• Sonuç bulunamadı

Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı okul yöneticilerinin atanmalarına ve yer değiştirmelerine ilişkin yönerge

BULGULAR VE YORUM

4.3. Türkiye’de Eğitim Yöneticilerinin Seçilme, Atanma ve Yükseltilme Sürecine İlişkin Bulgular ve Yorum Sürecine İlişkin Bulgular ve Yorum

4.3.4. Yazılı Hukuk Metinlerinde Eğitim Yöneticilerinin Seçilme, Atanma ve Yükseltilmes

4.3.4.5. Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı okul yöneticilerinin atanmalarına ve yer değiştirmelerine ilişkin yönerge

6 Mayıs 1985 tarihli 2187 sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlanan Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına Bağlı Okul Yöneticilerinin Atanmalarına ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönergenin amacı, Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki okulların yöneticiliklerine, mesleki bilgi ve beceriye sahip, tecrübeli ve kurumunu yeterlikle yönetecek nitelikte kişilerin atanmalarını ve bunların yer değiştirmelerini objektif esaslara bağlamak, olarak belirlenmiştir (madde 1). Yönergede Bakanlık, Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığını; Yönetici, Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki okullarda görevli müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarını ifade etmektedir (madde 3).

Yönerge kapsamına giren okul müdürlüklerine (ilkokullar, ilköğretim okulları, ilköğretim yatılı bölge okulları, ortaokullar, liseler, mesleki ve teknik öğretim okulları ve özel eğitim okulları müdürlükleri) halen Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilatında çalışmakta olanlardan atama yapılması esastır. Ancak gerekli görülen hallerde, belirtilen esaslar dahilinde A tipi okullara Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilatı dışından da atama yapılabilir.

A. Teşkilat içinden okul müdürlüklerine atanacaklarda;

1. Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfından olmaları veya bu sınıfta görev alacaklarda aranan nitelikleri taşımaları,

2. Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında adaylıklarının kaldırılmış olması, 3. Sicil veya teftiş raporları sonucuna göre, hizmet süresindeki son üç yıllık

genel başarı derecesinin (iyi) olması,

4. Memuriyetine engel olacak derecede olmasa dahi (taksirli suçlar hariç) hapis cezasına mahkum edilmemiş olması ve son beş yıllık hizmet süresi içinde “aylıktan kesme” cezasından daha ağır bir disiplin cezası almamış olması

gibi hususlar genel nitelik olarak aranır.

B. Teşkilat dışından okul müdürlüklerine atanacaklarda;

1. Eğitim öğretim hizmetleri sınıfında adaylıklarının kaldırılmış olması, 2. 657 sayılı Kanun’un Değişik 48. Maddesindeki genel ve özel şartları

taşıması

gibi hususlar genel nitelik olarak aranmaktadır (madde 4).

Okul müdürlüklerine atanacaklarda aranacak özel nitelikler ise şu şekilde belirtilmiştir.

Okul tiplerine göre;

A. A tipi okul müdürlüklerine atanacaklarda;

1. Hizmet süresinin en az 10 yıl olması ve bunun 5 yılının Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilatı ile diğer kurum ve kuruluşlarda yöneticilikte geçmiş olması,

2. 35 ve daha yukarı yaşta olması

B. B tipi okul müdürlüklerine atanacaklarda;

1. Hizmet süresinin en az 8 yıl olması ve bunun 3 yılının Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilatında yöneticilikte geçmiş olması,

2. 30 ve daha yukarı yaşta olması

C. C tipi okul müdürlüklerine atanacaklarda;

1. Hizmet süresinin en az 5 yıl olması ve bunun 1 yılının Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilatında yöneticilikte geçmiş olması, (Bu nitelikte aday bulunamaması halinde stajyerliğinin kalkmış olması yeterlidir),

2. 25 ve daha yukarı yaşta olması

Yönergede belirtilen okul müdürlüklerine atanacak adayların, yapılacak değerlendirmenin yanı sıra;

1. Atamaya yetkili amirlerince veya Valilik ve Kaymakamlarca takdirname veya teşekkürle taltif edilmiş olması,

2. Yüksek lisans veya doktora yapmış olması,

3. Mezun olduğu okulun ve branşının atanacağı okulun hizmet özelliğine uygun olması,

4. Yöneticilik alanında öğrenim görmüş veya bu konuda en az 4 ay süreli hizmet içi eğitim kursunu bitirmiş olması,

5. Eğitim, yönetim, işletmecilik veya mesleği ile ilgili alanlarda yayımlanmış eserinin bulunması,

6. Yabancı dille eğitim yapılan okullar için yabancı dil bilmesi, 7. İlköğretim okulları için, ilkokul öğretmenliği yapmış olması, 8. Yatılı ve pansiyonlu okullar için, evli olması,

9. Özel eğitim okulları için, bu alanda öğrenim, kurs, seminer, vb. görmüş veya ilgili okulda en az 1 yıl öğretmen olarak çalışmış olması,

gibi hususlar tercih sebebi olarak dikkate alınır (madde 6).

Yönergede okul müdür başyardımcılığına atanacaklarda ise, genel niteliklerin yanında, en az 2 yıl müdür yardımcılığı yapmış olması ve okul müdürlüklerine atanacaklarda aranan tercih sebeplerine yakın nitelikler taşıması dikkate alınır (madde 7). Müdür yardımcılıklarına atanacaklarda da yine genel niteliklerin yanında en az 3 yıl başarılı öğretmenlik yapmış olması şartı aranır (madde 8).

Yöneticilikleri açık olan okullar için duyuru yapılması esastır. Bunlardan;

A. Ataması Bakanlıkça yapılacakların duyurusu, Bakanlıkça Tebliğler Dergisinde,

B. Ataması Valiliklerce yapılacakların duyurusu, illerce bir genelge ile tüm okullara,

olan okul yöneticiliklerinin yeri, okul tipi ve türü ile en son başvuru günü belirtilir (madde 9). Adaylar, açık okul yöneticilikleri için, yönergenin sonunda yer alan form dilekçeler ile bulundukları okul veya kurum müdürlüğüne süresi içinde başvuruda bulunurlar. Teşkilat dışından başvuruda bulunacak olanlar doğrudan Bakanlığa müracaatta bulunurlar. Form dilekçelere, değerlendirmede göz önüne alınacak belgeler eklenir. Her başvuru yalnız o dönem için geçerli olup, bir dönem için en fazla 3 okul tercih edilir (madde 10).

Adaylarca doldurulan form dilekçelere, Yönetici Değerlendirme Formu birinci sicil amiri tarafından doldurularak eklenir ve bu formlar ilgili okul veya kurum müdürlüğünce İl Değerlendirme ve Mülakat Komisyonuna gönderilir (madde 11).

Yönerge kapsamına giren okullara yapılacak yönetici atamalarında değerlendirmeleri yapmak üzere merkezde ve illerde Değerlendirme ve Mülakat Komisyonları kurulur (madde 13):

a. İl Değerlendirme ve Mülakat Komisyonu, Vali veya görevlendireceği bir Vali Yardımcısının başkanlığında, İl Milli Eğitim Gençlik ve Spor Müdürü, Milli Eğitim Gençlik ve Spor Müdür Yardımcılarından biri, İlköğretim Müfettişleri Kurulu Başkanı, eğitim-öğretim hizmetlerinin yoğunluğu dikkate alınarak tespit edilecek bir İlçe Milli Eğitim Gençlik ve Spor Müdürü ve merkez ilçedeki İlk ve Orta dereceli okulların en kıdemli birer müdüründen oluşur.

b. Bakanlık Değerlendirme Komisyonu, Müsteşar Yardımcılarının birinin başkanlığında, Personel Genel Müdürü, Personel Genel Müdür Yardımcılarından biri, ilgili öğretim dairesinin Genel Müdür Yardımcısı veya Daire Başkanı, Hukuk Müşaviri ve Personel Genel Müdürlüğünün ilgili Şube Müdüründen oluşur.

İl Değerlendirme ve Mülakat Komisyonları, bu yönerge kapsamına giren okul yöneticiliklerine yapılacak atamalara esas olmak üzere; genel ve özel şartları taşıyanların durumlarını inceleyerek;

de dikkate alarak, İl Değerlendirme Formundaki ölçütlere uygun olarak en yüksek puan alanlar arasından yapar ve sonuçları İl Milli Eğitim Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bildirir, Ayrıca A tipi okullara atanmak üzere mülakata alınacak yeter sayıda adayı belirleyerek bunların mülakatını yapar.

b. Ataması Bakanlıkça yapılacak olanların değerlendirmesi, İl Değerlendirme Formundaki ölçütlere uygun olarak yapar, değerlendirme ve başvuru formları ile birlikte diğer belgeleri Personel Genel Müdürlüğüne gönderir.

Bakanlık Değerlendirme Komisyonu, İl Değerlendirme ve Mülakat Komisyonlarınca bildirilen adaylardan en yüksek puan alanlar arasından, tercih sebeplerini de göz önünde bulundurarak seçim yapar; doğrudan C ve B tipi okullara atanacak okul müdürleri ile A tipi okullara atanmak üzere mülakata alınacak yeter sayıda adayı tespit eder (madde 15).

Bu komisyonlar gerekli görülen hallerin dışında il düzeyinde Haziran ve Ocak aylarında, Bakanlık düzeyinde ise Temmuz ve Şubat aylarında komisyon başkanının çağrısı üzerine toplanır (madde 16).

A tipi okul müdürlüklerine atanacak adaylardan;

a. Ataması Valiliklerce yapılanlar İl Değerlendirme ve Mülakat Komisyonunun değerlendirme sonuçlarına göre,

b. Ataması Bakanlıkça yapılanlar, Bakanlık Değerlendirme Komisyonunun değerlendirme sonucuna göre merkezde,

ayrıca mülakata alınırlar. Mülakata alınacak adaylara gerekli duyuru, İllerde İl Milli Eğitim Gençlik ve Spor Müdürlüklerince, merkezde Personel Genel Müdürlüğü tarafından yapılır. Adaylar mülakat süresince kurumlarınca görevli sayılır, bu süre içinde kendilerine yolluk ve yevmiye ödenir. Mülakat Komisyonunca yapılacak değerlendirmede, mülakat formunda belirlenen esaslar doğrultusunda adayın yeterlik durumu tespit edilir (madde 17).

Müsteşar Yardımcısının başkanlığında Personel Genel Müdürü, ilgili öğretim dairesinin Genel Müdürü veya Daire Başkanı, bir Personel Genel Müdür Yardımcısı ve Şube Müdüründen meydana gelir (madde 18).

Yönerge kapsamına giren ilk ve orta dereceli okullar; okul tiplerini tespit formundaki bilgiler dikkate alınarak;

A Tipi Okullar,

B Tipi Okullar,

C Tipi Okullar,

olmak üzere İl Milli Eğitim Gençlik ve Spor Müdürlüklerinde; İl Milli Eğitim Gençlik ve Spor Müdürü veya Müdür Yardımcısının başkanlığında; İlköğretim Müfettişleri Kurulu Başkanı ve İlçe Milli Eğitim Gençlik ve Spor Müdüründen oluşan bir komisyonca tespit edilir. A, B ve C tipi olarak tespit edilen orta dereceli okulların listesi Bakanlık Personel Genel Müdürlüğüne gönderilir (madde 19).

Aşağıda belirtilen okullar; Okul Tiplerini Tespit Formundaki özelliklere bakılmaksızın A tipi okul niteliğindedir (madde 21).

a. Anadolu Liseleri,

b. Anadolu Teknik ve Meslek Liseleri, c. Fen Liseleri,

d. Pansiyonlu ve Yatılı Liseler, e. Yatılı İlköğretim Bölge Okulları, f. Öğretmen Liseleri,

g. Teknik Liseler,

h. Endüstri Meslek Liseleri,

i. Meslek Liseleri (özel isim alanlar), j. Kız Meslek Liseleri,

k. Ticaret Liseleri, l. Sekreterlik Lisesi,

n. İmam-Hatip Lisesi, o. Körler Okulu, p. Sağırlar Okulu,

q. Ortopedik Özürlüler Okulu

Yerleşim özelliği bakımından kasaba, köy ve mezrada bulunan ve A tipi okul olarak tespit edilenler dışındaki okullar C tipi okul niteliğindedir (madde 22).

Yukarıda belirtilen durumlar dışında kalan her derece ve türdeki okulların; A, B veya C tipi okul olarak tespiti, Okul Tipi Tespit Formuna göre puanlanarak yapılır. Değerlendirme sonucu puanı;

a. 65’den fazla olan okullar A tipi, b. 30 – 65 arası olan okullar B tipi, c. 30’dan az olan okullar C tipi,

okul olarak tespit edilir (madde 20).

Bu yönerge kapsamına giren okul yöneticiliklerinden;

a. İlkokul müdürleri ile her derecede ve türdeki okulların müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarının ataması, İl Değerlendirme ve Mülakat Komisyonunca tespit edilen adaylar arasından İl Milli Eğitim Gençlik ve Spor Müdürünün teklifi ve Valinin onayı ile,

b. Diğer okul müdürlüklerinin atanması, Bakanlık Değerlendirme Komisyonu ve/veya Mülakat Komisyonunca tespit edilen adaylar arasında Personel Genel Müdürünün teklifi ve Makam Onayı ile yapılır (madde 23).

Birden fazla öğretmenli ilkokullardan öğrenci sayısı 200 ve daha az olanların müdürleri, sınıf öğretmenliği görevini de yürütür. Tek öğretmenli ilkokulların öğretmenlerinin müdürlük yetkileri vardır. Bu okullara ayrıca müstakil müdür ataması yapılmaz (madde 25).

Yönergede belirtilen genel ve özel şartları taşıyanlardan Bakanlıkça uygun görülenler; değerlendirme esaslarına bağlı kalınmaksızın doğrudan yönetici olarak

atanabilirler (madde 25).

C tipi okul müdürleri, bu okullarda en az 3 yıl başarılı müdürlük yaptıktan sonra istedikleri takdirde ve ihtiyaç bulunması halinde B tipi okullara atanabilirler. B tipi okul müdürleri bu okullarda en az 3 yıl başarılı müdürlük yaptıktan sonra, A tipi okullara atanmak istedikleri takdirde ve ihtiyaç bulunması halinde mülakata alınırlar. Mülakat sonunda başarılı olanlar A tipi okula atanabilirler (madde 26, 27).

Mevcut okul yöneticileri, değerlendirme formunda belirlenen nitelikler doğrultusunda, Bakanlık Değerlendirme Komisyonunca yeniden değerlendirilerek durumlarına uygun görev verilir (madde 33).

4.3.4.6. Milli Eğitim Bakanlığı taşra teşkilatı yöneticiliklerine atanma ve bunların görevden alınmaları hakkında yönerge

24.03.1986 tarih ve 2207 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yöneticiliklerine Atanma ve Bunların Görevden Alınmaları Hakkında Yönerge’nin amacı; Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren her derece ve türdeki okullarla kurumlara mesleki yönden bilgili, becerili ve görevin gerektirdiği niteliklere sahip yönetici atanması ve bunların yer değiştirmesi, gerektiğinde görevden alınmasına ilişkin esas ve usulleri belirlemektir.

Yönerge öğrencisi olmayan akşam sanat okulları hariç, her derece ve türdeki okullarla, halk eğitim merkezleri, çıraklık eğitim merkezleri, hastaneler ve sağlık eğitim merkezleri, Devlet Memurları Yabancı Diller Eğitim Merkezi, öğretmen yetiştirme (hizmet içi eğitim) merkezleri, eğitim araçları merkezleri, rehberlik ve araştırma merkezleri, gençlik merkezleri, gençlik ve izcilik kamp tesisleri ile öğretmenevleri ve lokalleri yöneticiliklerine atanma ve bunların yer değiştirmeleri ile görevden alınmalarına ilişkin esasları kapsar.

Yönerge kapsamına giren okul ve kurumların yöneticiliklerine; halen Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında çalışmakta olanlardan atama yapılması esas olup, adaylarda:

a. Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında olmak veya bu sınıfta görev alacaklarda aranan nitelikleri taşımak,

b. Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında adaylığı kalkmış olmak,

c. Memuriyetine engel olacak derecede olmasa dahi (taksirli suçlar hariç) hapis cezasına mahkum edilmemiş olmak ve son beş yıllık hizmet süresi içinde “Aylıktan Kesme” cezasından daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak,

d. Şartları özel kanunlar ile tespit edilmiş olan yöneticiliklere atanacaklar için; bu kanunlarda belirtilen şartları taşımak,

e. Hastane ve sağlık eğitim merkezleri baştabipliği için; tabip, diş tabibi, baştabip yardımcılığı için; tabip, diş tabibi, eczacı olmak,

f. Sağlık meslek lisesi müdürlüğü için; tıp doktoru veya hemşirelik yüksekokulu mezunu olmak,

g. Sağlık meslek lisesi müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı için; yükseköğrenimli öğretmen olmak,

h. Hastane ve sağlık eğitim merkezi müdürlüğü için; Sağlık İdaresi Yüksek Okulu mezunu olmak veya yönetim-işletme alanında lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmak,

i. Sicil raporlarına göre son üç yıllık hizmet süresi içinde olumsuz sicil almamış olmak,

gibi hususlar genel şartlar olarak aranır.

Yönerge kapsamına giren okul ve kurum yöneticiliklerine atanacak adaylarda dikkate alınacak tercih sebepleri şunlardır:

a. Yüksek lisans veya doktora yapmış olması,

b. Bakan, Müsteşar, Vali veya Kaymakamlarca, “takdirname, teşekkür veya aylık ödüllendirme” ile taltif edilmiş olması,

c. Mezun olduğu okulun veya branşının atanacağı okul veya kurumun özelliğine uygun olması,

d. Yöneticilik alanında öğrenim görmüş veya bu konuda hizmet içi eğitim kursunu bitirmiş olması,

yayınlanmış eserinin bulunması,

f. Yabancı dille öğretim veya yabancı dil öğretimi yapan okul ve kurumlar için; yabancı dil bilmesi,

g. İlköğretim okulları için; ilkokul öğretmenliği yapmış olması, h. Yatılı pansiyonlu okullar için; evli olması,

i. Beden eğitimi ve spor liseleri için; beden eğitimi öğretmeni olması, spor dalında milli müsabakalarda derece alması veya milletlerarası müsabakalara katılmış olması,

j. Özel eğitim okulları için; bu alanda eğitim, kurs, seminer görmüş veya bu okullarda en az bir öğretim yılı öğretmenlik yapmış olması,

k. Eğitim araçları merkezi başkanlığı için; fizik, kimya, biyoloji veya fen bilgisi öğretmeni olması,

l. Hastane baştabipliği için; uzman hekim olması,

m. Rehberlik ve araştırma merkezleri, halk eğitim merkezleri, çıraklık eğitim merkezleri, eğitim araçları merkezleri, gençlik merkezleri, gençlik ve izcilik kamp tesisleri, öğretmenevleri ve lokalleri yöneticilikleri için; alanlarında eğitim, kurs ve seminer görmüş olması veya bu alanda mesleki tecrübesi bulunması.

Bu yönerge hükümlerine göre okul müdürlüklerine atanacaklarda aranacak özel şartlar şunlardır:

a. A tipi okul müdürlüklerine atanacaklar için; en az 8 yıl hizmetinin bulunması ve bunun 4 yılının Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında yöneticilikte geçmiş olması,

b. B tipi okul müdürlüklerine atanacaklar için; en az 6 yıl hizmetinin bulunması ve bunun 3 yılının Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında yöneticilikte geçmiş olması,

c. C tipi okul müdürlüklerine atanacaklar için; en az 3 yıl hizmetinin bulunması ve bunun bir yılının Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında yöneticilikte geçmiş olması,

d. Sağlık Meslek Lisesi Müdürlüğüne atanacaklar için; en az 8 yıl hizmetinin bulunması.

Belirlenen şartları taşıyan aday bulunmaması halinde; A ve B tipi okul müdürlüklerine, bir alt tipteki okul müdürlüğü için belirlenen şartları taşıyanlar arasından, C tipi okul müdürlükleri için ise; adaylığı kaldırılmış olanlar arasından atama yapılabilir.

Bu yönerge kapsamına giren okulların müdür başyardımcılığına atanacaklarda; en az 2 yıl yöneticilik yapmış olmak, özel şartı aranır.

Bu yönerge kapsamına giren okulların müdür yardımcılıklarına atanacaklarda; en az 2 yıl hizmetinin bulunması özel şart olarak aranır.

Bu yönerge kapsamına giren okul ve kurum müdürlükleri ile başkanlıkları için, görevin boşaldığı tarihten itibaren bir ay içinde İl Milli Eğitim Gençlik ve Spor Müdürlüklerince, atamaya kaynak olan okul veya kurumlara intikal edecek şekilde duyuru yapılır. Duyuruda;

a. Müdürlük veya başkanlığı açık bulunan okul veya kurumlar ve bunların tespit edilen tipleri,

b. Müracaat süresi,

c. Gerektiğinde yöneticiliği açık bulunan okul veya kurumların tiplerine göre bu yönergede belirlenen, adaylarda aranacak genel ve özel şartları,

gibi hususlara yer verilir.

Açık bulunan müdürlük veya başkanlık görevi için; adaylar yapılacak duyuru üzerine Yönetici Görev İstek Formu dilekçeyle, görevli oldukları okul veya kurum müdürlüklerine veya başkanlıklarına, kendisi müdür veya başkan durumunda olanlar birinci sicil amirinin bulunduğu kuruma müracaatta bulunurlar. Okul ve kurum müdürleri veya başkanları birinci sicil amirlerince doldurulması gereken Yönetici Değerlendirme Formu ile birlikte adayların form dilekçelerini hiyerarşik düzene uygun olarak İl Değerlendirme ve Mülakat Komisyonuna gönderirler.

Bakanlık merkez teşkilatı daireleri, kendilerine bağlı taşra teşkilatı birimlerinden yöneticiliği açık bulunan okul veya kurumlar için; bu yönerge ile

tespit edilen genel ve özel şartları taşıyanlar arasından, tercih sebeplerini de dikkate alarak, müdürlük, başkanlık veya baştabiplik için Personel Genel Müdürlüğüne; en fazla iki aday teklifinde bulunabilirler. Personel Genel Müdürlüğü ise; bu okul ve kurumlar için bir aday gösterebilir. Bu tür tekliflerde, adayların değerlendirmeye esas bilgi ve belgeleri teklifi yapan dairelerce sağlanır.

Bu yönerge kapsamına giren okul ve kurumların açık bulunan yöneticiliklerine yapılacak atamalar için değerlendirme yapılması esastır. Bu amaçla Bakanlık merkezinde ve illerde Değerlendirme ve Mülakat Komisyonları kurulur:

a. İl Değerlendirme ve Mülakat Komisyonu; İl Milli Eğitim Gençlik ve Spor Müdürünün başkanlığında; bir Milli Eğitim Gençlik ve Spor Müdür Yardımcısı, İlköğretim Müfettişleri Kurulu Başkanı ile İl Milli Eğitim Gençlik ve Spor Müdürünce görevlendirilecek ilgili şube müdüründen,

b. Bakanlık Değerlendirme ve Mülakat Komisyonu; Müsteşar veya görevlendireceği Müsteşar yardımcısının başkanlığında, Personel Genel Müdürü, yöneticiliği açık bulunan okul veya kurumun Bakanlık merkez teşkilatında bağlı bulunduğu dairenin Genel Müdür veya Başkanı, Personel Genel Müdürlüğünden ilgili Genel Müdür Yardımcısı ve ilgili Daire Başkanından oluşur.

Bu komisyon, gerektiğinde mülakat dışında değerlendirme işlemlerini yapmak ve bu konuya ilişkin diğer işlemleri yürütmek üzere, Personel Genel Müdürlüğünden ilgili Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, ataması yapılacak okul veya kurumun bağlı bulunduğu daireden en az daire başkanı statüsündeki temsilcisi Personel Genel Müdürlüğünden ilgili daire başkanı ve bir şube müdürünün olmak üzere bir “Değerlendirme Grubu” oluşturabilir(madde 22).

İl Değerlendirme ve Mülakat Komisyonu; bu yönerge kapsamına giren okul veya kurum yöneticiliklerine atanmak için müracaatta bulunanların;

a. Durumlarının genel ve özel şartlara uygun olup olmadığını tespit eder. b. Durumları uygun görülenlerden, tercih sebeplerini de dikkate alarak,

atama yetkisi Valiliğe ait olanlar

c. Atama yetkisi Valiliğe ait olan A Tipi okul müdürlüğü için; mülakata alınmak üzere yeter sayıda adayı tespit eder ve adaylara, mülakat yer ve zamanının yazılı olarak bildirilmesini sağlar (madde 23).

Bakanlık Değerlendirme ve Mülakat Komisyonu;

a. İl Değerlendirme ve Mülakat Komisyonunca bildirilen adaylarla, Bakanlık merkez teşkilatı dairelerinin ve Personel Genel Müdürlüğünün göstereceği adaylar arasından tercih sebeplerini de dikkate alarak B ve C tipi okul ve kurum yöneticilerini tespit eder.

b. A tipi okullarla A tipi halk eğitim merkezlerine atanmak üzere çağrılan adayların mülakatını yapar ve tercih sebeplerini de dikkate alarak yapılacak değerlendirme sonucuna göre bu okul ve kurum yöneticilerini tespit eder (madde 24).

Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki okullar Okul Tiplerini Tespit Formu’ndaki bilgiler dikkate alınarak;

a. Merkez ilçelerde; İl Milli Eğitim Gençlik ve Spor Müdürü veya Görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında; İlköğretim Müfettişleri Kurulu Başkanı ve ilgili bir şube müdüründen,

b. İlçelerde; İlçe Milli Eğitim Gençlik ve Spor Müdürünün Başkanlığında; ilgili şube müdürlerinden;

oluşan komisyonlarca tespit edilir (madde 27).

Okul Tiplerini Tespit Formuna göre yapılan değerlendirme sonucu:

a. Ortaokul, ilköğretim okulu ve orta dereceli okullardan puanı;

(1) 65 ve daha fazla olanlar A tipi, (2) 30-64 arasında olanlar B tipi, (3) 29 ve daha az olanlar C tipi.

(1) 40 ve daha fazla olanlar A tipi,

Outline

Benzer Belgeler