DEĞERLENDİRME VE SONUÇ:

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 43-46)

KOMİSYON RAPORLARI

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ:

Arnavutköy Belediye Başkanlığı’nın ilgi (d) yazı ve ekleriyle Başkanlığımıza iletilen 14/03/2011 ve 08/05/2011 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Hadımköy Sanayi Bölgesi Uygulama İmar Planlarındaki plan notu değişikliği teklifleri, 16/08/2011 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Hadımköy Sanayi Bölgesi Nazım İmar Planı plan notu değişikliği doğrultusunda yapılmış olup, söz konusu 1/1000 ölçekli düzenlemeler uygun mütalaa edilmektedir. '' denilerek

İlgi (a) Arnavutköy Belediye Başkanlığı’nın yazısı ve ekleri 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik tekliflerine ilişkin dosya yazımız ekinde olup, konunun yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 3194 sayılı kanunun 8.maddesi ve 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14.maddelerine göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Arnavutköy İlçesi, Hadımköy Sanayi Bölgesi 1. Etap ve 2. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik teklifleri, teklife ilişkin alınan İlçe Meclis Kararı ve eki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan notu değişiklik teklifleri incelenmiş olup, söz konusu 1. Etap ve 2. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan notu değişiklik teklifleri 16.08.2011 t.t.li 1/5000 ölçekli plan doğrultusunda hazırlandığından Komisyonumuzca ilçesinden geldiği şekilde uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

Rapor No:

75 Tarih:

14.03.2012 Dosya No:

2012/584

KONUNUN ÖZÜ: Küçükçekmece, Sefaköy, DSİ İsale Hattının meri imar planlarına işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifi.

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğü’nün 06/03/2012 gün ve 2012-1948 sayılı yazısında; “

İLGİ: a)09.02.2012 gün ve 2012-143-326727 sayılı Küçükçekmece Belediye Başkanlığı’nın yazısı ve eki 02.01.2012 gün ve 2012/2 sayılı İlçe Meclis Kararı ve 1/1000 ölçekli teklif plan paftaları.

b)Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın, 20.08.2004 gün, S/89 sayılı genelgesi ve 20.08.2004 günlü, S/90 sayılı Başkanlık Oluru.

TALEP

Küçükçekmece Belediye Başkanlığı’nın ilgi (a) yazısı ve ekleri ile; Sefaköy-Yenibosna-Kocasinan DSİ İsale Hattı’nın Sefaköy Bölgesi sınırları içerisinde kalan kısmının meri planlara işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifine ait Meclis Kararı alındığı belirtilerek, söz konusu teklifin 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14. maddeleri uyarınca gereğinin yapılması talep edilmektedir.

İLÇE MECLİS KARARI

İlgi (a) yazı ekinde tarafımıza iletilen 02.01.2012 gün ve 2012/2 sayılı Küçükçekmece Belediyesi İlçe Meclis Kararı’nın Komisyon Görüşü bölümünde; “Sefaköy-Yenibosna-Kocasinan DSİ İsale Hattı’nın Sefaköy Bölgesi sınırları içerisinde kalan kısmının meri planlarına işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi değerlendirilmiş olup; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi komisyonumuzca uygun görülmüştür.” denilmektedir.

KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ

Teklife ilişkin işlem dosyasında; Çevre ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, İSKİ Genel Müdürlüğü, Ulaşım Planlama Müdürlüğü, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü, İstanbul Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün kurum görüşleri bulunmakta olup, bu görüşler aşağıda belirtildiği şekildedir;

İlgi a) yazı eki Çevre ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 14.Bölge Müdürlüğü’nün 09.12.2010 gün ve 2010-1248 sayılı yazısında;

“Bölge Müdürlüğümüzce İstanbulun içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak üzere inşa edilen "Sefaköy-Yenibosna-Kocasinan-Bahçelievler" ana isale hattının Sefaköy sınırları içinde kalan kısmı sayısal ortamda işlenmiş ve ekte gönderilmiştir. İsale hattının geçtiği güzergâhın yapılacak olan Sefaköy Revizyon Uygulama İmar Planında DSİ isale hattı olarak ayrılması hususunda; gereğini rica ederim.”

denilmektedir.

İlgi a) yazı eki Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü'nün, 23.08.2011 gün ve 126045-1578 sayılı yazısında;

“Söz konusu alan, Müdürlüğümüz tarafından hazırlattırılan, Afet İşleri Genel Müdürlüğü'nce 24.12.2007 tarihinde onaylanan Mikrobölgeleme Projesi kapsamındaki, İmar Planlarına Esas 1/2000 Ölç.

"Yerleşime Uygunluk Haritaları'nda kısmen "Uygun Alanlar(UA)", kısmen Düşük sıvılaşma riski (ÖA-lb), kısmen "Orta-düşük stabilite sorunu görülen Önlemli Alanlar(ÖA-2b)" kısmen "İnce yapay dolgu ile temsil edilen Önlemli Alanlar(ÖA-4b)" kısmen de "Orta-düşük stabilite sorunu görülen Önlemli Alanlar(ÖA-2b) ve İnce yapay dolgu (ÖA-4b) sorunlarını bir arada içeren Karmaşık Problemli Önlemli Alanlar(ÖA-6b)" lejantlı sınırlar içerisinde kalmaktadır. Bu alanlardan;

'UA' lejantlı alan; her ne kadar yapılaşmaya uygun alanlar olsa da, uygulama aşamasında yapılacak derin kazılarda stabilite sorunları görülebilir. Bu gibi yerlerde gerekli önlemler alınmalı ve uygun iksa projeleri hazırlanmalıdır.

'ÖA-lb' lejantlı alanlar; orta-düşük sıvılaşma riski, zeminin litolojisine bağlı sorunlar (kil, şilt, kum, çakıl vs.), yer altı suyu etkisi, zemin büyütmesi, temel kazılarında gevşek malzemenin kalınlığına bağlı olarak stabilite sorunları görülebilir. Bu nedenle, uygulama öncesinde yapılacak etütlerde ayrıntılı

çalışmalar yapılıp, oluşabilecek problemler ve oluşturacakları risklerin dereceleri saptanmalı, alınacak önlemler ayrıntılı olarak belirlenmelidir.

'ÖA-2b' lejantlı alan; orta-düşük stabilite sorunlarının görülebileceği alanlardır. Bu alanlar yumuşak zeminli yamaçlardan oluşurlar, stabiliteyi olumsuz etkileyebilecek eğime sahiptirler, kayma yüzeyleri 3-10m. arası derinliklerdedir ve yer altı suyu problemi içerirler. Bu nedenle; uygulama öncesi yapılacak etütlerde stabilite sorunu ayrıntılı olarak araştırılmalı ve gerekli görülen yerlerde zemin hareketi incelenerek uygulanabilecek projeler hazırlanmalıdır.

'ÖA-4b' lejantlı alan; ince yapay dolgu ile temsil edilirler. Yapay dolgular taşıyıcı olarak değerlendirilmediği için uygulama öncesi yapılacak zemin etüt çalışmalarında dolguların kalınlıkları ve yayılımları tespit edilmeli, yapılaşma aşamasında sıyrılmalı veya yapılar dolgu altındaki yeterli taşıma kapasitesine sahip tabakalara taşıttırılmalıdır. Ayrıca, bu alanlar ile ilgili ayrıntılı bilgiler ekteki rapor örneğinde yer almaktadır.

Sonuç İtibariyle, ilgi yazı talebiniz yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda değerlendirilmiş olup, yukarıda belirtilen hususların planlama aşamasında dikkate alınması, uygulama öncesinde yapılacak olan zemin etüt çalışmasının yukarıda ve raporda belirtilen hususları da içerecek şekilde yapılması ve bu doğrultuda uygulamaya gidilmesi koşuluyla, ilgi yazı talebi 1/1000 Ölç.U.İ.Planı tadilatının yapılması jeolojik olarak uygun görülmektedir.” denilmektedir.

İlgi a) yazı eki Ulaşım Planlama Müdürlüğü'nün, 05.09.2011 gün ve 2011-4591987-2892-129472 sayılı yazısında;

“KARAR: Küçükçekmece İlçesi, Sefaköy Bölgesi sınırları içerisinde yer alan Sefaköy-Yenibosna-Kocasinan DSİ İsale Hattı’nın mer’i planlara işlenmesi ve E:1.25 yapılanma koşullarında "Konut Alanı"nda kalan kısımlarının "Park Alanı" olarak düzenlenmesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi;

bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmaktadır.” denilmektedir.

İlgi a) yazı eki İstanbul Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 03.11.2011 gün ve 2011-141259 sayılı yazısında;

“İsale Hattı Koruma Alanı ile, Mareşal Fevzi Çakmak İlköğretimin dahil olduğu İlköğretim Tesis Alanının kesişim bölgesi {yola terk veya başka her hangi bir nedenle İlköğretim Tesis Alanından çıkarılmamak, öğrencilerin oyun alanı olarak kullanılmak, üzerine herhangi bîr yapı inşa edilmemek, okul binasının yıkılıp aynı yere yeniden yapılması veya takviye edilmesi ihtiyacına engel teşkil etmemek şartı ile) çift fonksiyonlu (hem İlköğretim Tesis Alanı hem de İsale Hattı Koruma Alanı olarak) kullanılmalıdır. İsale hattı güzergahının değiştirilmesi ihtiyacı hasıl olur ise, İlköğretim Tesis Alam ile kesişim yapmayacak şekilde değiştirilmelidir.” denilmektedir.

İlgi a) yazı eki İSKİ Genel Müdürlüğü'nün, 28.09.2011 gün, M.34.0.İBB.5.01.03.09.02- 310.01.04.01-402792 sayılı yazısında;

Söz konusu plan sahasının yüzeysel su kaynaklarımızın su toplama havzası dışında kalmakta olduğu belirtilerek 8 maddelik görüş belirtilmiştir.

DEĞERLENDİRME ve SONUÇ

İlgi (a) yazı ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 15.09.2010 gün ve 14647-12895-295368 sayılı yazısı ile Küçükçekmece Sefaköy 443 sayılı parselin ifrazından oluşan 11112 ve 11113 sayılı parsellerin arasından D.S.İ. İsale Hattının geçmekte olduğu belirtilerek 11113 sayılı parsele imar durumu düzenleneceğinden DSİ İsale Hattı’nın planlarda korunması için gerekli işlemlerinin yapılmasının istendiği belirtilmiştir.

Küçükçekmece Belediye Başkanlığı’nın ilgi (a) yazısı ve ekleri ile; Sefaköy-Yenibosna-Kocasinan DSİ İsale Hattı’nın Sefaköy Bölgesi sınırları içerisinde kalan kısmının meri planlara işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifine ait Meclis Kararı alındığı belirtilerek, söz konusu teklifin gereğinin yapılması talep edilmektedir.

İlgi (a) yazı eki Ulaşım Planlama Müdürlüğü, İSKİ Genel Müdürlüğü görüşünün olumlu olduğu, Çevre ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 14.Bölge Müdürlüğü, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün görüşünün şartlı olumlu olduğu görülmüştür. Küçükçekmece Belediye Başkanlığı’nın ilgi (a) yazısı ve ekleri ile; Sefaköy-Yenibosna-Kocasinan DSİ İsale Hattı’nın Sefaköy Bölgesi sınırları içerisinde kalan kısmının meri planlara işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile DSİ tarafından tarafımıza iletilen DSİ İsale Hattı’nın planlara aynen işlendiği görülmüştür. ” denilerek.

İlgi (a) yazı ve eki 1/1000 ölçekli plan paftaları yazımız ekinde olup; yazımız ve eklerinin yürürlükteki yasa ve yönetmelikler, ilgi (b) Başkanlık onayı ve genelgesi ile 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14.

maddesine göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 43-46)