DEĞERLENDİRME:

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 32-37)

KOMİSYON RAPORLARI

DEĞERLENDİRME:

Teklif 1/1000 ölçekli uygulama imar planının üst ölçekli planı olan 14.02.2009 onay tarihli 1/5000 ölçekli K.A.N.İ.Planını etkileyen hususlar aşağıda 4 (dört) bölüm halinde değerlendirilmektedir.

• 1) Kurum Görüşlerinden Gelen Değişiklikler:

1. 25.06.2010 tarih, B.18.1.0GM.1.17.00.03/1779 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Bahçeköy Orman İşletme Müdürlüğü kurum görüşü Teklif 1/1000 ölçekli uygulama imar planına aktarılmış olup, söz konusu görüşteki orman alanı sınırları 14/02/2009 t.t.'li 1/5000 ölçekli K.A.N.İ.Planından farklılıklar göstermektedir. Bunun sonucunda 1/5000 ölçekli plandaki bazı fonksiyon alanları 1/1000 ölçekli teklif planda orman alanı olarak gösterilmiştir.

2. 16.12.2010 tarih 4220-1293-10/Eml. Ş.Hrt. sayılı Milli Savunma Bakanlığı İstanbul İnşaat Emlak ve Bölge Başkanlığı kurum görüşü Teklif 1/1000 ölçekli uygulama imar planına aktarılmış olup, söz konusu görüş eki paftalara işlenen hazineden Milli Savunma Bakanlığına tahsis edilen parseller planlarda Askeri Alan lejantında gösterilmiştir. 14/02/2009 t.t.'li 1/5000 ölçekli K.A.N.İ.Planında düzenlenen fonksiyonların kaybını önlemek için söz konusu parsellerde çift lejant taraması kullanılmıştır.

3. 22.03.2010 tarih B.12.4.İLM.0.34.00.01/214-22176-4843 sayılı İl Tarım Müdürlüğü yazısı ve eki 22.03.2010 onaylı Toprak Sınıflandırmasına ilişkin görüşü Teklif 1/1000 ölçekli uygulama imar planına aktarılmış olup, söz konusu kurum görüşünde belirlenen Kuru Mutlak Tarım Alanı sınırları 14/02/2009 t.t.'li 1/5000 ölçekli K.A.N.İ.Planından farklılıklar göstermektedir.

4. 20.10.2009 tarihli B.09.İLM.4.34.00.10/ 7745 sayılı Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü yazısı ve eki Kıyı Kenar Çizgisi Paftaları Teklif 1/1000 ölçekli uygulama imar planına aktarılmış olup, söz konusu eksik kıyı kenar çizgisi konusu İ.B.B.Başkanlığınca 1/5000 Plan tadilatı sürecindedir.

Bayındırlık Bakanlığı 02.09.2009 onay tarihli 1/1000 ölçekli güncel kıyı kenar çizgisi verilerine göre 14.2.2009 onay tarihli 1/5000 ölçekli KANİP düzenlenmiş ve İBB meclisine sunulmuş, 15/06/2010 tarih ve 1312 sayılı meclis kararı ile "Sarıyer İlçesi, 1/5000 ölçekli Gümüşdere - Kısırkaya Bölgesi K.A.N.İ.Planı

tadilatı teklifi incelenmiş olup Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü'nün 14.12.2009 tarih 9111 sayılı yazısı doğrultusunda Kısırkaya Köyü ve batı sahil kesimindeki eksik olan kıyı kenar çizgisinin 1/5000 ölçekli plana işlenmesine ve 3261 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında kıyı kenar çizgisinden itibaren ilk 50 m. ve ikinci 50 m.

mesafelerde yer alacak fonksiyonların yeniden düzenlenmesine yönelik teklif komisyonumuzca uygun görülmüştür. " şeklinde karar alınmıştır.

Söz konusu meclis kararı ile uygun bulunan teklif 1/5000 ölçekli plan paftası, 05/07/2010 tarih ve 3108627 sayılı yazımız ile III no'lu KTVK Bölge Kuruluna sunulmuştur. Söz konusu düzenleme ile fonksiyon alanlarının yer değişikliği ve sit derece değişikliği teklifleri III no'lu KTVK Bölge Kurulunun 01.12.2010 tarih 4809 sayılı kararı ile prensip olarak uygun bulunmuştur.

• 2) Sarıyer İlce Belediye Meclisinin 04.08.2011 Tarih 2011/71 Sayılı Kararı İle Paftalar Üzerinde Tadilen Uygun Görülen Değişiklikler:

1.Teklif 1/1000 ölçekli uygulama imar planının F22D-01A-4A, F21C-05B-3C, F22D-01A-4D paftalarında; Uskumruköy-Arıköy 611 numaralı parselden, Park alanından ve orman alanından 8 (sekiz) metre genişliğinde yol geçirilmiştir. Söz konusu yol ile ilgili Bahçeköy Orman Bölge Müdürlüğünün olumsuz görüşü bulunmaktadır.

2.Teklif 1/1000 ölçekli uygulama imar planının F22D-01A-4B, F22D-01A-4C paftalarında;Uskumruköy -Arıköy , "İlköğretim Tesisleri Alanı" ile "Ortaöğretim Tesisleri Alanı" arasında kalan "Park Alanı" iptal edilerek , "Ortaöğretim Tesisleri Alanı" na dönüştürülmüştür.

3.Teklif 1/1000 ölçekli uygulama imar planının F22D-01A-4C paftasında; Uskumruköy- Arıköy, Dini Tesis Alanı iptal edilerek , "Park Alanı"na dönüştürülmüştür.

4.Teklif 1/1000 ölçekli uygulama imar planının F21B-25C-4D paftasında; Kısırkaya -Köyiçi ,

"Dini Tesis Alanı" lejantında kalan parsellerden, 173-163 ve 164 numaralı parseller "Konut+Ticaret Alanı" lejantına alınmıştır.

5.Teklif 1/1000 ölçekli uygulama imar planının F21B-25D-4C paftasında;

Kısırkaya 4 ve 8 numaralı parsellerin bir kısmında, I. Derece Doğal Sit Alanı sınırları değiştirilerek, kıyı kenar çizgisinden itibaren 0-100 m sahil şeridinde kalan I. Derece Doğal Sit Alanındaki "Park Alanı" iptal edilip, KAKS:0.10 ve max. h :6.50 yapılanma koşullarında 40 k/ha yoğunluklu "Konut Alanı" lejantına alınmıştır.

Teklif 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 3261 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında kıyı kenar çizgisinden itibaren ilk 50 m. ve ikinci 50 m. mesafelerde yer alacak fonksiyonlara uygun olarak Park Alanı fonksiyonunda düzenlenmiş ancak Sarıyer Belediye Meclisinin 04.08.2011 tarih 2011/71 sayılı kararı ile 1.

Derece Doğal Sit Alanı olması gereken kıyı kenar çizgisinden itibaren 0-100 m.lik şeritte "Konut Alanı"

olarak değiştirilmiştir. (3621 sayılı Kıyı Kanunu ve 2863-5226 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa. Bayındırlık ve İskan Bakanlığından gelen yeni kıyı kenar çizgisi verisine aykırı)

6.Teklif 1/1000 ölçekli uygulama imar planının F21C-05B-4B paftasında; Gümüşdere 247¬248-249-250-251-252-253-733 ve 260 numaralı parsellerin, "II. Derece Doğal Sit Alanı sınırı" değiştirilerek.

"Kuru Mutlak Tarım Alanı" lejantı kısmen iptal edilip, KAKS:0.10 max h :6.50 m. yapılanma şartlarında 40 k/ha yoğunluklu Konut Alanı lejantına alınmıştır. (3621 sayılı Kıyı Kanununa ve Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılmasına Dair Yönetmeliğe aykırı)

7.Teklif 1/1000 ölçekli uygulama imar planının F21C-05B-3A, F21C-05B-3B paftalarında;

Gümüşdere 460, 462, 463 ve 467 numaralı parsellerdeki Park alanının büyüklüğü azaltılarak bir kısmı Konut alanı (KAKS:0.10 ve max h:6.50 m.) olarak yeniden düzenlenmiştir.

• 3) Teklif Plan Paftaları Üzerindeki Diğer Değişiklikler :

1.Teklif 1/1000 ölçekli uygulama imar planının F21B-25D-3D paftasında;

•1/5000 ölçekli planda Sosyo-Kültürel Tesis, Sağlık Tesisi Alanı ve Günübirlik Tesis Alanı lejantında kalan alanlar, teklif 1/1000 ölçekli planda Park Alanı olarak düzenlenmiştir.

•1/5000 ölçekli plandaki Dini Tesis Alanı 1/1000 ölçekli teklif planda Kentsel Hizmet Alanı, 1/5000 ölçekli plandaki Kentsel Hizmet Alanı, 1/1000 ölçekli teklif planda Dini Tesis Alanı olarak düzenlenmiştir.

•1/1000 ölçekli teklif planda Park Alanı olarak düzenlenen parsellere, Askeri Alan lejantı taraması eklenmiştir.

2.Teklif 1/1000 ölçekli uygulama imar planının F21C-05A-1B paftasında;

•1/5000 ölçekli planda Dere Taşkın Sahasında kalan alanlar, 1/1000 ölçekli teklif planda Konut Alanı olarak düzenlenmiştir.

•1/5000 ölçekli plandaki Park Alanı, 1/1000 ölçekli teklif planda Sağlık Tesisi Alanı olarak düzenlenmiştir.

3.Teklif 1/1000 ölçekli uygulama imar planının F21C-05A-2A paftasında;

•1/5000 ölçekli plandaki Park Alanı, 1/1000 ölçekli teklif planda Sağlık Tesisi Alanı olarak düzenlenmiştir.

•1/5000 ölçekli planda Dere Taşkın Sahasında kalan alanlar, 1/1000 ölçekli teklif planda Konut Alanı olarak düzenlenmiştir.

•1/5000 ölçekli planda 40 k/ha Konut Alanı olarak düzenlenen alan, 1/1000 ölçekli teklif planda mevcutta sık ağaçlıklı bir doku olması nedeniyle "Ormana Katılacak Alanlar" lejantına alınarak taranmıştır.

4.Teklif 1/1000 ölçekli uygulama imar planının F21B-25C-4D paftasında;

•1/5000 ölçekli planda 80 k/ha yoğunluklu "Köy Yerleşik Alanı" lejantında kalan alan, teklif 1/1000 ölçekli planda "Afet Bölgesi" olarak düzenlenmiştir.

•1/5000 ölçekli planda 12m genişliğindeki taşıt yolu, 1/1000 ölçekli teklif planda l0 m. olarak gösterilmiştir.

5.Teklif 1/1000 ölçekli uygulama imar planının F22D-01A-4B paftasında;

•1/5000 ölçekli planda Konut, Park ve Kamu Dinlenme Rekreasyon Alanları lejantlarında kalan İTÜ Arıköyün kuzeyindeki 450 parsel ve çevresini kapsayan alanda "Özel Jeolojik - jeoteknik Denetim Yapılacak Alan" sınırı geçirilmiş ve taraması yapılmıştır.

•1/5000 ölçekli planda bulunmayan 12m genişliğinde yol düzenlenmiştir.

6.Teklif 1/1000 ölçekli uygulama imar planının F22D-01D-1B, F22D-01D-2A paftalarında;

•1/5000 ölçekli planda Park Alanları ve Sağlık Tesisi Alanı lejantlarında kalan alanda "Özel Jeolojik - jeoteknik Denetim Yapılacak Alan" sınırı geçirilmiş ve taraması yapılmıştır.

•1/5000 ölçekli planda "Orman Alanı"nda kalan alan, 1/1000 ölçekli teklif planda "Ormana Katılacak Alanlar" lejantına alınarak taranmıştır.

7.Teklif 1/1000 ölçekli uygulama imar planının F22D-01A-3C ve F22D-01A-3D paftalarında;

•1/5000 ölçekli planda "Orman Alanı"nda kalan alan, 1/1000 ölçekli teklif planda "Ormana Katılacak Alanlar" lejantına alınarak taranmıştır.

8.Teklif 1/1000 ölçekli uygulama imar planının F21C-05B-3C, F21C-05B-3B paftalarında;

•1/1000 ölçekli teklif plandaki "Orman Alanları" sınırları ile 1/5000 ölçekli plandaki orman sınırları farklılıklar göstermektedir.

9.Teklif 1/1000 ölçekli uygulama imar planının F21C-05B-3A paftasında;

•1/5000 ölçekli planda "Kentsel Hizmet Alanı" olarak düzenlenen alan, 1/1000 ölçekli teklif planda

"Orman Alanı"nda kalmaktadır.

10.Teklif 1/1000 ölçekli uygulama imar planının F21B-25D-4A, F21B-25D-4D, F21B-25D-4B, F21B-24C-3B paftalarında;

•1/5000 ölçekli planda "Mera Alanı" fonksiyonunda kalan alan, 1/1000 ölçekli teklif planda "Orman Alanı" olarak düzenlenmiştir.

•1/5000 ölçekli planda II. Derece olan Doğal Sit derecelendirmesi 1/1000 ölçekli teklif planda I.

Derece olarak önerilmiştir.

•1/5000 ölçekli planda "Kumul Alanı" olarak gösterilen alanlar, 1/1000 ölçekli teklif planda "Orman Alanı" olarak gösterilmiştir.

11.Teklif 1/1000 ölçekli uygulama imar planının F21C-05A-2D paftasında;

•1/5000 ölçekli planda 40 k/ha yoğunluklu "Konut Alanı" ve "Park Alanı" fonksiyonunda kalan alan, 1/1000 ölçekli teklif planda "Orman Alanı" olarak düzenlenmiştir.

12.Teklif 1/1000 ölçekli uygulama imar planının F21C-05A-2B paftasında;

•1/5000 ölçekli planda "Kreş Alanı", 1/1000 ölçekli teklif planda "İlköğretim Tesisleri Alanı", olarak düzenlenmiştir.

•1/5000 ölçekli planda "İlköğretim Tesisleri Alanı", 1/1000 ölçekli teklif planda "Kreş Alanı" olarak düzenlenmiştir.

•1/5000 ölçekli planda "Park Alanı" olarak düzenlenen alan, 1/1000 ölçekli teklif planda "Orman Alanı" olarak düzenlenmiştir.

13.Teklif 1/1000 ölçekli uygulama imar planının F21C-05A-2C, F21C-05A-3B paftalarında;

•1/5000 ölçekli planda "40 k/ha yoğunluklu Konut Alanı", "Park Alanı", "Dere Koruma Bandı",

"Kuru Mutlak Tarım Alanı" fonksiyonunda kalan alanlar, 1/1000 ölçekli teklif planda "Orman Alanı" olarak düzenlenmiştir.

14.Teklif 1/1000 ölçekli uygulama imar planının F21C-05B-1B paftasında;

•1/5000 ölçekli planda ve 1/1000 ölçekli teklif planda "Park Alanı", "İdari Tesis Alanı" ve

"Günübirlik Tesis Alanı" olarak düzenlenen parsellere, "Askeri Alan" lejantı taraması eklenmiştir.

15.Teklif 1/1000 ölçekli uygulama imar planının F21B-25D-3C paftasında;

•1/5000 ölçekli plan ve 1/1000 ölçekli teklif planda "Park Alanı", "Düşük Yoğunluklu Konut Alanı"

ve "Günübirlik Tesis Alanı" olarak düzenlenen parsellere, "Askeri Alan" lejantı taraması eklenmiştir.

•1/5000 ölçekli plandaki Park Alanı, 1/1000 ölçekli teklif planda "Orman Alanı" olarak düzenlenmiştir.

•1/5000 ölçekli planda "Kreş Alanı", 1/1000 ölçekli teklif planda "İlköğretim Tesisleri Alanı", olarak düzenlenmiştir.

•1/5000 ölçekli planda "İlköğretim Tesisleri Alanı", 1/1000 ölçekli teklif planda "Kreş Alanı" olarak düzenlenmiştir.

•1/5000 ölçekli planda kıyıda düzenlenen park alanlarına hizmet etmesi amacıyla 10 m. olarak düzenlenen yol, 1/1000 ölçekli teklif planda gösterilmemiştir.

16.Teklif 1/1000 ölçekli uygulama imar planının F21B-25C-4C paftasında;

•1/5000 ölçekli planda 12 m. olarak düzenlenen kıyıya paralel yol, 1/1000 ölçekli teklif planda 10 m olarak çizilmiştir.

17.Teklif 1/1000 ölçekli uygulama imar planının F21C-05B-1C paftasında;

•1/5000 ölçekli planda 12 m. olarak düzenlenen yol, 1/1000 ölçekli teklif planda 10 m olarak çizilmiştir.

•1/5000 ölçekli planda 10 m. olarak düzenlenen yol, 1/1000 ölçekli teklif planda 12 m olarak çizilmiştir.

18.Teklif 1/1000 ölçekli uygulama imar planının F22D-01A-3A paftasında;

•1/5000 ölçekli planda bulunmayan 12m genişliğinde yol düzenlenmiştir.

19.Teklif 1/1000 ölçekli uygulama imar planının F22D-01A-1D paftasında;

•1/5000 ölçekli planda 12 m. olarak düzenlenen yol, 1/1000 ölçekli teklif planda 15 m olarak çizilmiştir.

20.Teklif 1/1000 ölçekli uygulama imar planının F22D-05B-2D paftasında;

•1/5000 ölçekli planda 15 m. olarak düzenlenen yol, 1/1000 ölçekli teklif planda 12 m olarak çizilmiştir.

21.Teklif 1/1000 ölçekli uygulama imar planının F21C-05B-1D paftasında;

•1/5000 ölçekli planda 10 m. olarak düzenlenen yol, 1/1000 ölçekli teklif planda 12 m olarak çizilmiştir.

• 4 ) Plan Notları ve Lejanta İlişkin Değişiklikler

1."Köy Gelişme Alanı" lejantı ve plan notu ilave edilmiş olup, plan notunda; "Bu alanlarda maks.TAKS: 0.15 maks. KAKS: 0.30, hmaks:6.50 m' dir. 150 m2 den küçük parsellerde tevhid şartı aranır.

400 m2 ile 150 m2 arasındaki parsellerde maks. 60 m2 taban alanında hmaks: 6.50m yüksekliğinde Belediyesince verilecek kitle boyutuna göre yapı yapılabilir. Ancak bu amaçla ifraz yapılamaz. Bu alanlarda yeni parselasyon oluşturulması halinde minumum parsel büyüklüğü 400 m2 den küçük olamaz. "

2."Afet Bölgesi" lejantı ve plan notu ilave edilmiş olup, plan notunda; "Bu alan; Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Gn. Md. 'nce 13.01.2004 gün ve 2004 / 6769 sayılı kararla ve 14.03.2004 günlü jeolojik etüt raporuna göre Afete Maruz Bölge (Yapı ve İkamete Yasaklanmış Afet Bölgesi)" olarak ilan edilmiştir. Bu alanlar derin köklü yaprak dökmeyen bitkilerle ağaçlandırılacak olup hiçbir şekilde yapılaşmaya açılamaz. Afete Maruz Bölge sınırı ifraz hattıdır."

3."Özel Jeolojik - Jeoteknik Denetim Yapılacak Alanlar" lejantı ve plan notu ilave edilmiş olup, plan notunda; "Bu alanda; uygulama aşamasında alan bütününe yönelik olarak hazırlanacak imar planına esas ayrıntılı yerleşime uygunluk amaçlı jeolojik-jeoteknik çalışmalar yapılmadan uygulama yapılamaz. "

4."Ormana Katılacak Alanlar" lejantı ve plan notu ilave edilmiş olup, plan notunda; " Bu alanlar mevcut doğal bitki örtüsü ve 1/5000 ölçekli Doğal Sit Derecelendirme Paftalarında I. Derece Sit Alanında kalmasından dolayı Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Ormana Kazandırılacak Alanlardır."

5. "Ağaçlandırılacak Alanlar" lejantı ve plan notu ilave edilmiş olup, plan notunda; "Bu alanlar doğal bitki örtüsü nedeniyle ağaçlandırılacak alan olup hiçbir şekilde yapılaşmaya açılamaz."

• Ayrıca 1/5000 ölçekli planda; "Askeri Alan: 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu ve Yönetmeliği ile ilgili mevzuat hükümlerine tabi alanlardır. Bu plan kapsamındaki Askeri Alanlar içinde icra edilen fonksiyonların, Milli Savunma Bakanlığı 'nın programı dahilinde kent dışına çıkarılması halinde, boşalan alanlar; park ve dinlenme alanları olarak düzenlenecektir." şeklindeki plan notu, 1/1000 ölçekli teklif planda; "Askeri Alan: Milli Savunma Bakanlığı İstanbul İnşaat Emlak ve Bölge Başkanlığının 16.12.2010 tarih 4220-1293-10/Eml.Ş.Hrt. sayılı yazısı ve eklerine istinaden; 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu ve Yönetmeliği ile ilgili mevzuat hükümlerine tabi alanlardır. Bu plan kapsamındaki Askeri Alanlar içinde icra edilen fonksiyonlarda uygulama aşamasında

Milli Savunma Bakanlığı İstanbul İnşaat Emlak ve Bölge Başkanlığı görüsü alınmadan imar uygulaması yapılamaz. " şeklinde yeniden düzenlenmiştir.

SONUÇ:

İlgi (a) yazı ile Başkanlığımıza iletilen teklif 1/1000 ölçekli Gümüşdere-Kısırkaya Bölgesi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı, 14/02/2009 tt. 1/5000 ölçekli Gümüşdere-Kısırkaya Bölgesi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve bu planın tadilatları doğrultusunda incelendiğinde plan yapılaşma şartları ve yoğunlukları bakımından 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nı etkileyen bir aykırılığı bulunmamakla birlikte,

■ Sarıyer Belediye Meclisinin 04.08.2011 tarih 2011/71 sayılı kararı ile:

1)Kıyı kenar çizgisinden itibaren ilk 50m. içerisinde yer alan ve İstanbul III no'lu K.T.V.K. Bölge Kurulu'nun 18/11/2008 tarih ve 3360 sayılı kararı ile I. Derece Doğal Sit Alanı ilan edilen parsellere ilişkin olarak, Doğal Sit Alanı sınırlarının değiştirilerek konut alanına açılması,

2)İstanbul III no'lu K.T.V.K. Bölge Kurulu'nun 18/11/2008 tarih ve 3360 sayılı kararı ile II. Derece Doğal Sit Alanı ilan edilen Kuru Mutlak Tarım Alanlarının sınırlarının değiştirilerek konut alanına açılması,

3)İstanbul III no'lu K.T.V.K. Bölge Kurulu'nun 18/11/2008 tarih ve 3360 sayılı kararı ile belirlenen I. Derece Doğal Sit Alanı ve II. Derece Doğal Sit Alanlarının sınırlarının değiştirilmesi,

2863/5226 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa, 3621 sayılı Kıyı Kanununa. 5403 sayılı "Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununa ve 14/02/2009 tt. 1/5000 ölçekli plana aykırıdır.

Yukarıdaki hususlar dışında 1/1000 ölçekli plan yapım aşamasında çeşitli kurumlardan talep edilen kurum görüşlerinin 14/02/2009 tt. 1/5000 ölçekli planda kullanılan görüşlerden çok büyük farklılıklar gösterdiği tespit edilmiş olup, 14/02/2009 tt. 1/5000 ölçekli planda;

1. Orman Alanları ve Tarım Alanları sınırlarının güncellenmesi,

2. Kıyı kenar çizgisi verisinin eklenmesi ve kıyıdaki (0-100 m.) fonksiyonların yeniden düzenlenmesi,

3. Askeri Alan taramalarının eklenerek, Askeri alan lejantının değiştirilmesi,

4. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığınca Afet Bölgesi olarak tespit edilen alanlarının eklenerek, bu alanların yapılaşmaya konu olmayacak şekilde fonksiyonların yeniden düzenlenmesi

5. İSKİ ve DSİ görüşleri doğrultusunda dere güzergahları ve dere koruma bantlarının yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

Bu hususlarda öncelikle 1/1000 ölçekli plan aşamasında Sarıyer Belediyesi'nce temin edilen güncel kurum görüşlerine göre 14/02/2009 t.t.li 1/5000 ölçekli Gümüşdere-Kısırkaya Bölgesi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı'nın revize edilmesi gerekmektedir. " denilerek

Sarıyer Belediye Meclisinin ilgi (b) kararı ile uygun bulunarak tarafımıza iletilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi yazımız ekinde iletilmekte olup, yazımız ve eklerinin, 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14. maddeleri gereğince değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KONUNUN ÖZÜ: 1/1000 ölçekli Gümüşdere-Kısırkaya Bölgesi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı KOMİSYON İNCELEMESİ: Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 19/01/2012 gün ve 2011/ 4962070 -66633 sayılı yazısında; “

İlgi: a) Sarıyer Belediye Başkanlığı’nın 10/10/2011 tarih ve 71-14775 sayılı yazısı ve ekleri b) Sarıyer Belediye Meclisi’nin 04/08/2011 tarih ve 2011/71 sayılı kararı

c) 02/12/2011 tarih ve 4882936 sayılı yazımız

d) Sarıyer Belediye Başkanlığı’nın 20/12/2011 tarih ve 8057-18961 sayılı yazısı ve eki

14/02/2009 tt. 1/5000 ölçekli Gümüşdere-Kısırkaya Bölgesi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve bu planın tadilatları doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Gümüşdere-Kısırkaya Bölgesi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı teklifi, ilgi (a) yazı eki ile tarafımıza iletilen ilgi (b) İlçe Meclis kararı ile uygun görülerek 5216 sayılı yasanın 7.b maddesine göre gereği için Başkanlığımıza iletilmiştir.

İlgi (a) yazı ile Başkanlığımıza iletilen teklif 1/1000 ölçekli Gümüşdere-Kısırkaya Bölgesi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı, 14/02/2009 tt. 1/5000 ölçekli Gümüşdere-Kısırkaya Bölgesi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve bu planın tadilatları doğrultusunda incelenerek, ilgi (c) yazımız ile değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiştir.

TALEP

Sarıyer Belediye Başkanlığı’nın ilgi (d) yazısı ekinde Gümüşdere-Kısırkaya Bölgesi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı çalışmalarında kullanılmak üzere talep edilen D.S.İ 14. Bölge Müdürlüğü’nün görüşü tarafımıza iletilmiştir.

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 32-37)