• Sonuç bulunamadı

Konu Anlatımı

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Konu Anlatımı"

Copied!
17
0
0

Tam metin

(1)

1. DERECEDEN

İKİ BİLİNMEYENLİ

DENKLEMLER

Konu Anlatımı

(2)

1. DERECEDEN İKİ BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER

1. Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler

Simedyan Akademi

a¹0 ve b¹0,

ax+by+c=0 şeklindeki denklemlere ... ... denir.

R Bu denklemi sağlayan ... sayıda (x,y) sıralı ikilisi vardır ve bu ikililer koordinat düzleminde bir ... belirtir.

R ax+by+c=0 denklemi her (x,y) ikilisi için sağlanıyorsa yani çözüm kümesi ... elemanlıysa;

(3)

1. DERECEDEN İKİ BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER

1. Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler

Simedyan Akademi

R a

d = be ¹ cf olduğunda doğrular paraleldir. Denklem sisteminin çözüm kümesi ... kümedir.

R ad = b

e = cf olduğunda doğrular çakışıktır.(Aynı doğrudur.) Denklem sisteminin çözüm kümesi ... elemanlıdır.

R ax+by+c=0 dx+ey+f=0

denklem sisteminde a

d ¹ be ise doğrular bir noktada kesişir. Yani denklem sisteminin ... çözümü vardır.

(4)

1. DERECEDEN İKİ BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER Alıştırmalar

Simedyan Akademi

Örnek 1 2x-3y=7 x+y=1

(5)

1. DERECEDEN İKİ BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER Alıştırmalar

Simedyan Akademi

Örnek 2

2x+y-5=0

(6)

1. DERECEDEN İKİ BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER Alıştırmalar

Simedyan Akademi

Örnek 3 3 x + 1y = 5 6 x - 2y = -2

(7)

1. DERECEDEN İKİ BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER Alıştırmalar

Simedyan Akademi

Örnek 4 2x-3y= 12 3x+y=7 x+a.y=11

(8)

1. DERECEDEN İKİ BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER Alıştırmalar

Simedyan Akademi

Örnek 5 4a - 2 a = 4b - 2b

(9)

1. DERECEDEN İKİ BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER Alıştırmalar

Simedyan Akademi

Örnek 6 6x+(2b-10)y-21=0 (3-a)x+4y-7=0

denklem sisteminin sonsuz farklı çözümü olduğuna göre, a+b toplamı kaçtır?

(10)

1. DERECEDEN İKİ BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER Alıştırmalar

Simedyan Akademi

Örnek 7 2x+z=1 2y+z=7

(11)

1. DERECEDEN İKİ BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER Alıştırmalar

Simedyan Akademi

Örnek 8

a ve b birer tam sayıdır. 1

a+b+1 + 2a-b+61 = 1

(12)

1. DERECEDEN İKİ BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER Alıştırmalar

Simedyan Akademi

SIRA SENDE x 2.3.7 + y32.7 - z22.7 = 563

eşitliğini sağlayan x,y ve z gerçel sayıları için, 6x+4y-9z

(13)

1. DERECEDEN İKİ BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER Alıştırmalar

Simedyan Akademi

Örnek 9

a,b ve c pozitif gerçel sayılardır. a+b

c+3 = bc ve b = ac olduğuna göre, a kaçtır?

(14)

1. DERECEDEN İKİ BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER Alıştırmalar

Simedyan Akademi

Örnek 10 x= 2a 4a+3b y= b 4a+3b (4a ¹ -3b) olduğuna göre, x in y türünden eşiti nedir?

(15)

1. DERECEDEN İKİ BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER Alıştırmalar

Simedyan Akademi

Örnek 11

x ve y birer pozitif tam sayıdır.

(3x+2y+3) . (x-y-1)=19 olduğuna göre, x

(16)

1. DERECEDEN İKİ BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER Alıştırmalar

Simedyan Akademi

ÖSYM

a,b ve c birbirinden farklı tam sayılardır. Yukarıda verilen toplama tablosuna göre, a+b-c ifadesinin sonucu kaçtır?

+ a b c a 6.c

b 11 c b.c

(17)

1. DERECEDEN İKİ BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER Alıştırmalar

Simedyan Akademi

ÖSYM 9 k 6 x -8 y z 5 -3 4 2 5 3 4

Yukarıda, köşelerindeki küçük karelerde tam sayıların yazılı olduğu dört tane büyük kareden oluşan bir düzenek verilmiştir.

Bu düzenekteki her bir büyük karenin içinde yazılı olan sayının karesi, bu karenin köşelerinde bulunan küçük karelerde yazılı olan sayıların

toplamına eşittir. Buna göre, k kaçtır?

Referanslar

Benzer Belgeler

[r]

[r]

denkleminin kökleri çakýþýk olduðuna göre, m yeri- ne yazýlabilecek deðerlerin kümesi aþaðýdakilerden

İki doğruya da teğet olan parabolün denklemini bulunuz.. Değme noktasının koordinatlarını

denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden

DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER Alıştırmalar Simedyan Akademi Örnek 9 ax-b= 2a - bx 2 denkleminin çözüm kümesi nedir?.. DERECEDEN BİR

Üzerlerinde kütleleri yazılı olan ağırlıklar, eşit kollu terazinin kefelerine şekildeki gibi yerleştirilmiştir..

ÜÇGENDE AÇI - KENAR BAĞINTILARI Alıştırmalar Simedyan Akademi Örnek 3 A C B 4x-1 2x-3 x+7. ABC üçgeninde; verilen

BASİT EŞİTSİZLİKLER Alıştırmalar Simedyan Akademi Örnek 11 x ve y gerçel sayılardır -5 < 2x < 4 -1 < 3y-x < 7. olduğuna göre, y nin alabileceği kaç farklı

kademi Örnek 11.. Bir kutuda bulunan bir miktar bilyeyi Ali ile Ayşe aynı anda kutuya aynı sayıda uzanmak koşulu ile paylaşıyor.. • Ali yedişer yedişer almak istediğinde kutuda 4

BİRİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER Alıştırmalar Simedyan Akademi SIRA SENDE x =2-x y =2y+1

denklem sisteminin çözüm kümesi nedir?.. BİRİNCİ DERECEDEN İKİ BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER Alıştırmalar Simedyan Akademi Örnek 5 3x+2y=0 2x-y=4 olduğuna göre, y

Kesim nok tasın ı bulm ak için denklemlerin ortak çö züm ü araştır ılar ak ( yok etme, ye rine ko ym a) bulunur.. ABC üçgeninin ağırlık merkezi koordinatlarını

[r]

Ancak; buradan gelecek teğetlerin kesim noktası, sadece, geometrik yere ait bir nokta olurdu... Teğetler birbirine dik olacağına göre, bu denklemin köklerinin

İki bilinmeyenli birinci dereceden bir denklemin tek çözümünün olabilmesi için, en az iki tane denkleme ihtiyaç vardır. Bu sistemdeki her bir denklemin x ve y

[r]

ax+ by+ c= 0 denkleminin çözüm kümesi sonsuz tane sıralı ikiliden oluşur... Çözüm kümesi analitik düzlemde bir doğru

katsayısı ile mutlak değerce eşit ve işaretleri ters olacak şekilde düzenlendikten sonra denklemler taraf tarafa toplanarak değişkenlerden biri yok edilir. Bulunan bu değer

Değişken Değiştirme Yöntemi Kök Bulma Bazen, ikinci dereceden olmayan ifadeleri değişken değiştirerek ikinci dereceden denklem haline getirebiliriz.. Sonra rahatlıkla

Bunu ikinci

Denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulmak için “yerine koyma metodu” veya “yok etme

Bu problemlerden hareketle bu araştırmada, öğretmenlerin empatik eğilim düzeylerine göre okul müdürlerinin kayırmacı davranışlarının öğretmenlerin örgütsel