KOMİSYON RAPORLARI

100  Download (0)

Tam metin

(1)

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

Rapor No:

62 Tarih:

14.03.2012 Dosya No:

2012/329

KONUNUN ÖZÜ: Sancaktepe-Sarıgazi 560 ada 13 parsele ilişkin 15.02.2010 onanlı 1/1000 ölç.U.İ.P.’na itiraz

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğü’nün 13/02/2012 gün ve 1435 sayılı yazısında; “ İlgi :a) Sancaktepe Belediye Başkanlığı’nın 21.11.2011 gün, M.34.6.SAN.0.13/Pl-2011/473338-

1434-21066 sayılı yazısı, yazı eki 03.11.2011 gün, 298 sayılı İlçe Meclis Kararı ile 1/1000 ölçekli teklif plan paftaları.

b) Sancaktepe Belediye Başkanlığı’nın 31.03.2011 gün, M.34.6.SAN.0.13/Pl-2010/381105- 649-6694 sayılı yazısı, yazı eki 07.02.2011 gün, 58 sayılı İlçe Meclis Kararı ile 1/1000 ölçekli teklif plan paftaları.

c) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.08.2011 gün ve 1678 sayılı kararı.

d) 12.01.2012 gün, M.34.0.İBB.0.13.41.310.01.04.01/2011-16083 sayılı yazımız.

e) Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 20.8.2004 gün, S/89 sayılı genelgesi ve 20.8.2004 günlü, S/90 sayılı Başkanlık Oluru.

İTİRAZ:

İlgi a) yazı ile Sancaktepe Belediye Meclis kararı ile uygun görülen Sancaktepe-Sarıgazi 560 ada 13 sayılı parsele ilişkin olarak 15.02.2010 onanlı 1/1000 ölçekli Sancaktepe Uygulama İmar Planı’na yapılan itiraz doğrultusunda hazırlanan yaya yolunun iptal edilerek konut alanına alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifinin 3194 sayılı yasanın 8. maddesi, 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14.

maddelerine göre Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmesi istenmektedir.

MEVCUT DURUM:

Başkanlığımız kayıtlarındaki 2010 hava fotoğrafından, 560 ada 13 parsel üzerinde yapı bulunduğu anlaşılmaktadır.

MÜLKİYET:

Başkanlığımız tapu sorgulama sisteminden edinilen bilgiye göre, 560 ada 13 sayılı parselin hisseli şahıs mülkiyetinde 358,67 m² olduğu ve 10.11.2005-19.04.2010 tarihlerinde edinildiği anlaşılmaktadır.

PLANLARDAKİ DURUM:

Sancaktepe-Sarıgazi 560 ada 13 parsel; 24.11.2009 onanlı 1/5000 ölçekli Sancaktepe Nazım İmar Planında , K3 simgeli 230 k/ha yoğunlukta konut alanında, 15.02.2010 onanlı 1/1000 ölçekli Sancaktepe Uygulama İmar Planında ise kısmen TAKS:0.40 KAKS:1.00 ayrık nizam 4 kat yapılanma şartlarında konut alanında kısmen de yol alanında kalmaktadır.

TEKLİFİN EVVELLİYATI:

İlgi a) yazı eklerinden, 15.02.2010 onanlı 1/1000 ölçekli Sancaktepe Uygulama İmar Planı’nın 22.02.2010-24.03.2010 tarihleri arasında askıya çıkarıldığı anlaşılmaktadır.

Daha önce ilgi b) yazı ile 15.02.2010 onanlı 1/1000 ölçekli Sancaktepe Uygulama İmar Planı’na askı süresi içinde ilgilisince yapılan itiraz doğrultusunda ilgi a) yazı eki meclis kararı ile uygun görülen Sarıgazi 560 ada 13 sayılı parselin yol alanında kalan kısmının TAKS:0.40 KAKS:1.00 ayrık nizam 4 kat yapılanma koşullarında konut alanına alınması ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi gereği için Başkanlığımıza iletilmiş olup ilgi c) Büyükşehir

Belediye Meclis kararı ile itiraz, meri 1/1000 ölçekli plandaki durumunun muhafaza edilmesi şeklinde uygun görülmüştür.

İLÇE MECLİS KARARI:

Sancaktepe Belediye Başkanlığı’nın 24.02.2010 gün 1964 sayılı yazısı ile 7 madde ile (Sarıgazi 1671 parsel, Sarıgazi 738 ada 2 parsel, Yenidoğan 1706 parsel, Sarıgazi 559 ada 13 parsel, Sarıgazi 1961 parsel, Samandıra 1868 parsel, Sarıgazi 220 ada 1 ve 3 parsellere ilişkin)15.02.2010 onanlı 1/1000 ölçekli Sancaktepe Uygulama İmar Planı’na itiraz da bulunulmuş olup, ilgi a) yazı ekinde iletilen 03.11.2011 gün, 298 sayılı İlçe Meclis Kararı ile söz konusu itirazlar uygun bunarak Sarıgazi 560 (559) ada, 13 parsele ilişkin olan kısmında da;

‘‘Sarıgazi 560 ada 13 parsel ile ilgili ilgilisinin itiraz konusu parselinin; 1993 tarihindeki planda Sarıgazi 9 nolu uygulama sonucu oluştuğu ve sonrasında uygulanan 07.02.2002 tarih ve 47 nolu Sarıgazi Belediyesi Meclis kararı ile 1993 tarihli plana göre hazırlanan 9 nolu uygulamada yol alanında kaldığı ve

(2)

sonrasında 07.02.2002 tarih ve 47 nolu meclis kararı ile; 9 nolu uygulama kapsamında bulunan Bulut Sokak ile Fırat Caddesini birbirine bağlayan 7 m’lik yayay yolunun diğer ada ve sokaklarda devamı olmaması ve Ankara Caddesine çok yakın olması nedeni ile Sarıgazi 559 ada 13 sayılı parselde planlanmış olan yaya yolunun kapatıldığı görülmüştür.Sonrasında 15.02.2010 t.t.’li 1/1000 ölçekli Sancaktepe Uygulama İmar Planında tekrar ilgilisinin mağduriyeti yinelenmiş olduğu anlaşılmış olup, söz konusu Sarıgazi 560 ada 13 parselde kalan 7 m’lik yaya yolun TAKS:0,40 KAKS:1,00 ayrık nizam 4 kat konut alanına alınması, ekteki bilgi paftası şekli ile düzenlenmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.’’ şeklindeki İmar Komisyonunun 2011/240 nolu raporu ‘‘Sarıgazi 560 Ada’’ diye başlayan yere ‘‘Sarıgazi 559 Ada 560 Adalar arasında kalan’’ ifadesi şeklinde düzeltilerek oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

DEĞERLENDİRME:

İlgi a) yazı eki Sancaktepe Belediye Meclis kararı ile aynen uygun görülen 1/1000 ölçekli teklif plan paftası incelendiğinde; 560 ada 13 sayılı parselin 15.02.2010 onanlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında yaya yolu olarak planlanan kısmının iptal edilerek TAKS:0.40 KAKS:1.00 ayrık nizam 4 kat yapılanma şartlarında konut alanı olarak düzenlendiği ve

-15.02.2010-22.08.2010 t.t.’li 1/1000 ölçekli Sancaktepe Uygulama İmar Planı notlarına uyulacaktır.

-Açıklanmayan hususlarda İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliği, İSKİ Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği, İstanbul İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

şeklindeki plan notlarının getirildiği görülmektedir.

İlgi a) yazı ve eki 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifi,24.11.2009 onanlı 1/5000 ölçekli Sancaktepe Nazım İmar Planı kararlarını etkilememekte olup 15.02.2010 onanlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’ndaki yaya yolunun iptal edilerek TAKS:0.40 KAKS:1.00 ayrık nizam 4 kat yapılanma şartlarında konut alanı olarak düzenlenmesi, 1/1000 ölçekli planın yol donatısını azaltıcı, yapı ve nüfus yoğunluğunu arttırıcı niteliktedir. Ayrıca ilgi yazı eki meclis kararında ‘‘Sarıgazi 559 Ada 560 Adalar arasında kalan’’

ifadesinin kullanılması uygun görülmüş olmasına rağmen ilgi a) yazıda ve ilgi a) yazı eki teklif plan paftalarında ‘‘560 ada 13 parsel’’ ifadesinin kullanıldığı, bu durumun da ilgi a) yazı eki meclis kararı ile çeliştiği görülmektedir.

İlgi a) yazı eki İlçe Meclis kararı ile; Sarıgazi 1671 parsel, Sarıgazi 738 ada 2 parsel, Yenidoğan 1706 parsel, Sarıgazi 559 ada 13 parsel, Sarıgazi 1961 parsel, Samandıra 1868 parsel, Sarıgazi 220 ada 1 ve 3 parsellere ilişkin yedi (7) adet itiraz uygun bulunmasına rağmen ilgi a) yazı eki İlçe Meclis kararı ile uygun görülen itiraz konularından sadece 560(559) ada 13 parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait paftaların Başkanlığımıza iletildiği görülmüş ve tespit edilen eksiklikler ilgi d) yazımız ile Sancaktepe Belediye Başkanlığı’na iletilmiştir. Henüz ilgi d) yazımızdaki belirtilen hususlar tamamlanarak Başkanlığımıza iletilmemiş olup ilgi a) yazı ekinde iletilen 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifi, 5216 ve 5747 sayılı yasada “Büyükşehir kapsamındaki ilçe ve ilk kademe belediye meclisleri tarafından alınan imara ilişkin kararlar, kararın gelişinden itibaren üç ay içinde büyükşehir belediye meclisi tarafından nazım imar plan uygunluğu yönünden incelenerek aynen veya değiştirilerek kabul edildikten sonra büyükşehir belediye başkanına gönderilir. Üç ay içinde Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülmeyen kararlar onaylanmış sayılır.” denildiğinden Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmektedir. ” denilerek.

İlgi a) yazı ve eki 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifi yazımız ve eklerinin yürürlükteki yasa ve yönetmelikler, İlgi e) Başkanlık onayı ve genelge ile 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14.maddelerine ve 5747 sayılı yasaya göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ:Sancaktepe İlçesi, Sarıgazi 560 ada, 13 parsele ilişkin 15.02.2010 onanlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’na yapılan itiraz, itiraza ilişkin alınan ilçe meclis kararı ve eki teklif paftası incelenmiş olup 1/5000 ölçekli planları etkilemediğinden komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

(3)

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

Rapor No:

63 Tarih:

14.03.2012 Dosya No:

2012/359

KONUNUN ÖZÜ: Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.09.2011 tarih ve 1977 sayılı kararı.

KOMİSYON İNCELEMESİ: Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 13/02/2012 gün ve 1506 sayılı yazısında; “

İlgi: a) İlgilisinin 31.12.2009 tarih ve 2442600 sayı ile kayıtlı itiraz dilekçesi.

b) Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün 24.09.2009 tarih ve 2049193-8316 sayılı görüş yazısı.

c) 06.04.2010 tarih ve 2774209 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi’ne takdim yazımız.

d) Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.11.2010 tarih ve 2563 sayılı kararı.

e) 25.01.2011 tarih ve 3801749-3286 sayılı yazımız.

f) Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün 08.02.2011 tarih ve 310.01/3811095-3852321-358 sayılı yazısı.

g) Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün 03.02.2011 tarih ve 307.02-S(66-P3/029-P6)-TN-3814733-1049 sayılı yazısı.

h) Sancaktepe Belediye Başkanlığı’nın 11.02.2011 tarih ve Pl.2011/362525-419-3278 sayılı yazısı.

ı) İSKİ Genel Müdürlüğü’nün 01.03.2011 tarih ve 310.01.04.01-93065 sayılı yazısı.

i) Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün 09.03.2011 tarih ve 310.01/3923801-3967296-721 sayılı yazısı.

j) Sancaktepe Belediye Başkanlığı’nın 25.03.2011 tarih ve 378195-614-6247 sayılı yazısı.

k) Planlama Müdürlüğü’nün 20.06.2011 tarih ve 2011-9206-5954 sayılı yazısı.

l) 19.07.2011 tarih ve 4442199-16882 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi’ne takdim yazımız.

m) Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.09.2011 tarih ve 1977 sayılı kararı.

n) Planlama Müdürlüğü’nün 26.09.2011 tarih ve 2011-13599-8611 sayılı yazısı.

o) 21.10.2011 tarih ve 4751352 sayılı yazımız.

ö) Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü’nün 29.11.2011 tarih ve 210.02.36503 sayılı yazısı.

1/5000 ölçekli Sancaktepe Nazım İmar Planı 24.11.2009 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onaylanmış ve 15.12.2009 -1 5.01.2010 tarihleri arasında 1 ay süreyle Büyükşehir Belediyesi Harita Müdürlüğü’nde askıya çıkarılmıştır.

İTİRAZ KONUSU:

Askı süresi içerisinde ilgi (a) dilekçe ile başvurularak, 8279 ada 1 sayılı parselin “Akaryakıt İstasyonu Alanı”na alınması talep edilmektedir.

MÜLKİYET DURUMU:

İtiraza konu olan 8279 ada 1 sayılı parsel (1.341 m2) şahıs mülkiyetinde olup, dilekçe ekinde söz konusu parsele ilişkin tapu belgesi bulunmaktadır.

PLANLARDAKİ DURUMU:

15.02.2008 onay tarihli 1/5000 ölçekli Samandıra ve Yakın Çevresi Nazım İmar Planı’nda itiraza konu olan 8279 ada 1 sayılı parsel “Depolama+Ticaret Alanı”nda kalmaktadır.

Meriyette olan 24.11.2009 onay tarihli 1/5000 ölçekli Sancaktepe Nazım İmar Planı’nda 8279 ada 1 sayılı parsel “Ticaret Alanı”nda kalmaktadır.

DEĞERLENDİRME ve SONUÇ:

1/5000 ölçekli Sancaktepe Nazım İmar Planına askı süresi içinde yapılan ilgi (a) itiraz dilekçesi ile, 8279 ada, 1 sayılı parselin Akaryakıt İstasyonu Alanına alınması talep edilmektedir. 1/5000 ölçekli Sancaktepe Nazım İmar Planının hazırlanması sürecinde ilgili kurum ve kuruluşlardan görüşler alınmış ve bölge ile ilgili detaylı arazi tespit çalışmaları yapılmıştır. Arazi tespit çalışmaları sonucunda elde edilen veriler ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nden alınan akaryakıt istasyonlarının ruhsat durumları ile ilgili veriler değerlendirilerek, Akaryakıt İstasyonları 1/5000 ölçekli Sancaktepe Nazım İmar Planına işlenmiştir. Ancak Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından Müdürlüğümüze iletilen ilgi (b) görüş yazısı ekinde yer alan tabloda Akaryakıt lejantı talep edilen 8279 ada, 1 sayılı parsele ilişkin ruhsat verileri bulunmamaktadır. Plan çalışmalarının altlığını oluşturan analiz çalışmaları ve kurum görüşleri de göz önünde bulundurularak; söz konusu itiraz dilekçeleri değerlendirilmek ve karar alınmak üzere ilgi (c) yazımızla İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiştir.

(4)

Söz konusu itiraza ilişkin, ilgi (d) meclis kararında, "… ilgili kurumlardan (Ulaşım Planlama Müdürlüğü, İSKİ, Ruhsat Denetim Müdürlüğü, Sancaktepe Belediye Başkanlığı) görüş alınmak üzere müdürlüğüne iadesi komisyonca uygun görülmüştür.” denilmektedir.

8279 ada, 1 sayılı parselin Akaryakıt Alanına alınmasına yönelik ilgi (a) dilekçe ile yapılan itiraza ilişkin karar verilebilmesi için, ilgi (d) meclis kararı doğrultusunda ilgi (e) yazımız ile ilgili kurumlardan görüşleri talep edilmiştir.

Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün ilgi (f) görüş yazısında “… Söz konusu yazı kapsamında planlama alanı ve yakın çevresine ait, yerinde ve mer’i planlarda yapılan inceleme ve tetkikler aşağıdaki gibidir;

DEĞERLENDİRME

§ Bahse konu plan alanı, Sancaktepe İlçesi, 8279 ada 1 sayılı parseli kapsamaktadır.

§ Parsel alanı 1341,20 m2 olup şahıs mülkiyetindedir.

§ Söz konusu plan alanının meriyetteki plan durumları irdelendiğinde;

o İtiraza konu 24.11.2009 tt.'li 1/5.000 ölçekli Sancaktepe Nazım imar Planı'nda; 8279 ada 1 sayılı parsel “Ticaret Alanı”nda kalmaktadır.

o 15.02.2008 onay tarihli 1/5000 ölçekli Samandıra ve Yakın Çevresi Nazım İmar Planında Depolama+Ticaret Alanında kalmaktadır.

o 15.02.2010 tt.'li Sancaktepe Uygulama İmar Planı'nda; 8279 ada 1 sayılı parsel KAKS=0,25 yapılaşma şartlarında Ticaret Alanı olarak planlanmıştır.

§ İlgi yazıda 24.11.2009 tt.'li 1/5.000 ölçekli Sancaktepe Nazım imar Planı'na askı süresi içinde yapılan itiraz ile “Ticaret Alanı”nda kalan 8279 ada 1 sayılı parselin “Akaryakıt İstasyonu Alanı”na alınmasının istendiği belirtilerek talep hakkında Müdürlük görüşümüz istenmektedir.

§ Teklif alan, TEM Otoyolu’nun, kuzeyinde yer almakta olup, mevcutta güneyindeki Hoca Nasrettin Caddesi ile batısında yer alan kadastral yol üzerinden cephe almaktadır.

§ Hoca Nasrettin Caddesi mer’i imar planında 15.00m. genişliğinde planlanmıştır. Ancak 24.11.2009 tt.'li 1/5.000 ölçekli Sancaktepe Nazım imar Planı'nda parselin bu yola cephesi bulunmamaktadır. 15.02.2010 tt.'li Sancaktepe Uygulama İmar Planı'nda parsel batısında yer alan ve 12 metre olarak planlanan imar yolundan cephe almaktadır.

§ 15.02.2010 tt.'li Sancaktepe Uygulama İmar Planı'nda parselin 12 metrelik imar yoluna cephesi 60 metre derinliği ise 18 metre ile 38 metre arasında değişmekte olup derinlik şartları, mesafe şartı v.b. gibi hususlarda “Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü”nün görüşünün alınması gerekmektedir.

§ Yapılan değerlendirme sonucunda bahse konu 8279 ada 1 parseli doğrudan etkileyecek herhangi bir plan ve projemiz bulunmadığı görülmüştür.

§ Talebe konu olan parselin 1/5000 ölçekli Nazım imar planında yola cephesi bulunmadığı 15.00 metrelik Hoca Nasrettin Caddesi ile 12 metrelik imar yolunun keşişimin de yer aldığı için cephe aldığı 12 metrelik yoldan giriş ve çıkışlarında trafiği olumsuz etkileyeceği tespit edilmiştir

KARAR:

24.11.2009 tt.'li 1/5.000 ölçekli Sancaktepe Nazım imar Planı'na askı süresi içinde yapılan itiraz ile 1/5000 ölçekli planda “Ticaret Alanı”nda kalan 8279 ada 1sayılı parselin “Akaryakıt İstasyonu Alanı”na alınması talebi, parselin 1/5000 ölçekli Nazım imar planında yola cephesi bulunmadığı, köşe parsel olması nedeniyle cephe aldığı 12 metrelik yoldan giriş ve çıkışlarda trafiğin olumsuz etkileneceği tespit edildiğinden bölgesel ulaşım sistemi yönünden Müdürlüğümüzce uygun bulunmamıştır.” denilmektedir.

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün ilgi (g) görüş yazısında; “Söz konusu yere ait dosyanın incelenmesi neticesinde anılan yerde ruhsatlı herhangi bir istasyon bulunmadığı, 19.02.2010 tarih TN-2615285 sayıda kayıtlı dilekçe ile Müdürlük görüşümüzün talep edildiği, dilekçe sahiplerine plan görüşü taleplerinin değerlendirilebilmesi için gerekli belgelerin 05.03.2010 tarih TN-2665792 sayılı yazımız ile bildirildiği anlaşılmıştır. Ancak bugüne kadar herhangi bir belge ibraz edilmediğinden anılan taşınmaza görüş verilememiştir.

Yeni tarihli Plan Açıklama Raporu, /1000 ve 1/5000 ölçekli teklif plan örneği, 1/1000 ölçekli Mer’i plan paftası, Aplikasyon Krokisi, mülk sahiplerinin muvafakati ve vekâletname gibi gerekli evrakın ibrazından sonra 8279 ada 1 sayılı parselin Akaryakıt Alanına alınmasına dair Müdürlüğümüz görüşü verilebilecektir.”

denilmektedir.

Sancaktepe Belediye Başkanlığı’nın ilgi (h) görüş yazısında; “söz konusu parsel 15.02.2008 t.t.li 1/5000 ölçekli Samandıra Nazım İmar Planı’nda depolama+ticaret alanında, 16.06.2008 t.t.li 1/1000 ölçekli Samandıra Uygulama İmar Planı’nda ise KAKS: 0.20 h: 12.50 metre ticaret+depolama alanında, 15.02.2010 t.t.li 1/1000 ölçekli Sancaktepe Uygulama İmar Planı’nda KAKS:0.25 h:12.50 metre olan ticaret alanında kalmakta olup, belediyemiz imar arşivinde yapılan inceleme sonucunda söz konusu parsel ile ilgili olarak herhangi bir bilgi ve belgeye rastlanamamıştır.” denilmektedir.

İSKİ Genel Müdürlüğü’nün ilgi (ı) görüş yazısında; “´İlgi (g) Yönetmeliğin; 6.1 maddesi " İstanbul'a su temin edilen ve edilecek olan içmesuyu havzaları ve dereler EK-l'de gösterilmiştir. Bu alanlarda Çevre Düzeni Planı dahil her ölçekte imar planı hazırlanırken veya mevcut planlar revize edilirken İSKİ görüşü alınır’

(5)

6.3 maddesi " İstanbul ili sınırları içinde mevcut Çevre Düzeni Planları, İSKİ görüşlü imar planları ve Büyükşehir Belediye Başkanlığınca onaylanan imar planları, İdare uygulamalarında esas alınır’ hükmündedir

Dolayısı ile İdaremize bağlı içmesuyu havzalarında yeni hazırlanacak veya revize edilecek planlara İdaremiz görüşünün alınması, ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanlığınca onaylanan imar planlarının İdaremiz uygulamalarında esas alınması gerekmektedir.

Konu ile ilgili olarak ilgi (g) 6 .9.c maddesi "Kamu hizmeti için ayrılan sosyal ve teknik donatı yapıları hariç, konut dışı yapılaşmalarda KAKS:0,25 değeri aşılamaz." hükmünde olup, söz konusu hükümle içmesuyu havzalarında yer alacak kamu hizmeti için olmayan yapılaşmalardaki KAKS değeri 0,25 değeri ile kısıtlanmıştır.

Bununla beraber aynı yönetmeliğin içmesuyu havzalarının uzun mesafeli koruma alanlarında yapılamayacak yapılaşmaları belirten 6.9.f maddesinde liftli yıkama-yağlama ile ilgili yapılar da yer almaktadır.

Netice olarak; hazırlanacak planlarda söz konusu parsele "Akaryakıt istasyonu" lejantı verilmesi halinde İLGİ (g) Yönetmeliğin kısmen yukarıda da belirtilen hükümlerinin dikkate alınması, hazırlanan imar planlarının İdaremize sunulması ve İdaremiz olumlu görüşünün alınması, İdaremiz olumlu görüşü bulunmayan imar planlarının içmesuyu havzalarımızın sürdürülebilir su kaynakları olarak korunabilmesi için onaylanmaması ve uygulanmaması gerekmektedir.

İlgi (a) yazı eki 1 Adet A4 pafta üzerinde işaretli alan olan ve Sancaktepe İlçesi, G22A05A4A pafta, 8279 ada, 1 sayılı parseli içeren bahse konu plan sahası ile ilgili olarak İdaremiz altyapı yönünden görüşümüz aşağıda belirtilmiştir.

1. Bahse konu saha ile ilgili olarak mevcut içmesuyu, şebeke ve isale altyapi tesislerimizi gösterir 1 Adet A4 pafta yazımız ekinde gönderilmekte olup, mevcut ve planlanan altyapı tesislerimizin geçtiği güzergâhlar İmar Plan ve uygulamalarında İmar Yolu olarak korunmalıdır.

2. Yapılacak uygulamalar ve inşaat çalışmalarında, İdaremize ait her türlü mevcut tesislerimiz ile işsonu projesi tarafımıza ulaşmamış, İSKİ'de kaydı bulunmayan, Belediyesince ve halk tarafından yapılmış her türlü içmesuyu, atıksu, yağmursuyu altyapı tesislerine zarar verilmemelidir.

3. Ana isale hatlarımız ve kollektörlerimiz dışında yeri değişmesi talep edilen mevcut içmesuyu, atıksu ve yağmursuyu tesislerimiz bulunması halinde, bu tesislerin deplase bedelleri karşılanmalı, ne şekilde deplase edileceğine dair tarafınızca yapılacak uygulama projelerinin İdaremize tasdik ettirilmesi ve projeler hazırlanmadan önce İdaremizle mutabakat sağlanması gerekmektedir.

4. İstanbul İmar Yönetmeliği 12 .02 madde uyarınca 1000m2'nin üzerindeki parsellerde, yüzey sularını toplamak, binaları zemin suyundan korumak ve bahçe sulama işlerinde kullanmak üzere, bir drenaj sistemi oluşturularak, yüzey ve zemin sularının tabii zemin altında tesis edilecek bir sarnıçta toplanması sağlanacaktır.

Söz konusu drenaj sistemi ve sarnıç bina ön cephe hattı gerisinde yan ve arka bahçe mesafeleri içinde düzenlenebilecek ve vaziyet planında gösterilecektir. Çatı sularını toplayan yağmur su boruları yukarıda belirtilen sarnıçlara ya da yoldaki yağmursuyu şebekesine bağlanacaktır.

5. İmar planlarında akaryakıt istasyonu olan veya tadil edilecek parseller için akaryakıt tankı depo ve pompasının yüz aldığı cephedeki yolda bulunan mevcut ve planlanan atıksu, yağmursuyu, kanalizasyon hatlarımız ve içmesuyu şebeke, isale hattı borularımızın zarar görememesi için, akaryakıt tankı ile borularımız ekseni arasında en az 7.00 metre yapı yaklaşma sınırı bırakılması gerekmektedir.

6. Topografık yapı itibariyle bahse konu alan içinden veya çevresinden gelen atıksu ve yağmursuyu hatlarının söz konusu alan içerisinden geçmesi zarureti halinde yapılacak imar planında atıksu ve yağmursuyu hatları için yer ayrılmalıdır.

7. Park ve yeşil alanlardan geçen atıksu ve yağmursuyu hatları için bakım, onarım ve temizlik çalışmalarının yapılabilmesi için park ve yeşil alanlardaki atıksu ve yağmursuyu hatları güzergahı boyunca işletme araçlarının girebileceği genişlikte (min . 5metre) servis yollarının oluşturulması gerekmektedir.

8. Söz konusu parsele ait atıksu bağlantı projesi İdaremiz Abone İşleri Asya 1/2 . Bölge Tahakkuk Kontrol Şube Müdürlüğüne onaylatılmalı, GSM görüşü aşamasında yine İdaremiz Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nın görüşü alınmalıdır.

9. Atıksu deşarjında " Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği" gereğince Akaryakıt İstasyonu için arıtma tesisi ihtiyacının ilgili birimce bildirilmesi halinde topoğrafık yapıya uygun yeterli boş alan bırakılmalıdır.

10. Atıksu ve yağmursuyu kollektör güzergâhı boyunca min . 5 m. genişliğindeki koridora ağaç dikilmemelidir.

11. Kollektörün her menholüne iş makinesi veya kombine araçla her mevsimde ulaşılabilecek kalitede ve ölçüde yollar inşa edilmelidir.

12.Mevcut ve planlanan atıksu ve yağmursuyu hatlarımızın geçtiği güzergahların imar plan ve uygulamalarında 0300 mm. -01000 mm. arazi çaplar için minimum 5.0m., 01200 mm. ve üstü çaplar için minimum 10.00m olacak şekilde İmar Yolu veya Yeşil Alan olarak korunması gerekmektedir.

(6)

13.İmar planlarında, mevcut ve planlanan içme suyu borularımızın geçtiği yol güzergâhlarının 0600mm.

01000 mm. arasi çaplar için minimum 10.00m., 01200 mm.- 01600 mm. arası çaplar için minimum 15.00m.,01800mm. ve üstü çaplar için minimum 20.00m. olacak şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

14. 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hazırlanırken İdaremiz görüşü alınmalıdır.” denilmektedir.

Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün ilgi (i) diğer görüş yazısında ise; “… inceleme neticesinde 1/5000 ölçekli plan tadilatına ilişkin hazırlanan kurum görüşü; talebe konu alanın cepheli olduğu yollar ve bölgesel ulaşım sistemi üzerinde oluşturduğu ulaşım talebi ve trafik yükünün mevcut planlanan ulaşım sistemlerine etkisinin değerlendirilmesini kapsar

Bu doğrultuda Plan Değişikliği İnceleme Komisyonu’nun 04.03.2011 tarih ve UP2011-02/23 sayılı kararı ekte gönderilmiştir” denilmektedir.

Sancaktepe Belediye Başkanlığı’nın ilgi (j) ilave görüş yazısında “… 11.02.2011 tarih ve 362525-419 sayılı cevabi yazımız ile söz konusu parselin 15.02.2008 t.t.li 1/5000 ölçekli Samandıra Nazım İmar Planı’nda depolama+ticaret alanında, 16.06.2008 t.t.li 1/1000 ölçekli Samandıra Uygulama İmar Planı’nda ise KAKS: 0.20 h: 12.50 metre ticaret+depolama alanında, 15.02.2010 t.t.li 1/1000 ölçekli Sancaktepe Uygulama İmar Planı’nda Ticaret alanında kaldığı, söz konusu parselle ilgili imar arşivinde yapılan inceleme ise herhangi bir bilgi ve belge bulunmadığı hususu belirtilmiş idi.

Ancak evvelce hizmet sunan İlk Kademe Belediyelerinde parsellere ilişkin dosyalar ve arşivleme işlemleri düzensiz olarak oluşturulmuş idi. Samandıra, Sarıgazi ve Yenidoğan Belediyelerinden devir alınan dosya, bilgi ve belgelerin arşiv çalışmaları devam etmekte olup; ilgili parsele ait 2klasörde dosya oluşturulduğu anlaşılmıştır.

İlgilisinin isteği üzerine tekrar yapılan arşiv incelemesinde söz konusu 8279 ada, 1 sayılı parsel ile ilgili Samandıra İlk Kademe Belediye Meclisi’nce 05.07.2004 tarih ve 2004/26 sayılı Meclis kararı, 01.07.2004 tarih ve 2004/883 sayılı İmar Komisyon Raporu ve eki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği Paftası’na ulaşılmıştır.

İlgili bilgi ve belgeler yazımız ekinde sunulmuştur.” denilmektedir.

Planlama Müdürlüğü’nün ilgi (k) yazısında 8279 ada, 1 sayılı parsel ile ilgili Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’ne ait görüş yazısı iletilmiş olup, söz konusu yazıda “…mezkur yerde 11.03.2011 tarihinde yapılan denetimde ve 11.03.2001 tarih ve 3976295 sayılı dilekçe ekinde Müdürlüğümüze ibraz edilen işlem dosyasının tetkiki neticesinde; toplam parsel alanının 1341,20 m² olduğu, çevre oluşumu tem yol+sanayi+yeşil alandan oluştuğu, parsel emniyet mesafesinde önemli bina bulunmadığı ve söz konusu parselin 1 km öncesinde ve 1 km sonrasında aynı yön ve güzergahında kurulu herhangi bir akaryakıt ve lpg otogaz satış istasyonu olmadığı, istasyona giriş-çıkış yapılacak cephenin Hoca Nasrettin Caddesinden sağlanacağı, cephesinin ortalama 50 m., derinliğinin ortalama 25 m. olduğu, ayrıca söz konusu parsel hakkında ilk olarak 27.06.2006 tarihli 6427 sayılı dilekçe ile plan görüşümüz talep edildiği ve 05.10.2006 tarihli ve 6903 sayılı yazımızla eksik evrak istendiği anlaşılmıştır. 05.07.2004-06.07.2005 t.t.li 1/1000 ölçekli mer’i planda Akaryakıt İstasyonu Alanında olup şu anki 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre Ticaret Alanında kalmaktadır. Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğünün 08.06.2006 tarihli UTK2006/17-40 sayılı kararında Hoca Nasrettin Caddesinden cephesini alan parselin 10’ar metre giriş-çıkış verilmesi uygun görülmüştür. Mezkûr parselin Hoca Nasrettin Caddesine bakan cephesinde T.C.K. Kamulaştırma Alanı bulunması nedeniyle Karayollarından görüş alınması gerekmektedir.”

“Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda teklif plan notu ve açıklama raporuna göre 1 parselin “Akaryakıt”

alanına ayrılması yalnızca GSM Mevzuatı açısından uygun görülmüş olup; diğer hususlar hakkındaki görüşlerin ilgili birimlerden istenmesi gerekmektedir” denilmektedir.

Samandıra 8279 ada 1 sayılı parselin 24.11.2009 t.t.li 1/5000 ölçekli Sancaktepe Nazım İmar Planı’na askı süresinde yapılan itiraza ilişkin olarak Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ilgi (d) kararı doğrultusunda kurumlardan temin edilen görüş yazıları, değerlendirilmek ve karar alınmak üzere ilgi (l) yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilmiş ve ilgi (m) meclisi kararı ile “…TCK Kamulaştırma Alanı ile ilgili olarak Karayolları Genel Müdürlüğü görüşü alındıktan sonra değerlendirilmesi için müdürlüğüne iadesi...” şeklinde karar alınmıştır. İlgi (m) meclis kararı doğrultusunda ilgi (o) yazımız ile Karayolları Genel Müdürlüğü’nden görüşleri talep edilmiş olup, ilgi (ö) cevabi görüş yazısında; “… Söz konusu parselin O-4(TEM) Otoyolu Samandıra Kavşağı Kuzey Toplama Yolu’na cepheli olması ve Toplama Yolu’nun 2002 yılında yapılan Protokol ile Belediye’ye devredilmesi nedeniyle bu kesimdeki giriş-çıkışların ilgili Belediyece değerlendirilmesi gerekmektedir. Ancak;

değerlendirilme yapılırken; TCK Kamulaştırma Sınırları dikkate alınmalı ve Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili Yönetmeliği’nde yer alan konutlar için 5 m., işyerleri ve tesisler için 25 m olan Yapı Yaklaşma Mesafelerine uyulması gerekmektedir.” denilmektedir.

Ayrıca, Planlama Müdürlüğü’nün ilgi (n) yazısında; 8279 ada, 1 sayılı parsel ile ilgili Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün 15.09.2011 tarih ve 307.02-S(029-P6/66-P3)-6137/4180 sayılı yazısı ve ekleri iletilerek, söz konusu müdürlüğün yazısında “…ilgilisinin 11.03.2011 tarihli 3976295 sayılı dilekçesi ile Sancaktepe Eyüp Sultan Mahallesi, Samandıra, 8279 ada 1 sayılı parselin Akaryakıt İstasyonu alanına alınmasına ilişkin plan görüşü talebine istinaden 17.03.2011 tarihinde yapılan denetimde söz konusu 1 parselin 850 metre ilerisinde 3 pafta 1700 parsel üzerinde ruhsatlı akaryakıt istasyonu tespit edilmiştir. Ancak Müdürlüğümüz arşivinde yapılan inceleme sonucunda 3 pafta 1700 parsel üzerinde ruhsatlı akaryakıt istasyonuna ait 22.03.2007 tarihli

(7)

UTK2007/6-74 sayılı UTK kararında imar yolundan 10’ar metre giriş-çıkış yapılması uygundur denildiğinden, 1parselin 1 km öncesinde ve 1 km sonrasında aynı yön ve güzergahında kurulu herhangi bir akaryakıt ve lpg otogaz satış istasyonu olmadığı şeklinde plan görüşümüz bildirilmiştir.

Ancak, 8279 ada 1 sayılı parselin yaklaşık 850 metre ilerisinde 3 pafta 1700 parsel üzerinde faaliyet gösteren ruhsatlı akaryakıt istasyonu için düzenlenen 01.07.2011 tarihli UTK2001/21-48 sayılı UTK kararında;

cephe aldığı imar yolu trafiğe açılıncaya kadar geçici olması kaydıyla Hoca Nasrettin Caddesinden bağlantı yapılarak park alanı içinden 10 metre giriş ve 10 metre çıkış için verilmesinin ulaşım ve trafik açısından uygun görüldüğü belirtilmekte olup, bu haliyle G22A05A4A pafta 8279 ada 1 parsel ile aynı yön ve güzergâhta kalmaktadır.” denilmektedir.

Sonuç olarak; ilgi (c) meclise takdim yazımızda belirtildiği gibi; 1/5000 ölçekli Sancaktepe Nazım İmar Planının hazırlanması sürecinde ilgili kurum ve kuruluşlardan görüşler alınmış ve bölge ile ilgili detaylı arazi tespit çalışmaları yapılmıştır. Arazi tespit çalışmaları sonucunda elde edilen veriler ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nden alınan akaryakıt istasyonlarının ruhsat durumları ile ilgili veriler değerlendirilerek, Akaryakıt İstasyonları 1/5000 ölçekli Sancaktepe Nazım İmar Planına işlenmiştir. Ancak Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından Müdürlüğümüze iletilen ilgi (b) görüş yazısı ekinde yer alan tabloda Akaryakıt lejantı talep edilen Samandıra 8279 ada, 1 parsele ilişkin ruhsat verileri bulunmamaktadır. ” denilerek.

Samandıra 8279 ada, 1 sayılı parsele ilişkin ilgi (m) meclis kararı doğrultusunda talep edilen Karayolları Genel Müdürlüğü’nün ilgi (ö) kurum görüşü yazımız ekinde olup; söz konusu itiraza dair Müdürlük yazımız ve eklerinin 3194 sayılı İmar Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun ilgili maddelerine göre değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Sancaktepe İlçesi, 8279 ada 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Sancaktepe Nazım İmar Plan yapılan itiraz incelenmiş olup, Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün 08/02/2011 tarih 358 sayılı ve 09/03/2011 tarih 721 sayılı yazılarında parselin 1/5000 ölçekli planda yola mahrecinin bulunmadığı ve akaryakıt istasyonu alanına alınmasının uygun görülmediği belirtildiğinden ayrıca Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü’nün 29/11/2011 tarih 210.02.653 sayılı yazısında belirtilen hususlara aykırılık teşkil ettiği görüldüğünden yapılan itiraz Komisyonumuzca uygun görülmemiştir.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

(8)

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

Rapor No:

64 Tarih:

14.03.2012 Dosya No:

2012/83

KONUNUN ÖZÜ: Bahçelievler, Çobançeşme, 21 pafta, 2701 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilat teklifi

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğü’nün 23/ 12 /2011 gün ve 2011/14972-15173 sayılı yazısında; “

İLGİ: a) İlgilisinin 21.10.2011 gün, Pl-14972 sayılı dilekçesi ve ekleri.

b) İlgilisinin 25.10.2011 gün, Pl-15173 sayılı dilekçesi ve ekleri.

c) Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 20.8.2004 gün, S/89 sayılı genelgesi ve 20.8.2004 gün S/90 sayılı Başkanlık Oluru.

TEKLİF

İlgi (a) ve ilgi (b) dilekçeler ile; Bahçelievler, Çobançeşme, 21 pafta, 2701 sayılı parselin maxKAKS:1.50 maxH=15.50m yapılanma şartlarında “Ticaret+Hizmet Alanı”ndan E=3.00 maxH=36.50m yapılanma şartlarında “Turizm Tesis Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi tarafımıza iletilerek gereği talep edilmektedir.

MÜLKİYET

İlgi (a) dilekçe eki tapu bilgisinden Bahçelievler, Çobançeşme, 21 pafta, 2701 parselin 6.000m² yüzölçümünde hisseli şahıs mülkiyetinde 22.12.2004 tarihinde edinildiği; Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş (TEDAŞ) mülkiyetinde olan parselin ise 03.10.2005 tarihinde edinildiği görülmüştür.

PLANLARDAKİ DURUM

Bahçelievler ilçesi, Çobançeşme, 21 pafta, 2701 parsel 20.01.2008 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Bahçelievler Merkez Yenibosna-Kocasinan Mahalleleri Nazım İmar Planında ve 21.06.2009 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Bahçelievler Merkez Revizyon Uygulama İmar Planında maxKAKS:1,50 maxH=15,50m yapılanma şartlarında “Ticaret+Hizmet Alanı (T+H)” kısmen de “Yol Alanı” nda kalmaktadır.

KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ

Teklif dosyasında yapılan incelemede Ulaşım Planlama Müdürlüğü, Deprem ve Zemin inceleme Müdürlüğü, Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Kamulaştırma Müdürlüğü’nün görüşlerinin yer aldığı görülmektedir.

Ulaşım Planlama Müdürlüğünün 25.08.2011 gün, M.34.0.İBB.0.14.69-310.01/4583863-2829 sayılı yazısında;

“…Bahçelievler ilçesi, Çobançeşme Mahallesi, 21 pafta, 2701 parselin “Ticaret+Hizmet Alanı” ve

“Yol Alanı” lejandından E=3,00 H=serbest yapılaşma şartlarında “Turizm Tesis Alanı” ve “Yol Alanı”

lejandına alınmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli plan tadilat teklifi fonksiyon açısından uygun olmakla birlikte yapılaşma şartları açısından bölge planı kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.”

denilmektedir.

Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğünün 26.08.2011 gün, M.34.0.İBB.0.32.70.310.06/1603- 128420 sayılı yazısında;

“…Sonuç itibariyle, ilgi dilekçe talebiniz yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda değerlendirilmiş olup, yukarıda belirtilen hususların planlama aşamasında dikkate alınması, uygulama öncesinde yapılacak olan zemin etüt çalışmasının yukarıda ve raporda belirtilen hususları da içerecek şekilde yapılacak ve bu doğrultuda uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/5000 ölçekli N.İ.Planı değişikliği teklifi jeolojik bakımdan uygun görülmektedir. Ancak söz konusu planlama içerisindeki TEDAŞ’a ait olan trafo alanı ile ilgili olarak herhangi bir vekaletname ya da muvafakatname verilmediğinden, trafo alanının planlama alanı dışında tutulması gerekmektedir.” denilmektedir.

(9)

Kamulaştırma Müdürlüğünün 26.08.2011 gün, M.34.0.İBB.0.15.26.752.99/TN:4581836-9012 sayılı yazısında;

“…Konu incelenmiş olup, adı geçen parsele ait Müdürlüğümüzde herhangi bir işlem dosyası bulunmadığı gibi kamulaştırılması hususunda da alınmış bir encümen kararına rastlanmamıştır.”

denilmektedir.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğünün 09.09.2011 gün, B.02.2.TED.1.17.11.09/6273 sayılı yazısında;

“İlgi dilekçenizde bahsedilen Bahçelievler ilçesi, Çobançeşme Mahallesi, 21 pafta, 2701 parselde 31485 nolu trafo merkezimiz bulunmakta olup 31485 nolu TM ve tüm yer altı tesislerimizin korunması kurum görüşümüzdür.” denilmektedir.

DEĞERLENDİRME

İlgi (a) dilekçe eki teklif plan paftasında yapılan incelemede; Bahçelievler, Çobançeşme Mahallesi, 21 pafta, 2701 parselin tasdik sınırı içine alınarak “Ticaret+Hizmet Alanı”nın iptal edilerek yerine

“Turizm+Tesis Alanı” lejantı önerildiği ve teklif plana;

“1- Plan onama sınırı İstanbul ili, Bahçelievler ilçesi, Çobançeşme Mahallesi, 21 pafta, 2701 parsel sınırıdır.

2- Plan onama sınırı içerisindeki 21 pafta, 2701 parsel Turizm Tesis Alanıdır. Turizm Tesis Alanında yapılanma koşulları Emsal=3.00 maxH=36.50 metredir.

3- Turizm Tesis Alanlarında Otel-motel ve benzeri konaklama tesisleri, rezidans, restorant ve gazino gibi eğlence birimleri, konferans ve toplantı salonları ile yüzme havuzu, hamam, fitness center, spor salonu vb fonksiyonlar yer alabilir.

4- Çekme mesafeleri yollardan 5 metre, komşu parsellerden 4 metredir.

5- 0,00 kotunun altında çekme mesafeleri içerisinde kalmak kaydıyla parsel tamamında eğimden dolayı açığa çıkan 2 bodrum kat iskan edilebilir ve iskan edilen Bodrum katlar emsale dahil değildir.

6- Otopark ihtiyacı İstanbul Otopark Yönetmeliği dikkate alınarak parsel sınırları içerisinde karşılanacaktır. Eğimden dolayı açığa çıkmayan bodrum katlar otopark olarak kullanılabilir.

7- Hazırlanacak ve ilçe Belediyesince onaylanacak Avan Projeye göre uygulama yapılacaktır.

8- Kat yükseklikleri mimari Avan Projeye göre belirlenecek olup zemin kat yüksekliği 6 metre diğer katlar 4 metre yapılabilir.

9- Uygulama aşamasında parsel ölçeğinde ayrıntılı jeolojik ve jeoteknik etüd raporları hazırlanacak ve raporda belirtilen hususlara uyulacaktır.

10- Açıklanmayan hususlarda meri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve İstanbul İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.” Şeklinde plan notları getirildiği görülmüştür.

İlgi (a) yazı eki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifine ilişkin, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğünün şartlı olumlu görüşü ile birlikte “…Ancak söz konusu planlama içerisindeki TEDAŞ’a ait olan trafo alanı ile ilgili olarak herhangi bir vekaletname ya da muvafakatname verilmediğinden, trafo alanının planlama alanı dışında tutulması gerekmektedir.” denildiği Ulaşım Planlama Müdürlüğünün şartlı olumlu görüşü ile birlikte “…1/5000 ölçekli plan tadilat teklifi fonksiyon açısından uygun olmakla birlikte yapılaşma şartları açısından bölge planı kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.” denildiği; Kamulaştırma Müdürlüğünün “…Müdürlüğümüzde herhangi bir işlem dosyası bulunmadığı gibi kamulaştırılması hususunda da alınmış bir encümen kararına rastlanmamıştır.” denildiği;

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğünün ise “…21 pafta, 2701 parselde 31485 nolu trafo merkezimiz bulunmakta olup 31485 nolu TM ve tüm yer altı tesislerimizin korunması kurum görüşümüzdür.” şeklinde olumsuz görüşlerinin yer aldığı görülmüştür.

İlgilisinin ilgi (a) ve ilgi (b) yazı eki Bahçelievler, Çobançeşme Mahallesi, 21 pafta, 2701 parselin E:3.00 maxH=36.50m yapılanma şartlarında “Turizm Tesis Alanı” önerildiği teklif planda Emsal değerinin 3.00 önerilmesi ile yaklaşık 14.357 m² inşaat alanı artışı getirdiği, dolayısı ile emsal teşkil edici, yapı ve nüfus yoğunluğunu arttırıcı nitelik taşıdığı görülmüştür. ” denilerek.

İlgi (a) yazı eki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi ekte olup, yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler, ilgi (c) Başkanlık Onayı ve 5216 sayılı yasaya göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

(10)

KOMİSYON GÖRÜŞÜ:

Bahçelievler İlçesi, 21 pafta, 2701 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi incelenmiş olup, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 nolu plan notlarının iptal edilerek “Plan tasdik sınırı içinde kalan alan TAKS:0.40, KAKS:2.00 hmaks:36.50m yapılaşma koşullarında turizm tesis alanıdır.”, “Turizm Tesis alanı (otel) dışında iskan edilemez.”, “Bağımsız bölüm olarak konut ve ticaret birimleri yer alamaz.”, “Otopark ihtiyacının parsel bünyesinde karşılanması kaydıyla iskan edilen 1. bodrum kat emsale dahil değildir.”,

“Doğal zemin kotu üzerine çıkan kısımlarda ve iskan edilen bodrum katta TAKS değeri aşılamaz.”, “Birden fazla bağımsız bölüm yapılamaz.”, “1/1000 ölçekli plan yapılmadan ve kamu eline geçmesi gereken alanlar kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz.” Plan notlarının ilave edilmesiyle Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

(11)

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

Rapor No:

65 Tarih:

14.03.2012 Dosya No:

2012/246

KONUNUN ÖZÜ: Beykoz, Anadolu hisarı, 37 ada tescil dışı park alanına ilişkin KAUİP tadilatı teklifi.

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğü’nün 09/01/2012 gün ve 2011-17077 sayılı yazısında; “

İLGİ:a)12.12.2011 gün , 2011/134-Gd (796306)11064 sayılı Beykoz Belediye Başkanlığı yazısı ve teklif plan paftaları.

b)07.12.2011 gün, 2011 /134 sayılı Beykoz Belediye Meclis Kararı.

c)Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 20.8.2004 gün, S/89 Sayılı Genelgesi ve 20.8.2008 günlü, S/90 Sayılı Başkanlık Oluru.

TALEP:

İlgi (a) yazı ve ekleri ile; Beykoz ,Anadolu Hisarı Mahallesi, 16 pafta, 37 ada , eski 55 parselin ifrazı neticesinde oluşan ve 37 ada , 56 ve 77 parsellere komşu alanda hazırlanan Göksu Sosyal Tesisleri Avan Projesi ile ilgili plan tadilatına dair alınan ilgi (b) Meclis Kararı tarafımıza iletilerek, 5216 sayılı yasanın 14.

maddesi gereğinin yapılması istenmektedir.

MÜLKİYET:

Plan tadilatına konu alan yaklaşık 38983 m² yüzölçümde olduğu , mülkiyetine ilişkin dosyasında herhangi bir bilgi bulunmadığı görülmektedir.

MEVCUT DURUM:

Uydu fotoğraflarına bakıldığında teklife konu alan üzerinde 3 adet yapı bulunduğu görülmektedir.

PLANLARDAKİ DURUM:

İlgi (a) yazı eki 1/1000 ölçekli KAUİP tadilatına konu alan 37 ada 56 ve 77 parsellere komşu, 917 ada, 6 parselin bir kısmını kapsamakta olup,

02.12.2005 tt.’li 1/5000 ölçekli K.A.N.İ. Planında kısmen B.H.A alanında kısmen de “Parklar, Çocuk Bahçeleri ve Oyun Alanları” lejandında kaldığı,

Bu alanlara ilişkin “Planlama bölgesinde çevre halkının günübirlik açık alan ihtiyaçlarını karşılamak üzere bu alanlarda 1/1000 ölçekli Uygulama İma Planında açık havada yapılabilecek spor faaliyetleri, seyir terasları ,çocuk oyun alanları gibi kullanımların yer alacağı düzenlemeler getirilecektir.” denildiği,

17.05.2007 tt.’li 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.Planında ise “Park” Alanında kalmakta olup, bu planın 1.17 sayılı plan notunda; “ Planda yeşil alan olarak ayrılan alanlarda yapı yapılamaz.ancak zorunlu hallerde yeşil alan içerisinde alanın %5 ini aşmamak ve toplam 60m² geçmemek kaydıyla wc, trafo, su deposu gibi teknik altyapı kullanımları ile ilgili kurumlardan uygun görüşler ile gerekli tedbirler alınmak kaydıyla avan projeye göre uygulama yapılabilir “ denildiği görülmektedir.

İLÇE MECLİS KARARI:

İlgi (a) yazı eki 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan değişikliğinin İlçe İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.10.2011 gün, 2904 sayılı yazısı ile Belediye Meclisine iletildiği ,

07.12.2011 tarih ve 134 sayılı İlçe Meclis kararında; “ …Bahse konu alanın dahil olduğu 17.05.2007 onanlı Beykoz 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planında avan projenin onaylandığı alana “İstanbul VI Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma bölge Kurulu’nun 27.04.2011 tarih, 3549 sayılı kararı ile onaylanan Göksu Sosyal Tesisleri Avan Projesi geçerlidir.” İfadesinin eklenmesi hususundaki Müdürlük talebi incelenmiş olup söz konusu kurul kararının planlara işlenmesine yönelik olan teklif komisyonumuzca uygun görülmüştür” şeklinde olduğu görülmektedir.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ:

İlgi (a) yazı eki 1/1000 ölçekli plan teklifi incelendiğinde;

17.05.2007 onanlı Beykoz 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı üzerine hazırlandığı , 37 ada 56 ve 77 parsellere komşu, 917 ada, 6 parselin bir kısmını kapsayan ve meri planda B.H.A. ve PARK alanı olan tescil dışı alanın tasdik sınırı içerisine alındığı, pafta üzerinde

“27.04.2011 tarih ve 3549 sayılı VI nolu K.T.V.K.B.K. Kararı ile onaylanan Göksu Sosyal Tesisleri Avan Projesi geçerlidir.” ifadesinin eklenerek herhangi bir plan notu önerilmediği,

(12)

1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı tadilat teklifine ilişkin herhangi bir kurum görüşü alınmadığı, teklife ilişkin İstanbul VI Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 27.04.2011 tarih, 3549 sayılı kararı ile Avan Projesi onayı yapıldığı,

Söz konusu plan tadilat teklifine ilişkin Müdürlüklerince Koruma Amaçlı İmar planı ve Çevre Düzenleme Projelerinin hazırlanması, gösterimi, uygulaması, denetimi, müelliflerine ilişkin usul ve esaslara ait yönetmelik gereği 2 adet bilgilendirme toplantısı yapılmadığı görülmektedir.

İlgi (a) yazı eki /1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı tadilat teklifine konu yapılaşma koşullarının esas alındığı Avan Proje incelendiğinde ;

17.05.2007 tt.’li 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.Planının 1.17 sayılı plan notunda; “ Planda yeşil alan olarak ayrılan alanlarda yapı yapılamaz. ancak zorunlu hallerde yeşil alan içerisinde alanın %5 ini aşmamak ve toplam 60m² geçmemek kaydıyla wc, trafo, su deposu gibi teknik altyapı kullanımları ile ilgili kurumlardan uygun görüşler ile gerekli tedbirler alınmak kaydıyla avan projeye göre uygulama yapılabilir “ denildiği,

Yine İstanbul İmar Yönetmeliğinin 2.02.5.1.2 Parklar başlıklı maddesinde ; “Kentte yasayanların yeşil bitki örtüsü ile dinlenme ihtiyaçlarına cevap veren alanlardır. İmar planında park alanlarının içersinde park için gerekli başka tesisler gösterilmemişse, bu alanlarda kalıcı olmayan, temelsiz, sökülüp takılabilir malzemeler kullanılması ve Belediye Encümen Kararı alınması koşulu ile büfeler, havuzlar, pergolalar, açık çayhane ve wc den başka tesis yapılamaz. Kalıcı olmayan bu yapılardaki maksimum yükseklik h=4,50 m.yi ve maksimum emsal E=0,04’ü geçemez. Gereği halinde çevrenin ihtiyacı değerlendirilerek belediyesince uygun görülmesi halinde onaylanacak proje ile açık spor tesisleri yapılabilir. “ denildiği ,

Meri plan emsal hesabına göre havuz alanları da dahil olmak üzere 1950 m2 toplam inşaat yapılabilirken ve bu hesaba havuzlar ve pergolaların da dahil olduğu belirtilmesine rağmen avan projede park alanının %50 sini oluşturan havuzlar, su kaydırakları bulunduğu ,

1.19 sayılı plan notunda ; “ Orman sınırına yapı yaklaşma mesafesi 20 mt.’dir.Orman sınırları Orman Müdürlüğünden alınacak koordinat değerlerine göre belirlenecektir.Uygulama bu koordinatlar dikkate alınarak yapılacaktır.” Denildiği , ancak yapıların orman sınırına 10mt mesafede konumlandırıldığı,

Söz konusu 1/1000 ölçekli KAUİP tadilatı teklifinin İstanbul VI Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 27.04.2011 tarih, 3549 sayılı kararı ile uygun görülen Avan Proje doğrultusunda yapıldığı görülmektedir.

İlgi (a) yazı eki İlçe Meclis Kararı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ekte olup; yazımız ve eklerinin ilgi (b) Başkanlık onayı ve genelgesi, yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14.maddelerine göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Beykoz İlçesi, Anadoluhisarı 16 pafta, 37 ada 56 ve 77 parsellere komşu alana ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği incelenmiş olup, teklife konu alanda İstanbul 6 Nolu K.T.V.K.B.K. tarafından 27.04.2011 tarih 3549 sayılı kararla onaylanan avan proje doğrultusunda uygulama yapılabilmesine yönelik olduğundan Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

KARARA KATILMIYORUM. KARARA KATILMIYORUM. KARARA KATILMIYORUM.

(13)

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

Rapor No:

66 Tarih:

14.03.2012 Dosya No:

2012/333

KONUNUN ÖZÜ: Bakırköy, 16.09.2007 onanlı 1/1000 ölçekli Yeşilköy Uygulama İmar Planı Plan Notu Tadilatı teklifi.

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğü’nün 13/02/2012 gün ve 2011-15969 sayılı yazısında; “

İLGİ: a)Bakırköy Belediye Başkanlığının 15.11.2011 gün ve M.34.6.BAK.0.13.04-310-02-01/5581-yi- 14723.gd-4245 sayılı yazısı ve eki.

b) Başkanlığımızın 20.8.2004 gün, S/89-S/90 sayılı Genelgesi ve Başkanlık Oluru.

TALEP

Bakırköy Belediye Başkanlığı’nın ilgi (a) yazısı ve ekleri ile, “Mahkeme kararı ile iptal edilen 25.03.1994 onanlı 1/1000 ölçekli Yeşilköy Uygulama İmar Planı şartlarına göre proje tasdik edilerek ruhsat verilen, daha sonra 06.03.2007 tarih S/235 sayılı Başkanlık Oluru ile ruhsatları iptal edilen parsellerdeki inşaatların müktesep haklarının korunması amacıyla bahçe mesafelerine bakılmaksızın tasdikli projelerindeki taban oturum alanı aynen korunacaktır.” şeklindeki plan notunun 16.09.2007 onanlı 1/1000 ölçekli Yeşilköy Uygulama İmar Planı plan notlarına eklenmesine ilişkin hazırlanan Uygulama İmar Planı plan notu değişikliği teklifinin 05.10.2011 gün ve 77 sayılı İlçe Meclis Kararı ile uygun bulunduğu belirtilerek, 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14. maddeleri uyarınca gereğinin yapılması istenmektedir.

İLÇE MECLİS KARARI

Bakırköy Belediye Meclisinin 05.10.2011 gün ve 77 sayılı kararında; “Bakırköy Belediye Meclisinin 6. seçim dönemi 3. toplantı yılı 2011 senesi Ekim ayı olağan meclis toplantısının 05.10.2011 tarihli 2.

birleşmesinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün “16.09.2007 onanlı 1/1000 ölçekli Yeşilköy Uygulama İmar Planı plan notlarına ilave plan notu eklenmesine” dair İmar ve Şehircilik Komisyon Raporunun oybirliği ile kabulüne karar verilmiştir.” denilmektedir.

KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ

İlgi (a) yazı eki 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifine ilişkin herhangi bir kurum görüşü tarafımıza iletilmemiştir.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

İlgi (a) yazı eki teklif plan paftası incelendiğinde, teklifin 21.07.2008 onanlı 1/1000 ölçekli U.İ.Planı Tadilatı üzerine hazırlandığı, plan paftasına “Mahkeme kararı ile iptal edilen 25.03.1994 onanlı 1/1000 ölçekli Yeşilköy Uygulama İmar Planı şartlarına göre proje tasdik edilerek ruhsat verilen, daha sonra 06.03.2007 tarih S/235 sayılı Başkanlık Oluru ile ruhsatları iptal edilen parsellerdeki inşaatların müktesep haklarının korunması amacıyla bahçe mesafelerine bakılmaksızın tasdikli projelerindeki taban oturum alanı aynen korunacaktır” şeklinde plan notu ilave edildiği görülmüştür.

İlgi (a) yazı ile plan notu tadilatı teklifi, mahkeme kararı ile iptal edilen 25.03.1994 onanlı 1/1000 ölçekli Yeşilköy Uygulama İmar Planı doğrultusunda ruhsat verilen, daha sonra 06.03.2007 tarih S/235 sayılı Başkanlık Oluru ile ruhsatları iptal edilen parsellerdeki inşaatların müktesep haklarının korunmasını amaçlayan teklif plan notu yapı yoğunluğunu artırıcı nitelik taşımaktadır. ” denilerek.

İlgi (a) yazı ve eki 1/1000 ölçekli U.İ.P. Plan Notu değişikliği teklifi yazımız ekinde olup; yazımız ve eklerinin yürürlükteki yasa ve yönetmelikler, ilgi (b) Başkanlık onayı ve genelgesi ile 5216 sayılı yasanın 7-b maddesine göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

(14)

KOMİSYON GÖRÜŞÜ:

Bakırköy İlçesi, 16.09.2007 onanlı 1/1000 ölçekli Yeşilköy Uygulama İmar Planı plan notu tadilat teklifi incelenmiş olup plan ilke ve kararlarını bozucu nitelik taşıdığından meri 1/1000 ölçekli plan hükümlerinin korunması komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

KARARA KATILMIYORUM KARARA KATILMIYORUM KARARA KATILMIYORUM

(15)

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

Rapor No:

67 Tarih:

14.03.2012 Dosya No:

2012/418 KONUNUN ÖZÜ: 1/1000 ölçekli Fikirtepe ve Çevresi U.İ.P. Bina Yüksekliklerine İlişkin Plan Notu Teklifi KOMİSYON İNCELEMESİ: Şehir Planlama Müdürlüğünün 13/02/2012 gün ve2012/ S-148438- 2019 sayılı yazısında; “

İlgi: 23.01.2012 gün ve TN: 149147 sayılı Başkanlık Oluru

1/1000 ölçekli Fikirtepe ve Çevresi Uygulama İmar Planı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından 22.02.2011 tarihinde onaylanmış olup 08.03.2011 ve 08.04.2011 tarihleri arasında Büyükşehir Belediyesi Harita Müdürlüğünce askıya çıkartılmıştır. Askı süreci içerisinde "planda bir bölümü veya tamamı yol alanında kalan parsellerdeki mağduriyetlerin giderilmesi ve emsal ile ilgili iyileştirmelerin yapılması" hususunda itirazlar edilmiş olup bu itirazlara ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisi'nce 14.12.2011 gün ve 2798 sayılı Meclis Kararı alınmıştır. Bu meclis kararı ile 1/1000 ölçekli Fikirtepe ve Çevresi Uygulama İmar Planı Plan Notlarında değişiklikler tadilen uygun görülmüş olup Plan Notları Genel Hükümlerin 16. Maddesinin; "Kat yüksekliği normal katlarda en fazla 4 m. olup zemin katların ticaret olması halinde en fazla 5 m., konut olması halinde ise 4 m. 'dir. Ancak planlama alanında bina yüksekliği 80 m. 'yi aşamaz. " şeklinde düzenlenmesi karara bağlanmıştır.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13.10.2011 tarih ve 2286 sayılı Kararı ile 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı "Genel Hükümler" 15.maddesi; "Kentin sahip olduğu özgün silüetin etkilenme bölgeleri ile bütünleşerek korunması ve geliştirilmesi için ilgili kurumların işbirliği ile kent silüetine ilişkin ilke ve üst eşik sınırlarını belirleyecek bütüncül bakış açısına sahip "İstanbul Silüet Ana Planı" ve bu plana altlık teşkil edecek bölgesel silüet planı çalışmaları yapılacaktır. Silüet Ana Planı hazırlanıncaya kadar, silüete ilişkin yapılacak bölgesel çalışmalar neticesinde İstanbul 'un özgün silüetini oluşturan alanlar ile silüeti etkileme potansiyeline sahip çeper alanlarda kent görünümündeki (silüetindeki) değişimi kontrol etmek amacıyla imar planlarında verilen yapılaşma haklarına (yükseklik, TAKS ve KAKS gibi yapı kütlesi oranları) yönelik kısıtlayıcı koşullar getirilebilir." şeklinde düzenlenmiştir.

1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı'nın silüet ile ilgili yukarıda açıklanan kararlarına istinaden ve ilgi Başkanlık Oluru doğrultusunda silüeti etkileme potansiyeline sahip 1/1000 ölçekli Fikirtepe ve Çevresi Uygulama İmar Planı kapsamında yapılacak yapılar için maksimum bina yüksekliklerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır.

Yazımız ekindeki çalışmada 1/1000 ölçekli Fikirtepe ve Çevresi Uygulama İmar Planı kapsamında oluşacak yapılaşmanın İstanbulun silüetine olası etkileri değerlendirilmiştir. Çalışma kapsamında Kadıköy ve Üsküdar İlçelerinin silüetinde önemli yeri olan ve yüzyıllardır varlığını sürdüren anıtsal yapıların ve doğal yapıyı şekillendiren Küçük ve Büyük Çamlıca Tepeleri'nin görüldüğü güney ve batı yönlerinden Fikirtepe bölgesine bakıldığında ortaya çıkan silüet görüntüleri incelenmiştir._Simge özelliği taşıyan ve önemli anıtsal yapılardan olan Haydarpaşa Garı, Selimiye Kışlası, Marmara Üniversitesinin (eski Tıbbiye Mektebi) ve GATA Hastanesi Tesisleri Üsküdar Kadıköy ön silüet öğesini; kentin peyzajını şekillendiren doğal topoğrafık bölgeler olan Küçük ve Büyük Çamlıca Tepeleri, Acıbadem ve Kadıköy Merkez yapılaşmaları arka silüet alanını tariflemektedir.

Silüetin algılandığı Kumkapı, Sarayburnu, Karaköy, Zincirlikuyu, Kadıköy Merkez Bölgesi ile Fenerbahçe ve Caddebostan sahil tarafı bakış açıları için esas alınmış ve incelenmiştir. Fikirtepe bölgesinde en düşük kot 15 m en yüksek kot 60 m'dir.

Analizler ve Değerlendirmeler sonucunda;

• Kumkapıdan Fikirtepe bölgesine bakışta Haydarpaşa Garı ve çevresindeki diğer anıtsal yapılar bu aks üzerinde ön silüeti oluşturan öğeler olarak algılanmaktadır. Gar binasının arka sahasında Acıbadem bölgesindeki mevcut yapılaşmanın gabarisi algılanmakta olup bu gabarinin arkasında Fikirtepe bölgesinin doğal zemin kotu (60 m) aynı görünüme girmektedir. Bu kot üzerine yapılacak her yükseklikteki yapı bu bakış açısından algılanabilecek düzeyde olup söz konusu yapıların Gar binasının silüetini etkilemeyecek boyutlarda ve Acıbademdeki mevcut yapıların oluşturduğu gabari ile oransal uyumunun sağlanarak yapılması uygun olacaktır.

(16)

•Topkapı Sarayı bölgesinden Fikirtepe bölgesine bakışta Marmara Üniversitesi (eski Tıbbiye Mektebi) ve GATA Hastane Tesisleri ile çevresindeki diğer anıtsal yapılar bu aks üzerinde yer almaktadır.

Aynı aks üzerinde Marmara Üniversitesinin (eski Tıbbiye Mektebi) ve GATA Hastane Tesislerinin arkasındaki alanda yer alan Acıbadem bölgesindeki mevcut yapılaşma gabarisinin arkasında Fikirtepe bölgesinin doğal zemin kotu (60 m) aynı görünüme girmektedir. Bu kot üzerine yapılacak her yükseklikteki yapı bu bakış açısından algılanabilecek düzeyde olup söz konusu yapıların Gar binasının silüetini etkilemeyecek yükseklikte ve Acıbademdeki mevcut yapıların oluşturduğu gabari ile oransal uyumunun sağlanarak yapılması uygun olacaktır.

•Karaköyden Fikirtepe bölgesine bakışta Selimiye Kışlası bu aks üzerinde ön silüet öğeleri arasında yer almakta, arkasında Acıbadem bölgesindeki mevcut yapılaşma gabarisi algılanmakta ve en arkada da Fikirtepe bölgesinin doğal zemin kotu (60 m) aynı görünüme girmektedir. Bu kot üzerine yapılacak her yükseklikteki yapı bu bakış açısından algılanabilecek düzeyde olup söz konusu yapıların Gar binasının silüetini etkilemeyecek yükseklikte ve Acıbademdeki mevcut yapıların oluşturduğu gabari ile oransal uyumunun sağlanarak yapılması uygun olacaktır.

•Zincirlikuyu'dan Fikirtepe bölgesine bakışta Acıbadem Bölgesi bu aks üzerinde yer almaktadır.

Fikirtepe Bölgesi'nde yapılacak 65 metrenin üzerindeki binalar Acıbadem Bölgesi'nin bina gabarisinin arkasından görülebileceği ortaya çıkmaktadır.

•Kadıköy Merkez Bölgesinden Fikirtepe bölgesine bakışta Fikirtepenin doğal zemin kotu olan (60 m) bu noktadan herhangi bir coğrafi kesintiye uğramadan görülebilmektedir.

•Fenerbahçe'den Fikirtepe bölgesine bakışta Küçükçamlıca Tepesi Fikirtepe'nin gerisinde kalmaktadır. Fikirtepenin doğal zemin kotu olan 60 metre üzerinde yapılacak 60 metreden yüksek yapılar Küçükçamlıca Tepesinin silüetini zedeleyici olacaktır. Bu analizde ara bölgede kalan Feneryolu Bölgesi'ndeki binaların yüksekliği ortalama 15 metre (5 kat) olarak alınmıştır.

•Caddebostan Sahil (Şehir Hatları Vapur Güzergahı)'den Fikirtepe bölgesine bakışta Küçükçamlıca Tepesi Fikirtepe'nin arkasında kalmaktadır. Fikirtepenin doğal zemin kotu olan 60 metre üzerinde yapılacak 35 metreden yüksek yapılar Küçükçamlıca Tepesinin silüetini etkileyici nitelikte olacaktır.

•Caddebostan Sahil'den Fikirtepe bölgesine bakışta Küçükçamlıca Tepesi Fikirtepe'nin arkasında kalmaktadır. Fikirtepenin doğal zemin kotu olan 60 metre üzerinde yapılacak 55 metreden yüksek yapılar Küçükçamlıca Tepesinin silüetini etkileyici nitelikte olacaktır.

Yukarıda özetlenmeye çalışılan ve yazımız ekinde yer alan çalışmada, 1/1000 ölçekli Fikirtepe ve Çevresi Uygulama İmar Planı kapsamında yapılacak yapıların farklı noktalardan bakıldığında İstanbulun silüetine etkileri incelenmiştir. Bu kapsamda Sarayburnu, Karaköy, Kumkapı bölgelerinden Kadıköye doğru bakışlarda simge özelliği taşıyan yapılar ön silüette yer almakta olup Fikirtepedeki olası yapılaşmalar algılanabilecek düzeyde ve ön silüeti etkileyici nitelikte olacaktır. Zincirlikuyudan Kadıköye doğru bakışlarda 65 metreden yüksek binalar algılanabilecek düzeyde olup yine arka silüeti etkileyici nitelikte olacaktır. Fenerbahçe ve Caddebostan'dan Kadıköye doğru bakışlarda kentin peyzajını şekillendiren doğal topoğrafık bölgeler olan Küçük ve Büyük Çamlıca Tepeleri arka silüette yer almakta olup bakış noktalarına göre Fikirtepedeki 35 metre veya 60 metreden yüksek yapılaşmaların söz konusu arka silüeti etkileyeceği ortaya çıkmaktadır.

1/1000 ölçekli Fikirtepe ve Çevresi Uygulama İmar Planı kapsamında yapılacak yapılar için yukarıdaki çalışma kapsamında maksimum bina yüksekliklerinin değerlendirilirken buna bağlı olarak TAKS değerlerinin de yeniden düzenlenmesinin uygun olacağı düşünülmektedir. " denilerek

İlgi yazımız ve ekinin ilgili mevzuat hükümlerine göre incelenmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ:Kadıköy İlçesi, 1/1000 ölçekli Fikirtepe ve Çevresi Uygulama İmar Planı plan notu değişikliği teklifi incelenmiş olup 1/1000 ölçekli planda yüksekliklerle alakalı gerekli düzenlemeler yapılmış olduğundan meri 1/1000 ölçekli plan hükümlerinin korunması komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

Şekil

Updating...

Referanslar

Benzer konular :