MÜLKİYET:

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 38-59)

KOMİSYON RAPORLARI

MÜLKİYET:

Teklif dosyasında yer alan tapu belgesinden, 11862 parselin 308 m² yüzölçümünde (edinim tarihi:

23.06.1978) ve Mürsel Demirhan mülkiyetinde olduğu görülmektedir.

MEVCUT DURUM:

Uydu görüntüsünde, teklife konu parselin boş olduğu görülmektedir.

MERİ PLANLARDAKİ DURUM:

Söz konusu parsel; 20.01.2008 onanlı 1/5000 ölçekli Bahçelievler Merkez Yenibosna Kocasinan Nazım İmar Planında “Yol Alanı”nda,

21.06.2009 onanlı 1/1000 ölçekli Bahçelievler Revizyon Uygulama İmar Planında Hava mania limitlerine göre uygulama yapılacak alan sınırı içerisinde, “Yol Alanı ve kaldırım”nda, az bir kısmı da İkiz Nizam 5 kat, ön ve yan bahçe mesafesi 3m yapılaşma şartlarında “Ticaret+Konut Alanı”nda kalmaktadır.

KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ:

Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün 16.10.2014 gün, 1042766-3053 sayılı yazısı eki 15.10.2014 gün, UP2014-33/14 sayılı Plan Değişikliği İnceleme Komisyonu Kararında;

• “Çevre yapılaşma şartlarının aşılmaması,

• Meri planlara uygun olarak cephe aldığı yollara gerekli terklerin bedelsiz yapılması,

• 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapım aşamasında;

-21.06.2009 t.t.li 1/1000 ölçekli Bahçelievler Revizyon Uygulama İmar Planındaki yoldan çekme mesafelerinin korunması,

-07.06.2012 tarih ve UP2012-21/25 sayılı Ulaşım Daire Başkanlığı Plan Değişikliği İnceleme Komisyonu Kararı gereği; karayolu ulaşım sistemi bütününde araç ve yaya sirkülasyonu ile güvenliğinin sağlanması amacıyla, güvenli araç görüş mesafesi ile taşıt

boyutları ve minimum dönüş yarıçapları göz önüne alınarak, ada kenarlarının kesişimlerinde oluşan köşe noktalarından itibaren minimum 5 m çekilerek imar istikametinin bilgi paftasında gösterildiği şekilde kırılması ve gerekli yol terklerinin yapılması,

-‘Konut alanlarında binaya ait her bağımsız bölüm için bina içinde ya da parselinde otopark yeri tesis etmek esastır. Bu esasa göre parsel bünyesinde her bir bağımsız bölüm için;

o brüt alanı 75m2'ye kadar (brüt alan < 75ııı2) olan dairelerde en az 1 adet otopark

o brüt alanı 75m2-150m2 arasında (75m2 < brüt alan < I 50m2) olan dairelerde en az 2 adet otopark

o brüt alanı 150m2 ve üstü (brüt alan > 150m2) dairelerde en az 3 adet otopark yeri ayrılması gerekmektedir.’ şeklinde plan notu eklenmesi,

-‘Ticaret Alanı fonksiyonunun otopark ihtiyacı belirlenirken parsel bünyesinde her 30 m2’lik inşaat alanı için 1 araçlık otopark alanı ayrılacaktır.’ şeklindeki plan notunun eklenmesi ve Ulaşım Planlama Müdürlüğünden tekrar görüş alınması hususlarının yerine getirilmesi koşulu ile bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmaktadır.” denilmektedir.

Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün 20.08.2014 gün, 1351-159093 sayılı yazısında;

“Sonuç olarak, yukarıda ve rapor örneğinde belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, uygulama öncesinde yapılacak olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de değerlendirilmesi ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği teklifi jeolojik bakımdan uygun görülmektedir.” denilmektedir.

Kamulaştırma Müdürlüğü’nün 20.08.2014 gün, TN:826145-7702 sayılı yazısında;

“Konu incelenmiş olup, adı geçen taşınmaza ait Müdürlüğümüzde herhangi bir işlem dosyası bulunmadığı gibi kamulaştırılması hususunda da alınmış bir Encümen Kararına rastlanmamıştır.”

denilmektedir.

Bahçelievler Belediye Başkanlığı’nın 31.10.2014 gün, 18071 sayılı yazısında;

“21.06.2009 onanlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında söz konusu parselin 304,49m21ik kısmı Yol Alanında, 3,51m21ik kısmı da Ticaret+Konut Alanında kalmaktadır. Meri plan notlarında, "Planda yol boyunca işaret edilmiş T+K (ticaret+konut alanı) olarak taralı alanlarda sadece birinci binalar için uygulama yapılabilir. Uygulama sonunda oluşacak parselde caddeye cephe parselin yapılanma şartları uygulanır."

hükmü bulunmaktadır. Söz konusu parselin Yol alanından Ticaret+Konut alınması ile halihazırda sağır cepheli 3 katlı konut binalarının bulunduğu, meri imar planında Ticaret+Konut alanında 5 kat yapılaşma hakkı olan yola cepheli 1. parsellerin, yapılaşma şartı ve fonksiyon haklarında değişmeye neden olacaktır.

Kocasinan, 3 pafta, 11862 parselin; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi ile Yol Alanından ada içi yapılanma koşullarında Ticaret+Konut alanı ve Yol Alanına alınması talebine ilişkin olarak; öncelikle 5216 sayılı yasa gereğince 1/5000 ölçekli plan yetkisi Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait olup söz konusu parsele komşu olan parsellerin meri uygulama imar planındaki yapılaşma hakları korunarak düzenleme yapılması kanaatiyle bilgilerinize rica ederim.” denilmektedir.

DEĞERLENDİRME –SONUÇ:

İlgi (a) dilekçe ile; 20.01.2008 onanlı 1/5000 ölçekli Bahçelievler Merkez Yenibosna Kocasinan Nazım İmar Planında “Yol Alanı”nda kalan Bahçelievler, Kocasinan Mahallesi, 11862 parselin ada içi yapılaşma şartlarında “Ticaret+Konut Alanı” ve “Yol Alanı” olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi, 5216 sayılı yasanın 7b maddesine göre işlem yapılmak üzere tarafımıza iletilmiştir.

Dosyasında yapılan incelemede; ilgilisinin Pl-10.01.2012 gün, 2012/438 sayılı ve Pl-07.03.2012 gün, 2012/3100 sayılı dilekçeleri ile daha öncesinde tarafımıza iletilen, 11862 parselin “Yol Alanı”ndan TAKS:0,25 Hmax:12,50m yapılaşma şartlarında “Ticaret+Konut Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli plan değişikliği teklifinin Büyükşehir Belediye Meclisine iletildiği, Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.05.2012 gün, 1014 sayılı kararı ile “…Bahçelievler Belediye Başkanlığından görüş alındıktan sonra değerlendirilmesi için müdürlüğüne iadesi…” şeklinde karar verildiğinden, konu ile ilgili Bahçelievler Belediye Başkanlığından görüş istendiği, teklifin görüş ile birlikte yeniden Büyükşehir Belediye Meclisine iletildiği, ancak Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.09.2012 gün, 1859 sayılı kararı ile uygun görülmediği tespit edilmiştir.

Söz konusu 1/5000 ölçekli teklif plan paftası incelendiğinde; teklifin 20.01.2008 onanlı 1/5000 ölçekli Bahçelievler Merkez Yenibosna Kocasinan Nazım İmar Planının F21c23d rumuzlu plan paftası üzerine hazırlandığı, tasdik sınırı içerisine alınan 11862 parselin bir kısmı Ticaret+Konut Alanı lejantına alınarak yol istikametinin değiştirildiği,

“1-Plan tasdik sınırı, Bahçelievler İlçesi, Kocasinan Mahallesi, 3 pafta 11862 parsel sınırıdır.

2-Plan tasdik sınırındaki alan, kısmen Konut+Ticaret Alanı (T+K), kısmen de yol alanıdır. T+K Alanında ada içi yapılanma koşulları geçerlidir.

3-1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı onaylanmadan uygulama yapılamaz.

4-1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı aşamasında yol istikametine uyulacaktır.

5-Jeolojik ve jeoteknik etüd raporlarına uygun olarak yapılaşılacaktır.

6-Kurum görüşleri doğrultusunda yapılaşılacaktır.

7-Açıklanmayan hususlarda meri plan hükümleri ve meri imar yönetmeliği hükümleri geçerlidir.”

şeklinde plan notlarının önerildiği görülmektedir.

Teklife ilişkin Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü ve Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün şartlı

olumlu, Kamulaştırma Müdürlüğü’nün olumlu, Bahçelievler Belediye Başkanlığı’nın “söz konusu parsele komşu olan parsellerin meri uygulama imar planındaki yapılaşma hakları korunarak düzenleme yapılması”

şeklinde şartlı görüşü bulunmaktadır.

Teklif 2 nolu plan notunda “T+K Alanında ada içi yapılanma koşulları geçerlidir.” denilmekte olup, ancak ada içerisinde İkiz Nizam 3 kat ve 5 kat olmak üzere iki farklı yapılanma koşulu yer almaktadır.

Meri 1/1000 ölçekli plan notlarında; “Yol boyu Ticaret+Konut (T+K) Alanları şematik gösterilmiş olup yoldan yüz alan ilk sıra parsellerde ve birinci binalar için Ticaret+Konut uygulaması yapılacaktır.”

denilmekte olup, teklifin uygun görülmesi halinde, yoldan cephe alan birinci sıra parseller, ikinci sıraya düşerek yapılaşma şartları değişecektir.

Teklif incelendiğinde; büyük bir kısmı yol alanında kalan 11862 parselin yol istikametinin değiştirilerek Ticaret+Konut Alanına alınmasıyla yaklaşık 900 m2 inşaat alanı artışı getirilmesinin yapı, nüfus, trafik yoğunluğunu arttıracağı ve emsal teşkil edeceği görülmektedir. ” Denilerek.

Bahçelievler, Kocasinan Mahallesi, 3 pafta 11862 parsele ilişkin ilgi (a) dilekçe ile tarafımıza iletilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi yazımız ekinde olup, yazımız ve eklerinin yürürlükteki yasa ve yönetmelikler, ilgi (b) Başkanlık onayı ve genelgesi ile 5216 sayılı yasanın 7-b maddesine göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Bahçelievler İlçesi, Kocasinan Mahallesi, 3 pafta 11862 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi incelenmiş olup, 1978 yılında edinilen parselin 2003 yılından önceki planlarda yer alan müktesep haklarının korunmasına yönelik olduğundan komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin onayına arz olunur.

Hadi DİLER Timur SOYSAL Oktay BİRİNCİ İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör Komisyonu Başkanı

Maliki Ejder BATUR Serhan KURAL M. Sedat ÖZKAN Üye Üye Üye

Cemal ŞERİFOĞLU Esin HACIALİOĞLU Dila Damla ÖNER Üye Üye Üye

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

Rapor No:

35 Tarih:

14.01.2015 Dosya No:

2015/18 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

KONUNUN ÖZÜ: Çatalca İlçesi, Çiftlikköy Mahallesi, 922 ve 924 parsellerin bir kısmına ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilat Teklifi.

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğü’nün 08/ 12 /2014 gün ve 2014-12720 sayılı yazısında;

“İlgi a) 18.11.2014 tarih ve 1243-8382 sayılı Çatalca Belediye Başkanlığı yazısı ve eki Çatalca Belediye Meclisi’nin 10.10.2014 tarih ve 2014/53 sayılı kararı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklif plan paftaları.

b) Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 20.8.2004 tarih, S/89 sayılı genelgesi ve 20.8.2004 , tarih, S/90 sayılı Başkanlık Oluru.

TALEP:

İlgi (a) yazı ve ekleri ile, Çatalca İlçesi, Çiftlikköy Mahallesi, 924 sayılı parselin mahreç almasını sağlamak için 922 ve 924 sayılı parsellerin bir kısmının yol alanına alınmasına ilişkin olarak hazırlanan ve Çatalca Belediye Meclisi’nin 10.10.2014 tarih ve 2014/53 sayılı kararı ile uygun görülen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı teklifi gereği için tarafımıza iletilmiştir.

MÜLKİYET:

İlgi (a) yazı eklerinde yapılan incelemede Çatalca İlçesi, Çiftlikköy Mahallesi, 922 parselin 10800 m2 yüzölçümünde, hisseli şahıs mülkiyetinde olduğu; 924 parselin 9800 m2 yüzölçümünde, S.S.DURUSU KÖY EVLERİ KONUT YAPI KOOPERATİFİ mülkiyetinde olduğu ve 11.06.2014 tarihinde edinildiği anlaşılmaktadır.

MEVCUT DURUM:

Hava fotoğraflarından 922 parselin içerisinde 1 (bir) adet yapının bulunduğu, 924 parselin ise boş olduğu görülmektedir.

PLANLARDAKİ DURUM:

Çatalca İlçesi, Çiftlikköy Mahallesi, 922 ve 924 parseller, 19.02.2003 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli İstanbul İli, Çatalca İlçesi, Çiftlikköy Beldesi Nazım İmar Planı’nda kısmen 30 ki/ha yoğunlukta “Konut Alanı”nda kısmen de “Parklar ve Yeşil Alanlar”da; 19.02.2003 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çiftlikköy Beldesi Uygulama İmar Planı’nda kısmen KAKS:0.10 Hmaks:6.50 yapılaşma koşullarında “Konut Alanı”nda kısmen “Parklar, Dinlenme Alanları, Çocuk Bahçeleri, Oyun Alanları”nda kısmen de “Yol Alanı”nda kalmaktadır.

İLÇE MECLİS KARARI:

İlgi (a) yazı eklerinde yapılan incelemede, teklifin Çatalca Belediye Meclisi’ne Çiftlikköy Mahallesi, 924 parselin bir kısmına ilişkin olarak iletildiği Çatalca Belediyesi İmar Komisyonu’nun “İlçemiz Çiftlikköy Mahallesi 924 nolu parsel yönünde plan tadilatı teklifinin reddine karar verilmiştir. Ancak söz konusu parselin de bulunduğu bölgede yeşil alandan dolayı mahreç alamayan 924 ve 922 nolu parsellere de 7 mt’lik yol ayrılarak bilgi paftasında düzenlendiği şekli ile kabulüne karar verilmiştir.” şeklindeki raporu, Çatalca Belediye Meclisi’nin 10.10.2014 tarih, 2014/53 sayılı kararı ile “İlçemiz Çiftlikköy Mahallesi 924 nolu parsele ait plan tadilatı ile ilgili İmar Komisyon raporu oya sunuldu, yapılan oylama neticesinde Belediye Meclisimizin 10/10/2014 tarihli Ekim Ayı Toplantısının 2. Birleşiminde katılanların oybirliği ile kabul edildi.” şeklinde karara bağlanmıştır.

KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ:

İlgi (a) yazı ekinde tarafımıza iletilmiş herhangi bir kurum görüşü bulunmamakla birlikte, dosyasında yapılan incelemede, Çatalca İlçesi, Çiftlikköy Mahallesi, 924 parselde bulunan Yeşil Alanın doğusundaki 7m’lik yoldan 924 parsele mahreç sağlamak üzere doğu-batı yönünde 7 m’lik çıkmaz sokak açılmasına

ilişkin alınmış olan Yeşil Alanlar ve Tesisler Müdürlüğü ve Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün; Çatalca İlçesi, Çiftlikköy Mahallesi, 924 sayılı parsele mahreç sağlamak üzere culdesak düzenlemesine ilişkin alınmış olan Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün görüşlerinin bulunduğu görülmüş olup iletilen kurum ve kuruluş görüşleri aşağıdaki şekildedir;

Çatalca İlçesi, Çiftlikköy Mahallesi, 924 parselde bulunan Yeşil Alanın doğusundaki 7m’lik yoldan 924 parsele mahreç sağlamak üzere doğu-batı yönünde 7 m’lik çıkmaz sokak açılmasına ilişkin alınmış olan Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü’nün 02.07.2014 tarih ve 1037 sayılı yazısında özetle;

“…Söz konusu plan tadilat teklifinin dosyasında yapılan inceleme sonucu; yürürlükte olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’ndaki yeşil alan bütünlüğünün bozulduğu ve yeşil alan miktarının azaltıldığı görüldüğünden; hazırlanan plan tadilatı teklifi uygun görülmemektedir.” denilmektedir.

Çatalca İlçesi, Çiftlikköy Mahallesi, 924 parselde bulunan Yeşil Alanın doğusundaki 7m’lik yoldan 924 parsele mahreç sağlamak üzere doğu-batı yönünde 7 m’lik çıkmaz sokak açılmasına ilişkin alınmış olan Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün 08.07.2014 tarih ve 615935-677178 sayılı yazısında özetle;

“…Çatalca Çiftlikköy Mahallesi, 924 parselin mahreçsiz kalan güney batı kısmı için, meri planda 7.00 mt’lik yoldan, yeşil alan olan kısma çıkmaz yol niteliğinde bağlantı verilmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Teklifi; teklife konu parselin yer aldığı bölgede doğu-batı yönünde yaya-servis bağlantılarının yeterli olmadığı bu nedenle ilçe belediyesince bütüncül olarak değerlendirilerek gerekli ulaşım bağlantılarının düzenlenmesi gerektiği ve çıkmaz sokağın ulaşım sistemini olumsuz etkileyeceği belirlendiğinden bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmamıştır.” denilmektedir.

Çatalca İlçesi, Çiftlikköy Mahallesi, 924 sayılı parsele mahreç sağlamak üzere culdesak düzenlemesine ilişkin alınmış olan Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün 15.08.2014 tarih ve 615935-752180-16073 yazısında özetle;

“…Çatalca Çiftlikköy Mahallesi, 924 parselin mahreçsiz kalan güney batı kısmı için, meri planda 7.00 mt’lik yoldan, yeşil alan olan kısma doğru yaya yolu uzatılıp (culdesac) bağlantı verilmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Teklifi; taşıt yeri geri dönüş kurbunun en geniş yerinin min.17.00 m enkesitinde olması koşulu ile bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmuştur.” denilmektedir.

Ancak ilgi (a) yazı eklerinde yapılan incelemede, 924 parsele mahreç sağlamak amacıyla ilgilisinin talebi doğrultusunda Çatalca Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanan teklifin Çatalca Belediye Meclisi’ne Çiftlikköy Mahallesi, 924 parselin bir kısmına ilişkin olarak iletildiği, Çatalca Belediye Meclisince“İlçemiz Çiftlikköy Mahallesi 924 nolu parsel yönünde plan tadilatı teklifinin reddine karar verilmiştir. Ancak söz konusu parselin de bulunduğu bölgede yeşil alandan dolayı mahreç alamayan 924 ve 922 nolu parsellere de 7 mt’lik yol ayrılarak bilgi paftasında düzenlendiği şekli ile kabulüne karar verilmiştir.” şeklinde karar alındığı ve teklifin son haline ilişkin herhangi bir kurum görüşü bulunmadığı görülmüştür.

DEĞERLENDİRME - SONUÇ:

İlgi (a) yazı ve ekleri ile, Çatalca İlçesi, Çiftlikköy Mahallesi, 922 ve 924 parsellerin mahreç almasını sağlamak için söz konusu parsellerin bir kısmının yol alanına alınmasına ilişkin olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı teklifi gereği için tarafımıza iletilmiştir.

Söz konusu tadilat teklifi incelendiğinde; teklifin 19.02.2003 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çiftlikköy Beldesi Uygulama İmar Planı’nın F20B19A1D rumuzlu plan paftasına tadilat şeklinde işlendiği, Çiftlikköy Mahallesi, 922 ve 924 parsellerin bir kısmının tasdik sınırı içine alınarak hazırlandığı ve;

1. “Plan değişikliği onama sınırı İstanbul İli, Çatalca İlçesi, Çiftlikköy Mahallesi, 924 ve 922

Teklifin Çatalca İlçesi, Çiftlikköy Mahallesi, 924 parsele mahreç sağlamak amacıyla ilgilisinin talebi doğrultusunda hazırlanarak Çatalca Belediye Meclisi’ne Çiftlikköy Mahallesi, 924 parselin bir kısmına ilişkin olarak iletildiği, Çatalca Belediye Meclisince “İlçemiz Çiftlikköy Mahallesi 924 nolu parsel yönünde plan tadilatı teklifinin reddine karar verilmiştir. Ancak söz konusu parselin de bulunduğu bölgede yeşil alandan dolayı mahreç alamayan 924 ve 922 nolu parsellere de 7 mt’lik yol ayrılarak bilgi paftasında düzenlendiği şekli ile kabulüne karar verilmiştir.” şeklinde karar alındığı,

Teklifin, 19.02.2003 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çiftlikköy Beldesi Uygulama İmar Planı’nda Çatalca İlçesi, Çiftlikköy Mahallesi, 922 ve 924 parsellerin bir kısmının yol alanına alınmasına ilişkin olarak hazırlandığı,

Çatalca İlçesi, Çiftlikköy Mahallesi, 924 parselde bulunan Yeşil Alanın doğusundaki 7m’lik yoldan 924 parsele mahreç sağlamak üzere doğu-batı yönünde 7 m’lik çıkmaz sokak açılmasına yönelik hazırlanan teklife ilişkin Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün 08.07.2014 tarih, 615935-677178-2087 sayılı görüş yazısında ve Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü’nün 02.07.2014 tarih ve 1037 sayılı görüş yazısında olumsuz değerlendirme yapıldığı; Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün 15.08.2014 tarih ve 615935-752180-16073 sayılı görüş yazısında ise Çatalca İlçesi, Çiftlikköy Mahallesi, 924 sayılı parsele mahreç sağlamak üzere culdesak düzenlemesine yönelik hazırlanan teklife ilişkin şartlı olumlu değerlendirme yapıldığı tespit edilmiştir.

İlgi (a) yazı eki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin park alanı donatısını azaltıcı nitelikte olduğu görülmekle birlikte yapı ve nüfus yoğunluğunu kısmen azaltıcı, uygulamayı kolaylaştırıcı nitelikte olduğu, 1/5000 ölçekli plan kararlarını etkileyici nitelik taşımadığı görülmüştür.

Ayrıca, teklifin Çatalca İlçesi, Çiftlikköy Mahallesi, 922 ve 924 parsellere ilişkin olarak tarafımıza iletildiği fakat ilgi (a) yazı eki teklif plan paftasında plan onama sınırının Çatalca İlçesi, Çiftlikköy Mahallesi, 922 ve 924 parsellerin bir kısmını kapsadığı ve bu nedenle teklif lejant başlığının “İstanbul İli, Çatalca İlçesi, Çiftlikköy Mahallesi, 922 ve 924 parsellerin bir kısmına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı” olarak düzenlenmesinin uygun olacağı düşünülmektedir. ” Denilerek.

İlgi (a) yazı eki İlçe Meclis Kararı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilat teklifi ve eklerinin, ilgi (b) Başkanlık onayı ve genelgesi, yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14.

maddelerine göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Çatalca İlçesi, Çiftlikköy Mahallesi 922 ve 924 parsellerin bir kısmına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı teklifi incelenmiş olup, teklif uygulamayı kolaylaştırıcı nitelik taşıdığından Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin onayına arz olunur.

Hadi DİLER Timur SOYSAL Oktay BİRİNCİ İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör Komisyonu Başkanı

Maliki Ejder BATUR Serhan KURAL M. Sedat ÖZKAN Üye Üye Üye

Cemal ŞERİFOĞLU Esin HACIALİOĞLU Dila Damla ÖNER Üye Üye Üye

T.C

KONUNUN ÖZÜ: Fatih İlçesi (Tarihi Yarımada) 1/1000 ölçekli KAUİP İtirazları (1747 Ada, 5 ve 6 Parseller) hk.

KOMİSYON İNCELEMESİ: Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 12/ 01 /2015 gün ve 2014/12766 BN:162 sayılı yazısında;

“İlgi a) İstanbul I. Nolu K.ve T.V.Koruma Kurulunun 12.7.1995 gün ve 6848 sayılı Kararı.

b) Fatih Belediye Başkanlığının, 10.05.2012 gün ve 003151 sayılı yazısı.

c) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.06.2012 gün 1238 sayılı kararı.

d) 09.07.2012 gün ve TN.737852 nolu yazımız.

e) İstanbul IV Numaralı K.V.K. Bölge Kurulu’nun 25.07.2012 gün ve 788 sayılı kurul kararı.

f) İstanbul I Numaralı Yenileme Alanları K.V.K. Bölge Kurulu’nun 19.09.2012 gün ve 277 sayılı kurul kararı.

g) İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları K.V.K. Bölge Kurulu’nun 02.10.2012 gün ve 81 sayılı kurul kararı.

h) Fatih Belediye Başkanlığı’nın 04.09.2013 gün ve 10213 sayılı yazısı.

i) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.12.2013 gün 2408 sayılı kararı.

j) 10.03.2014 gün ve TN.237858 sayılı yazımız.

k) İstanbul IV Numaralı K.V.K. Bölge Kurulu’nun 17.09.2014 gün ve 2864 sayılı kurul kararı.

İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun ilgi (a) kararı ile Kentsel Sit Alanı ilan edilen Tarihi Yarımada bütününde, 30.12.2011 onanlı 1/5000 ölçekli Fatih İlçesi (Tarihi Yarımada) Kentsel, Tarihi, Kentsel Arkeolojik, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Fatih İlçesi (Tarihi Yarımada) Kentsel, Tarihi, Kentsel Arkeolojik, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı teklifi Fatih Belediye Meclisinin 09.05.2012 gün ve 2012/44 sayılı kararı ile uygun bulunmuş ve ilgi (b) yazı ile Başkanlığımıza iletilmiştir.

1/1000 ölçekli teklif plan 5216 sayılı yasanın 7b maddesi ile yürürlükteki yasa ve yönetmelikler doğrultusunda değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş olup Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi (c) kararı ile aynen ve oyçokluğu ile uygun bulunmuştur.

Fatih İlçesi 1/1000 ölçekli Tarihi Yarımada Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı teklifi paftaları, raporu ve ekleri 3386 ve 5226 sayılı yasalar ile değişik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatları gereğince tetkik ve gereği için ilgi (d) yazımız ile İstanbul IV Numaralı K.V.K. Bölge Kurulu’na, İstanbul I Numaralı Yenileme Alanları K.V.K.

Bölge Kurulu’na ve İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları K.V.K. Bölge Kurulu’na gönderilmiştir.

İstanbul IV Numaralı K.V.K. Bölge Kurulu’nun, ilgi (e) kurul kararı, İstanbul I Numaralı Yenileme Alanları K.V.K. Bölge Kurulu’nun ilgi (f) kurul kararı ve İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları K.V.K.

Bölge Kurulu’nun ilgi (g) kurul kararı ile Fatih İlçesi 1/1000 ölçekli Tarihi Yarımada Koruma Amaçlı

Bölge Kurulu’nun ilgi (g) kurul kararı ile Fatih İlçesi 1/1000 ölçekli Tarihi Yarımada Koruma Amaçlı

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 38-59)