DEĞERLENDİRME:

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 60-67)

KOMİSYON RAPORLARI

DEĞERLENDİRME:

Çekmeköy Belediye Meclisi’nin ilgi (a) yazı ve ekleri incelendiğinde;

Çekmeköy İlçesi, 137 ada 1 parsel, 192 parsel olarak tescilliyken; 05.01.1996 onanlı 1/1000 ölçekli Alemdar Uygulama İmar Planı koşullarına göre uygulama yapılarak parselin bir kısmı yol ve park alanı olarak kamuya terk edilmiştir. 19.06.2003 onanlı yeni imar planında söz konusu parselden yeni bir yol geçirilerek ikinci bir terk yapılmıştır. Çekmeköy Belediye Başkanlığının ilgi(a) yazısında, ilgilisinin itirazı üzerine söz konusu parselde ikinci defa terk alınması sorununun çözülebilmesi için Belediyesiyle yapılan şifai görüşmeler sonucunda imar planı tadilatı teklifi hazırlandığı ve daha önceden terk edilen park alanı ile ikinci defa yol olarak kesinti yapılan alanın takas edilmesi koşuluyla yeni durum üzerinden yapı ruhsatı verilerek inşaatın tamamlandığı belirtilmiştir. Ancak 2004 yılında yapıldığı belirtilen plan tadilatı teklifi Belediye Meclisine iletilmemiş, takas yapılan kısımda kalan park alanının konut alanına alınmasına ilişkin Belediye Meclis kararı alınmamış ve 19.06.2003 onanlı imar planında konuya ilişkin bir plan değişikliği de yapılmamış olup, itiraza konu alan 05.01.1996 onanlı plan koşullarında kamuya terk edilmiş tescilsiz alanda yer almaktadır.

İlgi(a) yazıya konu tescilsiz alanda yer alan 137 ada 1 parselin güneyindeki 331 m² büyüklüğündeki alan; 17.02.2014 onanlı 1/5000 Ölçekli Alemdağ Merkez ve Çevresi Nazım İmar Planı’nda “ Park ve Dinlenme Alanları” lejantında kalmaktadır. Söz konusu alanın Çekmeköy Belediye Meclisi’nin ilgi (c) meclis kararı ile, 17.01.2014 t.t. 1/1000 ölçekli Alemdağ Merkez ve Çevresi Uygulama İmar Planında “Park ve Dinlenme Alanları” lejantından çıkarılarak “Konut Alanı (E:0.90 Hmax:6 kat)” lejantına alınması talebi meri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda donatı miktarını azaltıcı, nüfus ve yapı yoğunluğunu arttırıcı nitelik taşımaktadır. Ayrıca tescil dışı olan teklife konu alanın imarlı olması mümkün olamamakla birlikte, söz konusu düzenleme mevcut yapılaşmayı yasal hale getirme amaçlı olup, meri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Park ve Dinlenme Alanları” donatısının miktarını azaltıcı, nüfus ve yapı yoğunluğunu arttırıcı nitelik taşımaktadır. ” Denilerek.

17.01.2014 t.t. 1/1000 ölçekli Alemdağ Merkez ve Çevresi Uygulama İmar Planı’na yasal askı süresi içinde yapılan itiraz kapsamında, Çekmeköy Belediye Meclisinin ilgi(c) Meclis Kararı ile Çekmeköy Belediye Başkanlığının ilgi(a) yazısı ve ekleri yazımız ekinde olup, konunun 3194 sayılı İmar Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Belediye Kanunu’nun ilgili maddelerine göre incelenmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Çekmeköy İlçesi, Alemdağ Merkez ve Çevresi Uygulama İmar Planı’na yapılan itiraz ruhsatlı yapıların bulunduğu alanda müktesep hakların korunmasına yönelik olduğundan komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin onayına arz olunur.

Hadi DİLER Timur SOYSAL Oktay BİRİNCİ İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör Komisyonu Başkanı

Maliki Ejder BATUR Serhan KURAL M. Sedat ÖZKAN Üye Üye Üye

Cemal ŞERİFOĞLU Esin HACIALİOĞLU Dila Damla ÖNER Üye Üye Üye

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

Rapor No:

42 Tarih:

14.01.2015 Dosya No:

2014/1900 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

KONUNUN ÖZÜ: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.09.2014 tarih ve 1260 nolu kararı KOMİSYON İNCELEMESİ: Şehir Planlama Müdürlüğünün 08/ 12 /2014 gün ve 2014/9963 sayılı yazısında;

" İlgi: a) Şehir Planlama Müdürlüğünde 16.09.2013 tarih ve TN: 948198 sayı ile kayıtlı itiraz dilekçesi,

b) Şehir Planlama Müdürlüğünde 19.09.2013 tarih ve TN: 960570 sayı ile kayıtlı itiraz dilekçesi,

c) Büyükçekmece Belediye Başkanlığının 16.09.2013 tarih ve 598788 (TN:958340) sayılı yazısı eki 1 adet itiraz dilekçesi,

d)14.04.2014 gün ve BN:3956 sayılı yazımız,

e)İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi 10.09.2014 tarih ve 1260 nolu kararı.

18.04.2013 tasdik tarihli 1/5000 Ölçekli Büyükçekmece İlçesi Türkoba Mahallesi Güneyi Nazım İmar Planına askı süresi içinde ilgi (a) ve ilgi (b) dilekçeler ve ilgi (c) yazı eki dilekçe ile itiraz edilmiş, söz konusu itirazlar ilgi (d) yazımız ile değerlendirilmek ve karar alınmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş olup, söz konusu itirazlar hakkında; “B. Çekmece İlçesi, Türkoba Mahallesi Güneyi Nazım İmar Planı’na yapılan itirazlar incelenmiş olup itiraza konu parsellerde ve çevresinde halen faaliyet göstermekte olan tesisler bulunduğu ve İl Tarım Müdürlüğü’nün 23/03/2009 tarih ve 603 sayılı, 28/08/2013 tarih 3198 sayılı, 03/09/2013 tarih 1543 sayılı ve 19/12/2013 tarih ve 1978 sayılı uygun görüşü olduğu için tesislerin alansal bütünlüğünün sağlanabilmesi için bilgi paftasında gösterildiği şekilde 140, 155, 156, 157, 161, 163, 166 parseller, 122 ada 1,2,3,4,5,6,7 parseller, 123 ada 1,2,3,4,5,6 parseller, 124 ada 1,2,3,4,5,6,7,8 parseller, 125 ada 1,2,3,4 parseller, 126 ada 4,17,18 parseller, 144 ada 1 parsel, 149 ada 7 nolu parselin ve 30,31,33,35,36 nolu parsellerin Konut Dışı Kentsel Çalışma alanı olarak düzenlenmesi, bilgi paftasında gösterildiği şekilde126 ada 4 parsel, 149 ada 7 parsel ve 30 nolu parselden geçen 15 m.lik yolun ve 126 ada 3,4,16,17,18,19 parsellerden geçen 12 m.lik yolun iptal edilerek Konut Dışı Kentsel Çalışma alanına alınması, 516 numaralı parselin meslek lisesi alanı olarak düzenlenmesi, 149 ada 7 nolu parsel ve çevresindeki 18.madde uygulama sınırının kaldırılması ve “516 numaralı parsel kamu eline geçmeden 140,155,1569,157,161,163,166 parseller, 122 ada 1,2,3,4,5,6,7 parseller, 123 ada 1,2,3,4,5,6 parseller, 124 ada 1,2,3,4,5,6,7,8 parseller, 125 ada 1,2,3,4 parseller, 126 ada 4,17,18 parseller, 144 ada 1 parsel, 149 ada 7 nolu parsel ve 30,31,33,35,36 nolu parsellerde uygulama yapılmaz.” Plan notunun plan paftalarına eklenmesi, bunun dışında kalan konularda meri 1/5000 ölçekli plan hükümlerinin korunması komisyonumuzca uygun görülmüştür” mahiyetinde ilgi (e) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı alınmıştır.

Sayı : 91442078.310.01.02/2014/9963

İtiraza konu 18.04.2013 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Türkoba Mahallesi Güneyi Nazım İmar Planında 140, 155 parseller ve 149 ada 7 parsel dışında, meclis kararında belirtilen itiraza konu parseller

“Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlar” fonksiyonunda yer almaktadır. İlgi (e) Meclis Kararında, söz konusu parsellerin İl Tarım Müdürlüğü’nün 23/03/2009 tarih ve 603 sayılı, 28/08/2013 tarih 3198 sayılı, 03/09/2013 tarih 1543 sayılı ve 19/12/2013 tarih ve 1978 sayılı uygun görüşleri doğrultusunda Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanına alınmasının uygun görüldüğü belirtilmiştir.

Ancak, söz konusu yazılarda yapılan incelemeler sonucunda, Tarım İl Müdürlüğü’nün 23/03/2009 tarih ve 603 sayılı yazısında 126 ada 16, 19, 22, 23, 24 parseller, 147 ada 1 parsel ve 695 parselin; Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nün 28/08/2013 tarih 3198 sayılı yazısında 35, 36, 157, 161, 163, 166 parseller, 122 ada 1,2,3,4,5,6,7 parseller, 123 ada 1,2,3,4,5,6 parseller, 124 ada 1,2,3,4,5,6,7,8 parseller, 125 ada 1,2,3,4 parsellerin; İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 03/09/2013 tarih 1543 sayılı yazısında 144 ada 1 parsel ile 126 ada 17 ve 18 parsellerin; İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 19/12/2013 tarih

ve 1978 sayılı yazısında 157, 161, 163, 166 parseller, 122 ada 1,2,3,4,5,6,7 parseller, 123 ada 1,2,3,4,5,6 parseller, 124 ada 1,2,3,4,5,6,7,8 parseller, 125 ada 1,2,3,4 parsellerin tarım dışı amaçla kullanılmasının uygun görüldüğü belirlenmiştir.

Buna göre, ilgi (e) Meclis Kararında Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlar fonksiyonundan Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanına alınan parsellerden 30, 31 ve 33 parsellerin tarım dışı amaçlı kullanımının uygun görüldüğü ile ilgili, söz konusu Tarım İl Müdürlüğü’ne ait yazılarda herhangi bir ifade bulunmamaktadır. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.09.2014 tarih ve 1221 sayılı meclis kararı doğrultusunda İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden istenen görüş doğrultusunda tarafımıza iletilen 13.10.2014 tarih ve 3846 sayılı kurum görüş yazısı ekindeki tarımsal sınıflandırma haritasında 30, 31 ve 33 parseller Kuru Mutlak Tarım Arazisinde görünmektedir.

Bunun dışında, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nün 28/08/2013 tarih 3198 sayılı yazısı ile tarım dışı amaçlı kullanımı uygun görülen parsellerin içerisinde 35 ve 36 parseller yer almasına rağmen İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 19/12/2013 tarih ve 1978 sayılı yazısında talep edilen parseller içerisinde olmasına rağmen tarım dışı amaçlı kullanımı uygun görülen parseller içerisinde 35 ve 36 parsellere yer verilmemiştir. Ayrıca İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 13.10.2014 tarih ve 3846 sayılı plan yapım sürecine ait kurum görüş yazısında da 35 ve 36 numaralı parseller Kuru Mutlak Tarım Arazisi olarak gösterilmiştir. Buna göre, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nün 28/08/2013 tarih 3198 sayılı yazısı ile İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 19/12/2013 tarih ve 1978 sayılı yazısı ve 13.10.2014 tarih ve 3846 sayılı kurum görüş yazıları birlikte değerlendirildiğinde 35 ve 36 numaralı parsellere ilişkin tarımsal toprak sınıfı bakımından çelişkili bir durumun ortaya çıktığı görülmektedir. "denilerek.

Yukarıda açıklanan nedenlerle, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ilgi (e) kararının, yukarıda bahsedilen hususlar doğrultusunda, 3194 sayılı İmar Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine göre yeniden incelenmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Büyükçekmece İlçesi, Türkoba Mahallesi Güneyi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’na yapılan itirazlar ve itirazlara dair alınan 10.09.2014 gün 1260 sayılı İBB Meclis kararı incelenmiş olup, söz konusu meclis kararının komisyon görüşü bölümünde sehven yazılan “ve 30, 31, 33, 35, 36 nolu parsellerin” ibaresinin komisyon görüşü bölümünden çıkarılması, “7 nolu parsel ve 30, 31, 33, 35, 36 nolu parsellerde” ibaresinin ise “7 nolu parselde” şeklinde düzeltilmesi, yapılan bu düzeltmelerle birlikte 10/09/2014 gün 1260 sayılı İBB Meclis kararının uygulanması, ayrıca Planlama alanı içerisinde tarım alanında kalan parsellerde müktesep hakların korunması ve mağduriyetlerin önlenmesi için İl Tarım Müdürlüğü’nden tekrar görüş alınarak değerlendirme yapılması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin onayına arz olunur.

Hadi DİLER Timur SOYSAL Oktay BİRİNCİ İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör Komisyonu Başkanı

Maliki Ejder BATUR Serhan KURAL M. Sedat ÖZKAN Üye Üye Üye

KARARA KATILMIYORUM.

Cemal ŞERİFOĞLU Esin HACIALİOĞLU Dila Damla ÖNER Üye Üye Üye

KARARA KATILMIYORUM. KARARA KATILMIYORUM. KARARA KATILMIYORUM.

T.C

KONUNUN ÖZÜ: Fatih İlçesi (Tarihi Yarımada) 1/1000 ölçekli KAUİP İtirazları (1900 Ada, 1-81 ve 85 Parseller) hk.

KOMİSYON İNCELEMESİ: Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 12 /01 /2015 gün ve 2014/12761 / 164 sayılı yazısında;

İlgi a) İstanbul I. Nolu K.ve T.V.Koruma Kurulunun 12.7.1995 gün ve 6848 sayılı Kararı.

b) Fatih Belediye Başkanlığının, 10.05.2012 gün ve 003151 sayılı yazısı.

c) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.06.2012 gün 1238 sayılı kararı.

d) 09.07.2012 gün ve TN.737852 nolu yazımız.

e) İstanbul IV Numaralı K.V.K. Bölge Kurulu’nun 25.07.2012 gün ve 788 sayılı kurul kararı.

f) İstanbul I Numaralı Yenileme Alanları K.V.K. Bölge Kurulu’nun 19.09.2012 gün ve 277 sayılı kurul kararı.

g) İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları K.V.K. Bölge Kurulu’nun 02.10.2012 gün ve 81 sayılı kurul kararı.

h) Fatih Belediye Başkanlığı’nın 13.03.2013 gün ve 3594 sayılı yazısı.

i) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.07.2013 gün 1449 sayılı kararı.

j) 15.11.2013 gün ve TN.1140912 sayılı yazımız.

k) İstanbul IV Numaralı K.V.K. Bölge Kurulu’nun 24.09.2014 gün ve 2891 sayılı kurul kararı.

İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun ilgi (a) kararı ile Kentsel Sit Alanı ilan edilen Tarihi Yarımada bütününde, 30.12.2011 onanlı 1/5000 ölçekli Fatih İlçesi (Tarihi Yarımada) Kentsel, Tarihi, Kentsel Arkeolojik, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Fatih İlçesi (Tarihi Yarımada) Kentsel, Tarihi, Kentsel Arkeolojik, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı teklifi Fatih Belediye Meclisinin 09.05.2012 gün ve 2012/44 sayılı kararı ile uygun bulunmuş ve ilgi (b) yazı ile Başkanlığımıza iletilmiştir.

1/1000 ölçekli teklif plan 5216 sayılı yasanın 7b maddesi ile yürürlükteki yasa ve yönetmelikler doğrultusunda değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş olup Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi (c) kararı ile aynen ve oyçokluğu ile uygun bulunmuştur.

Fatih İlçesi 1/1000 ölçekli Tarihi Yarımada Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı teklifi paftaları, raporu ve ekleri 3386 ve 5226 sayılı yasalar ile değişik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatları gereğince tetkik ve gereği için ilgi (d) yazımız ile İstanbul IV Numaralı K.V.K. Bölge Kurulu’na, İstanbul I Numaralı Yenileme Alanları K.V.K.

Bölge Kurulu’na ve İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları K.V.K. Bölge Kurulu’na gönderilmiştir.

İstanbul IV Numaralı K.V.K. Bölge Kurulu’nun, ilgi (e) kurul kararı, İstanbul I Numaralı Yenileme Alanları K.V.K. Bölge Kurulu’nun ilgi (f) kurul kararı ve İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları K.V.K.

Bölge Kurulu’nun ilgi (g) kurul kararı ile Fatih İlçesi 1/1000 ölçekli Tarihi Yarımada Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı uygun bulunmuş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nca 04.10.2012 tarihinde onaylanarak Fatih Belediye Başkanlığında 15.10.2012 – 15.11.2012 tarihleri arasında 1 (bir) ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

Yasal askı süresi içinde Fatih Belediye Başkanlığı’na yapılan itirazlar hakkındaki 11.01.2013 gün ve 16 sayılı Fatih Belediye Meclisi Kararı doğrultusunda hazırlanan ve ilgi (h) yazı ile tarafımıza iletilen Plan değişikliği paftaları, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre değerlendirilmek ve karar alınmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş ve konuya ilişkin ilgi (i) Meclis Kararı alınmıştır.

İlgi (h) yazı ile tarafımıza iletilen ve ilgi (i) Meclis Kararı kapsamında hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği paftaları ilgi (j) yazımız ile İstanbul IV Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kuruluna iletilmiş ve ilgi k) Kurul Kararında 1900 ada 1 , 81 ve 85 parsellere ilişkin olarak “…İstanbul İli, Fatih İlçesi, Topkapı Mahallesi, 1900 ada 1, 81 ve 85 nolu parsellerin Vatan Caddesi’ne cepheli olmasına rağmen kullanım olarak Konaklama Tesis Alanları’nda kalması sebebiyle Plan Notları Genel Hükümler’in I-20 Maddesi çerçevesinde değerlendirilemeyeceği, alanınsur Koruma Bandı

sınırında yer alması, orta yoğunluklu konut alanında kat yükseltmenin yoğunluk artışına sebep olacağı ve bu durumun planlama ilkeleriyle uyuşmaması gerekçeleriyle Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği teklifinin uygun olmadığına…” denilerek karar alınmıştır. ” Denilerek.

Fatih İlçesi, 1900 ada, 1, 81 ve 85 parsellere ilişkin itiraz kapsamında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili olarak alınan ilgi (k) Kurul Kararı ve ekleri yazımız ekinde olup 3194 sayılı yasa ve 5216 sayılı yasanın 7/b maddesi doğrultusunda değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Fatih İlçesi, Tarihi Yarımada 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı’na yapılan itiraz incelenmiş olup İstanbul 4 Nolu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 24.09.2014 gün 2891 sayılı kararı doğrultusunda meri 1/1000 ölçekli plan hükümlerinin korunması komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin onayına arz olunur.

Hadi DİLER Timur SOYSAL Oktay BİRİNCİ İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör Komisyonu Başkanı

Maliki Ejder BATUR Serhan KURAL M. Sedat ÖZKAN Üye Üye Üye

Cemal ŞERİFOĞLU Esin HACIALİOĞLU Dila Damla ÖNER Üye Üye Üye

T.C

KONUNUN ÖZÜ: Fatih İlçesi (Tarihi Yarımada) 1/1000 ölçekli KAUİP İtirazları (1160 Ada, 53 ve 46 Parseller) hk.

KOMİSYON İNCELEMESİ: Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 12/ 01 /2015 gün ve 2014/12767 sayılı yazısında;

“İlgi a) İstanbul I. Nolu K.ve T.V.Koruma Kurulunun 12.7.1995 gün ve 6848 sayılı Kararı.

b) Fatih Belediye Başkanlığının, 10.05.2012 gün ve 003151 sayılı yazısı.

c) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.06.2012 gün 1238 sayılı kararı.

d) 09.07.2012 gün ve TN.737852 nolu yazımız.

e) İstanbul IV Numaralı K.V.K. Bölge Kurulu’nun 25.07.2012 gün ve 788 sayılı kurul kararı.

f) İstanbul I Numaralı Yenileme Alanları K.V.K. Bölge Kurulu’nun 19.09.2012 gün ve 277 sayılı kurul kararı.

g) İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları K.V.K. Bölge Kurulu’nun 02.10.2012 gün ve 81 sayılı kurul kararı.

h) Fatih Belediye Başkanlığı’nın 30.10.2013 gün ve 12499 sayılı yazısı.

i) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.12.2013 gün 2463 sayılı kararı.

j) 20.02.2014 gün ve TN.184666 sayılı yazımız.

k) İstanbul IV Numaralı K.V.K. Bölge Kurulu’nun 20.08.2014 gün ve 2798 sayılı kurul kararı.

İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun ilgi (a) kararı ile Kentsel Sit Alanı ilan edilen Tarihi Yarımada bütününde, 30.12.2011 onanlı 1/5000 ölçekli Fatih İlçesi (Tarihi Yarımada) Kentsel, Tarihi, Kentsel Arkeolojik, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Fatih İlçesi (Tarihi Yarımada) Kentsel, Tarihi, Kentsel Arkeolojik, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı teklifi Fatih Belediye Meclisinin 09.05.2012 gün ve 2012/44 sayılı kararı ile uygun bulunmuş ve ilgi (b) yazı ile Başkanlığımıza iletilmiştir.

1/1000 ölçekli teklif plan 5216 sayılı yasanın 7b maddesi ile yürürlükteki yasa ve yönetmelikler doğrultusunda değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş olup Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi (c) kararı ile aynen ve oyçokluğu ile uygun bulunmuştur.

Fatih İlçesi 1/1000 ölçekli Tarihi Yarımada Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı teklifi paftaları, raporu ve ekleri 3386 ve 5226 sayılı yasalar ile değişik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatları gereğince tetkik ve gereği için ilgi (d) yazımız ile İstanbul IV Numaralı K.V.K. Bölge Kurulu’na, İstanbul I Numaralı Yenileme Alanları K.V.K.

Bölge Kurulu’na ve İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları K.V.K. Bölge Kurulu’na gönderilmiştir.

İstanbul IV Numaralı K.V.K. Bölge Kurulu’nun, ilgi (e) kurul kararı, İstanbul I Numaralı Yenileme Alanları K.V.K. Bölge Kurulu’nun ilgi (f) kurul kararı ve İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları K.V.K.

Bölge Kurulu’nun ilgi (g) kurul kararı ile Fatih İlçesi 1/1000 ölçekli Tarihi Yarımada Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı uygun bulunmuş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nca 04.10.2012 tarihinde onaylanarak Fatih Belediye Başkanlığında 15.10.2012 – 15.11.2012 tarihleri arasında 1 (bir) ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

Yasal askı süresi içinde Fatih Belediye Başkanlığı’na yapılan itirazlar hakkındaki 06.09.2013 gün ve 159 sayılı Fatih Belediye Meclisi Kararı doğrultusunda hazırlanan ve ilgi (h) yazı ile tarafımıza iletilen Plan değişikliği paftaları, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre değerlendirilmek ve karar alınmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş ve konuya ilişkin ilgi (i) Meclis Kararı alınmıştır.

İlgi (h) yazı ile tarafımıza iletilen ve ilgi (i) Meclis Kararı kapsamında hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği paftaları ilgi (j) yazımız ile İstanbul IV Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kuruluna iletilmiş ve ilgi k) Kurul Kararında 1160 ada 53 ve 46 parsellere ilişkin olarak “…İstanbul İli, Fatih İlçesi, Cerrahpaşa Mahallesi, 1160 ada 53 ve 46 parsellere ilişkin plan değişikliği teklifinin, söz konusu taşınmaz için belirlenen arka imar hattının, bitişik parsellerin arka imar hattı köşe noktaları birleştirecek şekilde düzeltilmesi ile uygun olduğuna…” denilerek karar alınmıştır. ”

Denilerek.

Fatih İlçesi, 1160 ada, 53 ve 46 parsellere ilişkin itiraz kapsamında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili olarak alınan ilgi (k) Kurul Kararı ve ekleri yazımız ekinde olup 3194 sayılı yasa ve 5216 sayılı yasanın 7/b maddesi doğrultusunda değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Fatih İlçesi, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı itirazları incelenmiş olup 1160 ada, 53 ve 46 parseller hakkında İstanbul 4 numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 20.08.2014 gün ve 2798 sayılı kurul kararı doğrultusunda komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin onayına arz olunur.

Hadi DİLER Timur SOYSAL Oktay BİRİNCİ İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör Komisyonu Başkanı

Maliki Ejder BATUR Serhan KURAL M. Sedat ÖZKAN Üye Üye Üye

Cemal ŞERİFOĞLU Esin HACIALİOĞLU Dila Damla ÖNER Üye Üye Üye

T.C

KONUNUN ÖZÜ: PİN:N.İ.P.-6846,3 Nolu 1/5000 ölçekli Alemdağ Merkez ve Çevresi N.İ.P. itirazı

KOMİSYON İNCELEMESİ: Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 09/ 01 /2015 gün ve 2014/10939 sayılı yazısında;

“İlgi: a) 18.11.2013 gün ve 196765 sayılı dağıtım yazımız.

b) MSB İst. İnş. Eml. Blg. Bşk.lığının 18.12.2013 gün ve 4220-5415-13 sayılı yazısı c) 15.09.2014 gün ve 175265 sayılı yazımız.

d) MSB İst. İnş. Eml. Blg. Bşk.lığının 18.10.2014 gün ve 4220-885 sayılı yazısı e) Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 13.09.2013 tarih ve 1794 sayılı kararı.

f) MSB İst. İnş. Eml. Blg. Bşk.lığının 24.10.2012 gün ve 4220-989 sayılı yazısı İTİRAZ:

13.09.2013 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Alemdağ Merkez ve Çevresi Nazım İmar Planı İlgi (a) yazımız ile kurumlara 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi gereği dağıtımı yapılmış ve söz konusu plan 27.11.2013 – 26.12.2013 tarihleri arasında askıya çıkarılarak ilan edilmiştir.

MSB İst. İnş. Eml. Blg. Bşk.lığının ilgi(b) yazısıyla, Milli Savunma Bakanlığının sorumluluğundaki askeri alan ile askeri güvenlik Bölgelerinin yanlış işaretlendiği tespit edildiği belirtilmiş ve bu alanların düzeltilmesi amacıyla yeniden işaretlenen plan paftaları yazı ekinde Başkanlığımıza gönderilmiştir. Ancak ilgi(b) yazı eki olan plan paftalarının yazı ekinde bulunmadığı tespit edilmiş ve söz konusu alanların onaylı plan paftalarına aktarılması amacıyla 1/5000 ölçekli halihazır paftalara işaretlenerek gönderilmesi ilgi (c) yazımızla tekrar talep edilmiştir.

MSB İst. İnş. Eml. Blg. Bşk.lığının ilgi(d) yazısıyla Milli Savunma Bakanlığının sorumluluğundaki askeri alan ve askeri güvenlik bölgeleri (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı hariç), onaylı plan paftalarına aktarılabilmesi amacıyla planlama sınırları dikkate alınarak 1/5000 ölçekli halihazır paftalara işaretlenmiş şekilde Başkanlığımıza iletilmiştir.

PLAN SÜRECİ:

20.06.2010 tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli Çekmeköy İlçesi, Alemdağ Merkez ve Çevresi Revizyon Nazım İmar Planı’nın mahkeme kararları ile iptal edilmesi sonucunda plansız kalan bölgede 21.03.2013 gün

20.06.2010 tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli Çekmeköy İlçesi, Alemdağ Merkez ve Çevresi Revizyon Nazım İmar Planı’nın mahkeme kararları ile iptal edilmesi sonucunda plansız kalan bölgede 21.03.2013 gün

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 60-67)