13. ve 14. yüzyıl Anadolu Selçuklu Dönemi çini sanatında görülen insan, hayvan, bitki motifleri ve günümüz seramik sanatındaki yorumu

337  Download (0)

Tam metin

(1)

13. VE 14. YÜZYIL ANADOLU SELÇUKLUDÖNEMİ ÇİNİ SANATINDA

GÖRÜLEN İNSAN, HAYVAN, BİTKİ MOTİFLERİ VE GÜNÜMÜZ

SERAMİK SANATINDAKİ YORUMU Şule KARACALAR

Yüksek Lisans Tezi

Danışman: Prof. Dr. Ayşe ÜSTÜN Uşak

Nisan, 2014

(2)

SERAMİK SANATINDAKİ YORUMU

Şule KARACALAR

YÜKSEK LİSANS TEZİ

Sosyal Bilimler Enstitüsü Seramik Anasanat Dalı Danışman: Prof. Dr. Ayşe ÜSTÜN

Uşak

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2014

(3)

iii

YÜKSEK LİSANS TEZ ÖZETİ

13. VE 14. YÜZYIL ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ ÇİNİ SANATINDA GÖRÜLEN İNSAN, HAYVAN, BİTKİ MOTİFLERİ VE GÜNÜMÜZ

SERAMİK SANATINDAKİ YORUMU Şule KARACALAR

Seramik Anasanat Dalı

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Nisan 2014 Danışman: Prof. Dr. Ayşe ÜSTÜN

1071 Malazgirt Zaferi’nden sonra hızla Türkleşmeye başlayan Anadolu’da birçok Türk beyliği kuruldu. Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nun parçalanmasından sonra Anadolu Selçuklu Devleti 1077-1308 yılları arasında varlığını sürdürdü. Bu devletin en ünlü hükümdarı I. Alâeddin Keykubad zamanında Anadolu Selçuklu Devleti başta Konya olmak üzere bir sanat merkezi haline geldi. Bu dönemin mimari süslemesinde taş yapılar yanında minarelerde, mihraplarda, kemerlerde ve sütun başlıklarında çini bezeme dikkati çekmektedir.

Çini, mimariye bağlı bir yüzü parlak sırlı bezemeli yüzey kaplama malzemesidir. Bazı kaynaklarda çini, kaşi ya da sırça olarak geçer. Türk mimarisinde çininin bezeme düzeni içinde mimarlığa bağlı olarak kullanılışı, İran Büyük Selçukluları ile başlar. Çininin mimarlıkta yoğun biçimde kullanılması ve gelişmesi ise 13. yüzyıl sonlarına rastlar.

Anadolu Selçuklu dönemi mimari yapılarında daha çok geometrik, bitkisel ve yazı öğeleri dikkati çekerken, saray duvarlarını figürlü seramikler süsler. Bu devirde başta Konya Beyşehir Kubad Abad Büyük ve Küçük saraylardaki duvar çinileri yoğunluktadır. Tezde ağırlıklı olarak Kubad Abad Sarayı çinileri esas alınmıştır. Bunun yanında Kayseri Keykubadiye Sarayı, Kayseri Huand Hatun Hamamı, Antalya Aspendos Sarayı, Alanya İç Kale Sarayı duvarlarını süsleyen çiniler birbirine benzemektedir. Yapılan araştırmalar bu çinilerin tek bir merkezde üretildiğini göstermektedir. Saray duvarlarında ele geçen çinilerde hayvan figürlerinin Orta Asya hayvan üslubunun bir devamı niteliğinde olduğu göze çarpar. Aynı zamanda hayvan

(4)

üslubu en eski inanç sistemlerinden olan Şamanizm ile de ilintilidir. Yapılan insan figürleri de o döneme ait gelenek görenek ve yaşayışla ilgili belgesel niteliği taşır. Bu figürlü çiniler Anadolu Selçuklu Devleti sonuna kadar devam etmiş, Osmanlı döneminde ise tamamen terk edilmiştir.

Anahtar kelimeler: Anadolu Selçuklu Devleti, Çini, Mimari, Saray.

(5)

v

ABSTRACT

HUMAN, ANIMAL, VEGETATION MOTIFS SEEN IN ART OF TILE IN 13TH AND 14TH CENTURIES ERA OF ANATOLIAN SELJUKS AND IT’S INTERPRETATION

İN THE CONTEMPORARY ART OF CERAMİC

Şule KARACALAR Ceramic Department

Social Sciences Insttues Uşak University, April 2014 Advisor: Prof. Dr. Ayşe ÜSTÜN

After Malazgirt victory, quite a number of Turkish principalities were established in Anatolia, which quickly became a Turkish country. Anatolian Seljuk Empire enjoyed sovereignty between 1077 and 1308 after the disunity of Great Seljuk Empire.

Anatolian Seljuk Empire became an art center, mainly in the city on Konya, during the throne of the most prominent ruler, Alâeddin Keykubad. Tile embellishments in the architecture of this period such as mihrabs, arches, minarets, stone structures have great prominence.

Tile is an architectural surface covering material which has brilliant glaze on one side. It is noted in some sources as “chini (tile), kashi or sircha (glass). Architectural application of tile as an embellishment style starts with the Iranian Great Seljuk State, however, intense application and prominence of tile in architecture coincide the end of the 13TH century.

Whereas geometrical, calligraphic elements besides elements of vegetation have prominence, figured ceramics embellish the walls of palaces. In this period, wall tiles, mainly in Konya Beysehir Kubad Abad Major and Minor palaces were common.

Porcelains in Kubad Abad Palace have been made the basis of the thesis. Porcelains embellishing the walls of Kayseri Keykubadiye Palace, Kayseri Huand Hatun Bath, Antalya Aspendos Palace and Alanya Inner Castle Palace resemble each other. Studies have shown that these porcelains were produced in the same center. Animal figures on

(6)

the tiles of palace walls are noticeable as the predecessors of the Middle Asian animal style. Additionally, animal style is connected with shamanism, one of the oldest religious systems. Human figures have documenter value about life and customs of that period of time. The figured tiles were carried on until the end of Anatolian Seljuk Empire but fully given up Ottoman era.

Keywords: Anatolian Seljuk Empire, Tıle, Architecture, Palace.

(7)
(8)

ÖN SÖZ

13. ve 14. Yüzyıl Anadolu Selçuklu Dönemi Çini Sanatında Görülen İnsan, Hayvan, Bitki Motifleri ve Günümüz Seramik Sanatındaki Yorumu başlıklı tez çalışmamda her türlü desteğini esirgemeyen tez danışmanım Prof. Dr. Ayşe ÜSTÜN’e, Hocalarım Prof.

İsmail YARDIMCI ve Yrd. Doç. Ezgi GÖKÇE’ye sonsuz teşekkürlerimi sunarım.

Anadolu Selçuklu sanatı konusunda kaynaklarından yararlandığım tüm hocalarıma teşekkürlerimi sunarım.

Yardımlarından dolayı Hattat Sami NADDAH’a sonsuz teşekkürler.

Bu aşamaya gelmemde desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen aileme ve arkadaşlarıma teşekkürü bir borç bilirim.

Şule KARACALAR

(9)

ix

ÖZGEÇMİŞ

Kişisel Bilgiler :

Adı Soyadı : Şule KARACALAR Doğum Yeri ve Tarihi : Konya 25.04.1985 Öğrenim Durumu :

Lisans Öğretimi : Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü (2004-2008)

Yüksek Lisans Öğretimi : Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Seramik Anasanat Dalı (2009-2014)

Katıldığı Sergiler :

2008 Konya Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü Mezuniyet Sergisi.

2008 Konya Turizm Bakanlığı Resim Sergisi (İbrahim RZAYEV Atölyesi).

2009 Konya Turizm Bakanlığı Resim Sergisi (İbrahim RZAYEV Atölyesi).

2010 Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yüksek Lisans Öğrencileri Seramik Sergisi.

2011 Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yüksek Lisans Öğrencileri Seramik Sergisi.

2012 Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yüksek Lisans Öğrencileri Seramik Sergisi.

2013 Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yüksek Lisans Öğrencileri Seramik Sergisi.

Katıldığı Etkinlikler :

2010 Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksek Okulu “Seramik Günleri”

Etkinlikleri.

(10)

Aldığı Ödüller :

2011 2. Uluslar arası Katılımlı Genç Seramikçiler Karo Yarışması, Uşak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Teşvik Ödülü.

İletişim :

Telefon : 0506 872 13 40

e-posta adresi : seramik_karaca@hotmail.com

(11)

xi

İÇİNDEKİLER

ÖZET………...iii

ABSTRACT………...v

JÜRİ VE ENSTİTÜ ONAYI………...vii

ÖNSÖZ………...viii

ÖZGEÇMİŞ………...ix

İÇİNDEKİLER………..xi

RESİMLER LİSTESİ………...xiv

ÇİZİMLER LİSTESİ………..………xliii GİRİŞ………...…….…1

1. BÖLÜM: TÜRK ÇİNİ SANATININ TARİHSEL GELİŞİMİ VE FIRINLAMA YÖNTEMLERİ HAKKINDA KISA BİLGİ………...3

1.1. TÜRK ÇİNİ SANATININ TARİHSEL GELİŞİMİ………..4

1.2. FIRINLAMA YÖNTEMLERİ……….13

2. BÖLÜM: ANADOLU’DA SELÇUKLU DÖNEMİ……….…...16

2.1. ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ KÜLTÜR VE SANAT ANLAYIŞI…….19

2.2. ANADOLU’DA SELÇUKLU DÖNEMİ ÇİNİ SANATI…...………...21

2.2.1. Anadolu Selçuklu Dönemi Çini Sanatı Süsleme Teknikleri………….30

2.2.1.1. Sıraltı Tekniği……….30

2.2.1.2. Lüster Tekniği……….31

2.2.1.3. Minai Tekniği……….….32

2.2.1.4. Çini Mozaik Tekniği………...33

2.2.1.4.1. Sahte Çini Mozaik (Sır Kazıma) Tekniği………..35

2.2.1.5. Kabartma Çini Tekniği……….….36

2.2.1.6. Tek Renk Sırlı Çini Tekniği……….…..37

2.2.1.7. Yaldız (Altın Kaplama) Tekniği………....38

(12)

3. BÖLÜM: 13. VE 14. YÜZYIL ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ ÇİNİ

SANATINDA GÖRÜLEN İNSAN, HAYVAN FİGÜRLERİ VE BİTKİ

MOTİFLERİ………..39

3.1. İNSAN FİGÜRLERİ………..39

3.1.1. Bağdaş Kurarak Oturan Figürler………...44

3.1.2. Bağdaş Kurarak Oturan ve Bitki Tutan Figürler……….47

3.1.3. Bağdaş Kurarak Oturan ve Kadeh ya da Mendil Tutan Figürler…..52

3.1.4. Çoklu Figürler………...58

3.1.5. Ayakta Duran Figürler………63

3.1.6. Atlı ve Avcı Figürler……….…67

3.1.7. Portreler………71

3.1.8. Nadir Görülen Figürlü Örnekler………85

3.2. HAYVAN FİGÜRLERİ………88

3.2.1. Türk Sanatında Hayvan Üslubu...88

3.2.2. Çift Başlı Kartal………...97

3.2.3. Yırtıcı Kuşlar………..110

3.2.4. Yırtıcı Olmayan Kuşlar……….116

3.2.5. Vahşi Hayvanlar……….……140

3.2.6. Evcil Hayvanlar………..149

3.2.7. Efsanevi Hayvanlar………174

3.3. BİTKİ MOTİFLERİ……….………...189

3.3.1. Türk Kültür ve Sanatı’nda Hayat Ağacı Kavramı ………...191

3.3.2. Bitkisel Motifler………...196

3.3.3. Rumi Motifli Çiniler……….…..201

3.3.4. Diğer Motifler……….220

3.3.4.1. Geometrik Motifler………...220

3.3.4.2. Çini Bezemede Kullanıla Yazı Unsuru………...229

4. BÖLÜM: GÜNÜMÜZ SELÇUKLU ÇİNİ SANATINI YORUMLAYAN ATÖLYELER VE KİŞİSEL YORUMLAR……….247

4.1. ADİL CAN NURSAN SANAT ATÖLYESİ………..247

4.2. RUMİ ÇİNİ………...248

(13)

xiii

4.3. KUMCU ÇİNİ……….……..249

4.4 KİŞİSEL YORUMLAR……….……...250

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME……….………281

KAYNAKÇA………....…284

(14)

RESİMLER LİSTESİ

Resim 1. Samarra’da bulunan çini. Cam. 9. yüzyıl. Berlin, İslam Sanatı Müzesi……...5

Resim 2. Isfahan Cuma Camisi. 1072-1092……….6

Resim 3. Kaşan’da Meydan Camisi’nin mihrabındaki perdahlı bezemeler. 1226. Berlin, İslam Sanatı Müzesi. ………...7

Resim 4. İznik Yeşil Cami. 1378………..9

Resim 5. Tire Yahşi Bey Cami Yeşil İmaret………...10

Resim 6. Takkeci İbrahim Ağa Cami. 16. yüzyılın sonu………...……….11

Resim 7. Şam işi tabak, Çinili Köşk, 16. yüzyıl ortası, İznik……….………....12

Resim 8. Haliç işi olarak adlandırılan, Osmanlı dönemi mavi-beyaz dekorlu, şeffaf sır altına spiral hat üzerine stilize çiçek motifleriyle kobalt mavisi kullanılarak dekorlanmış tabak……….………12

Resim 9. Divriği Kale Camisi, Taç Kapısı. 1181……….…...20

Resim 10. Konya 2. Kılıçarslan Türbesi. Sultan lahitleri. 1178-1192………22

Resim 11. Sivas 1. Keykavus Şifahanesi. Kuzey eyvanda niş………...…….23

Resim 12. Konya Sırçalı Medrese. Giriş eyvanı. Ayrıntı………...…24

Resim 13. Sivas Ulu Cami minaresi, sırlı tuğla ve kufi yazı bordürü. 1213……...……25

Resim 14. Konya Sırçalı Mescit. Mihrap………26

Resim 15. Haç biçimli mor sırlı çinilerle çevrili sekiz köşeli yıldız formlu lüster çiniler. Büyük Selçuklu. Rey, İran. 12. yüzyıl sonu. Victoria ve Albert Müzesi, Londra………..27

Resim 16. Kubad Abad Büyük Saray duvar çinileri………...28

Resim 17. K.Otto-Dorn’un Kubad Abad Büyük Saray’da bulduğu in situ biçimindeki lüster çiniler……….…29

Resim 18. Kubad Abad Büyük Saray haç formlu duvar çinileri. Sıraltı……….…31

Resim 19. Bitkisel ve geometrik bezemeli lüster yıldız çini. Kubad Abad Büyük Saray. Konya Karatay Müzesi………32

Resim 20. Bitkisel bezemeli haç çini. Minai. Alâeddin (Kılıç Aslan) Köşkü, Konya………..……33

Resim 21. Konya Sırçalı Mescit. Mozaik çini. Girişte pencere tepeliği……….34

Resim 22. Lüster ve sıraltı çinilerden kesilen çeşitli mozaik çini parçaları…….……...35

Beyşehir Eşrefoğlu Camisi. Mihrap. Ayrıntı……….…36

(15)

xv

Resim 24. Konya Alâeddin Cami. Kapı kemer alınlığında hafif kabarık beyaz sülüs yazı. Sıraltı. 1220……….…37 Resim 25. Şeffaf türkuaz ve patlıcan morlu tek renk sırlı, küçük ölçülü haç formlu çiniler. Kubad Abad Şantiyedeki Çini Deposu. Konya Karatay Müzesi……….…38 Resim 26. Konya Karatay Medresesi. Kubbeli hol giriş tarafında yaldızlı çiniler…….38 Resim 27. Bağdaş kurarak oturan figür. Altı köşeli yıldız. Minai. Konya Karatay Müzesi. (TİEM)……….…..46 Resim 28. Bağdaş kurarak oturan figür. Sekiz köşeli minai yıldız çini parçası. Konya Karatay Müzesi………....46 Resim 29. Sıraltı tekniğinde bağdaş kurarak oturan çini parçası. Antalya Müzesi…….46 Resim 30. Sıraltı tekniğinde bağdaş kurarak oturan çini parçası. Antalya Müzesi…….46 Resim 31. Bağdaş kurarak oturan Buda, Khotan. 5. yüzyıl………....47 Resim 32. Bağdaş kurarak oturan ve bitki tutan figür. Sıraltı. Kubad Abad Büyük Saray………....48 Resim 33. Bağdaş kurarak oturan ve bitki tutan figür. Sıraltı. Kubad Abad Büyük Saray………...……….48 Resim 34. Bağdaş kurarak oturan ve bitki tutan figür. Lüster. Kubad Abad Büyük Saray. Konya Karatay Müzesi……….………49 Resim 35. Sekiz köşeli yıldız çinide diz çökerek oturan ve çiçek tutan figür. Sıraltı.

Kubad Abad Büyük Saray. Konya Karatay Müzesi……….………...49 Resim 36. Sekiz köşeli kırık yıldız çinide diz çökerek oturan ve bitki tutan figür. Sıraltı.

Alanya Müzesi……….………49 Resim 37. Bağdaş kurarak oturan ve bitki tutan sekiz köşeli yıldız çini. Kubad Abad Büyük Saray. Konya Karatay Müzesi……….…50 Resim 38. Bağdaş kurarak oturan ve bitki tutan kare formlu çini. Kubad Abad Büyük Saray. Konya Karatay Müzesi……….………50 Resim 39. Bağdaş kuran ve bitki tutan sekiz köşeli yıldız çini. Sıraltı. Kubad Abad Büyük Saray. Konya Karatay Müzesi……….51 Resim 40. Bağdaş kuran ve bitki tutan sekiz köşeli yıldız çini. Sıraltı. Kubad Abad Büyük Saray. Konya Karatay Müzesi……….51 Resim 41. Bağdaş kuran ve elinde bitki tutan figür. Sıraltı. Kubad Abad Küçük Saray.

Konya Karatay Müzesi………52

(16)

Resim 42. Bağdaş kuran ve elinde bitki tutan figür. Sıraltı. Kubad Abad Büyük Saray.

Konya Karatay Müzesi………52 Resim 43. Bir elinde başak diğer elinde kadeh tutan sekiz köşeli yıldız çinide figür.

Sıraltı. Çini Deposu. Konya Karatay Müzesi……….….52 Resim 44. Sekiz köşeli yıldız çinide bağdaş kurarak oturan ve kadeh tutan figür. Sıraltı.

Çini Deposu. Konya Karatay Müzesi……….….55 Resim 45. Sekiz köşeli yıldız çinide bir dizini dik tutarak oturan ve kadeh tutan figür.

Sıraltı. Çini Deposu. Konya Karatay Müzesi………..…………55 Resim 46. Sekiz köşeli yıldız çinide bir elinde kadeh diğer elinde mendil tutan figür.

Sıraltı. Depo Çinisi. Konya Karatay Müzesi……….…………..55 Resim 47. Sekiz köşeli yıldız çinide bir elini dizine dayayan figür. Sıraltı. Depo Çinisi.

Konya Karatay Müzesi………55 Resim 48. Sekiz köşeli yıldız çinide bağdaş kurarak oturan ve kadeh tutan figür. Sıraltı.

Depo Çinisi. Konya Karatay Müzesi……….…..56 Resim 49. Sekiz köşeli yıldız çinide bağdaş kurarak oturan ve kadeh tutan figür. Sıraltı.

Depo Çinisi. Konya Karatay Müzesi……….…..56 Resim 50. Sekiz köşeli yıldız çinide bağdaş kurarak oturan ve kadeh tutan figür. Sıraltı.

Depo Çinisi. Konya Karatay Müzesi……….…..56 Resim 51. Sekiz köşeli yıldız çinide bağdaş kurarak oturup bir elini dizine dayayan ve diğer elliyle kadeh tutan figür. Sıraltı. Depo Çinisi. Konya Karatay Müzesi………...56 Resim 52. Sekiz köşeli yıldız çinide bağdaş kurarak oturup bir elini dizine dayayan ve diğer elliyle kadeh tutan figür. Sıraltı. Depo Çinisi. Konya Karatay Müzesi………...56 Resim 53. Sekiz köşeli kırık yıldız çinide bağdaş kurarak oturan ve kadeh tutan figür.

Sıraltı. Kubad Abad Küçük Saray. Konya Karatay Müzesi……….…………...57 Resim 54. Sekiz köşeli kırık yıldız çinide şeffaf türkuaz sırlı siyah desenli bağdaş kurarak oturan ve kadeh (?) tutan figür. Sıraltı………..….57 Resim 55. Sekiz köşeli yıldız çinide ikili figür. Minai. Berlin İslam Sanatı Müzesi……….59 Resim 56. Sekiz köşeli yıldız çinide üçlü figür. Minai. Konya Karatay Müzesi……....59 Resim 57. Minai tekniğinde yapılmış seramik tabakta taht sahnesi. Büyük Selçuklu 13.

yüzyıl. Gülbenkiyan Müzesi. Lizbon………..………....60 Resim 58. Minai tekniğinde yapılmış tabak. İran 1187. British Museum London…...61

(17)

xvii

Resim 59. Sekiz köşeli kırık yıldız çinide (mavili) iki insan tasviri. Lüster. Kubad Abad Küçük Saray. Konya Karatay Müzesi………..…..62 Resim 60. Dikdörtgen formlu çini levhada yan yana insan figürleri. Sıraltı. Çini Deposu. Konya Karatay Müzesi………...………...62 Resim 61. Uygur prenslerini tasvir eden bir fresk. Bezeklik manastırı. 8.-9. yüzyıl…..63 Resim 62. Sekiz köşeli yıldız çinide ayakta duran ve nar tutan figür. Sıraltı. Kubad Abad Büyük Saray. Konya Karatay Müzesi………...……64 Resim 63. Sekiz köşeli yıldız çinide oğlak taşıyan figür. Sıraltı. Kubad Abad Büyük Saray. Konya Karatay Müzesi………...……….….64 Resim 64. Sekiz köşeli yıldız çinide ayakta keçi taşıyan figür. Sıraltı. Kubad Abad Büyük Saray. Konya Karatay Müzesi……….65 Resim 65. Kırık çini parçasında ayakta duran tavşan taşıyan figür. Sıraltı. Kubad Abad Büyük Saray. Konya Karatay Müzesi………..………...65 Resim 66. Şeffaf türkuaz sırlı çini parçasında ayakta duran ayakta duran insan figürü.

Alanya Müzesi………66 Resim 67. Sekiz köşeli yıldız çini parçasında ayakta duran figür. Minai. İstanbul Çinili Köşk Müzesi……….…………...66 Resim 68. Ellerinde kadehle ayakta duran (dans eden) kadın tasvirli sekiz köşeli yıldız çini. Sıraltı. Çini Deposu. Konya Karatay Müzesi……….………....….67 Resim 69. Ellerinde kadehle ayakta duran (dans eden) kadın tasvirli sekiz köşeli yıldız çini. Sıraltı. Çini Deposu. Konya Karatay Müzesi………..………....67 Resim 70. Ellerinde kadehle ayakta duran (dans eden) kadın tasvirli sekiz köşeli yıldız çini. Sıraltı. Çini Deposu. Konya Karatay Müzesi………..………..…..67 Resim 71. Sekiz köşeli yıldız çini parasında atlı figür. Minai. Alâeddin (Kılıç Aslan) Köşkü. Konya Karatay Müzesi……….…….…..68 Resim 72. Sekiz köşeli yıldız çini parasında atlı figür. Minai. Alâeddin (Kılıç Aslan) Köşkü. Konya Karatay Müzesi………..………..…68 Resim 73. Altı köşeli yıldız çini parçasında atlı figür. Minai. Konya Karatay Müzesi……….………69 Resim 74. Sekiz köşeli yıldız çinide elinde ok ve yayla tasvir edilen avcı figür. Sıraltı.

Çini Deposu. Konya Karatay Müzesi…………..………69 Resim 75. Çini levhada atlı avcı figürü. Minai. İstanbul Çinili Köşk Müzesi….…..….70

(18)

Resim 76. Minai tabakta atlı fgürler. İran, Kaşan 13. yüzyıl………...……….…..71 Resim 77. Noin Ula’da bulunan yün örtüde insan başı……….….72 Resim 78. Kırık çini parçasında insan yüzü. Minai. Konya Karatay Müzesi……...…..73 Resim 79. Kırık çini parçasında insan yüzü. Minai. Konya Karatay Müzesi………….73 Resim 80. Kırık çini parçasında insan yüzü. Minai. Konya Karatay Müzesi…...….73 Resim 81. Kırık çini parçasında insan yüzü. Sıraltı. Alanya Müzesi……….74 Resim 82. Kırık çini parçasında insan yüzü. Lüster. Kubad Abad Büyük Saray. Konya Karatay Müzesi……….………..74 Resim 83. Kırık çini parçasında insan yüzü. Sıraltı. Kubad Abad Büyük Saray Hamamı……….………..74 Resim 84. Kırık çini parçasında insan yüzü. Sıraltı. Kubad Abad Büyük Saray Hamamı………...………74 Resim 85. Kırık çini parçasında insan yüzü. Sıraltı. Kubad Abad Büyük Saray Hamamı……….………..75 Resim 86. Kırık çini parçasında sakallı bir erkek figürü tasviri. Sıraltı. Kubad Abad Büyük Saray Hamamı……….……….75 Resim 87. Şeffaf türkuaz sırlı kırık altıgen çini parçasında insan yüzü. Selçuklu Şantiyesi………..………75 Resim 88. Sekiz köşeli yıldız çinide portre. Sıraltı. Çini Deposu. Konya Karatay Müzesi……….………76 Resim 89. Sekiz köşeli yıldız çinide portre. Sıraltı. Çini Deposu. Konya Karatay Müzesi………...……….76 Resim 90. Sekiz köşeli yıldız çinide cepheden tasvir edilen portre. Sıraltı. Çini Deposu.

Konya Karatay Müzesi………76 Resim 91. Sekiz köşeli yıldız çinide insan yüzlü güneş tasviri. Lüster. Kubad Abad Büyük Saray. Konya Karatay Müzesi……….77 Resim 92. Sekiz köşeli yıldız çinide insan yüzlü güneş tasviri. Sıraltı. Çini Deposu.

Konya Karatay Müzesi………...……….………77 Resim 93. Sekiz köşeli yıldız çinide insan yüzlü güneş tasviri. Sıraltı. Çini Deposu.

Konya Karatay Müzesi……….……….……..77 Resim 94. Sekiz köşeli yıldız çinide insan yüzlü güneş tasviri. Sıraltı. Çini Deposu.

Konya Karatay Müzesi………..……….…….78

(19)

xix

Resim 95. Sekiz köşeli yıldız çinide insan yüzlü güneş tasviri. Sıraltı. Çini Deposu.

Konya Karatay Müzesi………..……….…….78 Resim 96. Kırık çini parçasında insan yüzü. Sıraltı. Kubad Abad Büyük Saray. Konya Karatay Müzesi………79 Resim 97. Kırık çini parçasında insan yüzü. Sıraltı. Kubad Abad Küçük Saray. Konya Karatay Müzesi………...79 Resim 98. Nar tutan erkek portresi. Sıraltı. Kubad Abad Büyük Saray. Konya Karatay Müzesi………..………...79 Resim 99. Kırık çini parçasında siren yüzü. Sıraltı. Kubad Abad Büyük Saray. Konya Karatay Müzesi………...……….…79 Resim 100. Sekiz köşeli kırık yıldız çini parçasında peçeli kadın portresi. Sıraltı. Kubad Abad Büyük Saray. Konya Karatay Müzesi……….………...80 Resim 101. Sekiz köşeli kırık yıldız çini parçasında yaşmaklı ve başı örtülü kadın portresi. Sıraltı. Kubad Abad Büyük Saray. Konya Karatay Müzesi………...………...81 Resim 102. Yaşmaklı ve başı örtülü kadın portreleri. Sıraltı. Kubad Abad Büyük Saray.

Konya Karatay Müzesi………...……….81 Resim 103. Kırık çini parçasında portre. Sıraltı. Kubad Abad Büyük Saray. Konya Karatay Müzesi………...…………82 Resim 104. Kırık çini parçasında portre. Sıraltı. Kubad Abad Büyük Saray. Konya Karatay Müzesi………..………….……….82 Resim 105. Kırık çini parçasında portre. Lüster. Kubad Abad Küçük Saray. Konya Karatay Müzesi………...……….………82 Resim 106. Kırık çini parçasında portre. Sıraltı. Kubad Abad Büyük Saray. Konya Karatay Müzesi………..……….…….82 Resim 107. Kırık çini parçasında portre. Sıraltı. Kubad Abad Büyük Saray. Konya Karatay Müzesi………...……….……83 Resim 108. Kırık çini parçasında portre. Sıraltı. Kubad Abad Büyük Saray. Konya Karatay Müzesi………...……….83 Resim 109. Kırık çini parçasında portre. Sıraltı. Malanda Köşkü………..84 Resim 110. Kırık çini parçasında portre. Sıraltı. Kubad Abad Büyük Saray. Konya Karatay Müzesi……….……….…..84 Resim 111. Minai tabakta sakallı atlı figür. İran, Kaşan. 12.-13. yüzyıl………85

(20)

Resim 112. Altı köşeli minai çinide saz çalan figür. Berlin İslam Sanatı Müzesi……..86 Resim 113. Şeffaf türkuaz sırlı siyah desenli çinide saz çalan figür. Selçuklu Şantiyesi………...86

Resim 114. Sekiz köşeli yıldız çinide saz çalan figür. İran. Kaşan. 13. Yüzyıl…….….87 Resim 115. Sekiz köşeli yıldız çinide sultanla eşinin(?) yatakta yorgan altında yatarken

tasviri. Sıraltı. Çini Deposu. Konya Karatay Müzesi………..………88 Resim 116. Kelile ve Dimne yazması. “Yatak odasında hırsız” tasviri. Topkapı Sarayı………...88 Resim 117. 1. Pazırık kurganından çıkarılan eyer örtüsü üzerinde bir dağ keçisine saldıran grifon tasviri. (Rudenko’dan)………..……….……….91 Resim 118. Kare çini panoda şeffaf türkuaz sırlı çift başlı kartal. Diyarbakır Artuklu Sarayı. Diyarbakır Müzesi……….………101 Resim 119. Kırık çini parçalarında şeffaf türkuaz sırlı çift başlı kartal. Diyarbakır Artuklu Sarayı. Diyarbakır Müzesi………...101 Resim 120. Sekiz köşeli yıldız çinide çift başlı kartal figürü. Sıraltı. Kubad Abad Küçük Saray. Konya Karatay Müzesi……….………..102 Resim 121. Sekiz köşeli yıldız çinide çift başlı kartal figürü. Sıraltı. Kubad Abad Küçük Saray. Konya Karatay Müzesi………...………102 Resim 122. Sekiz köşeli yıldız çinide çift başlı kartal figürü. Sıraltı. Kubad Abad Küçük Saray. Konya Karatay Müzesi……….………..102 Resim 123. Sekiz köşeli yıldız çinide çift başlı kartal figürü. Sıraltı. Kubad Abad Küçük Saray. Konya Karatay Müzesi………...102 Resim 124. Sekiz köşeli yıldız çinide çift başlı kartal figürü. Sıraltı. Kubad Abad Küçük Saray. Konya Karatay Müzesi………...………102 Resim 125. Sekiz köşeli yıldız çinide göğsünde “es-sultan” yazan çift başlı kartal figürü. Sıraltı. Kubad Abad Büyük Saray. Konya Karatay Müzesi………...………...103 Resim 126. Sekiz köşeli yıldız çinide çift başlı kartal figürü. Sıraltı. Kubad Abad Kız Kalesi. Konya Karatay Müzesi………....……..103 Resim 127. Sekiz köşeli yıldız çinide göğsünde “el muazzam” yazılı çift başlı kartal tasviri. Sıraltı. Kubad Abad Küçük Saray. Konya Karatay Müzesi……….…….104 Resim 128. Sekiz köşeli yıldız çinide göğsünde “el muazzam” yazılı çift başlı kartal tasviri. Sıraltı. Kubad Abad Küçük Saray. Konya Karatay Müzesi………..104

(21)

xxi

Resim 129. Sekiz köşeli yıldız çinide göğsünde “es-sultan” yazılı çift başlı kartal tasviri. Sıraltı. Kubad Abad Küçük Saray. Konya Karatay Müzesi………...104 Resim 130. Sekiz köşeli yıldız çinide göğsünde “es-sultan” yazılı çift başlı kartal tasviri. Sıraltı. Kubad Abad Küçük Saray. Konya Karatay Müzesi………..…104 Resim 131. Sekiz köşeli yıldız çinide göğsünde “es-sultan” yazılı çift başlı kartal

tasviri. Sıraltı. Kubad Abad Küçük Saray. Konya Karatay Müzesi………..105 Resim 132. Sekiz köşeli yıldız çinide göğsünde “es-sultan” yazılı çift başlı kartal

tasviri. Sıraltı. Kubad Abad Küçük Saray. Konya Karatay Müzesi………...………...105 Resim 133. Kare levhada çift başlı kartal tasviri. Sıraltı. Kubad Abad Büyük Saray.

Konya Karatay Müzesi………..…………106 Resim 134. Sekiz köşeli yıldız çinide göğsünde “kemal” yazan çift başlı kartal tasviri.

Sıraltı. Kubad Abad Büyük Saray. Konya Karatay Müzesi……….……….106 Resim 135. Sekiz köşeli yıldız çinilerde rumi motiflerinden oluşan çift başlı kartal

tasviri. Sıraltı. Kubad Abad Küçük Saray. Konya Karatay Müzesi…………...……..107 Resim 136. Sekiz köşeli yıldız çinide çift başlı kartal tasviri. Lüster. Kubad Abad

Küçük Saray. Konya Karatay Müzesi………...……...107 Resim 137. Şeffaf türkuaz sırlı haç formda çift başlı kartal tasvirleri. Kubad Abad

Küçük Saray. Konya Karatay Müzesi……….…………..107 Resim 138. Şeffaf türkuaz sırlı haç formda çift başlı kartal tasvirleri. Kubad Abad

Küçük Saray. Konya Karatay Müzesi………...…………108 Resim 139. Şeffaf türkuaz sırlı haç formda çift başlı kartal tasviri. Kubad Abad Küçük

Saray. Konya Karatay Müzesi………...………108 Resim 140. Şeffaf türkuaz sırlı haç formda çift başlı kartal tasviri. Kubad Abad Küçük

Saray. Konya Karatay Müzesi………..……….108 Resim 141. Şeffaf türkuaz sırlı haç formda çift başlı kartal tasviri. Kubad Abad Küçük

Saray. Konya Karatay Müzesi……….………..108 Resim 142. Sıraltı tekniğinde yapılan yıldız parçasında çift başlı kartal tasviri. Antalya

Müzesi………...………....109 Resim 143. Lüster tekniğinde yapılan kırık çini parçasında kuş (kartal) tasviri. Kubad Abad Şantiye alanı………...………..109 Resim 144. Sekiz köşeli kırık yıldız çinide çift başlı kartal tasviri. Sıraltı. Kubad Abad Hamamlı Köşk………...110

(22)

Resim 145. Sekiz köşeli yıldız çinide çift başlı kartal tasviri. Sıraltı. Çini Deposu.

Konya Karatay Müzesi……….……….110 Resim 146. Sekiz köşeli yıldız çinide şahin figürü. Sıraltı. Kubad Abad Küçük Saray.

Konya Karatay Müzesi……….….………111 Resim 147. Sekiz köşeli yıldız çinide şahin figürü. Sıraltı. Kubad Abad Büyük Saray.

Konya Karatay Müzesi………..………111 Resim 148. Sekiz köşeli yıldız çinide şahin figürü. Sıraltı. Kubad Abad Küçük Saray.

Konya Karatay Müzesi………..112 Resim 149. Sekiz köşeli yıldız çinide şahin figürü. Sıraltı. Kubad Abad Küçük Saray.

Konya Karatay Müzesi………..………112 Resim 150. Sekiz köşeli yıldız çinide şahin figürü. Sıraltı. Kubad Abad Küçük Saray.

Konya Karatay Müzesi………..………112 Resim 151. Sekiz köşeli yıldız çinide şahin figürü. Sıraltı. Kubad Abad Büyük Saray.

Konya Karatay Müzesi………..113 Resim 152. Sekiz köşeli yıldız çinide şahin figürü. Sıraltı. Kubad Abad Büyük Saray.

Konya Karatay Müzesi……….……….113 Resim 153. Sırt sırta duran simetrik çift kuş desenli sekiz köşeli yıldız çini. Sıraltı.

Kubad Abad Küçük Saray. Konya Karatay Müzesi………..………114 Resim 154. Sekiz köşeli yıldız çinide hayat ağacının üzerine tüneyen tepelikli, gagaları

sarkıtlı simetrik kuş figürü. Sıraltı. Kubad Abad Küçük Saray. Konya Karatay

Müzesi……….………..114 Resim 155. Sekiz köşeli yıldız çinide yırtıcı kuş tasviri. Sıraltı. Kayseri Huand Hatun

Hamamı. Kayseri Müzesi……….……….114 Resim 156. Sekiz köşeli yıldız çinide kuşu boğazından yakalayan avcı kuş. Sıraltı

Kubad Abad Büyük Saray. Konya Karatay Müzesi………...……….…..115 Resim 157. Sekiz köşeli yıldız çinide tavşanın başını gagalayan avcı kuş. Lüster. Kubad

Abad Büyük Saray. Konya Karatay Müzesi………..115 Resim 158. Sekiz köşeli yıldız çinide yırtıcı kuşun tavşanı yakalama sahnesi. Sıraltı.

Çini Deposu. Konya Karatay Müzesi……….………….…..116 Resim 159. Sekiz köşeli kırık yıldız çini parçasında yırtıcı kuş tasviri. Sıraltı. Kubad

Abad Saray Hamamı……….……….116

(23)

xxiii

Resim 160. Sekiz köşeli yıldız çinide hayat ağacının iki yanında simetrik kuşlar. Sıraltı.

Kubad Abad Küçük Saray. Konya Karatay Müzesi………..118 Resim 161. Sekiz köşeli yıldız çinide hayat ağacının iki yanında simetrik kuşlar. Sıraltı.

Kubad Abad Küçük Saray. Konya Karatay Müzesi……….……….118 Resim 162. Sekiz köşeli yıldız çinide hayat ağacının iki yanında simetrik çift kuşlar.

Sıraltı. Kubad Abad Büyük Saray. Konya Karatay Müzesi……….…….119 Resim 163. Sekiz köşeli yıldız çinide hayat ağacının iki yanında simetrik çift kuşlar.

Sıraltı. Kubad Abad Büyük Saray. Konya Karatay Müzesi……….……….119 Resim 164. Sekiz köşeli yıldız çinide hayat ağacının iki yanında simetrik çift kuşlar.

Sıraltı. Kubad Abad Büyük Saray. Konya Karatay Müzesi……….……….119 Resim 165. Sekiz köşeli yıldız çinide hayat ağacının iki yanında simetrik çift kuşlar.

Sıraltı. İstanbul Çinili Köşk Müzesi………..119 Resim 166. Sekiz köşeli yıldız çinide hayat ağacının iki yanında simetrik çift kuşlar.

Sıraltı. Kubad Abad Büyük Saray. Konya Karatay Müzesi………..119 Resim 167. Sekiz köşeli yıldız çinide hayat ağacının iki yanında simetrik çift kuşlar.

Sıraltı. Kubad Abad Küçük Saray. Konya Karatay Müzesi………….……….119 Resim 168. Sekiz köşeli yıldız çinide hayat ağacının iki yanında simetrik çift kuşlar.

Sıraltı. Kubad Abad Büyük Saray. Konya Karatay Müzesi………….……….119 Resim 169. Sekiz köşeli yıldız çinide kozalağa benzeyen stilize ağacın altında simetrik

kuşlar. Sıraltı. Kubad Abad Küçük Saray. Konya Karatay Müzesi………...120 Resim 170. Sekiz köşeli yıldız çinide hayat ağacının iki yanında sırt sırta simetrik kuş

motifleri. Lüster. Kubad Abad Büyük Saray. Konya Karatay Müzesi……...…121 Resim 171. Sekiz köşeli yıldız çiniden kesilen kare levhada hayat ağacı ve simetrik kuş

motifleri. Sıraltı. Kubad Abad Büyük Saray. Konya Karatay Müzesi……...…121 Resim 172. Sekiz köşeli yıldız çinide hayat ağacı ve simetrik tavus kuşları. Sıraltı.

Kubad Abad Büyük Saray. Konya Karatay Müzesi………....…..122 Resim 173. Sekiz köşeli yıldız çinide hayat ağacına tüneyen tavus kuşları. Sıraltı.

Kubad Abad Küçük Saray. Konya Karatay Müzesi………...……...122 Resim 174. Sekiz köşeli yıldız çinide tavus kuşu. Sıraltı. Kubad Abad Büyük Saray.

Konya Karatay Müzesi……….….123 Resim 175. Sekiz köşeli yıldız çinide tavus kuşu. Sıraltı. Kubad Abad Büyük Saray.

Konya Karatay Müzesi……….………….123

(24)

Resim 176. Sekiz köşeli yıldız çinide tavus kuşu. Sıraltı. Kubad Abad Büyük Saray.

Konya Karatay Müzesi………..…124 Resim 177. Sekiz köşeli yıldız çinide tavus kuşu. Sıraltı. Kubad Abad Büyük Saray.

Konya Karatay Müzesi……….……….…124 Resim 178. Sekiz köşeli yıldız çinide tavus kuşu. Sıraltı. Kubad Abad Büyük Saray.

Konya Karatay Müzesi………..124 Resim 179. Şeffaf türkuaz sırlı haç formlu çinide boyunları birbirine dolanan tavus kuşları. Sıraltı. Kubad Abad Küçük Saray. Konya Karatay Müzesi.………125 Resim 180. Sekiz köşeli yıldız çinide aynı kaptan su içen tavus kuşları. Sıraltı. Kubad Abad Büyük Saray. Konya Karatay Müzesi………..………...125 Resim 181. Yıldız çiniden kesilmiş kare levhada boyunları birbirine dolanan tavus kuşları. Sıraltı. Kubad Abad Büyük Saray. Konya Karatay Müzesi……….…125 Resim 182. Yıldız çiniden kesilmiş kare levhada boyunları birbirine dolanan tavus kuşları. Sıraltı. Kubad Abad Büyük Saray. Konya Karatay Müzesi……….125 Resim 183. Sekiz köşeli yıldız çinide tavus kuşu tasviri. Sıraltı. Kubad Abad Büyük Saray. Konya Karatay Müzesi………..……….…126 Resim 184. Sekiz köşeli yıldız çinide tavus kuşu tasviri. Sıraltı. Kubad Abad Büyük Saray. Konya Karatay Müzesi……….………….….126 Resim 185. Sekiz köşeli yıldız çinide tavus kuşu tasviri. Sıraltı. Kubad Abad Büyük Saray. Konya Karatay Müzesi……….………..126 Resim 186. Sekiz köşeli yıldız çinide tavus kuşu tasviri. Sıraltı. Kubad Abad Büyük Saray. Konya Karatay Müzesi………..………….…126 Resim 187. Sekiz köşeli yıldız çini parçasında tavus kuşu tasviri. Sıraltı. Kubad Abad Saray Hamamı……….………..126 Resim 188. Sekiz köşeli yıldız çinide stilize tavus kuşu tasviri. Sıraltı. Çini Deposu.

Konya Karatay Müzesi………...……..127 Resim 189. Sekiz köşeli yıldız çinide stilize tavus kuşu tasviri. Sıraltı. Çini Deposu.

Konya Karatay Müzesi……….……….……127 Resim 190. Sekiz köşeli yıldız çinide stilize tavus kuşu tasviri. Sıraltı. Çini Deposu.

Konya Karatay Müzesi……….…….……128 Resim 191. Sekiz köşeli yıldız çinide stilize tavus kuşu tasviri. Sıraltı. Çini Deposu.

Konya Karatay Müzesi……….……….……128

(25)

xxv

Resim 192. Sekiz köşeli yıldız çinide stilize tavus kuşu tasviri. Sıraltı. Çini Deposu.

Konya Karatay Müzesi……….…….128 Resim 193. Sekiz köşeli yıldız çinide stilize tavus kuşu tasviri. Sıraltı. Çini Deposu.

Konya Karatay Müzesi……….…….128 Resim 194. Sekiz köşeli yıldız çinide stilize tavus kuşu tasviri. Sıraltı. Çini Deposu.

Konya Karatay Müzesi……….….129 Resim 195. Sekiz köşeli yıldız çinide stilize tavus kuşu tasviri. Sıraltı. Çini Deposu.

Konya Karatay Müzesi………...……….…..129 Resim 196. Sıraltı tekniğinde yapılmış kare çinide tavus kuşu tasviri. Kubad Abad Büyük Saray. Konya Karatay Müzesi………..……….129 Resim 197. Sıraltı tekniğinde yapılmış kare çinide tavus kuşu tasviri. Kubad Abad Büyük Saray. Konya Karatay Müzesi………..……….129 Resim 198. Lüster tekniğinde yapılmış sekiz köşeli yıldız çinide tavus kuşu tasviri.

Kubad Abad Büyük Saray. Konya Karatay Müzesi……….…….129 Resim 199. Sekiz köşeli yıldız çinide kuş tasviri. Sıraltı. Kubad Abad Büyük Saray.

Konya Karatay Müzesi………...……….……..130 Resim 200. Sekiz köşeli yıldız çinide kuş tasviri. Sıraltı. Kubad Abad Büyük Saray.

Konya Karatay Müzesi……….………….………130 Resim 201. Sekiz köşeli yıldız çinide kuş tasviri. Sıraltı. Kubad Abad Büyük Saray.

Konya Karatay Müzesi……….………….………130 Resim 202. Sekiz köşeli yıldız çinide kuş tasviri. Sıraltı. Çini Deposu. Konya Karatay Müzesi………..….130 Resim 203. Sekiz köşeli yıldız çinide kuş tasviri. Sıraltı. Çini Deposu. Konya Karatay Müzesi………...………..…..130 Resim 204. Sekiz köşeli yıldız çinide kuş tasviri. Sıraltı. Çini Deposu. Konya Karatay Müzesi………..….130 Resim 205. Sekiz köşeli yıldız çinide kuş tasviri. Sıraltı. Çini Deposu. Konya Karatay Müzesi………...………....131 Resim 206. Sekiz köşeli yıldız çinide kuş tasviri. Sıraltı. Çini Deposu. Konya Karatay Müzesi………..….131 Resim 207. Sekiz köşeli yıldız çinide kuş tasviri. Sıraltı. Çini Deposu. Konya Karatay Müzesi……….………..…131

(26)

Resim 208. Sekiz köşeli yıldız çinide değişik bir kuş tasviri. Sıraltı. Çini Deposu.

Konya Karatay Müzesi……….….132 Resim 209. Sekiz köşeli yıldız çinide başını geriye çeviren kuş tasviri. Sıraltı. Çini Deposu. Konya Karatay Müzesi……….………...132 Resim 210. Sekiz köşeli yıldız çinide başını geriye çeviren kuş tasviri. Sıraltı. Çini Deposu. Konya Karatay Müzesi……….………...132 Resim 211. Sekiz köşeli yıldız çinide kuş tasviri. Sıraltı. Kubad Abad Büyük Saray.

Konya Karatay Müzesi……….….132 Resim 212. Sekiz köşeli yıldız çinide kuş tasviri. Sıraltı. Kubad Abad Büyük Saray.

Konya Karatay Müzesi……….….132 Resim 213. Sekiz köşeli yıldız çinide balıkçıl kuşu tasviri. Sıraltı. Kubad Abad Küçük Saray. Konya Karatay Müzesi………...………133 Resim 214. Haç kolunda kuş tasviri. Sıraltı. Kubad Abad Küçük Saray. Konya Karatay Müzesi………...………....133 Resim 215. Sekiz köşeli yıldız çinide ördek tasviri. Sıraltı. Kayseri Huand Hatun Hamamı. Kayseri Müzesi……….……….134 Resim 216. Sekiz köşeli yıldız çinide ördek tasviri. Sıraltı. Çini Deposu. Konya Karatay Müzesi………...134 Resim 217. Kırık çini parçasında ördek başı tasviri. Sıraltı. Kubad Abad Saray Hamamı………...………..134 Resim 218. Haç kollarında simetrik çift kuş tasvirleri. Sıraltı. Kubad Abad Küçük Saray. Konya Karatay Müzesi……….……….……135 Resim 219. Haç kolları ucunda kuş tasvir. Sıraltı. Kubad Abad Küçük Saray. Konya Karatay Müzesi……….……….……135 Resim 220. Haç kollu ucunda kuş tasviri ayrıntısı. Sıraltı. Kubad Abad Küçük Saray.

Konya Karatay Müzesi……….……….135 Resim 221. Sekiz köşeli yıldız çinide hayat ağacında kuşlar. Lüster. Kubad Abad Küçük Saray. Konya Karatay Müzesi………..……….136 Resim 222. Sekiz köşeli yıldız çinide stilize edilmiş kuş figürü. Lüster. Kayseri Müzesi………..……….137 Resim 223. Kırık çini parçasında kuş tasviri. Sıraltı. Antalya Müzesi……….137 Resim 224. Kırık çini parçasında kuş tasviri. Sıraltı. Antalya Müzesi…...…………..137

(27)

xxvii

Resim 225. Kırık çini parçasında kuş tasviri. Sıraltı. Antalya Müzesi……….138 Resim 226. Haç kolunda kuş tasviri. Sıraltı. Selçuklu Şantiyesi………….………….138 Resim 227. Kırık çini parçasında şeffaf türkuaz sırlı kuş tasviri. Sıraltı. Antalya Müzesi……….………..138 Resim 228. Kırık çini parçasında şeffaf türkuaz sırlı kuş tasvirleri. Sıraltı. Akşehir Müzesi………..……….138 Resim 229. Haç kolları arasındaki küçük kare çinide kuş tasviri. Sıraltı. Antalya Müzesi………..……….139 Resim 230. Kırık yıldız çini parçasında kuş tasviri. Sıraltı. Alanya Müzesi……...….139 Resim 231. Kırık yıldız çini parçasında kuş tasviri. Sıraltı. Akşehir Müzesi…….…..140 Resim 232. Kırık yıldız çini parçasında kuş tasviri. Sıraltı. Kubad Abad Saray Hamamı………..……….……..140 Resim 233. Sekiz köşeli yıldız çinide aslan figürü. Sıraltı. Kubad Abad Büyük Saray.

Konya Karatay Müzesi……….….143 Resim 234. Sekiz köşeli yıldız çinide ayı figürü. Sıraltı. Kubad Abad Büyük Saray.

Konya Karatay Müzesi……….….143 Resim 235. Sekiz köşeli yıldız çinide yırtıcı hayvan figürü. Sıraltı. Kubad Abad Büyü Saray. Konya Karatay Müzesi……….………..145 Resim 236. Sekiz köşeli yıldız çinide yırtıcı hayvan figürü. Sıraltı. Kubad Abad Büyü Saray. Konya Karatay Müzesi……….………..145 Resim 237. Sekiz köşeli yıldız çinide yırtıcı hayvan figürü. Sıraltı. Kubad Abad Büyü Saray. Konya Karatay Müzesi………...………....145 Resim 238. Sekiz köşeli kırık yıldız çinide yırtıcı hayvan figürü. Sıraltı. Kubad Abad Büyü Saray. Konya Karatay Müzesi………...………..145 Resim 239. Sekiz köşeli kırık yıldız çinide yırtıcı hayvan figürü. Sıraltı. Kubad Abad Büyü Saray. Konya Karatay Müzesi……….145 Resim 240. Altı köşeli yıldız çinide hayvan tasviri. Sıraltı. Akşehir Sarayı (Sarayaltı) Çinileri. Akşehir Müzesi………...……….…146 Resim 241. Sekiz köşeli kırık yıldız çinide kurt tasviri. Sıraltı. Kubad Abad Küçük Saray. Konya Karatay Müzesi……….…….146 Resim 242. Sekiz köşeli kırık yıldız çinide kurt tasviri. Sıraltı. Kubad Abad Küçük Saray. Konya Karatay Müzesi……….………….……147

(28)

Resim 243. Sekiz köşeli yıldız çinide kurt tasviri. Sıraltı. Kubad Abad Küçük Saray.

Konya Karatay Müzesi………...………….……..147 Resim 244. Sekiz köşeli yıldız çinide köpek figürü. Sıraltı. Kubad Abad Sarayı. Konya Karatay Müzesi………..151 Resim 245. Sekiz köşeli yıldız çinide köpek figürü. Sıraltı. Kubad Abad Sarayı. Konya Karatay Müzesi……….……….…151 Resim 246. Sekiz köşeli yıldız çinide köpek figürü. Sıraltı. Kubad Abad Sarayı. Konya Karatay Müzesi……….….151 Resim 247. Sekiz köşeli yıldız çinide köpek figürü. Sıraltı. Kubad Abad Sarayı. Konya Karatay Müzesi………...…..151 Resim 248. Sekiz köşeli yıldız çinide köpek figürü. Sıraltı. Kubad Abad Sarayı. Konya Karatay Müzesi……….….151 Resim 249. Sekiz köşeli yıldız çinide köpek figürü. Sıraltı. Kubad Abad Sarayı. Konya Karatay Müzesi………..151 Resim 250. Sekiz köşeli yıldız çinide köpek figürü. Sıraltı. Kubad Abad Sarayı. Konya Karatay Müzesi……….……….151 Resim 251. Sekiz köşeli yıldız çinide köpek figürü. Sıraltı. Kubad Abad Sarayı. Konya Karatay Müzesi………...………...151 Resim 252. Sekiz köşeli yıldız çinide köpek figürü. Sıraltı. Kubad Abad Sarayı. Konya Karatay Müzesi………...………...151 Resim 253. Sekiz köşeli yıldız çinide köpek figürü. Sıraltı. İstanbul Çinili Köşk Müzesi………..……….152 Resim 254. Sekiz köşeli yıldız çinide köpek figürü. Sıraltı. Kubad Abad Küçük Saray.

Konya Karatay Müzesi………...………...152 Resim 255. Sekiz köşeli yıldız çinide köpek figürü. Sıraltı. Kubad Abad Büyük Saray.

Konya Karatay Müzesi………..152 Resim 256. Sekiz köşeli kırık yıldız çinide köpek figürü. Sıraltı. Kubad Abad Sarayı.

Konya Karatay Müzesi……….……….…152 Resim 257. Sekiz köşeli yıldız çinide köpek figürü. Sıraltı. Kubad Abad Sarayı. Konya Karatay Müzesi………...………...152 Resim 258. Sekiz köşeli yıldız çinide köpek figürü. Sıraltı. Kayseri Huand Hatun Hamamı. Kayseri Müzesi………..………153

(29)

xxix

Resim 259. Sekiz köşeli yıldız çinide köpek figürü. Sıraltı. Kayseri Huand Hatun Hamamı. Kayseri Müzesi………..153 Resim 260. Kırık çini parçasında köpek tasviri. Sıraltı. Antalya Müzesi…………...153 Resim 261. Kırık çini parçasında köpek ve bacakları arasında balık tasviri. Sıraltı.

Kubad Abad Sarayı. İstanbul Çinili Köşk Müzesi………153 Resim 262. Sekiz köşeli yıldız çinide kedi figürü. Sıraltı. Kubad Abad Küçük Saray.

Konya Karatay Müzesi……….….154 Resim 263. Sekiz köşeli yıldız çinide at figürü. Sıraltı. Kubad Abad Büyük Saray.

Konya Karatay Müzesi……….…….…158 Resim 264. Sekiz köşeli yıldız çinide at figürü. Sıraltı. Kubad Abad Küçük Saray.

Konya Karatay Müzesi……….…….…158 Resim 265. Sekiz köşeli yıldız çinide keçi figürü. Sıraltı. Kubad Abad Küçük Saray.

Konya Karatay Müzesi……….…….…160 Resim 266. Kare çinide keçi figürü. Sıraltı. Kubad Abad Büyük Saray. Konya Karatay Müzesi……….………..…160 Resim 267. Sekiz köşeli yıldız çinide keçi figürü. Lüster Kubad Abad Büyük Saray.

Konya Karatay Müzesi………..……….….…..161 Resim 268. Sekiz köşeli yıldız çinide dağ keçisi tasviri. Sıraltı. Çini Deposu. Konya Karatay Müzesi……….…..………..…….161 Resim 269. Kırık çini parçasında dağ keçisi figürü. Lüster. Kubad Abad Küçük Saray……….……..……….….….161 Resim 270. Sekiz köşeli yıldız çinide deve figürü. Sıraltı. Kubad Abad Büyük Saray.

Konya Karatay Müzesi………...……….……..162 Resim 271. Sekiz köşeli yıldız çinide eşek figürü. Sıraltı. Kubad Abad Büyük Saray.

Konya Karatay Müzesi……….……….162 Resim 272. Kare veya dikdörtgen çini parçasında şeffaf yeşil-türkuaz sırlı otlayan deve tasviri. Alanya Müzesi………..………….…162 Resim 273. Sekiz köşeli yıldız çini parçasında geyik tasviri. Sıraltı. Antalya Müzesi……….………..164 Resim 274. Sekiz köşeli yıldız çini parçasında koşan geyik tasviri. Sıraltı. Antalya Müzesi………...…164

(30)

Resim 275. Kırık çini parçasında geyik tasviri. Sıraltı. Kubad Abad Saray Hamamı………...……..165 Resim 276. Kırık çini parçasında geyik tasviri. Sıraltı. Kubad Abad Küçük Saray………....…..165 Resim 277. Sekiz köşeli yıldız çinide tavşan figürü. Lüster. Kubad Abad Büyük Saray.

Konya Karatay Müzesi………..166 Resim 278. Sekiz köşeli yıldız çinide tavşan figürü. Lüster. Kubad Abad Büyük Saray.

Konya Karatay Müzesi………..…166 Resim 279. Sekiz köşeli yarım yıldız çinide tavşan figürü. Sıraltı. Kubad Abad Küçük Saray. Konya Karatay Müzesi………...166 Resim 280. Sekiz köşeli yıldız çinide biri uyuyan, diğeri koşan tavşan ile uçan bir kuş tasviri. Çini Deposu. Konya Karatay Müzesi……….…...166 Resim 281. Altı köşeli yıldız çini parçasında tavşan(?) tasviri. Sıraltı. Antalya Müzesi………...………167 Resim 282. Sekiz köşeli yıldız çini parçasında şeffaf yeşil-türkuaz sırlı tavşan tasviri.

Sıraltı. Alanya Müzesi……….……..167 Resim 283. Sekiz köşeli yıldız çinide iki yanında balık bulunan siren figürü. Sıraltı.

Kubad Abad Büyük Saray. Konya Karatay Müzesi……….….170 Resim 284. Sekiz köşeli yıldız çinide bağdaş kurarak oturan ve ellerinde balık tutan insan figürü. Sıraltı. Kubad Abad Büyük Saray. Konya Karatay Müzesi………...…..170 Resim 285. Kırık çini parçasında balık figürü. Sıraltı. Kubad Abad Büyük Saray. Konya Karatay Müzesi……….……….…171 Resim 286. Kırık çini parçasında balık figürü. Sıraltı. Kubad Abad Büyük Saray. Konya Karatay Müzesi………...………...171 Resim 287. Kırık çini parçasında elinde balık tutan insan figürü. Sıraltı. Alanya Müzesi……….….….171 Resim 288. Kırık yıldız çini parçasında balık figürü. Sıraltı. Kubad Abad Küçük Saray.

Konya Karatay Müzesi………...………...172 Resim 289. Haç kollarında balık figürleri. Sıraltı. Kubad Abad Küçük Saray. Konya Karatay Müzesi……….……….…172 Resim 290. Kırık çini parçasında balık figürü. Sıraltı. Antalya Müzesi………...172 Resim 291. Kırık çini parçasında balık figürü. Sıraltı. Antalya Müzesi………...172

(31)

xxxi

Resim 292. Kırık çini parçasında balık figürü. Lüster. Alanya İç Kale Sarayı…...172 Resim 293. Haç formlu çinide şeffaf türkuaz sırlı balık figürü. Çini Deposu. Konya Karatay Müzesi………..173 Resim 294. Haç formlu çinide şeffaf türkuaz sırlı balık figürü. Çini Deposu. Konya Karatay Müzesi……….……….173 Resim 295. Sekiz köşeli yıldız çinide balık figürü. Sıraltı. Çini Deposu. Konya Karatay Müzesi………...………....174 Resim 296. Sekiz köşeli yıldız çinide balık figürü. Sıraltı. Çini Deposu. Konya Karatay Müzesi………...………....174 Resim 297. Sekiz köşeli yıldız çinide siren figürü. Sıraltı. Kubad Abad Büyük Saray.

Konya Karatay Müzesi……….….175 Resim 298. Sekiz köşeli yıldız çinide siren figürü. Sıraltı. Kubad Abad Büyük Saray.

Konya Karatay Müzesi……….….175 Resim 299. Sekiz köşeli yıldız çinide siren figürü. Sıraltı. Kubad Abad Büyük Saray.

Konya Karatay Müzesi……….…….……175 Resim 300. Sekiz köşeli yıldız çinide siren figürü. Sıraltı. Kubad Abad Büyük Saray.

Konya Karatay Müzesi……….…...176 Resim 301. Sekiz köşeli yıldız çinide siren figürü. Sıraltı. Kubad Abad Büyük Saray.

Konya Karatay Müzesi………..……176 Resim 302. Sekiz köşeli yıldız çinide siren figürü. Sıraltı. Kubad Abad Büyük Saray.

Konya Karatay Müzesi………..…178 Resim 303. Sekiz köşeli yıldız çinide siren figürü. Sıraltı. Kubad Abad Büyük Saray.

Konya Karatay Müzesi………....…..178 Resim 304. Sekiz köşeli yıldız çinilerde siren figürü. Sıraltı. Kubad Abad Büyük Saray.

Konya Karatay Müzesi………..………179 Resim 305. Sekiz köşeli yıldız çinilerde siren figürü. Sıraltı. Kubad Abad Küçük Saray.

Konya Karatay Müzesi……….……….179 Resim 306. Sekiz köşeli yıldız çinide sfenks figürü. Sıraltı. Kubad Abad Büyük Saray.

Konya Karatay Müzesi………..………180 Resim 307. Sekiz köşeli yıldız çinide sfenks figürü. Sıraltı. Kubad Abad Büyük Saray.

Konya Karatay Müzesi………..………180

(32)

Resim 308. Sekiz köşeli yıldız çinide sfenks figürü. Lüster. Kubad Abad Büyük Saray.

Konya Karatay Müzesi……….……….180 Resim 309. Sekiz köşeli yıldız çinide sfenks figürü. Lüster. Kubad Abad Büyük Saray.

Konya Karatay Müzesi………..…180 Resim 310. Kırık çinide parçasında sfenks figürü. Sıraltı. Kubad Abad Sarayı. İstanbul Çinili Köşk………181 Resim 311. Kırık çinide parçasında sfenks figürü. Sıraltı. Antalya Müzesi……....….181 Resim 312. Sekiz köşeli yıldız çinide sfenks figürü. Sıraltı. Çini Deposu. Konya Karatay Müzesi……….….182 Resim 313. Sekiz köşeli yıldız çinide kanadı ucunda yırtıcı kuşun başı bulunan sfenks figürü. Sıraltı. Çini Deposu. Konya Karatay Müzesi………...………...182 Resim 314. Sekiz köşeli yıldız çinide kuyruğu ejder başıyla son bulan sfenks figürü.

Sıraltı. Kubad Abad Küçük Saray. Konya Karatay Müzesi……….……….185 Resim 315. Sekiz köşeli yıldız çinide ejder figürü. Sıraltı. Kubad Abad Büyük Saray.

Konya Karatay Müzesi………...185 Resim 316. Kırık çini parçasında ejder figürü. Sıraltı. Kubad Abad Küçük Saray. Konya Karatay Müzesi………...186 Resim 317. Kırık çini parçasında ejder figürü. Sıraltı. Kubad Abad Kız Kalesi….….186 Resim 318. Sekiz köşeli yıldız çinide grifon tasviri. Sıraltı. Kubad Abad Küçük Saray.

Konya Karatay Müzesi……….……….187 Resim 319. Sekiz köşeli yıldız çinide grifon tasviri. Sıraltı. Çini Deposu. Konya Karatay Müzesi……….…….187 Resim 320. Kırık çini parçasında devekuşu figürü. Sıraltı. Kubad Abad Küçük Saray.

Konya Karatay Müzesi………....…..189 Resim 321. Erzurum Çifte Minareli Medrese portalinde bitkisel taş süsleme. 13.

yüzyıl………...………..190 Resim 322. Beyşehir Eşrefoğu Cami portalinde bitkisel taş süsleme. 13. Yüzyıl……190 Resim 323. Erzurum Çifte Minareli Medrese portalinde hayat ağacı, çift başlı kartal ve çift ejder kabartması. 13. yüzyıl sonu………194 Resim 324. Divriği Ulu Cami kuzey portalinde bitkisel taş süsleme. 1228………….194 Resim 325. Sultan Ahmet Türbesi, Çini pano detay, 17. yüzyıl. İznik……….…196

(33)

xxxiii

Resim 326. Sekiz köşeli yıldız çinide kıvrık dal içinde soyut yapraklar. Sıraltı. Çini Deposu……….…..198 Resim 327. Sekiz köşeli yıldız çinide kıvrık dal içinde soyut yapraklar. Sıraltı. Çini Deposu………..…….…198 Resim 328. Sekiz köşeli yıldız çinide kıvrık dal içinde soyut yapraklar. Sıraltı. Çini Deposu………...……198 Resim 329. Sekiz köşeli yıldız çinide kıvrık dal içinde soyut yapraklar. Sıraltı. Çini Deposu……….……..198 Resim 330. Sekiz köşeli yıldız çinide kıvrık dal içinde soyut yapraklar ve çiçekler.

Sıraltı. Çini Deposu………..….199 Resim 331. Sekiz köşeli yıldız çinide kıvrık dal içinde soyut yapraklar ve çiçekler.

Sıraltı. Çini Deposu……….…..199 Resim 332. Sekiz köşeli yıldız çinide kıvrık dal içinde soyut yapraklar ve çiçekler.

Sıraltı. Çini Deposu……….…..199 Resim 333. Sekiz köşeli yıldız çinide kıvrık dal içinde soyut yapraklar ve çiçekler.

Sıraltı. Çini Deposu……….…..199 Resim 334. Sekiz köşeli yıldız çinide kıvrık dal içinde soyut yapraklar ve çiçekler.

Sıraltı. Çini Deposu………..….199 Resim 335. Sekiz köşeli yıldız çinide kıvrık dal içinde soyut yapraklar ve çiçekler.

Sıraltı. Çini Deposu………...199 Resim 336. Soyut yaprak desenli sekiz köşeli yıldız çini. Sıraltı. Çini Deposu……...200 Resim 337. Soyut yaprak desenli türkuaz sırlı seramik kap parçası. Sıraltı. Çini Deposu………...…200 Resim 338. Bitkisel desenli sekiz köşeli yıldız çini parçaları. Sıraltı. Kubad Abad Küçük Saray………..200 Resim 339. Sekiz köşeli yıldız çinide şeffaf yeşil-türkuaz sırlı bitkisel desenli çini.

Alanya Müzesi……….…..201 Resim 340. Kırık çini parçasında bitkisel desen motifi. Lüster. Kubad Abad Şantiye alanı………...201 Resim 341. Konya Sahip Ata Mescidi bitkisel desen. (G. Öney’den)………...202 Resim 342. Sekiz köşeli yıldız çinide rumi motifi. Sıraltı. Çini Deposu. Konya Karatay Müzesi……….………..…203

(34)

Resim 343. Sekiz köşeli yıldız çinide rumi motifi. Sıraltı. Çini Deposu. Konya Karatay Müzesi………...203 Resim 344. Sekiz köşeli yıldız çinide rumi motifi. Sıraltı. Çini Deposu. Konya Karatay Müzesi………...…203 Resim 345. Sekiz köşeli yıldız çinide rumi motifi. Sıraltı. Çini Deposu. Konya Karatay Müzesi………...203 Resim 346. Sekiz köşeli yıldız çinide rumi motifi. Sıraltı. Çini Deposu. Konya Karatay Müzesi………...………....204 Resim 347. Sekiz köşeli yıldız çinide rumi motifi. Sıraltı. Çini Deposu. Konya Karatay Müzesi……….………..204 Resim 348. Sekiz köşeli yıldız çinide kıvrık dallar içinde rumi motifi. Sıraltı. Çini Deposu. Konya Karatay Müzesi……….…...…204 Resim 349. Sekiz köşeli yıldız çinide kıvrık dallar içinde rumi motifi. Sıraltı. Çini Deposu. Konya Karatay Müzesi……….…...…204 Resim 350. Sekiz köşeli yıldız çinide yalın rumi motifi. Sıraltı. Çini Deposu. Konya Karatay Müzesi………..…205 Resim 351. Sekiz köşeli yıldız çinide yalın rumi ve sarılma ruminin bir arada görüldüğü motifi. Sıraltı. Çini Deposu. Konya Karatay Müzesi………....205 Resim 352. Sekiz köşeli yıldız çinide yalın rumi ve sarılma ruminin bir arada görüldüğü motifi. Sıraltı. Çini Deposu. Konya Karatay Müzesi………..………..205 Resim 353. Sekiz köşeli yıldız çinide yalın rumi motifi. Sıraltı. Çini Deposu. Konya Karatay Müzesi………..……206 Resim 354. Sekiz köşeli yıldız çinide yalın rumi motifi. Sıraltı. Çini Deposu. Konya Karatay Müzesi………..…206 Resim 355. Sekiz köşeli yıldız çinide rumi motifi. Sıraltı. Çini Deposu. Konya Karatay Müzesi………...…206 Resim 356. Sekiz köşeli yıldız çinide rumi motifi. Sıraltı. Çini Deposu. Konya Karatay Müzesi………...………....206 Resim 357. Sekiz köşeli yıldız çinide ilginç bitkisel motif. Sıraltı. Çini Deposu. Konya Karatay Müzesi………...207 Resim 358. Sekiz köşeli yıldız çinide ilginç bitkisel motif. Sıraltı. Çini Deposu. Konya Karatay Müzesi………..207

(35)

xxxv

Resim 359. Sekiz köşeli yıldız çinide rumilerle bezenmiş ilginç bitkisel motif. Sıraltı.

Çini Deposu. Konya Karatay Müzesi………...……….208 Resim 360. Sekiz köşeli yıldız çinide rumilerle bezenmiş ilginç bitkisel motif. Sıraltı.

Çini Deposu. Konya Karatay Müzesi………...……….208 Resim 361. Şeffaf türkuaz sırlı kırık yıldız çinide rumi motifi. Sıraltı……….209 Resim 362. Altı köşeli yıldız çinide rumi motifi. Sıraltı. Akşehir Müzesi…………...209 Resim 363. Kırık çini parçalarında sır içi boyama (mavi) ve lüster teknikli rumi motifi.

Kubad Abad Küçük Saray……….210 Resim 364. Kırık çini parçalarında beyaz zeminde kırmızı lüsterle rumi motifli bitkisel desen. Kubad Abad Küçük Saray………..210 Resim 365. Sekiz köşeli yıldız çinide rumi motifi. Sıraltı. Kubad Abad Küçük Saray.

Konya Karatay Müzesi……….…….210 Resim 366. Sekiz köşeli yıldız çinide rumi motifi. Sıraltı. Kubad Abad Küçük Saray.

Konya Karatay Müzesi………..210 Resim 367. Sekiz köşeli yıldız çinide şeffaf türkuaz sırlı kıvrık dallarla rumi motifi.

Alanya Müzesi………...211 Resim 368. Sekiz köşeli yıldız çinide geometrik desen ile kaynaştırılmış bitkisel motif.

Sıraltı. Çini Deposu. Konya Karatay Müzesi………....212 Resim 369. Sekiz köşeli yıldız çinide geometrik desen ile kaynaştırılmış bitkisel motif.

Sıraltı. Çini Deposu. Konya Karatay Müzesi………...….212 Resim 370. Sekiz köşeli yıldız çinide geometrik desen ile kaynaştırılmış rumi motifi.

Sıraltı. Çini Deposu. Konya Karatay Müzesi………...….212 Resim 371. Sekiz köşeli yıldız çinide geometrik desen ile kaynaştırılmış rumi motifi.

Sıraltı. Çini Deposu. Konya Karatay Müzesi………212 Resim 372. Sekiz köşeli yıldız çinide geometrik desen ile kaynaştırılmış rumi motifi.

Sıraltı. Çini Deposu. Konya Karatay Müzesi………212 Resim 373. Haç kollarında lacivert sır üzerine yeşil ve sarı renkli lüster tekniğinde rumi motifli çini. Kubad Abad Küçük Saray………..………...213 Resim 374. Haç kollarında lüster ile sır içi (mavi) boyama tekniğinde rumi motifli çini.

Kubad Abad Küçük Saray……….213 Resim 375. Haç kollarında rumi motifli çini. Sıraltı. Alanya İç Kale Sarayı………...213 Resim 376. Haç kollunda rumi motifli çini parçası. Sıraltı. Selçuklu Şantiyesi……...213

(36)

Resim 377. Şeffaf türkuaz sırlı kırık haç formda soyut bitkiler arasında rumi motifi.

Kubad Abad Küçük Saray. Konya Karatay Müzesi……….….214 Resim 378. Şeffaf türkuaz sırlı kırık haç formda soyut bitkiler arasında rumi motifi.

Kubad Abad Küçük Saray. Konya Karatay Müzesi………..214 Resim 379. Şeffaf türkuaz sırlı haç formlu kırık çini parçasında rumi motifi. Kubad Abad Küçük Saray. Konya Karatay Müzesi………..214 Resim 380. Şeffaf türkuaz sırlı haç formlu kırık çini parçasında rumi motifi. Kubad Abad Küçük Saray. Konya Karatay Müzesi………...………...214 Resim 381. Şeffaf türkuaz sırlı haç formlu kırık çini parçasında rumi motifi. Kubad Abad Küçük Saray. Konya Karatay Müzesi……….….214 Resim 382. Haç formda S şeklini andıran soyut yapraklar. Sıraltı. Çini Deposu. Konya Karatay Müzesi……….……….…215 Resim 383. Haç formda S şeklini andıran soyut yapraklar. Sıraltı. Çini Deposu. Konya Karatay Müzesi………...………...216 Resim 384. Haç formda çok kollu yıldız şekline dönüşen bitkisel motifler. Sıraltı. Çini Deposu. Konya Karatay Müzesi………...……….216 Resim 385. Haç formlarda küçük yapraklar oluşturan bitkisel motifler. Çini Deposu.

Konya Karatay Müzesi……….……….…216 Resim 386. Haç formlarda arasuyu-tek şerit biçimli soyut yapraklar. Sıraltı. Çini Deposu. Konya Karatay Müzesi……….……….…..217 Resim 387. Haç formlarda birbiri içinden geçerek düğüm oluşturan soyut yapraklar.

Sıraltı. Çini Deposu. Konya Karatay Müzesi………..……….…….217 Resim 388. Haçın dört kolunda düğüm motifi. Sıraltı. Çini Deposu. Konya Karatay Müzesi……….………..217 Resim 389. Haçın dört kolunda çarkı felek rumi motifi. Sıraltı. Çini Deposu. Konya Karatay Müzesi………...………...217 Resim 390. Haç kollarından çıkan rumi tepelik motifleri. Sıraltı. Çini Deposu. Konya Karatay Müzesi……….……….…218 Resim 391. Haç kollarından çıkan rumi tepelik motifleri. Sıraltı. Çini Deposu. Konya Karatay Müzesi……….……….…218 Resim 392. Haç kollarından çıkan rumi tepelik motifleri. Sıraltı. Çini Deposu. Konya Karatay Müzesi……….….219

Şekil

Updating...

Benzer konular :