KOMİSYON RAPORLARI

Tam metin

(1)

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

Rapor No:

23 Tarih:

12.03.2013 Dosya No:

2013/394

KONUNUN ÖZÜ: Üsküdar, Selamiali Mah., 129 ada, 4 parsel, 130-131 adalar ve 130-131 adalar Arasında kalan kadastral yollar hakkında.

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğü’nün 11/ 02 /2013 gün ve 2013-265 sayılı yazısında;

“ İLGİ: a)Üsküdar Belediye Başkanlığı’nın 4.1.2013 gün ve 2012/1052-33 R-936792 sayılı yazısı ve eki İlçe Meclis Kararı ile 1/1000 ölçekli teklif plan paftaları.

b)10.10.2011 tarih ve B.05.1.EGM.4.34-17052(81721)/2617 sayılı İl Emniyet Müdürlüğü yazısı ve ekleri.

c)18.10.2011 tarih ve 2011/14610 sayılı Başkanlık oluru.

d)14.11.2011 tarih, 2011/15321-15323-15324-15325-15326-15244 sayılı ve 13.2.2012 tarih, 2012- 267 sayılı Başkanlık Makamı yazılarımız.

e)24.11.2011 tarih, 2699 sayılı ve 11.4.2012 tarih, 766 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararları.

f)Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın, 20.08.2004 gün, S/89 sayılı genelgesi ve 20.08.2004 günlü, S/90 sayılı Başkanlık Oluru.

TALEP

Üsküdar Belediye Başkanlığı’nın ilgi a) yazısı ve ekleri ile; Üsküdar İlçesi, Selami Ali Mahallesi, 129 ada, 4 parseller ve 130-131 adalar ile 130-131 adalar arasında kalan kadastral yolların; İdari Tesis Alanı (Emniyet Hizmet Alanı), Anaokulu ve Park Alanı olarak düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli U.İ.Planı Değişikliği Teklifi 5216 sayılı yasanın ilgili maddelerine göre gereği yapılmak üzere tarafımıza iletilmiştir.

MÜLKİYET DURUMU

İlgi (a) yazı ekinde iletilen mülkiyet bilgilerinde Üsküdar Selamiali mah., 129 ada, 4 parselin 14123 m² ve Maliye Hazinesi Mülkiyetinde, 131 ada, 1,2,3,4,5 parsellerin toplam 2910 m² ve maliye Hazinesi Mülkiyetinde olduğu 3 parsel üzerinde (2981 sayılı yasa gereğince tahsisler bulunduğu), 130 ada 4,9,10,13,16,17,18,19,22,23,24,25,26,28,29,30,31, 32,37,38 parsellerin toplam 2040,25 m² ve Maliye Hazinesi Mülkiyetinde, 130 ada, 1,7,11, 14,34 parsellerin toplam 1268 m² ve İstanbul Belediyesi mülkiyetinde, 130 ada, 5,12,27 parsellerin toplam 221 m² ve Vakıflar Mülkiyetinde, 130 ada, 3 parselin 124 m² ve Vakıf- Maliye hazinesi hisseli mülkiyette, 130 ada, 15 parselin 28 m² ve Üsküdar Belediyesi mülkiyetinde olduğu üzerinde I.Grup Korunması Gerekli Kültür Varlığı Şerhi bulunduğu, 130 ada, 2,8,36 parsellerin 672 m² ve şahıs mülkiyetinde, 130 ada, 6,33,35 parsellerin 345 m² ve hisseli şahıs mülkiyetinde olduğu görülmektedir.

MEVCUT DURUM

Hava fotoğraflarından Söz konusu planlama alanının bir kısmında İlçe Emniyet Müdürlüğü binaları bulunduğu bir kısmının boş olduğu ve üzerinde futbol sahası bulunduğu görülmektedir.

PLANLARDAKİ DURUMU

15.9.1997 t.t.li 1/5000 ölçekli Üsküdar Merkez Nazım İmar Planında Üsküdar, Selamiali Mahallesi, 67 pafta, 129 ada, 4 parsel ve 130 ada, Yönetim Merkezleri Alanı’nda, 131 ada kısmen Anaokulu kısmen Çocuk Bahçesi Alanı’nda, 09.06.2006 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Üsküdar Merkez Uygulama İmar Planında; 67 pafta, 129 ada, 4 parsel ve 130 ada, Üsküdar Toplum Polis Merkezi alanında, 131 ada, kısmen Anaokulu kısmen Çocuk Bahçesi alanında kalmakta iken;

İlgi b) yazı ile Üsküdar, Selamiali mahallesi, 67 pafta, 129 ada, 4 parsel sayılı Maliye Hazinesine ait taşınmazın İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğüne tahsisli olduğu, taşınmazın üzerinde İlçe Emniyet Müdürlüğü C Bölgesi Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Bakım Onarım Şube Müdürlüğü Hizmet Binası bulunduğu, bu taşınmaza bitişik 130 ve 131 nolu adalar üzerinde mülkiyeti Maliye Hazinesi, Başkanlığımız, Üsküdar Belediyesi, Vakıflar ve şahıslara ait parseller bulunan alanın İstanbul Emniyet Müdürlüğünün ileride olabilecek yeni yapılanma çalışmaları çerçevesinde değerlendirilebilmesi için bu alanın düzenleme ortaklık payı çerçevesinde mülkiyetin sırası ile Maliye Hazinesi, Başkanlığımız, Vakıflar ve Şahıslar olacak şekilde ve Üsküdar Belediyesine ait 1.Grup Korunması gerekli Kültür varlığı olan taşınmazın korunacak şekilde düzenlenerek Maliye hazinesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait parsellerin tevhidinden oluşacak parselin Emniyet Hizmet alanı olarak düzenlenmesi istenerek tarafımızca 1/5000 ölçekli plan tadilatı yapılması talep edilmiş olup; ilgi c) Başkanlık Oluru alınarak; Üsküdar İlçesi Selamiali mahallesi 67

(2)

pafta, 129 ada, 4 parsel, 130 ada, 131 ada ve adalar arasında kalan kadastral yollar tasdik sınırı içine alınmış, İdari Tesis Alanı, Anaokulu-Kreş, Çocuk Bahçesi ve Tali Ticaret Alanı olarak düzenlenmiş ve pafta üzerinde;

1. Plan tasdik sınırı Üsküdar İlçesi Selamiali mahallesi 67 pafta, 129 ada, 4 parsel, 130 ada, 131 ada ve adalar arasındaki kadastral yolları kapsamaktadır.

2. Tasdik sınırı içerisindeki alan İdari Tesis Alanı (Emniyet Hizmet Alanı), Anaokulu-Kreş, Çocuk Bahçesi, Tali Ticaret alanı ve Yol Alanıdır.

3. İdari Tesis Alanında (Emniyet Hizmet Alanı) ve Anaokulu Kreş alanında 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı doğrultusunda onaylanacak avan projeye göre uygulama yapılacaktır.

4. İdari Tesis Alanında (Emniyet hizmet Alanı) 130 ada 15 parselde bulunan 1. Grup Korunması gerekli Kültür Varlığı korunacak olup, Uygulama aşamasında İlgili Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu görüşü alınacaktır.

5. Tali Ticaret Alanında yapılanma koşulları Blok Nizam H:12,50 mt.olup, blok boyutları 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında çevre yapılanma koşulları doğrultusunda belirlenecektir.

6. Plan Tasdik sınırı içinde 130 ada 15 parsel dışında kalan parsellerde, 18. Madde uygulaması yapılmadan uygulama yapılamaz.

7. İlgili Kurum ve Kuruluş görüşlerine uyulacaktır.

8. Açıklanmayan hususlarda meri bölge planı ve İstanbul İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

şeklinde plan notları düzenlenmiştir.

İlgi d) Başkanlık Makamı yazılarımız ile Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilen 1/5000 ölçekli N.İ.Planı Değişikliği Teklifi Büyükşehir Belediye Meclisi’nce “Üsküdar İlçesi, Selamiali Mah, 67 pafta, 129 ada, 4 parsel, 130-131 adalar ve adalar arasındaki kadastral yollara ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı teklifi incelenmiş olup, teklife konu alanın bilgi paftasında gösterildiği şekilde İdari Tesis Alanı (Emniyet Hizmet Alanı) Anaokulu Alanı, Yeşil Alan olarak düzenlenmesi ve 2, 5, 6 nolu plan notlarının iptal edilerek “Plan tasdik sınırı içinde kalan alan İdari Tesis Alanı (Emniyet Hizmet Alanı), Anaokulu Alanı Yeşil Alan ve yol alanıdır.”, “İdari Tesis Alanında TAKS:0.40 KAKS:1.60 hmaks:4 kattır”, “1/1000 ölçekli plan yapılmadan uygulama yapılamaz.” plan notlarının ilavesiyle tadilen uygun görülmüştür. “ şeklinde karara bağlanmış olup; Büyükşehir Belediye Başkanı’nca 16.4.2012 tarihinde aynen onanmıştır.

İLÇE MECLİS KARARI

İlgi a) yazı eki Üsküdar Belediye Başkanlığı’nın 5.12.2012 gün ve 142 sayılı meclis kararında;

“Üsküdar, Selamiali Mahallesi, 67 pafta, 129 ada, 4 parsel ile 130-131 adalar arasındaki kadastral yollara ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı, komisyonumuzca incelenmiş olup, teklif plan kamu yararı içerdiği 1/5000 ölçekli Nazım Plan doğrultusunda yapıldığından komisyonumuzca uygun görülmüştür.” şeklindeki 20.11.2012 gün ve 48-/(1152-V/R-936792) sayılı İlçe Komisyon Raporu’nun Belediye Meclisi’nin 6.Seçim Dönemi 4.Seçim Yılı Kasım ayı toplantısının 5.12.2012 tarihli ikinci birleşiminde söz konusu rapor okunarak, komisyondan geldiği şekli ile yapılan işaretle oylama neticesinde oyçokluğu ile kabulüne karar verildiği görülmektedir.

KURUM GÖRÜŞLERİ İlgi a) yazı ekinde tarafımıza iletilen;

İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 27.9.2012 gün ve 726 sayılı kararında; “…..İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, 67 pafta, 129 ada, 4 parsel ile 130 ile 131 adalara ilişkin iletilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinde sakınca olmadığına, 130 ada 14-15 parsellerdeki I.Grup korunması gerekli kültür varlığı çeşmenin nasıl yıkıldığı hakkında ilgililerince Kurulumuza bilgi verilmesine karar verildi.” denilmektedir.

Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün 22.8.2012 gün ve M.34.1.İBB.0.34.70. 310.06/723- 162975 sayılı yazısında; “…..İlgili alan, Mikrobölgeleme Projeleri kapsamında yapılan İmar Planlarına Esas 1/2000 ölçekli Yerleşime Uygunluk Haritalarında, UA lejantlı “Uygun Alanlar”da, kısmen de ÖA-4b lejantlı “Önlemli Alanlar 4b” da kalmaktadır.kalmaktadır.

UA alanları; Her ne kadar yapılaşmaya uygun alanlar olsa da, yerel olarak bazı problemlerle karşılaşılabilir. Bu nedenle; Uygulama öncesi parsel bazında yapılacak çalışmalarda yerel olarak görülebilecek sorunlar tespit edilmeli ve çözüm önerileri sunularak uygulama projeleri bu hususlar göz önüne alınarak yapılmalıdır. Bu alanlarda, uygulama aşamasında yapılacak derin kazılarda kaya ortamlarında sık çatlaklı-kırıklı yapı olması nedeniyle kama tipi kaymalar ve diğer şev stabilite sorunları görülebilir. Bu durumlarda gerekli önlem projeleri hazırlanmalıdır. Çalışma alanında kireçtaşı litolojilerinin yatay ve düşey olarak geniş alan kaplamaları göz önüne alındığında, bu çalışmada tespit edilemeyen yerel karstlaşma alanları bulunabilir. Bu gibi yerlerde gerekli önlemler alınmalı ve tespit edilen sorunun özelliğine göre uygun iksa ve/veya zemin iyileştirme projeleri hazırlanmalıdır.

ÖA-4b alanları; Yapay Dolgu Alanları:Bu alanlar; Yapay dolgu kalınlığı 0m<Th<4m olan dolgular ile temsil edilen bölgelerdir. Sahil kesimlerinde ve iç kısımlardaki karasal alanların bazı bölümlerinde yer

(3)

almaktadır. Bu alanlarda bulunan dolgular; taşıyıcı olarak değerlendirilemediği için, yapılaşma aşamasında sıyrılmalı veya yapılar dolgu altındaki yeterli taşıma kapasitesine sahip tabakalara taşıttırılmalıdır.

Yapılaşma için dolgunun kaldırılması durumunda, etrafını çevreleyen zeminin stabilitesi hesaplanmalıdır.

Eğer gerekirse, istinad duvarlarının örülmesi gibi bazı teknik önlemler alınmalıdır. Bu alanlardaki dolgu kalınlıklarının az olmasından dolayı (Th<4 m) mevcut dolgu malzemesinin sıyrılması yeterli bir önlem olacaktır. Uygulama öncesi yapılacak zemin etüt çalışmalarında, dolguların kalınlıkları ve yayılımları ayrıntılı olarak tespit edilmeli ve gerekli önlemler alınmalıdır. Yeni yapılacak yapıların tasarım ve yapımı aşamasında sıkı denetim sağlanmalıdır. Mevcut yapılar zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden irdelenip, gerekliliği durumunda teknik müdahaleler yapılmalıdır.

Sonuç olarak, söz konusu planlama alanında bulunan mevcut yapıların zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden incelenip gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması, yukarıda ve rapor örneğinde belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, uygulama öncesinde yapılacak olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de değerlendirilmesi ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/1000 ölç. U.İ.Planı jeolojik bakımdan uygun görülmektedir. ” denilmektedir.

Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün 4.9.2012 gün ve M.34.1.İBB.0.25.69-310.01/ TN.960562 sayılı yazısında; “KARAR: Üsküdar İlçesi, Selamiali Mahallesi, 129 ada, 4 parsel ile 130 ve 131 adalar ve arasındaki kadastral yol alanlarının 1/1000 ölçekli meri planlarda “Üsküdar Toplum Polis Merkezi Alanı,

“Anaokulu” ve “Çocuk Bahçesi” olan fonksiyonlarının 1/5000 ölçekli plan kararları doğrultusunda düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli plan teklifi,

-Teklife konu alanın imar yollarına ilişkin terk işlemlerinin yapılması,

-Teklif alanın yaratacağı ulaşım taleplerinin bölgesel ulaşım sistemi üzerinde olumsuz bir etki yaratmaması açısından İstanbul Otopark Yönetmeliği’ne göre kendi parseli içerisinde çözümlenmesi, -7.6.2012 tarih ve UP2012-21/25 sayılı Ulaşım Daire Başkanlığı Plan Değişikliği İnceleme Komisyonu

Kararı gereği; karayolu ulaşım sistemi bütününde araç ve yaya sirkülasyonu ile güvenliğinin sağlanması amacıyla, güvenli araç görüş mesafesi ile taşıt boyutları ve minimum dönüş yarıçapları göz önüne alınarak, imar istikametlerine ilişkin ada kenarlarının kesişimlerinde oluşan köşe noktalarından itibaren uygulanması gereken çekme mesafesinin bilgi paftasında gösterildiği üzere 15 metre genişliğindeki yolların kesişimlerinde minimum 5 metre, 15 metre genişliğin altındaki yollarda ise minimum 3 metre olacak şekilde belirlenerek gerekli yol terklerinin yapılması,

-Çekme mesafeleri yol rezerv alanı olarak düşünüldüğünden 10.00 m genişliğindeki imar yollarından minimum 5 m, 15.00 m genişliğindeki imar yollarından minimum 10 m çekme mesafesi düzenlenmesi koşullarıyla bölgesel ulaşım sistemi açısından tarafımızca uygun bulunmaktadır.” denilmektedir.

İstanbul Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü’nün 16.8.2012 gün ve B.05.1.EGM.4.34- 17052(81721)/2289 sayılı yazısında; “….Konu ile ilgili olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca 16.4.2012 tarihinde onanarak, yürürlüğe giren 1/5000 ölçekli plan değişikliği doğrultusunda tarafınızca hazırlanacak olan, Üsküdar İlçesi, Selamiali mahallesi, 129 ada, 4 parsel ile 130-131 adalar arasında kalan kadastral yolların İdari Tesis Alanı, Anaokulu ve Yeşil Alan olarak düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliğinin yapılmasında Müdürlüğümüzce sakınca bulunmamaktadır.” denilmektedir.

İ.S.K.İ.Genel Müdürlüğü’nün 15.9.2012 gün ve M.34.1.İBB.05.01.11.01-310.01.04.01 sayılı yazısında; 5 madde halinde teknik altyapı görüşü bildirildiği görülmektedir.

DEĞERLENDİRME ve SONUÇ

“İlgi b) İl Emniyet Müdürlüğü yazısı ile özetle; Üsküdar, Selamiali mahallesi, 67 pafta, 129 ada, 4 parsel sayılı Maliye Hazinesine ait taşınmazın İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğüne tahsisli olduğu, taşınmazın üzerinde İlçe Emniyet Müdürlüğü C Bölgesi Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Bakım Onarım Şube Müdürlüğü Hizmet Binası bulunduğu, bu taşınmaza bitişik 130 ve 131 nolu adalar üzerinde mülkiyeti Maliye Hazinesi, Başkanlığımız, Üsküdar Belediyesi, Vakıflar ve şahıslara ait parseller bulunan alanın İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün ileride olabilecek yeni yapılanma çalışmaları çerçevesinde değerlendirilebilmesi için bu alanın düzenleme ortaklık payı çerçevesinde mülkiyetin sırası ile Maliye Hazinesi, Başkanlığımız, Vakıflar ve Şahıslar olacak şekilde ve Üsküdar Belediyesine ait 1.Grup Korunması gerekli Kültür varlığı olan taşınmazın korunacak şekilde düzenlenerek Maliye hazinesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait parsellerin tevhidinden oluşacak parselin Emniyet Hizmet alanı olarak düzenlenmesi istenerek tarafımızca 1/5000 ölçekli plan tadilatı yapılması talep edilmiştir. Plan tadilatı talep edilen alanda Kamu parselleri yanında vakıf ve şahıs parsellerinin de yer alması nedeniyle ilgi c) Başkanlık oluru alınarak İl Emniyet Müdürlüğünün Talebi doğrultusunda Kamu hizmetine ayrılan alanların bir bütün olarak düzenlenmesi ve Kamulaştırma maliyetini ortadan kaldıracak şekilde Düzenleme Ortaklık Payı çerçevesinde çözülmesi amaçlı plan tadilat çalışması yapılmıştır. İlgi d) Başkanlık Makamı yazılarımız ile Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilen 1/5000 ölçekli N.İ.Planı Değişikliği Teklifi Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.4.2012 gün ve 766 sayılı kararı ile tadilen uygun görülerek Büyükşehir Belediye Başkanı’nca 16.4.2012 tarihinde aynen onanmıştır.

(4)

16.4.2012 t.t.’li 1/5000 ölçekli N.İ.Planı Değişikliği’ne istinaden; Üsküdar Belediye Başkanlığı’nın ilgi a) yazısı ve ekleri ile; Üsküdar İlçesi, Selami Ali Mahallesi, 129 ada, 4 parseller ve 130-131 adalar ile 130-131 adalar arasında kalan kadastral yolların; İdari Tesis Alanı (Emniyet Hizmet Alanı), Anaokulu ve Park Alanı olarak düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli U.İ.Planı Değişikliği Teklifi 5216 sayılı yasanın ilgili maddelerine göre gereği yapılmak üzere tarafımıza iletilmiştir.

İlgi a) yazı eki 1/1000 ölçekli U.İ.Planı Değişikliği incelendiğinde; teklifin 9.6.2006 t.t.’li 1/1000 ölçekli Üsküdar Merkez U.İ.Planı üzerine hazırlandığı; 129 ada, 4 parsel ve 130-131 adalar ile 130-131 adalar arasındaki kadastral yollar tasdik sınırı içerisine alınarak gerekli iptallerin yapıldığı, tasdik sınırı içerisinde kalan alan “İdari Tesis Alanı (Emniyet Hizmet Alanı), Park Alanı ve Anaokulu Alanı” olarak düzenlendiği ve plan notları olarak;

1-Plan tasdik sınırı Üsküdar İlçesi, Selamiali Mahallesi, 67 pafta, 129 ada, 4 parsel, 130 ada, 131 ada ve 129-130-131 adalar arasında kalan kadastral yolları kapsamaktadır.

2-İdari Tesis Alanında (Emniyet Hizmet Alanı) ve Anaokulu-Kreş Alanında bina boyutları, yapı nizamı ve bahçe mesafeleri ile iskan edilecek bodrum katlar İlçe Belediyesince onaylanacak avan projeyle belirlenecektir.

3-Plan tasdik sınırı içinde kalan alan İdari Tesis Alanı (Emniyet Hizmet Alanı), Anaokulu Alanı, Yeşil Alan ve Yol Alanıdır.

4-İdari Tesis Alanında TAKS:0.40, KAKS:1.60, Hmax:4 kattır.

5-İdari Tesis Alanında (Emniyet Hizmet Alanı) 130 ada, 15 parselde bulunan I.grup korunması gerekli Kültür Varlığı korunacak olup, uygulama aşamasında ilgili Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu görüşü alınacaktır.

6-İlgi kurum-kuruluş görüşlerine uyulacaktır.

7-Belirtilmeyen hususlarda meri 1/1000 ölçekli Üsküdar Merkez Bölgesi Uygulama İmar Planı, plan notları ve İstanbul İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.”

notlarının eklendiği görülmektedir.

Konuya ilişkin olarak; İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü’nün olumlu, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü ile Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün şartlı olumlu, İ.S.K.İ.Genel Müdürlüğü’nün 5 madde halinde teknik altyapı görüşü bulunmaktadır.

İlgi a) yazı ve ekleri ile tarafımıza iletilen Üsküdar İlçesi, Selami Ali Mahallesi, 129 ada, 4 parseller ve 130-131 adalar ile 130-131 adalar arasında kalan kadastral yolların; İdari Tesis Alanı (Emniyet Hizmet Alanı), Anaokulu ve Park Alanı olarak düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli U.İ.Planı Değişikliği’nin 16.4.2012 t.t.’li 1/5000 ölçekli tadilat N.İ.Planı doğrultusunda hazırlandığı görülmektedir. ” denilerek.

İlgi a) teklif ve eki 1/1000 ölçekli plan paftası yazımız ekinde olup; yazımız ve eklerinin yürürlükteki yasa ve yönetmelikler, ilgi e) Başkanlık onayı ve genelgesi ile 5216 sayılı yasanın 14. maddesine göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Üsküdar İlçesi, Selamiali Mahallesi, 129 ada 4 parsel, 130- 131 adalar ve 130- 131 adalar arasında kalan kadastral yollara ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi incelenmiş olup, 16.04.2012 t.t.li 1/5000 ölçekli plan doğrultusunda hazırlandığından komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

(5)

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

Rapor No:

24 Tarih:

12.03.2013 Dosya No:

2013/214

KONUNUN ÖZÜ: Ataşehir, Ferhatpaşa Mah.,3 pafta, 1703 ve 1705 parsellere ilişkin 1 /5000 ölçekli plan tadilatı teklifi

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğünün 14/ 01/2013 gün ve 2012-14050-17120 sayılı yazısında;

"İlgi : a) İlgilisinin 16.10.2012 gün ve Pl.14050 sayılı dilekçe ve ekleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifi ve ekleri.

b)İSKİ Genel Müdürlüğü’nün 22.08.2012 gün ve -310.01.04-427850 sayılı yazısı.

c) Kamulaştırma Müdürlüğü’nün 16.10.2012 gün ve /TN:1112190 sayılı yazısı.

d) Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın 20.8.2004 gün , S/89 sayılı genelgesi ve 20.8.2004 gün S/90 sayılı Başkanlık Oluru.

TALEP:

Ataşehir İlçesi, Ferhatpaşa Mahallesi, 3 pafta 1703 ve 1705 parsellerin “T+K3” rumuzlu

“Ticaret+Konut Alanı(240ki/ha)”,”Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı”,“Park ve Dinlenme Alanı” ve yola alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği (a) dilekçe ile talep edilmektedir.

MÜLKİYET:

İlgi (a) yazı eki mülkiyet bilgisinden ve Başkanlığımız Tapu Sorgulama Programından söz konusu parsellerin 10600,00 m2 ve 6200,00 m2 olmak üzere toplamda 16800,00 m2 ile şahıs mülkiyetinde olduğu ve 05.03.2007 tarihinde edinildiği anlaşılmaktadır.

MEVCUT DURUM:

2011 yılı uydu fotoğraflarından söz konusu parsellerin boş olduğu anlaşılmaktadır.

PLANLARDAKİ DURUM:

Söz konusu parsellerden 1703 parsel;

15.02.2008 tt.’li 1/5000 ölçekli Samandıra ve Yakın Çevresi Nazım İmar Planında; kısmen T+K3 rumuzlu ‘Ticaret+Konut Alanı(280ki/ha)’, kısmen K3 rumuzlu ‘Konut Alanı(170ki/ha)’, kısmen ‘Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı’, kısmen ‘Yol’ alanında,

1705 parsel ise;

15.02.2008 tt.’li 1/5000 ölçekli Samandıra ve Yakın Çevresi Nazım İmar Planında; kısmen T+K3 rumuzlu ‘Ticaret+Konut Alanı(280ki/ha)’, kısmen ‘Yol’ alanı kısmen de ‘Park’ alanında kalmaktadır.

Söz konusu parseller, 16.06.2008 tt.’li 1/1000 ölçekli Samandıra Uygulama İmar Planında; kısmen T+K3 rumuzlu ‘Ticaret+Konut Alanı’, kısmen Taks:0.30, Kaks:0.75 yapılanma koşullarında ‘Konut Alanı’, kısmen ‘Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı’, kısmen ‘Yeşil Alan’, kısmen de ‘Yol Alanı’nda kalmaktadır.

KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ:

İski Genel Müdürlüğü’nün ilgi (b) yazısında;

Söz konusu parelerin Ömerli Baraj Havzasının Uzun Mesafeli Koruma Alanında kaldığı belirtilerek, 05.05.2011 tarih, 2011/245 sayılı yönergenin 10.10 maddesinde geçen ‘imar planlarına konut+ticaret alanı lejantı verilebilir… tamamen ticaret fonksiyonu olması durumunda KAKS’ın 0.25’i geçemeyeceği hususu plana işlenir’ hükmü doğrultusunda teklif planda yer alan konut+ticaret alanlarının tamamının ticaret alanı olarak kullanılması halinde KAKS (emsal) değerinin 0.25’i aşmayacağına dair teklif plan notlarına hüküm eklenmesi gerektiği belirtilerek 5 maddelik altyapı görüşü verilmiştir.

Kamulaştırma Müdürlüğü'nün ilgi (c) yazısında;

“…adı geçen taşınmazların kamulaştırılmaları hususunda alınmış bir Encümen Kararına da rastlanılmamıştır. Ancak Ataşehir İlçesi, Ferhatpaşa Mahallesi, 3 pafta 1705 parsel sayılı 6200,00 m2 alanlı taşınmaz maliki olan Mesut Tandoğan tarafından Belediyemiz aleyhine kamulaştırmasız el atma nedeniyle;

Kartal 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2008/345 Esas 2008/501 karar nosu ile taşınmazın 2135,99 m2 lik

(6)

kısmı için dava açıldığı ve dava neticesinde 2.689.500,00 TL. Sultanbeyli İcra Müdürlüğünün 2009/1196 E.

Sayılı dosyasına ödeme yapıldığı anlaşılmıştır.” denilmektedir.

İlgi (a) yazı eki,

Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün 06.06.2012 gün ve /1126-110071 sayılı yazısında;

“İlgili alan, Mikrobölgeleme Projeleri kapsamında yapılan İmar Planlarına Esas 1/2000 ölçekli Yerleşime Uygunluk Haritalarında kısmen ÖA-6a lejantlı “Önemli Alanlar 6a” da, kısmen de ÖA-6b lejantlı

“Önemli Alanlar 6b” da kalmaktadır” denilmekte olup, ilgi yazı ve eki raporda belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, uygulama öncesinde yapılacak olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de değerlendirilmesi ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/5000 ölçekli plan tadilatı jeolojik bakımdan uygun görüldüğü ifade edilmektedir.

Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün 08.06.2012 gün ve /TN:611792-2175 sayılı yazısında;

“Ataşehir İlçesi, Ferhatpaşa Mahallesi, 3 pafta, 1703-1705 parsellerin kısmen 240 ki/ha yoğunlukta Ticaret+Konut Alanı, kısmen Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı, kısmen Yol Alanı, kısmen de Park Alanı fonksiyonlarına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli plan değişikliği teklifi; meri plandaki ‘konut alanı’nın

‘ticaret+konut alanı’na alınması bölgesel ulaşım aksları üzerinde ilave talep yaratacağından ulaşım sistemi üzerindeki yoğunluğu artıracak olup tarafımızca bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmamıştır.

”denilmektedir.

DEĞERLENDİRME:

İlgilisinin ilgi (a) yazısı ekinde tarafımıza iletilen 1/5000 ölçekli plan paftalarının G22a04b rumuzlu 15.02.2008 tarihli 1/5000 ölçekli Samandıra ve Yakın Çevresi Nazım İmar Planı paftası üzerine hazırlanmış olup, Ataşehir İlçesi, Ferhatpaşa Mahallesi, 3 pafta 1703 parselin konut alanında kalan kısmı ticaret+konut alanına alınmış, 1705 parselin ticaret+konut alanında kalan küçük bir kısmı da park alanına alınarak toplamda ticaret+konut alanının yoğunluğu 240 ki/ha olarak tanımlanmıştır. Söz konusu parseller tasdik sınırı içine alınarak,

"1-Plan tasdik sınırı, Ataşehir İlçesi, Ferhatpaşa Mahallesi, 3 pafta, 1703-1705 parselleri kapsamaktadır.

2-Plan tasdik sınırı içerisindeki alan, büyük oranda T+K3 rumuzlu ticaret ve konut alanı, kısmen sosyal ve kültürel tesis alanı, kısmen yol, kısmen de park alanıdır.

3-T+K3 rumuzlu ticaret ve konut alanında, brüt yoğunluk:240 ki/ha olarak uygulama yapılacaktır.

4-T+K3 rumuzlu ticaret ve konut alanlarının tamamının ticaret alanı olarak kullanılması halinde, kaks(emsal):0.25 değeri aşılamaz.

5-1/1000 ölçekli uygulama imar planı onanmadan, uygulama yapılamaz.

6-İmar planında belirlenen sosyal ve teknik altyapı alanları ile kentsel yeşil alanlar kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz.

7-İlgili kurum ve kuruluş görüşleri doğrultusunda uygulama yapılacaktır.

8-Jeolojik ve jeoteknik etüdler doğrultusunda uygulama yapılacaktır.

9-Açıklanmayan hususlarda yürürlükteki meri İstanbul İmar Yönetmeliği ve İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır. " şeklinde plan notları önerilmiştir.

Söz konusu ilgi (a) yazı eki teklife ilişkin Deprem Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün şartlı olumlu, Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün olumsuz, Kamulaştırma Müdürlüğü’nün 3 pafta 1705 parsel sayılı 6200,00 m2 alanlı taşınmazın 2135,99 m2 lik kısmı için dava açıldığı ve dava neticesinde 2.689.500,00 TL ödeme yapıldığına ilişkin, İSKİ Genel Müdürlüğü’nün havza alanlarında konut+ticaret alanlarının tamamının ticaret alanı olarak kullanılması halinde KAKS (emsal) değerinin 0.25’i aşmayacağına dair teklif plan notlarına

hüküm eklenmesi şeklinde görüşü bulunmaktadır.

İlgi (a) yazı eki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifi ile teklif plan tasdik sınırı içerisindeki sosyal kültürel tesis fonksiyonuna ilişkin herhangi bir hüküm getirilmeyerek meri plan şartları korunmuş olup, İSKİ Genel Müdürlüğü görüşünün teklif plan notlarına aktarıldığı görülmüştür. Ayrıca söz konusu teklif, 1703 parseldeki mevcut Konut alanının Ticaret+konut alanına alınması ile 1705 parseldeki 933 m2 lik ticaret+konut alanının ‘park’ alanına alınması sebebiyle konut alanını azaltıcı park donatısını arttırıcı nitelik taşıyor gibi olsa da, 3 no’lu plan notu ile Ticaret+Konut alanında yoğunluğun brüt yoğunluk olarak belirtilmesi ile her iki parselde toplamda yaklaşık 1900m2 lik inşaat alanı artışı olduğundan teklifin yoğunluk arttırıcı nitelikte olduğu anlaşılmaktadır. " denilerek

İlgi (a) yazı ve eki 1/5000 ölçekli değişiklik teklifi ve ilgi (b) yazı, yazımız ekinde olup;

yazımız ve eklerinin yürürlükteki yasa ve yönetmelikler, ilgi (c) Başkanlık onayı ve genelgesi ile 5216 sayılı yasanın 7-b maddesine göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

(7)

KOMİSYON GÖRÜŞÜ:

Ataşehir İlçesi, Ferhatpaşa Mahallesi, 3 pafta, 1703-1705 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi incelenmiş olup teklif planda yer alan fonksiyon sınırlarının ve yapılaşma koşullarının 15.02.2008 tt.li 1/5000 ölçekli plana uygun olarak düzeltilmesi, 2 ve 3 nolu plan notlarının iptal edilerek “Plan tasdik sınırı içinde kalan 1703 ve 1705 nolu parsellerde 15.02.2008 tt.li 1/5000 ölçekli Samandıra ve Yakın Çevresi Nazım İmar Planı’nda verilen yapılaşma fonksiyon ve koşulları geçerlidir.”,

“ 1705 nolu parselde yol cephelerinde min 15m, diğer cephelerde min 5m çekme mesafesi uygulanacaktır.”,

“1703 ve 1705 nolu parsellerde İBB tarafından onaylanacak avan projesine göre uygulama yapılacaktır.”,

“Otopark giriş çıkışları için UTK kararı alınmadan uygulama yapılamaz.”, “Ulaşım Planlama Müdürlüğü, İSKİ, Kamulaştırma Müdürlüğü ve Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğünden uygun görüş alınmadan avan proje onayı yapılamaz.”, “Otopark ihtiyacı bodrum katlarda karşılanacaktır.”, “Doğal zemin kotu üzerine çıkan kısımlarda TAKS:0,40 değeri aşılamaz.” plan notlarının ilavesiyle komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

(8)

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

Rapor No:

25 Tarih:

12.03.2013 Dosya No:

2013/369

KONUNUN ÖZÜ: Kartal TEM Bağlantı Yolu Balıkesir Kavşağına ait 1/1000 ölçekli plan değişikliği itirazları hk

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğünün 11/ 02 /2013 gün ve 2012 -16127 sayılı yazısında;

" İLGİ: a) Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün 05.12.2012 gün ve 1309061-4504 sayılı yazısı. Ve ekleri.

b) Kartal Belediye Başkanlığı’nın 7.2.2007 gün, 2006/S-86-192 sayılı yazısı ve eki Kartal Belediye Meclisinin 8.11.2006 gün, 111 sayılı kararı ile 1/1000 ölçekli teklif plan paftaları.

c) Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün 24.10.2011 gün ve 4757974-3465 sayılı yazısı.

d) 14.11.2011 gün ve 2011-15207-10165 sayılı Başkanlık Makamı yazımız.

e) 23.11.2011 gün ve 2011/2657 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı.

f) 28.12.2011 gün ve 2011/16270-11672 sayılı dağıtım yazımız.

g) Kartal Belediye Başkanlığı’nın 26.06.2012 gün, 2012/P.Ş:S-20-V84 V.İ.2272 sayılı yazısı ve ekleri, Kartal Belediye Meclisinin 11.05.2012 gün, 2012/78 sayılı kararı ile teklif plan paftaları.

h) 13.08.2012 gün ve 9680-8594 sayılı Başkanlık Makamına yazımız.

ı) 11.10.2012 gün ve 2118 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı.

j) 27.11.2012 gün ve 14149-15124 sayılı Ulaşım Planlama Müdürlüğü’ne yazımız.

k) Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 20.08.2004 gün, S/89 sayılı genelgesi ve 20.8.2004 günlü, S/90 sayılı onayı.

İTİRAZ

Kartal TEM Bağlantı Yolu Balıkesir Kavşağı kesişimi 25.11.2011 t.t.li 1/1000 ölçekli plan değişikliğine ilişkin Kartal Belediye Meclisince uygun görülen ve Büyükşehir Belediye Meclisine iletilen itirazlar hakkında İBB meclis kararı gereği istenen Ulaşım Planlama Müdürlüğü görüşü ilgi (a) yazı ile tarafımıza iletilmiştir.

MERİ PLANLARDAKİ DURUM:

Teklif plan tasdik sınırı içindeki alanlar;

Kısmen 16.04.2005 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Kartal E-5 Kuzeyi nazım imar planında konut, yol, dere koruma kuşağında park alanında, kültürel tesis alanında, dini tesis alanında,

Kısmen 18.07.2006 Bakanlık onaylı 1/5000 ölçekli planda; kavşak-yol alanında kısmen TOKİ tarafından onanlı 23.12.2008 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli planlarda Pazar yeri, dini tesis alanlarında kalmaktadır.

Başkanlığımızca 25.11.2011 tarihinde onanan 1/1000 ölçekli plan tadilatı ile de 2984 ada 1 parseldeki pazaryeri alanının bir kısmı iptal edilerek dini tesis alanı büyütülmüş, söz konusu alan kısmen yol, dere parkı, belediye hizmet alanı, sosyal kültürel tesis, konut ve otopark alanında kalmaktadır.

İLÇE MECLİS KARARI:

İlgi (b) yazı eki 11.05.2012 gün, 78 sayılı ilçe meclis kararı ile Kartal TEM Bağlantı Yolu Balıkesir Kavşağı kesişimine ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliğine yapılan itirazları hakkında Komisyonun 2012/P.Ş:S-20-76-V-84 sayılı raporu doğrultusunda Kartal Belediyesi Planlama Müdürlüğü’nce hazırlanmış olan bilgi paftasındaki şekliyle oyçokluğu ile uygun görüldüğü anlaşılmaktadır.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ:

Kartal Belediye Başkanlığı’nın ilgi (b) yazısı eki 08.11.2006 gün, 111 sayılı İlçe Meclis kararı ile aynen uygun bulunan Kartal TEM Bağlantı Yolu Balıkesir Kavşağı kesişimine ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifi ilgi (c) yazımızla Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiştir. Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi (d) kararı ile Ulaşım Planlama Müdürlüğünün uygun görüşü doğrultusunda tadilen uygun görülen Uygulama İmar Planı tadilatı teklifine ilişkin 1/1000 ölçekli plan paftaları Büyükşehir Belediye Başkanınca 25.11.2011 tarihinde aynen onanarak ilgi (d) yazımız ile dağıtımı yapılmıştır.

Bu arada 644 sayılı " Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşki1at ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname " nin " Görevler " başlıklı 2 nci maddesinin (g) fıkrasında yer alan hükme istinaden 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu uyarınca Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan uygulamalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkili kılınmıştır.

(9)

Kartal TEM Bağlantı Yolu Balıkesir Kavşağı kesişimi 25.11.2011 t.t.li 1/1000 ölçekli plan değişikliğine ilgi (b) yazı eki dilekçeler ile askı süresi içerisinde itiraz edilmiştir.

Kartal Belediyesi tarafından 1/1000 ölçekli plan hakkında karar alındığı, 1/5000 ölçekli plan değişikliği hususunda herhangi bir karar getirilmediği belirtilerek İlgi (b) yazı eki ilçe meclis kararı ile 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlara ilişkin karar alınıp tarafımıza iletilmiş ise de , ”Teklif plan tasdik sınırı içindeki bir kısım alanda 16.04.2005 t.t. 1/5000 ölçekli Bölge planı ve Bayındırlık İskan Bakanlığınca onaylanmış olan 18.07.2006 t.t. 1/5000-1/1000 ölçekli tadilat planı bulunduğu, Gecekondu önleme bölgesi içinde de bütüncül bir 1/5000 ölçekli plan bulunmadığı ve önleme bölgesine ilişkin planda ilçe Belediyesine yetki verildiğinden söz konusu alanda plan

bütününde Başkanlığımızca 1/5000 ölçekli plan yapılması gerekmektedir.” şeklindeki değerlendirmemiz doğrultusunda 1/5000 ölçekli plan değişikliği meclise iletilmemiş olup, 25.11.2011 t.t.li 1/1000 ölçekli plan değişikliğine ait 1/5000 ölçekli planının hazırlanma süreci devam etmektedir.

Kartal Belediyesi tarafından plan askı süresi içerisinde yapılan itirazlara ilişkin İlgi (a) yazı eki ilçe meclis kararı ile uygun görülen 1/1000 ölçekli teklif plan değişikliği paftaları ilgi (b) Başkanlık Makamına yazımız ile “ Kartal TEM Bağlantı Yolu Balıkesir Kavşağı kesişimine ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliğine yapılan itirazları hakkında Komisyonun 2012/P.Ş:S-20-76-V-84 sayılı raporda 25.11.2011 tasdik tarihli tadilat ile meri 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının imar istikametleri onama sınırlarının elverdiği ölçüde uyumlu hale getirilip, tretuvarların belirlendiği, tasdik sınırının açık bırakıldığı bölgede sınırın kapatıldığı belirtilmektedir. Ayrıca ilgi (a) yazı eki meclis kararında söz konusu plan tadilatına yapılan itiraz kapsamında Balıkesir Kavşağından Gümüşpınar Mahallesine girişin sağlanabilmesi için Adnan Kahveci Sokak’a bağlanan ve halihazırda tek yön olan Dağ Çiçeği Sokağın giriş çıkış olarak düzenlenmesinin uygun görüldüğü belirtilmektedir. Ancak Dağ Çiçeği Sokağın tarafımızca yeri tespit edilememiştir.

Kartal TEM Bağlantı Yolu Balıkesir Kavşağına ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliğine yapılan itirazlarda yapılan incelemede;

-10A4C paftasında,

Şehit Aydın Çelik Caddesi kuzeyinden Akasya Sokak’a çıkan 2 adet imar yolunun istikametinin düzenlenerek, caddeden bu yollara giriş verildiği,

Şehit Aydın Çelik Caddesi ile Şehir Erdal Ergin Sokağın taşıt izi ve istikametlerine ilişkin düzenleme yapıldığı,

Şehit Erdal Ergin Sokağın güneyinden yaya yolu girintisi verilmiş olup, park alanında çıkmaz bir sokak oluşturulduğu,

Şehit Aydın Çelik Caddesinde 2983 ada 2 parsel ve kuzeydoğusunda fonksiyonsuz alan bırakıldığı, Yapılan değişikliğe ilişkin mühür olduğu imza olmadığı,,

-10D1B paftasında,

Teklif ile gelen yaya kaldırımlarının sürekliliğinin olmadığı, -10A3D paftasında,

Ş.Aydın Çelik Caddesinde, 25.11.2011tarihli tadilat planında 18.7.2006 onanlı plandaki istikamet sınırı iptal edildikten sonra 1061 adaya rastlayan kısımlarda fonksiyonsuz alanlar olduğu,

1061 ada ve kuzeybatısında istikamet düzenlemelerinin yapıldığı,

Şehit Aydın Çelik Caddesine ilişkin 2942 adanın güneyinde yapılan istikamet düzenlemesiyle fonksiyonsuz alan bırakıldığı ve taşıt izinin yolun ortasına doğru kaydırıldığı,

-10D1A paftasında

1127 ada 1 parselde istikamet düzenlemesi yapıldığı ancak yapılan düzenlemede fonksiyonsuz alan bırakıldığı,

Askeri alan ve konut alanlarının bulunduğu bölgede itiraz sonucu teklif edilen plan sınır çizgisinin dışında 25.11.2011 tarihli planın tasdik sınırının iptal edildiği ve genel olarak

Paftalar üzerinde plan lejantı ve plan notunun bulunmadığı,

Tüm plan değişikliği yapılan paftaları gösteren bilgi paftasında mühür ve imza olmadığı bu süreçte Ulaşım planlama müdürlüğünden herhangi bir görüş alınmadığı tespit edilmiştir.

Meri 1/1000 ölçekli plan doğrultusunda yapılacak olan 1/5000 ölçekli plan çalışmalarının devam ettiği teklif planda yapılan düzenlemelerde yukarıda bahsedilen eksikliklerin giderilmesi gerekmektedir. “ şeklindeki değerlendirmemiz ile Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş olup, ilgi (h )kararda “ Kartal TEM Bağlantı yolu Balıkesir Kavşağına ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği itirazları teklifi incelenmiş olup Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün görüşü alınarak tekrar değerlendirilmek üzere Müdürlüğü’ne iadesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.” denilmekte olduğundan konu ilgi (ı) yazımız ile Ulaşım Planlama Müdürlüğüne iletilmiştir.

İlgi (g) yazı eki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı itiraz teklif plan paftalarına ilişkin ilgi (h) karar gereği tarafımıza iletilen ilgi (a) Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün “ Bahse konu itirazlar

(10)

incelenmiş olup D100 - E80 bağlantı yolunu şehit Ayhan Arslan Caddesine bağlayan kavşak kolu içerisinde kalan parsellerin

(Ek-1) yapılaşmaya açıldığı tespit edilmiştir. Söz konusu kavşak kolu içerinde kalan parseller 18 .07.2006 onanlı Kartal TEM Bağlanti Yolu Balıkesir Kavşaği Uygulama İmar Planında (Ek-3) yeşil alanda kalmakta olup söz konusu kavşak alanı içerisinde kalan parsellerin yapılaşmaya açılmaması ve 18.07.2006 onanlı Kartal TEM Bağlanti Yolu Balıkesir Kavşaği Uygulama İmar Planındaki plan kararlarının aynen korunması gerekmektedir .

Buna ilave Şehit Ayhan Arslan Caddesinden Balıkesir caddesine giriş verildiği tespit edilmiş olup (Ek-2) bahse konu katılım D100 - E80 bağlantı yolunu Şehit Ayhan Arslan Caddesine bağlayan kavşak kolunun örülme mesafesi içerisinde kalmakta olup kaza noktası oluşturarak trafik akışını olumsuz etkileyeceğinden söz konusu katılıma ilişkin 18 .07.2006 onanlı Kartal TEM Bağlanti Yolu Balıkesir Kavşağı Uygulama İmar Planındaki (Ek-3) kararların aynen korunması gerekmektedir .

İlgi (b) yazı ile tarafımıza iletilen Kartal TEM Bağlantı Yolu Balıkesir Kavşağına ait 1/5000 ölçekli plan değişikliği teklifinin ise söz konusu 1/1000 ölçekli plan itirazlarının sonuçlanmasına müteakip değerlendirilmesi müdürlüğümüz görüşüdür.” şeklindeki görüşü yazımız ekinde olup, bahse konu itirazda ifade edilen hususlar Ulaşım Planlama Müdürlüğünün ilgi (c) deki uygun görüşü doğrultusunda uygun görülmüştür. " Denilerek

İlgi (k) Başkanlık onayı ve genelgesi, yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler, 5216 sayılı yasanın 14.

Maddesi, 3194 sayılı yasanın 8. maddesi ve 5747 sayılı yasaya göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Kartal İlçesi, TEM Bağlantı Yolu Balıkesir Kavşağı’na ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan itiraz incelenmiş olup, Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün 05.12.2012 gün 4504 sayılı görüşü doğrultusunda 18.07.2006 onanlı planda yeşil alanda kalmakta iken imarlı hale getirilen parsellerin fonksiyonlarının 18.07.2006 onanlı plandaki haliyle korunması, Şehit Ayhan Arslan Caddesi’nden Balıkesir Caddesine verilen girişin iptal edilmesi, ayrıca plan onama sınırı içinde kalan parsellerin yapılaşma değerlerinin Kartal E-5 Kuzeyi 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlarında yapılan son düzenlemelere uygun olacak şekilde düzeltilmesiyle komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

(11)

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU-ULAŞIM VE TRAFİK KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU

Rapor No:

26 Tarih:

12.03.2013 Dosya No:

2013/317

KONUNUN ÖZÜ: Esenyurt İlçesi, F21D24C1D pafta 124, 125 ve 2761 Adaların Karayolları Koruma Kuşağında kalan kısımlarına ilişkin 1/1000 ölçekli U.İ.Planı değişikliği teklifi hk.

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğünün 31/ 01 /2013 gün ve 2013- 16 sayılı yazısında;

" İlgi: a) 09.11.2012 gün ve 18565/112580 sayılı Esenyurt Belediye Başkanlığı’nın yazısı ve eki 08.11.2012 tarih ve 2012/ 146 sayılı İlçe Meclis Kararı

b) 12.11.2012 gün ve 1212850-4130/ 209188 sayılı Ulaşım Planlama Müdürlüğünün yazısı.

c) 10.12.2012 tarih, 2012-14881 sayılı Başkanlık Makamına yazımız.

d) Meclis Müdürlüğü’nün 20.12.2012 tarih ve Karar-2012/2684-BN:3762 sayılı yazısı ve eki Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.12.2012 tarih ve 2684 sayılı kararı.

e) 31.12.2012 gün ve 2012/16761-243139 sayılı Esenyurt Belediye Başkanlığına ithafen yazımız.

f) 02.01.2013 gün ve 00065/ 000128 sayılı Esenyurt Belediye Başkanlığının yazısı ve eki 14.12.2012 gün ve 1498-7463 sayılı TEİAŞ Genel Müdürlüğü’nün yazısı ve ekleri ile 06.11.2012 gün ve 48956 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü yazısı ve ekleri.

g) Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 20.8.2004 gün, S/89 sayılı genelgesi ve 20.8.2004 gün, S/90 sayılı Başkanlık Oluru.

TALEP:

Esenyurt İlçesi, F21D24C1D pafta 124,125 ve 2761 adaların Karayolları Koruma Kuşağında kalan kısımlarına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı 08.11.2012 tarih, 2012-146 sayılı Meclis Kararı ile uygun görülerek Esenyurt Belediye Başkanlığı’nın ilgi (a) yazısı ile tarafımıza iletilmiştir.

Söz konusu teklif, ilgi (b) yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilmiş olup, teklife ilişkin,

“Esenyurt İlçesi, F21D24C1D pafta, 124, 125 ve 2761 adaların karayolları Koruma Kuşağında kalan kısımlarına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi incelenmiş olup TEİAŞ görüşünün alınması ve teknik hataların düzeltilmesinden sonra değerlendirilmesi için komisyonumuzca ilçesine iadesi uygun görülmüştür.” şeklindeki 14.12.2012 tarih ve 2684 sayılı ilgi (c) Büyükşehir Belediye Meclis Kararının ilgi (d) yazımız ile Esenyurt Belediye Başkanlığına iletilmesi neticesinde, Esenyurt Belediye Başkanlığının İlgi (e) yazısı ve ekleri ile; 124,125 ve 2761 adalara ilişkin 1/1000 ölçekli teklif yeniden değerlendirilmek üzere tarafımıza iletilmiştir.

PLANLARDAKİ DURUM:

Esenyurt İlçesi, 124 ada, 08.11.2010 onanlı 1/5000 ölçekli Esenyurt 4. Etap Nazım İmar Planında;

Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanında; 14.02.2011 onanlı 1/ 1000 ölçekli Esenyurt 4. Etap Uygulama İmar Planında kısmen E:1.50 yapılaşmada Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanında ve kısmen Karayolları Koruma Kuşağında kalmaktadır.

Esenyurt İlçesi 125 ada, 08.11.2010 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Esenyurt 4. Etap Nazım İmar Planında; T1 Ticaret Alanında; 14.02.2011 onanlı 1/1000 ölçekli Esenyurt 4. Etap Uygulama İmar Planı'nda;

kısmen Karayolları Koruma Kuşağında, kısmen T1 Ticaret Alanında kalmaktadır.

Esenyurt İlçesi 2761 ada, 08.11.2010 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Esenyurt 4. Etap Nazım İmar Planında; Enerji Nakil Hattının geçtiği yerde, T1 Ticaret Alanında; 14.02.2011 onanlı 1/1000 ölçekli Esenyurt 4. Etap Uygulama İmar Planı'nda; Enerji Nakil Hattının geçtiği yerde kısmen Karayolları Koruma Kuşağında, kısmen T1 Ticaret Alanında kalmaktadır.

MÜLKİYET:

15.05.2012 tarihli tapu sorgulama programı bilgilerine göre, Söz konusu Teklif Alan sınırı içerinde yer alan;

Esenyurt, 124 ada 6 parselin şahıs mülkiyetinde olduğu görülmüş,

(12)

Esenyurt 125 ada 1 parselin, 699 m2 yüzölçümü ile kamulaştırma sebebi ile Karayolları Genel Müdürlüğü mülkiyetinde, 125 ada 7 ve 8 parselin şahıs mülkiyetinde olduğu görülmüş, 125 ada 6 parsele ilişkin tapu bilgisine ulaşılamamış,

Esenyurt 2761 ada 17 parselin 14576.75 m2 yüzölçümü ile Bahaş İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi adına kayıtlı olduğu görülmüştür.

İLÇE MECLİS KARARI:

İlgi (a) yazı eki Esenyurt Belediye Meclisi’nin 08.11.2012 tarih ve 2012/ 146 sayılı kararında;

“Esenyurt ilçesi, Namık Kemal Mahallesi 2761 ada 17 parselin kamulaştırılmasından Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 24.03.2008 tarih ve 2008/22 sayılı Kamulaştırma İşlemine Başlama Kararı Kapsamının Daraltılması Kararı ile vazgeçildiği görülmüştür. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12.08.2010 tarih ve 1729 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Esenyurt 4. Etap Nazım İmar Planı'nda Namık Kemal Mahallesi 124, 125 ve 2761 adalarda Karayollarına ilişkin herhangi bir kamulaştırma sınırı bulunmamaktadır. Parçacıl plan uygulamalarından kaçınmak ve plan bütünlüğünü korumak amacıyla 14.02.2011 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Esenyurt 4. Etap Uygulama imar Planı'nda kalan Esenyurt ilçesi Namık Kemal Mahallesi 124, 125 ve 2761 adalar üzerinde bulunan Karayolları Koruma Kuşağı'nın kaldırılarak; 124 ada 5, 6 ve 7 parsellerin E:1.50 Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı'na, 125 ada 1, 6, 7 ve 8 parseller ile 2761 ada 17 parselin de Ticaret (T1) alanına alınmasına ilişkin hazırlanan plan tadilatı teklifi, Komisyonumuzca yapılan değerlendirme neticesinde uygun görülmüştür.” şeklinde karar alındığı görülmüştür.

KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ:

İlgi (a) yazı ekinde; Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğüne, İSKİ Genel Müdürlüğüne, Karayolları Genel Müdürlüğüne ait 06.11.2012 gün ve 48956 sayılı kurum görüşleri tarafımıza iletilmiştir.

İlgi (a) yazı eki Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğünün yazısında; “Söz konusu alan, Mikrobölgeleme Projeleri kapsamında yapılan İmar Planlarına esas 1/2000 ölçekli Yerleşime Uygunluk Haritalarında; ÖA-2b lejantlı "Orta -Düşük Stabilité Sorunlu Alanlar" da kalmaktadır İlgili haritalara ait açıklama bölümünde;"ÖA-2b" lejantlı alanlar; Bu alanlar orta-düşük stabilité sorunlarının görülebileceği alanlardır. Stabiliteyi etkileyen kayma yüzeyleri 3-10 m. arası derinliklerindedir. Uygulama öncesi yapılacak etütlerde stabilité sorunları ayrıntılı olarak araştırılmalı ve gerekli görülen yerlerde zemin hareketleri izlenerek elde edilecek veriler ışığında uygulanabilecek projeler hazırlanmalıdır. Kayma yüzeylerinin derinlikleri tespit edilerek hazırlanacak ayrıntılı geoteknik rapor sonucuna göre yapıların projelendirilmesi yapılmalıdır. Yapılacak çalışmalar sonucunda duraylı zeminlerin derinlikleri belirlenmeli ve yapılar bu duraylı zemine oturtulmalıdır belirtilmiştir. Ayrıca, bu alanlar ile ilgili ayrıntılı bilgiler ekteki açıklama rapor örneğinde yer almaktadır. Sonuç olarak, söz konusu planlama alanında bulunan mevcut yapıların kullanılacak olması durumunda zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden incelenip gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması, yukarıda ve rapor örneğinde belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, uygulama öncesinde yapılacak olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de değerlendirilmesi ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/1000 Ölçekli Plan Tadilatı jeolojik bakımdan uygun görülmektedir.” denilmektedir.

İlgi (a) yazı eki İSKİ Genel Müdürlüğünün yazısında; “Bahse konu plan tadilatının 1/5000 Nazım imar Planına uygun hazırlandığı, ulaşım sisteminin aynen korunacağı ve Karayolları Koruma Kuşağı adı altında kamulaştırma işlemi başlatılan alanda Karayolları Genel Müdürlüğünün Kamulaştırma İşlemine Başlama Kararı Kapsamının Daraltılması Kararı ile kamulaştırmadan vazgeçildiği belirtilmiştir. Bu şartlar göz önüne alındığında bahse konu alanda fonksiyon değişikliğini öngören plan tadilatlarıyla ilgili İdaremizce herhangi bir sakınca görülmemiştir. Ayrıca söz konusu plan sahası içerisinde yapılacak plan tadilatında mevcut duruma göre yoğunluğun artmasından dolayı oluşabilecek ilave proje ve yatırım maliyetleri, ilgilisince karşılanmalıdır. Plan sahası dahilinde mevcut içmesuyu ve atıksu-yağmursuyu tesislerimizi gösterir paftalar yazımız ekinde gönderilmektedir. Yazımız ekinde gönderilen hatlarımızın geçtiği güzergahlar imar planlarında imar yolu veya yeşil alan olarak korunmalıdır.” denilmektedir.

İlgi (a) yazı eki 06.11.2012 gün ve 48956 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünün yazısında; “ İlgi kayıtlı yazınızda; İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, Namık Kemal Mahallesi, sınırlar içerisinde kalan F21D24C1D pafta 124 ada, 125 ada ve 2761 adalara ilişkin Uygulama imar plan değişiklik teklifine ilişkin kurum görüşü istenmektedir. Bahsi geçen taşınmazların bulunduğu yol kesimde herhangi yeni bir proje çalışmamız bulunmamakta olup, kamulaştırma sınırlarını gösterir plan yazımız ekinde sayısal ortamda da olmak üzere gönderilmektedir. Yapılan inceleme neticesinde Bahsi geçen

(13)

adalarda yapılacak olan kamulaştırmalardan vazgeçilmiş olup, planlarda yol olarak terkini gerçekleşen ve 124 ada, 7 ve 5 parsellerin önüne tekabül eden alanlarda yoldan ihdasların yapılması gerekmektedir. Bu haliyle yapılan plan değişikliğinde herhangi bir sakınca görülmemiş olup, plan değişikliğine ilişkin diğer görüşlerimiz şöyledir:

Kamulaştırma sınırlarının imar planlarına 'karayolu sınır çizgisi' olarak işlenmesi

Kamulaştırma sahası içinde; herhangi bir konuya neden olacak plan kararlarımı alınmaması

Karayoluna giriş ve çıkışlar için Bölge Müdürlüğümüzden ayrıca izin alınması

Karayolu sınır çizgisi baz alınarak ticari alanlarda 25 m, yapı çekme mesafesini uyulması gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen konuların imar plan değişikliğinde dikkate alınması hususunda gereğini bilgilerine arz ederim.” denilmektedir.

Ulaşım Planlama Müdürlüğünün İlgi (b) yazısında;

· “ 23.11.2011 tarih ve B.11.1.TCK.1.01.14.00/752-36683 sayılı ve 06.11.2012 tarih ve B.11.1.KGM.1.01.0.14.00/190-489556 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü 1.Bölge Müdürlüğünün yazıları ile belirtilen kamulaştırma sınırının Karayolu Sınır Çizgisi olarak işlenmesi ve Karayolu sınır çizgisinde belirtilen yapı çekme mesafelerine uyulması,

· Diğer cephelere ilişkin çekme mesafeleri yol rezerv alanları olarak öngörüldüğünden 10m’lik yollardan minimum 5.00 m yapı çekme mesafelerinin bırakılması,

· Ticaret Alanı fonksiyonun otopark ihtiyacı belirlenirken her 30 m2’lik inşaat alanı için 1 araçlık otopark alanı ayrılacaktır.” Plan notunun eklenmesi,

· İmar planındaki yollara ve uygulama projesi biten “ Haramidere Kavşağı- Doğan Araslı Caddesi Arası Yanyol Düzenleme Projesi” ne gerekli terklerin bedelsiz yapılması,

· Teklif alanın cephe aldığı yollardan ek bilgi paftasında gösterildiği üzere; 10 m’lik yollarda; köşe parsellerden min. 5 m çekilerek köşe kırıkları oluşturulması, şartlarıyla bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmaktadır.” denilmiştir.

Esenyurt Belediye Başkanlığının İlgi (e) yazısı ekinde; 14.12.2012 gün ve 1498-7463 sayılı TEİAŞ Genel Müdürlüğü’nün yazısı ve ekleri ile 06.11.2012 gün ve 48956 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü yazısı ve ekleri tarafımıza iletilmiştir.

- 14.12.2012 gün ve 1498-7463 sayılı TEİAŞ Genel Müdürlüğü’nün yazısı ve ekleri ile;

Teşekkülümüz Yatırım Programında 06D.03.0640 proje numarası ve "154 kV 2x1272 MCM, 22 km) karakteristiğine sahip "154 kV Ambarlı-Hadımköy E.İ.H (Yenileme)" projesi kapsamında 12 ve 13 nolu plon yerlerine ait güzergahın imar planlarına işlenerek meclis kararı alınması ve onaylı planların Müdürlüğümüze gönderilmesi ilgi (.) yazımızla Esenyurt Belediye Başkanlığından talep edilmiştir. Ayrıca söz konusu yer için Esenyurt Belediyesinin ilgi (..) ve (…) uygunluk yazıları ektedir. Söz konusu 11, 12,13 ve 14 nolu plonlar arasındaki hat güzergâhımız ekli planda ve sayısal olarak gönderilmektedir. Plon yerlerinin ve hat güzergâhının imar planlarına işlenerek meclis kararı alınması ve karar ile onaylı planın Müdürlüğümüze gönderilmesi hususunda gereğini bilgilerinize arz ederiz.” denilmektedir.

- İlgi (e) yazısı ekinde; tarafımıza iletilen 06.11.2012 gün ve 48956 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü görüşü İlgi (a) yazı ekinde iletilen kurum görüşünün aynısı olduğu görülmüştür.

DEĞERLENDİRME:

İlgi (a) ve İlgi (f) yazılar ile tarafımıza iletilen 1/1000 ölçekli teklif ile; 124 ada 6 parselin Karayolları Koruma Kuşağında kalan kısımları, E:1.50 Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı'na, 125 ada 1, 6, 7 ve 8 parsellerin ve 2761 ada 17 parselin Karayolları Koruma Kuşağında kalan kısımlarının Ticaret (T1) alanına alınarak, Teklif Plana;

1. Plan Tadilat Sınırı İstanbul İli Esenyurt İlçesi Namık Kemal Mahallesi, F21d24c1d Pafta, 124 ada 6 parselin bir kısmı, 125 ada 1-6-7-8 ve 2761 ada 17 parsellerdir.

2. Plan tadilat sınırı içerisinde kalan 124 ada 6 parsel Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı, 125 ada 1-6-7- 8 ve 2761 ada 17 parseller Ticaret (T1) alanıdır.

3. Belirtilmeyen hususlarda 14.02.2011 tasdik tarihli, Esenyurt IV. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notları Ve İstanbul İmar Yönetmeliği Hükümleri geçerlidir.” şeklinde plan notları getirilmiştir.

(14)

Söz konusu 1/1000 ölçekli teklife ilişkin, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğünce; söz konusu planlama alanında bulunan mevcut yapıların kullanılacak olması durumunda zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden incelenip gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması, rapor örneğinde belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, uygulama öncesinde yapılacak olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de değerlendirilmesi ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla, 1/1000 Ölçekli Plan Tadilatının jeolojik bakımdan uygun görüldüğü, İSKİ Genel Müdürlüğünce; Bahse konu alanda fonksiyon değişikliğini öngören plan tadilatlarıyla ilgili herhangi bir sakınca görülmediği, ayrıca söz konusu plan sahası içerisinde yapılacak plan tadilatında mevcut duruma göre yoğunluğun artmasından dolayı oluşabilecek ilave proje ve yatırım maliyetleri, ilgilisince karşılanması gerektiği, Plan sahası dahilinde mevcut içmesuyu ve atıksu-yağmursuyu tesislerini gösterir paftaların yazıı ekinde gönderildiği ve gönderilen hatların geçtiği güzergahların imar planlarında imar yolu veya yeşil alan olarak korunması gerektiği ifade edilmiş, Ulaşım Planlama Müdürlüğünce; 23.11.2011 tarih ve B.11.1.TCK.1.01.14.00/752-36683 sayılı ve 06.11.2012 tarih ve B.11.1.KGM.1.01.0.14.00/190-489556 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü 1.Bölge Müdürlüğünün yazıları ile belirtilen kamulaştırma sınırının Karayolu Sınır Çizgisi olarak işlenmesi ve Karayolu sınır çizgisinde belirtilen yapı çekme mesafelerine uyulması, Diğer cephelere ilişkin çekme mesafeleri yol rezerv alanları olarak öngörüldüğünden 10m’lik yollardan minimum 5.00 m yapı çekme mesafelerinin bırakılması, Ticaret Alanı fonksiyonun otopark ihtiyacı belirlenirken her 30 m2’lik inşaat alanı için 1 araçlık otopark alanı ayrılacaktır.” Plan notunun eklenmesi, imar planındaki yollara ve uygulama projesi biten “ Haramidere Kavşağı- Doğan Araslı Caddesi Arası Yanyol Düzenleme Projesi” ne gerekli terklerin bedelsiz yapılması,Teklif alanın cephe aldığı yollardan ek bilgi paftasında gösterildiği üzere; 10 m’lik yollarda; köşe parsellerden min. 5 m çekilerek köşe kırıkları oluşturulması, şartlarıyla bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunduğu belirtilmiş, Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünce; Bahsi geçen taşınmazların bulunduğu yol kesimde herhangi yeni bir proje çalışmasını bulunmadığı, kamulaştırma sınırlarını gösterir planın yazı ekinde sayısal ortamda da olmak üzere gönderiliği, yapılan inceleme neticesinde bahsi geçen adalarda yapılacak olan kamulaştırmalardan vazgeçilmiş olduğu, planlarda yol olarak terkini gerçekleşen ve 124 ada, 7 ve 5 parsellerin önüne tekabül eden alanlarda yoldan ihdasların yapılması gerektiği, bu haliyle yapılan plan değişikliğinde herhangi bir sakınca görülmeyeceği, plan değişikliğinde; Kamulaştırma sınırlarının imar planlarına 'karayolu sınır çizgisi' olarak işlenmesi, Kamulaştırma sahası içinde; herhangi bir konuya neden olacak plan kararlarının alınmaması, Karayoluna giriş ve çıkışlar için Bölge Müdürlüğümüzden ayrıca izin alınması, Karayolu sınır çizgisi baz alınarak ticari alanlarda 25 m, yapı çekme mesafesini uyulması gerektiği belirtilerek bahsedilen konuların imar plan değişikliğinde dikkate alınması gerektiği ifade edilmiştir.

Söz konusu 1/1000 ölçekli teklife ilişkin İlçe Belediyesince alınan 08.11.2012 tarih ve 2012/ 146 sayılı kararında; 124 ada 7 parselin ve 124 ada 5 parselin Koruma kuşağında kaldığı ifade edilmesine rağmen, tarafımızca yapılan incelemede 124 ada 7 parsel ve 124 ada 5 parselin Koruma kuşağında değil, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı'nda kaldığı, buna karşılık 124 ada 7 parselin batısında yer alan 124 ada 11 parselin ve 124 ada 5 parselin batısında yer alan 124 ada 10 parselin Koruma Kuşağında yer aldığı görülmüştür.

Esenyurt İlçesi, F21d24c1d pafta, 124, 125 ve 2761 adaların karayolları Koruma Kuşağında kalan kısımlarına ilişkin ilgi (a) yazı eki İlçe Meclis Kararı ile uygun bulunarak gereği için tarafımıza iletilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifine ilişkin değerlendirme ilgi (c) yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilmiş olup, teklife ilişkin, “Esenyurt İlçesi, F21D24C1D pafta, 124, 125 ve 2761 adaların karayolları Koruma Kuşağında kalan kısımlarına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi incelenmiş olup TEİAŞ görüşünün alınması ve teknik hataların düzeltilmesinden sonra değerlendirilmesi için komisyonumuzca ilçesine iadesi uygun görülmüştür.” şeklindeki 14.12.2012 tarih ve 2684 sayılı ilgi (d) Büyükşehir Belediye Meclis Kararı İlgi (e) yazımız ile Esenyurt Belediye Başkanlığına iletilmiş, Esenyurt Belediye Başkanlığının İlgi (f) yazısı ve eki TEİAŞ görüşü tarafımıza iletilmiştir.

Esenyurt Belediye Başkanlığının İlgi (f) yazısı eki 1/1000 ölçekli Teklif plan paftasında; tamamı Karayolları Koruma Kuşağında kalan 124 ada 11 parselin, 124 ada 10 parselin ve 124 ada 5 ve 7 parsellerin plan tasdik sınırı içinden çıkarıldığı, kısmen Karayolları Koruma Kuşağında kalan 124 ada 6 parselin batısında kalan bir kısmının teklif plan tasdik sınırı içine alındığı ve E:1.50 yapılaşmada Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı fonksiyonu getirildiği, tamamı Karayolları Koruma Kuşağında kalan 125 ada 1 - 6 - 7 ve 8 parsellerin tamamı ile 125 ada 3,4 ve 5 parsellerin bir kısmı ve kısmen Karayolları Koruma Kuşağında ve Enerji Nakil Hattında kalan 2761 ada 17 parselin bir kısmının plan tasdik sınırı içine alınarak (T1) Ticaret Alanı fonksiyonu getirildiği, ancak Karayolları Genel Müdürlüğünün yazısında belirtilen “karayolları sınır çizgisinin” plan paftasında gösterilmediği, söz konusu teklife ilişkin plan tasdik sınırının 1/1000 ölçekli

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :