TEVFİKBEY ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN

Tam metin

(1)

TEVFİKBEY ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

2015-2019

STRATEJİK PLAN

(2)

“Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve

daha sonrada istiklal ve istikballerini kaybederler”.

(3)

Mustafa Kemal ATATÜRK

(4)

Eğitim sisteminin çağdaş ve rasyonel örgütlenmesi için planlı çalışma ve düzenli çözümleme tekniğini eğitim sürecine katarak, öğrencilerin ve toplumun gereksinimlerini karşılamada eğitimi daha etkili hale getirecektir. Verimli bir iş ortamı için bütün eğitim çalışanlarına çağdaş personel anlayışı ile yaklaşılarak insan kaynakları yönetiminin gereklerinin ortaya konması beklenir.

Eğitim örgütlerinde önceliğin insan olması, örgencinin merkeze alınması ve onun sosyal, kültürel, psikolojik gereksinimlerinin dikkate alınması gerekmektedir. Öğretmen, öğrenci ve velilerin okulla ilgili karar alma sürecinde etkin olmaları, etkinlik hazırlama sürecinde etkili katılımda bulunmaları okulun bir yaşam alanına dönüştürülmesinde son derece önemlidir.

Stratejik planlama, örgütün farklı birimlerinde çalışan bireylerin çabalarını ortak amaçlar doğrultusunda bütünleştirir. Türk eğitim sisteminde stratejik planlamanın etkili yürütülmesi, eğitim örgütlerinin güncel gelişmeleri yakalayarak, hayata geçirmelerine ve böylelikle eğitim kalitesinin artmasına hizmet edecektir.

Burhan KADİROĞLU Okul Müdürü

(5)

ESENYURT KAYMAKAMLIĞI TEVFİKBEY ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLAN ÜST KURULU

Millî Eğitim Bakanlığının 16/09/2013 tarihli ve 2013/26 no’lu genelgesi doğrultusunda Stratejik Plan Hazırlama Ekibi tarafından hazırlanan Tevfikbey Ortaokulu Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı incelenerek …./…../2015 tarihinde Stratejik Plan Üst Kurulunca onaylanmıştır.

Burhan KADİROĞLU Okul Müdürü

Eren TOBAK Ufuk ERSOY Kadir ŞEFLEK

Müdür Yardımcısı Öğretmen Okul Aile Birliği Başkanı

Mualla BÜYÜKYILDIZ

Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu Üyesi

(6)

ÖN SÖZ

Millî Eğitim Bakanlığı; toplumun taleplerine karşı duyarlı, katılımcılığa önem veren, hedef ve önceliklerini netleştirmiş, hesap veren, şeffaf ve etkin bir kamu yapılanmasının gereği olarak; “Stratejik Yönetim” yaklaşımını gerek merkez ve taşra teşkilatında, gerekse okul/kurum boyutunda benimsemiş ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince stratejik planlamayı uygulamaya koymuştur.

Bu doğrultuda Tevfikbey Ortaokulu Müdürlüğü bünyesinde Stratejik Plan Hazırlama ve Koordinasyon Ekibi oluşturulmuştur. Müdürlüğümüzün kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsediği temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonunu oluşturmak; stratejik amaçlarını ve ölçülebilir hedeflerini saptayarak

performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçerek bu sürecin izleme ve değerlendirilmesinin yapılmasını sağlamak amacıyla çalışmalar başlatılmıştır.

2015-2019 Stratejik Planı hazırlanırken, geçmiş planın tecrübelerinden de yararlanılmış, sorun alanlarının tespiti için çözüm senaryoları düşünülmüş, üzerinde tartışılmış ve son aşamaya getirilmiştir. Plan, Üst Kurul tarafından da incelenerek kabul edilmiştir.

Yoğun bir çalışma sonucunda ortaya çıkmış olan Stratejik Planımızın hazırlık aşamasında katkı sağlayan paydaşlarımıza, plan hazırlama sürecinde birlikte çalıştığımız ve görev değişiklikleri nedeniyle aramızdan ayrılan Stratejik Plan Hazırlama ve Koordinasyon Ekibi üyelerine teşekkür ederiz. Stratejik Planın, Müdürlüğümüzün kurumsal yapısına, bütçe harcamalarının ve yürütülecek çalışmaların planlı bir şekilde gerçekleştirilmesine katkı sağlamasını umut ederiz.

Stratejik Plan Hazırlama Ekibi

(7)

STRATEJİK PLAN ÜST KURUL ONAYI ... ii

ÖN SÖZ ……… ... iii

TABLOLAR DİZİNİ ... vi

GRAFİK VE ŞEKİLLER DİZİNİ ... vii

KISALTMALAR ... viii

TANIMLAR ... ix

GİRİŞ ………..1

BÖLÜM I STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ ……….2

1. STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ ... 3

Stratejik Plan Hazırlık Çalışmaları ... 3

BÖLÜM II DURUM ANALİZİ ... 6

2. DURUM ANALİZİ ... 7

2.1 Tarihsel Gelişim ……… ……….7

2.2 Yasal Yükümlülükler Ve Mevzuat Analizi ……… 8

2.3 Faaliyet Alanları, Ürün/Hizmetler ………..8

2.4 Paydaş Analizi ……….. 11

2.5 Kurum İçi Ve Dışı Analiz ... 17

2.5.1 Kurum İçi Analiz ... 17

2.5.1.1 Kurumun Organizasyon Yapısı ... 17

2.5.1.2 Kurulan Ekip / Kurul ve Komisyonlar ... 18

2.5.1.3 İnsan Kaynakları ... 19

2.5.1.4 Tevfikbey Ortaokulu Teknolojik Kaynakları ... 20

2.5.1.5 Tevfikbey Ortaokulu Mali Kaynakları ... 20

2.5.2 Kurum Dışı Analiz (PEST) ... 21

2.5.2.1 Üst Politika Belgeleri ... 223

GZFT (Güçlü, Zayıf, Fırsat, Tehdit) Analizi ... 24

2.6 Tevfikbey Ortaokulu Müdürlüğü Gelişim Ve Sorun Alanları ... 26

2.7 Stratejik Plan Mimarisi ... 27

BÖLÜM III GELECEĞE YÖNELİM... 30

3. GELECEĞE YÖNELİM ... 31

3.1 Misyon, Vizyon, Temel Değerler………... ……….. 31

3.2 Stratejik Plan Genel Tablosu …...………... ……….. 33

3.3 Tema, Amaç, Hedef Ve Tedbirler………... ……….. 34

TEMA 1: EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ TAMAMLAMA ... 34

Stratejik Amaç 1: Eğitim- Öğretime Erişimin Artırılması ... 34

Stratejik Hedef 1.1: Eğitim Öğretimi Tamamlama ... 34

TEMA II: EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTENİN ARTIRILMASI ... 35

Stratejik Amaç 2: Eğitim- Öğretimde Kalitenin Artırılması ... 36

Stratejik Hedef 2.1: Öğrenci Başarısı ve Öğrenme Kazanımları ... 36

Stratejik Hedef 2.2: Eğitim ve Öğretim ile Bir Üst Öğrenime Hazırlanma ... 39

Stratejik Hedef 2.3: Yabancı Dil ve Hareketlilik ... 41

TEMA 3: KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ... 43

Stratejik Amaç 3: Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi ... 43

Stratejik Hedef 3.1: Beşeri Alt Yapı ... 43

Stratejik Hedef 3.2: Fiziki Ve Mali Alt Yapı ... 45

Stratejik Hedef 3.3: Yönetim ve Organizasyon, Bilgi Yönetimi ve Kurumsal İletişimin Artırılması.. 47

IV. BÖLÜM: MALİYETLENDİRME ... 49

(8)

V. BÖLÜM: İZLEME VE DEĞERLENDİRME ... 54 5. İzleme Ve Değerlendirme ... 55

(9)

Tablo 1: Kısaltmalar ……….viii

Tablo 2: Stratejik Plan Üst Kurulu ……… ...3

Tablo 3: Stratejik Plan Hazırlama Ekibi ...4

Tablo 4: Okul Kimlik Bilgileri ………...7

Tablo 5: Faaliyet Alanları Ürün ve Hizmetler ...8

Tablo 6: Paydaş Listesi ……… 12

Tablo 7: Paydaş Etki-Önem Matrisi ……… 14

Tablo 8: Paydaş Analiz Listesi ……… 15

Tablo 9: Kurul, Komisyonlar Ve Ekipler...18

Tablo 10: Personel Öğrenim Durumu ... 19

Tablo 11: Personel Yaş Dağılımı ... 19

Tablo 12: Genel İstatistikler... 19

Tablo 13:Kurum Kaynak Gelir Gider Tablosu... 20

Tablo 14: Üst Politika Belgeleri ……… 23

Tablo 15: GZFT………... 24

Tablo 16:Gelişim Ve Sorun Alanları(Erişimin Artırılması)... 26

Tablo 17:Gelişim Ve Sorun Alanları(Eğitimde Kalitenin Arttırılması)……… 26

Tablo 18:Gelişim Ve Sorun Alanları(Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi)……… 27

Tablo 19:Eğitim Öğretime Katılım ve Tamamlama Performans Göstergesi ... 34

Tablo 20:Tedbirler ... 35

Tablo 21:Öğrenci Başarısı ve Öğrenme Kazanımları, Performans Göstergesi ... 36

Tablo 22: Tedbirler ... 38

Tablo 23:Eğitim ve Öğretim ile Bir Üst Öğrenime Hazırlama Performans Göstergesi ... 39

Tablo 24: Tedbirler ... 40

Tablo 25: Yabancı Dil ve Hareketlilik Performans Göstergesi... 41

Tablo 26: Tedbirler ... 42

Tablo 27: Beşeri Alt Yapı Performans Göstergesi ... 43

Tablo 28: Tedbirler ... 44

Tablo 29: Fiziki ve Mali Alt Yapı Performans ve Göstergesi... 45

Tablo 30: Tedbirler ... 46

Tablo 31: Yönetim ve Organizasyon Performans Göstergesi ... 47

Tablo 32: Tedbirler……… 48

Tablo 33: Maliyetlendirme Faaliyet/Proje Maliyetlendirme ……… 51

Tablo 34: Maliyetlendirme Genel Tablo ..……… 53

Tablo 35: Performans Göstergesi İzleme Formu ……… 56

(10)

(11)

GRAFİKLER DİZİNİ

Grafik 1: Kurum Teşkilat Şeması………...17

(12)

Tablo 1: Kısaltmalar

KISALTMALAR

AB Avrupa Birliği

AFAD Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AR-GE Araştırma, Geliştirme

ASO Akşam Sanat Okulu

BİLSEM Bilim ve Sanat Merkezi BŞK. YRD. Başkan Yardımcısı DPT Devlet Planlama Teşkilatı

DynEd Dynamic Education (Dinamik Eğitim) DYS Doküman Yönetim Sistemi

FATİH Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi GZFT Güçlü, Zayıf, Fırsat, Tehdit

HEMFEST Halk Eğitimi Merkezleri Festivali

İBBS Türkiye İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması İHL İmam-Hatip Lisesi

İKB İnsan Kaynakları Bölümü

İPKB İstanbul Proje Koordinasyon Birimi İSG İş Sağlığı ve Güvenliği

İSTKA İstanbul Kalkınma Ajansı İŞKUR Türkiye İş Kurumu

KBYD Kariyer Basmaklarında Yükselme ve Değerlendirme KHK Kanun Hükmünde Kararname

KPSS Kamu Personeli Seçme Sınavı LYS Lisans Yerleştirme Sınavı MEB Millî Eğitim Bakanlığı

MEBBİS Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri MEİS Millî Eğitim Bakanlığı İstatistik Sistemleri MEM Millî Eğitim Müdürlüğü

MTE Mesleki ve Teknik Eğitim MTSK Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu ÖSYM Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi PEST Politik, Ekonomik, Sosyolojik, Teknolojik RAM Rehberlik ve Araştırma Merkezi

SP Stratejik Plan

STK Sivil Toplum Kuruluşları

SWOT Strenghts, Weaknesses, Opportunıtıes, Threats (Güçlü, Zayıf, Fırsat,Tehdit) TBMM Türkiye Büyük Millet Meclisi

TDK Türk Dil Kurumu

TEOG Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş TKY Toplam Kalite Yönetimi

TOKİ Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

TOWS Threats, Opportunıtıes, Weaknesses, Strenghts (Tehdit, Fırsat, Zayıf, Güçlü) TÜİK Türkiye İstatistik Kurumu

YGS Yükseköğretime Geçiş Sınavı

(13)

TANIMLAR

Eğitim ve öğretimden erken ayrılma: Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisinin (Eurostat) yayınladığı ve hane halkı araştırmasına göre 18-24 yaş aralığındaki kişilerden en fazla ortaokul mezunu olan ve daha üstü bir eğitim kademesinde kayıtlı olmayanların ilgili çağ nüfusuna oranı olarak ifade edilen göstergedir.

Genel Bütçe: Devlet tüzel kişiliğine dâhil olan ve 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerinin bütçesidir.

Hafif, Orta, Ağır Düzeyde Öğrenme Güçlüğü: Bir çocuğun zekâsı normal ya da normalin üstünde olmasına rağmen dinleme, düşünme, anlama, kendini ifade etme, okuma-yazma veya matematik becerilerinde yaşıtlarına ve zekâsına oranla düşük başarı göstermesidir.

Hesap Verebilirlik: Kendilerine kaynak tahsis edilenlerin ya da yetki verilenlerin bu

kaynakları ve yetkileri ne kadar iyi kullandıklarını sergileme sorumluluğunu ifade etmektedir.

İşletmelerde Meslekî Eğitim: Meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumları öğrencilerinin beceri eğitimlerini işletmelerde, teorik eğitimlerini ise meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumlarında veya işletme ve kurumlarca tesis edilen eğitim birimlerinde yaptıkları eğitim uygulamalarını ifade eder.

Katılımcılık: Vatandaşların karar mekanizmasına ve yönetim sürecine temsil yolu ile ya da doğrudan dahil olmaları.

Kurumsal Aidiyet Duygusu: Kurumun temel değerleri kurum aidiyetinin çekirdeğini oluştururken, kurum çalışanlarının mutluluğu, davranış ve ilişki kurma biçimleri kurum aidiyetinin dışa yansıyan yüzüdür.

Literatür Taraması: Var olan kaynaklar içerisinde belirli bir konunun detaylı biçimde araştırılması ve o konuya ait verilerin sistemli biçimde toplanması sürecidir.

Ortalama eğitim süresi: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının yayınladığı İnsani Gelişme Raporu’ nda verilen ve 25 yaş ve üstü kişilerin almış olduğu eğitim sürelerinin ortalaması şeklinde ifade edilen eğitim göstergesini ifade etmektedir.

Öğrenim Çağ: Bu çağ çocuğun 5 yaşını bitirdiği yılın eylül ayı sonunda başlar ve öğretim yılının başlayacağı tarihte 18 yaşını bitirmemiş olma şartı aranır.

Öğretmenlik mesleği genel ve özel alan yeterlilikleri: Öğretmenlik mesleğini etkili ve verimli biçimde yerine getirebilmek için sahip olunması gereken genel bilgi, beceri ve tutumlar ile alanlara özgü olarak sahip olunması gereken bilgi, beceri ve tutumlardır.

Örgün eğitim dışına çıkma: Ölüm ve yurt dışına çıkma haricindeki nedenlerin herhangi birisine bağlı olarak örgün eğitim kurumlarından ilişik kesilmesi durumunu ifade etmektedir.

Örgün eğitim: Belirli yaş grubundaki ve aynı seviyedeki bireylere, amaca göre hazırlanmış programlarla, okul çatısı altında düzenli olarak yapılan eğitimdir. Örgün eğitim; okul öncesi, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarını kapsar.

Özel Eğitim Sınıfları: Özel eğitime ihtiyacı olan ve ayrı bir sınıfta eğitim almaları uygun bulunan bireylerin, yetersizliği olmayan akranları ile bir arada eğitim görmeleri amacıyla her tür ve kademedeki resmî ve özel okul ve kurumlarda, özel eğitim hizmetleri kurulunun önerisi doğrultusunda millî eğitim müdürlükleri tarafından açılan özel eğitim sınıflarıdır.

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon: Özel eğitim gerektiren bireylerin konuşma ve dil gelişim güçlüğü, ses bozuklukları, zihinsel, fiziksel, duyusal, sosyal, duygusal veya davranış problemlerini ortadan kaldırmak ya da etkilerini en az seviyeye indirmek, yeteneklerini yeniden en üst seviyeye çıkarmak, temel öz bakım becerilerini ve bağımsız yaşam becerilerini geliştirmek ve topluma uyumlarını sağlamak amacıyla faaliyet gösteren özel öğretim

kurumlarıdır.

(14)

Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler (Özel eğitim gerektiren birey): Çeşitli nedenlerle, bireysel özellikleri ve eğitim yeterlilikleri açısından akranlarından beklenilen düzeyden anlamlı farklılık gösteren bireyi ifade eder.

Stratejik Yönetim: Stratejik yönetim bir organizasyonun hedeflerine ulaşabilmesi için doğru stratejiler geliştirmesini, bu stratejileri etkin bir şekilde uygulamasını ve sonuçlarını

değerlendirerek hedefine doğru gidip gitmediğini belirlemesini sağlayan yönetim sürecidir.

Yaygın eğitim: Örgün eğitim sistemine hiç girmemiş ya da örgün eğitim sisteminin herhangi bir kademesinde bulunan veya bu kademeden ayrılmış ya da bitirmiş bireylere; ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişmelerini sağlayıcı nitelikte çeşitli süre ve düzeylerde hayat boyu yapılan eğitim, öğretim, üretim, rehberlik ve uygulama etkinliklerinin bütününü ifade eder.

Yöneltme/Yönlendirme: Öğrencilerin, ilgi, istek, yetenek ve kişilik özelliklerini dikkate alarak; olumlu bir benlik kavramı geliştirebilmelerine, seçeneklerden haberdar olmalarına, potansiyellerinin farkında olarak onu geliştirmeye çalışmalarına, bu doğrultuda kararlar alabilmelerine, aldıkları kararların sonuçlarını görebilmelerine ve sorumluluğunu almalarına yönelik bilimsel hizmetlerin düzenli ve sürekli bir biçimde verilmesidir.

Zorunlu eğitim: Dört yıl süreli ve zorunlu ilkokullar ile dört yıl süreli, zorunlu ve farklı programlar arasında tercihe imkân veren ortaokullar ve imam-hatip ortaokullarından oluşan ilköğretim ile ilköğretime dayalı, dört yıllık zorunlu, örgün veya yaygın öğrenim veren genel, mesleki ve teknik öğretim kademelerinden oluşan eğitim sürecini ifade eder.

(15)

Stratejik plan çalışmalarıyla kurumlar dış çevrede oluşan fırsatları kullanabilmeyi, oluşabilecek tehditlere karşı tedbirlerini almayı, örnekleri içerisinde farklı olmayı

amaçlamaktadır. Bu yönüyle planlama, kurumun gelecek öngörüsünü tespit etmek ve hedefler koymak için de önemli bir yol haritası oluşturmaktadır.

Kurumların değişen dünyaya ayak uydurabilmek için uzun dönemli bir vizyona sahip olmaları ve gerekli stratejileri belirleyerek uygulamaya koymaları gerekmektedir. Bu şekilde hazırlanmış bir plan sayesinde kurumlar, hedeflerini belirleyerek değişim doğrultusunda bir yön belirleyip hedeflerine doğru yol alacaklardır.

Yasal düzenlemeleri ve üst politika belgelerini dayanak alan okulumuz, değişime açık olmak, kurumsal kapasitesini daha da geliştirmek; değişen koşullara ayak uydurabilmek;

bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu ettiği nokta arasında giden yolu belirlemek için Stratejik Plan’ını hazırlamıştır.

Stratejik Plan’ın başarıya ulaşması için, mevcut durumun gözden geçirilerek

gerçekleştirilecek amaç ve hedefler oluşturulması önem arz etmektedir. Planlama sürecinin hazırlık aşamasından sonra belirli aralıklarla yapılacak olan izleme ve değerlendirme çalışmaları da amaçların gerçekleşme ve sapma değerlerini öğrenmek adına önemli bir aşamadır.

Stratejik planlama; bir yandan kamu mali yönetimine etkinlik kazandırırken, diğer yandan kurumsal kültür ve kimliğin gelişimine de destek olacaktır.

Stratejik Plan Hazırlama Ekibi

(16)
(17)

1. STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ

Stratejik Plan Hazırlık Çalışmaları

Okul Müdürlüğümüzde MEB Strateji Geliştirme Başkanlığının 2013/26 no’lu genelgesi, MEB Strateji Geliştirme Başkanlığının 66968699/602.04/2498734 sayı ve 16.09.2013 tarihli yazısı, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 602.04.140172 sayı ve 10/01/2014 Tarihli yazısı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 604.24131 sayı ve 13/01/2014 Tarihli yazıları gereğince 2015-2019 stratejik plan hazırlama süreci başlatılmıştır.

Tevfikbey Ortaokulu Müdürlüğünün 2015-2019 dönemi stratejik planının hazırlanması sürecinin temel aşamaları şunlardır: Üst Kurul ve Stratejik Plan Ekibinin oluşturulması, çalışma takviminin hazırlanması, uygulanacak yöntemlerin ve yapılacak çalışmaların belirlenmesi.

Okul Müdürlüğümüz bünyesinde okul müdürünün başkanlığında 1 müdür yardımcısı, 1 öğretmen, okul aile birliği başkanı ve 1 okul aile birliği yönetim kurulu üyesinin yer aldığı stratejik plan üst kurulu 10/02/2014 tarihli ve 2 sayılı öğretmenler kurulu kararı ile

oluşturulmuştur.

Tevfikbey Ortaokulu Müdürlüğü 2015 – 2019 Stratejik Plan Üst Kurulu

Tablo 2: Stratejik Plan Üst Kurulu

TEVFİKBEY ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN ÜST KURULU

SIRA NO ADI SOYADI ÜNVANI

1 Burhan KADİROĞLU Okul Müdürü

2 Eren TOBAK Müdür Yardımcısı

3 Ufuk ERSOY Öğretmen

4 Kadir ŞEFLEK Okul Aile Birliği Başkanı

5 Mualla BÜYÜKYILDIZ Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu Üyesi

(18)

Stratejik Plan hazırlık çalışmaları kapsamında okul müdürlüğümüz bünyesinde 10/02/2014 tarihli 2 nolu öğretmenler kurulu kararı ile Stratejik Plan Hazırlama ve Koordinasyon ekibi oluşturulmuştur.

Tevfikbey Ortaokulu Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Plan Hazırlama ve Koordinasyon Ekibi

Tablo 3: Stratejik Plan Hazırlama Ekibi

TEVFİKBEY ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA EKİBİ

SIRA NO ADI SOYADI ÜNVANI

1 Harun KARAMAN Okul Müdür Yardımcısı

2 Gülnisan ORAL Rehber Öğretmen

3 Meltem APAYDIN Öğretmen

4 Yunus Emre ATİK Öğretmen

5 Salih Suha SADIÇ Öğretmen

6 Arzu AVCI Okul Aile Birliği Başkan Yardımcısı

7 Göksel ARSLAN Öğrenci Velisi

8 Özgür DOĞAN Öğrenci Velisi

MEB 2015-2019 Stratejik Planı Hazırlık Programı çerçevesinde Tevfikbey Ortaokulu Müdürlüğü olarak “Stratejik plan hazırlık süreci” beş aşamalı olarak yürütülmüştür. Bu aşamalar: 1- Hazırlık Dönemi Çalışmaları ve Hazırlık Programı, 2- Durum Analizi, 3- Geleceğe Yönelim, 4- Maliyetlendirme, 5- İzleme ve Değerlendirme aşamalarından oluşmaktadır.

Ekip, ilk toplantısında hangi amaçla kurulduğunu ve stratejik plan hazırlama sürecinde yapılacak iş ve işlemleri gözden geçirmiş ve kendisine bir görev tanımı oluşturmuştur. Bu görev tanımına göre aşağıda belirtilen iş ve işlemleri gerçekleştirmek üzere çalışmalarına başlamıştır:

• “Tevfikbey Ortaokulu Stratejik Planı’ nın hazırlanması sürecinde gerekli bilgi ve verileri ilgili birimlerden toplamak,

• Toplanan bilgi ve verileri stratejik plan için işlemek, düzenlemek,

• Stratejik planlama sürecinde gereken zamanlarda paydaşlara duyurular yapmak,

(19)

• Stratejik planlama sürecinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordinasyonu sağlamak, resmi yazışmaları yapmak ve raporları hazırlamak,

• Stratejik planın uygulanmasını izlemek, değerlendirmek ve sonuçlandırmak,

• Stratejik planda belirlenen performans programının izlenmesini sağlayacak temel göstergeleri ve performans hedeflerinin izlenmesi için ölçme araçlarını geliştirerek süreci raporlaştırmak.

Okul Stratejik Plan Koordinatörü, stratejik plan çalışmalarına yönelik olarak; İlçe MEM Stratejik Plan Hazırlama ve Koordinasyon Ekibi tarafından Kaymakamlık makamının 14.03.2014 tarih ve 774.01/4687 sayılı onayı doğrultusunda Okul Stratejik Plan Hazırlama Ekip koordinatörlerine 17-21.03.2014 tarihleri arasında İlçemiz Yusuf Özvatan Okulunda, 12.30-17.30 saatleri arasında toplam 30 saat “Okul Stratejik Plan Hazırlama Semineri” adı altında verilen eğitime katılmış ve edindiği bilgileri ekip üyeleriyle paylaşmıştır.

Ekip üyeleri, stratejik planlama konusundaki kaynakları taramış ve yaptıkları araştırmalardan edindikleri bilgileri periyodik olarak yapılan toplantılarda paylaşmışlardır.

Ayrıca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün gerek toplantı gerek görüşme yoluyla gerçekleştirdiği rehberliğinden de faydalanarak ekip üyeleri konu hakkında bilgilendirilmişlerdir. Gerekli bilgi ve kaynakları edinen stratejik planlama ekibi, “Tevfikbey Ortaokulu Stratejik Planı”nı

hazırlamak amacıyla işbölümü yaparak çalışmalarına başlamıştır.

(20)
(21)

2. DURUM ANALİZİ

Durum analizi çalışmasında okulumuzun tarihî gelişimi, yasal yükümlülükleri, faaliyet alanları, paydaş analizi, kurum içi analiz ve çevre analizi yapılmıştır.

Tablo 4: Okul Kimlik Bilgileri

OKUL KİMLİK BİLGİLERİ

Adresi Turgut Özal Mahallesi Tonguçbaba Caddesi No:19 Esenyurt Telefon Ve Belgegeçer No 0212 690 60 06- 0212 690 27 30

Elektronik Posta Adresi 742334@meb.k12.tr

Web Adresi tevfikbeyortaokulu.meb.k12.tr

2.1 Tarihsel Gelişim

Okulumuza adını veren Tevfikbey, Atatürk’ün silah arkadaşıdır. Kurtuluş Savaşı sırasında göstermiş olduğu üstün başarılardan dolayı Esenyurt bölgesinde toprak verilmiştir.

Sonraki yıllarda Tevfikbey’ in oğlu Ahad Büyükarpat tarafından okul yapılması için arsa bağışlanmıştır. Bağışlanan arsaya Ali Kul Çok Programlı Lisesi yapılmıştır. Daha sonra Tevfikbey’ in büyük torunu Taç hanım dedesinin ismiyle bir okul yapılması için Milli Eğitim Bakanlığına arsa bağışlamıştır. İnşaatı Bakanlık tarafından yapılan okulumuz 1993/1994 Eğitim Öğretim yılında faaliyete girmiştir. Okulumuz 3 kat, 26 Derslik,1 Bilişim Teknolojileri Sınıfı,1 Ana sınıfı, 1 Çok Amaçlı Salon, Kazan Dairesi, Lojman ve İdari Odalardan

oluşmaktadır.

Okulumuz 2008/2009 Eğitim Öğretim yılında 6 Avrupa Birliği ülkesinin dâhil olduğu Commenius (Hayat Boyu Öğrenme) projesine kabul edilmiştir. İlk toplantı 2008 Kasım ayında Fransız Guyenasında bulunan Reunion Adasında gerçekleştirilmiş olup toplantıya Okulumuzu temsilen Okul Müdürümüz M. Fuat HACIÖMEROĞLU ve Proje Koordinatörü İngilizce Öğretmenimiz Burcu ÖZKAN katılmıştır.

2. toplantı 2009 Mayıs ayı içinde Ülkemizde gerçekleştirilmiştir.

3. toplantı 2009 Ekim ayı içinde Portekiz’ in Porto şehrinde yapılmıştır. Bu toplantıya okulumuzu temsilen Okul Müdürü M. Fuat HACIÖMEROĞLU, İngilizce Öğretmeni Burcu ÖZKAN, BT Formatör Öğretmeni Mehmet ORHAN, Sınıf Öğretmeni Yasemin TOK SAKALLI katılmıştır.

4. toplantı 8-14 Şubat 2010 tarihleri arasında Finlandiya’da yapılmıştır. Bu toplantıya

okulumuzu temsilen İngilizce Öğretmeni Burcu ÖZKAN, Fen ve Teknoloji Öğretmeni Betül ÜSTÜNER ve Sınıf Öğretmeni Yasemin TOK SAKALLI katılmıştır.

5. toplantı 02- 09 Mayıs 2010 tarihinde İspanya’da yapılmıştır. Bu toplantıya okulumuzu temsilen Okul Müdürü M. Fuat HACIÖMEROĞLU, İngilizce Öğretmeni Burcu ÖZKAN, Fen ve Teknoloji Öğretmeni Betül ÜSTÜNER ve Sınıf Öğretmeni Serap Yıldız GÜZEL katılmıştır.

Bölgenin yoğun göç alması ile birlikte öğrenci mevcudunda hızlı bir artış olmuş, 2012- 2013 Eğitim Öğretim yılından itibaren ikili eğitime geçilmiştir. Zorunlu eğitimin 12 (4+4+4) yıla çıkarılması ile birlikte okulumuz ilköğretim iken yasanın yasalaştığı ilk yılda hem ilkokul hem de ortaokul olarak eğitim öğretime devam etmiş, 2013-2014 Eğitim öğretim yılından itibaren kademeli olarak ortaokula dönüşmüştür.

(22)

2.2 Yasal Yükümlülükler Ve Mevzuat Analizi

Tevfikbey Ortaokulu Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti Devleti yapısı içinde Millî Eğitim Bakanlığının taşra teşkilatında yer alan bir kurumdur. Anayasa doğrultusunda oluşturulmuş bir yapıya sahiptir.

Tevfikbey Ortaokulu Müdürlüğü’ nün görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen çok sayıda kanun ve yönetmelik bulunmaktadır. Bunlar içerisinde özellikle 24 Haziran 1973 tarihli ve 14574 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 24 Aralık 2003 tarihli ve 25326 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 14 Eylül 2011 tarihli ve 28054 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 25 Haziran 2015 tarihinde güncellenen İlköğretim Kurumları Yönetmeliği önem arz etmektedir. Müdürlüğümüz bu kanun ve yönetmelikler doğrultusunda hizmet vermeye devam etmektedir.

2.3 Faaliyet Alanları, Ürün/Hizmetler

FAALİYET ALANLARI ÜRÜN VE HİZMETLER

2015-2019 stratejik plan hazırlık sürecinde okul müdürlüğümüzün faaliyet alanları gruplandırılmıştır.

Buna göre okulumuzun faaliyet alanları ile ürün ve hizmetleri şu şekildedir:

Faaliyet Alanları Ürün Ve Hizmetler

Tablo 5: Faaliyet Alanları, Ürün Ve Hizmetler

EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

 Okuldaki eğitimin düzenli yürütülmesinin sağlaması

Ders dışı eğitim çalışmalarının yapılması

Okuma alışkanlığının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için tedbirlerin alınması

Öğrencilerin öz güvenini, başarılarını, topluma değer katma ve üretme becerilerini geliştirici çalışmaların yapılması

Öğrencilerin zararlı alışkanlardan uzak tutulması için tedbirler alma

Okulun zaman çizelgesini hazırlama,

Öğrenci başarısını artırmaya yönelik çalışmalar yapma,

Okuldaki öğretim ortamlarının etkin kullanımının takibini yapma,

Öğretim tekniklerindeki gelişmeleri takip ederek öğrenci-veli ve öğretmenleri bilgilendirme,

Ölçme ve değerlendirme tekniklerindeki gelişmeleri takip ederek paydaşları bilgilendirme,

Zümre toplantıları ile ilgili işlemleri yürütmedir.

 Bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyetleri yürütme,

Yerel, ulusal, uluslararası yarışmalara katılma,

Belirli gün ve haftalarla ilgili çalışma yapma,

Gezilerle ilgili işlemleri yürütme,

Tören programı hazırlama ve uygulama,

Kültürel yarışmalarla ilgili işlemleri yürütme,

Okul kütüphanesinin zenginleştirilmesini teşvik etme,

 Panel ve konferanslar planlama,

Türkçenin doğru kullanımına yönelik faaliyetlerin yapılmasını sağlama,

Tarih bilincini oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılmasını sağlama,

Atatürk sevgisini kazandırmaya yönelik faaliyetler yapılmasını sağlama,

Türk kültürünün yaygınlaştırılması için gerekli tedbirleri almadır.

Çeşitli spor branşlarına yönelik çalışmalar, kurslar düzenleme,

 Sosyal-sportif çalışmalara katılma,

(23)

Millî bayram ve mahallî günlerle ilgili törenlere katılma,

Lisans işlemlerinin yapılmasını sağlama,

Bilişim Teknolojileri (BT) sınıflarının verimli çalışmasını takip etme,

Kurum çalışanlarının bilişim teknolojileriyle ilgili bilgilerinin artırılmasını sağlamadır.

Öğrenci kayıt ve nakil işlemlerinin yürütülmesi takip etme,

Okul öğrenci kontenjanları işlemlerinin takibini yapma,

Okulun diploma işlemlerinin yürütülmesini sağlama,

Öğrenci üst disiplin kurulu işlemlerinin yürütülmesini sağlama,

Öğrencilerin, okul kayıt alanlarını belirleme,

Öğrenci meclisleri işlemlerini yürütme,

Burs işlemlerini planlamadır.

 Okuldaki rehberlik faaliyetlerini planlama,

Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonunun çalışmasını sağlama,

Rehberlik psikolojik danışma hizmetleri yıllık çalışma planı ve yılsonu çalışma raporunu RAM'a gönderme

Engelli bireyler için fiziksel düzenlemeler yapılmasını sağlama,

Kaynaştırma Eğitimi alan öğrencilerin iş ve işlemlerini düzenleme,

Servisle taşınacak öğrenci sayılarını tespit etme,

Servis ihalesini ve işlemlerini yapma,

Taşıma servis araçlarının denetlenmesinin kontrolünü yapmadır.

Anasınıfı aylık yemek listesini hazırlama,

Anasınıfı yemek hizmetinin kalitesini kontrol etme,

YÖNETİM FAALİYETLERİ

 Beklenmedik olaylara müdahale etme,

İş ve işlemleri mevzuatlarına uygun yürütme,

Kılık-kıyafet yönetmeliğine uyma ve uyulmasını sağlama,

Kişisel mesleki gelişimini sağlama,

Üstlerini yaptığı işle ilgili bilgilendirme

Görev dağılımı yapmadır.

 Müdüre vekâlet etme,

Protokol kurallarını uygulama,

Kurul ve komisyonlara katılmadır.

Bilginin paylaşılmasını sağlama,

 Çalışanlara rehberlik etme,

Sınıflara, toplantı odalarına ve bürolara rehberlik amaçlı ziyaretlerde bulunma,

Çalışanları karar sürecine ortak etme,

 Web sitesinin güncellenmesini sağlama,

 E- Okul ile ilgili işlemlerin yürütülmesi,

MEBBİS ile ilgili işlemlerin yürütülmesini takip etme,

 Okulun elektronik haberleşme işlemlerini takip edilmesi

Büro çalışanlarının yerleşimini sağlama,

Resmi yazışmaların kurallarına uygun yürütülmesini sağlama,

 Gelen-giden evrak işlemlerini yürütme,

Arşiv işlemlerini yürütme,

 Mesai saatlerini uygulama,

Zamanlı işleri takip etme,

Türk Bayrağının, Mevzuatı'na göre muhafaza edilmesini sağlanması

 Derece, kademe, terfi ve intibak işlemlerinin takip edilmesini sağlama,

 Personelin izin ve emeklilik işlemlerinin yürütülmesini sağlama,

Özlük sicil raporu ve dosyasının tutulmasını sağlama,

MEBBİS'te personel bilgilerinin güncel olmasını sağlama,

 Norm kadro planlama,

 Okulun personel ve öğretmen dağılımını sağlama,

Okul yöneticilerinin görevlendirmelerini yapmadır.

Öğretmen kimlik kartları başvurularını sağlamadır.

Sene başı ve sene sonu seminer iş ve işlemlerinin ayarlanması

 Nöbet görevlerini düzenleme,

 Okulun sabotaj ve afetlere karşı hazır olmasını sağlama,

(24)

Personele kimlik kartı hazırlanmasını sağlama,

 Sivil savunma tedbirleri alma,

Anasınıfı ücret tespitinin yapılması,

Anasınıfı ödeme işlemlerini yürütme ve takip etmedir.

MALİ KAYNAKLARIN KULLANIMI

 Kurumun bütçesini hazırlama ve yürütme,

Anasınıfı bütçesini hazırlama ve yürütme,

Okulun hizmet alımıyla ilgili işlemlerini yürütme,

Ödenek talep ve takip işlerini yürütme,

Satın alma işlemlerini yürütme,

Personelin SGK işlemlerini yürütme ve primlerinin ödenmesini sağlama,

Aile ve çocuk bildirimlerinin alınmasını sağlamadır.

Onarım işlemlerinin yapılmasını sağlama,

Okul ve kurum binalarının tabii afetlere karşı gerekli tedbirlerinin alınmasını sağlama,

Okul eğitim ortamlarının iyileştirilmesini takip etme,

 Tesis ve araç-gereçlerinin periyodik bakımının yapılmasını sağlama,

Okulun fizikî kapasitelerinin aktif kullanımını sağlama,

Okulun ısıtma, soğutma ve havalandırma tesisatlarının periyodik bakımlarını yaptırmadır.

Satın alma ve ihale işlerini gerçekleştirme,

 Okulun teknik ve teknolojik donanımını sağlama,

Okulun su, elektrik, doğalgaz abonelik, sarfiyat, haberleşme işlemlerini yürütme,

Donatım ihtiyaçlarının tespitlerini yapma,

Kurumlara ayniyat ve donatım malzemeleri sağlama,

(25)

2.4 Paydaş Analizi

Paydaş analizi çalışmaları ile stratejik planlama çalışmalarına veri sağlamak için okulumuz iç ve dış paydaşlarının okulumuz hizmetleri ile ilgili beklentilerini öğrenmek, memnuniyetlerini ölçmek ve okulumuzun hizmet performansını saptamak amaçlanmıştır.

Stratejik planın uygulama sürecinde eş güdümlülük sağlanabilmesi, planın sahiplenilmesi ve sonuçta amacına ulaşabilmesi için paydaş analizinin yapılması, durum belirlemenin önemli unsurlarından biridir.

Paydaş Belirleme Çalışması

Okulumuzun eğitim-öğretim hizmetleriyle ilgili olarak doğrudan ya da dolaylı yollarla ilişki içerisinde olduğumuz paydaşlarımız belirlenmiş ve paydaş listesinde verilmiştir.

Bu bağlamda paydaş analizi yapılırken aşağıda belirtilen unsurlar göz önünde bulundurulmuştur:

• Tevfikbey Ortaokuluna girdi sağlayanlar,

• Tevfikbey Ortaokulu tarafından ürün ve hizmet sunulan kişi, kurum ve/veya kuruluşlar,

• Tevfikbey Ortaokulunun işbirliği yaptığı kişi, kurum ve/veya kuruluşlar,

• Tevfikbey Ortaokulunun faaliyetlerinden etkilenenler,

• Tevfikbey Ortaokulunu etkileyen kesimler.

Bu unsurlar göz önünde bulundurularak yapılan beyin fırtınası sonucunda belirlenen paydaşlar özelliklerine göre tablodaki gibi sınıflandırılmıştır. Stratejik planlama ekibi, kendi içinde yaptığı iş bölümü ile paydaşlarla okulların gerçekleştirdiği faaliyetlerden nasıl etkilendikleri, okullardan neler bekledikleri, okulların güçlü ve zayıf yönlerini

belirlemiştir. Paydaşlardan alınan verilerle stratejik plan amaç ve hedefleri belirlenmiş ve paydaşlara bununla ilgili dönüt verilmiştir.

(26)

Tablo 6: Paydaş Listesi

TEVFİKBEY ORTAOKULU PAYDAŞ LİSTESİ Kurum

İçi-Dışı Paydaş Türü Paydaşlar

İç Paydaş Dış Paydaş Lider Çalışanlar Hedef Kitle Temel Ortak Stratejik Ortak

Okul Yöneticilerimiz V V V

Öğretmenler V V V

Öğrenciler V V

Veliler V V O

Okul Aile Birliği V V V V

Memur Ve Hizmetliler V V

Kantin İşleticisi V V

Servis İşleticisi V V

Esenyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

V V

Esenyurt Kaymakamlığı V V V

Esenyurt Belediye Başkanlığı V V

Esenyurt Mal Müdürlüğü V V

İlçe Toplum Sağlığı Merkezi V V

Aile Hekimlikleri V V

Muhtarlıklar V V

Sivil Toplum Kuruluşları (Vakıf - Dernek)

V O

Özel Sektör V O O

(27)

Hayırseverler V V

İlçe Emniyet Müdürlüğü V O

Resmi Okullar V O

Özel Okullar V O

Milli Eğitim Bakanlığı V V

İl Milli Eğitim Müdürlüğü V V

İstanbul Valiliği V V

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı

V V

İl Özel İdare V O

İl Emniyet Müdürlüğü V O

İl Sağlık Müdürlüğü V O

Üniversiteler V O O

O: Bazı Paydaşlar, bir kısmı ile ilişki vardır.

V: Paydaşların tamamı.

(28)

Çalışmalarımızda katkı sağlama durumlarına göre “Paydaş Etki-Önem Matrisi”

oluşturulmuş olup listede verilmiştir.

Tablo 7: Paydaş Etki- Önem Matrisi

Paydaşlar

Önemli Önemsiz Etkili Etkisiz

Okul Yöneticilerimiz 1 1

Öğretmenler 1 1

Öğrenciler 1 1

Veliler 1 1

Okul Aile Birliği 1 1

Memur Ve Hizmetliler 1 1

Kantin İşleticisi 1 1

Servis İşleticisi 1 1

Esenyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

1 1

Esenyurt Kaymakamlığı

1 1

Esenyurt Belediye Başkanlığı

1 1

Sağlık Kurum Ve Kuruluşları

1 1

Muhtarlıklar 2 2

Sivil Toplum Kuruluşları (Vakıf - Dernek)

2 2

Özel Sektör 2 2

Hayırseverler 2 2

İlçe Emniyet Müdürlüğü 3 3

Resmi Okullar 1 1

(29)

Özel Okullar 1 1

Milli Eğitim Bakanlığı 1 1

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

1 1

İstanbul Valiliği 1 1

İstanbul Büyükşehir

Belediye Başkanlığı 2 2

İl Özel İdare 1 1

İl Emniyet Müdürlüğü 3 3

Üniversiteler 2 2

Tablo 8: Paydaş Analiz Tablosu

TEVFİKBEY ORTAOKULU PAYDAŞ ANALİZ TABLOSU

PAYDAŞLAR ÇALIŞANLAR TEMEL ORTAK STRATEJİK ORTAK TEDARİKÇİ MÜŞTERİ ÖNEM DERECESİ(*) 1.Birlikte çalış 2.Çıkarlarını gözet, Çalışmalara dahil et 3.Bilgilendir

Okul Yöneticilerimiz X X 1

Öğretmenler X X 1

Öğrenciler X 1

Veliler X 1

Okul Aile Birliği X 0 X 1

Memur Ve Hizmetliler X 1

Kantin İşleticisi X X 1

(30)

Servis İşleticisi X X 1 Esenyurt İlçe Milli Eğitim

Müdürlüğü

X X 1

Esenyurt Kaymakamlığı X 0 1

Esenyurt Belediye Başkanlığı X 0 1

Sağlık Kurum Ve Kuruluşları X 0 0 1

Muhtarlıklar 0 2

Sivil Toplum Kuruluşları (Vakıf - Dernek)

0 2

Özel Sektör 0 0 0 2

Hayırseverler X X 2

İlçe Emniyet Müdürlüğü X 3

Resmi Okullar 0 1

Özel Okullar 0 1

Milli Eğitim Bakanlığı X X 1

İl Milli Eğitim Müdürlüğü X X 1

İstanbul Valiliği X X 1

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı

X 0 2

İl Özel İdare X 0 1

İl Emniyet Müdürlüğü 0 3

Üniversiteler 0 0 X 2

(*): Paydaş önceliklendirilmesi Etki-Önem matrisinden alınmıştır.

0: Bazı paydaşlar, bir kısmı ile ilişki vardır.

X: Paydaşların tamamı.

(31)

2.5 KURUM İÇİ VE DIŞI ANALİZ 2.5.1 Kurum İçi Analiz

2.5.1.1 Kurumun Organizasyon Yapısı

Tevfikbey Ortaokulu Müdürlüğü Teşkilat Şeması

Grafik 1: Kurum Teşkilat Şeması

(32)

2.5.1.2 Kurulan Ekip / Kurul ve Komisyonlar

Okulumuzda çeşitli alanlarda çalışma yapmak, yapılan iş ve işlemleri takip etmek amacıyla yönetmelikler gereği olması gereken kurul ve komisyonlar kurulmuş bu kurul ve komisyonlar belirli aralıklarla veya ihtiyaç durumlarına göre toplanmaktadır.

Kurulan Ekip, Kurul ve Komisyonlar Tablo 9: Kurul, Komisyon Ve Ekip

KURULAN EKİP/KURUL KOMİSYON ADI

KURULAN EKİP VE KOMİSYON

KİMLERDEN OLUŞUYOR TOPLANMA

PERİYODU

Öğretmenler Kurulu Müdür, Müdür yardımcıları, Tüm öğretmenler

Dönem Başı Dönem Sonu

Gerek görüldüğünde

Zümre Öğretmenler Kurulu Müdür yardımcısı, Branş öğretmenleri Dönem Başı Dönem Sonu

Gerek görüldüğünde

Şube Öğretmenler Kurulu Müdür yardımcısı, Aynı şubede ders okutan öğretmenler

Dönem Başı Dönem Sonu

Gerek görüldüğünde

Demokrasi Meclisi ve Okul Meclisi Kurulu 1 Öğretmen, 2 Öğrenci Ayda 1 kez

Öğrenci Davranışları Değerlendirme Kurulu 1 Müdür Yardımcısı, 3 Öğretmen, 1 Okul Aile

Birliği üyesi Gerek

görüldüğünde

Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu 5 Veli Gerek

görüldüğünde

Okul Aile Birliği Denetim Kurulu 2 Öğretmen Gerek

görüldüğünde

Taşınır Sayım Kurulu 1 Mdr. Yard. 2 Öğretmen Gerek

görüldüğünde

Değer Tespit Komisyonu 1 Mdr. Yard. 2 Öğretmen Gerek

görüldüğünde Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri

Komisyonu

Müdür, 1 Mdr. Yard., Rehber Öğretmen, 4 Öğretmen

Gerek görüldüğünde

BEP Geliştirme Birimi Mdr. Yard. Rehber Öğretmen, Şube Öğretmenleri, Öğrenci velisi

Dönem Başı Dönem Sonu

Gerek görüldüğünde

Yazı İnceleme ve Seçme Kurulu Mdr. Yrd., 3 Öğretmen

Gerek görüldüğünde

Sosyal Etkinlikler Kurulu Mdr. Yrd., Öğretmen, Öğrenci

Gerek görüldüğünde

TKY Kalite Kurulu Müdür, Mdr. Yrd. 3 Öğretmen

Gerek görüldüğünde

(33)

2.5.1.3 İnsan Kaynakları

Personelin Öğrenim Durumlarına Göre Dağılımı

Tablo 10: Personel Öğrenim Durumu

Öğrenim Durumu Öğrenim Durumlarına Göre Dağılım

Sayı Oran %

Doktora 1 1,3

Yüksek Lisans (Tezli) 2 2,7

Yüksek Lisans (Tezsiz) 9 12,5

Lisans 61 83,5

Ön Lisans - -

Enstitü - -

Lise - -

İlköğretim - -

İlkokul - -

TOPLAM 73 100

Personelinin Yaş Dağılımı

Tablo 11: Personel Yaş Dağılımı Mevcut

Duruma göre 17 – 30 yaş 31 – 40 yaş 41 – 50 yaş 51 – 60 yaş 61 + yaş TOPLAM

Sayı 39 27 5 0 1 72

Oran % 54 37,5 7 0 1,5 100

Tevfikbey Ortaokulu Müdürlüğü Genel İstatistikleri

Tablo 12: Okul Genel İstatistikler

YILLAR Derslik

Sayısı Şube Sayısı

Öğrenci Sayısı

Öğretmen Sayısı

Derslik Başına Düşen Öğrenci

Sayısı

Şube Başına Düşen Öğrenci

Sayısı

Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı

Erkek Kız Toplam

2012 26 20 301 325 626 34 27 33 21

2013 26 20 321 340 661 36 36 33 21

2014 26 29 498 531 1029 48 40 35 23

(34)

2.5.1.4 Tevfikbey Ortaokulu Teknolojik Kaynakları

Okulumuzun teknolojik imkanları dahilinde derslik dışı kullanılan 10 adet bilgisayar, 3 adet fotokopi makinesi, 10 adet yazıcı, 1 adet internet bağlantısı(MEB), 10 adet projeksiyon ve tüm katlarda kablosuz internet erişimi mevcuttur. 2015 yılında FATİH projesi kapsamında tüm sınıflara akıllı tahtalar kurulmuştur. Halen FATİH projesi kapsamında ilgili firma

tarafından elektrik ve internet altyapısının oluşturulması beklenmektedir. Ayrıca okulumuz bünyesinde öğrencilerimizin yararlanacağı 1 adet fen laboratuvarı ve 1 adet bilişim sınıfı bulunmaktadır. Yine bilişim sınıfında akıllı tahta ve öğretmen bilgisayarı dahil olmak üzere toplam 21 adet bilgisayar bulunmaktadır. Okulumuzun internet sitesi aktif ve güncel olarak öğrencilerimize ve velilerimize hizmet vermektedir.

Okulumuz kendi personeli, veliyi hızlı ve etkin bir şekilde bilgilendirme adına kendi imkanlarıyla aldığı SMS bilgilendirme sistemini kullanmaktadır. Yine e-okul Yönetim Bilgi Sistemi, Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Sistemi (MEBBİS), TEFBİS ve KBS gibi sistemleri kullanmaktadır.

2.5.1.5 Tevfikbey Ortaokulu Mali Kaynakları

Yıllara Göre Tevfikbey Ortaokulu Müdürlüğü Gelir Gider Tablosu Tablo 13: Okul Gelir Gider Tablosu

YILLAR GELİR GİDER GELİR/GİDER ORANI

2012 65000 65000 100

2013 79000 79000 100

2014 88710 88710 100

(35)

2.5.2 Kurum Dışı Analiz (PEST)

PEST analizi, “Politik, Ekonomik, Sosyal ve Teknolojik Analizler” ifadesinin kısaltması ve stratejik yönetim süreci için yapılan dış çevre analizinde makro düzeydeki çevresel faktörlerin analizidir. Organizasyonun dikkate alması gereken makro düzeydeki çevresel faktörler hakkında bir resim ortaya koyar.

PEST analizi, genellikle bir organizasyon ya da ürünün hangi noktada olduğunu ve nereye doğru gittiğini, içeride olan olayları bir süre sonra etkileyecek dış çevredeki gelişmeler çerçevesinde tespit etmek için kullanılan bir araçtır.

PEST analizi, faaliyet gösterilen çevredeki büyük resmin görülmesine ve bu çevrede organizasyon için fırsat ve tehdit olarak algılanabilecek olan faktörlerin tespit edilmesine yardımcı olan çok kullanışlı bir analiz aracıdır. Organizasyonun ya da kurumun dış çevresinin iyi analiz edilmesiyle fırsatlar avantaja çevirebilir, tehditler en aza indirilebilir.

Kurumu bir şekilde etkileyen dış çevre faktörleri, organizasyonun kontrolü ve etkisi dışındadır; ancak ürün geliştirme, iş planları, stratejik planlar ortaya koyma aşamasında bilinmesi ya da tahmin edilmesi çok önemlidir. Bu inceleme ve tahmin işlemleri için de PEST analizi, çok önemli bir analiz aracı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Tevfikbey Ortaokulu’ nun çevre analizinde; kuruluşu etkileyebilecek dışsal değişimler, eğilimler değerlendirilmeye ve politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik (PEST) faktörler belirlenmeye çalışılmıştır. Müdürlüğün faaliyet alanında; dünya ve ülkemizdeki durum,

gelişmeler, kritik konular ve bu konuların kurumu nasıl etkileyebileceği dikkate alınmıştır.

Politik faktörlerin etkilerine bakıldığında;

 öğrencilerin değişik ihtiyaçlarına, doğal yeteneklerine ve ilgi alanlarına odaklanma,

 erken eğitimin çocukların gelişimi ve örgün eğitimdeki başarıları üzerindeki önemli etkilerinin uluslar arası farkındalığındaki artış,

 toplumun, eğitime ve öğretime erişebilirlik hakkında zorunlu eğitimi aşan beklentileri,

 kamu yönetimi reformu çalışmaları, eğitimin yerinden yönetim anlayışına doğru değişmesi,

 çocukların değişik ihtiyaçlarına, doğal yeteneklerine ve ilgi alanlarına odaklanma,

 çevre bilincinin oluşturulması ve desteklenmesi, gibi sonuçları bu kapsamda sayabiliriz.

Ekonomik faktörlerin etkilerine bakıldığında;

bilginin, refaha ve mutluluğa ulaşmada ana itici güç olarak belirmesi,

çalışanlarda değişik becerilerin ve daha fazla esnekliğin aranmasına yol açan küreselleşme ve rekabetin gittikçe arttığı ekonomi,

toplum kavramında, internet kullanımı sonucunda meydana gelen değişiklikler,

istihdamda geleneksel alanlardan bilgi ve hizmet sektörüne kayış,

vasıfsız işlerdeki düşüş ve istihdam için gerekli nitelik ve becerilerdeki artış,

kariyer yönü ve istihdamda değişiklikler içeren yeni kariyer yapıları,

işgücünde yarı-zamanlı işgücü oranının artması, gibi sonuçları bu kapsamda sayabiliriz.

Sosyal faktörlerin etkilerine bakıldığında;

il içi ve iller arası göçler dolayısıyla artan okul çağındaki çocuk sayısı,

kentlerin hızla genişlemesi, tesisleşmesi ve bunun yol açtığı yeni okullara olan talebin artması,

bazı kırsal ve uzak bölgelerdeki nüfusun azalması,

(36)

yeni istihdam tarzları, artan hareketlilik ve yoksulluktaki yeni yoğunlaşma etkisiyle değişen aile yapısı ve sosyal yapı,

birçok geleneksel sosyal yapının etkisinin azalması, gibi sonuçları bu kapsamda sayabiliriz.

Teknolojik faktörlerin etkilerine bakıldığında;

teknolojinin ilerlemesinin ve benimsenmesinin artması,

 bilginin hızlı üretimi, erişilebilirlik ve kullanılabilirliğinin gelişmesi

teknolojinin sağladığı yeni öğrenme ve etkileşim/paylaşım imkânları,

teknolojinin kullanım amacına yönelik tehditler, gibi sonuçları görebiliriz.

(37)

2.5.2.1 Üst Politika Belgeleri

Stratejik plan hazırlıkları kapsamında üst politika belgeleri incelenmiş , bu belgelerde belirtilen hedefler doğrultusunda amaç ve hedeflerimiz belirlenmiş olup İncelenen üst politika belgeleri listelenmiştir.

Tablo 14: Üst Politika Belgeleri

ÜST POLİTİKA BELGELERİ 1 MEB 2015-2019 Stratejik Planı

2 İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı 3 Esenyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı

(38)

GZFT (Güçlü, Zayıf, Fırsat, Tehdit) Analizi

Okul Müdürlüğümüzün GZFT Analizi çalışmaları kapsamında;

1. Stratejik Plan Hazırlama ekibi tarafından oluşturulan GZFT Analiz Formu iç paydaşlarımzla paylaşılarak,

2. Öğretmenler kurulu ve diğer bilgilendirme toplantılarıyla ,

Okul müdürlüğümüzün zayıf ve güçlü yanları ile fırsat ve tehditlerinin tespiti yapılmıştır. Yapılan çalışmalara göre Okul Müdürlüğümüzün güçlü ve zayıf yönleri ile fırsatları ve tehditleri 3 Tema başlığı altında aşağıda yer almaktadır.

Tablo 15: GZFT

GZFT GÜÇLÜ YÖNLER

Eğitim Ve Öğretime Erişim Eğitim Ve Öğretimde Kalite Kurumsal Kapasite 1. Okulun kayıt bölgesinin çok geniş alanlara

dağılmaması

2. Destekleme Ve Yetiştirme Kurslarının geniş kapsamlı olarak yapılması

3. Memur ve hizmetli sayısının yeterli olması 4. Tüm branşlarda kadrolu öğretmen sayısının fazla olması

5. Ücretli öğretmen ihtiyacının nadir olmaması

1. Eğitim teknolojilerine önemli ölçüde sahip olunması ve eğitim- öğretimde aktif olarak kullanılması 2. Öğretmen kadrosunun genç, dinamik, yeniliğe ve değişime açık olması

3. Okul yöneticilerinin genç, dinamik, yeniliğe ve değişime açık olması

4. Okulda bilgi ve iletişim teknolojilerinin yenilenmesi, imkanların artırılması ve etkin olarak kullanılması

1. Dinamik ve değişime açık bir liderin olması

2. Yönetici kadrosunun yöneticilikte tecrübeli olması

3. Okul personellerin iletişiminin hızlı olması 4. Nitelikli ve gelişime açık personele sahip olunması

5. Teknolojik alt yapısının yenilenmesi 6. Ulaşımın kolay olması

7. Okul bahçesinin büyük olması

ZAYIF YÖNLER

Eğitim Ve Öğretime Erişim Eğitim Ve Öğretimde Kalite Kurumsal Kapasite 1. Okul kayıt bölgesinin sürekli göç alması

2. Artan nüfustan dolayı derslik sayısının yetmemesi

3. Okulun anasınıfı sayısının talebi karşılayamaması

4. Zorunlu eğitimden ayrılmaların önlenmesine ilişkin etkili bir izleme ve önleme mekanizmasının olmaması 5. Okul çevresinde ve okul bünyesinde güvenlik önlemlerinin yetersiz olması

6. Okulda sağlık hizmetlerinin olmaması 7. Okul- Aile Birliğinin istenilen düzeyde olmaması

8. Okulda özel eğitim sınıfları için derslik olmaması

9. Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitiminin yetersiz olması

10.Velinin sosyo - kültürel ve ekonomik yönden yetersiz olması

11. Öğretmen sirkülasyonunun fazla olması 12. Okumaz yazmaz velilerin olması

1. Kişisel, eğitsel ve mesleki rehberlik hizmetlerinin yetersiz olması

2. Okulun ikili eğitim yapması 3. Okulda sağlık ve hijyen koşullarının istenilen düzeyde olmaması

4. Okulda sosyal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlerin istenilen düzeyde olmaması

5. Okulda sosyal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlerin istenilen düzeyde olmaması

6. Yabancı dil eğitim düzeyinin yükseltilmesine yönelik çalışmanın yeterli düzeyde olmaması

1. Okulun spor salonunun olmaması 2. Derslik sayısının yetersizliği 3. Okulda donanım yetersizliği

4. Okulda yeterli sosyal ve kültürel faaliyetler in çok amaçlı salonun yetersiz olması

5. Diğer kurum ve kuruluşlarla iletişim düzeyinin yeterli olmaması

6. Okul bütçesinin yetersiz olması 7. Hizmetli personel sayısının yetersizliği 8. Derslere göre uygun derslik, salon ve odaların olmaması

9. Kurum kültürünün oluşmaması 10. İş güvenliğinin yetersiz olması

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :