PLANLARDAKİ DURUMU:

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 67-88)

KOMİSYON RAPORLARI

PLANLARDAKİ DURUMU:

MSB İst. İnş. Eml. Blg. Bşk.lığının ilgi(d) yazısına konu alanlar 13.09.2013 onaylı 1/5000 ölçekli Alemdağ Merkez ve Çevresi Nazım İmar Planı ve 17.01.2014 onanlı 1/1000 ölçekli Alemdağ Merkez ve Çevresi Uygulama İmar Planı’nda “Askeri Alanlar” lejantında ve “Askeri Güvenlik Bölgesi” içerisinde kalmaktadır.

DEĞERLENDİRME:

MSB İst. İnş. Eml. Blg. Bşk.lığının ilgi(d) yazısı ve ekleri incelendiğinde;

13.09.2013 onaylı 1/5000 ölçekli Alemdağ Merkez ve Çevresi Nazım İmar Planında “Askeri Alan”

lejantında ve “Askeri Güvenlik Alanı” sınırları içerisinde kalan alanlar ile ilgi(d) yazı ekinde Başkanlığımıza gönderilen söz konusu alanlar arasında eksiklikler ve farklılıklar tespit edilmiştir.

13.09.2013 onaylı 1/5000 ölçekli Alemdağ Merkez ve Çevresi Nazım İmar Planında; 294 adanın güney ve doğusunda “Askeri Güvenlik Bölgesi” sınırları içerisinde “Orman Alanı” lejantında kalan alan içerisinde MSB İst. İnş. Eml. Blg. Bşk.lığının ilgi(d) yazısı ve ekleri doğrultusunda “Askeri Alan” ve “Askeri Güvenlik Bölgesi” sınırların yeniden düzenlenmesine ayrıca ilgi(d) yazı ve eklerinde belirtilmeyen ancak MSB İst. İnş.

Eml. Blg. Bşk.lığı ile yapılan şifai görüşmeler sonucu Jandarma Genel Komutanlığına devredildiği anlaşılan ve 17.01.2014 t.t. 1/1000 ölçekli Alemdağ Merkez ve Çevresi Uygulama İmar planında “Askeri Alan”

olarak planlanan bölgenin 13.09.2013 onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında “Askeri Alan” olarak düzenlemesine ilişkin 1. Nolu Bilgi Paftası yazımız ekindedir. ” Denilerek.

13.09.2013 onanlı 1/5000 ölçekli Çekmeköy İlçesi, Alemdağ Merkez ve Çevresi Revizyon Nazım İmar Planı’na ilişkin MSB İst. İnş. Eml. Blg. Bşk.lığının ilgi (d) yazısında belirtilen talepler ile ilgili gerekli bilgi ve belgeler yazımız ekinde yer almakta olup, söz konusu taleplerin 3194 sayılı İmar Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Belediye Kanunu’nun ilgili maddelerine göre incelenmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Çekmeköy ilçesi, Alemdağ Merkez ve Çevresi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plana itiraz incelenmiş olup MSB İst. İnş. Emlak Bölge Başkanlığının sorumluluğundaki askeri alan ve askeri güvenlik bölgelerinin Şehir Planlama Müdürlüğü tarafından hazırlanan bilgi paftasındaki şekliyle 1/5000 ölçekli plana işlenmesi, bunu dışında kalan konularda meri 1/5000 ölçekli plan hükümlerinin korunması komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin onayına arz olunur.

Hadi DİLER Timur SOYSAL Oktay BİRİNCİ İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör Komisyonu Başkanı

Maliki Ejder BATUR Serhan KURAL M. Sedat ÖZKAN Üye Üye Üye

Cemal ŞERİFOĞLU Esin HACIALİOĞLU Dila Damla ÖNER Üye Üye Üye

T.C

KONUNUN ÖZÜ: Zeytinburnu İlçesi, 2871 ada 210 parsele ait 1/1000 ölç. U.İ.P. Tadilat Teklifi.

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğü’nün 08/ 12 /2014 gün ve 2014-12349 sayılı yazısında;

“İLGİ: a) 03.11.2014 gün, -72967 sayılı Zeytinburnu Belediye Başkanlığı yazısı ve eki 15.10.2014 gün, 128 sayılı İlçe Meclis Kararı ile 1/1000 ölç. teklif plan tadilatı paftaları.

b) Büyükşehir Belediye Başkanlığının 20.08.2004 gün S/89 sayılı Genelgesi ve 20.08.2004 gün S/90 sayılı Başkanlık Oluru.

TEKLİF:

Zeytinburnu Belediye Başkanlığının İlgi a) yazısı ile; mahalle sakinlerince Zeytinburnu İlçesi, Yeşiltepe Mahallesi, 397/2 pafta, 2871 ada 210 parsel sayılı taşınmaza ilişkin olarak olası bir depremde kullanılmak üzere ilkyardım konteyneri ya da park, yeşil alan veya oyun alanı yapılması talepleri doğrultusunda 2871 ada 210 parselde (YMA) Yerleşik Meskun Alanlar fonksiyonu iptal edilerek Yeşil Alana alınmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifinin Zeytinburnu Belediye Meclisinin 15.10.2014 gün, 2014/128 sayılı kararı ile uygun bulunduğu belirtilerek “UİP-5974,5” plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifinin 3194 ve 5216 sayılı yasalar kapsamında değerlendirilmesi talep edilmektedir.

Zeytinburnu İlçesi, Beştelsiz Mahallesi, 2871 ada 210 parsel;

23.03.2007 onanlı 1/5000 ölçekli Zeytinburnu Nazım İmar Planında 700 ki/ha yoğunlukta Konut Yerleşme Alanları lejantında kalmaktadır.

06.12.2007 onanlı 1/1000 ölçekli Zeytinburnu Uygulama İmar Planında tadilata konu parseller YMA Yerleşik Meskun Alanlar lejantında kalmakta olup plan hükümlerinde Yerleşik Meskun Alanlarda MaxH:15.50 mt. E:2.125 yapılaşma şartları önerildiği görülmektedir.

İLÇE MECLİS KARARI:

15.10.2014 gün, 2014/128 sayılı İlçe Meclis Kararı ile “…Teklif kamu yararı taşıdığından Müdürlüğünden geldiği şekliyle komisyonumuzca uygun görülmüştür.” şeklindeki İmar Komisyonu raporunun Komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildiği görülmektedir.

KAMU KURUM VE KURULUŞLARIN GÖRÜŞLERİ:

İlgi yazı ekindeki;

- 27.06.2014 gün 50.40/48329 sayılı İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin yazısında;

“…Doğalgaz hatlarının yapılacak planlarda etkilenmemesi ve korunabilmesi halinde, doğalgaz hatlarının yapılacak uygulama imar planlarına işlenmesi, çelik doğalgaz hatlarımızın hâlihazır şekliyle alınması ve çelik doğalgaz hatlarına min. 2.50 m boru orta aksından (boru sağı ve solu ayrı ayrı olarak), polietilen doğalgaz hatlarına 1.25 m boru orta aksından (boru sağı ve solu ayrı ayrı olarak) yapı yaklaşma sınırı ile inşaat yapım ve diğer altyapı hatları inşaası yapılabilir plan notu eklenmelidir.

Bölgede hatlarımız civarında yapılacak kazı çalışmalarından önce Bakırköy Şebeke Şefliğimiz (0212 499 22 27) ile altyapı kazı çalışması protokolü yapılması, doğalgaz hatlarının elle açılacak gözlem çukurları yardımı ile hatlarımızın kesin yerlerinin tespit edilmesi ve bu işlemler yapılırken Doğalgaz Acil (187) nezaretçi personel alınması can ve mal güvenliği açısından önemlidir.”denilmektedir.

- İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün 15.07.2014 gün, -361471 sayılı yazısında;

“…bahse konu fonksiyon değişikliğini öngören plan tadilatıyla ilgili İdaremizce herhangi bir sakınca görülmemiştir.”denilmektedir.

- Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğünün 02.07.2014 gün, 1038-130734 sayılı yazısı eki 01.07.2014 günlü Komisyon Raporunda;

“…Söz konusu plan teklifinin dosyasında yapılan inceleme sonucu; vatandaşların talebi ve yeşil alan miktarının artırıldığı gerekçesi ile komisyonumuzda uygun görülmüştür.”denilmektedir.

- Ulaşım Planlama Müdürlüğünün 16.09.2014 gün, /938422-Bno:2765 sayılı yazısında;

“…Zeytinburnu İlçesi, Yeşiltepe Mahallesi, 2871 ada, 210 parselin "Yerleşik Meskun Alan" lejandından

"Yeşil Alan" lejandına alınmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilat teklifi;

Yola gerekli terklerin bedelsiz yapılması,

07.06.2012 tarih ve UP2012-21/25 sayılı Ulaşım Daire Başkanlığı Plan Değişikliği İnceleme Komisyonu Kararı gereği; karayolu ulaşım sistemi bütününde araç ve yaya sirkülasyonu ile güvenliğinin sağlanması amacıyla, güvenli araç görüş mesafesi ile taşıt boyutları ve minimum dönüş yarıçapları göz önüne alınarak, ada kenarlarının kesişimlerinde oluşan köşe noktalarından itibaren teklif alanın cephe aldığı 7m genişliğindeki imar yollarından minimum 3m çekilerek imar istikametinin bilgi paftasında gösterildiği şekilde kırılması ve gerekli yol terklerinin yapılması, hususlarının yerine getirilmesi koşulu ile bölgesel ulaşım sistemi açısından Müdürlüğümüzce uygun bulunmaktadır.”denilmektedir.

- Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğünün 03.07.2014 gün, 1084-131883 sayılı yazısında;

“…Planlama alanı, Mikrobölgeleme Projeleri kapsamında yapılan İmar Planlarına Esas 1/2000 Ölç.

"Yerleşime Uygunluk Haritaları"nda, "UA (Uygun Alanlar)" lejantlı sınırlar içerisinde kalmaktadır.

Planlama alanının yakın çevresinde Mikrobölgeleme Projesi kapsamında yapılan mekanik sondaj çalışmalarında, Bakırköy üyesine kil birimleri ile Güngören üyesine ait kum mercekli kil birimleri geçilmiştir. Bu alanlar, her ne kadar yapılaşmaya uygun alanlar olsa da, yerel olarak bazı problemlerle karşılaşılabilir. Bu gibi yerlerde gerekli önlemler alınmalı ve uygun iksa projeleri hazırlanmalıdır. Bu haritalara ait raporda da, söz konusu alanlarda karşılaşılabilecek problemlerle ilgili hususlar açıklanmış olup, planlama ve inşaat aşamalarında uyulması ve uygulanması gereken önlem ve öneriler belirtilmiştir.

Sonuç olarak, yukarda belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, uygulama öncesinde yapılacak olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de değerlendirilmesi ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/1000 Ölç. U.İ.Plan tadilatı jeolojik bakımdan uygun görülmektedir.”denilmektedir.

DEĞERLENDİRME-SONUÇ:

İlgi a) yazı eki 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifinin;

06.12.2007 onanlı 1/1000 ölçekli Zeytinburnu Uygulama İmar Planı G21b04a1d rumuzlu plan paftası üzerinde hazırlandığı, Zeytinburnu İlçesi, Yeşiltepe Mahallesi, 2871 ada, 210 parselin plan onama sınırı içine alındığı ve meri plandaki (YMA) Yerleşik Meskun Alan fonksiyonu iptal edilerek Yeşil Alan fonksiyonu getirildiği görülmekte olup plan paftası üzerine;

“1. Plan onama hududu plan tasdik hududdur.

2. Plan tasdik hududu içinde kalan Zeytinburnu İlçesi, Yeşiltepe Mahallesi, 397/2 pafta, 2871 ada, 210 parsel sayılı taşınmaz “Yeşil Alan”dır.

3.1/1000 ölçekli uygulama imar planı aşamasında ilgili kurum kuruluş görüşleri (İSKİ, Zemin ve Deprem İnceleme Müd., Ulaşım Planlama Müd…vb.) alınacak ve önerilen tedbirlere uyulacaktır.

5. Açıklanmayan hususlarda 23.03.2007 t.tarihli 1/5000 ölçekli nazım imar planı, 06.12.2007 t.tarihli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve Meri İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.”

şeklinde plan hükümleri getirildiği görülmektedir.

1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifine ilişkin alınan görüşlerden Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğünün ve Ulaşım Planlama Müdürlüğünün şartlı görüşü, İstanbul Gaz Dağıtım A.Ş.nin plan notu eklenmesi şartlı görüşü, Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğünün ve İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün uygun görüşü bulunmaktadır.

Söz konusu plan tadilatı teklifi planlama teknikleri ve mevzuat kapsamında incelendiğinde;

1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifine konu 210 parsel; meri 1/5000 ölçekli nazım imar planında 700 ki/ha yoğunlukta Konut Yerleşme Alanında kaldığı, ancak meri 1/5000 ölçekli nazım imar planının plan hükümlerinde “4-Ölçek nedeni ile planda gösterilmeyen donatı alanlarında (alan büyüklüğü 500 m2 kadar olan alanlarda) fonksiyon alanları 1/1000 uygulama imar planında öngörülecek ve ayrılacaktır.”denilmekte olduğu, dolayısıyla tadilat konusu parselin 145,75 m2 yüzölçümlü olması ve ilgili plan notu nedeniyle 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının 1/5000 ölçekli nazım imar plan kararlarını etkilemediği görülmektedir.

İlgi yazı eki 15.10.2014 gün, 128 sayılı İlçe Meclis Kararında belirtilen plan notları ile ilgili meclis kararıyla uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilat teklifi plan notlarının 3.maddesinde belirtilen plan hükmünün birbiriyle örtüşmediği, ayrıca “3.1/1000 ölçekli uygulama imar planı aşamasında ilgili kurum kuruluş görüşleri (İSKİ, Zemin ve Deprem İnceleme Müd., Ulaşım Planlama Müd…vb.)

alınacak ve önerilen tedbirlere uyulacaktır.”şeklindeki söz konusu plan notunun 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilat teklifinde bulunması çelişki oluşturduğundan ilgili plan notunun iptal edilmesi gerekmektedir.

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 10.maddesinde gösterim (lejand) tekniklerine ilişkin hükümler belirlendiği ve plan tekliflerinin yönetmelik ekinde sunulan plan gösterimlerine uygun hazırlanma zorunluluğu getirildiği, ancak yönetmelikte tadilatlar için “plan değişikliği onama sınırı” ibaresi bulunmakta iken teklifte “tasdik hududu” ibaresi gibi tanımlamalar yapıldığı ve yönetmeliğin ilgili maddelerine uyulmadığı görülmektedir.

Ayrıca, meri imar planlarında Konut Alanı fonksiyonunda kalan söz konusu parsel şahıs mülkiyetinde bulunduğu, buna karşın İlgi a) yazı eklerinde parsel malikine ilişkin alınmış muvaffakatnamenin bulunmadığı görülmektedir. ” Denilerek.

İlgi a) yazı eki 15.10.2014 gün, 129 sayılı ilçe meclis kararı ve “UİP-5974,5” plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilat teklif paftası ve ekleri yazımız ekinde olup, yazımız ve eklerinin İlgi b) Başkanlık Genelgesi ve Oluru, İlgili yasa ve yönetmelikler ile 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14.

maddelerine göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Zeytinburnu ilçesi, 2871 ada 210 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı teklifi incelenmiş olup kamu yararı niteliği taşıdığından komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin onayına arz olunur.

Hadi DİLER Timur SOYSAL Oktay BİRİNCİ İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör Komisyonu Başkanı

Maliki Ejder BATUR Serhan KURAL M. Sedat ÖZKAN Üye Üye Üye

Cemal ŞERİFOĞLU Esin HACIALİOĞLU Dila Damla ÖNER Üye Üye Üye

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

Rapor No:

47 Tarih:

14.01.2015 Dosya No:

2015/50 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

KONUNUN ÖZÜ: Başakşehir İlçesi, Başakşehir Mahallesi, 119 ada 2 parsele ilişkin 21.07.2014 tasdik

tarihli, “NİP-4289.1” Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine itiraz.

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğünün 09/ 01 /2015 gün ve 2014-11267 sayılı yazısında;

" İlgi: a) 30.06.2014 tarih ve 6492 sayılı Başakşehir Belediye Başkanlığı yazısı ve ekleri.

b) 14.07.2014 tarih ve 2014-7469 sayılı Başkanlık Makamına yazımız.

c) 17.07.2014 tarih, 1067 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Kararı.

d) 21.08.2014 tarih, 2014-8492-6297-159985 sayılı dağıtımlı yazımız.

e) 20.10.2014 tarih ve 11267 sayı ile Müdürlüğümüzde kayıtlı Şehir Plancıları Odası’nın itiraz dilekçesi.

İTİRAZ:

Başakşehir İlçesi, Başakşehir Mahallesi, 119 ada 2 ve 5 parsellere ilişkin, donatı hizmet alanlarının etkin dağılımının sağlanabilmesi için 119 ada 2 parselde yer alan Belediye Hizmet Alanı ile 119 ada 5 parselde yer alan Halk Eğitim Merkezi’nin bulunduğu alana “Özel Eğitim Tesisi Alanı” fonksiyonu verilmesine ilişkin hazırlanan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi (c) kararı ile uygun görülen 21.07.2014 tasdik tarihli, “NİP-4289.1” Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı süreci içerisinde ilgi (e) dilekçe ile itiraz edilmiş olup, söz konusu itirazın İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmesi hususu gereği için tarafımıza iletilmiştir.

MÜLKİYET:

Dosyasında yapılan incelemede, bahse konu 119 ada 2 ve 5 parsellerin Başakşehir Belediyesi mülkiyetinde olduğu anlaşılmaktadır.

MERİ PLANLARDAKİ DURUM:

Başakşehir Mahallesi, 119 ada 2 parsel, 26.01.2013 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Oyakkent Nazım İmar Planı’nda “Belediye Hizmet Alanı”nda kalmakta iken 21.07.2014 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile “Özel Eğitim Tesis Alanı”na alınmıştır.

Başakşehir Mahallesi, 119 ada 5 parsel, 26.01.2013 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Oyakkent Nazım İmar Planı’nda “Halk Eğitim Merkezi Alanı”nda kalmakta iken 21.07.2014 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile “Özel Eğitim Tesis Alanı”na alınmıştır.

Başakşehir Mahallesi, 1413 ada 2 ve 5 parsellere ilişkin (şuyulandırma cetvelinde 119 ada 2 ve 5 parseller olarak kayıtlı alanlar) 1/1000 ölçekli plan tadilatı teklifi 25.09.2014 tarih ve 1015/9175 sayılı Başakşehir Belediye Başkanlığı yazısı ve ekleri ile tarafımıza iletilmiştir. Söz konusu teklif 13.10.2014 tarih, 2014-10714-7325 sayılı yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş ve 17.10.2014 tarih, 2014-1521 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile “Başakşehir İlçesi, Başakşehir Mahallesi, 1413 ada 2 ve 5 parsel sayılı yerlere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı teklifi incelenmiş olup, 21.07.2014 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’na uygun olarak hazırlandığından uygun görülmüştür.”

şeklinde karara bağlanmış olup, bahse konu plan değişikliği dağıtım aşamasındadır.

DEĞERLENDİRME:

İlgi (a) yazı ve ekleri ile; Başakşehir İlçesi, Başakşehir Mahallesi, 119 ada 2 ve 5 parsellere ilişkin, donatı hizmet alanlarının etkin dağılımının sağlanabilmesi için 119 ada 2 parselde yer alan Belediye Hizmet Alanı ile 119 ada 5 parselde yer alan Halk Eğitim Merkezi’nin bulunduğu alana “Özel Eğitim Tesisi Alanı”

fonksiyonu verilmesine ilişkin hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı teklifi 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7-b maddesine göre gereği için tarafımıza iletilmiştir.

Söz konusu teklif, ilgi (b) Başkanlık Makamına yazımız ile “…26.01.2013 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Oyakkent Nazım İmar Planı’nda “Özel İlköğretim Tesisleri Alanı (Temel Eğitim)”na ilişkin “Bu alanlardaki uygulama, çevre yapılanma koşullarına uygun olmak ve maks Emsal: 1,50 değeri aşılmamak şartı ile ilçe belediyesi tarafından onaylanacak avan projeye göre yapılacaktır.” şeklinde plan notu bulunduğu;

17.02.2014 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Oyakkent Uygulama İmar Planı Tadilatı’nda kamuya ait donatı alanlarına ilişkin “Kapalı ve açık semt spor alanları ile parklar ve dinlenme alanları hariç kamuya ait donatı alanlarında uygulama, çevre yapılanma koşulları dikkate alınarak ve max Emsal:3.00 değeri aşılmamak kaydıyla ilçe belediyesince onaylanacak avan projeye göre yapılacaktır.” şeklinde plan notu getirildiği;

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilat teklifi paftasında ise “Özel Eğitim Tesisi Alanında; “…çevre teşekkülü dikkate alınacak şekilde uygulama yapılacak olup; maks Emsal:1.50’tur” şeklinde plan notu önerildiği, bu yönüyle teklifin meri planda yer alan maks yapılaşma şartlarını aşmadığı,

26.01.2013 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Oyakkent Nazım İmar Planı kapsamında “Özel İlköğretim Tesisleri Alanı (Temel Eğitim)” ve “Özel Ortaöğretim Tesisleri Alanı” fonksiyonlarının bulunduğu görülmekle birlikte, ilgi (a) yazı ve ekleri ile tarafımıza iletilen 1/5000 ölçekli plan tadilatı ile “Özel Eğitim Tesis Alanı” şeklinde yeni bir fonksiyon önerildiği; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nde “Özel Eğitim Tesis Alanı” şeklinde bir fonksiyonun ya da lejantın bulunmadığı, bu tür fonksiyonların “Eğitim Tesis Alanı”

başlığı altında tanımlandığı görülmektedir.

İlgi (a) yazı eki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinde, Halk Eğitim Merkezi Alanı’nın Özel Eğitim Tesis Alanı’na alınması ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği kapsamındaki

“İmar planında yer alan yol hariç sosyal ve teknik altyapı alanlarının ve kamuya ait sosyal ve kültürel tesis alanlarının kaldırılabilmesi veya küçültülmesi ancak bu tesislerin hitap ettiği hizmet etki alanı içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir.” hükmü gereği kaldırılan sosyal donatı alanına eşdeğer bir alanın ayrılmadığı, teklifin plan bütünlüğünü bozucu, Halk Eğitim Merkezi Alanı’nı azaltıcı, Özel Eğitim Tesis Alanı’nı arttırıcı nitelikte olduğu, ayrıca Belediye Hizmet Alanı’nı da azaltıcı nitelikte olduğu değerlendirilmektedir.

İlgi (a) yazı eki plan değişikliği teklifine, Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün teklife ilişkin görüşü doğrultusunda “Karayolları Genel Müdürlüğü 17. Bölge Müdürlüğü’nden görüş alınmadan uygulama yapılamaz.” plan notunun eklenmesinin uygun olacağı mütalaa edilmektedir.

Ayrıca, İlgi (a) yazı eki tadilat tekline yönelik gerekçe raporunda Özel Eğitim Tesis Alanına ilişkin

“… Özel İlköğretim ve Özel Ortaöğretim fonksiyonlarının yapılabileceği, Özel Eğitim Tesis Alanı lejantının…” şeklinde açıklama yapıldığı, ancak bu açıklamanın plan teklif paftası plan notlarına “…Özel Eğitim Tesisi Alanında; eğitim fonksiyonlarına ilişkin okul ve okula hizmet veren yurt binaları yer alabilir…” şeklinde aktarıldığı ve eğitim fonksiyonlarının niteliğine ilişkin açıklama yapılmadığı görülmüştür…” şeklinde değerlendirilerek Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş olup, Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi (c) kararı ile “Başakşehir İlçesi, Başakşehir Mahallesi, 119 ada 2 ve 5 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı teklifi incelenmiş olup, ilgili kurum görüşleri doğrultusunda hazırlandığından uygun görülmüştür.” şeklinde karara bağlanmış ve 21.07.2014 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onanan plan paftalarının dağıtımı ilgi (d) yazımız ile yapılmıştır.

Aynı süreç içerisinde Başakşehir Mahallesi, 1413 ada 2 ve 5 parsellere ilişkin (şuyulandırma cetvelinde 119 ada 2 ve 5 parseller olarak kayıtlı alanlar) 1/1000 ölçekli plan tadilatı teklifi 25.09.2014 tarih ve 1015/9175 sayılı Başakşehir Belediye Başkanlığı yazısı ve ekleri ile tarafımıza iletilmiştir. Söz konusu teklif 13.10.2014 tarih, 2014-10714-7325 sayılı yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş ve 17.10.2014 tarih, 2014-1521 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile “Başakşehir İlçesi, Başakşehir Mahallesi, 1413 ada 2 ve 5 parsel sayılı yerlere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı teklifi incelenmiş olup, 21.07.2014 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’na uygun olarak hazırlandığından uygun görülmüştür.” şeklinde karara bağlanmış olup, bahse konu plan değişikliği dağıtım aşamasındadır.

Başakşehir İlçesi, Başakşehir Mahallesi, 119 ada 2 ve 5 parsellere ilişkin olarak hazırlanan 21.07.2014 tarihinde onanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı plan tadilatı 05.09.2014-08.10.2014 tarihleri arasında askıda iken ilgi (e) dilekçe ile “...Söz konusu plan değişikliğinde; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanarak 14 Haziran 2014 tarih ve 29030 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği” 26. Maddenin (b) bendinde yer alan “İmar planında yer alan yol hariç sosyal ve teknik altyapı alanlarının ve kamuya ait sosyal ve kültürel tesis alanlarının kaldırılabilmesi veya küçültülmesi ancak bu tesislerin hitap ettiği hizmet etki alanı içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir.” Hükmü gereği kaldırılan sosyal donatı alanına eşdeğer bir alanın ayrılmamış olup, alınan karar doğrultusunda Belediye Hizmet Alanı ve Halk Eğitim Merkezi tamamen ortadan kaldırılmıştır…” şeklinde itiraz edilerek konunun tekrar değerlendirilmesi talep edilmektedir.

Ayrıca 21.07.2014 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Tadilatı’nda 119 ada 2 ve 5 parseller

Ayrıca 21.07.2014 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Tadilatı’nda 119 ada 2 ve 5 parseller

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 67-88)