KOMİSYON RAPORLARI

Tam metin

(1)

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

Rapor No:

01 Tarih:

22.10.2013 Dosya No:

2013/1865 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

KONUNUN ÖZÜ: Teknik Hatalar Hk.

KOMİSYON İNCELEMESİ:Şehir Planlama Müdürlüğünün 09/ 09 /2013 gün ve 2013/701424 sayılı yazısında;

İlgi: Beyoğlu Belediye Başkanlığının 03.07.2013 Gün ve GD/873/Ç-8289 sayılı yazısı ve ekleri.

TEKLİF

İlgi yazı ile Okmeydanı Tarihi Sit Alanları Koruma Amaçlı ve Etkileşim Geçiş Sahası 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 17.12.2012 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girdiği, söz konusu planın Beyoğlu Belediye Başkanlığı 15.10.2012-15.11.2012 tarihinde askıya çıkarıldığı, askı süresi içerisinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce tespit edilen 'Teknik Hatalar' hakkında yapılan itiraz ile ilgili olarak ilgi yazı eki İlçe Meclis Kararı alınarak teknik hatalara ilişkin itirazın karar bağlandığı ve ilgi yazı eki İlçe Meclis Kararı gereği hazırlanan plan teklif paftaları, ilçe meclis kararı ve komisyon raporu ile ilgi yazı ve eklerinin 5126 sayılı yasanın 7b maddesi ile yürürlükteki yasa ve yönetmelikler doğrultusunda değerlendirilmek ve karar alınmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisine havalesi hususu talep edilmektedir.

PLAN ONAMA SÜRECİ

Beyoğlu ve Şişli İlçeleri Okmeydanı Tarihi Sit Alanları Koruma Amaçlı ve Etkileşim Geçiş Sahası 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Şehir Planlama Müdürlüğü tarafından hazırlanmış; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.01.2012 tarih 134 sayılı kararı ile uygun bulunarak İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na iletilmiştir. Söz konusu plan, İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 26.07.2012 tarih 627 sayılı kararı ile uygun görülerek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca 13.08.2012 tarihinde onaylanmıştır.

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu gereği plan müelliflerinde aranması gereken şartlar Plan ve Proje Müdürlüğü bünyesinde sağlanamadığından, Okmeydanı Tarihi Sit Alanları Koruma Amaçlı ve Etkileşim Geçiş Sahası 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Hizmet Alım işi ihale edilmiş olup; ihale, yüklenici firma Promer Planlama Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi uhdesinde kalmıştır. Okmeydanı Tarihi Sit Alanları Koruma Amaçlı ve Etkileşim Geçiş Sahası 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda yüklenici firma tarafından hazırlanan Okmeydanı Tarihi Sit Alanları Koruma Amaçlı ve Etkileşim Geçiş Sahası 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Beyoğlu Belediye Meclisinin 26.09.2012 tarih 60 sayılı kararı ile kabul edilerek tarafımıza iletilmiştir.

Okmeydanı Tarihi Sit Alanları Koruma Amaçlı ve Etkileşim Geçiş Sahası 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2012 gün ve 2138 sayılı kararı ile uygun bulunarak İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na iletilmiştir. Söz konusu plan, İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 05.12.2012 tarih 880 sayılı kararı ile uygun görülerek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca 17.12.2012 tarihinde onaylanmıştır.

3194 sayılı imar Kanununun 8. maddesi gereği 17.12.2012 tasdik tarihli Okmeydanı Tarihi Sit Alanları Koruma Amaçlı ve Etkileşim Geçiş Sahası 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 21.12.2012 ile 21.01.2013 tarihleri arasında Beyoğlu Belediye Başkanlığında bir (1) ay süreyle ilân edilmiştir.

İLCE MECLİS KARARI

İlgi yazı eki Beyoğlu Belediye Meclisinin 10.05.2013 gün ve 54 sayılı Kararında; '...Konu; 7 MAYIS 2012 SALI günü yapılan toplantımıza görüşülmüş olup; 17.12.2012 tasdik tarihli Okmeydanı Tarihi Sit Alanları Koruma Amaçlı ve Etkileşim Geçiş Sahası 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Plan ve Projeler Müdürlüğünce tespit edilen ve düzeltilmesi gerekli görülen teknik hususlara ilişkin olarak hazırlanan Plan Tadilat Teklif Paftaları Plan ve Proje Müdürlüğü 'nden geldiği şekliyle uygun bulunmuştur...' denilmektedir.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

(2)

17.12.2012 tasdik tarihli Okmeydanı Tarihi Sit Alanları Koruma Amaçlı ve Etkileşim Geçiş Sahası 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında tespit edilen Teknik Hatalara dair,

F21C-24B-2B, F21C-20D-4D ve F21C-25A-1A Paftalarında;

 Paftalardaki muhtelif imar adalarında, ada imar istikametleri ile kadastral altlık pafta uyuşmazlığından kaynaklanan teknik çizim hataları bulunduğu ve sokak genişliklerinin düzeltilmesi,

 2945 ve 2922 sayılı imar adalarının ada içi aydınlık alan olarak belirlenen iç kısımda, onaylı imar planı lejantında karşılığı olmayan tanımsız bir çizginin kaldırılması,

 2944 sayılı imar adasının "Dini Tesis Alanı" olarak belirlenen kısımda bulunmaması gerektiği halde bulunan fonksiyon ayrım çizgisinin kaldırılması,

 2928 ada 1-2 parsellerde önerilmesi gereken Park Alanının paftalara işlenmediği;

Yönündeki maddi hatalara ilişkin olarak plan tadilat paftaları hazırlanmış ve bu çerçevede;

F21C-24B-2B, F21C-20D-4D ve F21C-25A-1A Pafta dahilinde;

 Paftalardaki muhtelif imar adalarında hatalı imar adası istikamet çizgileri iptal edilerek kadastral altlık pafta ile uyumlu hale getirilmiş ve uygun sokak genişlik gösterimleri plan paftalarına işlenmiş,

 2945 ve 2922 sayılı imar adalarının ada içi aydınlık alan olarak belirlenen iç kısımda, onaylı imar planı lejantında karşılığı olmayan tanımsız çizgi iptal edilmiş,

 2944 sayılı imar adasının "Dini Tesis Alanı" olarak belirlenen kısımda fonksiyon ayrım çizgisi tayin edilmiş,

 2928 ada 1-2 parsellere Park Alanı fonksiyonu işlenmiş ve 10.05.2013 tarih ve 54 sayılı İlçe Meclis Kararı ile uygun görülmüştür.

Bu durum 13.08.2012 tasdik tarihli Okmeydanı Tarihi Sit Alanları Koruma Amaçlı ve Etkileşim Geçiş Sahası 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planını etkilememekte olup 17.12.2012 tasdik tarihli Okmeydanı Tarihi Sit Alanları Koruma Amaçlı ve Etkileşim Geçiş Sahası 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planında düzenlenmesi gerekmektedir. " denilerek

Beyoğlu Belediye Meclisinin 10.05.2013 gün ve 54 sayılı kararı ile 17.12.2012 tasdik tarihli Okmeydanı Tarihi Sit Alanları Koruma Amaçlı ve Etkileşim Geçiş Sahası 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ilişkin ilgi yazı ve ekleri yazımız ekinde olup, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre değerlendirilmek ve karar alınmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne havalesi hususunu tensiplerinize arz ederim.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Beyoğlu İlçesi, Okmeydanı Tarihi Sit Alanları Koruma Amaçlı ve Etkileşim Geçiş Sahası 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi incelenmiş olup söz konusu değişiklik teklifi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında tespit edilen teknik hataların düzeltilmesine yönelik olduğundan ve 1/5000 ölçekli plan kararlarını etkilemediğinden komisyonumuzca ilçesinden geldiği şekliyle uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

KARARA KATILMIYORUM KARARA KATILMIYORUM KARARA KATILMIYORUM

MUHALEFET ŞERHİ: 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kararlarına katılmadığımdan düzeltme karara katılmıyorum.

(3)

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

Rapor No:

02 Tarih:

22.10.2013 Dosya No:

2013/1881 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

KONUNUN ÖZÜ: Fatih (Tarihi Yarımada) 1/1000 ölçekli KAUİP itirazları hk.,

KOMİSYON İNCELEMESİ:Şehir Planlama Müdürlüğünün 09/ 09 /2013 gün ve 2013 BN:21470 TN:

808263 BN:9674 sayılı yazısında;

"İlgi a) Fatih Belediye Başkanlığının, 29.07.2013 gün ve 9879 sayılı yazısı

b) İstanbul I. Nolu K.ve T.V.Koruma Kurulunun 12.7.1995 gün ve 6848 sayılı Kararı.

c) Fatih Belediye Başkanlığının, 10.05.2012 gün ve 003151 sayılı yazısı d) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13.06.2012 gün 1238 sayılı kararı e) 09.07.2012 gün ve TN:737852 nolu yazımız.

f) İstanbul IV Numaralı K.V.K. Bölge Kurulu'nun 25.07.2012 gün ve 788 sayılı kurul kararı.

g) İstanbul 1 Numaralı Yenileme Alanları K.V.K. Bölge Kurulu'nun 19.09.2012 gün ve 277 sayılı kurul kararı.

h) İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları K.V.K. Bölge Kurulu'nun 02.10.2012 gün ve 81 sayılı kurul kararı.

TALEP

İlgi (a) yazı ile; 04.10.2012 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nca onaylanan Fatih İlçesi (Tarihi Yarımada) Kentsel, Tarihi, Kentsel Arkeolojik, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan teklifinin Fatih Belediye Başkanlığı Binası C Blok Zemin Katta ve belediye başkanlığı web sitesinde 15.10.2012-15.11.2012 tarihinde askıya çıkarıldığı, askı süresinde ilgilileri tarafından Derviş Ali Mahallesi 2563 ada 7-8-9 parsel sayılı taşınmazlar ile ilgili olarak plana itiraz edildiği ve yapılan itirazlar ile ilgili olarak 08.05.2013 tarih ve 79 sayılı Meclis Kararı alındığı belirtilmektedir.

08.05.2013 tarih ve 79 sayılı Meclis Kararında, "459pafta,2563 ada, 7-8-9parsellere ilişkin itiraz incelenmiş olup, hazırlanan bilgi paftası doğrultusunda Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Komisyonumuzun kararı Meclisin onayına arz olunur. Şeklindeki; İmar Komisyonunun raporu Fatih belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 4. Toplantı Yılı 2013 Mayıs ayı toplantısının 08 Mayıs 2013 tarihli 2.

Birleşiminin 1. oturumunda müzakereye acildi. Oya sunuldu. Oy çokluğu ile kabul edildi. " denilmektedir.

Fatih Belediye Meclisinin 08.05.2013 tarih ve 79 sayılı Kararı ile uygun bulunan itiraza ilişkin, Fatih İlçesi (Tarihi Yarımada) Kentsel, Tarihi, Kentsel Arkeolojik, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı tadilat paftaları 3194 sayılı Kanunun 8. Maddesi ve 5216 sayılı Kanunun 7(b) ve 14. Maddesine göre konunun tetkiki ve gereği için tarafımıza iletilmiştir.

PLAN ONAMA SÜRECİ

İlgi (b) kurul kararı ile Kentsel Sit Alanı ilan edilen Tarihi Yarımada bütününde, 30.12.2011 onanlı Fatih İlçesi (Tarihi Yarımada) 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Fatih Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı teklifi Fatih Belediye Meclisinin 09.05.2012 gün ve 2012/44 sayılı kararı ile uygun bulunmuş ve ilgi (c) yazı ile Başkanlığımıza iletilmiştir.

1/1000 ölçekli teklif plan 5216 sayılı yasanın 7b maddesi ile yürürlükteki yasa ve yönetmelikler doğrultusunda değerlendirilmek ve karar alınmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisine gönderilmiş ve Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi (d) kararı ile aynen ve oyçokluğu ile onaylanmıştır.

Fatih İlçesi 1/1000 ölçekli Tarihi Yarımada Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı teklifi paftaları, raporu ve ekleri 3386 ve 5226 sayılı yasalar ile değişik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatları açısından gereğince tetkik ve gereği için ilgi (e) yazımız ile İstanbul IV Numaralı K.V.K. Bölge Kurulu'na, İstanbul I Numaralı Yenileme Alanları K.V.K.

Bölge Kurulu'na ve İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları K.V.K. Bölge Kurulu'na gönderilmiştir.

İlgi (f) Kurul Kararı, ilgi (g) Kurul Kararı ve ilgi (h) Kurul Kararı ile Fatih İlçesi 1/1000 ölçekli Tarihi Yarımada Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı uygun bulunmuş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nca 04.10.2012 tarihinde onaylanarak Fatih Belediye Başkanlığında 15.10.2012 - 15.11.2012 tarihleri arasında 1 (bir) ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

(4)

MER'İ PLANLARDAKİ DURUM:

İtiraza konu Derviş Ali Mahallesi 2563 ada 7-8-9 parsel sayılı taşınmazlar 30.12.2011 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Fatih İlçesi (Tarihi Yarımada) Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı'nda 600 Ki./Ha. Yoğunluklu Konut Alanında kalmaktadır. 04.10.2012 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Fatih İlçesi (Tarihi Yanmada) Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı'nda ise H:9.50 m. Bitişik Nizam yapılanma şartlarında Blok Ebatları çizili Konut Alanında kalmaktadır.

MÜLKİYET:

İtiraza konu taşınmaz hisseli şahıs mülkiyetinde olup tapu kayıtlarından 2012 yılında Fatih Belediye Başkanlığından satın alındığı görülmektedir.

İLCE MECLİS KARARI:

İlgi (a) yazı eki Fatih Belediye Meclisinin almış olduğu 08.05.2013 tarih ve 79 sayılı Kararında, "459 pafta,2563 ada, 7-8-9 parsellere ilişkin itiraz incelenmiş olup, hazırlanan bilgi paftası doğrultusunda Komisyonumuzca uygun görülmüştür. Komisyonumuzun kararı Meclisin onayına arz olunur. Şeklindeki;

İmar Komisyonunun raporu Fatih belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 4. Toplantı Yılı 2013 Mayıs ayı toplantısının 08 Mayıs 2013 tarihli 2. Birleşiminin 1. oturumunda müzakereye acildi. Oya sunuldu. Oy çokluğu ile kabul edildi. " denilmektedir.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ:

İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 12.7.1995 gün ve 6848 sayılı Kararı ile Kentsel Sit Alanı ilan edilen Tarihi Yarımadaya ait 30.12.2011 onanlı Fatih İlçesi Tarihi Yanmada) 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Fatih Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına askı süresi içinde Derviş Ali Mahallesi 2563 ada 7-8-9 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin, maliklerince "parsellerin tevhid edilerek oturum alanının tekrar düzenlenmesi ve oturum alanın bir önceki planda 160 m2 iken 135 m.2'ye düşürülmesinin düzeltilmesine" ilişkin yapılan itiraz Fatih Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Fatih Belediye Meclisine iletilmiş, Fatih Belediye Meclisinin 08.05.2013 tarih ve 79 sayılı Kararı ile uygun görülen itirazlar, Müdürlüğümüzce; 04.10.2012 tt.li 1/1000 ölçekli Fatih İlçesi (Tarihi Yarımada) Kentsel, Tarihi, Kentsel Arkeolojik, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan bütünlüğü, Tarihi Yarımada Kentsel, Tarihi, Kentsel Arkeolojik, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Mevcut ve Kayıp Eski Eser Envanteri, Tarihi Yarımada Kentsel Sit Alanı silüeti ve meri mevzuat çerçevesinde incelenmiş olup ;

Fatih İlçesi, Derviş Ali Mahallesi 2563 ada 7-8-9 parsel sayılı taşınmazların yapı oturum hakkının 21.05.2005 t.t. 1/1000 ölçekli Fatih KAUİP'na göre yeniden düzenlenmesi 1/5000 KANİP'nı etkilemese de, 1/1000 ölçekli KAUİP açısından yapı ve nüfus yoğunluğunu arttırıcı niteliktedir. " denilerek

04.10.2012 t.t.li 1/1000 ölçekli Fatih İlçesi (Tarihi Yanmada) Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına yasal askı süresi içinde yapılan itiraz kapsamında, Fatih Belediye Meclisinin 08.05.2013 tarih ve 79 sayılı Meclis Kararı ile ilgi (a) yazı ve ekleri yazımız ekinde olup, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Fatih İlçesi, 459 pafta, 2563 ada, 7-8-9 parsellerde kayıtlı yerlere ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı’na yapılan itiraz sonucu hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı teklifi incelenmiş olup 1/5000 ölçekli planları etkilemediğinden komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

KARARA KATILMIYORUM KARARA KATILMIYORUM KARARA KATILMIYORUM

(5)

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

Rapor No:

03 Tarih:

22.10.2013 Dosya No:

2013/1890 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

KONUNUN ÖZÜ: Bayrampaşa İlçesi, Ferhatpaşa Çiftliği 1. Derece Doğal Sit Alanı ve 2. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı

KOMİSYON İNCELEMESİ: Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 09/ 09 /2013 gün ve BN:9662 sayılı yazısında;

“ İlgi a) 01.3 0.2009 gün ve 2071640 sayılı Başkanlık Oluru b)24.11.2009 gün ve 2189355 sayılı yazımız

c)07.02.2012 gün ve 131306 sayılı yazımız

d)13.03.2012 gün ve 212394 sayılı Başkanlık katı yazımız

e)İstanbul Büyükşehİr Belediyesi Meclisi'nin 16.03.2012 gün ve 615 sayılı kararı f)28.05.2012 gün ve 555509 sayılı yazımız

g)İstanbul I.Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 04.07.2013 gün ve 659 sayılı Kararı

İlgi a) Başkanlık Oluru ile, İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 01.03.1994 tarih ve 3387 sayılı kararı ile Bayrampaşa Ferhatpaşa Çiftliği 1. Derece Doğal Sit Alanı ve 2.

Derece Arkeolojik Sit Alanı'nın da içinde olduğu 22 ayrı bölgede, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı çalışmaları başlatılmıştır. İlgi b) yazımız ile ilgili kurum ve kuruluşlara görüş sorulmuştur.

Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi, Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara ait Yönetmeliğin ö.maddesi gereği ilgi c) yazımız ile 22.03.2011 ve 10.02.2012 tarihlerinde plan toplantısına İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İstanbul VII Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Bayrampaşa Belediye Başkanlığı, Tarihi Çevre Koruma Müdürlüğü, Planlama Müdürlüğü, korama Uygulama Denetim Müdürlüğü, İmar Müdürlüğü, Projeler Müdürlüğü, Mimarlar Odası İstanbul Şubesi, Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi, Peyzaj Mimarları Odası İstanbul Şubesi davet edilmiş ve taslak 1/5000 ölçekli plana ilişkin görüşlerin alındığı iki toplantı yapılmıştır.

1/5000 ölçekli Bayrampaşa Ferhatpaşa Çiftliği 1. Derece Doğal Sit Alanı ve 2. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı çalışmaları kapsamında, kamu kurum ve kuruluşları ile üniversiteler, meslek odaları ve özel kurum ve kuruluşlardan plana yönelik görüşleri istenmiş, Bayrampaşa Ferhatpaşa Çiftliği 1. Derece Doğal Sit Alanı ve 2. Derece Arkeolojik Sit Alanı'nda plana veri teşkil edecek olan arazi tespit ve analitik çalışmaları (doğal yapı analizleri, fiziki doku analizleri, sosyal doku analizleri vs.) tamamlanmış, planlama alanına ilişkin Taşınmaz Kültür Varlıkları Yerüstü ve Yeraltı Envanter Analizi hazırlanmıştır.

Çalışmaları tamamlanan 1/5000 ölçekli Bayrampaşa Ferhatpaşa Çiftliği 1. Derece Doğal Sit Alanı ve 2. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ilgi d) yazımız ile Büyükşehİr Belediye Meclisine iletilmiş ve ilgi e) Meclis Kararı ile aynen uygun görülmüştür.

İlgi e) Meclis Kararı ile aynen uygun görülen 1/5000 ölçekli Bayrampaşa Ferhatpaşa Çiftliği 1.

Derece Doğal Sit Alanı ve 2. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ilgi f) yazımız ile tetkik ve gereği için İstanbul İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ve İstanbul 1. Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğüne iletilmiştir.

İlgi g) Kurul Kararında "...Bayrampaşa Ferhatpaşa Çiftliği I. Derece Doğal Sit Alanı ve II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı 'nın II. Derece Arkeolojik Sit Alanı 'nda kalan kısmının uygun olduğuna, söz konusu planın I.Derece Doğal Sit Alam 'nda kalan kısmına ilişkin, 2863 Sayılı Yasa kapsamında sakınca bulunmadığına karar verildf' denilmektedir.

Bayrampaşa Ferhatpaşa Çiftliği 1. Derece Doğal Sit Alanı ve 2. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı teklifi ilgi g) Kurul Kararı ile uygun görülmüştür. Ancak 644 sayılı KHK'nın 13/A maddesi uyarınca onama yetkisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığına geçen söz konusu planın Bayrampaşa Ferhatpaşa Çiftliği 1. Derece Doğal Sit Alanı kısmı ile\bu alanlara ilişkin lejant ve plan notlarının plan kapsamından çıkarılması ve plan başlığının Bayrampaşa Ferhatpaşa Çiftliği II. Derece

(6)

Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı olarak plan paftaları ve plan raporunda düzenlenmesi gerekmektedir.

İlgi g) Kurul Kararı ve ekleri yazımız ekinde olup, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre yeniden değerlendirilmek ve karar alınmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne havalesi hususunu olurlarınıza arz ederim.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Bayrampaşa İlçesi, Ferhatpaşa Çiftliği 1. Derece Doğal Sit Alanı ve 2.

Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı teklifi incelenmiş olup, söz konusu planın Bayrampaşa Ferhatpaşa Çiftliği 1. Derece Doğal Sit alanı kısmında alan onama yetkisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığına geçmiş olduğundan bu alana ilişkin plan, plan notları ve plan lejantının plan kapsamından çıkarılması plan onama sınırı içerisinde kalan kısmın başlığının Bayrampaşa Ferpatpaşa Çiftliği 2. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı olarak plan paftaları ve plan raporunda gerekli düzenlemelerin yapılmasıyla komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

(7)

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

Rapor No:

04 Tarih:

22.10.2013 Dosya No:

2013/1896 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

KONUNUN ÖZÜ: Sultangazi İlçesi Habipler Bölgesi'nde Muhtelif Alanlara ilişkin 1/5000 Ölçekli NÎP Tadilatı Talebi Hk.

KOMİSYON İNCELEMESİ: Şehir Planlama Müdürlüğünün 09/ 09 /2013 gün ve BN:9679 sayılı yazısında;

"İlgi: a) Sultangazi Belediye Başkanlığının 06.06.2013 gün, M.34.6.SGA.0.34-967-448382-49 sayılı yazısı ve ekleri,

b) 01.07.2013 gün ve BN:8146 sayılı Başkanlık Oluru, c) 11.07.2013 gün ve TN:705851 sayılı yazımız.

İlgi (a) yazıda, Sultangazi İlçe sınırları içerisinde bulunan Habipler Mahallesi'nde, 2981 sayılı yasa kapsamında tapu almak için parsel ilgililerinin müracaatta bulundukları, 2981 sayılı yasa uyarınca tapu verilebilecek taşınmazların, ilgili planlarında "Konut Alanı"nda olması şartı arandığı, ancak başvuruda bulunulan alanların mer'i planlarda "Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı", "Ticaret Alanı"..vb lejantlı alanlarda kaldığı, "Konut Alanı"nda olmaması nedeniyle ilgililerine tapu verilemediği, hak sahibi vatandaşların mağdur oldukları belirtilmektedir. Bu doğrultuda hak sahiplerinin talepleri neticesinde Sultangazi Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce söz konusu alanların "Konut Alanı"na alınması gerektiği ayrıca; mer'i 1/5000 ölçekli planda "Dini Tesis Alanı"nda kalan Habipler Mahallesi, 448 ada, 6 parsel ile "İdari Tesis Alanı"nda kalan 450 ada, 13 parsel ve 1898 ada, 3 parseldeki fonksiyonların ilgililerinin talepleri doğrultusunda yerlerinin karşılıklı olarak değiştirilmesi gibi nedenlerle sınırları belirlenen alanlarda sorunların giderilebilmesi için bölgeye ait 24.01.2011 onanlı mer'i 1/5000 ölçekli Sultangazi Nazım İmar Planı'nda revize çalışması ihtiyacının hasıl olduğu belirtilerek konu hakkında gereğinin yapılması talep edilmektedir.

Tarafımıza iletilen talep üzerine ilgili kurum görüşleri alınarak, 5216 sayılı yasanın 7-b kapsamında 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Tadilatının Müdürlüğümüzce yapılması hususu Başkanlık Makamına sunulmuş olup, ilgi (b) Başkanlık Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgi (b) Başkanlık Oluru doğrultusunda ilgi (c) yazımız ile ilgili kurum görüşleri istenilmiştir. 1/5000 ölçekli plan tadilatına ilişkin kuram görüşleri tarafımıza iletilmiş olup;

Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü'nün 22.07.2013 gün, 1552 sayılı yazısında;

"Sultangazi İlçe sınırları dahilinde bulunan alana ait ilgili İlçe Belediyesince hazırlatılmış olan 1/1000 ölçekli Jeoloji ve Yerleşime Uygunluk Harita ve Raporu yazımız ekinde gönderilmektedir." denilmektedir.

Ulaşım Planlama Müdürlüğünün 25.07.2013 gün, 779457-2674 sayılı yazısında;

"Söz konusu alanda; Müdürlüğümüzce yürütülen herhangi bir proje çalışması bulunmamakta olup, T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünce yürütülen "Kuzey Marmara Otoyolu" projesine ait bilgiler Karayolları Genel Müdürlüğünden temin edilebilir." denilmektedir.

İstanbul Valiliği İl Müftülüğünün 15.08.2013 gün. 89221074-15/8374 sayılı yazısında:

" Sultangazi İlçesi Habipler Mahallesi sınırlarında yapılacak olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Tadilatı çalışmaları çerçevesinde İlçe Müftülüğü olarak; artan nüfus dikkate alınarak daha geniş alanlı ve çok sayıda Dini Tesis Alanları (cami,kur'an kursu)nın tahsis edilmesini talep eden Kaymakamlığın Müftülük ifadeli ilgi (b) yazısı ekte gönderilmiş olup, Valiliğimiz görüşünün de aynı doğrultuda olduğu hususunu bilgilerinize rica ederim." denilmektedir.

İstanbul Defterdarlık Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığının 19.08.2013 gün, 81348688/296/520-34 sayılı yazısında;

" Sultangazi İlçesi, Habipler Mahallesinde bulunan Hazineye ait 448 ada 6 parsel ile 449 ada 1 parsel numaralı taşınmazların 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatında Dini Tesis Alanı olarak ayrılmasında İdaremizce bir sakınca bulunmamaktadır." denilmektedir.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 12.08.2013 gün, 397003 sayılı yazısında;

Söz konusu alanda yapılması planlanan plan tadilatında yukarıda bildirilen hükme uygun olarak hazırlanacak olan plan taslağının İdaremize sunulması sonucu, İdaremiz görüşü oluşturulabilecektir .

İdaremize tarafınızca sunulacak olan plan taslağı hazırlanırken aşağıda sıralanan hususlara da dikkat edilmesi gerekmektedir.

(8)

1) Yapılacak uygulama ve inşaat çalışmalarında, İdaremize ait her türlü mevcut tesislerimiz ile iş sonu projesi tarafımıza ulaşmamış İSKİ'de kaydı bulunmayan, belediyesince ve halk tarafından yapılmış altyapı tesislerine zarar verilmemelidir.

2) Ana kolektörlerimiz ve isale hatlarımız dışında, yeri değişmesi talep edilen, mevcut atıksu ve yağmur suyu tesislerimiz bulunması halinde; bu tesislerin, deplase bedelleri karşılanmalı, ne şekilde deplase edileceğine dair, proje hazırlanmadan önce İdaremiz ile mutabakat sağlanmalı ve tarafınızca hazırlanacak uygulama projelerinin İdaremize tasdik ettirilmesi gerekmektedir .

3) Ek-3'deki A3 paftada görülen ve plan sahası yakınında yer alan 2884 ada, 10 parsel ile 51-52 pafta, 926 parseller İdaremiz mülkiyetinde olup ; İmar planlarında İSKİ HİZMET ALANI olarak korunmalıdır.

4) Söz konusu plan sahası ile ilgili mevcut ve planlanan içme suyu altyapı tesislerimizi gösterir CD yazımız ekinde gönderilmekte olup; içme suyu borularımızın geçtiği yol güzergahlarının Ø600mm - Ø 1000mm arası çaplar için min.10.00 metre, Ø 1200 mm - Ø 1600 mm arası çaplar için min.15.00 metre, Ø 1800mm ve üstü çaplar için min. 20.00 metre olacak şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

5) Mevcut ve planlanan atık su - yağmursuyu altyapı hatlarımızı gösterir CD yazımız ekinde gönderilmekte olup; hatlarımızın geçtiği güzergahlar, İmar Plan çalışmalarında, İmar Yolu veya Yeşil Alan olarak korunmalıdır. Mevcut ve planlanan hatlarımızın geçtiği imar yollan ve yeşil alanlar, Ø 300 mm - Ø 600 mm arası çaplar en az 5 m ., Ø 700 mm - Ø 1200 mm çaplar için en az 10m. ve üstü çaplar için en az 15 m. genişlikte planlanmalıdır.

6) Vadi tabanlarında yapılacak çalışmalarda; atık su ve yağmursuyu kanalizasyon tesislerinin gelecekte yapılabilmesi maksadıyla en az 15 metre genişliğinde bir bandın yol veya yeşil alan olarak ayrılması gerekmektedir. Bu bant içerisinde, kazı, hafriyat dolgu, döküm, malzeme depolama vb. faaliyetlere kesinlikle izin verilmemesi, vadi tabanının doğal halinin korunması, şedde, topuk, duvar vb. yüzeysel suların akışının engelleyecek yapıların kesinlikle yapılmaması gerekmektedir." denilmektedir.

Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 19.07.2013 gün ve 29609873/ -310.01/2193 sayılı yazısında;

"İlgi yazıya ekli paftada belirtilen sınırlar içerisinde herhangi bir çalışmamız bulunmamakta olup, imar planlarında oluşturulacak yeşil alanların (Park, Çocuk Oyun Alanı, Mesire vb.) 5000 m2 üzerinde olması ve kişi başına düşen yeşil alan miktarının da en az 10 m2 olarak planlanması Müdürlüğümüz görüşüdür."

denilmektedir. “denilerek.

Teklif plan tadilatı sınırlarında ve çevresindeki meri plan kararları gözetilerek, kurum görüşleri ve şehircilik esasları doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Tadilatı teklifi yazımız ekinde olup, yazımız ve eklerinin ilgi (b) Başkanlık Oluru ve yürürlükteki yasalar ve yürütmelikler ile 5216 sayılı yasanın 7-b maddesine göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Sultangazi İlçesi, Habipler Bölgesinde Muhtelif Alanlara ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı teklifi incelenmiş olup bölgede yer alan fiili yapılaşmalar meri plan kararları ve ilgili kurum görüşleri doğrultusunda hazırlandığından komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

(9)

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

Rapor No:

05 Tarih:

22.10.2013 Dosya No:

2013/1787 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

KONUNUN ÖZÜ: Kadıköy İlçesi, Erenköy Mah., 106/1 pafta, 373 ada, 51-52-64-77 (E:56-53) parseller ile 74-75 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli plan tadilatı teklifi.

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğü’nün 06/ 09 /2013 gün ve 2013-8106 sayılı yazısında;

“İLGİ: a) Kadıköy Belediye Başkanlığının 13.06.2013 tarih, 7878/1669491 sayılı yazısı ve ekleri ile 10.05.2013 tarih, 2013/62 sayılı Kadıköy Belediye Meclis Kararı.

b) Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 20.8.2004 tarih, S/89 sayılı genelgesi ve 20.8.2004 tarih, S/90 sayılı Başkanlık Oluru.

TALEP:

Kadıköy ilçesi, Erenköy Mahallesi, 106/1 pafta, 373 ada, 51-52-64-77 (E:56-53) parseller ile 74-75 parseller arasındaki yaya yolunun 28.04.2009 gün ve E:2006/3146-K:2009/746 sayılı 7. İdare Mahkemesi kararı doğrultusunda iptaline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı teklifi, 10.05.2013 tarih, 2013/23 sayılı Kadıköy Belediyesi meclis kararı ile uygun görülerek 3194 ve 5216 sayılı yasaların ilgili maddelerine göre karar alınmak üzere gereği için, ilgi (a) yazı ve ekleri ile tarafımıza iletilmiştir.

TEKLİFİN EVELİYATI:

 11.04.2008 tarih, 2008/96 sayılı Kadıköy Belediyesi Meclisi kararı ile; “Erenköy Mah. 106 pafta, 373' ada, 51 parsel ilgililerince 11.05.2006 tt’li 1/1000 ölçekli Kadıköy Merkez E-5 (D-100) Otoyolu Ara Bölgesi Uygulama İmar Planındaki parsellerine İlişkin açılan 7m’lik yaya yolunun kaldırılması için verilen dilekçe Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 29.02.2008 gün ve M.34.6.KAD.0.10-08/955207 sayılı yazısı ile Kadıköy Belediyesine iletilmiştir.Kadıköy Belediyesi Komisyonunca konu incelenmiş olup, daha önce 05.10.2006 tarih ve 2006/121 sayılı Kadıköy Belediye Meclis kararı ile belirlediğimiz gibi 373 ada, 74-75-64 parsellerin arasından geçen yaya yolunun parsellerde çok fazla miktarda yola terkler oluşturduğu ve parsellerin üzerinde yüksele katlı yapıların bulunduğu göz önüne alınarak 373 ada 74-75 parseller ile 51-52-53-64 parseller arasından açılan imar yolunun iptal edilerek bu yolun yerine yine 373 ada 74 parselin sınırından muhafaza geçirilerek 51-52-53 parsellerden geçen 3m. genişliğinden imar yolunun açılması ve bu yolunda 64 parsel sınırında kapatılması şeklindeki imar yolunun bilgi paftasındaki şekliyle uygun olduğuna komisyonumuzca karar verilmiştir.” denilmektedir.

 09.06.2009 tarih, 317 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi kararı ile; “Kadıköy, Erenköy Mah., 106 pafta, 373 ada, 51-52-53-64-74- 75 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plani değişikliği teklifi incelenmiş olup Ulaşım Planlama 'Müdürlüğü görüşü alındıktan sonra değerlendirilmek üzere ilçesine iadesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.” denilmektedir.

 10.02.2011 tarih, 2011/18 sayılı Kadıköy Belediyesi Meclisi kararı ile; “İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 31.12.2010 gün ve M.34.6.KAD.0.65.01/9066-1461091 sayılı yazısı eki Erenköy Mahallesi, 106/1 pafta, 373 ada, 51- 52-64-77 parseller ile 74-75 parseller arasındaki yaya yolunun iptal edilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilat Teklifi; ibadet yeri olarak ayrılan kısmının doğusunda ve kuzeyinde oluşturulan konut parselinin, 64 parselin doğusundaki 3m.

genişliğindeki balta sapının iptal edilerek bu kısmın ibadet alanına aynı yapılanma koşullarında alınması ve yapı yaklaşma mesafeleri ise parsel sınırına 4m. olacak şekilde düzenlenmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.” denilmektedir.

 14.06.2011 tarih, 1257 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi kararı ile; “Kadıköy ilçesi, Erenköy mahallesi , 106/1 pafta, 373 ada, 51-52-64-74-75 ile (eski 53 ve 56 parsellerin tevhidi ile oluşan) 77 parsellerde kayıtlı yerlere ilişkin 1/1000 ölçekli Uyulama imar Planı tadilatı teklifi incelenmiş olup yeniden değerlendirilmek üzere ilçesine iadesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.” denilmektedir.

(10)

MÜLKİYET:

İlgi (a) yazı ekinde tapu senedi örneği ve 02.08.2013 tarihli Tapu Sorgulama Programında yapılan incelemede; Kadıköy İlçesi, Erenköy Mahallesi, 106/1 pafta, 373 ada, 51 parselin 1213 m² yüzölçümünde şahıs (14 kişi) mülkiyetinde olduğu, 52 parselin 691 m² yüzölçümünde şahıs (Ali Suat ASRAL) mülkiyetinde olduğu ve 21.11.1962 yılında edinildiği, 64 parselin 1364 m² yüzölçümünde Göztepe Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği mülkiyetinde olduğu ve 17.04.1981 yılında edinildiği, 74 parselin 1642 m² yüzölçümünde şahıs (36 kişi) mülkiyetinde olduğu, 75 parselin 1642 m² yüzölçümünde şahıs (33 kişi) mülkiyetinde olduğu, 77 parselin 1284 m² yüzölçümünde şahıs (Nurçin CANKUR) mülkiyetinde olduğu ve 25.02.2008 yılında edinildiği anlaşılmaktadır.

MEVCUT DURUM:

Dosyasında yapılan incelemede, Erenköy Mahallesi, 106/1 pafta, 373 ada, 51-52-64-77 (E:56-53) parseller ile 74-75 parseller arasındaki yaya yolu üzerinde, 2011 yılı uydu görüntüsünden herhangi bir yapı bulunmadığı görülmüştür.

PLANLARDAKİ DURUM :

Erenköy Mahallesi, 106 pafta, 373 ada, 52-77(E:56-53)-74-75 parsellerin tamamı, 09.03.2005 t.t.li 1/5000 Ölçekli Kadıköy Merkez E-5 (D-100) Otoyolu Ara Bölgesi Nazım İmar Planında; max.TAKS:0.35, max.KAKS:2.07, Hmax:serbest yapılanma koşullarında “Yüksek Yoğunluklu Konut Alanı”nda, 51 parsel;

kısmen max.TAKS:0.35, max.KAKS:2.07, maxH:serbest yapılanma koşullarında “Yüksek Yoğunluklu Konut Alanı”nda, kısmen de “Demiryolları Alanı”nda, 64 parselin ise kısmen max.TAKS:0.35, max.KAKS:2.07, maxH:serbest yapılanma koşullarında “Yüksek Yoğunluklu Konut Alanı”, kısmen de max.TAKS:0.35 olmak üzere dahil olduğu yapı adasının KAKS ve hmaksimum değerlerine göre yapılanacak

“İbadet Yeri”nde kalmaktadır.

11.05.2006 t.t.li Kadıköy Merkez E-5 (D-100) Otoyolu Ara Bölgesi Uygulama İmar Planında ise; 74-75 parseller ile 51-52-77(E:56-53)-64 parseller arasından ada içindeki mahreçsiz 52-77(E:56-53) parseller ile 64 parselin konut alanında kalan kısmına mahreç sağlamak üzere planlanan yaklaşık 7 m’lik yaya yolu planlanmış olup 52-77(E:56-53)-74-75 parsellerin kısmen max.TAKS:0.35, max.KAKS:2.07, maxH:serbest yapılanma koşullarında “Yüksek Yoğunluklu Konut Alanı”nda, kısmen de yolda kaldıkları, 51 parselin kısmen max.TAKS:0.35, max.KAKS:2.07, maxH:serbest yapılanma koşullarında “Yüksek Yoğunluklu Konut Alanı”nda, kısmen yolda, kısmen de “Demiryolları ve Koruma Alanı”nda; 64 parselin ise kısmen max.TAKS:0.35, max.KAKS:2.07, maxH:serbest yapılanma koşullarında “Yüksek Yoğunluklu Konut Alanı”nda, kısmen max.TAKS:0.35, max.KAKS:2.07, maxH:serbest yapılanma koşullarında “İbadet Yeri”nde, kısmen de yolda kaldığı tespit edilmiş, ancak ada içindeki mahreçsiz parsellerden 53 parsel, komşu 56 parsel ile tevhit edilerek 77(E:56-53) parsel numarası almış olduğu ve yola terklerinin yapıldığı görülmektedir.

İLÇE MECLİS KARARI:

İlgi (a) yazı eki, 10.05.2013 tarih, 2013/62 sayılı Kadıköy Belediyesi Meclisi kararı ile; “İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 06.05.2013 gün ve 38354364.310.01.04-2071/1669491 sayılı yazısı ile tarafımıza iletilen Erenköy Mahallesi, 106/1 pafta, 373 ada, 51-52-64-77(E:56-53) parseller ile 74-75 parseller arasındaki yaya yolunun iptaline ilişkin, 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifi incelenmiş olup, Mahkeme kararı doğrultusunda hazırlanan plan tadilatı teklifi aynen uygun görülmüştür.” şeklinde hazırlanan İmar Komisyonunun 10.05.2013 gün ve 2013/7 sayılı raporunun, Kadıköy Belediye Meclisinin Mayıs 2013 toplantılarının 10.05.2013 tarihli 5. Birleşiminin 1. Oturumunda görüşülerek Komisyondan geldiği şekilde oybirliği ile (işaretle oylama) kabul edildiği anlaşılmaktadır.

KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ:

İlgi (a) yazı eki, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatına ilişkin, teklif plan dosyasında, Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün, İSKİ Genel Müdürlüğü’nün, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün kurum görüş yazılarının bulunduğu görülmüştür.

Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün 14.10.2010 tarih, M.34.0.İBB.0.14.69-310.01/3455585-2987- 145669 sayılı yazısında;

“ULAŞIM KARARI: Kadıköy İlçesi, Erenköy Mahallesi, 106/1 pafta, 373 ada, 51-52-64-74-75- 77(E:56-53) parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli plan tadilat teklifi; söz konusu 52 parselin mahreçsiz kalacak olması, 64 parselin yoldan çıkarılan kısmının 64 parselin konut alanında kalan kısmının mahreç alabilmesi için, İbadet Yerinin doğu tarafından Fırın Sokağı çıkışında 3 m.’lik kısmı max.TAKS:0.35, max.KAKS:2.07, maxH:serbest yapılanma koşullarında “Yüksek Yoğunluklu Konut Alanı”na alınmasının, yapılanma yoğunluğunu artıracak olması ve parelelinde ulaşım aksları üzerinde de ulaşım yoğunluğunu artıracak olması; meri plandaki 7 m. genişliğindeki yol aksının iptal edilmesinin ulaşım ve trafik sirkülasyonunu olumsuz etkileyecek olması nedenleri ile ulaşım ve trafik sistemleri açışından uygun bulunmamıştır.”

denilmektedir.

(11)

Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün 21.06.2010 tarih, 88396-1411 sayılı yazısında;

“Söz konusu alan, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü tarafından hazırlatılan 19.01.2010 tarihinde Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından onaylanan Avrupa Yakasına ait Mikrobölgeleme Çalışmaları kapsamında yapılan İmar Planlarına esas 1/2000 ölçekli "Yerleşime Uygunluk Haritaları"nda “UA(Uygun Alanlar)” lejantlı sınırlar içerisinde kalmaktadır” denilmekte olup; “alanda bulunan mevcut yapıların kullanılacak olması durumunda zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden incelenip gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması şartıyla, söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatının yapılması jeolojik bakımdan uygun görülmektedir.” denilmektedir.

İSKİ Genel Müdürlüğü’nün, 07.07.2010 tarih, 340771 sayılı yazısında; 13 madde halinde teknik altyapı görüşü bildirilmiştir.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ:

İlgi (a) yazı ve ekleri ile tarafımıza iletilen, Erenköy Mahallesi, 106/1 pafta, 373 ada, 51-52-64-77 (E:56-53) parseller ile 74-75 parseller arasındaki yaya yolunun iptaline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı teklifinin 10.05.2013 tarih, 2013/62 sayılı Kadıköy Belediye Meclis Kararı ile aynen uygun görülerek, teklifin 11.05.2006 t.t.li 1/1000 ölçekli Kadıköy Merkez E-5 (D-100) Otoyolu Ara Bölgesi Uygulama İmar Planı üzerine hazırlandığı görülmüştür.

Söz konusu teklife ilişkin;

“1-Plan tasdik sınırı Kadıköy ilçesi, Erenköy Mahallesi, 106/1 pafta, 373 ada, 51-52-64-74-75-77(E:56- 53) parselleri kapsamaktadır.

2-Erenköy Mahallesi, 106/1 pafta, 373 ada, 51-52-64-74-75-77(E:56-53) parseller “Yüksek Yoğunluklu Konut Alanı”, kısmen de “İbadet Yeri Alanı”dır.

3-Açıklanmayan hususlarda mer’i 1/1000 ölçekli Kadıköy Merkez E-5 (D-100) Otoyolu Ara Bölgesi Uygulama İmar Planı lejandı ve notları ile İstanbul İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir."

şeklinde plan notları düzenlendiği görülmektedir.

İlgi (a) yazı eki, Kadıköy İlçesi, Erenköy Mahallesi, 106/1 pafta, 373 ada, 51-52-64-77 (E:56-53) parseller ile 74-75 parseller arasındaki yaya yolunun iptaline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı teklifinin, Ulaşım Planlama Müdürlüğünce uygun bulunmadığı, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğünce ve İSKİ genel Müdürlüğünce şartlı uygun bulunduğu görülmekte olup, yapılan incelemede;

52 parselin mahreçsiz kalacak olması nedeniyle uygulamada sıkıntı yaşanacak olması, ayrıca 64 parselin yoldan çıkarılan kısmının 64 parselin konut alanında kalan kısmının mahreç alabilmesi için, İbadet Yerinin doğu tarafından Fırın Sokağı çıkışında 3 m.’lik kısmının “Yüksek Yoğunluklu Konut Alanı”na alınmasının, yapılanma yoğunluğunu artırmakla birlikte teklifin 09.03.2005 onanlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planını etkilemediği görülmektedir.

Ayrıca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 29.05.2013 tarih, 10.06.02/4895 sayılı yazısı gereği 31.05.2013 tarihinden sonra İstanbul İmar Yönetmeliği Hükümleri geçersiz kaldığından, söz konusu teklif planın 3 nolu plan notundaki “…İstanbul İmar Yönetmeliği” ifadesinin, “…meri İmar Yönetmeliği…”

şeklinde değiştirilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir. ” Denilerek.

İlgi (a) yazı ve ekleri ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı tadilatı yazımız ekinde olup, yazımız ve eklerinin, ilgi (b) Başkanlık onayı ve genelgesi, yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14. maddelerine göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Kadıköy İlçesi, Erenköy Mahallesi, 106/1 pafta 373 ada 51-52-64-77 (E:56-53) 74-75 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilat teklifi incelenmiş olup 64 nolu parselin tamamının dini tesis alanı olarak düzenlenmesiyle komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

(12)

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

Rapor No:

06 Tarih:

22.10.2013 Dosya No:

2013/1857 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

KONUNUN ÖZÜ: Arnavutköy İlçesi, Hadımköy Merkez Bölgesi I. Etap Uygulama İmar Planı itirazı (175 sayılı Arnavutköy Belediye Meclis Kararı)

KOMİSYON İNCELEMESİ:Şehir Planlama Müdürlüğünün 09/09/2013 gün ve BN9742 sayılı yazısında;

"İlgi: a) Arnavutköy Belediye Başkanlığının 14/02/2013 gün ve GD: 1800 sayılı yazısı ve ekleri, b)Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 14/09/2012 gün ve 14468 sayılı yazısı,

c)Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 17/12/2012 gün ve 19193 sayılı yazısı, d)Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 01/02/2013 gün ve 1812 sayılı yazısı, e)Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 19/02/2013 gün ve 2607 sayılı yazısı.

f)20/06/2013 gün ve 7582 sayılı yazımız,

g)02/08/2013 gün ve 12133 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yazısı ve eki, h)15/08/2013 gün ve 12577 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yazısı.

PLAN SÜRECİ:

Arnavutköy İlçesi, 17/01/2012 onanlı 1/5000 ölçekli Hadımköy Merkez Bölgesi Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Hadımköy Merkez Bölgesi I. Etap Uygulama İmar Planı, 28/05/2012 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkaııı'nca onaylanmıştır. Söz konusu uygulama imar planı, 18/06/2012 - 18/07/2012 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkartılarak ilan edilmiştir. Hadımköy Merkez Bölgesi I. Etap Uygulama İmar Planına yasal askı süresi içerisinde ilgilisi tarafından yapılan itiraz doğrultusunda 07/12/2012 tarih ve 175 sayılı İlçe Meclis Kararı alınmış olup, bahse konu Meclis Kararı, Arnavutköy Belediye Başkanlığı'nın ilgi (a) yazısı ile tarafımıza iletilmiştir.

Diğer taraftan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ilgi (b) yazısı ile Başkanlığımıza iletilen ve 08/09/2012 gün ve 28405 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2012/3573 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile "İstanbul'da bulunan ve anılan Karar eki kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın, olası afet riskini bertaraf etmek üzere yeni yerleşim alanı olarak kullanılması amacıyla, 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilendirilmiş olduğu; İlgi (c) yazısı ile de, daha önce Rezerv Yapı Alanı olarak belirlenmiş alanlara ilave olarak, olası afet riskini bertaraf etmek üzere, yeni yerleşim alanı olarak kullanılması amacıyla yazı eki kroki ve listede sınır ve koordinatları gösterilen alanlar, Bakanlık Makamının 12/12/2012 tarih ve 19003 sayılı Olur'ları ile 6306 sayılı Kanunun 2.

maddesinin (1) numaralı fıkrasının (c) bendi kapsamında ilave "Rezerv Yapı Alanı" olarak belirlendiği bildirilmektedir.

Bakanlığın ilgi (d) yazısı ile bölgeye ilişkin alman "Kamulaştırma kararı" ile ilgi (d) yazı ile "Her tür ve ölçekte yeni plan ve plan değişikliği ile parselasyon planı yapılmaması" hususu Başkanlığımıza iletilmiş olup, 1/1000 ölçekli Hadımköy Merkez Bölgesi I. Etap Uygulama İmar Planına yasal askı süresi içerisinde ilgilisi tarafından yapılan itiraz doğrultusunda alınan 17/12/2012 gün ve 175 sayılı Arnavutköy Belediye Meclis Kararı, Bakanlığın ilgi (b), (c), (d), (e) yazıları doğrultusunda, ilgi (f) dağıtımlı yazımız ile gereği için İstanbul Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne iletilmiştir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Başkanlığımıza iletilen ilgi (g) nihai yazı ile Bakanlıkça Rezerv Yapı Alanında planlama çalışmalarını yönlendirecek Master Plan çalışmaları sürdürüldüğü ifade edilmekle birlikte, Başkanlığımıza iletilen ilgi (e) yazı öncesi onaylanmış ancak yasal süreci tamamlamamış imar planı ve imar uygulamasına ilişkin iş ve işlemlerin tamamlanmasında, bu kapsamdaki itirazların ilgili belediyelerce değerlendirilerek karara bağlanmasında ve planların kes bileştirilerek uygulamaların bu imar planı kararları ve mer'i mevzuat çerçevesinde ilgili belediyesince

yürütülmesinde bir sakınca bulunmadığı ifade edilmiş olup, bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgi (h) yazısı ile "Rezerv Yapı Alanı" olarak belirlenen alanlardaki uygulamaların Başkanlığımızca yürütülmesi hususunda gereğinin yapılması istenmektedir.

Bu kapsamda ilgi (a) yazı ile tarafımıza iletilen 28/05/2012 tt.'li plana askı sürecinde gerçekleşen itirazlara ilişkin İlçe Meclis Kararının ilgi (i) yazı doğrultusunda yeniden değerlendirilmesi gereği hasıl olmuştur.

(13)

İTİRAZ KONUSU:

İlgi (a) yazıda, 28/05/2012 tasdik tarihli 1/1000 Ölçekli Hadımköy Merkez Bölgesi 1. Etap Uygulama İmar Planı'na yasal askı süresi içerisinde ilgilileri tarafından itiraz edildiği belirtilerek 999 ve 1000 parsellerin 5 katlı iskan ruhsatı bulunmasına rağmen, planda park alanında kaldığı belirtilerek plana itiraz edilmiş olup, söz konusu itirazlar yasal askı süresi içerisinde yapıldığı belirtilmektedir.

MÜLKİYET:

Arnavutköy İlçesi Hadımköy 999 ve 1000 no"lu parsellerin, ilgi yazı ekinde ibraz edilen bilgi ve belgelere göre şahıs mülkiyetinde olduğu görülmektedir.

MER'İ PLANLARDAKİ DURUM:

17/01/2012 onanlı 1/5000 ölçekli Hadımköy Merkez Bölgesi Nazım İmar Planında itiraz konusu olan Arnavutköy, Hadımköy 999 parsel kısmen "Belediye Hizmet Alanı" kısmen de "600 Kİ/HA Konut Alanı", 1000 parsel ise "600 Kİ/HA Konut Alanı" lejantında kalmaktadır.

28/05/2012 onanlı 1/1000 ölçekli Hadımköy Merkez Bölgesi I. Etap Uygulama İmar Planında ise söz konusu 999 ve 1000 no'lu parseller "Park Alanı" lejantında kalmaktadır.

İLÇE MECLİS KARARI:

Hadımköy Merkez Bölgesi I. Etap Uygulama İmar Planına yasal askı süresi içerisinde ilgilisi tarafından yapılan itiraz doğrultusunda, "..Arnavutköy İlçesi Hadımköy Merkez Bölgesi 1/1000 Hadımköy Merkez Bölgesi I. Etap uygulama imar planına 999 ve 1000 no'lu parsellere yapılan itiraz incelenmiş olup, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında konut alanında kaldığından bilgi paftasında işlendiği şekli ile 999-1000 ve 1001 no'lu parsellerin yeşil alandan çıkarılarak E=l,90 B-5 konut alanına alınması komisyonumuzca uygun görülmüştür..." şeklinde 07/12/2012 tarih ve 175 sayılı İlçe Meclis Kararı alınmış olup, bahse konu Meclis Kararı, Arnavutköy Belediye Başkanlığı'nın ilgi (a) yazısı ile tarafımıza iletilmiştir.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ:

1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, 1/5000 ölçekli nazım imar plan kararlarını etkilememektedir.

Ancak yapılan inceleme sonucunda, "1001 parsele" ilişkin olarak herhangi bir itiraz dilekçesi ve Müdürlük değerlendirmesi bulunmazken İlçe Meclis Kararında "1001 parsele" ilişkin karar alındığı görülmektedir.

Diğer taraftan, 999-1000 ve 1001 no'lu parsellerin yeşil alandan konut alanına dönüştürülmesi hususu, donatı alanları dengesini ve plan bütünlüğünü bozucu nüfus ve yoğunluk değerlerini arttırıcı niteliktedir. " denilerek

İlgi (a) Arnavutköy Belediye Başkanlığı'nın yazısı ve eki itiraza yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifine ilişkin dosya ekte olup, yazımız ve eklerinin yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8.maddesi ve 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14.maddelerine göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Arnavutköy İlçesi, Hadımköy Merkez Bölgesi 1. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’na yapılan itiraz incelenmiş olup 1/5000 ölçekli planları etkilemediğinden komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

KARARA KATILMIYORUM KARARA KATILMIYORUM KARARA KATILMIYORUM

(14)

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

Rapor No:

07 Tarih:

22.10.2013 Dosya No:

2013/1859 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

KONUNUN ÖZÜ: Arnavutköy İlçesi, HadımkÖy Merkez Bölgesi I. Etap Uygulama İmar Planı itirazları (138 sayılı Arnavutköy Belediye Meclis Kararı)

KOMİSYON İNCELEMESİ: Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 09 /09 /2013 gün ve BN:9741 sayılı yazısında;

“İlgi: a) Arnavutköy Belediye Başkanlığının 20/03/2013 gün ve GD:2981 sayılı yazısı ve ekleri, b)Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 14/09/2012 gün ve 14468 sayılı yazısı,

c)Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 17/12/2012 gtiıı ve 19193 sayılı yazısı, d)Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 01/02/2013 gün ve 1812 sayılı yazısı e)Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 19/02/2013 gün ve 2607 sayılı yazısı f)20/06/2013 gün ve 7581 sayılı yazımız,

g)02/08/2013 gün ve 12133 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yazısı ve eki, h)15/08/2013 gün ve 12577 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yazısı.

PLAN SÜRECİ:

Arnavutköy İlçesi, 17/01/2012 onanlı 1/5000 ölçekli Hadıtnköy Merkez Bölgesi Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Hadımköy Merkez Bölgesi I. Etap Uygulama İmar Planı, 28/05/2012 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nca onaylanmıştır. Söz konusu uygulama imar planı, 18/06/2012 - 18/07/2012 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkartılarak ilan edilmiştir. Hadımköy Merkez Bölgesi I. Etap Uygulama İmar Planına yasal askı süresi içerisinde ilgililer tarafından yapılan itirazlar doğrultusunda 04/10/2012 tarih ve 138 sayılı İlçe Meclis Kararı alınmış olup, bahse konu Meclis Kararı, Arnavutköy Belediye Başkanlığının ilgi (a) yazısı ile tarafımıza iletilmiştir.

Diğer taraftan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ilgi (b) yazısı ile Başkanlığımıza iletilen ve 08/09/2012 gün ve 28405 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2012/3573 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile "İstanbul'da bulunan ve anılan Karar eki kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın, olası afet riskini bertaraf etmek üzere yeni yerleşim alanı olarak kullanılması amacıyla, 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Leşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2.

maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilendirilmiş olduğu;

İlgi (c) yazısı ile de, daha önce Rezerv Yapı Alanı olarak belirlenmiş alanlara ilave olarak, olası afet riskini bertaraf etmek üzere, yeni yerleşim alanı olarak kullanılması amacıyla yazı eki kroki ve listede sınır ve koordinatları gösterilen alanlar. Bakanlık Makamının 12/12/2012 tarih ve 19003 sayılı Olur'ları ile 6306 sayılı Kanunun 2. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (c) bendi kapsamında ilave "Rezerv Yapı Alanı" olarak belirlendiği bildirilmektedir.

Bakanlığın ilgi (d) yazısı İle bölgeye ilişkin alınan "Kamulaştırma kararı" ile ilgi (d) yazı ile "Her tür ve ölçekte yeni plan ve plan değişikliği ile parselasyon planı yapılmaması" hususu Başkanlığımıza iletilmiş olup, 1/1000 ölçekli Hadımköy Merkez Bölgesi I. Etap Uygulama İmar Planına yasal askı süresi içerisinde ilgilileri tarafından yapılan itirazlar doğrultusunda alınan 04/10/2012 tarih ve 138 sayılı Arnavutköy Belediye Meclis Kararı. Bakanlığın ilgi (b), (c), (d), (e) yazıları doğrultusunda, ilgi (f) dağıtımlı yazımız ile gereği için İstanbul Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne iletilmiştir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Başkanlığımıza iletilen ilgi (g) nihai yazı ile Bakanlıkça Rezerv Yapı Alanında planlama çalışmalarını yönlendirecek Master Plan çalışmaları sürdürüldüğü ifade edilmekle birlikte. Başkanlığımıza iletilen ilgi (e) yazı Öncesi onaylanmış ancak yasal süreci tamamlamamış imar planı ve imar uygulamasına ilişkin iş ve işlemlerin tamamlanmasında, bu kapsamdaki itirazların ilgili belediyelerce değerlendirilerek karara bağlanmasında ve planların kesinleştirilerek uygulamaların bu imar planı kararları ve mer'i mevzuat çerçevesinde ilgili belediyesince yürütülmesinde bir sakınca bulunmadığı ifade edilmiş olup, bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgi (h) yazısı ile "Rezerv Yapı Alam"

olarak belirlenen alanlardaki uygulamaların Başkanlığımızca yürütülmesi hususunda gereğinin yapılması istenmektedir.

(15)

Bu kapsamda ilgi (a) yazı ile tarafımıza iletilen 28/05/2012 tt.'li plana askı sürecinde gerçekleşen itirazlara ilişkin İlçe Meclis Kararının ilgi (h) yazı doğrultusunda yeniden değerlendirilmesi gereği hasıl olmuştur.

İTİRAZ KONUSU:

İlgi (a) yazıda, 28/05/2012 tasdik tarihli 1/1000 Ölçekli Hadımköy Merkez Bölgesi 1. Etap Uygulama İmar Planı'na yasal askı süresi içerisinde ilgilileri tarafından itiraza konu parsellerden yola terk kısmın düzenlenmesi, yol güzergahının değiştirilerek uygun düzenlemenin yapılması, yolda kalan binanın yoldan kurtarılması vb. konularda itiraz edildiği belirtilmektedir.

MÜLKİYET:

Arnavutköy İlçesi Hadımköy 787 ve 788 no'lu parsellerin, ilgi yazı ekinde ibraz edilen bilgi ve belgelere göre şahıs mülkiyetinde olduğu görülmektedir.

MER'İ PLANLARDAKİ DURUM:

17/01/2012 onanlı 1/5000 ölçekli Hadımköy Merkez Bölgesi Nazım İmar Planında itiraz konusu olan Arnavutköy, Hadımköy 787 ve 788 parsel kısmen "600 Ki/Ha K+Tl Konut + Ticaret Alanı" kısmen de

"20m Yol" lejantında kalmaktadır.

28/05/2012 onanlı 1/1000 ölçekli Hadımköy Merkez Bölgesi I. Etap Uygulama İmar Planında ise söz konusu 787 ve788 no'lu parseller kısmen "Emsal: 1.90 5 Kat K+Tl Alanı" kısmen de "20m Yol" lejantında kalmaktadır.

İLÇE MECLİS KARARI:

Hadımköy Merkez Bölgesi I. Etap Uygulama İmar Planına yasal askı süresi içerisinde ilgilisi tarafından yapılan itirazlar doğrultusunda, ; " Arnavutköy İlçesi Hadımköy Merkez Bölgesi I. Etap 1/1000 uygulama imar planına, 262/3, 869, 2231, 2580, 4266, 2639, 492, 305/10, 1932, 3062, 4589, 1075, 3452, 4786, 467, 787, 788, 867, 2673, 2645, 2643, 4301, 178/1, 2642, 2647, 2649, 3064, 2664, 2644, 4901, 4267, 4516, 491, 868, 2675, 2679, 2646, 2648, 2641, 4307, 2653, 2639, 173/4, 4829, 2638, 2650, 573/1 no'lu parsellerle ilgili itirazlar incelenmiş olup, 787 ve 788 parsellere yapılan itiraz, bilgi paftasında düzenlendiği şekliyle düzeltilmesine, diğer itirazlar 1/1000 ölçekli uygulama imar planına ve kurum kuruluş görüşlerine aykırılık teşkil ettiğinden komisyonumuzca uygun görülmemiştir." şeklinde 04/10/2012 tarih ve 138 sayılı İlçe Meclis Kararı alınmış olup, bahse konu Meclis Kararı, Arnavutköy Belediye Başkanlığının ilgi (a) yazısı ile tarafımıza iletilmiştir.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ:

İlgi (a) yazı eki teklif ile 787,788, 789,790, 791, 792 ve 784 no'lu parseller hizasında 20 m'lik yol güzergahının mevcut yapılara göre düzenlendiği, söz konusu düzenleme ile yol güzergahı sürekliliğinde bir kırılma ve kaydırmanın yapıldığı görülmüştür. Söz konusu düzenlemenin, salt 787 ve 788 no'lu parsellerdeki mevcut yapıların konumları dikkate alınarak yapıldığı anlaşılmaktadır. Meri 1/5000 ölçekli plan çalışmalarında söz konusu 20 m'lik yol güzergahı düzenlenirken genel mülkiyet aksları, yol sürekliliği, mevcut yapıların parsel içindeki konumları ve parsel büyüklükleri bir bütün olarak değerlendirilmiş bu doğrultuda yol şeması oluşturulmuştur. Yapılan düzenleme bu yönden plan bütününde ele alınan ulaşım kararlarına aykırılıklar içermektedir. ” Denilerek.

İlgi (a) Arnavutköy Belediye Başkanlığı'nın yazısı ve eki itirazlara yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifine ilişkin dosya ekte olup, yazımız ve eklerinin yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8.maddesi ve 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14. maddelerine göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Arnavutköy İlçesi, Hadımköy Merkez Bölgesi 1. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’na yapılan itirazlar, itirazlara ilişkin alınan İlçe Meclis Kararı ve eki 1/1000 ölçekli plan paftaları incelenmiş olup 20 m lik yol istikametinin tasdik sınırının yakın çevresindeki parsellerle birlikte değerlendirme yapılarak yeniden düzenlenmesi için ilçesine iadesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

(16)

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

Rapor No:

08 Tarih:

22.10.2013 Dosya No:

2013/1863 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

KONUNUN ÖZÜ: "1/1000 ölçekli Beyoğlu Kentsel Sit Alanı K.A.U.I.P. itirazları Hk.

KOMİSYON İNCELEMESİ: Şehir Planlama Müdürlüğünün 09/ 09 /2013 gün ve 2013/777792 BN:9759 sayılı yazısında;

İlgi: a) Beyoğlu Belediye Başkanlığı, Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 27/07/2011 gün, 46015- GD/849- Ç/9218 sayılı yazısı ve eki Beyoğlu Belediye Meclisinin 06/05/2011 gün ve 57 sayılı Kararı.

b)İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının 20/08/2004 gün, S/89- S/90 sayılı Genelgesi ve Oluru.

c)26/12/2011 gün ve BN:14575-TN:4486031 sayılı Meclise Takdim yazımız ve ekleri.

d)İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.02.2012 gün ve 219 sayılı Kararı.

e)16/04/2012 gün ve TN:390997 sayılı Meclise Takdim yazımız ve ekleri.

f)İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 16.08.2012 gün ve 1616 sayılı Kararı.

g)14.12.2012 gün ve TN:1344144 sayılı yazımız.

h)İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 13.06.2013 gün ve 1463 sayılı Kararı ve ekleri.

İlgi a) yazı ile; İstanbul 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 07/07/1993 gün, 4720 sayılı kararı ile Kentsel Sit Alanı ilan edilen bölgeye ait 21/05/2009 onanlı, 1/5000 ölçekli Beyoğlu Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan, 1/1000 ölçekli Beyoğlu İlçesi, Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Büyükşehir Belediye Meclisinin 25/11/2010 gün, 2659 sayılı kararı ile kabul edilerek 21/12/2010 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onandığı, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi gereği 21/12/2010 onanlı, 1/1000 ölçekli Beyoğlu İlçesi Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planları 13/01/2011 ile 14/02/2011 tarihleri arasında Beyoğlu Belediye Başkanlığı 4. Kat koridorlarında 1 ay süreyle askıya alındığı, askı süresince ilgililerince itirazda bulunulduğu, Plan ve Proje Müdürlüğü'nce yapılan değerlendirme ile söz konusu itirazların karar alınmak üzere Beyoğlu Belediye Meclisine iletildiği,

Beyoğlu Belediye Meclisinin 06/05/2011 gün, 57 sayılı kararı ile " 21/12/2011 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli Beyoğlu İlçesi, Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına yapılan itirazlar 05 Mayıs 2011 günü yapılan toplantımızda görüşülmüş olup;

- 432 ada 21 ve 24 parsellerin tevhit şartının kaldırılarak, 23 ve 24 parsellerin tevhit edilerek düzeltilmesi,

- 897 ada 23 parsel ile 33 parselin 26 parsele cepheli yan istikametlerinin bilgi paftasında görüldüğü gibi düzeltilmesi,

- 1486 ada 17 parselin cephe çizgisinin korunan cephe olarak düzeltilmesi,

- 77 ada 57parseldeki tescilli yapının ön ve arka İstikamet çizgilerinde düzeltmenin yapılması, - 81 ada 10 parsel bina oturumunun parsel tamamında olacak şekilde düzeltilmesi,

- 322 ada 35 parselin bina oturumunun bilgi paftasında görüldüğü gibi düzeltilmesi,

- 322 ada 16 ve 35 parsellerin ön istikamet çizgilerinin korunan cephe olarak düzeltilmesi ve 16 parselin arka istikamet hattının parsel sınırından geçirilerek düzeltilmesi,

- Fındıklı Molla Çelebi Cami bahçe duvarı önünde yeşil alanda kalan ve İstanbul Boğazında 2 adet kıyıdan kıyıya denizaltı fiber optik kablo şebekesi döşenmesi ile alakalı olarak 3 ayrı noktasında fiber optik hatta ilişkin beton kapakların bilgi paftasında görüldüğü gibi plana işlenmesi,

- 920 ada 3 parsele ilişkin 28.03.2011 tarih ve 2223 sayılı Kurul kararına göre tescilli taşınmaz kültür varlığı olarak taranarak bilgi paftasında gösterildiği şekilde düzeltmenin yapılması,

- 303 ada 12 parselde bulunan kademe hattının kaldırılarak irtifanın H.24.50 m olarak düzeltilmesi, bina oturumunun bilgi paftasında gösterildiği şekliyle düzenlenmesi,

- 277 ada 8 parsel arka istikamet hattının iptal edilerek parsel tamamına imar verilmesi,

-"Talimhane bölgesinde arka imar istikamet hatları şematik olup, parselin arka sınırından asgari 1.5 metre çekerek yapılanma alabilmesi ve arka imar istikamet çizgisini belirlemede ilçe belediyesi yetkilidir" plan notunun 21.12.2010 tastik tarihli 1/1000 Ölçekli Beyoğlu İlçesi Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :