KOMİSYON RAPORLARI

88  Download (0)

Tam metin

(1)

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

Rapor No:

22 Tarih:

14.01.2015 Dosya No:

2014/1755 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

KONUNUN ÖZÜ: NİP-5539 PİN Numaralı 1/5000 Ölçekli Ataşehir İlçesi, Mustafa Kemal ve Aşık Veysel Mahalleleri Nazım İmar Planı Teklifi

KOMİSYON İNCELEMESİ:Şehir Planlama Müdürlüğünün 07/ 11 /2014 gün ve 2014/8148 BN:7962 sayılı yazısında;

"İlgi: a) 06.10.2009 gün ve 2009/2076018 sayılı Başkanlık Oluru.

b) 09.12.2009 gün ve S/2292871 sayılı yazımız.

c) 06.10.2011 gün ve S/4692629 sayılı yazımız.

d) 31.01.2013 gün ve 980774 sayılı Meclise Takdim yazımız.

e) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.09.2013 gün ve 1801 sayılı kararı.

f) 30.05.2014 gün ve 540629 sayılı yazımız.

g) Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün 24.07.2014 gün ve 2302 sayılı yazısı.

23.07.2004 tarihinde yürürlüğe giren 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7. maddesinin b bendi ile; “Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, Büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak...” Büyükşehir Belediyesi’nin görev, yetki ve sorumlulukları arasında sayılmıştır.

22.03.2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5747 sayılı ‘Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’

doğrultusunda oluşturulan Ataşehir İlçe Belediyesinin idari sınırları içerisinde bulunan parçacıl planlar gerek yoğunluk kademelenmesi, gerek sosyal ve teknik donatı alanlarının yetersizliği ve yer seçim kararları, gerekse nüfus yoğunluk değerleri açısından kendi içerisinde bütünlük arz etmemektedir. Diğer taraftan, mevcut nazım imar planlarına uygun olarak uygulama imar planlarının yapılmaması, alanın büyük kısmının ıslah imar planları ile gelişmiş olması ve söz konusu ıslah imar planları üzerinden uygulama yapılıyor olması nedeniyle ilçe genelinde sağlıksız bir kentsel gelişme süreci yaşanmıştır. Ayrıca 6306 sayılı ‘Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un Dördüncü Bölüm 23.

Maddesi’nde; “24/2/1984 tarihli ve 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.” İfadesi yer almaktadır.

5747 sayılı kanun doğrultusunda Ataşehir Belediyesi’nin kurulması ile; Ümraniye ilçe sınırları içerisinde bulunan Mustafa Kemal ve Namık Kemal Mahalleri O-4 Çamlıca-Anadolu Kavşağı Bağlantı Yolu sınır kabul edilerek ikiye bölünmüş olup, O-4 Çamlıca-Anadolu Kavşağı Bağlantı Yolunun güneyinde kalan kısımları Ataşehir Belediyesi sınırları içerisinde kalmaktadır. Mustafa Kemal Mahallesi’nin ve Namık Kemal Mahallesi’nin Ataşehir İlçesi sınırları içerisinde kalan kısımları 5747 sayılı kanun sonrasında Mustafa Kemal ve Aşık Veysel Mahalleleri olarak adlandırılmıştır. 3001 caddesi Mustafa Kemal ve Aşık Veysel Mahalleleri arasında sınır oluşturmaktadır.

Yaklaşık 102 ha.’lık büyüklüğe sahip olan planlama alanı, O-4 Çamlıca-Anadolu Kavşağı Bağlantı Yolunun güneyinde ve İstanbul metropolünün hızla gelişen yoğun konut alanları arasında yer almaktadır.

Planlama alanında bulunan mahallelerden sadece Namık Kemal Mahallesini içeren alanda 13.02.1998 t.t.li 1/5000 ölçekli Ümraniye Merkez Revizyon Nazım İmar Planı bulunmakta olup, Mustafa Kemal Mahallesini içeren alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nın bulunmamaktadır. Mustafa Kemal Mahallesini içeren alana ilişkin mer’i 26.03.1987 t.t.’li Islah İmar Planı ve 16.03.1989 t.t.li Üsküdar Örnek Mahallesi Islah İmar Planı bulunmakta olup, söz konusu ıslah planlarının güncelliğini yitirmiş olması, günümüz şartlarındaki ihtiyaçlara cevap verememesi, sağlıksız gelişmeye neden olması gibi nedenlerle 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının hazırlanması gerekliliği hasıl olmuştur.

Ayrıca, 17 Ağustos 1999 depreminden sonra Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın 15.10.1999 gün ve 12297-10 sayılı genelgesi ile meri imar planlarının yeniden hazırlanacak zemin etüdleri çerçevesinde revizyonu veya yeniden üretilmesi gerekliliği de tarafımıza iletilmiştir. Bu kapsamda bölgeye ilişkin olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Zemin ve Deprem İnceleme Müdürlüğü tarafından hazırlanarak Afet İşleri Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan İstanbul İli 1/5000 ölçekli jeolojik ve jeoteknik etüd raporu (Anadolu Yakası) ve eki paftaları 04.03.2001 gün ve 580 sayılı yazıları ile Müdürlüğümüze iletilmiştir.

(2)

Yine, zemin ve yerleşime uygunluk konularında, 1/5000 ölçekli plan çalışmalarında altlık olarak kullanılmak üzere, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve 19.01.2010 tarihinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından onaylanan Anadolu Yakasına ait Mikrobölgeleme Projesi çalışması bulunmaktadır.

15.06.2009 onanlı İstanbul Çevre Düzeni Planı kararları doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Ataşehir İlçesi, Mustafa Kemal ve Aşık Veysel Mahalleleri Nazım İmar Planı çalışmalarında; 1/5000 ve 1/1000 ölçekli halihazır paftalar kullanılarak analitik etüdler (arazi kullanım, kat adetleri, bina cinsleri, bina durumları, yapı cinsleri vb.) yapılmış ve bu etüd çalışmalarından elde edilen bilgiler bilgi işlem ortamında tablolaştırılıp veri tabanı oluşturulmuş, doğal yapı analizi (topoğrafya, iklim, eğim vb.), jeolojik ve jeoteknik etüdler ve arazi kullanım durumu da düzenlenerek gerekli sentezler hazırlanmıştır. Ayrıca demografik yapı analizleri ve sosyo-ekonomik yapı analizleri de tamamlanmıştır. Yapılan tüm analizler ve sentez ışığında üst ölçekli planlama kararları bütün yönleriyle değerlendirilerek kapsamlı bir çalışma yürütülmüştür. Planlama alanının çevresinde yer alan imar planları ile bütünlük sağlayacak şekilde ilişkisi kurularak mevcutta var olan sosyal ve teknik donatı alanları değerlendirilmiş, plan için öngörülen nüfusla orantılı olarak yeni sosyal ve teknik donatı alanları önerilmiş olup, sosyal ve teknik donatı alanlarının şahıs parsellerine gelen kısımlarında imar hakkı transferi önerilmiştir. Yine, Ataşehir İlçesi bütünündeki ulaşım kademelenmesi ve bağlantıları göz önünde bulundurularak planlama alanı içerisinde kademelenme sağlayacak şekilde ulaşım sistemi önerilmiştir.

Ayrıca, ilgi (b) yazımız ile talep edilen kurum görüşlerinin güncellenmesi amacıyla ilgi (c) yazımız ile söz konusu plan çalışmalarında değerlendirilmek üzere kurumlardan planlama alanına ilişkin talep, proje ve yatırımları hakkında görüşlerinin tarafımıza iletilmesi istenilmiş olup, Ataşehir Belediye Başkanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İSKİ Genel Müdürlüğü’nün, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, İstanbul Valiliği ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü başta olmak üzere 48 adet kurum ve kuruluştan görüş alınmıştır.

Ataşehir İlçesi genelinde plan bütünlüğünün sağlanması amacıyla ilgi (a) Başkanlık Oluru doğrultusunda, kurum ve kuruluş görüşleri alınarak, ilgili mevzuat, şehircilik ilkeleri ve planlama esasları kapsamında hazırlanan 1/5000 ölçekli Ataşehir İlçesi, Mustafa Kemal ve Aşık Veysel Mahalleri Nazım İmar Planı teklifi ilgi (d) yazı ile İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiştir. Ancak söz konusu 1/5000 ölçekli plan teklifine ilişkin alınan ilgi (e) Meclis Kararında; “Planlama alanının ulaşım bağlantıları ve plan kurgusu açısından çevresi ile birlikte yeniden değerlendirilmesi için müdürlüğüne iadesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür” denilmektedir.

Bu kapsamda ilgi (f) yazımız ile Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nden 1/5000 ölçekli Mustafa Kemal ve Aşık Veysel Mahalleleri NİP teklifinin ulaşım kurgusu bakımından değerlendirilerek tarafımıza iletilmesi istenmiş olup ilgi (g) yazı ile iletilen Ulaşım Planlama Müdürlüğü’ne ait kurum görüşünde;

-Plan Uygulama Hükümlerine ilişkin…

· “3501 m² ve üzeri parseller için 800 kişi/ha, E:2.00, maksimum 10 kattır.Uygulama yapılan alanın %25’i “kreş, çocuk oyun alanı, otopark, sağlık tesisi, spor alanı” olarak şartıyla emsali parselinde kullanılmak üzere kamuya bedelsiz terk edilecektir. (söz konusu plan notunun uygulanması ile bölgeye ilave inşaat alanı geleceği bu durumun ulaşım taleplerini arttıracağı tespit edilmiştir.)

· Parsellerin imar adası bazında tevhid yapılarak min. 3000m²’yi küçük olmamak ve ada bazında tevhid yapılması koşulunda yoğunluk 800 kişi/ha, E:2.00, maksimum 10 kat, ada bazında yapılan uygulamalarda uygulama yapılan alanın %25’i “kreş, çocuk oyun alanı, otopark, sağlık tesisi, spor alanı" olmak şartıyla emsali parselinde kullanılmak üzere kamuya bedelsiz terk edilecektir. (söz konusu plan notunun uygulanması ile bölgeye ilave inşaat alanı geleceği bu durumun ulaşım taleplerini arttıracağı tespit edilmiştir.)

· Toplu uygulama yapmak için birden fazla imar adasının birleşmesi halinde arada kalan yol alanları, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine gerek kalmadan ilgili kurumların (İSKİ, İgdaş, Ayedaş, Telekom, Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü vb.) uygun görüşleri doğrultusunda alt bölgeye hizmet edecek kentsel ve sosyal donatı alanı olarak değerlendirilecektir. …söz konusu durumlarda Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün de Kurum görüşü alınarak 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği mutlaka yapılmalıdır.

· 1/1000 ölçekli uygulama imar planında tamamı yol veya sosyal ve teknik donatı alanı olarak gösterilen parsellerin; İmar hakları 1/5000 ölçekli aynı yapı adası içerisindeki parsel veya parsellere transfer edilebilir. İmar hakkı transferi hesabı, tamamı yol veya sosyal ve teknik donatı alanında kalan parsele komşu parsellerdeki düşük yoğunluklu/yapılaşma koşullu fonksiyon bölgeleri dikkate alınarak yapılacaktır. İmar transferinden yararlanacak olan parsellerin imar hakkı; imar uygulaması görmüş ise parselin uygulama öncesindeki alanının, imar uygulaması görmemiş ise parsel yüzölçümünün % 60’ı üzerinden hesaplanacaktır. …söz

(3)

konusu plan notunun uygulanması ile bölgeye ilave inşaat alanı geleceği bu durumun ulaşım taleplerini arttıracağı tespit edilmiştir.

- … teklif plan yollarının bölgesel ulaşım sistemi açısından bölge için önerilen yoğunluğa cevap veremeyeceğinden teklif planda 12 m ve 15 m en kesitte planlanmış yolların 18m en kesitte, 20m ve 24m en kesitte planlanmış yolların 30 m en kesitte planlanması gerekmektedir.

- Müdürlüğümüz tarafından yürütülen “İstanbul Geneli Otopark Alanları Planlanması” çalışmasında 1035-1032 adaların güneyindeki kadastral boşluk alanının bir kısmı ATA-31 kodlu zeminaltı otopark alanı olarak planlanmış olup söz konusu alanın “park ve zeminaltı otopark alanı” olarak plana işlenmesi gerekliliği tespit edilmiştir.

- Otopark alanları ile ilgili;

· İmar planlarında …kamuya açık alanların zemin üstü kendi fonksiyonunda …zemin altları ilgili kuruluşların uygun görüşleri alınarak kamuya ait zeminaltı katlı otopark yapılabilir.

· Bir yapı adasında yollardan çekme mesafelerine uyulması, parsellerin arka bahçelerinde ve tabi zemin altında ve üzerinde yeşil ağırlıklı bahçe düzenlemesi yapılmak şartıyla ilgili kuruluşların uygun görüşleri doğrultusunda mülk sahiplerinin muvafakatleriyle, ada bütününde kamuya ait veya özel katlı otopark yapılabilir.

· Otopark uygulamaları Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından giriş ve çıkışlar konusunda alınacak Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu kararı ve onaylanacak avan projeye göre yapılacaktır.

· Konut alanlarında binaya ait her bağımsız bölüm için bina içinde ya da parselinde otopark yeri tesis etmek esastır…

· Ticaret Alanı fonksiyonunun otopark ihtiyacı belirlenirken parsel bünyesinde her 30m²’lik inşaat alanı için 1 araçlık otopark alanı ayrılacaktır.

· Sağlık Alanı fonksiyonunun otopark ihtiyacı belirlenirken parsel bünyesinde her 60m²’lik inşaat alanı için 1 araçlık otopark alanı ayrılacaktır.

Plan notlarının eklenmesi

· Planlama alanındaki diğer fonksiyonlara ilişkin otopark ihtiyacının ise İstanbul Otopark Yönetmeliği doğrultusunda kendi fonksiyon alanları içerisinde çözümlenmesi gerekmektedir.

- Yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde 1/5000 ölçekli plan teklifi; teklif plan hükümlerinin uygulanmasının bölgesel ulaşım taleplerini olumsuz yönde etkileyeceği, oluşacak yeni ulaşım taleplerine karşılık teklif planlama alanında yer alan ulaşım akslarının ortaya çıkan trafik yükünü kaldıramayacağı tespit edildiğinden bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunamamıştır.” denilmektedir.

Yukarıda açıklanan hususlar doğrultusunda, plansız alanların planlanması ve Ataşehir İlçesi genelinde plan bütünlüğünün sağlanması amacıyla ilgi (a) Başkanlık Oluru doğrultusunda, kurum ve kuruluş görüşleri alınarak, ilgili mevzuat, şehircilik ilkeleri ve planlama esasları kapsamında hazırlanan NİP-5539 PİN numaralı 1/5000 ölçekli Ataşehir İlçesi, Mustafa Kemal ve Aşık Veysel Mahalleri Nazım İmar Planı teklifi ilgi (g) kurum görüşü kapsamında tekrar değerlendirilerek yazımız ekinde iletilmekte olup yazımız ve eklerinin yürürlülükteki yasa ve yönetmelikler doğrultusunda karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Ataşehir ilçesi, Mustafa Kemal ve Aşık Veysel Mahalleleri Nazım İmar Planı teklifi incelenmiş olup 1/5000 ölçekli planın bölgedeki fiili yapılaşmalar, planlama alanının çevresindeki plan kararları doğrultusunda yeniden değerlendirilmek üzere müdürlüğüne iadesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin onayına arz olunur.

Hadi DİLER Timur SOYSAL Oktay BİRİNCİ İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör Komisyonu Başkanı

Maliki Ejder BATUR Serhan KURAL M. Sedat ÖZKAN Üye Üye Üye

Cemal ŞERİFOĞLU Esin HACIALİOĞLU Dila Damla ÖNER Üye Üye Üye

(4)

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

Rapor No:

23 Tarih:

14.01.2015 Dosya No:

2014/1841 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

KONUNUN ÖZÜ: 1/5000 ölçekli Yeni Sahra Mahallesi ve Yakın Çevresi N.İ.P. itirazı

KOMİSYON İNCELEMESİ: Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 10/ 11 /2014 gün ve BN:8426 sayılı yazısında;

İlgi: a) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ne 10.09.2012 tarih ve S/980781 sayılı takdim yazımız, b) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.12.2012 tarih ve 2669 sayılı kararı,

c) 20/03/2013 gün ve 292978 sayılı dağıtımlı yazımız,

d) Şehir Planlama Müdürlüğü’nde kayıtlı (1119 adet) itiraz dilekçeleri,

e) 13/06/2014 gün ve BN: 5156, 5159, 5160, 5161, 5162, 5165, 5167, 5163 sayılı Meclise takdim yazılarımız,

f) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16/10/2014 tarih ve 1452 sayılı kararı, g) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17/10/2014 tarih ve 1504 sayılı kararı,

1/5000 ölçekli Yeni Sahra Mahallesi ve Yakın Çevresi Nazım İmar Planı teklifi, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre değerlendirilmek ve karar alınmak üzere ilgi (a) yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilmiş ve Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ilgi (b) kararı ile uygun görülerek, 08/03/2013 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onanmıştır.

08/03/2013 t.t.’li 1/5000 ölçekli Yeni Sahra Mahallesi ve Yakın Çevresi Nazım İmar Planı’nın dağıtımı ilgi (c) yazımız ile yapılmış ve 02/04/2013-02/05/2013 tarihleri arasında Şehir Planlama Müdürlüğü’nde askıya çıkartılmıştır. Söz konusu Yeni Sahra Mahallesi ve Yakın Çevresi Nazım İmar Planı’na yapılan ilgi (d) itirazlar Müdürlüğümüzce değerlendirilmiş olup ilgi (e) yazılarımız ile Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilmiş ve konuya ilişkin olarak Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ilgi (f) ve ilgi (g) kararları alınmıştır.

İlgi (g) Meclis Kararı sonucunda değiştirilen söz konusu planın plan notları ile bazı parsellerin emsallerinin belli bir kısmını kullanamaması durumu ortaya çıkmaktadır.

Diğer taraftan söz konusu plana açılan davalar sonucunda İstanbul 7. İdare Mahkemesi’nin 24/06/2014 tarih ve 2013/1874 E. sayılı kararı ile plan bütününe ilişkin alınmış yürütmeyi durdurma kararı bulunmaktadır.

Sonuç olarak, 08/03/2013 t.t.’li 1/5000 ölçekli Yeni Sahra Mahallesi ve Yakın Çevresi Nazım İmar Planı’na ilişkin İstanbul 7. İdare Mahkemesi’nin almış olduğu yürütmeyi durdurma kararının bulunması ile birlikte söz konusu itirazların ilgi (f) ve ilgi (g) Meclis kararları ile karara bağlanmasının hukuki sorun yaratacağı düşünülmekte olup bu kapsamda söz konusu plana ilişkin yürütmeyi durdurma kararı doğrultusunda ilgi (f) ve ilgi (g) Meclis Kararlarının tekrardan değerlendirilmesi gerekmektedir. ” Denilerek.

Bu kapsamda ilgi (f) ve ilgi (g) Meclis Kararlarının yürürlükteki 5216 ve 3194 sayılı yasa ve ilgili yönetmeliklere göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

(5)

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Ataşehir İlçesi, 1/5000 ölçekli Yenisahra Mahallesi, ve Yakın Çevresi Nazım İmar Planı’na yapılan itirazlar ve itirazlara dair alınan 16.10.2014 tarih 1452 sayılı ve 17.10.2014 tarih 1504 sayılı İBB Meclis kararları incelenmiş olup İstanbul 7. İdare Mahkemesi’nin vermiş olduğu yürütmeyi durdurma kararı nedeniyle söz konusu meclis kararlarının gereğinin yapılmadığı görüldüğünden itirazlarla ilgili hukuki süreç neticeleninceye kadar bir değerlendirme yapılamayacağından meri plan hükümlerinin korunması ancak 16.10.2014 tarih 1452 sayılı ve 17.10.2014 tarih 1504 sayılı İBB Meclis kararları ile yapılan düzenlemeler doğrultusunda 1/5000 ölçekli revizyon Nazım İmar Planı’nın hazırlanarak İBB Meclis onayına sunulması komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin onayına arz olunur.

Hadi DİLER Timur SOYSAL Oktay BİRİNCİ İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör Komisyonu Başkanı

Maliki Ejder BATUR Serhan KURAL M. Sedat ÖZKAN Üye Üye Üye

Cemal ŞERİFOĞLU Esin HACIALİOĞLU Dila Damla ÖNER Üye Üye Üye

(6)

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

Rapor No:

24 Tarih:

14.01.2015 Dosya No:

2014/1991 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

KONUNUN ÖZÜ: Esenyurt İlçesi, 185 ada 12 parsel ve bir kısım tescil harici alanda1/5000 ölçekli NİP tadilat teklifi

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğü’nün 08/ 12 /2014 gün ve 2014-10874 -8671 sayılı yazısında;

“İlgi:a) 29.09.2014 tarih ve 27647-108468 sayılı Esenyurt Belediye Başkanlığı yazısı ve eki 1/5000 ölçekli plan tadilat teklifi.

b) 20.08.2004 tarihli ve S/89-S/90 sayılı Başkanlığımızın Genelgesi ve Başkanlık Oluru.

TALEP:İlgi (a) yazı ile; 13.04.2013 tasdik tarihli Esenyurt İlçesi TEM Güneyi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Esenyurt İlçesi, İstiklal Mahallesi, 185 ada 12 parsel ile bahse konu parselin güneyindeki bir kısım tescil harici alanın Park Alanından çıkartılarak İlköğretim Tesis Alanına alınmasına dair hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilat teklifinin değerlendirilerek Belediye Meclisine havale edilmesi talep edilmektedir.

MÜLKİYET: Yapılan incelemede; Esenyurt İlçesi, İstiklal Mahallesi, 185 ada 12 parselin 21596,26 m2 yüzölçümünde Esenyurt Belediyesi mülkiyetinde olduğu ve 09.04.2013 tarihinde edinildiği görülmektedir.

MEVCUT DURUM: 2013 yılı hava fotoğrafları üzerinden yapılan incelemede; Esenyurt İlçesi, İstiklal Mahallesi, 185 ada 12 parsel ve güneyindeki tescil harici alanda herhangi bir yapı bulunmadığı görülmektedir.

PLANLARDAKİ DURUMU: Esenyurt İlçesi, İstiklal Mahallesi, 185 ada 12 parsel ve güneyindeki tescil harici alanın teklife konu kısımları; 13.04.2013 tasdik tarihli Esenyurt İlçesi TEM Güneyi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Park Alanında, 13.09.2013 onanlı 1/1000 ölçekli Esenyurt TEM Güneyi 1. Etap Uygulama İmar Planında kısmen Yol ve kısmen de Park Alanında kalmaktadır.

İLGİLİ KURUM GÖRÜŞLERİ: Teklife ilişkin işlem dosyasında İSKİ Genel Müdürlüğü, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü, Ulaşım Planlama Müdürlüğü, Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün plan tadilat teklifine dair görüşleri bulunmaktadır.

İSKİ Genel Müdürlüğünün 05.09.2014 tarih ve 437276 sayılı yazısında;

“…Söz konusu alan 11 parsel olarak belirtilmiş fakat yazı ekinde yer alan plan tadilat dosyasında alanın 12 parsel sayılı alan olduğu tespit edilerek İdaremiz görüşü oluşturulmuştur. Alanda yapılacak herhangi bir faaliyette şu hususlara dikkat edilmelidir;

1. Dere Taşkın Risk Bölgeleri içinde gerekli taşkın koruma imar ve yapılaşma önlemlerinin uygulanmaması veya eksik uygulanması neticesinde oluşabilecek kayıp ve zararlardan İdaremiz sorumlu tutulamaz. Bu hususta, bölgede dere ıslah ve taşkın koruma bantlarının ihlal edildiği her türlü faaliyet sebebiyle olabilecek menfi durumlar karşısında maddi manevi mesuliyetlerin yanında tüm kanuni mesuliyetlerinde konunun müsebbipleri ile ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait olacaktır.

2. Küçük vadi tabanlarında atıksu ve yağmursuyu kanalizasyon tesislerinin yapılabilmesi maksadıyla en az 15 metre genişliğinde bir bandın imar planlarında yol veya yeşil alan olarak ayrılması gerekmektedir.

3. İdaremize ait yazımız ekinde planları gönderilen her türlü mevcut tesislerimiz ile işsonu projesi tarafımıza ulaşmamış İSKİ'de kaydı bulunmayan, belediyesince veya halk tarafından yapılmış altyapı tesislerine zarar verilmemelidir.

4. Mevcut ve planlanan atıksu-yağmursuyu altyapı hatlarımızın geçtiği imar yolları ve yeşil alanlar, Ø300 mm-Ø600 mm arası çaplar en az 5 m., Ø700 mm- Ø1200 mm çaplar için en az 10 m. ve üstü çaplar için en az 15 m. genişlikte planlanmalıdır.

5. Ana isale hatlarımız dışında yeri değişecek mevcut tesislerimizin bulunması halinde deplase bedelleri karşılanması, ne şekilde deplase edileceğine dair proje hazırlanmadan önce İdaremiz ile mutabakat sağlanması ve tarafınızca hazırlanacak uygulama projelerinin İdaremize tasdik ettirilmesi gerekmektedir.

6. Söz konusu imar plan tadilatıyla mevcut duruma göre yoğunluğun arttırılmasından dolayı İdaremiz altyapı tesislerinin yetersiz kalması halinde ilave proje ve yatırım maliyetleri ilgilisince karşılanmalıdır.

7. İstanbul İmar Yönetmeliği 6.09.01 Maddesi, "... taşkın alanlarında bodrum katın iskan edilip edilmemesinde ilgili belediyesi yetkilidir" hükmünde olup, Dere Taşkın Risk Haritalarının oluşturulması işi kapsamında belirlenen Taşkın Önlemli Yapılaşma Bandı dahilinde, bodrum katları yapılması durumunda,

(7)

muhtemel taşkın ve sel olaylarından korumak bakımından, bina subasman kotu altında kalan kısımlarda tüm sızdırmazlık önlemlerinin alınması zorunludur.

Yapı sızdırmazlık önlemleri kapsamında kapı, pencere, havalandırma/aydınlatma boşlukları, zeminaltı otopark girişi vb. donatıların subasman kotu (risk kotu) üzerinde yapılması gerekmektedir. Belirlenen Taşkın Önlemli Yapılaşma Bandı dahilinde, yağışlı havalarda yağmursularının atıksu kanalizasyon hatlarına karışması sonucu yaşanan atıksu parsel bağlantısı geri tepmesi olayların önlenebilmesi için, bina atıksu tesisat çıkışı zemin kat seviyesinden yapılacak olup, parsel bacası çıkışı mümkün olan en yüksek eğim ve kot'ta atıksu kanalizasyon şebeke hattına bağlanmalıdır.

8. İdaremizce, dere yapı yaklaşma sınırları haricinde, taşkın riski taşıyan yapı yaklaşma sınırına komşu/yakın alanlarda, bazı yapı grubunun bulunmamasının faydalı olacağı mutala edilmektedir. Bu bakımdan, kimyasal tesisler (özellikle yanıcı, patlayıcı ve toksik malzeme üretilenler), hastaneler, bakım evleri ve öğretim kurumları, jandarma ve polis karakolu, yangın istasyonu ve taşkın esnasında müdahalede bulunacak personelin bulunduğu ve ekipmanların depolandığı tesislere ait yapı grubuna taşkın riski taşıyan alanlarda izin verilmesi önerilmez.” denilmektedir.

Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün 13.08.2014 tarih, 1319-154886 sayılı yazısında;

“Planlama alanı, tarafınızca yaptırılan imar planına esas 1/2000 Ölçekli ‘Yerleşime Uygunluk Haritaları’nda; heyelan tehlikesi nedeniyle ‘AJE(Ayrıntılı Jeolojik-Jeoteknik Etüt Yapılması Gereken Alanlar)’ lejantlı alanlar içerisinde kalmaktadır. Bu haritalara ait raporda da, söz konusu alanlarda karşılaşılabilecek problemlerle ilgili hususlar açıklanmış olup, planlama ve inşaat aşamalarında uyulması ve uygulanması gereken önlem ve öneriler belirtilmiştir. Bu alanlardan;

‘YÖ’ lejantıyla gösterilen önlemli alanlar; eğimin genel olarak %10-20 arasına değiştiği, ayrışma zonu kalınlığının arttığı, litolojik farklılıklardan kaynaklanabilecek farklı oturmaların ve kazı işlemleri sonucu stabilite sorunlarının görülebileceği yerlerdir. Ayrıca, belirtilen sorunlara karşı önlemlerin alınması durumunda söz konusu alanlar için kat sınırlaması (3 kat) getirilmiştir.

‘AJE’ lejantıyla gösterilen ve ayrıntılı jeoteknik etüt gereken bu alanlar; heyelan tehlikesi bulunan yerlerdir. Doğal zeminlerinin su içerikleri fazla olup, aktif heyelan alanları ile girift bir yapıya sahiptirler. Bu alanlarda, yapılaşma amaçlı planlamaya gidilmek istenmesi durumunda; planlamaya esas yapılacak jeolojik- jeoteknik etütler ilişkili tüm komşu parselleri, eğim aşağı ve eğim yukarı tüm yamaçları kapsayarak yapılmalı, şev stabilite analizlerini, mevcut ve olası sorunların tamamını çözümleyecek detaylı mühendislik jeolojisi çalışmalarını icermeli ve öngörülen birbiri ile ilişkili tüm heyelan havzasını kapsamalıdır. Ayrıca, yapılacak çalışmalarda gerekli görülmesi halinde, mutlaka kütle hareketlerinin hızı, miktarı, kayma dairesinin derinliği ve geometrisinin tespit edilmesi amacıyla belirlenecek lokasyonlarda İnklinometre kuyularının açılması, GPS ağı kurulması ve yeterli görülecek sure boyunca izleme yapılması gerekmektedir.

Sonuç olarak; ilgi yazı eki imar planı tadilat teklifi yukarıda ve rapor örneğinde belirtilen hususlar doğrultusunda değerlendirilmiştir. Özellikle, söz konusu ‘İlköğretim Tesis Alanı’ fonksiyonu için, tehlike ve risklerden uzak yeni bir yer seçilmesinin daha yararlı olacağı düşünülmektedir.

Ancak, söz konusu alanda belirtilen fonksiyonun planlamasında kararlı olunması durumunda, yukarıda ve daha ayrıntılı olarak rapor örneğinde belirtilen çalışmaları da içerecek, söz konusu parsel ve yakın çevresi ile beraber ilişkili heyelan havzasının tamamını kapsayacak şekilde ‘Ayrıntılı Jeolojik- Jeoteknik Etüt Çalışması’ yapılıp, bu çalışma aşamasında gerekiyor ise belirlenen lokasyonlarda İnklinometre kuyularının açılarak yeterli görülecek sürelerde zemin hareketlerinin izlenmesi ve tüm bu çalışmalar sonucunda hazırlanacak raporun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün ilgili birimine onaylatılması gerekmektedir.” denilmektedir.

Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün 21.08.2014 tarih, 845004-2508 sayılı yazı eki 20.08.2014 tarih ve 27/10 sayılı Komisyon Kararında;

“Ulaşım Kararı: Esenyurt İlçesi, İstiklal Mahallesi, 185 ada, 12 parselin (eski 11 parsel) Park Alanından, İlköğretim Tesis Alanı’na alınması hususunda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı teklifi; yapılaşmayı arttırarak ulaşım sistemine ilave yük getireceğinden bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmamıştır.” denilmektedir.

Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü’nün 05.08.2014 tarih ve 149693/1233 sayılı yazısı eki 04.08.2014 tarihli Komisyon Raporunda;

“Söz konusu plan tadilat teklifinin dosyasında yapılan inceleme sonucu; kamu yararı gözetildiği gerekçesi ile komisyonumuzca uygun görülmektedir.” denilmektedir.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 01.10.2014 tarih, 4340324 sayılı yazısında;

“Söz konusu İstiklal Mahallesinde bulunan 185 ada 12 parsel sayılı, İmar Planında Park Alanında kalan taşınmazın İlköğretim Tesis Alanına alınmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli İmar Plan Tadilatı Valiliğimizce uygun görülmektedir.” denilmektedir.

DEĞERLENDİRME ve SONUÇ: İlgi (a) yazı ile; Esenyurt İlçesi, İstiklal Mahallesi, 185 ada 12 parsel ve bahse konu parselin güneyindeki bir kısım tescil harici alanın Park Alanından çıkartılarak

(8)

İlköğretim Tesis Alanına alınmasına dair 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilat teklifinin değerlendirilerek Belediye Meclisine havale edilmesi talep edilmiştir.

İlgi (a) yazı eki plan tadilat teklifinde, Esenyurt İlçesi, İstiklal Mahallesi, 185 ada 12 parsel ve bahse konu parselin güneyinde bulunan bir kısım tescil harici alandaki Park Alanına dair taramaların iptal edilerek, iptal edilen taramaların bulunduğu alanın İlköğretim Tesis Alanı olarak düzenlendiği ve F21D24A rumuzlu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifi paftasına;

“1.Plan tadilat sınırı, İstanbul İli Esenyurt İlçesi İstiklal Mahallesi F21D24A pafta 185 ada 12 parseldir.

2.Plan tadilat sınırı içerisinde kalan alan İlköğretim Tesis Alanıdır.

3.Belirtilmeyen hususlarda meri nazım imar planı plan notları ve meri imar yönetmeliği hükümleri geçerlidir.” şeklinde plan notlarının getirildiği görülmüştür. Bahse konu teklifte İlköğretim Tesis Alanının yapılaşma şartlarına dair herhangi bir öngörü bulunmamakta olup; teklifin uygun görülmesi halinde İlköğretim tesis alanında yapılaşmanın çevre yapılaşma şartlarına göre sınırlandırılması daha uygun olacaktır.

1/5000 ölçekli plan tadilat teklifine dair Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün olumsuz, Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün olumlu görüşleri bulunmakta olup İSKİ Genel Müdürlüğü’nün olumsuz görüşünde “İdaremizce, dere yapı yaklaşma sınırları haricinde, taşkın riski taşıyan yapı yaklaşma sınırına komşu/yakın alanlarda, bazı yapı grubunun bulunmamasının faydalı olacağı mutala edilmektedir. Bu bakımdan, kimyasal tesisler (özellikle yanıcı, patlayıcı ve toksik malzeme üretilenler), hastaneler, bakım evleri ve öğretim kurumları, jandarma ve polis karakolu, yangın istasyonu ve taşkın esnasında müdahalede bulunacak personelin

bulunduğu ve ekipmanların depolandığı tesislere ait yapı grubuna taşkın riski taşıyan alanlarda izin verilmesi önerilmez.” denilmekte; “tehlike ve risklerden uzak yeni bir yer seçilmesi” gerektiğini belirten Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün olumsuz görüşünde ise “Ancak, söz konusu alanda belirtilen fonksiyonun planlamasında kararlı olunması durumunda, yukarıda ve daha ayrıntılı olarak rapor örneğinde belirtilen çalışmaları da içerecek, söz konusu parsel ve yakın çevresi ile beraber ilişkili heyelan havzasının tamamını kapsayacak şekilde ‘Ayrıntılı Jeolojik-Jeoteknik Etüt Çalışması’ yapılıp, bu çalışma aşamasında gerekiyor ise belirlenen lokasyonlarda İnklinometre kuyularının açılarak yeterli görülecek sürelerde zemin hareketlerinin izlenmesi ve tüm bu çalışmalar sonucunda hazırlanacak raporun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün ilgili birimine onaylatılması gerekmektedir.” denilmektedir.

Esenyurt İlçesi, İstiklal Mahallesi, 185 ada 12 parselin ve 185 ada 12 parselin güneyindeki bir kısım tescil harici alanın Park Alanından çıkartılarak İlköğretim Tesis Alanına alınmasına dair 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilat teklifinin, bir sosyal altyapı alanının bir başka sosyal altyapı alanına dönüşümünü içermekle birlikte inşaat alanı ve hareketli nüfus yoğunluğunu arttırıcı nitelikte olduğu görülmektedir. ” Denilerek.

İlgi (a) yazı eki 1/5000 ölçekli plan tadili teklifi ve ekleri yazımız ekinde olup, konunun, ilgi (b) Genelge ve Başkanlık Oluru, yürürlükteki yasalar ve yönetmelik ile 5216 sayılı yasaya göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Esenyurt ilçesi, 185 ada, 12 parsel ve bir kısım tescil harici alana ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı teklifi incelenmiş olup meri 1/5000 ölçekli plan hükümlerinin korunması komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin onayına arz olunur.

Hadi DİLER Timur SOYSAL Oktay BİRİNCİ İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör Komisyonu Başkanı

Maliki Ejder BATUR Serhan KURAL M. Sedat ÖZKAN Üye Üye Üye

Cemal ŞERİFOĞLU Esin HACIALİOĞLU Dila Damla ÖNER Üye Üye Üye

MUHALEFET ŞERHİ: 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına itirazımız devam etmektedir.

(9)

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

Rapor No:

25 Tarih:

14.01.2015 Dosya No:

2015/81 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

KONUNUN ÖZÜ: Esenyurt İlçesi, Atatürk Mahallesi, 947 ada 2 parsele ilişkin "UİP-1268,4" Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölç. U.İ.P. değ. teklifi.

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğünün 09/01 /2015 gün ve 2014-12586 sayılı yazısında;

" İlgi: a)12.11.2014 gün ve 30358/97080 sayılı Esenyurt Belediye Başkanlığı' nın yazısı ve 04.09.2014 gün ve 90 sayılı Meclis Kararı eki 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifi.

b) Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 20.8.2004 gün, S/89 sayılı genelgesi ve 20.8.2004 gün, S/90 sayılı Başkanlık Oluru.

TALEP:

Esenyurt Belediye Başkanlığı’nın ilgi (a) yazısı ile Esenyurt İlçesi, Atatürk Mahallesi, 947 ada 2 parselin 13.09.2013 onanlı 1/1000 ölçekli Esenyurt Tem Güneyi 6. Etap Uygulama İmar Plan Notlarının 2.23 nolu maddesindeki Toplulaştırma Yapılacak Konut ve Konut+Ticaret Alanları hükümlerinden faydalanmak amacıyla söz konusu Uygulama İmar Planında Ticaret + Konut Alanında kalan alanın bir kısmının Park Alanına alınmasına ilişkin hazırlanan “UİP-1268,4” işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifine ait Meclis Kararı alındığı belirtilerek, söz konusu teklifin 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14.

maddeleri uyarınca gereğinin yapılması talep edilmektedir.

MÜLKİYET:

Yapılan incelemede; Esenyurt İlçesi, Atatürk Mahallesi, 947 ada 2 parselin 21090,24 m2 büyüklüğünde, Bilge Çınar Konut Yapı Kooparatifleri Birliği mülkiyetinde olduğu ve 14.08.2009 tarihinde edinildiği, ayrıca söz konusu parsel üzerinde Maliye Hazinesi ipoteğinin bulunduğu görülmektedir.

MEVCUT DURUM

Hava fotoğraflarından; Esenyurt İlçesi, Atatürk Mahallesi, 947 ada 2 parselin bir kısmında bina olduğu bir kısmının ise boş alan konumunda olduğu görülmektedir.

PLANLARDAKİ DURUMU:

Esenyurt İlçesi, Atatürk Mahallesi, 947 ada 2 parsel 13.04.2013 onanlı 1/5000 ölçekli Esenyurt Tem Güneyi Nazım İmar Planında 500 kişi/ha. (K2) Yoğunluklu Meskun Konut Alanında kalmaktadır.

947 ada 2 parsel 13.09.2013 onanlı 1/1000 ölçekli Esenyurt Tem Güneyi 6. Etap Uygulama İmar Planında TAKS:0,30 KAKS:2,25 Hmax:36,50 yapılanma şartlarında Ticaret+Konut Alanında kalmaktadır.

Ayrıca plan notlarının 2.23 maddesindeki Toplulaştırma Yapılacak Konut ve Konut+Ticaret Alanlarında;

“Bu plan notu ile parsel büyüklüğü belirli bir büyüklüğe ulaşmış parsellerde mülkiyet hakkı parsel maliklerinde kalmak şartıyla, parselin %15’nin vaziyet planında park, çocuk oyun alanı fonksiyonlarından en az birisine ayrılması sağlanacaktır. Ayrıca parselin %20’lik kısmı plan yolundan en az 15 m. cephe alacak şekilde kamusal amaçlı kentsel ve sosyal donatı alanı (sağlık tesisi, ilköğretim tesisi, kültür tesisi, dini tesis, spor tesisi) olarak kullanılmak üzere bilabedel kamuya devredilerek/terk edilerek ve bu parsellerin başka amaçla kullanılmaması yönünde tapuya şerh düşürülmesi durumunda uygulanacaktır. Emsal hesabı %20 terkin veya devir yapılmadan önceki parsel hesabı üzerinden yapılacaktır…..Parsel büyüklüğünün 20000 m2 ve üzeri bir büyüklüğe ulaşması durumunda parselin bu planda belirlenmiş emsal değerine göre yapılaşma hakkı %20 arttırılır.” denilmektedir.

İLÇE MECLİS KARARI: İlgi (a) yazı eki 04.09.2014 gün ve 90 sayılı Esenyurt Belediye Meclis Kararı Komisyon Görüşü bölümünde; “1/1000 ölçekli Esenyurt Tem Güneyi 6. Etap Uygulama İmar Planı, Atatürk Mahallesi 947 ada 2 parsele ilişkin değişiklik teklifi incelenmiş olup; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve Plan Notlarına herhangi bir aykırılık teşkil etmediği gerekçesiyle komisyonumuzca yapılan değerlendirme neticesinde uygun görülmüştür.” denilerek kararın oybirliği ile kabul edildiği görülmektedir.

KAMU KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ: Teklife ilişkin işlem dosyasında; Ulaşım Planlama Müdürlüğü, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün, İSKİ Genel Müdürlüğü’nün ve Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü’nün görüşü yer almaktadır.

İSKİ Genel Müdürlüğü' nün 28.10.2014 gün, 536452 sayılı yazısında;

(10)

"İdaremize ait yazımız ekinde planları gönderilen her türlü mevcut tesislerimiz ile işsonu projesi tarafımıza ulaşmamış İSKİ'de kaydı bulunmayan, belediyesince veya halk tarafından yapılmış altyapı tesislerine zarar verilmemelidir.

Ayrıca söz konusu plan sahası içerisinde yapılacak plan tadilatında mevcut duruma göre yoğunluğun artmasından dolayı oluşabilecek ilave proje ve yatırım maliyetleri ilgilisince karşılanmalıdır.

Bu şartlar sağlandığında bahse konu alanda yapılması planlanan plan tadilatıyla ilgili İdaremizce herhangi bir sakınca görülmemiştir." denilmektedir.

Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün 16.10.2014 gün, 1046043-3067 sayılı yazısında;

" Esenyurt İlçesi, Atatürk Mahallesi, 947 ada, 2 parselin(eski 3138 ada/1-7 parsel), TAKS:0,30, KAKS:2,25, Hmax:36.50m yapılaşma şartlarında Konut+Ticaret Alanı'ndan, parselin 0,20'lik kısmı kamuya terk edilerek mer'i 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan notlarının Arazi Toplulaştırma Hükümlerinden

"parsel büyüklüğünün 20.000m2 ve üzeri bir büyüklüğe ulaşması durumunda parselin bu planda belirlenmiş emsal değerine göre yapılaşma hakkı %20 arttırılır." plan notundan yararlanmak üzere bir kısmının Park ve Dinlenme Alanı'na ve bir kısmının ise TAKS:0,30, KAKS:2,25, Hmax:36,50m yapılaşma şartlarında Konut+Ticaret Alanı'na alınmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği teklifi;

13.09.2013 t.t'li mer'i plandaki toplulaştırma yapılacak Konut ve Konut+Ticaret Alanlarına ait plan notlarının parsellerin birleşerek gerekli m2'leri sağlaması durumunda geçerli olduğu mevcut durumda bu m2'leri sağlayan parsellerde farklı yapılanma koşullarının planlandığı ve teklifin yapılaşmayı artırarak ulaşım sistemine ilave yük getireceği belirlendiğinden bölgesel ulaşım sisteminden uygun bulunmamıştır.”

denilmektedir.

Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün 02.10.2014 gün, 1628-188758 sayılı yazısında;

“Sonuç olarak, söz konusu imar planı tadilatı teklifine yönelik Müdürlüğümüz görüşünün verilebilmesi için, 28.09.2011 gün ve 102732 sayılı genelge doğrultusunda yukarıda ve daha ayrıntılı olarak rapor örneğinde belirtilen çalışmaları da içerecek, söz konusu parsel ve yakın çevresi ile beraber ilişkili heyelan havzasının tamamını kapsayacak şekilde "Ayrıntılı Jeolojik-Jeoteknik Etüt Çalışması" yapılıp, bu çalışma aşamasında gerekiyor ise belirlenen lokasyonlarda İnklinometre kuyularının açılarak yeterli görülecek süreler de zemin hareketlerinin izlenmesi ve tüm bu çalışmalar sonucunda hazırlanacak raporun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü'nün ilgili birimine onaylatılarak tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.” denilmektedir.

Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü’nün 30.09.2014 gün, 1605-187352 sayılı yazısı eki Komisyon Raporunda;

“Söz konusu plan tadilat teklifinin dosyasında yapılan inceleme sonucu; hazırlanan plan tadilatı teklifi ile yeşil alan miktarının artırıldığı ancak yürürlükte olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı'na ait 2.23 nolu plan notunda belirtilen Toplulaştırma Yapılacak Konut ve Konut + Ticaret Alanları maddesindeki sosyal donatı alanı (Sağlık Tesisi, İlköğretim Tesisi, Kültür Tesisi, Dini Tesis, Spor Tesisi) fonksiyonlarından olmadığı görüldüğünden, hazırlanan plan tadilatı teklifi komisyonumuzca uygun görülmemektedir.” denilmektedir.

DEĞERLENDİRME-SONUÇ :

Söz konusu teklif incelendiğinde; teklifin F21D23C2A rumuzlu, 13.09.2013 onanlı 1/1000 ölçekli Esenyurt Tem Güneyi 6. Etap Uygulama İmar planı paftası üzerine hazırlandığı ve söz konusu plan değişikliği paftasında tadilata konu alanda 947 ada 2 parselin Konut+Ticaret Alanındaki bir kısmının Park Alanı fonksiyonuna alınarak, ilgili lejantlarının oluşturulduğu ve plan notları olarak;

1-Plan tasdik sınırı Esenyurt İlçesi Atatürk Mahallesi F21d23c2a pafta 947 ada 2 parseldir.

2-Plan tasdik sınırı içerisinde kalan alan kısmen Taks : 0.30 Kaks :2.25 Ticaret+Konut alanı kısmen de park ve dinlenme alanıdır.

3-13.09.2013 tt.'li 1/1000 ölçekli Esenyurt Tem Güneyi 6.etap Uygulama İmar Planı plan notlarının arazi toplulaştırma hükümlerinden yararlanılmak üzere parselin %20'si park ve dinlenme alanı olarak kamuya terk edilecektir.

4-Belirtilmeyen hususlarda 1/1000 ölçekli meri uygulama imar planı, plan notları ve meri imar yönetmeliği hükümleri geçerlidir.” şeklinde önerildiği görülmektedir.

İlgi (a) yazı eki 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifi için alınan; İSKİ Genel Müdürlüğü’nün şartlı olumlu, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün şartlı, Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün “..13.09.2013 t.t'li mer'i plandaki toplulaştırma yapılacak Konut ve Konut+Ticaret Alanlarına ait plan notlarının parsellerin birleşerek gerekli m2'leri sağlaması durumunda geçerli olduğu mevcut durumda bu m2'leri sağlayan parsellerde farklı yapılanma koşullarının planlandığı ve teklifin yapılaşmayı artırarak ulaşım sistemine ilave yük getireceği belirlendiğinden bölgesel ulaşım sisteminden uygun bulunmamıştır.” şeklinde, Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü’nün “..1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı'na ait 2.23 nolu plan notunda belirtilen Toplulaştırma Yapılacak Konut ve Konut + Ticaret Alanları maddesindeki sosyal donatı alanı

(11)

(Sağlık Tesisi, İlköğretim Tesisi, Kültür Tesisi, Dini Tesis, Spor Tesisi) fonksiyonlarından olmadığı görüldüğünden, hazırlanan plan tadilatı teklifi komisyonumuzca uygun görülmemektedir.” şeklinde görüşünün bulunduğu görülmektedir.

Söz konusu 1/1000 ölçekli teklif ile 4218 m2 olarak önerilen Park alanı donatısı artırılırken meri plandaki inşaat alanı yaklaşık 47452 m2 iken, plan notu gereği parsel büyüklüğünün 20000 m2’nin üzerine çıkmasıyla emsal değeri %20 arttırılabildiğinden yeni inşaat alanının yaklaşık 56942 m2’ ye ulaşması ile yaklaşık 9490 m2 inşaat alanı artışının sağlandığı bu durumda emsal değerinin 2,25 ‘den yaklaşık 3,4’e çıktığı görülmektedir.

Söz konusu teklifin meri 1/1000 ölçekli plandan gelen Arazi Toplulaştırmasına ilişkin plan notu hakkının kullanılmasına yönelik olduğu görülmekle birlikte 13.09.2013 t.t'li mer'i plandaki Toplulaştırma Yapılacak Konut ve Konut+Ticaret Alanlarına ait plan notlarının parsellerin birleşerek gerekli m2'leri sağlaması durumunda geçerli olduğu mevcut durumda bu m2'leri sağlayan parsellerde farklı yapılanma koşullarının planlandığı, yine önerilen Park Alanı donatısının aynı plan notunda belirtilen Toplulaştırma Yapılacak Konut ve Konut+Ticaret Alanları maddesindeki sosyal donatı alanı (Sağlık Tesisi, İlköğretim Tesisi, Kültür Tesisi, Dini Tesis, Spor Tesisi) fonksiyonlarından olmadığı, dolayısıyla ilgi (a) yazı eki teklifin meri 1/1000 ölçekli planın 2.23 maddesindeki toplulaştırmaya ilişkin hükmünden yararlanamayacağı görülmektedir. "denilerek.

İlgi (a) yazı eki Esenyurt İlçesi, Atatürk Mahallesi, 947 ada 2 sayılı parsele ilişkin "UİP-1268,4" Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği teklifi paftaları yazımız ekinde olup, yazımız ve eklerinin ilgi (b) Başkanlık onayı ve genelgesi, yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14. Maddelerine ve 5747 sayılı yasanın “… Üç ay içinde büyükşehir belediye meclisinde görüşülmeyen kararlar onaylanmış sayılır.” şeklindeki 3.maddesinin 3. fıkrasına göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Esenyurt İlçesi, Atatürk Mahallesi, 947 ada 2 parsel sayılı yere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi incelenmiş olup plan bütünlüğünü bozucu nitelik taşıdığından meri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nın muhafazası komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin onayına arz olunur.

Hadi DİLER Timur SOYSAL Oktay BİRİNCİ İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör Komisyonu Başkanı

Maliki Ejder BATUR Serhan KURAL M. Sedat ÖZKAN Üye Üye Üye

Cemal ŞERİFOĞLU Esin HACIALİOĞLU Dila Damla ÖNER Üye Üye Üye

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarına itirazlarımız devam etmektedir.

(12)

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

Rapor No:

26 Tarih:

14.01.2015 Dosya No:

2015/51 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

KONUNUN ÖZÜ: Eyüp İlçesi, Çırçır Mahallesi, 790 ada, 11 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi hk.

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğünün 09/ 01/2015 gün ve 2014-12726 sayılı yazısında;

" İlgi: a)13.02.2014 gün, 2014/5-223-1180 sayılı Eyüp Belediye Başkanlığı yazısı ve eki 1/1000 ölçekli teklif plan paftaları.

b) 27.003.2014 gün 2014-2010 sayılı Başkanlık Makamına yazımız.

c) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.05.2014 gün, 504 sayılı meclis kararı.

d)17.11.2014 gün, 2014/S-1119-7768 sayılı Eyüp Belediye Başkanlığı yazısı ve eki 1/1000 ölçekli teklif plan paftaları.

e)Büyükşehir Belediye Başkanlığının 20.08.2004 gün, S/89 sayılı Genelgesi ve 20.08.2004 gün, S/90 sayılı Başkanlık Onayı.

TALEP:

İlgi (a) yazı eki, aynı parseldeki farklı fonksiyon ve yapılaşma şartlarının tek bir yapılaşma ve fonksiyona dönüştürülmesine ilişkin 12.07.2013 t.t.li 1/1000 ölçekli Alibeyköy Uygulama İmar tadilat planında “Taks:0,44 H:9,50 yapılanmada Konut Alanı” olarak belirlenen Eyüp İlçesi, Çırçır Mahallesi, 790 ada, 11 parselin “maks.TAKS:0.65, maks.4 kat yapılanmada T1 (Ticaret+Konut) Alanı”na alınmasına yönelik yapılan itiraz doğrultusunda hazırlanan ve 05.12.2013 gün, 246 sayılı İlçe Meclis kararı ile uygun bulunan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişikliği teklifi, ilgi (b) yazımız ile Başkanlık Makamına iletilmiş olup, ilgi (c) İBB meclis kararı ile “yeniden değerlendirilmek üzere ilçesine iadesi”

şeklinde karara bağlanmıştır. Eyüp Belediye Başkanlığı’nın ilgi (d) yazısı ile de; 12.07.2013 t.t.li 1/1000 ölçekli Alibeyköy Uygulama İmar Planı tadilatına yapılan itiraz doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifi, 20.10.2014 gün, 119 sayılı İlçe Meclis kararı ile yeniden uygun bulunarak 5216 sayılı yasanın 14. maddesine göre işlem yapılmak üzere tarafımıza iletilmiştir.

MÜLKİYET:

Yapılan incelemede; Eyüp İlçesi, Çırçır Mahallesi, 790 ada, 11 parselin Yusuf Duran mülkiyetinde olduğu, 153.99m2 alan kapladığı, 23.07.2014 tarihinde edinildiği görülmektedir.

MEVCUT DURUM:

Hava fotoğrafından 790 ada, 11 parselin üzerinde yapı olduğu görülmektedir.

MER’İ PLANLARDAKİ DURUMU:

29.08.2003 onaylı 1/5000 ölçekli Eyüp Merkez Revizyon Nazım İmar Planında 790 ada, 11 parsel, kısmen K3 simgeli (500kişi/ha) Konut Alanında, çok az bir kısmı da T1 simgeli max 4 kat yapılanmada Ticaret+Konut Alanında kalmakta olup, plan notunda;

“-T-T1-T2-T3 simgesi ile gösterilen Ticaret+Konut alanlarında yoldan yüz alan ilk parsellerde Ticaret+Konut uygulaması yapılacaktır. Ticaret+Konut Alanlarında konut, ticaret, ticaret+konut yapılabilir.

-T1-Ticaret+Konut Alanlarında max.kat 4 tür.” hükümleri bulunmaktadır.

19.03.2005 onanlı 1/1000 ölçekli Alibeyköy Uygulama İmar Planında söz konusu parsel, kısmen maks TAKS:0.65 yapılanmada T1 simgeli Ticaret+Konut Alanında, kısmen de TAKS:0.44, H=9.50m yapılanmada Konut Alanında kalmakta iken aynı parseldeki farklı fonksiyon ve yapılaşma şartlarının tek bir yapılaşma ve fonksiyona dönüştürülmesine ilişkin 12.07.2013 onanlı 1/1000 ölçekli plan tadilatı ile parselin Ticaret Alanında kalan kısmı TAKS:0.44, H=9.50m yapılanmada Konut Alanına alınmıştır.

İLÇE MECLİS KARARI:

20.10.2014 gün, 119 sayılı İlçe Meclis Kararında; “Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde, söz konusu itiraz oy çokluğu ile uygun görülmüştür. Yüce Meclise arz olunur. Bu konuda yapılan izahat ve müzakereler neticesinde; İmar Komisyonunun 17.09.2014 tarih ve 16 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.” denilmektedir.

DEĞERLENDİRME:

İlgi (a) yazı eki, aynı parseldeki farklı fonksiyon ve yapılaşma şartlarının tek bir yapılaşma ve fonksiyona dönüştürülmesine ilişkin 12.07.2013 t.t.li 1/1000 ölçekli Alibeyköy Uygulama İmar tadilat planında “Taks:0,44 H:9,50 yapılanmada Konut Alanı” olarak belirlenen Eyüp İlçesi, Çırçır Mahallesi, 790

(13)

ada, 11 parselin “maks.TAKS:0.65, maks.4 kat yapılanmada T1 (Ticaret+Konut) Alanı”na alınmasına yönelik yapılan itiraz doğrultusunda hazırlanan ve 05.12.2013 gün, 246 sayılı İlçe Meclis kararı ile uygun bulunan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişikliği teklifi, ilgi (b) yazımız ile Başkanlık Makamına iletilmiş olup, ilgi (c) İBB meclis kararı ile “yeniden değerlendirilmek üzere ilçesine iadesi”

şeklinde karara bağlanmıştır. Eyüp Belediye Başkanlığı’nın ilgi (d) yazısı ile de; 12.07.2013 t.t.li 1/1000 ölçekli Alibeyköy Uygulama İmar Planı tadilatına yapılan itiraz doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifi, 20.10.2014 gün, 119 sayılı İlçe Meclis kararı ile yeniden uygun bulunarak 5216 sayılı yasanın 14. maddesine göre işlem yapılmak üzere tarafımıza iletilmiştir.

1/1000 ölçekli ilgi (d) teklifin, ilgi (a) teklif ile aynı olduğu, 12.07.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli tadilat planının F21C19B4B- F21C19B3A rumuzlu paftaları üzerine hazırlandığı, 790 ada, 11 parselin maksTAKS:0.65, maks.kat 4 adet yapılanmada T1 rumuzlu Ticaret+Konut Alanı olarak düzenlendiği,

“1-Plan tasdik sınırı 790 ada, 11 parseli kapsamaktadır. Tasdik sınırı içerisindeki alan T1(Ticaret+Konut) Alanıdır. T1 Alanında maks.TAKS:0.65 maks.kat adedi 4’tür.

2-Açıklanmayan hususlarda meri uygulama imar planı plan notları geçerlidir.

3-Jeolojik-jeoteknik etüd raporları doğrultusunda uygulama yapılacaktır.” şeklinde plan notları önerildiği görülmektedir.

Yapılan incelemede;

19.03.2005 onanlı 1/1000 ölçekli Alibeyköy Uygulama İmar Planında Dönmez Sokaktan cephe alan parsellere maksTAKS:0.65 maks.kat 4 yapılanmada T1 rumuzlu Ticaret+Konut fonksiyonu verildiği, aynı parseldeki farklı fonksiyon ve yapılaşma şartlarının tek bir yapılaşma ve fonksiyona dönüştürülmesine ilişkin 12.07.2013 onanlı 1/1000 ölçekli plan tadilatı ile Ticaret+Konut ve Konut fonksiyon çizgilerinin parsel sınırına getirildiği, 790 ada 11 parselin çoğunluğu meri 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarında Konut Alanında kaldığından parselin tamamının TAKS:0.44, H=9.50m yapılanmada Konut Alanına alındığı, ancak çevresindeki parsellerin tamamının, Dönmez Sokaktan cephe aldıklarından dolayı Ticaret+Konut Alanına alındığı tespit edilmiştir.

Teklif ile; 790 ada 11 parselin TAKS:0.44, H=9.50m yapılanmada Konut Alanında kalan kısmının maksTAKS:0.65, maks.kat 4 adet yapılanmada T1 rumuzlu Ticaret+Konut Alanına alınmasıyla inşaat alanının yaklaşık 230 m2’den 400 m2’ye çıkartılarak yaklaşık 170 m2’lik inşaat alanı artışı getirildiği, bunun da yapı ve nüfus yoğunluğunu arttırdığı, ayrıca meri plandaki durumunun kabul edilerek 23.07.2014 tarihinde edinildiği görülen parselin 1/5000 ölçekli planda çoğunluğu Konut Alanında kaldığından öncelikle 1/5000 ölçekli plan değişikliği yapılması gerektiği görülmektedir. "denilerek.

Eyüp İlçesi, Çırçır Mahallesi, 790 ada, 11 parsele ilişkin ilgi (d) yazı eki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı teklifi yazımız ekinde olup; yazımız ve eklerinin yürürlükteki yasa ve yönetmelikler, ilgi (e) Başkanlık onayı ve genelgesi ile 5216 sayılı yasanın 7-b ve -14. maddesine göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Eyüp İlçesi, Çırçır Mahallesi, 790 ada, 11 parsel sayılı yere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı teklifi incelenmiş olup, 1 nolu plan notunun “Plan tasdik sınırı 790 ada, 11 parseli kapsamaktadır. Tasdik sınırı içerisindeki alan Taks:0.44, H=9.50 m. konut alanıdır” şeklinde düzenlenmesi ve teklif plan paftasında buna göre gereken düzeltmelerin yapılmasıyla Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.

Meclisimizin onayına arz olunur.

Hadi DİLER Timur SOYSAL Oktay BİRİNCİ İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör Komisyonu Başkanı

Maliki Ejder BATUR Serhan KURAL M. Sedat ÖZKAN Üye Üye Üye

Cemal ŞERİFOĞLU Esin HACIALİOĞLU Dila Damla ÖNER Üye Üye Üye

(14)

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

Rapor No:

27 Tarih:

14.01.2015 Dosya No:

2015/54 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

KONUNUN ÖZÜ: Üsküdar İlçesi, 25 pafta, 395 ada 23, 32(eski 14-15parseller) parsellere ilişkin UİP- 397,3 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğünün 09/ 01 /2015 gün ve 2014/11861 -108 sayılı yazısında;

" İlgi: a) 30.09.2014 tarih ve 2014/706-3143-Ç sayılı Üsküdar Belediye Başkanlığı yazısı ve eki 09.10.2014 tarih ve 2014/97 sayılı İlçe Meclis kararı ile 1/1000 ölçekli teklif plan paftaları.

b) 20.08.2004 tarih ve S/89 sayılı Büyükşehir Belediye Başkanlığı genelgesi ile 20.08.2004 tarih ve S/90 sayılı Başkanlık Oluru.

TALEP:

İlgi (a) yazı ile; 09.06.2006 onanlı 1/1000 ölçekli Üsküdar Merkez Bölgesi Uygulama İmar Planında;

kısmen H:15.50m irtifada "Hizmet+Ticaret Alanı", kısmen de "Otopark Alanı"nda kalan 395 ada, 32 (eski 14, 15 parseller) parsel ile Blok nizam H:12,50m yapılanma koşullu "Hizmet+Ticaret Alanı"nda kalan 23 parseli kapsayan alanda, "Hizmet+Ticaret Alanı" fonksiyonları korunarak, "Otopark Alanı" nın "Özel Otopark Alanı" olarak düzenlenmesine ve otoparka 23 parselden giriş çıkış sağlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği teklifi Üsküdar Belediyesinin 09.10.2014 tarih ve 2014/97 sayılı meclis kararı ile uygun bulunarak, 5216 sayılı yasanın 7b maddesine göre gereği için tarafımıza iletilmiştir.

MÜLKİYET:

Dosyasında yer alan tapu kaydından: Üsküdar İlçesi, Ahmet Çelebi Mahallesi, 25 pafta, 395 ada 23 parselin, 92,90 m² yüzölçümlü olduğu, Kasım ÖZÜMİT mülkiyetinde olduğu, 03.05.2001 tarihinde edinildiği; 395 ada 32 parselin 371,86 m² yüzölçümü olduğu, Kasım ÖZÜMİT mülkiyetinde olduğu, 20.12.2013 tarihinde 395 ada 14 ve 15 parsellerin tevhit işlemi ile edinildiği anlaşılmaktadır.

MEVCUT DURUM:

Başkanlığımız kayıtlarındaki 2011 uydu görüntüsünden; Üsküdar İlçesi, Ahmet Çelebi Mahallesi, 395 ada, 23 parselin boş olduğu, 395 ada 32 (eski 14,15 parseller) parselin çoğunlukla boş olduğu, Halk Caddesi cepheli kısmında mevcut yapının bulunduğu görülmekte olup, bahse konu parselin kalan kısmının ise mevcutta otopark olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır.

MERİ PLANLARDAKİ DURUM:

Üsküdar İlçesi, Ahmet Çelebi Mahallesi, 25 pafta, 395 ada 32 parsel (eski 14,15 parseller) ve 23 parsel 15.09.1997 onanlı 1/5000 ölçekli Üsküdar Merkez Nazım İmar Planı’nda “Kentsel ve Bölgesel İş Merkezleri (MİA)” alanında; 09.06.2006 onanlı 1/1000 ölçekli Üsküdar Merkez Uygulama İmar Planı’nda 395 ada 23 parsel blok nizam H:12,50m irtifada “Hizmet+Ticaret (H+T)” alanında, 395 ada 32 (eski 14,15 parseller) parsel ise kısmen blok nizam H:15,50m irtifada “Hizmet+Ticaret (H+T)” alanında kısmen de

“Otopark Alanı”nda kalmakta olup, otopark alanlarına ilişkin olarak plan notlarında “4.2.Ada içinde otopark olarak ayrılan parsellerde otopark alanı terk etmesi gereken parsel, terk ettiği alan oranında otopark ihtiyacını bu alanda gösterebilecektir. Parselin otopark ihtiyacı, terk ettiği alandan fazla olması halinde ilave otopark bedeli ödeyecektir. 4.3.Tamamı açık veya kapalı otopark alanında kalan parsellerde belediyesinin bu alanları kamulaştırmayacağını belirtmesi halinde parsel ilgilisinin müracaatı üzerine “Avan projenin Büyük Şehir Belediye Başkanlığınca onanması” şartıyla meri imar planına göre açık ve kapalı otopark yapılabilir.

4.4.Planla belirlenen ada içi otoparklara giriş verilen parsellerin zemin katlarında geçiş bırakılmak koşuluyla üst katlar parsel maliklerince kullanılabilir.” hükümleri yer almaktadır.

İLÇE MECLİS KARARI:

İlgi (a) yazı eki 09.10.2014 tarih ve 2014/97 sayılı İlçe Meclis kararında;

“ Üsküdar İlçesi, Ahmet Çelebi Mahallesi, 25 pafta, 32 (eski 14-15) ve 23 parsele ilişkin plan tadilatı teklifi İmar Komisyonu’nca incelenmiş olup, teklif Üsküdar merkezindeki otopark ihtiyacını karşılamada destek olacağından dolayı İmar Komisyonu’nca uygun görülmüş olduğundan, Belediye Meclisi’nin, 7’ince Seçim Dönemi, 1’inci Seçim Yılı, Ekim ayı toplantısının 09.10.2014 tarihli ikinci

(15)

birleşiminde Komisyondan geldiği şekliyle yapılan işaretle oylama neticesinde oyçokluğu ile kabulüne karar verildi.” denilmektedir.

KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ:

İlgi (a) yazı ekinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifine ilişkin olarak İSKİ Genel Müdürlüğü, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü ve Ulaşım Planlama Müdürlüğü görüşleri tarafımıza iletilmiştir.

İlgi (a) yazı eki 02.07.2014 tarih ve 334895 sayılı İSKİ Genel Müdürlüğü yazısında;“Bahse konu 14-15 parsele ait görüşümüz daha önce 02.10.2013 tarih ve 475774 sayılı yazımızla tarafınıza iletilmiş olup söz konusu parsellere bitişik 23 nolu parsel için de görüşümüz değişmemekte ve 02.10.2013 tarih ve 475774 sayılı yazımız ve ekleri geçerliliğini muhafaza etmektedir.” denilmekte olup, bahsi geçen 02.10.2013 tarih, 475774 sayılı kurum görüşü yazısında; alt yapı tesislerine ilişkin olarak 5 maddelik görüş verildiği görülmektedir.

İlgi (a) yazı eki 05.06.2014 tarih ve 887-112011 sayılı Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü yazısında; “İlgili alan, Mikro bölgeleme Projeleri kapsamında yapılan İmar Planlarına Esas 1/2.000 ölçekli Yerleşime Uygunluk Haritalarında; ÖA-5b (İleri Derecede Ayrışmış Kaya nedeni ile Orta- Hafif Mühendislik Önlemleri Gerektiren Alanlar) lejantlı sınırlar içerisinde kalmaktadır…Sonuç olarak, yukarıda ve rapor örneğinde belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, söz konusu planlama alanında bulunan mevcut yapıların kullanılacak olması durumunda zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden incelenip gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması, yeni uygulamalar öncesinde yapılması gerekli olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de değerlendirilmesi ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/1.000 ölçekli plan tadilatı, jeolojik bakımdan uygun görülmektedir.”

denilmektedir.

İlgi (a) yazı eki 02.07.2014 tarih ve 1009598-556577-672069-2029 sayılı Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısında; söz konusu teklifin, daha önce iki defa kurum görüşü talep edilen aynı doğrultuda hazırlanmış olan plan değişikliği teklifinden farklı olarak, “395 ada 14 ve 15 parseller tevhit edilmeden uygulama yapılamaz” plan notunun bulunmadığı ve Özel Otopark girişlerinin 23 parselden yapılacağının tekrar vurgulanmasıdır denilerek, “Yapılan değerlendirmeler neticesinde talebe ilişkin görüşümüz 26.09.2013 tarih 912743-989153 sayılı yazımız ve 22.10.2013 tarih 1053764-3604 sayılı yazımız ile aynı doğrultuda olup Üsküdar ilçesi, Ahmet Çelebi Mah. 395 ada 32 (eski 14-15 parseller) parselin 1/1.000 ölçekli meri planlarda kısmen H:15.50m irtifada "Hizmet+Ticaret Alanı", kısmen de "Otopark Alanı," 23 parselin H:12.50m irtifada kütle imarlı "Hizmet+Ticaret Alanı" fonksiyonunda kalmaktayken

"Hizmet+Ticaret Alanı" fonksiyonunun korunarak "Otopark Alanı"nın "Özel Otopark Alanı" fonksiyonuna alınarak 23 parselden giriş çıkış sağlanması şeklindeki 1/1.000 ölçekli imar planı tadilatı teklifinin fonksiyon bütününde değerlendirilmesi gerektiğinden bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmamaktadır.” denilmektedir.

Ulaşım Planlama Müdürlüğü 22.10.2013 tarih 1053764-3604 sayılı yazısında da;

“Üsküdar İlçesi, Ahmet Çelebi Mahallesi, 25 pafta, 395 ada, 14-15 parsellerin t/1.000 ölçekli meri planlarda kısmen H:15.50 m yapılanma koşullarında Hizmet+Ticaret Alanı", kısmen "Otopark Alanı" olan fonksiyonundan "Hizmet+Ticaret Alanı" fonksiyonu korunarak "Otopark Alanı"nın "Özel Otopark Alanı"

fonksiyonuna alınması ve 14- 15 parsellere tevhiden uygulama yapılacağı plan notunun önerilmesine ilişkin 1/1.000 ölçekli imar planı tadilatı teklifi; 26.09.2013 tarih, 912743-989153 sayılı yazıda da belirtildiği gibi uygun bulunmamaktadır.”denildiği görülmektedir.

DEĞERLENDİRME:

İlgi (a) yazı eki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi incelendiğinde; 09.06.2006 onanlı 1/1000 ölçekli Üsküdar Merkez Uygulama İmar Planı paftasına hazırlandığı ve Üsküdar İlçesi, Ahmet Çelebi Mahallesi, 25 pafta, 395 ada 32 (eski 14,15 parseller) ve 23 parsellerin tasdik sınırı içine alınarak; 395 ada 23 parselin H:15.50 m yapılanma koşullarında Hizmet+Ticaret Alanı fonksiyonu ve 395 ada, 32 parselin (eski 14,15 parseller) kısmen H:15.50 m yapılanma koşullarında Hizmet+Ticaret Alanı fonksiyonu korunarak, kısmen "Otopark Alanı" olan fonksiyonunun "Özel Otopark Alanı (ÖOP)"

fonksiyonu olarak düzenlendiği; plan paftasına

1. Plan onama sınırı, Üsküdar ilçesi, Ahmet Çelebi Mahallesi 25 pafta, 395 ada, 23 parsel ile 32 parseli (Eski 14-15) kapsamaktadır.

2. 395 ada, 32 parsel (Eski 14-15) kısmen "Hizmet +Ticaret Alanı (H+T)" n da kısmen de "Özel Otopark Alanı"nda kalmaktadır.

Şekil

Updating...

Referanslar

Benzer konular :