Meddelanden till regionstyrelsen 2020-12-09

Tam metin

(1)

ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM

Regionstyrelsen 2020-12-09 Sida 1 (2)

ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION

[Gäller för verksamhet] ARBGRP583-382524020-1067 0.1

ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE

Anneli Granberg Henrik Berg

Meddelanden till regionstyrelsen 2020- 12-09

Dnr 1649-2020

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att lägga redovisade meddelanden till handlingarna.

Ärendet

Följande meddelanden redovisas:

Avsändare Ämne

Anders Öberg (S) Initiativärende 10-2020 om rör- lighetsersättningar till personal i Region Norrbotten

Regionrevisionen Revisionsrapport Materialför- sörjning och upphandling/inköp Regionrevisionen Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per augusti 2020

Regionrevisionen Revisionsrapport Samlad upp-

följande granskning av fyra tidi- gare revisionsgranskningar Justitiedepartementet Remiss Grundlagsskadestånd –

ett rättighetsskydd för enskilda Socialdepartementet Remiss – Avgifter för öppen-

vårdsapotek, partihandel, sjuk- husens läkemedelsförsörjning och maskinell dosverksamhet Utbildningsdepartementet Remiss – Yrkeskvalifikationsdi-

rektivets minimikrav på antal studietimmar för läkar- och tandläkarexamen

Näringsdepartementet Remiss – Personuppgiftsbe- handling vid antalsberäkning in- för klinisk forskning

Regionala utvecklingsnämnden Protokoll 2020-10-07 Regionala utvecklingsnämnden Protokoll 2020-11-03 Internationella beredningen Protokoll 2020-10-08

(2)

Sida 2 (2)

ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION

[Gäller för verksamhet] ARBGRP583-382524020-1067 0.1

ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE

Anneli Granberg Henrik Berg

Bilagor:

Initiativärende 10-2020 om rörlighetsersättning till personal i Region Norr- botten

Revisionsrapport - Materialförsörjning och upphandling/inköp

Skrivelse revisionsrapport - Materialförsörjning och upphandling/inköp Revisionsrapport - Granskning av delårsrapport per augusti 2020

Skrivelse revisionsrapport - Granskning av delårsrapport per augusti 2020 Skrivelse och revisionsrapport -Samlad uppföljande granskning av fyra tidi- gare revisionsgranskningar

Regionala utvecklingsnämndens protokoll 2020-10-07 Regionala utvecklingsnämndens protokoll 2020-11-03 Internationella beredningens protokoll 2020-10-08

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :