• Sonuç bulunamadı

M Ü N C H E N ' DE (Almanya) BİR YURD BİNASI

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "M Ü N C H E N ' DE (Almanya) BİR YURD BİNASI"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

M Ü N C H E N ' D E (Almanya)

BİR YURD BİNASI

Mimarları: Harald ve Otto Roth

«Bouw» 8 Ekim 1960 sayısından Münihde yapılan bu yurd binası ortada bir lıol etrafında balkon şeklinde

bir koridor bulunan tek kişilik yatak odalarından teşekkül etmektedir. Köşe-lere gelen odalar iki kişiliktir. Kat

mer-diveni çatıdan ışıklandırılan hol içinde-dir. Her odada birer gardrop ve lavabo vardır. Her katta bir ofis, duş vardır.

*.•>« zro - j— f

. -f

t

.».—f

-4-1

#

n

1 Oİ..VsC^>

Referanslar

Benzer Belgeler

Bu kısa yazıda, Toplu Konut Yasasının bir önceki yasa tasarısı ile karşılaştırması ko­.. nut sektöründeki genel gelişmeler ışığında yapılacak ve

001 Oturum Başkanı, 1.Ulusal Eğ. İstitut, 1991, Salzburg - AVUSTURYA 006 Oturum Başkanı, ’Zeitgenossische Türkische. Uluslar arası İlhan Koman Sem., Edirne - TÜRKİYE 011

devam etmiş bulunmaktadır. Bu mabedlerin inşa tarzları Mısırlılarmkine benzemediğine göre bu muazzam taş kütlelerini zamanının insanları nasıl bir usul ile nakil

MATRA programlar kapsam ndaki “ KUR’un Kurumsal Yap n Güçlendirilmesi, Özürlüler için Geli mi Bir stihdam Stratejisi ve Mesleki Rehabilitasyon Projesi” nin faaliyet

ı Candan dileriz ki: san'at tekniği, san'at ta- rihi bilgilerile dolgun san'atkâr meslektaşlar sa- de bir zevk meselesi olarak değil, fakat millî bir vazife bilerek millî

Fos strasse caddesindeki cephenin uzunluğu (345) met- ledir. Binanın bu kısmında iç avlu vardır, ki buna, Vii- helmsitraşedeki şimdiki devlet reisi binasından açılan bir yol

aksam ve girdiler bu tekellerden elde edilmektedir. Yatınm malları sanayiinin % 38,4 gibi büyük bir kesimini teşkil eden taşıt sanayiinin nasıl dışa ba- ğımb olduğunu da

Yabancı sermayeye ilâç aktif maddeleri yapmaları hususundaki telkinler üzerine karşı tedbir o'arak yabancı fabrikalar (dışarıda ya- pıp memleketimize satmak istedikleri)