KARARA KATILMIYORUM KARARA KATILMIYORUM. KARARA KATILMIYORUM

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 61-69)

KOMİSYON RAPORLARI

KARARA KATILMIYORUM KARARA KATILMIYORUM. KARARA KATILMIYORUM

MUHALEFET ŞERHİ: İtiraz Uygun

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

Rapor No:

80 Tarih:

14.03.2012 Dosya No:

2012/523

KONUNUN ÖZÜ: Arnavutköy İlçesi, Hadımköy 376 parsel

KOMİSYON İNCELEMESİ: Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 16/02/2012 gün ve 1614 sayılı yazısında; “

İlgi: a) Arnavutköy Belediye Başkanlığı’nın 19/12/2011 gün ve M.34.3.ARN.0.34/310.01.02- 1799/65284-GD:13954 sayılı yazısı ve ekleri.

b) İstanbul Valiliği, İl Tarım Müdürlüğü’nün 21/11/2008 gün ve 214-23527-5796 sayılı kurum görüşü.

c) Yazı İşleri Müdürlüğü’nde 12/01/2011 gün ve 6283 sayı ile kayıtlı dilekçe.

d) 07/06/2011 gün ve TN:3736241 sayılı Başkanlık Makamına yazımız.

e) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15/06/2011 gün ve 1311 sayılı kararı.

İTİRAZ KONUSU:

Arnavutköy İlçesi, 22/11/2010 onanlı 1/5000 ölçekli Hadımköy Sanayi Bölgesi Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Hadımköy Sanayi Bölgesi II. Etap Uygulama İmar Planı, 08/05/2011 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onaylanmıştır. Söz konusu uygulama imar planı, 27/05/2011–27/06/2011 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkartılarak ilan edilmiştir. Yasal askı süresi içinde ilgilisi tarafından Arnavutköy Hadımköy 376 parselin özel mülkiyette kaldığı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve bu plan doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında sehven mera alanı olarak gösterildiğinden bahisle söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planına itirazda bulunulmuştur.

MÜLKİYET:

Arnavutköy İlçesi Hadımköy 376 parselin büyüklüğü 7781.90 m2 olup; ilgi (a) yazı ekinde ibraz edilen tapu senedine göre söz konusu parselin şahıs mülkiyetinde olduğu görülmektedir.

MER’İ PLANLARDAKİ DURUM:

22/11/2010 onanlı 1/5000 ölçekli Hadımköy Sanayi Bölgesi Nazım İmar Planında itiraz konusu olan Arnavutköy Hadımköy 376 parsel Mera Alanında kalmaktadır.

08/05/2011 onanlı 1/1000 ölçekli Hadımköy Sanayi Bölgesi II. Etap Uygulama İmar Planında ise söz konusu parselin büyük bir bölümü Mera Alanında, küçük bir bölümü ise 30 metrelik Yol Alanında kalmaktadır.

İLÇE MECLİS KARARI:

İlgi (a) yazı eki Arnavutköy Belediye Başkanlığı İmar Komisyonunun 11/10/2011 gün ve 2011/68 sayılı kararında “Arnavutköy İlçesi, Hadımköy Sanayi Bölgesi II. Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Hadımköy 376 parsele yapılan itiraz incelenmiş olup, İl Tarım Müdürlüğü’nün yazısına istinaden mera alanından park alanına alınması komisyonumuzca uygun görülmüştür.” denilmektedir.

İlgi (a) yazı eki Arnavutköy Belediye Meclisi’nin 12/10/2011 gün ve 170 sayılı kararında ise

“Hadımköy 376 parsele ilişkin plan itirazı ile ilgili imar komisyonunun 2011/68 sayılı raporunun komisyon görüşünde yer alan ‘mera alanından’ ifadesinin ‘mera alanında kalan kısımların’ şeklinde düzeltilerek kabulü, Arnavutköy Belediye Meclisi’nin 1. Dönem, 3. Toplantı Yılı, Ekim Ayı Toplantısının 12 Ekim 2011 Çarşamba günü yapılan 8. Birleşimi, 1. Oturumunda OYBİRLİĞİ ile kararlaştırılmıştır.” denilmektedir.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ:

İlgi (a) yazı eki Arnavutköy Belediye Başkanlığı’nın 12/10/2011 gün ve 170 sayılı Meclis Kararı ile tarafımıza iletilen Hadımköy 376 parselde 08/05/2011 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Hadımköy Sanayi Bölgesi II. Etap Uygulama İmar Planında söz konusu parselin yasal askı sürecinde yapılan itiraz sonucunda büyük bir bölümünün “Mera Alanı”ndan çıkarılarak “Park Alanı” olarak düzenlendiği görülmektedir.

