Plan för ekonomisk rapportering till regionstyrelsen 2021

Tam metin

(1)

ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM

Regionstyrelsen 2021-02-03 Sida 1 (2)

ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION

[Gäller för verksamhet] ARBGRP515-1854338440-518 0.6

ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE

Tarja Lepola Elisabeth Persson Stål

Plan för ekonomisk rapportering till regionstyrelsen 2021

Dnr 19-2021

Förslag till beslut

Regionstyrelsen godkänner plan för ekonomisk rapportering 2021

Ärendet

En plan för ekonomisk rapportering till regionstyrelsen 2021 har tagits fram enligt nedan:

2021 RD-Rapport Ärende till regionstyrelsen

RS 3 februari Muntlig presentation av bokslut

2020 RS 3 mars Ekonomirapport, Personalrap-

port, Produktionsrapport, per januari

Divisionernas årsrapporter 2020 Årsredovisning 2020

RS 30 mars Ekonomirapport, Personalrap- port, Produktionsrapport, per februari

RS 5 maj Ekonomirapport, Personalrap- port, Produktionsrapport, per mars

RS 10 juni Divisionernas delårsrapporter, per april

Regionens delårsrapport april Muntlig presentation av resultat per maj inkl. prognosbedöm- ning

RS 14 september Ekonomirapport, Personalrap- port, Produktionsrapport per, juli

Muntlig presentation av resultat per augusti

RS 6 oktober Divisionernas delårsrapporter per augusti

Regionens delårsrapport augusti

RS 17 november Ekonomirapport inkl prognos- bedömning, Personalrapport, Produktionsrapport, per oktober RS 14 december Ekonomirapport, Personalrap-

port, Produktionsrapport, per november

(2)

Sida 2 (2)

ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION

[Gäller för verksamhet] ARBGRP515-1854338440-518 0.6

ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE

Tarja Lepola Elisabeth Persson Stål

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor och män, flickor och pojkar.

Protokollsutdrag skickas till:

Ekonomi- och planeringsdirektör HR-direktör

Verksamhetsdirektör

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :