KOMİSYON GÖRÜŞÜ:

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 46-49)

KOMİSYON RAPORLARI

KOMİSYON GÖRÜŞÜ:

Küçükçekmece İlçesi, Sefaköy, DSİ İsale Hattı’nın meri imar planlarına işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi incelenmiş olup, isale hattının planlara işlenmesine yönelik teklif Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

Rapor No:

76 Tarih:

14.03.2012 Dosya No:

2012/585 KONUNUN ÖZÜ: : Küçükçekmece, Halkalı Bölgesi plan notlarında değişiklik yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli plan tadilatı teklifi

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğünün 06/03/2012 gün ve 2012-1620 sayılı yazısında; “ İLGİ: a)01.02.2012 gün ve 2012-125-460244 sayılı Küçükçekmece Belediye Başkanlığı'nın yazısı ve eki 1/5000 ölçekli teklif plan paftaları.

b)Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın, 20.08.2004 gün, S/89 sayılı genelgesi ve 20.08.2004 günlü, S/90 sayılı Başkanlık Oluru.

TALEP

Küçükçekmece Belediye Başkanlığı'nın ilgi (a) yazısı ve ekleri ile; 14.10.2011 tarih ve 2354 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Kararı'nın uygulanabilmesi için Halkalı Bölgesine ait mer'i 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı plan notlarının 7.maddesinin yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli teklif plan paftaları gereği için tarafımıza iletilmiştir.

DEĞERLENDİRME ve SONUÇ

İmar Müdürlüğü'nün 16/09/201l gün ve 4638055 sayılı yazısı ile 23.06.2011 tarihli İstanbul İmar Yönetmeliğinin 6.06.1 maddesinin ilgili paragrafının "Genel olarak kat yükseklikleri, tamamı konut olarak yapılan yapılarda zemin ve normal katlar 3,80 m 'ye, diğer binalarda ise zemin kat 5,50 m 'ye, normal katlar 4,00 m ye kadar yapılabilir." şeklinde yeniden düzenlenmesi teklif edilmiş olup, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin "İstanbul İmar Yönetmeliği'nde tadilat yapılmasına ilişkin teklif incelenmiş olup binalarda mimari projelerde daha esnek çözüm olanakları oluşturulabilmesi için İstanbul İmar Yönetmeliği'nin 6.06.1. maddesinin son iki paragrafının; "Genel olarak bitişik ve blok nizam yapılaşma koşuluna sahip konut alanlarında; tamamı konut olarak yapılacak binalarda zemin kat 3.50m, normal katlar 3.00m yüksekliğe kadar yapılabilir, zemin katın ticari amaçlı kullanılması durumunda ise zemin kat yüksekliği 4.00m.ye kadar yapılabilir. Bitişik ve blok nizam yapılaşma koşuluna sahip konut alanı dışında kalan parsellerde ise zemin kat 4.00m yüksekliğe kadar, normal katlar ise 3.50 m yüksekliğe kadar yapılabilir. Ayrık nizam yapılaşma koşuluna sahip konut alanlarında; tamamı konut olarak yapılacak binalarda zemin kat 4.00m, normal katlar ise 3.80 m, bunun dışında kalan diğer binalarda ise zemin kat 5.50m, normal katlar 4.00m yüksekliğe kadar yapılabilir. İmar Planlarında gösterilen bina yüksekliklerinin veya kat adetlerinin birbirlerine tevillerinde veya neye tekabül ettiklerinin tespitinde de bu esaslar göz önünde bulundurulur. Umuma hizmet eden ve özellik arz eden binalarda alışveriş merkezi, kültürel ve sosyal tesisler vb. yerlerde kat yüksekliğinin arttırılması hususunda belediyesi yetkilidir." şeklinde yeniden düzenlenmesi, ayrıca 8.02 maddesinde "Avan proje ile uygulama yapılan yerler ve özellik arz eden binalar hariç zemin kat iç yüksekliği en fazla 4.40 m diğer katlarda 4.00 m' dir." ibaresinin iptal edilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür." şeklindeki 14.10.2011 gün ve 2354 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.

Küçükçekmece Belediye Başkanlığı'nın ilgi (a) yazısı ve ekleri ile; 14.10.2011 tarih ve 2354 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Kararı'nın uygulanabilmesi için Halkalı Bölgesine ait mer'i 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı plan notlarının 7.maddesinin yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli teklif plan paftaları gereği için tarafımıza iletilmiştir.

İlgi (a) yazı eki teklif ile 18.08.2004 onanlı 1/5000 ölçekli Halkalı Nazım İmar Planı plan notlarının 7.maddesindeki "T+H+K olarak gösterilen alanda Hmax=12.50 mt" şeklindeki plan notunda

"Hmax=12.50.mt" ibaresinin iptal edilerek "Hmax=4 kat" olarak yeniden düzenlendiği görülmüştür. 3194 sayılı İmar Kanununda tanımlı Nazım ve Uygulama İmar Planları kapsamında bu nitelikteki teklif plan notunun 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının konusu olduğu görülmektedir. Denilmiştir.

İlgi (a) yazı ve eki 1/5000 ölçekli plan paftaları yazımız ekinde olup; yazımız ve eklerinin yürürlükteki yasa ve yönetmelikler, ilgi (b) Başkanlık onayı ve genelgesi ile 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14.

maddesine göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Küçükçekmece İlçesi, 1/5000 ölçekli Halkalı Nazım İmar Planı Plan notlarına ilişkin tadilat teklifi incelenmiş olup, yapı yoğunluğunu arttırmadığından Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

T.C

KONUNUN ÖZÜ: Çatalca İlçesi, Çanakça Köyü 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı’na İtirazlar KOMİSYON İNCELEMESİ: Şehir Planlama Müdürlüğünün 13/02/2012 gün ve 1886 sayılı yazısında;

İlgi: a) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 24.11.2010 tarih ve 2619 sayılı kararı.

b) İl Tarım Müdürlüğü’nün 25.05.2011 gün ve B.12.4.İLM.0.34.01.00/100-10275-3261 sayılı yazısı.

c) İSKİ Genel Müdürlüğü’nün 09.06.2011 gün ve M.34.0.İBB.5.01-03.09.00.02.310.01.02-254589 sayılı yazısı.

d) 13.06.2011 gün ve 4323319 sayılı Başkanlık Katı’na yazımız.

e) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.06.2011 tarih ve 1497 sayılı kararı f) 22.09.2011 gün ve 4630854 sayılı dağıtım yazımız.

g) Harita Müdürlüğü’nün 10.11.2011 gün ve M.34.0.İBB.0.13.22.754.000/5628 sayılı yazısı ve eki askı tutanağı.

h) 23.01.2011 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliği.

ı) Şehir Planlama Müdürlüğüne kayıtlı (129 dilekçe) itiraz dilekçesi.

j) Şehir Planlama Müdürlüğüne kayıtlı (40 dilekçe) itiraz dilekçesi.

k) Şehir Planlama Müdürlüğüne kayıtlı (7 dilekçe) itiraz dilekçesi.

l) Şehir Planlama Müdürlüğüne kayıtlı (4 dilekçe) itiraz dilekçesi.

m) Şehir Planlama Müdürlüğüne kayıtlı (36 dilekçe) itiraz dilekçesi.

n) Şehir Planlama Müdürlüğüne kayıtlı (1 dilekçe) itiraz dilekçesi.

o) Şehir Planlama Müdürlüğüne kayıtlı (12 dilekçe) itiraz dilekçesi.

p) Çatalca Belediyesi’nin 02.11.2011 gün ve M.34.3.ÇAT.0.37.00.00/1423-8644 sayılı yazısı.

r) Şehir Planlama Müdürlüğüne kayıtlı (8 dilekçe) itiraz dilekçesi.

Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi (e) Meclis Kararı ile aynen uygun bulunan, 1/5000 ölçekli Çanakça Köyü Revizyon Nazım İmar Planı, Büyükşehir Belediye Başkanı’nca 16.08.2011 tarihinde tadilen onanmış, ilgi (f) dağıtımlı yazımız ile dağıtımı yapılmıştır.

Harita Müdürlüğü’nün ilgi (g) yazı ekinde tarafımıza iletilen askı tutanağından; söz konusu planın 03.10.2011-03.11.2011 tarihleri arasında askıya çıkarıldığı görülmektedir.

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 46-49)