Bahse konu parsel sınırından Ø1OODF ile Ø150DF içmesuyu hattımız, Ø3OOMBB atıksu şebeke hattımız ve Ø600MBB yağmursuyu toplayıcı hatlarımız, parsel sınırı içerisinden ise Ø3OOMBB

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 26-38)

KOMİSYON RAPORLARI

3. Bahse konu parsel sınırından Ø1OODF ile Ø150DF içmesuyu hattımız, Ø3OOMBB atıksu şebeke hattımız ve Ø600MBB yağmursuyu toplayıcı hatlarımız, parsel sınırı içerisinden ise Ø3OOMBB

3. Bahse konu parsel sınırından Ø1OODF ile Ø150DF içmesuyu hattımız, Ø3OOMBB atıksu şebeke hattımız ve Ø600MBB yağmursuyu toplayıcı hatlarımız, parsel sınırı içerisinden ise Ø3OOMBB atıksu şebeke hattımız geçmekte olup, hatlarımızın geçtiği güzergahlar imar yolu olarak korunmalı, uygulama sırasında hatlarımıza zarar verilmemelidir.

4. Mevcut ve planlanan altyapı hatlarımızın geçtiği güzergahlar, İmar Plan çalışmalarında, içmesuyu hatları için İmar Yolu, atıksu ve yağmursuyu hatları için ise imar yolu veya yeşil alan olarak korunmalıdır. Mevcut ve planlanan hatlarımızın geçtiği imar yolları ve yeşil alanlar, Ø300 mm - Ø600 mm arası çaplar en az 5 m., Ø700 mm – Ø1200 mm arası çaplar için en az 10 m ve üstü çaplar için en az 15 m. genişlikte planlanmalıdır…” denilmektedir.

25.07.2014 tarih 11316661/756/3157596 sayılı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yazısında; Pendik Belediye Başkanlığı Oluru doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifine ilişkin “…Müdürlüğümüzce uygun görülmüştür.” denilmektedir.

DEĞERLENDİRME:

Pendik İlçesi, Dolayoba Mah. 33 parselin de sınırları içerisinde kaldığı 16.12.2011 t.t.’li 1/5000 ölçekli Pendik İlçesi, Çınardere Mahallesi ile Yayalar, Velibaba ve Ertuğrulgazi Mahalleleri’nin Bir Kısmına Ait Nazım İmar Planı doğrultusunda meri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla, 33 parselde yer alan Ortaöğretim Tesis Alanının yaklaşık 2347 m2’lik kısmının alanın doğusunda kalan yaklaşık 2905 m2 yüzölçümlü “K2 rumuzlu Konut Alanı” ile yer değiştirmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi, 16.10.2014 tarih, 2014/152 sayılı İlçe Belediye Meclisi kararı ile uygun görülerek, 5216 sayılı yasanın 7b ve 14. maddeleri uyarınca gereğinin yapılması talebiyle ilgi (a) yazı ekinde Başkanlığımıza iletilmiştir.

İlgi (a) yazı eki 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifi, 05.12.2012 t.t.’li 1/1000 ölçekli Pendik Çınardere, Yayalar, Velibaba ve Ertuğrulgazi Mahallelerinin Bir Kısmına Ait Uygulama İmar Planının

G22B06D4B ve G22B06D1C rumuzlu plan paftaları üzerine hazırlanarak, 0 ada 33 parselin bir kısmı onama sınırı içerisine alınmış, bir kısım Ortaöğretim Tesis Alanı iptal edilerek K2 rumuzlu Konut Alanı fonksiyonuna alınmış, bir kısım K2 rumuzlu Konut Alanı iptal edilerek Ortaöğretim Tesis Alanına alınmış ve teklif plana yönelik;

“1. Tasdik sınırı Dolayoba Mah. 0/33 parselin bir kısmını kapsamaktadır.

2. Tasdik sınırı içerisindeki alan kısmen K2 rumuzlu Konut Alanı, kısmen de Ortaöğretim Tesisi Alanıdır.

3. Kamu eline geçmesi gereken alanlar kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz.

4. Açıklanmayan hususlarda Çınardere, Yayalar, Velibaba ve Ertuğrulgazi Mahallelerinin bir kısmına ait U.İ.P. hükümleri ve meri imar yönetmeliği geçerlidir.” şeklinde plan notu önerilmiştir.

İlgi (a) yazı eki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifine ilişkin, Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün ve İSKİ Genel Müdürlüğü’nün şartlı olumlu görüşü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün olumlu görüşü bulunmaktadır.

İlgi (a) yazı eki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin hazırlanmasındaki gerekçe dosyasında yer alan Plan Açıklama Raporunda; teklif plan değişikliğine konu ortaöğretim tesis alanında kalan yapı maliki tarafından verilen dilekçe ile 05.12.2012 t.t.’li 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına itiraz edildiği, söz konusu itirazın Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.01.2014 tarih 100 sayılı meclis kararıyla uygun görülmediği, bu doğrultuda şahsın mağduriyetinin giderilmesi yönünde dava açtığı, Pendik Belediye Başkanlığının yaptığı inceleme neticesinde ise, bahse konu taşınmazı kapsayan bölgede 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlar arasında uyuşmazlık olduğu ve açılan davanın idare aleyhine sonuçlanmaması ve kamu yararı ile planlar arası uyuşmazlığın giderilmesi amacıyla plan değişikliğinin hazırlandığı ifade edilmiştir.

05.12.2012 t.t.’li 1/1000 ölçekli plana yapılan itirazların, 07.06.2013 tarih 125 sayılı Pendik Belediye Meclis kararıyla kabul edilerek Büyükşehir Belediye Meclisinde değerlendirilmek üzere Şehir Planlama Müdürlüğüne iletildiği, itiraz doğrultusunda G22B06D4B rumuzlu plan paftasında 33 parseldeki

“Ortaöğretim Tesis Alanı”nın 1940 m2’lik kısmının “K2 rumuzlu Konut Alanı” olarak, “K2 rumuzlu Konut Alanı”nın ise 620 m2’lik kısmının “Ortaöğretim Tesis Alanı” olarak düzenlendiği, itirazın 1/5000 ölçekli plana aykırı ve Konut Alanını arttırıcı nitelikte olması nedeniyle 16.01.2014 tarih 100 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile kabul edilmediği görülmekle beraber teklif plan değişikliğinin söz konusu düzenlemelerin yapıldığı pafta üzerine hazırlanması gerektiği değerlendirilmektedir.

Teklif plan değişikliğine yönelik İSKİ Genel Müdürlüğünün görüşünde belirtmiş olduğu 25/6624 oranında İdare mülkiyetinde olan alanın, 08.09.2014 tarihli 1/1000 ölçekli 4507,5 Plan İşlem Numaralı Uygulama İmar Planı Değişikliği ile “İSKİ Hizmet Alanı” olarak ayrılmış olduğu görülmektedir.

1/1000 ölçekli teklif plan değişikliğinin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlar arasındaki uyuşmazlığın giderilmesine yönelik olduğu, meri planda yaklaşık 2347 m2 olan Ortaöğretim Tesisinin teklif plan değişikliği ile yaklaşık 2905 m2 yüzölçüme çıkartıldığı, hem alansal büyüklüğünün arttırıldığı hem de mevcutta kullanılan yol güzergahının güneyinde kalarak bütüncül bir forma kavuşturulduğu görülmekte olup teklifin donatı alanlarını arttırıcı, planlar arasındaki uyuşmazlığı giderici nitelikte olduğu değerlendirilmektedir. "denilerek.

İlgi (a) yazı eki İlçe Meclis Kararı ve eki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ekte olup; yazımız ve eklerinin ilgi (c) Başkanlık onayı ve genelgesi, yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 5216 sayılı yasanın 7b ve 14. maddelerine göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Pendik İlçesi, Dolayoba Mahallesi 0/33 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi incelenmiş olup, kurum görüşleri doğrultusunda hazırlandığından ve donatı alanını arttırıcı özellik taşıdığından Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin onayına arz olunur.

Hadi DİLER Timur SOYSAL Oktay BİRİNCİ İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör Komisyonu Başkanı

Maliki Ejder BATUR Serhan KURAL M. Sedat ÖZKAN Üye Üye Üye

KARARA KATILMIYORUM.

Cemal ŞERİFOĞLU Esin HACIALİOĞLU Dila Damla ÖNER Üye Üye Üye

KARARA KATILMIYORUM. KARARA KATILMIYORUM. KARARA KATILMIYORUM.

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

Rapor No:

31 Tarih:

14.01.2015 Dosya No:

2014/1867 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

KONUNUN ÖZÜ: Gaziosmanpaşa, Merkez Mahallesi, F21C19D pafta, 1972 ada, 1,2,3,8,10 parsellere ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği hakkında.

KOMİSYON İNCELEMESİ:Planlama Müdürlüğünün 10/ 11 /2014 gün ve 2014-10105 -7996 sayılı yazısında;

" İlgi:(a) 11.09.2014 gün ve Pl.10105 sayılı ilgilisinin dilekçesi ve ekleri.

(b) Büyükşehir Belediye Başkanlığının 20.08.2004 gün S/89 sayılı Genelgesi ve 20.08.2004 gün S/90 sayılı Başkanlık Onayı.

TALEP:

Gaziosmanpaşa İlçesi, Merkez Mahallesi, F21C19D pafta,1972 ada 1,2,3,8,10 parsellerin Ticaret ve Ticaret+Hizmet Alanından Turizm Tesis Alanına alınmasına ilişkin l/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadili teklifi İlgi (a) dilekçe ile tarafımıza iletilmiştir.

MÜLKİYET:

Yapılan incelemede; sırasıyla ~702 m2-370m2-444 m2-1151 m2-197 m2 alan kaplamakta olan 1972 ada 1,2,3,8,10 parsellerin Mehmet Başaran ve Ali Başaran mülkiyetinde olduğu ve 05.07.2011-09.10.2006-10.04.2012 tarihlerinde edinildiği görülmüştür.

PLANLARDAKİ DURUM:

21.09.2004 onanlı 1/5000 ölçekli GOP Tem Güneyi Revizyon Nazım İmar planında 1972 ada 2,3 ve 10 parseller T2 simgeli Ticaret+Hizmet alanında, 09.05.2010 onanlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar tadilat planında 1972 ada 1 ve 8 parseller T1 simgeli Ticaret alanında kalmaktadır.

07.08.2006 onanlı 1/1000 ölçekli GOP Tem Güneyi Uygulama İmar planında 1972 ada 2,3 ve 10 parseller E:1,50 Hmax:11,50 yapılaşma koşullarında ticaret+hizmet alanında, 22.02.2011 onanlı 1/1000 ölçekli planda 1 ve 8 parseller Bitişik Nizam 5 kat Hmax:15,50 m. yapılaşma koşullarında Ticaret alanında kalmaktadır.

MEVCUT DURUM:

Hava fotoğrafında söz konusu alanın bir kısmının boş alan, bir kısmında ise yapılar bulunduğu görülmektedir.

KURUM VE KURULUŞLARIN GÖRÜŞLERİ:

-Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğünün 15.08.2014 gün, 1334-156566 sayılı yazısında;

“…Sonuç olarak, yukarıda ve rapor örneğinde belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, söz konusu planlama alanında bulunan mevcut yapıların kullanılacak olması durumunda zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden incelenip gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması, yeni uygulamalar öncesinde yapılması gerekli olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de değerlendirilmesi ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/5000 ölçekli plan tadilatı jeolojik bakımdan uygun görülmektedir.” denilmektedir.

-Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün 28.08.2014 gün, 871343-2567 sayılı yazısı eki 27.08.2014 gün ve UP2014-28/10 sayılı kararı ile;

“..-Meri plana ve uygulama projesi biten "Gaziosmanpaşa Meydanı ve Çevresi Yol Kavşak Uygulama Projesi"ne göre gerekli yol terklerinin bedelsiz yapılması,

-Yoldan çekme mesafeleri yol rezerv alanı olarak öngörüldüğünden parselin cephe aldığı 30m'lik yoldan minimum 15m, 7m’lik yollardan 5m çekme mesafesinin bırakılması,

-07.06.2012 tarih ve UP2012-21/25 sayılı Ulaşım Daire Başkanlığı Plan Değişikliği İnceleme Komisyonu Kararı gereği; karayolu ulaşım sistemi bütününde araç ve yaya sirkülasyonu ile güvenliğinin sağlanması amacıyla, güvenli araç görüş mesafesi ile taşıt boyutları ve minimum dönüş yarıçapları göz

önüne alınarak, ada kenarlarının kesişimlerinde oluşan köşe noktalarından itibaren minimum 5m. çekilerek imar istikametinin bilgi paftasında gösterildiği şekilde kırılması ve gerekli yol terklerinin yapılması,

-Teklif alanın üzerinden geçen, Etüd Projesi Devam Eden "Kazlıçeşme-Söğütlüçeşme” Metro Hattı için ruhsat aşamasında Ulaşım Daire Başkanlığı’ndan görüş alınması,

-Otopark Alanının İstanbul Otopark Yönetmeliği doğrultusunda kendi parseli içersinde karşılanması, hususların yerine getirilmesi şartı ile bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmuştur.”

denilmektedir.

-Kamulaştırma Müdürlüğü’nün bila gün ve 10399 sayılı yazısı ile; “..Konu incelenmiş olup, adı geçen taşınmaza ait Müdürlüğümüzde herhangi bir işlem dosyası bulunmadığı gibi kamulaştırılmaları hususunda da alınmış bir Encümen Kararına rastlanmamıştır. Ancak; söz konusu taşınmazların malikleri tarafından, tadilat tekliflerinin onaylanması halinde parsellerinin plan gereği kamu hizmet alanlarına ayrılan kısımlarını ilgili kuruma bedelsiz olarak terk edilmesi hususunda taahhütte bulunulmuştur.” denilmektedir.

DEĞERLENDİRME –SONUÇ

Gaziosmanpaşa İlçesi, Merkez Mahallesi, F21C19D pafta,1972 ada 1,2,3,8,10 parsellerin Ticaret ve Ticaret+Hizmet Alanından Turizm Tesis alanına alınmasına ilişkin l/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi incelendiğinde;

Teklif planın; 09.05.2010 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Tadilat Planı üzerine hazırlanarak 1972 ada 2,3 ve 10 parsellerdeki Ticaret+Hizmet Alanı fonksiyonu ile 1 ve 8 parsellerdeki Ticaret fonksiyonunun iptal edilerek, Turizm Tesis Alanı fonksiyonu işlendiği ve plan paftasının iç yüzünde;

“1-Tasdik sınırı 132 pafta, 1972 ada, 1-2-3-8-10 sayılı parsellerin sınırı olup, tasdik sınırı içerisindeki alan turizm tesis alanıdır.

2-Mer'i 1/1000 ölçekli uygulama imar planındaki iskan edilebilir inşaat alanı hakkı korunacaktır. Mer'i plandaki inşaat alanı hesabı 1 bodrum kat + zemin kat + normal katlar + çatı arası piyesi alanı toplamından hesaplanacaktır. Uygulama projesi inşaat alanına; zemin kat ve üzerindeki katlarda yangın merdiveni hariç tutulmak üzere hesaplanan inşaat alanının %10 u kadar emsale dahil olmayan alan ilave edilecektir. Bodrum katlarda otopark, sığınak ve kazan dairesi emsal harici tutulacaktır.

3-Otel fonksiyonu dışında iskan edilemez. Birden fazla bağımsız bölüm yapılamaz.

4-Blok ebatları, şekli, bloklar arası mesafe, yapı nizamı, kat yüksekliği ve çatı şekli serbesttir.

5-Otopark ihtiyacının parsel bünyesinde karşılanması kaydıyla İskan edilen 1. bodrum kat mer'i planda hesap edilen iskan edilebilir inşaat hakkı hesabına dahil değildir.

6-Birden çok parselin tevhid edilmesiyle 1000 m2'den büyük parsel oluşturulması durumunda yeni oluşacak parselin inşaat alanı parsellerin mer'i plana göre hesaplanacak inşaat alanının %10 arttırılmasıyla, 2000 m2'den büyük parsel oluşturması halinde %20 arttırılmasıyla, 3000 m2'den büyük parsel oluşturulması halinde %25 oranında arttırılmasıyla bulunacaktır.

7-Yükseklikte, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin silüete ilişkin 13/01/2012 tarih ve 173 sayılı meclis kararı ile 12/09/2012 tarih ve 1823 sayılı meclis kararlarına uyulacaktır.

8-Jeolojik ve jeoteknik etütler doğrultusunda yürürlükteki Deprem Yönetmeliği'ne uyulacaktır.

9-1/1000 ölçekli uygulama imar planı onanmadan uygulama yapılamaz.

10-Bahsedilmeyen hususlarda mer'i imar planları ve mer'i imar yönetmeliği hükümleri geçerlidir.”

şeklinde plan notlarının yazıldığı görülmektedir.

Kurum görüşleri açısından değerlendirildiğinde; Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün ve Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğünün şartlı olumlu, Kamulaştırma Müdürlüğü’nün ““..Konu incelenmiş olup, adı geçen taşınmaza ait Müdürlüğümüzde herhangi bir işlem dosyası bulunmadığı gibi kamulaştırılmaları hususunda da alınmış bir Encümen Kararına rastlanmamıştır. Ancak; söz konusu taşınmazların malikleri tarafından, tadilat tekliflerinin onaylanması halinde parsellerinin plan gereği kamu hizmet alanlarına ayrılan kısımlarını ilgili kuruma bedelsiz olarak terk edilmesi hususunda taahhütte bulunulmuştur.” şeklinde görüşü bulunmaktadır.

Teklif incelendiğinde;

-Teklif plan notlarının 2. Maddesinin “Mer'i 1/1000 ölçekli uygulama imar planındaki iskan edilebilir inşaat alanı hakkı korunacaktır. Mer'i plandaki inşaat alanı hesabı 1 bodrum kat + zemin kat + normal katlar + çatı arası piyesi alanı toplamından hesaplanacaktır. Uygulama projesi inşaat alanına; zemin kat ve üzerindeki katlarda yangın merdiveni hariç tutulmak üzere hesaplanan inşaat alanının %10 u kadar emsale dahil olmayan alan ilave edilecektir. Bodrum katlarda otopark, sığınak ve kazan dairesi emsal harici tutulacaktır.” şeklinde düzenlendiği, ancak bölgeye ait 15.11.2013 onanlı 1/5000 ölçekli plan notu tadilatının

“Bu plan notlarının onama tarihinden önce plan tadilatı ile "Çevre yapılanma şartlarına göre/Meri 1/1000 ölçekli uygulama imar planındaki iskan edilebilir toplam inşaat alanı korunacaktır/aşılmayacaktır.'' gibi plan notlarının bulunduğu parsellerde; inşaat alanı hesabı onaylı plan notlarına göre şu şekilde yapılacaktır;

toplam inşaat alanı; iskan edilen 1. ve 2. bodrum kat (zemin kat alanı kadar) + zemin kat + normal katlar kadar (zemin kat alanının %35’inden fazlasını aşamaz) + Çatı arası piyesi alanların toplamından hesaplanacaktır. Bulunan yapı inşaat alanı m2’si; meri plandaki yapı inşaat alanı olup, katlar alanı olarak kabul edilmeyecektir. Meri plana göre hesaplanan inşaat alanı uygulama projesine esas inşaat alanı olarak kabul edilecektir. Yeni oluşan parselin zemin kat ve üzerindeki katlardaki uygulama projesine esas inşaat alanına yangın merdiveni ve asansör boşlukları hariç meri plana göre hesaplanan inşaat alanının %l0’u kadar emsale dahil edilemeyen alan ilave edilecektir. Bodrum katlarda yapılan ve bağımsız bölüm oluşturmayan veya bağımsız bölüm eklentisi yapılmayan ortak alanlar (otopark,sığınak,yangın merdiveni, tesisat alanları) bu hesaba dahil değildir. Bu parsellerde TAKS hesabı zemin kat konturları esas alınarak yapılacaktır.”şeklinde olduğu, dolayısıyla söz konusu teklif plan notu ile; meri plana göre inşaat alan hesabı yapılırken bodrum katlar ve normal katlara sınırlama getirilmediği, asansör alanlarının inşaat alanına dahil edilerek bulunan alanın %10’nun emsal harici tutularak inşaat alanının meri plana göre arttırıldığı, ayrıca bu durumunda aynı plan notunda bulunan “..imar planındaki iskan edilebilir inşaat alanı hakkı korunacaktır.”

şeklindeki ifadesiyle çeliştiği,

-Teklif plan notlarının 4. maddesine göre blok ebatları, şekli, bloklar arası mesafe, yapı nizamı, kat yüksekliği ve çatı şeklinin serbest olarak belirlendiği, ancak Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 11.

Maddesine göre “Kat yükseklikleri uygulama imar planında daha fazla belirlenmemiş ise genel olarak;

ticaret bölgelerinde ve zemin kat ticaret olarak belirlenen yerlerde zemin katlarda 4.50 m, asma katlı zemin katlarda 5.50 m, diğer katlarda 3.80 m,” yapılabileceğinden teklifin bu yönden yönetmeliğe aykırı olduğu, -Teklif plan notlarının 5. maddesinde otopark ihtiyacının parsel bünyesinde karşılanması kaydıyla iskan edilen 1. bodrum kat mer'i planda hesap edilen iskan edilebilir inşaat hakkı hesabına dahil edilmeyeceği belirtilmekte olup, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 16.4. maddesinde KAKS hesabına dahil edilmeyen alanlar içerisinde “iskan edilen bodrum kat” yer almadığından, teklifin bu yönden yönetmeliğe aykırı olduğu, ayrıca 2 nolu plan notunda ifade edilen inşaat alan hesabına 1 bodrum katın dahil edildiği, bu not ile de 1. Bodrum katın hesaba tekrar dahil edilerek toplam inşaat alanının 2 bodrum kat +zemin kat + normal katlar + çatı katı şeklinde oluşturulduğu ve bodrum kat,normal kat ile çatı katına meri planda belirlenen sınırlamaların getirilmediği,

-Teklif plan notlarının 6. Maddesinde Birden çok parselin tevhid edilmesiyle 1000 m2'den büyük parsel oluşturulması durumunda yeni oluşacak parselin inşaat alanı parsellerin mer'i plana göre hesaplanacak inşaat alanının %10 arttırılmasıyla, 2000 m2'den büyük parsel oluşturması halinde %20 arttırılmasıyla, 3000 m2'den büyük parsel oluşturulması halinde %25 oranında arttırılmasıyla bulunacağı belirtilmekte olup, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 19.4. maddesindeki “Aynı yapı nizamına sahip olmakla birlikte uygulama imar planı ile farklı yoğunluk kararı getirilmiş imar parselleri tevhit edildiği takdirde oluşan parselin yoğunluğu, tevhid edilen parsellerin tevhit öncesi katlar alanının toplamını aşamaz.” hükmüne aykırı olduğu ve hangi parsellerin tevhid edileceği belli olmadığından da inşaat alanının ne kadar artacağının belirsiz olduğu,

-Tarihi Kent Merkezi Görünümünü (Silüetini) Etkileyen Alanlarda Olumsuz Yapılaşma Koşullarının Engellenmesine Yönelik İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.01.2012 tarih, 173 sayılı ve 12.09.2012 tarih, 1823 sayılı meclis kararları doğrultusunda yapılan hesaplamada, Gaziosmanpaşa, Merkez Mahallesindeki 0.00 kotu 110.00 m-113.00 m aralığında olan söz konusu parsel için maksimum yapı yüksekliğinin 43 m olduğu tespit edilmiştir.

İlgi (a) dilekçe eki 1/5000 ölçekli plan tadili teklifinde; Ulaşım Planlama Müdürlüğü görüş yazısında belirtilen “çekme mesafelerine”, “Ruhsat aşamasında Ulaşım Daire Başkanlığından görüş alınması” “otopark ihtiyacının kendi parseli içinde karşılanmasına” ilişkin plan notları düzenlemelerinin yapılmadığı, teklifin yapı, trafik ve hareketli nüfus yoğunluğunu arttırıcı, emsal teşkil edici nitelikte olduğu, teklif plan notlarının kendi içinde çeliştiği, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği hükümlerine ve meri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararlarına aykırı nitelikte olduğu görülmektedir. " denilerek

Gaziosmanpaşa İlçesi, Merkez Mahallesi, F21C19D pafta, 1972 ada 1,2,3,8,10 parsellere ilişkin İlgi (a) dilekçe ile tarafımıza iletilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi yazımız ekinde olup,

yazımız ve eklerinin yürürlükteki yasa ve yönetmelikler, ilgi (b) Başkanlık onayı ve genelgesi ile 5216 sayılı yasanın 7-b maddesine göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Gaziosmanpaşa İlçesi, Merkez Mahallesi, F21C19D pafta, 1972 ada, 1-2-3-8-10 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi incelenmiş olup 2 nolu plan notundaki “1. Bodurm kat + zemin kat + normal katlar + çatı arası piyesi alanı” ibaresinin “zemin kat + normal katlar” olarak düzeltilmesi 4 nolu plan notunun “Turizm Tesis Alanında maks TAKS:0.40 olup, TAKS değerinin aşılmaması ve çekme mesafelerine uyulması kaydıyla blok ebatları serbesttir.” şeklinde yeniden düzenlenmesi, 5,6 nolu plan notlarının iptal edilerek “Otopark ihtiyacının parsel bünyesinde karşılanması kaydıyla 1. Bodrum katta otele hizmet edecek restoran, toplantı salonu vb hizmet birimleri yapılabilir, emsale dahil değildir.”, “Doğal zemin kotu üzerine çıkan kısımlarda TAKS değeri aşılamaz.”,

“Bağımsız bölüm olarak konut ve ticaret birimleri yapılamaz.” ve “ Yapı yüksekliği ile ilgili İBB İmar Müdürlüğünden uygun görüş alınmadan yapı ruhsatı düzenlenemez.” şeklindeki plan notlarının ilavesiyle komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.

Meclisimizin onayına arz olunur.

Hadi DİLER Timur SOYSAL Oktay BİRİNCİ İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör Komisyonu Başkanı

Maliki Ejder BATUR Serhan KURAL M. Sedat ÖZKAN Üye Üye Üye

KARARA KATILMIYORUM

Cemal ŞERİFOĞLU Esin HACIALİOĞLU Dila Damla ÖNER Üye Üye Üye

KARARA KATILMIYORUM KARARA KATILMIYORUM KARARA KATILMIYORUM

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

Rapor No:

32 Tarih:

14.01.2015 Dosya No:

2015/05 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

KONUNUN ÖZÜ: Aranavutköy İlçesi, Haraçcı, 5955 ada, 1 sayılı parselin bitişiğinde yer alan tescil dışı alana ilişkin 1/5000 ölçekli plan değişikliği teklifi

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğü’nün 08/ 12 /2014 gün ve 11909 sayılı yazısında;

“İlgi: a) Arnavutköy Belediye Başkanlığı’ nın 31.10.2014 gün ve 1626-235375-13708 sayılı yazısı ve eki 1/5000 ölçekli plan değişikliği teklifi.

b) Başkanlığımızın 20.8.2004 gün, S/89-S/90 sayılı Genelgesi ve Başkanlık Oluru.

TALEP

İlgi (a) yazı ve eki ile; Arnavutköy İlçesi, Haraçccı Bölgesinin pazar ihtiyacının karşılanması amacıyla Haraçcı, 5955 ada, 1 sayılı parselin bitişiğinde yer alan tescil dışı alanın "Spor Alanı" ndan çıkartılarak "Pazar Alanı" na alınmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli plan değişikliği teklifinin 3194 ve 5216 sayılı yasaya göre gereğinin yapılması talep edilmektedir.

İlgi (a) yazı ve eki ile; Arnavutköy İlçesi, Haraçccı Bölgesinin pazar ihtiyacının karşılanması amacıyla Haraçcı, 5955 ada, 1 sayılı parselin bitişiğinde yer alan tescil dışı alanın "Spor Alanı" ndan çıkartılarak "Pazar Alanı" na alınmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli plan değişikliği teklifinin 3194 ve 5216 sayılı yasaya göre gereğinin yapılması talep edilmektedir.

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 26-38)