Adana Ticaret Odası Bilgilendirme Toplantısı

Tam metin

(1)

KKTC BA

KKTC BAŞŞBAKANLIKBAKANLIK KIBRIS T

KIBRIS TÜÜRK YATIRIM GELĐRK YATIRIM GELĐŞŞTĐTĐRME AJANSIRME AJANSI

Adana Ticaret Odas Adana Ticaret Odas ı ı Bilgilendirme Toplant

Bilgilendirme Toplant ı ı s s ı ı

Ay

ş

e Dönmezer Direktör

12 Mart 2010

(2)

 KKTC EKONOMĐSĐ

 YAGA HAKKINDA

 YATIRIM ĐKLĐMĐ VE YATIRIMLARI TEŞVĐK SĐSTEMĐ

 YATIRIM FIRSATLARI

Bilgilendirme Konular Bilgilendirme Konular ı ı

www.investinnorthcyprus.org

2

(3)

Ekonomik

Ekonomik Durum Durum

3

(4)

KKTC Fert Ba

KKTC Fert Başı şı na D na D ü ü ş ş en Milli Gelir en Milli Gelir

(ABD$) (ABD$)

Kaynak:DPÖ

4 -

2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000

2003 2004 2005 2006 2007 2008

www.investinnorthcyprus.org

(5)

KKTC GSMH B

KKTC GSMH B ü ü y y ü ü me Oran me Oran ı ı

(%)(%)

Kaynak:DPÖ (2009 Gerçekleşme Tahmini)

-5.00 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00

2003 2004 2005 2006 2007 2008

5

www.investinnorthcyprus.org

(6)

KKTC Enflasyon Oran

KKTC Enflasyon Oran ı ı

(%)(%)

Kaynak:DPÖ

6 11.6

2.7

19.2

9.4

5.7 14.5

12.6

0 5 10 15 20 25

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

www.investinnorthcyprus.org

(7)

Sabit Sermaye Yat

Sabit Sermaye Yat ı ı r ı mlar mlar ı ı

(1977 Fiyatlar

(1977 Fiyatlarııyla YTL)yla YTL)

Kaynak:DPÖ

7

574 1,060

683 1,490

741

1,995

1,135 2,422

891

2,437

840 2,318

- 500 1,000 1,500 2,000 2,500

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Public Private

www.investinnorthcyprus.org

(8)

www.investinnorthcyprus.org

KKTC D

KKTC D ış ış Ticaret Ticaret Đ Đ hracat hracat

(Milyon ABD$(Milyon ABD$))

Kaynak: DPÖ

- 10 20 30 40 50 60 70 80 90

2003 2004 2005 2006 2007 2008

8

(9)

KKTC

KKTC Đ Đ hracat hracat ı ı 2008: 2008: Ü Ü r r ü ü nler nler

(Milyon ABD $) (Milyon ABD $)

4,16%

7,04%

3,94%

22,89%

21.70%

1.07%

0,96%

0,33%

0,70%

1,48%

Narenciye Meyveleri Süt Ürünleri

Hazır Giyim Alkollü Đçkiler Alçı Taşı

Potates

Narenciye Konsantresi Keçi Boynuzu (Harnup) Deri

Đlaç

www.investinnorthcyprus.org 9

(10)

KKTC

KKTC Đ Đ hracat hracat ı ı 2008: 2008: Ü Ü lkeler lkeler

5,572,694

17,037,107

41,770,636 4,953,414

13,218,029

1,002,242

Türkiye

AB Ülkeleri

Doğu Avrupa Ülkeleri

Diğer Đslam Ülkeleri ve Orta Doğu

Birleşik Arap Emirlikleri

Diğer

www.investinnorthcyprus.org 10

(11)

www.investinnorthcyprus.org Kaynak:DPÖ

D D ış ış Ticaret Ticaret Đ Đ thalat 2008 thalat 2008

(Milyon ABD $) (Milyon ABD $)

- 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800

2003 2004 2005 2006 2007 2008

11

(12)

KKTC KKTC Đ Đ thalat thalat ı ı 2008: 2008: Ü Ü lkeler lkeler

55,573,126 6,580,917

1,172,502,792

439,335,957 6,664,383

Birleşik Arap Emirlikleri Diğer

Türkiye

Güney Doğu Asya Kuzey Afrika Ülkeleri

www.investinnorthcyprus.org 12

(13)

Başlıca Ürünler: Taştan Mamul Ürünler, Kimyasal Ürünler, Mekanik Ürünler ve Ekipmanlar, Mineral Ürünler, Kağıt Ürünleri, Plastik Ürünler, Yaş meyve,sebze Ürünleri.

Ye Ye ş ş il Hat Ticareti 2005 il Hat Ticareti 2005 - - 2008 2008

(Euro 000) (Euro 000)

www.investinnorthcyprus.org

13

1,708

3,273

4,154

7,171

- 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000

2005 2006 2007 2008

%91

%27

%73

(14)

REEL SEKT

REEL SEKT Ö Ö RLER RLERTURĐZM SEKTÖRÜ

 Kitle Turizmi

 Özel Đlgi TurizmiYÜKSEK ÖĞRENĐM SEKTÖRÜĐNŞAAT SEKTÖRÜ

 Snow Balls

www.investinnorthcyprus.org 14

(15)

KKTC Turizm Sekt

KKTC Turizm Sekt ö ö r r ü ü : :

Net Turizm Gelirleri ve Turist Say Net Turizm Gelirleri ve Turist Sayııssıı

15

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

2003 2004 2005 2006 2007 2008

NET TURĐZM GELĐRLERĐ (Milyon ABD Doları) TURĐST SAYISI(bin kişi)

www.investinnorthcyprus.org

(16)

- 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000

ALMAN YA

GÜNE Y KIBR

IS

KK TC

OCAK-EKĐM 2008 OCAK-EKĐM 2009

KKTC Turizm Sekt

KKTC Turizm Sekt ö ö r r ü ü : :

Turistik Tesislerde Konaklayan Ki

Turistik Tesislerde Konaklayan Kişşi Sayi Sayııssıı 20082008--2009 (Ocak2009 (Ocak--Ekim)Ekim)

16

www.investinnorthcyprus.org

(17)

KKTC Y

KKTC Y ü ü ksek ksek ö ö ğ ğ renim Sekt renim Sekt ö ö r r ü ü

17 0

10,000 20,000 30,000 40,000

2007-2008 2008-2009 2009-2010

2007-2010 Öğretim Yılı KKTC Üniversitelerinin Yıllara ve Ülkelere Göre Öğrenci Sayıları

TC KKTC 3.ülke

www.investinnorthcyprus.org

(18)

TEDB TEDB Đ Đ RLER RLER

 Kredi Garanti fonu ve faiz farkı fonu uygulaması,

 Đhracatçıya Eximbank kredi imkanı uygulaması,

 KOBĐ’lere “0” faizli kredi imkanı uygulaması,

 Đthalatta alınan stopaj vergileri ve KDV oranlarında önemli indirimler,

 KOBĐ lere yönelik düşük faizli uzun vadeli kredi imkanları,

 Sosyal Güvenlik prim borçlarına yönelik ceza indirimleri,

www.investinnorthcyprus.org 18

(19)

…/..

 Vergi borçlarına yönelik ceza indirimleri,

 Tapu harçlarında %75 oranında indirim,

 Bankaların Dağıtılmayan ve sermayelerine ilave edilen kazançlarda %15 Gelir vergisi muafiyeti,

 Devlet alacaklarına uygulanan faizlerde indirim,

 Alacaklarda Devlet önceliğinin (özellikle Bankalar için) kaldırılması,

 Özel ve Tüzel kişilerin borçlarının yeniden yapılandırılmasında Pul ve BSĐV muafiyeti,

www.investinnorthcyprus.org 19

(20)

…/..

 Merkez Bankasının munzam karşılık oranını düşürmesi,

 Merkez Bankası Reeskont faiz oranlarında indirim yapması ve yararlanan sektörleri genişletmesi,

 Kurumlar Vergisi oranının %10 a,Gelir vergisi üst oranın ise %37’ye düşürülmesi.

www.investinnorthcyprus.org 20

(21)

Kamunun Kamunun Etkinli Etkinli ğ ğ inin inin ve ve Ö Ö zel zel Sekt Sekt ö ö r r ü ü n n Rekabet

Rekabet G G ü ü c c ü ü n n ü ü n n Art Art ı ı r r ı ı lmas lmas ı ı Program Program ı ı

 Türkiye Cumhuriyeti tarafından finansman sağlanmak suretiyle desteklenen“Kamunun Etkinliğinin ve Özel Sektörün Rekabet Gücünün Artırılması Programı”nı 2010-2012 yılları için uygulamaya başlayacaktır.

 Programın temel hedefi kamunun ekonomi içindeki

payının azaltılarak, sürdürülebilir bir büyümeyi teminen özel sektöre dayalı rekabet gücü yüksek bir ekonomik ortam yaratılmasıdır.

www.investinnorthcyprus.org 21

(22)

AVRUPA

AVRUPA B B Đ Đ RL RL ĐĞĐ ĐĞĐ Đ Đ LE LE Đ Đ L L Đ Đ Ş Ş K K Đ Đ LER LER

 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ekonomik kalkınmasını sağlamak amacıyla AB müktesebatı referans alınarak kapsamlı reform çalışmaları

yürütülmektedir.

 Bu amaçla Müktesebatın belirli alanlarında gerek

mevzuat uyumunda gerekse de idari yapılanmalarda ilerlemeler kaydedilmiştir.

 AB Mali Yardım Protokolu kapsamında 259 Milyon Euro ekonomide çeşitli sektörlerdeki projelere hibe olarak

kullandırılmıştır.

www.investinnorthcyprus.org 22

(23)

YAGA Hakk

YAGA Hakk ı ı nda nda

23

(24)

YAGA,

YAGA, ü ü lkemizde yat lkemizde yat ı ı r r ı ı mlar mlar ı ı n n

art art ır ı r ılmas ı lması ı, do , doğ ğru y ru y önlendirilmesi, ö nlendirilmesi, yat yat ı ı r r ı ı m ortam m ortam ı ı n n ı ı n iyile n iyile ş ş tirilmesi tirilmesi g g ö ö revlerini yerine getirmek revlerini yerine getirmek ü ü zere zere Ba Ba ş ş bakan bakan a a bağ ba ğl ı , kamu tü , kamu t ü zel zel ki ki ş ş ili ili ğ ğ ine haiz, ine haiz, ö ö zerk zerk bir yap bir yap ı ı da da

kurulmu

kurulmu ş ş tur. tur.

YAGA : GENEL B

YAGA : GENEL B Đ Đ LG LG Đ Đ

www.investinnorthcyprus.org 24

(25)

 Yatırım ikliminin iyileştirilmesine katkı koyacak çalışmalar yapmak;

 Yatırım tanıtım ve promosyonunu yapmak;

 Yatırımcıya yardım etmek, bilgilendirmek,

özendirmek, yönlendirmek ve onun adına iş takip etmek;

 Yatırım Alanları yaratılması konularında çalışmalar yapmak,

 Yatırım projelerini sonuçlandırmak suretiyle ülkenin gelişimine destek olacak yatırımların önünü açmak ve

 Kamu Arazi tahsisleri konusunda aracılık görevi yapmak ve bu konuda Başbakan’a öneri sunmak.

YAGA YAGA - - GENEL BĐ GENEL B Đ LG LG Đ Đ

www.investinnorthcyprus.org 25

(26)

Vizyonumuz Vizyonumuz

www.investinnorthcyprus.org 26

Kuzey Kıbrıs’ın sürdürülebilir ekonomik kalkınmasına ve toplumun artan yaşam

standardına katkı koymaktır.

(27)

YAGA YAGA - - Yat Yat ı ı r r ı ı m Y m Y ö ö nlendirme ve nlendirme ve Tan Tan ı ı t t ı ı m Stratejileri m Stratejileri Ç Ç al al ış ış mas mas ı ı

 Arama Konferansı (Konferans ve 4 atölye çalışması)

 Đş Yapabilirlik Raporu (Doing Business Index)

 Kıyaslama Raporu (Benchmarking Report),

 Atölye Çalışmaları

Sektör Hedefleme

Yatırım Ortamı

Sektör Kritik Başarı Noktaları ve Aksiyon Planı

 Anket Çalışmaları (paydaşlar, mevcut ve potansiyel yatırımcılar)

www.investinnorthcyprus.org 27

(28)

Yat Yat ı ı r r ı ı mlar mlar ı ı n Tan n Tan ı ı t t ı ı m m ı ı

 Yurtdışı tanıtım

Web Sitesi

Flyer, broşür

Road Shows /Yatırımların Tanıtımı Konferansları

 Yurtiçi tanıtım

Web Sitesi

Çeşitli seminerler, atölye çalışmaları

 Uluslararası üyelik ANIMA

www.investinnorthcyprus.org

28

(29)

Yat Yat ı ı r r ı ı m m Đ Đ klimi ve Yat klimi ve Yat ı ı r r ı ı m m Te Te ş ş vik Sistemi vik Sistemi

29

(30)

www.investinnorthcyprus.org

Avrupa

Avrupa Ü Ü lkeleri ve Kuzey K lkeleri ve Kuzey K ı ı br br ı ı s s Ortalama B

Ortalama B ü ü y y ü ü me Oranlar me Oranlar ı ı 2003 2003 - - 2008 2008

30

2.12 1.47

2.35

6.05 4.97

6.30

3.80

3.08

2.30

5.13

6.38

0.00 8.85

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00

AB 27

Almanya

Ingiltere

Bulgaristan Çek Cum

huriyeti

Estonya

Ispanya

Malta

Polonya Rom

anya

Yunanistan KKTC

(31)

29.5 25

26 26.5

29.8 26.3

25 25.5

28

34.4 34

35 31.4

23.5

0 5 10 15 20 25 30 35

Almanya Avusturya Finlandiya Portekiz Danimarka Đsveç Yunanistan Hollanda Birleşik Krallık Fransa Belçika Malta Đtalya KKTC

31

Ş Ş irket Gelirleri irket Gelirleri Ü Ü zerinden Al zerinden Al ı ı nan Vergi nan Vergi % %

2009 2009

Kaynak: Eurostat and DPÖ www.investinnorthcyprus.org

(32)

95

86

33

106

96

71

114

90

59

70

0 20 40 60 80 100 120

KKTC

Arnavutluk

Azerbaycan

Yunanistan

Makedonya

rkiye

Kazakistan

D D ü ü nya Bankas nya Bankas ı ı (WB) (WB) Đş Đş Yapabilirlik Endeksi

Yapabilirlik Endeksi 181 181

Ü Ü lke/ lke/ 2009 2009

YAGA 2009 32

www.investinnorthcyprus.org

(33)

Yat Yat ı ı r r ı ı m Te m Te ş ş vik Sistemi vik Sistemi

 Yat Yat ı ı r r ı ı m Teş m Te ş vik Belgesi vik Belgesi

Yatırım Đndirimi (%100, 200)

Gümrük Vergisi ve Fon Muafiyet

Makine ve Techizat Alımında KDV Muafiyeti

Arazi Arsa ve Bina Temini

Fon Kaynaklı Kredi

Đnşaat ruhsatı ile ilgili vergi, resim harç gibi muafiyetler

Đpotek Đşlemleriyle Đlgili Harç Đndirimi

www.investinnorthcyprus.org 33

(34)

... /..

 Vergi Mevzuat Vergi Mevzuat ı ı Alt Alt ı ı nda Uygulanan Teş nda Uygulanan Te ş vikler vikler

Yatırım indirimi %50

Amortisman Đndirimleri (%3-20)

Diğer Đndirimler (patent gibi)

Đhracat hasılatının %20 si Kurumlar Vergisinden istisna

Mal ve hizmet ihracatında KDV muafiyeti

Deniz, hava ve kara yolu ile yapılan taşıma işlemleri ile transit taşıma işlerinde KDV istisnası

Sermaye Artırımları Đle Đlgili Pul Vergisi Đndirimi

Liman hizmetlerinde KDV istisnası.

www.investinnorthcyprus.org 34

(35)

KKTC Yat

KKTC Yat ı ı r r ı ı m Te m Te ş ş vik Belgesine vik Belgesine Ba Ba ğ ğ lanan Yat lanan Yat ı ı r r ı ı mlar mlar ( ( Milyon TL) Milyon TL)

www.investinnorthcyprus.org 35

181.02 213.24

526.11

370.16

299.07

524.46

307.68

0.00 100.00 200.00 300.00 400.00 500.00 600.00

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Kaynak:DPÖ

(36)

www.investinnorthcyprus.org

Yat Yat ı ı r r ı ı m Te m Te ş ş vik Belgesi Alm vik Belgesi Alm ış ış Yat Yat ı ı r r ı ı mlar 2003 mlar 2003 - - 2008 2008

(Milyon TL)(Milyon TL)

36

2,503.0

574.0

187.7 234.9

39.0

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

Turizm Sanayi Sağlık Yükseköğrenim Diğer

Kaynak: DPÖ

(37)

www.investinnorthcyprus.org

Yat Yat ı ı r r ı ı m Te m Te ş ş vik Belgeli Yat vik Belgeli Yat ı ı r r ı ı mlar mlar

2003 2003 - - 2008 2008

37

Kaynak:DPÖ

(38)

Yat Yat ı ı r r ı ı m F m F ı ı rsatlar rsatlar ı ı

38

(39)

Ö Ö ne ne Ç Ç ı ı kan Baz kan Baz ı ı F F ı ı rsatlar rsatlar

B B ü ü t t ü ü n yat n yat ı ı r r ı ı mlara kap mlara kap ı ı m m ı ı z a z a ç ç ı ı kt kt ı ı r r

 MarinaMarina YatıYatırrıımlarımları

 YatYat Üretimi YatÜretimi Yatıırrıımlarmlarıı

 ÖÖzel Đzel Đlgi Turizmi Yatılgi Turizmi Yatırırımlarımları

 SağSağllıık Turizmi (Yk Turizmi (Yüüksek Standartlıksek Standartlı BakıBakım Merkezleri m Merkezleri dahil) ve Konferans Turizmi Yat

dahil) ve Konferans Turizmi Yatıırırımlarımları

 BiliBilişşim Sektim Sektöörrüü YatYatıırrıımlarımları

 YüYüksek ksek ÖÖğğrenim Sektörenim Sektörrüü YatYatıırrıımlarmlarıı

 NiNişş, (tar, (tarıım, tarm, tarıımsal sanayi, turizm) Nitelikli msal sanayi, turizm) Nitelikli

YatYatıırrıımlarmlar www.investinnorthcyprus.org 39

(40)

Yat Yat ı ı r r ı ı m Alanlar m Alanlar ı ı Yarat Yarat ı ı lmas lmas ı ı ve ve Duyuruya

Duyuruya Ç Ç ı ı k k ı ı lmas lmas ı ı

 Bafra Turizm Bö Bafra Turizm B ö lgesi Yat lgesi Yat ı ı r r ı ı mlar mlar ı ı

Ekonomiye kazandırılması ve çeşitlenmesi

Kira sözleşmesinin revize edilmesi,

Kira Sözleşmesi Đptalleri ve yeni duyurular,

Komite oluşumu ve destinasyon yaratılması çalışmaları,

Bafra 16A-B Özel Đlgi Turizmi Yatırımı(Tema Park)

www.investinnorthcyprus.org

40

(41)

Yat Yat ı ı r r ı ı m Alanlar m Alanlar ı ı Yarat Yarat ı ı lmas lmas ı ı ve ve Duyuruya

Duyuruya Ç Ç ı ı k k ı ı lmas lmas ı ı

 Özel Ö zel Đlgi Turizmi Đ lgi Turizmi

YatıYatırımlarmlarıı

Gaziveren Turizm Çekim Merkezi

Bafra 16A ve 16B (tema park)

 Sa Sa ğ ğ l l ı ı k ve Sa k ve Sa ğ ğ l l ı ı k Turizmi Yat k Turizmi Yat ı ı r r ı ı mlar mlar ı ı

Güzelyurt Özel Hastahane yatırımı (bölge ihtiyacı)

Esentepe Care Center (Yaşlı Turistik Bakım Evi)

www.investinnorthcyprus.org

41

(42)

Yat Yat ı ı r r ı ı m Alanlar m Alanlar ı ı Yarat Yarat ı ı lmas lmas ı ı ve ve Duyuruya

Duyuruya Ç Ç ı ı k k ı ı lmas lmas ı ı

 Sanayi Yatı Sanayi Yat ır ımlar mları ı

Biyodizel Rafinerisi

Piyasa Düzenlemesi

Arazi tahsisi

 Peyniraltı Suyu Projesi

www.investinnorthcyprus.org

42

(43)

Ü Ü zerinde zerinde Ç Ç al al ış ış malar Yap malar Yap ı ı lan Yat lan Yat ı ı r r ı ı m m Alanlar

Alanlar ı ı

 Marina Turizmi Marina Turizmi

 Yaş Ya şl l ı ı Turistik Bak Turistik Bak ı ı m Evi m Evi

 Bafra Turizm B Bafra Turizm B ö ö lgesinin Tamamlanmas lgesinin Tamamlanmas ı ı

 Eco&Agro Turizm yat Eco&Agro Turizm yat ı ı r r ı ı m m ı ı

 Yat ü Yat ü retim Yat retim Yat ı ı r r ı ı m ı

 Teknoloji B Teknoloji B ö ö lgesi yarat lgesi yarat ı ı lmas lmas ı ı

 Yenilenebilir Enerji Yenilenebilir Enerji

 Tar Tar ı ı msal sanayi (tar msal sanayi (tar ı ı msal msal ü ü retim dahil) retim dahil)

www.investinnorthcyprus.org

43

(44)

 B B ü ü y y ü ü k Organize Sanayi B k Organize Sanayi B ö ö lgesi (B lgesi (B - - OSB); OSB);

Sanayi Odas

Sanayi Odası ı taraf taraf ı ı ndan i ndan i ş ş letilecek olup Yerli letilecek olup Yerli ve Yabanc

ve Yabancı ı Sanayi sekt Sanayi sekt ö ö r r ü ü Yat Yat ı ı rı r ı mcı mc ı ları lar ı hedeflenmektedir

hedeflenmektedir

 KKTC Serbest B KKTC Serbest B ö ö lge Projesi lge Projesi

 Bili Bili ş ş im Adas im Adas ı ı Projesi Projesi

 KOSGEB Modelinin Oluşturulması

 Boru ile T Boru ile T ü ü rkiye rkiye ’ ’ den Su Getirilmesi Projesi den Su Getirilmesi Projesi

 Tü T ü rkiye ile Elektrikde Enterkonnekte Sisteme rkiye ile Elektrikde Enterkonnekte Sisteme Ge Ge ç ç ilmesi Projesi ilmesi Projesi

www.investinnorthcyprus.org

B B ü ü y y ü ü k Kamu Projeleri k Kamu Projeleri

44

(45)

Te Te ş ş ekk ekk ü ü r ederiz... r ederiz...

www.InvestInNorthCyprus.org

www.InvestInNorthCyprus.org

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :