaziyet planında gösterilecektir.” denilmektedir.

· İSKİ Genel Müdürlüğü’nün 08.07.2011 tarih M.34.0.İBB.5.01-03.09.00.02.310.01.03-301354 sayılı 2. Kurum Görüş yazısında, “... Söz konusu plan sahasının Büyükçekmece Barajının uzun mesafeli koruma alanında ve 13.02.2009 İ.B.B Meclis Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli İzzettin Mahallesi Nazım İmar Planı sahası içinde kalmaktadır.” denilmektedir.

İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliğinin;

6.3 maddesi: İstanbul il sınırları içinde mevcut Çevre Düzeni Planları, İSKİ görüşlü imar planları ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca onaylanan imar planları, idare uygulamalarında esas alınır.

6.9.b maddesi “Mutlak koruma alanları, kısa mesafeli koruma alanları, mutlak tarım alanları, askeri alanlar ve orman alanları yoğunluk hesabına dahil edilemez. EK-2’de verilen yoğunluk değerleri aşılamaz.”

6.9.c. maddesi “Kamu hizmeti için ayrılan sosyal ve teknik donatı yapıları hariç, konut dışı yapılaşmalarda KAKS: 0.25 değeri aşılamaz.”

6.9.f. maddesi “ Uzun mesafeli koruma alanlarında, tuz ile metal sertleştirme, metal kaplama, asitle yüzey temizleme, tekstil boyama ve emprime baskı, hurda plastik yıkama, liftli yıkama-yağlama, yanıcı, parlayıcı, patlayıcı kimyasal madde depoları, imalatından sanayi atıksuyu kaynaklanan kimyasal madde üretim tesisleri, hurda kâğıttan kâğıt imal tesisleri, ham deri işleme, asit imal ve dolum yerleri, zirai mücadele ilacı imal ve dolum yerleri, pil, batarya, akü imal yerleri, gres yağ fabrikaları, domuz çiftlikleri, ilaç sentez fabrikaları, ağır metal tuzu üretimi, cam yıkama, yün yıkama, endüstriyel ve evsel katı atık nihai depolama merkezleri, kimyevi madde depoları ve akaryakıt dolum tesisleri, imar planında önerilemez ve bu fonksiyonlara ait yapılara izin verilemez.” hükmündedir.

“İdaremize gönderilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan paftaları üzerinde incelemede, söz konusu alana ait yoğunluk ve nüfus hesaplarında çelişkiler olduğu görülmüş ve söz konusu çelişkiler ilgili İdareye şifahi olarak bildirilmiştir. Hatalar Çatalca Belediye Başkanlığınca ilgili paftada (F21-d-06-d1-a) yapılan düzeltmeler ile giderilmiş ve söz konusu düzeltilmiş pafta İdaremize elden teslim edilmiştir.”, yapılan değerlendirme aşağıdadır” denilerek;

1-) Toplam planlama alanı: 58,14 ha, toplam nüfus:1407 kişi, ortalama yoğunluk: 1407/58,14 = 24,20 olarak önerlmiş olup, İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliği ve 13.02.2009 İ.B.B Meclis Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli İzzettin Mahallesi Nazım İmar Plan şartlarına uygun olduğu görülmüştür.

(Yönetmelik nüfusu: 1450 kişi, yoğunluk:25kişi/ha, 1/5000 plan nüfusu:1440 kişi)

2-) Plan notlarının A.1. maddesinde “Planlama alanının tamamında İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliği Hükümleri geçerlidir.” hükmü getirilmiştir.

3- Plan notlarının C.15.1 ve C15.2 maddelerinde, su toplama havzalarının orta ve uzun mesafeli koruma alanlarında hazırlanacak olan imar planlarında bulunamayacak olan fonksiyonları belirleyen, İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliği’nin 6.9.e ve 6.9.f maddeleri aynen yazılmıştır.

4- Plan notlarının C.28 maddesinde kamu hizmeti için ayrılan sosyal ve teknik donatı yapıları hariç, konut dışı yapılaşmalarda KAKS:0,25 değerinin aşılmayacağı belirtilmiştir.

Netice olarak; söz konusu Çatalca İlçesi, İzzettin Mahallesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan taslağı, 13.02.2009 İ.B.B Meclis Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli İzzettin Mahallesi Nazım İmar Planına ve İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliği hükümlerine göre idarece uygundur” denilmiştir.

· Çatalca Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 02.06.2010 tarih B.08.4.MEM.4.34.00.09.715/3393 sayılı yazısında; “Söz konusu alanlarda yer alan mevcut eğitim tesisleri, öğrenci ve öğretmen sayısı derslik ve derslikte ortalama öğrenci sayısı, tedrisat tipleri sunulmuştur” denilmektedir.

· Çatalca Kaymakamlığı İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 26.12.2009 tarih B.08.4.MEM.4.34.00.09.715/1 sayılı yazısında “ 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planlarında yer alan okul alanlarının tümü, hazırlanmakta olan 1/1000 Ölçekli Revizyon İmar Planlarında aynen korunmalı ve “1-Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik” ile belirlenmiş olan standartların altındaki okul alanlarının çevresinde, mülkiyeti Maliye Hazinesi veya Belediye adına tapulu olan ve üzerinde yapılaşma bulunmayan müsait taşınmaz mevcut ise, bu tür taşımazlardan okul alanlarına ilave alan sağlamak suretiyle genişletilmeleri cihetine gidilecektir.2- 1/1000 ölçekli İmar Planı Revizyonu kapsamına alınacak bölge içerisinde, mülkiyeti Maliye Hazinesi veya Belediye adına tapulu olan ve okul yapımına müsait bulunan taşınmazlardan,

ilimizin hızla artan her türlü eğitim kurum ihtiyacının karşılanabilmesi için, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planlarında plan değişikliğine gidilmek üzere Belediyenizce İstanbul Büyükşehir Belediyesine tadilat teklifi iletilmeli ve Valiliğimiz bu hususta bilgilendirilmelidir.3- Plan revizyonu ile her hangi bir okul alanını kısmen de olsa ilgilendiren bir husus var ise, konuya ilişkin gerekçe detaylı olarak belirtilmeli ve bu hususta gerekli bilgi ve belgeler ile birlikte mutlak suretle Valiliğimiz görüşleri alınmalıdır.”

denilmektedir.

· Çatalca Kaymakamlığı İlçe Tapu Sicil Müdürlüğü’nün 30.06.2010 tarih B021TKG4344401-2113 sayılı yazısı ile köy hudutları dâhilindeki tespit edilen tapu kayıtları ile ilgili kurum görüşü alınmıştır.

· Çatalca Kaymakamlığı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nün 11.08.2010 gün B02.GSGM.4.34.44.00/138 sayılı yazısında; “Müdürlüğümüzün Çatalca İlçesine bağlı köy ve mahallelerde bulunan ve ileride spor alanı olarak kullanılabilecek yerler ile ilgili görüşleri sunulmuştur.

1/5000 ölçekli planlarda 530 numaralı parseller spor alanı olarak gözükmektedir.1/1000’lik planlarda da bu parsellerin spor alanı olarak ayrılması sağlanılmalıdır” denilmektedir.

· Çatalca Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü’nün 27.07.2010 tarih B.02.1.DİB.4.34.44.00/215-370 sayılı yazısıyla İzzettin Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kapsamındaki taşınmaz bilgilerini içeren kurum görüşü alınmıştır.

· Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin 31.12.2009 tarih TTŞ 4.34.02.14/556-1/323055 sayılı yazısında; “Söz konusu ilgili yazılarınız eki planlar incelenmiş olup, yeni bir santral arsasına ihtiyaç olmadığı tespit edilmiştir”, denilmektedir.

· İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İETT Genel Müdürlüğü’nün 31.11.2009 tarih M.34.0.İBB.5.02.35.00-090-10330 sayılı yazısında; “Çatalca İlçesi İzzettin Mahallesi sınırları içerisinde çalışan veya çalıştırılması düşünülen otobüs hatlarımız bulunmamaktadır”, denilmektedir.

· İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı, Projeler Müdürlüğü’nün 11.08.2010 tarih M.34.0.İBB.0.31.57-31001/2-2364 sayılı yazısı ile kurum görüşü alınmıştır.

· Ulaştırma Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü’nün 27.07.2010 tarih B.11.1.01.02.00-210-16227 sayılı yazısı ile kurum görüşü alınmıştır ancak 1/1000 ölçekli plan teklifini kapsam bir kurum görüşü bulunmamaktadır.

· Ulaştırma Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü 17. Bölge Müdürlüğü’nün 15.12.2009 tarih B.11.1.TCK.1.17.11.00/376.01-24769 sayılı yazısı ile kurum görüşü alınmıştır ancak 1/1000 ölçekli plan teklifini kapsam bir kurum görüşü bulunmamaktadır.

· Kültür Ve Turizm Bakanlığı, İstanbul 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 08.01.2010 tarih B.16.0.KVM.4.34.00.09/20 sayılı yazısı ile kurum görüşü alınmıştır ancak 1/1000 ölçekli plan teklifini kapsam bir kurum görüşü bulunmamaktadır.

· Çevre Orman Bakanlığı, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Çatalca Orman İşletme Müdürlüğü’nün 29.12.2009 tarih B.18.1.OGM.1.1703/8575 sayılı yazısı ile kurum görüşü alınmıştır.

· BOTAŞ İstanbul İşletme Müdürlüğü’nün 15.12.2009 tarih B.15.2.BOT.0.14.02.00-405.02.05-39193 sayılı yazısı ile kurum görüşü alınmıştır.

· BEDAŞ Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü, Kumburgaz İşletme Müdürlüğü’nün 05.08.2011 tarih B.02.2.TED.1.17.09.40-1321 sayılı yazısında; “İşletme Müdürlüğümüzce yapılan değerlendirmede, belirtilen adreslerde kurumumuzun önceden ve yatırım programı dâhilinde planlamış olduğu bir tesis ve yatırım bulunmadığı tespit edilmiştir” denilmektedir.

· TRAKYADAŞ İşletme Müdürlüğü’nün 28.07.2010 tarih TDG-10/3398 sayılı yazısı ile kurum görüşü alınmıştır ancak 1/1000 ölçekli plan teklifini kapsam bir kurum görüşü bulunmamaktadır.

· İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Çevre Koruma Müdürlüğü’nün 17.12.2009 tarih M.34.0.İBB.0.22.14.-611.02/TN:2310664/2341222/9322 sayılı yazısında; “Bahsi geçen Uygulama İmar Planı kapsamında Başkanlığımız bünyesinde yapılan çalışma bulunmamakta olup, çevre kirliliğiyle ilgili olarak aşağıda belirtilen; cadde ve sokakların hâkim rüzgar yönüne açık olması, yeşil alanlara geniş yer verilmesi, yolların tıkanıklığa neden olmayacak şekilde planlanması, atık giderme/getirtme merkezi ve hafriyat alanı için yer ayrılması, inşaat faaliyetleri ve hafriyat atıklarının bertaraf edilmesi hususlarında Çevre Kanunu ile ilgili yönetmelikler ve 18.03.2004 tarih ve 25406 sayılı Hafriyat Toprağı/İinşaat ve Yıkıntı Kontrolü Yönetmeliği doğrultusunda uygulamalar yapılması gerekmektedir”, denilmektedir.

· İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Mezarlıklar Müdürlüğü’nün 22.01.2010 tarih M.34.0.İBB.0.22..35-2515902 sayılı yazısında ; “İmar Planı çalışmalarına konu edilen bölgede; yazımız eki harita örneklerinde de görüldüğü üzere İzzettin Mahallesi 642 parsel üzerinde İzzettin Asri ve 630 parsel üzerinde İzzettin Yeni mezarlıklarımız bulunmaktadır.İzzettin Asri ve İzzettin Yeni mezarlıklarının 15.06.2009 tarihinde onaylanarak yürürlüğe giren 1/5000 ölçekli İzzettin Mahallesi Nazım İmar Planında “Ağaçlandırılacak Alan” lejantında kalmış

oldukları görülmüştür.3998 sayılı Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanunun Madde 2 ifade edildiği şekliyle mezarlıklar başka bir amaç ile kullanılamayacaklarından söz konusu yanlışlığın düzeltilerek 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarına “mezarlık” lejantı ile işlenmeleri gerekmektedir.Ayrıca, ilçede hızla artmakta olan nüfus karşısında mevcut mezarlıkların yetersiz durumda olmaları sebebiyle bölgeye hizmet verecek yeni mezarlık alanın mülkiyet problemi olmayan hazine, 2B, özelliğini yitirmiş mera alanları ve benzeri uygun alanlardan ayrılması gerektiği Müdürlüğümüz görüşüdür'' denilmektedir.

· TEİAŞ Genel Müdürlüğü, 1. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü’nün 28.11.2009 tarih B.15.2.TEİ.2.01.01.02/754/993 sayılı yazısı ile ; “Söz konusu bölgede Genel Müdürlüğümüze ait 380 kV ‘luk Babaeski İkitelli 154 kV’luk İkitelli Tegesan ve 154 kV’luk Babaeski Çorlu Hadımköy E.İ.Hatları bulunmakta olup yer altı güç kablosu ve Trafo Merkezi bulunmamaktadır”, denilmektedir.

· Çatalca Kaymakamlığı, İlçe Sağlık Grup Başkanlığı’nın 20.07.2010 tarih B.10.4.İSM.04.34.44.16-750/2035 sayılı yazısı ile kurum görüşü alınmıştır ancak 1/1000 ölçekli plan teklifini kapsam bir kurum görüşü bulunmamaktadır.

· İstanbul İl Özel İdaresi İmar Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı Etüd Proje Müdürlüğü’nün 02.11.2010 tarih M.34.0.İÖİ.0.00.05.01/32074-1628 sayılı yazısı ile; “Söz konusu plan çalışmaları için konu ilgili müdürlüklere ilgi (a) yazı ile iletilmiş, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün ilgi (b) yazısı ile tarafımıza iletilen plan çalışması yapılacak bölgelerdeki idaremize ait gayrimenkullerin listesi yazımız ekinde gönderilmekte olup, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ilgi (d) yazısı ile söz konusu plan çalışmalarına ilişkin görüşleri tarafınıza iletilmiştir. Yapılacak olan plan çalışmalarında ekte göndermekte olduğumuz listedeki gayrimenkullerimize ilişkin talep edilen fonksiyonlara dikkat edilerek nüfus artışının duyacağı donatı ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak; mevcut sağlık; eğitim tesislerinin korunması, mülkiyet problemi olmayan yerlerde bölge ihtiyacını karşılamak üzere yeni donatı alanlarının ayrılması

· İstanbul İl Özel İdaresi İmar Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı Etüd Proje Müdürlüğü’nün 02.11.2010 tarih M.34.0.İÖİ.0.00.05.01/32074-1628 sayılı yazısı ile; “Söz konusu plan çalışmaları için konu ilgili müdürlüklere ilgi (a) yazı ile iletilmiş, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün ilgi (b) yazısı ile tarafımıza iletilen plan çalışması yapılacak bölgelerdeki idaremize ait gayrimenkullerin listesi yazımız ekinde gönderilmekte olup, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ilgi (d) yazısı ile söz konusu plan çalışmalarına ilişkin görüşleri tarafınıza iletilmiştir. Yapılacak olan plan çalışmalarında ekte göndermekte olduğumuz listedeki gayrimenkullerimize ilişkin talep edilen fonksiyonlara dikkat edilerek nüfus artışının duyacağı donatı ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak; mevcut sağlık; eğitim tesislerinin korunması, mülkiyet problemi olmayan yerlerde bölge ihtiyacını karşılamak üzere yeni donatı alanlarının ayrılması

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 69-76)