Hadımköy 376 parseli de içine alan bölgede 1/5000 ölçekli nazım imar planı çalışmaları yapım aşamasında, ilgili mevzuat ve kanunlar çerçevesinde 42 birimden kurum görüşleri talep edilmiş olup; ilgi (b) İstanbul Valiliği, İl Tarım Müdürlüğü’nün 21/11/2008 gün ve 214-23527-5796 sayılı kurum görüşü doğrultusunda 22/11/2010 onanlı 1/5000 ölçekli Hadımköy Sanayi Bölgesi Nazım İmar Planı’nda söz konusu parsel “Mera Alanı” olarak korunmuştur. 22/11/2010 onanlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı doğrultusunda hazırlanan 08/05/2011 onanlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında da ilgili kurum görüşüne göre Hadımköy 376 parselin büyük bir kısmı “Mera Alanı” olarak küçük bir kısmı ise “Yol Alanı” olarak söz konusu plana işlenmiştir.

Ayrıca söz konusu Hadımköy 376 parselin ilgilisi tarafından, 22/11/2010 onanlı 1/5000 ölçekli nazım imar planının yasal askı sürecinde ilgi (c) dilekçe ile itiraz edilmiş ve ilgi (d) yazımızla İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilmiş olup, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ilgi (e) kararı ile bahsi geçen itiraz dilekçesi uygun bulunmamıştır.

İlgi (a) yazı ve ekleri ile Başkanlığımıza iletilen, Hadımköy 376 parseldeki değişikliği içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı düzenlemesi, meri 1/5000 ölçekli nazım imar planında söz konusu parseldeki plan kararına aykırılık teşkil etmektedir. '' denilerek

İlgi (a) Arnavutköy Belediye Başkanlığı’nın yazısı ve ekleri 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik tekliflerine ilişkin dosya yazımız ekinde olup, konunun yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 3194 sayılı kanunun 8.maddesi ve 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14.maddelerine göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Arnavutköy İlçesi, Hadımköy 376 parsel sayılı yere ilişkin Hadımköy Sanayi Bölgesi 2. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yapılan itiraz, itiraza ilişkin alınan İlçe Meclis Kararı ve eki plan paftası incelenmiş olup, itiraz edilen yerle alakalı öncelikle 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının tadil edilmesi gerektiğinden ilçesine iadesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

Rapor No:

81 Tarih:

14.03.2012 Dosya No:

2012/592 KONUNUN ÖZÜ: Sancaktepe İlçesi, 1958 parsel,6258 ada 26 parsel, 6483 ada 1,2,3,4,5,6,7 parseller,6588 ada 3,4,5,6,12,13,14,15 parseller,12 ada 13,14 parseller ve 320 parsele ilişkin imar transferi hk.1/5000 ölç.

NİP.değ.teklifi

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğü’nün 06/03/2012 gün ve 1168-2203 sayılı yazısında; “

İlgi :a) Sancaktepe Belediye Başkanlığı’nın 07.12.2011 gün, M.34.6.SAN.0.13.00.00-

2011/310.0104/2011/479200-1475-22099 sayılı yazısı ve eki 1/5000 Nazım İmar Planı değişiklik teklifi paftaları.

b) 09.01.2012 gün M.34.0.İBB.0.13.41.310.01.04/2011-16719-261 sayılı Başkanlık Makamına yazımız.

c) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.01.2012 gün 172 sayılı kararı.

d) Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 20.8.2004 gün, S/89 sayılı genelgesi ve 20.8.2004 günlü, S/90 sayılı Başkanlık Oluru.

İlgi a) yazı ile, Sancaktepe İlçesi, 1958 parsel, 6258 ada 26 parsel, 6483 ada 1,2,3,4,5,6,7 parseller,6588 ada 3,4,5,6,12,13,14,15 parseller, 12 ada 13,14 parseller ve 320 parsele ilişkin imar transferi düzenlemesine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi 3194 sayılı yasanın 8. maddesi 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7b ve 14. maddeleri gereği tarafımıza iletilmiştir.

İlgi a) yazı eki 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı değişiklik teklifi incelenerek, ilgi b) yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiştir. İlgi c) Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile; ‘‘1958 parselde toplam iskan edilebilir inşaat alanı 6483 ada (E:1.0), 6258 ada 26 parsel (E:1.65) , 6588 ada 3-4-5-6-12-13-14-15 parseller (E:1.0), 12 ada 13-14 parsellerin (E:1.10) meri planda verilen iskan edilebilir inşaat alanlarının toplamına, 1958 parselin meri plandaki iskan edilebilir inşaat alanının eklenmesiyle bulunan değeri aşamaz.’’ plan notunun eklenmesiyle tadilen uygun görülmüştür.

Ancak ilgi c) Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile eklenen plan notunun, ilgi a) yazı eki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi paftalarından, F22d24c paftasındaki lejant ve planlama alanı içinde yazılan 600 ki/ha yapılanma koşulu ve ‘‘Tasdik sınırları içerisinde yer alan 1958 parselin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında yoğunluk değeri net 600 ki/ha üzerinden hesaplanacak olup, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanacak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında KAKS değeri 2,14 üzerinden hesaplanacaktır.” şeklindeki 6 nolu plan notu ile çeliştiği görülmekte olup 600 k/ha yapılanma koşulunun ve söz konusu plan notunun iptal edilmesi gerektiği düşünülmektedir. '' denilerek

İlgi a) yazı eki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi ekte olup; yukarıda açıklanan hususlar doğrultusunda yazımız ve eklerinin ilgi d) Başkanlık onayı ve genelgesi, yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 5216 sayılı yasanın 7-b ve14.maddelerine göre yeniden değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Sancaktepe İlçesi, 1958 parsel,6258 ada 26 parsel, 6483 ada 1,2,3,4,5,6,7 parseller,6588 ada 3,4,5,6,12,13,14,15 parseller,12 ada 13,14 parseller ve 320 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi ve teklife dair alınan 13.01.2012 gün 172 sayılı İBB Meclis Kararı incelenmiş olup, teklif 1/5000 ölçekli plan paftasında yer alan 600 kişi/ha yapılanma koşulu ve 6 nolu plan notunun iptal edilmesi ve yapılan bu düzeltme ile birlikte 13.01.2012 gün 172 sayılı İBB Meclis Kararının uygulanması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

KARARA KATILMIYORUM. KARARA KATILMIYORUM. KARARA KATILMIYORUM.

MUHALEFET ŞERHİ: 13.01.2012 gün ve 172 sayılı karara katılmadığımdan.

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

Rapor No:

82 Tarih:

14.03.2012 Dosya No:

2012/348

KONUNUN ÖZÜ: Çatalca İlçesi İzzettin Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi KOMİSYON İNCELEMESİ: Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 13/02/2012 gün ve 1592 sayılı yazısında; “

İlgi: a) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.10.2007 tarih ve 2008 sayılı Kararı.

b) 12.01.2009 tarih ve TN 1205061 sayılı Başkanlık Katına yazımız

c) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.02.2009 tarih ve 114 sayılı kararı d) 26.08.2009 tarih ve TN 1941956 sayılı dağıtım yazımız

e) Harita Müdürlüğünün 09.10.2009 tarih ve TN:2104030 sayılı yazısı ve eki

f) Çatalca Belediye Başkanlığının 07.10.2009 tarih ve M.34.6. ÇAT.0.13.00.00/212- 6961 sayılı itiraz yazısı

g) Başkanlık Makamına 11.08.2010 tarih ve TN 3238294 sayılı yazımız

h) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.11.2010 tarih ve 2381 sayılı kararı ı) İl Tarım Müdürlüğüne 05.07.2010 tarih ve TN 3077123 sayılı yazımız

i) İl Tarım Müdürlüğünün 27.07.2010 tarih ve B.12.4.İLM.0.34.00. 01/101.02-17561- 4212 sayılı yazısı

j) İl Tarım Müdürlüğüne 01.09.2010 tarih ve TN 3310112 sayılı yazımız

k) İl Tarım Müdürlüğünün 28.09.2010 tarih ve B.12.4.İLM.0.34.00.01/101.02-22220 5277 sayılı yazısı

l) 14/12/2010 gün ve TN 3644494 sayılı Başkanlık Makamına yazımız

m) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.02.2011 tarih ve 255 sayılı Kararı.

n) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.02.2011 tarih ve 256 sayılı Kararı.

p) Çatalca Belediye Başkanlığı’nın 01.11.2011 gün ve M.34.3.ÇAT.0.37-310.10/1418- 8606 sayılı yazısı ve eki 05.08.2011 gün ve 2011/76 sayılı Meclis Kararı ve 1/1000 ölçekli Teklif plan paftaları ve kurum görüşleri

Talep:

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ilgi (c) kararı ile aynen kabul edilerek, Büyükşehir Belediye Başkanınca 15.06.2009 tarihinde onaylanan 1/5000 Ölçekli İzzettin Mahallesi Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan teklif 1/1000 Ölçekli İzzettin Mahallesi Yerleşik Alan Uygulama İmar Planı, ilgi (p) yazı eki İlçe Meclis Kararı ile de uygun görüldüğü belirtilerek 5216 sayılı yasanın ilgili maddelerine göre onaylanmak üzere başkanlığımıza iletilmiştir.

Meri Plan Durumu:

Müdürlüğümüzce hazırlanan 1/5000 Ölçekli İzzettin Mahallesi Nazım İmar Planı, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.02.2009 tarih ve 114 sayılı kararı ile uygun görülerek, 15.06.2009 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanmıştır.

Meri 1/5000 Ölçekli Plan Süreci:

İzzettin Mahallesi sınırları içerisinde, 22.08.2006 t.t.li 1/100.000 Ölçekli İstanbul İl Çevre Düzeni Planına uygun olarak; Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri ilçelerine ait orman köyleri ile mahalle statüsüne geçmiş köylerinin bir an önce onaylı bir plana kavuşması için alınan ilgi (a) Meclis Kararı doğrultusunda 15. 06.2009 onaylı 1/100.000 ölçekli İstanbul İl Çevre Düzeni Planı ile eşgüdümlü hazırlanan 1/5000 ölçekli İzzettin Mahallesi Nazım İmar Planı teklifi, ilgi (b) yazı ile İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilmiş olup, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ilgi (c) kararı ile aynen kabul edilerek, Büyükşehir Belediye Başkanınca 15.06.2009 tarihinde aynen onanmış ve ilgi (d) yazımız ile dağıtımı yapılmıştır.

Söz konusu 1/5000 ölçekli plan, yürürlükteki yasal mevzuat gereği, Harita Müdürlüğü’nün ilgi (e) yazı ekinde tarafımıza iletilen askı tutanağı doğrultusunda, 07.09.2009 – 07.10.2009 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır.

1/5000 ölçekli plana askı süresi içinde Çatalca Belediyesi’nin ilgi (f) itiraz yazısı ile itiraz edilerek köy yerleşik alanının genişletilerek yeni köy yerleşik alanı ve yeni gelişme alanları önerilmesi, 18. madde uygulama sınırının kaldırılması, mutlak tarım alanlarının Doğal ve Kırsal Karakteri Korunacak Alan olarak

düzeltilmesi, kamu yararına olan konut dışı yapılarda emsal değerinin artırılması talepleriyle itiraz edilerek ve ayrıca plan notlarında değişiklik talep edilmiş, söz konusu itirazın Müdürlüğümüzce incelenmiş ve değerlendirilerek karar alınmak üzere ilgi (g) Başkanlık Makamına yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş olup bunun akabinde ilgi (h) Meclis Kararı alınmıştır.

İlgi (h) Meclis Kararında; “Çatalca ilçesi, İzzettin Mahallesi, 1/5000 ölçekli N.İ.Planına yapılan itiraz incelenmiş olup 15.06.2009 tt.li plandaki mutlak tarım alanı sınırlarının İl Tarım Müdürlüğü tarafından 14.07.2008 tarih 4802 sayılı İl Tarım Müdürlüğü görüşü ve 11/10/1990 tarih 9467 sayılı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Etüt ve Proje Dairesi Başkanlığı görüşü dikkate alınarak tekrar değerlendirilmesi için müdürlüğüne iadesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.” denilmiştir.

İlgi (h) Meclis Kararı doğrultusunda, Müdürlüğümüzce ilgi (ı) yazımız ile İstanbul İl Tarım Müdürlüğünden İstanbul İli, Çatalca ilçesi mahalle ve köy idari sınırlarını kapsayan planlama çalışmalarında kullanılmak üzere 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun “Geçici Madde 1” ve “Geçici Madde 4” kapsamında izinlendirilmiş olan ve başvuru yapılıp halihazırda değerlendirilme aşamasında olan arazilerin Köy-Mahalle, pafta ve parsel numaralarını içeren liste istenmiş olup, İl Tarım Müdürlüğü’nün ilgi (i) kurum görüş yazısı ile söz konusu liste tarafımıza iletilmiştir. Bu listenin Müdürlüğümüzce incelenmesi neticesinde; 1/5000 ölçekli İzzettin Mahallesi Nazım İmar Planı onama sınırı içinde izinlendirilmiş veya başvuru yapılıp halihazırda değerlendirilme aşamasında olan herhangi bir parsel bulunmadığı tespit edilmiş ve bunun akabinde ilgi (j) yazımız ile İstanbul İl Tarım Müdürlüğünden İstanbul İli, Çatalca ilçesi mahalle ve köy idari sınırlarını kapsayan planlama çalışmalarında kullanılmak üzere 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun 13. Maddesi kapsamında Çatalca ilçe sınırları dahilinde izinlendirilmiş olan arazilerin Köy-Mahalle, pafta ve parsel numaralarını içeren liste istenmiştir. Söz konusu liste İstanbul İl Tarım Müdürlüğü ilgi (k) kurum görüş yazısı ile tarafıza iletilmiş olup, bu listenin incelenmesi neticesinde 1/5000 ölçekli İzzettin Mahallesi Nazım İmar Planı onama sınırı içinde 13. Madde kapsamında izinlendirilmiş herhangi bir parsel bulunmadığı tespit edilmiştir.

İl Tarım Müdürlüğü’nün ilgi (i) ve ilgi (k) kurum görüşleri, İlgi (h) Meclis Kararı doğrultusunda değerlendirilerek karar alınmak üzere ilgi (l) Başkanlık Makamına yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisine, ilgi (g) Başkanlık Katına yazımız ile birlikte yeniden incelenmek ve karar alınmak üzere sunulmuş ve bu doğrultuda Büyükşehir Belediyesince alınan ilgi (m) Meclis Kararında; “Çatalca ilçesi, İzzettin Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’na itirazlar incelenmiş olup plan notlarının 1/1000 planının yapımı aşamasında uyulacak hükümler bölümünün 5.maddesinin ve konut alanları bölümünde verilen minimum parsel ifraz büyüklüğü ibarelerinin iptal edilmesi, 17. Maddesinde “35m2” ibaresinin,

“45m2” olarak düzeltilmesi, 17.3 maddesinin “ Parsel alanı içerisinde konut yapısından ayrı olarak yapılacak kümes, ahır, ağıl, su ve yem depoları, hububat depoları vb. müştemilat yapılabilir. Toplam alanı parsel alanının %25’ini ve 500m2’yi aşmayan müştemilat yapıları emsale dahil değildir.” şeklinde yeniden düzenlenmesi, konut alanları bölümüne “Bu alanlarda h=2 kat olup minimum ifraz büyüklüğü 1/1000 ölçekli planda belirlenecektir.”, “Planlama alanında yapılacak imar uygulamalarında içinde mevcut yapının (plana esas halihazır haritada işlenmiş olan) olduğu parsellerde minimum ifraz şartı aranmaz.” plan notlarının eklenmesi, plan notlarında “İSKİ Havza Koruma Alanlarındaki Tarım Alanları” başlığı dışında; Şehir Planlama Müdürlüğü tarafından uygun görülen değişiklik ve ilavelerinin yapılması, 1/5000 ölçekli planın

“İzzettin Mahallesi ve Yakın Çevresi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı” olarak yeniden isimlendirilmesi” ne ilişkin 1/5000 ölçekli Plan değişikliği Büyük Şehir Belediye Başkanlığınca 20.04.2010 tarihte onaylanmıştır.

İlgi (g) Başkanlık Katına yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş olan ve ilgi (m) Meclis Kararında; ”…Şehir Planlama Müdürlüğü tarafından uygun görülen değişiklik ve ilaveler…”

şeklinde ifade edilen değişikler;

· “1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarının Yapımı Aşamasında Uyulacak Hükümler” başlığı altında yer alan 6. Maddesi “Planlama alanının tamamında eğimden dolayı açığa çıkan birinci bodrum kat iskân edilebilir. İskân edilen bodrum kat emsale dâhil edilecektir. Eğimden dolayı birden fazla bodrum katın açığa çıkması halinde, açığa çıkan bodrum kat, ortak alan (sığınak, kömürlük, tesisat, otopark vb.) olarak kullanılacaktır.” kaldırılarak yerine “Planlama alanının tamamında eğimden dolayı açığa çıkan en fazla 1. ve 2. bodrum katlar iskan edilebilir. İskan edilen bodrum katlar emsale dahil edilecektir. Diğer bodrum katlar ortak alan (sığınak, kömürlük, tesisat, otopark, v.b.) olarak kullanılacaktır.” notunun eklenmesi,

· “1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarının Yapımı Aşamasında Uyulacak Hükümler” başlığı altında yer alan 17. Maddesinin 17.4. nolu alt maddesi “Korunması gereken tarım alanlarına bitişik olan konut parsellerindeki bina yaklaşma mesafesi, bu alanların sınırlarına 20m. den az olamaz.” kaldırılarak yerine “Tarım alanlarına bitişik olan konut parsellerindeki bina yaklaşma mesafesi, bu alanların sınırlarına 20m. den az olamaz. Ancak söz konusu parsel derinliğinin bu

şartlarda yapılaşmaya uygun olmaması durumunda, bina derinliği en çok 7m olacak şekilde yapı yaklaşma mesafesi minimum 5m’ye kadar azaltılabilir.” notunun eklenmesi,

· Belediye hizmet alanlarıyla ilgili olarak, plan notlarının 22. maddesinin 22.8. nolu alt maddesi

“İtfaiye- Zabıta-Garaj Birimleri, Spor Tesisleri, Sağlık Tesisleri, Sosyal Tesisler, Yeşil Alanlar, Kütüphane, Halk Eğitim Merkezi, Kültür Tesisi Birimleri, Tahıl ve Hububat Deposu Gibi Belediye Hizmetleri İle İlgili Tesisler Yapılabilir.” kaldırılarak yerine “Belediye Hizmet Alanları: Bu alanlarda; Köy veya mahalle yerleşmesine hizmet edebilecek nitelikte, içinde sosyal tesis, kültürel tesis, halk eğitim ve idari tesis birimlerinin birlikte yer aldığı, köy-mahalle konağı, belediyeye ait kültürel tesisler, kütüphane, bilgi-beceri-meslek edindirme kursları gibi eğitim ve kültür yapıları, belediyeye ait idari birim şubeleri, muhtarlık gibi yönetim yapıları, semt ölçeğinde küçük ölçekli sağlık tesisleri ve belediye birimleri yer alabilir. Ayrıca; açık alan kullanımı gerektiren kullanımlar (garaj, şantiye, su deposu v.b.) yer alabilir. Tahıl ve hububat deposu gibi belediye hizmetiyle ilgili tesisler yapılabilir” plan notunun eklenmesi,

· Teknik Altyapı Alanlarıyla ilgili olarak, plan notlarının 22. maddesinin 22.11. nolu alt maddesi

“Bu alanlarda enerji, iletişim, ulaşım, içme ve atık su vb. kentsel yerleşmelerin teknik altyapısına hizmet eden kurum ve kuruluşların (İSKİ, TEİAŞ, DSİ, BOTAŞ, İETT vb.) tesisleri yer alabilir. İlgili kurum ve kuruluşların uygun görüşleri alınmak koşulu ile İstanbul Büyükşehir belediyesi tarafından onaylanacak avan projeye göre uygulama yapılacaktır.” kaldırılarak yerine

“Teknik Altyapı Alanları: Bu alanlarda enerji, iletişim, ulaşım, içme ve atık su vb. kentsel yerleşmelerin teknik altyapısına hizmet eden kurum ve kuruluşların (İSKİ, TEİAŞ, DSİ, BOTAŞ, İETT vb.) tesisleri yer alabilir. İlgili kurum ve kuruluşların uygun görüşleri alınmak koşulu ile İstanbul Büyükşehir belediyesi tarafından onaylanacak avan projeye göre uygulama yapılacaktır. TEDAŞ’ın trafo yerleri talep etmesi halinde, yürürlükteki imar planlarında da bu amaca uygun alan ayrılmadı ise, bu talebin plan bütünündeki park alanlarının +0.00 kotu üstünde karşılanması sağlanacaktır. Bu konuda trafo parseli ihdas etmeye belediyesi yetkilidir.”

plan notunun eklenmesi,

· “1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarının Yapımı Aşamasında Uyulacak Hükümler” başlığı altında yer alan 23. Maddesi “Ağaçlandırılacak Alanlar: Ağaçlandırılacak Alan Olarak Ayrılan alanlarda, meyvecilik başta olmak üzere, mülkiyet sahibi tarafından ağaçlandırılması kaydıyla;

gezi, dinlenme, seyir, piknik alanı, oturma alanı, yürüme parkurları, ilgili belediyesinden uygun görüş alınması şartıyla izin verilir.” kaldırılarak yerine “Ağaçlandırılacak Alanlar:

Ağaçlandırılacak alan olarak ayrılan alanlarda, meyvecilik başta olmak üzere, mülkiyet sahibi tarafından ağaçlandırılması kaydıyla; gezi, dinlenme, seyir, piknik alanı, oturma yerleri, yürüme parkurları, ilgili belediyesinden uygun görüş alınması şartıyla izin verilir. Bu alanlarda sökülüp takılabilen bağ bahçe evi ve müştemilatlarından başka tesis yapılamaz. Kalıcı olmayan bu yapılardaki maksimum yükseklik h=4,50 m’yi, toplam inşaat alanı 250 m2’yi ve maksimum emsal E=0,04’ü geçemez ” plan notunun eklenmesi,

· “1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarının Yapımı Aşamasında Uyulacak Hükümler” başlığı altında yer alan 25. maddesi “Havza orta ve uzun mesafeli koruma alanlarında ayrılmış olan;

ilköğretim, yönetim merkezleri, belediye hizmet, teknik altyapı, spor tesisleri, sosyal tesisler, dini tesis, sağlık tesisi v.b. kamu yararına olan konut dışı yapılarda KAKS: 0,20’yi aşamaz.” ve 26. maddesi “İSKİ Mevzuatına göre yerleşilebilir alanın tamamında verilen KAKS değerlerinin

ilköğretim, yönetim merkezleri, belediye hizmet, teknik altyapı, spor tesisleri, sosyal tesisler, dini tesis, sağlık tesisi v.b. kamu yararına olan konut dışı yapılarda KAKS: 0,20’yi aşamaz.” ve 26. maddesi “İSKİ Mevzuatına göre yerleşilebilir alanın tamamında verilen KAKS değerlerinin

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 61-69)