• Sonuç bulunamadı

ANATOMİ ÇALIŞMA SORULARI

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "ANATOMİ ÇALIŞMA SORULARI"

Copied!
5
0
0

Tam metin

(1)

KEMİKLER

1. Aşağıdakilerden hangisi karpal kemiktir?

A) Scapula B) Calcaneus

C) Os cuboideum D) Clavicula

E) Os scaphoideum Doğru cevap: E

2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A)23 adet discus intervertebralis vardır B)8 adet servikal vertebra vardır C)22 adet nörokranyum kemiği vardır D)23 adet presakral vertebra vardır E)24 çift kosta vardır

Doğru cevap: A

3. Servikal vertebraların en karakteristik özelliği hangisidir?

A)Lamina arcus vertebrae’leri dardır

B)Processus transversuslarında foramen transversarium denilen delik bulunur

C)Processus spinosus’ları kısa ve uçları çatallıdır D)Gövdeleri oval şekillidir

E)Foramen vertebrale’leri geniş ve üçgen şeklindedir Doğru cevap: B

4. Hangi servikal vertebralar atipiktir?

A) 1,2,7 B) 1,5,7 C) 1.7 D) 1,2 E) 5,7 Doğru cevap: A

5. Corpus’u ve processus spinosus’u olmayan vertebra hangisidir?

A) Atlas(C1) B) Axis(C2) C) C7 D) S5 E) Cox1 Doğru cevap: A

6. Servikal vertebralar hakkında verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Atlas’ın processus spinosus’u yoktur B)Sulcus arteriae vertebralis atlas’tadır

C)Foramen transversarium’ların en küçük olduğu vertebra yedinci servikal vertebradır

D)Dens axis, C1 vertebradadır

E) C3-C7 vertebralarda processus uncinatus denilen çıkıntılar bulunur

Doğru cevap: D

7. Dens axis’in facies articularis posterior’u ile eklem yapan yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Lig. longitudinale posterius B) Lig. longitudinale anterius C) Fovea dentis

D) Lig. transversum atlantis E) Tuberculum posterius Doğru cevap: D

8. Torakal vertebraların en karakteristik özelliği hangisidir?

A) Processus spinosus’larının uzun ve oblik seyirli olması

B)Foramen vertebrale’lerinin küçük olması C)Foramen vertebrale’lerinin yuvarlak olması

D) Gövdelerinde ve processus transversus’larında kaburgalar için eklem yüzü olması

E)Gövdelerinin kalp şeklinde olması Doğru cevap: D

9. Hangi kaburgalar atipiktir?

A) 1,2,10 B) 10,11,12

C) 1,2,12 D) 1,2,10,11,12

E) 11,12 Doğru cevap: D

10. Sulcus costae, hangi kaburgalarda bulunmaz?

A) 1,12 B) 10,11,12

C) 1,10 D) 10,11

E) 10,12 Doğru cevap: A

11. Tuberculum costa aşağıdakilerden hangisinde yoktur?

A) 1-2. kosta B) 3-4. kosta

C) 7-8. kosta D) 9-10. kosta

E) 11-12. kosta Doğru cevap: E

12. Aşağıdaki oluşumlardan hangisi birinci costa’dadır?

A) Sulcus costae

B) Sulcus arteriae sublavia C) Crista capitis costae

D) Tuberculum musculi scaleni posterioris E) Angulus costae

Doğru cevap: B

13. Kaburgalar hakkında verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Arcus costalis’i 7-10 kaburgalar yapar B)Sulcus venae subclaviae, birinci kaburgadadır C)Birinci kaburganın sulcus costae’si yoktur D)Yedinci kaburga en uzun kaburgadır

E) Tuberculum musculi scaleni anterioris, ikinci kaburgadadır

Doğru cevap: E

ANATOMİ ÇALIŞMA SORULARI

(2)

14. Fizik muayene sırasında torakal ve üst abdominal organların yerleşimlerini değerlendirmek amacıyla kullanılan, angulus sterni seviyesinde sternum ile eklem yapan kemik aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1. kaburga B) 2. kaburga C) 3. kaburga D) 4. kaburga

E) Clavicula Doğru cevap: B

15.

Yukarıdaki şekilde sol orbita ile ilgili yapılar gösterilmiştir.

“X” ile gösterilen anatomik yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fissura orbitalis superior B) Fissura orbitalis inferior C) Canalis opticus D) Canalis infraorbitalis

E) Foramen supraorbitale Doğru cevap: C

16. Orbitanın medial duvarının yapısına aşağıdaki kemiklerden hangisine katılmaz?

A) Os nasale B) Maxilla

C) Os lacrimale D) Os ethmoidale E) Os sphenoidale

Doğru cevap: A

17. Orbita’yı burun boşluğuna birleştiren oluşumlar hangisidir?

A) Foramen caecum B) Fissura orbitalis superior C) Fissura orbitalis inferior D) Canalis opticus

E) Foramen ethmoidale anterius ve posterius Doğru cevap: E

18. Cavitas nasi’nin üst duvarında yer almayan oluşum aşağıdakilerden hangisidir?

A) Concha nasalis superior B) Os nasale C) Os frontale D) Os ethmoidale

E) Os sphenoidale Doğru cevap: A

19. Cavitas nasi’nin lateral duvarında yer almayan oluşum aşağıdakilerden hangisidir?

A) Vomer B) Os palatinum

C) Os sphenoidale D) Maxilla

E) Os lacrimale Doğru cevap: A

20. Aşağıdaki sinirlerden hangisi, fissura orbitalis inferior’dan geçer?

A) Nervus opticus B)Nervus zygomaticus C) Nervus lacrimalis D) Nervus frontalis

E) Nervus nasociliaris Doğru cevap: B

21. Fissura orbitalis superiordan aşağıdaki sinirlerden hangisi geçmez?

A) N.oculomotorius B) N.abducens C) N.trochlearis D) N.ophthalmicus

E) N.maxillaris Doğru cevap: E

22. Hangisi FOS kırıklarından en az etkilenir?

A) N. frontalis B) N. nasociliaris C) N. oculomotorius D) N. abducens

E) Chorda tympani Doğru cevap: E

23. Os frontale aşağıdaki hangi kemikle eklem yapmaz?

A) Lakrimal B) Temporal

C) Zigomatik D)Nazal

E) Maksiller Doğru cevap: B

24. “Spina nasalis” hangi kemiğe ait bir yapıdır?

A) Os palatinum B) Maxilla C) Os ethmoidale D) Os nasale

E) Os frontale Doğru cevap: E

25. Glabella hangi kemiktedir?

A) Os parietale B) Os occipitale

C) Os temporale D) Os frontale

E) Os sphenoidale Doğru cevap: D

26. Os parietale ve os temporale’de bulunan sulcus arteria meningea media ve sulcus arteriosus yapıları distale doğru takip edilirse hangi yapıya ulaşılır?

A) Canalis caroticus B) Foramen jugulare C) Foramen spinosum D) Foramen ovale

E) Foramen lacerum Doğru cevap: C

27. Concha nasalis superior ve media hangi kemiğe aittir?

A) Os ethmoidale B) Maxilla C) Os sphenoidale D) Os temporale

E) Os frontale Doğru cevap: A

28. Aşağıdaki yapılardan hangisi os ethmoidale’nin fossa cranii anterior’a katılan parçasıdır?

A) Lamina orbitalis B) Lamina cribrosa C) Lamina perpendicularis D) Concha nasalis superior

E) Concha nasalis media Doğru cevap: B

29. Aşağıdaki neurocranium’a ait yapılardan hangisi median düzlemde olmalıdır?

A) Lamina perpendicularis B) Lamina orbitalis C) Tuber frontale

D) Processus clinoideus medius E) Pterion

Doğru cevap: A

(3)

30. Os occipitale, hangi kemikle eklem yapmaz?

A) Atlas B) Os parietale

C) Os temporale D) Os sphenoidale

E) Axis Doğru cevap: E

31. Canlıda üzerine medulla oblongata’nın oturduğu clivus, hangi kemiktedir?

A) Os occipitale B) Os temporale C) Os parietale D) Atlas (C1 vertebra)

E) Axis (C2 vertebra) Doğru cevap: A

32. Foramen magnum’dan geçen kranyal sinir hangisidir?

A) N. glossopharyngeus B) N. accessorius D) N. trigeminus D) N. vagus

E) N. hypoglossus Doğru cevap: B

33. Otuz beş yaşında bir erkek ciddi başağrısı, baş dönmesi ve kusma şikayetleri ile hastaneye başvuruyor. Yapılan incelemelerde canalis nervi hypoglossi’de bir tümör görülüyor.

Bu hastada, aşağıdaki kaslardan hangisi etkilenmiştir?

A) Musculus thyrohyoideus B) Musculus genioglossus C) Musculus palatoglossus D) Musculus mylohyoideus

E) Musculus geniohyoideus Doğru cevap: B

34. Palatum durum (sert damak) hangi kemikler tarafından oluşturulur?

A) Os palatinum+Maxilla B) Maxilla+Os sphenoidale C) Os sphenoidale+Os palatinum D) Os ethmoidale+Maxilla E) Os ethmoidale+Os palatinum Doğru cevap: A

35. Sutura coronalis ile sutura sagittalis’in kesişme noktasına ne isim verilir?

A) Lambda B) Basion

C) Inion D) Pterion

E) Bregma Doğru cevap: E

36. Arteria ve vena meningea media’nın ön dalları ile ilgili cerrahi girişimlerde, hangi antropometrik nokta kılavuz olarak kullanılır?

A) Stephanion B) Asterion

C) Pterion D) Dacrion

E) Basion Doğru cevap: C

37. Falx cerebri’nin tutunduğu crista galli hangi kemiktedir?

A) Os ethmoidale B) Os frontale C) Os sphenoidale D) Os temporale

E) Os occipitale Doğru cevap: A

38. Olfaktor sinirler, hangi kemikteki açıklıklardan geçerek, kafa boşluğuna girer?

A) Os frontale B) Os sphenoidale C) Os ethmoidale D) Os lacrimale

E) Vomer Doğru cevap: C

39. Septum nasi’nin yapısına katılan nörokranyum kemiği hangisidir?

A) Os ethmoidale B) Os palatinum C) Concha nasalis inferior D) Maxilla

E) Vomer Doğru cevap: A

40. Aşağıdaki sinirlerden hangisi seyri sırasında fissura orbitalis inferior’dan geçer?

A) N. oculomotorius B) N. ophthalmicus C) N. trochlearis D) N. maxillaris

E) N. abducens Doğru cevap: D

41. Fossa cranii media’da bulunan aşağıdaki açıklıklardan hangisinin içinden nervus mandibularis geçer?

A) Foramen spinosum B) Foramen rotundum C) Foramen lacerum D) Canalis opticus

E) Foramen ovale Doğru cevap: E

42. Chorda tympani’nin geçtiği fissura petrotympanica hangi kemiktedir?

A) Os sphenoidale B) Os occipitale C) Os temporale D) Maxilla

E) Os palatinum Doğru cevap: C

43. Aşağıdaki yapılardan hangisi os temporale’de bulunur?

A) Porus acusticus externus B) Linea temporalis superior C) Foramen rotundum D) Lamina cribrosa E) Lamina orbitalis Doğru cevap: A

44. Canalis caroticus, hangi kemiktedir?

A) Os temporale B) Atlas

C) Os occipitale D) Os sphenoidale E) Os palatinum

Doğru cevap: A

45. Sulcus caroticus, hangi kemiktedir?

A) Os palatinum B) Os parietale C) Os frontale D) Os sphenoidale

E) Os temporale Doğru cevap: D

(4)

46. Fossa scaphoideum aşağıdaki kemiklerin hangisine ait bir oluşumdur?

A) Os temporale B) Os frontale C) Os occipitale D) Os sphenoidale

E) Os scaphoıdeum Doğru cevap: D

47. Sella turcica’nın arka sınırındaki yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fossa hypophysialis B) Tuberculum sella C) Processus clinoideus medius D) Dorsum sella

E) Processus clinoideus anterior Doğru cevap: D

48. Aşağıdaki oluşumlardan hangisi foramen jugulare’den geçmez?

A) N. hypoglossus B) Sinus petrosus inferior C) N. vagus D) N. glossopharyngeus

E) N. accessorius Doğru cevap: A

49. Meatus acusticus internus’tan hangi kranyal sinirler geçer?

A) N. trigeminus+N. facialis

B) N. trigeminus+N. vestibulocochlearis

C) N. trigeminus+N. facialis+N. vestibulocochlearis D) N. facialis+N. vestibulocochlearis

E) N. vestibulocochlearis+N. vagus Doğru cevap: D

50. Canalis nervi facialis, hangi kemiktedir?

A) Os sphenoidale B) Os temporale C) Os occipitale D) Os palatinum

E) Maxilla Doğru cevap: B

51. İç kulak, aşağıdaki fossa’lardan hangisi ile bağlantılıdır?

A) Fossa cranii anterior B) Fossa cranii posterior C) Fossa cranii media D) Fossa infratemporalis

E) Fossa pterygopalatina Doğru cevap: B

52. Canalis opticus aşağıdaki kemiklerden hangisinde yer alır?

A) Os frontale B) Os parietale C) Os temporale D) Os sphenoidale

E) Os occipitale Doğru cevap: D

53. Aşağıdakilerden hangisi nervus mandibularis ile birlikte foramen ovale’den geçer?

A) Nervus petrosus major B) Nervus petrosus minor C) Nervus stapedius D) Nervus tympanicus

E) Nervus auriculotemporalis Doğru cevap: B

54. Aşağıdaki “nörokranyum kemiği-ilgili anatomik yapı”

eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?

A) Os sphenoidale-fossa hypophysialis B) Os temporale-Sulcus caroticus

C) Os parietale-sulcus arteria meningea media D) Os occipitale-canalis nervi hypoglossi E) Os frontale-sutura metopica

Doğru cevap: B

55. Aşağıdaki oluşumlardan hangisi os temporale’de bulunmaz?

A) Canalis caroticus B) Eminentia arcuata C) Incisura jugularis D) Fossa subarcuata

E) Sulcus caroticus Doğru cevap: E

56. Aşağıdaki oluşumlardan hangisi os temporale’de bulunmaz?

A) Fossa mandibularis B) Porus acusticus internus C) Canalis pterygoideus D) Tuberculum articulare

E) Processus styloideus Doğru cevap: C

57. Aşağıdakilerden hangisi foramen jugulare’den geçmez?

A) Nervus vagus B) Nervus accessorius C) Nervus glossopharyngeus D) Arteria carotis interna

E) Vena jugularis interna Doğru cevap: D

58. Aşağıdaki ganglionlardan hangisi temporal kemikteki impressio trigeminalis’te oturur?

A) Ganglion ciliare B) Ganglion trigeminale C) Ganglion pterygopalatinum D) Ganglion oticum

E) Ganglion submandibulare Doğru cevap: B

59. Maxilla aşağıdakilerden hangisi ile eklem yapmaz?

A) Concha nasalis inferior B) Os palatinum C) Os nasale D) Os ethmoidale

E) Mandibula Doğru cevap: E

60. Aşağıdakilerden hangisi maxilla’ya ait değildir?

A)Processus zygomaticus B) Processus frontalis

C) Processus pyramidalis / Processus pterygoideus D) Processus alveolaris

E) Processus palatinus Doğru cevap: C

61. Aşağıdaki yapılardan hangileri mandibula’nın dış yüzeyindedir?

A) Foramen mandibulae

B)Spina mentalis (genial tüberkül) C) Lingula

D) Fossa submandibularis E) Linea obliqua

Doğru cevap: E

(5)

62. Aşağıdaki anatomik yapılardan hangisi maxilla tarafından oluşturulur?

A) Fissura orbitalis inferior B) Spina mentalis C)Retromolar üçgen D) Hamulus pterygoideus

E) Sutura palatina mediana Doğru cevap: E

63. İnfant kranyumundaki fontanellerin erken kapanması beyin gelişimini kısıtlayan beynin kompresyonu ile sonuçlanabilir. Aşağıdaki fontanellerin hangisi sagittal ve koronal sütürlerin birleşme yerinde lokalizedir ve tipik olarak hangi yaşta kapanır?

A) Fonticulus anterior, 18 ay B) Fonticulus anterolateralis, 3 ay C) Fonticulus posterolateralis, 16 ay D)Fonticulus posterior, 2 yıl E)Fonticulus lambdoidea, 1 yıl Doğru cevap: A

64. Arteria meningea media’nın yırtılmasına bağlı olarak gelişen epidural kanama hangi kırıkta olur?

A)Orbita tavanı kırığında B)Pterion bölgesi kırığında C)Os zygomaticum’un kırığında D)Mandibula kırığında

E)Maxilla Le Fort kırığında Doğru cevap: B

65. Fossa cranii media’ya açılan foramen aşağı-dakilerden hangisidir?

A) Foramen magnum B) Foramen jugulare C) Foramen ovale D) Foramen caecum

E) Foramen palatinum majus Doğru cevap: C

66. Aşağıdakilerden hangisi fossa cranii posterior’da bulunur?

A) Meatus acusticus internus B) Foramen lacerum

C) Processus clinoideus medius D) Sulcus caroticus

E) Fissur orbitalis superior Doğru cevap: A

67. Aşağıdakilerden hangisi fossa infratemporalis’te yer almaz?

A) N. maxillaris B) A. maxillaris C) N. mandibularis D) Chorda tympani

E) Ganglion oticum Doğru cevap: A

68. Fissura pterygomaxillaris’ten geçen oluşum hangisidir?

A) A. maxillaris B) N. maxillaris C) N. lingualis D) Chorda tympani

E) N. mandibularis Doğru cevap: A

69. Pterion noktasına aşağıdaki kemiklerden hangisi katılmaz?

A) Os temporale B) Os parietale

C) Os frontale D) Os sphenoidale

E)Os zygomaticum Doğru cevap: E

70. A. meningea media’nın ön dalının yerini belirleyen anatomik nokta hangisidir?

A) Bregma B) Pterion

C) Asterion D) Vertex

E) Lambda Doğru cevap: B

71. Fossa pterygopalatina’yı cavitas nasi’ye bağlayan açıklık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Canalis pterygoideus B) Foramen mandibulae C) Fissura orbitalis superior D) Foramen sphenopalatinum E) Foramen spinosum Doğru cevap: D

72. Plexus pterygoideus’tan, fossa pterygopalatina’ya yayılan bir infeksiyon, aşağıdaki boşluklardan hangisine geçemez?

A) Orbita B) Cavitas nasi

C) Sinus maxillaris D) Fossa cranii media E) Cavitas oris propria

Doğru cevap: C

73. Fossa pterygopalatina’ya açılmayan yapı hangisidir?

A) Fissura pterygomaxillaris B) Foramen sphenopalatinum C) Foramen palatinum majus D) Foramen ovale

E) Foramen rotundum Doğru cevap: D

74. Fossa pterygopalatina’nın aşağıdaki boşluklardan hangisi ile bağlantısı yoktur?

A) Orbita B) Cavitas nasi

C) Cavitas oris D) Fossa cranii posterior E) Fossa infratemporalis

Doğru cevap: D

EKLEMLER

75. Diş kökleri ile alveol çukurları arasındaki eklem tipi hangisidir?

A) Sutura denticulata B) Gomphosis C) Sutura serrata D) Schindylesis

E) Synchondrosis Doğru cevap: B

76. Hangi eklemde eklem yüzlerini fibröz kıkırdak örter?

A) Art. costotransversa B) Art. sternocostalis C) Art. temporomandibularis D) Art. sacroiliaca

E) Art. manubriosternalis Doğru cevap: C

Referanslar

Benzer Belgeler

Proc.coracoideus’un tabanının medialinde bulunan incisura scapulae’nın, lig.transversum scapula superius’un ossifiye olmasıyla foramen scapulae osseum’a

Verilen bir cümleden kesin olarak çı- karılacak yargıyı bulmak için cümle net olarak açıklanır ve ihtimal veren seçenekler elenir?. Buna göre seçenek- leri ele

1970’li yılların başlarında Lübnan’ın Beyrut şehrinde kurulan ASALA (Er- menistan Kurtuluşu için Ermeni Gizli Ordusu) kendisini Uluslararası Devrim

Adım: Öncüldeki açıklamalara göre en çok şiiri okuyan kişi Can ol- duğu için ve Ebru’nun her şiirinden sonra Can’ın şiiri gelir, Can’ın bir şi- irinden

Cevap C 6. Bir şeyin yapılmasını ya da ya- pılmamasını bildiren cümlelerde öneri anlamı vardır. Antalya ko- nulu bu parçanın da dördüncü cümlesindeki

Tarımla uğ- raşanların çok fazla olduğu yerlerde ya da tarım alanının az olduğu sahalarda tarımsal nüfus yoğunluğu da fazla olur.. Buna göre nüfus artış hızı, hizmet ya

Çevresi 42 metre olan bu arsa için belirlenen imar alanı 24 m2 olduğuna göre, belirlenen imar alanının bir köşegeninin uzunluğu kaç metredir?. 10 11 12

Kenarları en az 4 metre olan dikdörtgen biçimindeki bir arsaya inşa edilecek olan bir yapı için arsanın her bir kenarından şekilde gösterildiği gibi ikişer metre

Dik koordinat düzleminde noktasının noktasından geçen bir doğruya göre simetriği olan nokta olduğuna göre, a sayısının. alabileceği değerlerin

Dik koordinat düzleminde noktasının noktasından geçen bir doğruya göre simetriği olan nokta olduğuna göre, a sayısının. alabileceği değerlerin

Tahvilin fiyatı ve vadeye kadar verimi arasındaki ilişki ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi

Pars orbitalis Pars nasalis Pars nasalis Pars temporalis Pars temporalis foramen ethmoidale – foramina ethmoidalia. foramen ethmoidale –

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2016 - 2017 Güz Dönemi Dönem Sonu SınavıA. ULUSLARARASI

A matrisi reel sayılar kümesi üzerinde tanımlı.. 3x3 biçiminde

A) B6 vitamini, B12 vitamini, Folik asit B) Tiyamin, Askorbik asit, Riboflavin C) Askorbik asit, Folik asit, Pantotenik asit D) Biyotin, Niasin, B12 vitamini.. E) E vitamini,

C) 24 saatlik idrarda metanefrin düzeyi tayini D) Plazma renin düzeyi tayini.. E) Plazma aldosteron düzeyi tayini Doğru

Hwang ve diğerleri (2011) yaptıkları çalışmada BT kullanarak yazılımın imkan verdiği otomatik ölçümlerde FPP hacmini ortalama olarak 1039,96 ±280,0 mm 3 olarak

Ağır Ceza Mahkemesi’nden ise nitelikli dolandırıcılık nedeniyle iki yıl sekiz ay hapis cezası alan hükümlünün aldığı bu cezaların, koşullu salıverme

---, toplumda sağlıkla ilgili olayları kişi, yer ve zaman özelliklerine göre inceleyen nedenlerini araştıran ve olayların önlenmesi için uygun çözüm yollarını

Kısa sürede ve az emekle birden fazla kazanıma ulaşma ekonomiklik, öğrencilerin ön bilgilerinden yola çıkarak yeni konuyu öğretme bilinenden bilinmeyene,

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2021 - 2022 Güz Dönemi Dönem Sonu SınavıA. ANAYASA HUKUKUNA

Köyün Kamburu adlı romanında köy romanı şablonunu kırar.. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2018-2019 Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı. ---, romanlarında klasik

Aslî fonksiyonu, adlî yargı kolunda çözüme bağlanan dava ve işler bakımından, ülkede hukukun aynı şekilde uygulanmasını ve hukuk birliğini sağlamak olan