Plan för ekonomisk rapportering till regionstyrelsen 2020

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM

Regionstyrelsen 2020-01-28 Sida 1 (1)

ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION

[Gäller för verksamhet] ARBGRP515-1854338440-399 0.10

ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE

Tarja Lepola Elisabeth Persson Stål

Plan för ekonomisk rapportering till regionstyrelsen 2020

Dnr 00015-2020

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att godkänna plan för ekonomisk rapportering 2020.

Ärendet

En plan för ekonomisk rapportering till regionstyrelsen 2020 har tagits fram enligt nedan:

2020 RD-Rapport Ärende till regionstyrelsen

RS 28 januari Ledningsrapport december 2019

RS 4 mars Ledningsrapport januari Divisionernas årsrapporter 2019 Årsredovisning 2019

RS 1 april Ledningsrapport februari RS 6 maj Ledningsrapport mars RS 9 juni Ledningsrapport april

Divisionernas delårsrapporter april

Regionens delårsrapport april

RS 15 september Ledningsrapport augusti RS 14 oktober Divisionernas delårsrapporter

augusti

Ledningsrapport september

Regionens delårsrapport augusti

RS 11 november Ledningsrapport oktober

RS 9 december Ledningsrapport november Ekonomisk månadsrapport för regionen

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor och män, flickor och pojkar.

Protokollsutdrag skickas till:

Ekonomi- och planeringsdirektör

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :