Meddelanden till regionstyrelsen 2020-05-06

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM

Regionstyrelsen 2020-05-06 Sida 1 (1)

ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION

[Gäller för verksamhet] ARBGRP583-382524020-897 0.2

ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE

Anneli Granberg Henrik Berg

Meddelanden till regionstyrelsen 2020- 05-06

Dnr 647-2020

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar lägga redovisade meddelanden till handlingarna.

Ärendet

Följande meddelanden redovisas:

Avsändare Ämne

Glenn Berggård (V) Initiativärende 3-2020 om revi- derad budget

Glenn Berggård (V) Initiativärende 4-2020 om verk- samheter för alla människor Glenn Berggård (V) Initiativärende 5-2020 om våld i

nära relationer

Marianne Sandström (SD) Initiativärende 6-2020 om slo- pad förmånsbeskattning av hälso- och sjukvårdspersonal Regionens revisorer Revisionsrapport Granskning av

samverkan mellan Region Norr- botten och regionens kommuner avseende barn och unga med psykisk ohälsa

Finansdepartementet Remiss SOU 2019:65 – Lång- tidsutredningen 2019

Bilagor:

Initiativärende 3-2020 om reviderad budget

Initiativärende 4-2020 om verksamheter för alla människor Initiativärende 5-2020 om våld i nära relationer

Initiativärende 6-2020 om slopad förmånsbeskattning av hälso- och sjuk- vårdspersonal

Revisionsrapport Samverkan mellan Region Norrbotten och regionens kommuner avseende barn och unga med psykisk ohälsa

Remissmissiv SOU 2019:65, Långtidsutredningen 2019

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :