• Sonuç bulunamadı

2 Cevap AGENEL YETENEK Cevap A Cevap E Cevap D Cevap C Cevap D Cevap D Cevap E Cevap A Cevap A Cevap E Cevap A Cevap D Cevap C Cevap D Cevap C Cevap B Cevap A Cevap B Cevap B Cevap A Cevap E Cevap C Cevap A ÇÖZÜMLER

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "2 Cevap AGENEL YETENEK Cevap A Cevap E Cevap D Cevap C Cevap D Cevap D Cevap E Cevap A Cevap A Cevap E Cevap A Cevap D Cevap C Cevap D Cevap C Cevap B Cevap A Cevap B Cevap B Cevap A Cevap E Cevap C Cevap A ÇÖZÜMLER"

Copied!
8
0
0

Tam metin

(1)

KPSS

Kamu Personeli Seçme Sınavı

GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR

00000.00009

SORU KİTAPÇIK NUMARASI

ÇÖZÜM

KARA KUTU YAYIN İNFORMAL YAYINLARI

KİTAPÇIĞI

ÖN LİSANS 9

ORTAÖĞRETİM

(2)

KPSS GY/GK 9 9 ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI

İNFORMAL YAYINLARIKARA KUTU YAYIN İNFORMAL YAYINLARIKARA KUTU YAYIN

seçeneğindeki “bitip” zarf-fiil, “başla- yan” sıfat-fiil, “etmeye” isim-fiildir.

Cevap A

10. İsim tamlamalarında tamlayan sözcük düşebilir. “Ninesi, yapabileceğimizi, yaptıklarımızı, karşılaştıklarımızın, ka- derimiz, olduğumuzu” sözcükleri tam- layanı düşmüş isim tamlamalarıdır.

Cevap A

11. Öncülde ünlü düşmesi (nasıl, keyfimizi), ünsüz sertleşmesi (olacaktır, öğretildik- çe), ünsüz değişimi (yapılacağını, öğren- diğimiz), kaynaştırma ünsüzü (yapmayı, yapılacağını, bunun, düşlemeyi)vardır ama ünsüz düşmesi yoktur.

Cevap A

12. Sıralı cümlelerde bir ya da birden faz- la öge ortak olabilir. C seçeneğindeki

“Karşı köyde çalışıyor, eşiyle yaşıyor- du.” cümlesinde “karşı köyde” ortak dolaylı tümleçtir.

Cevap C

13. Niteleme sıfatıyla oluşan sıfat tamla- malarında ismi atarak sıfatı yalnız kul- landığımızda sıfat olan sözcük adlaşır.

C seçeneğindeki “anlatılanlar” bu kap- samdadır.

Cevap C

14. Noktalama işaretlerini gerekliyken kul- lanmamak ya da gereksizken kullan- mak noktalama yanlışı yapar. Zarf-fiil ekini almış sözcükten sonra benzer ek almış sözcük gelmiyorsa virgül kullanı- lamaz. Buna göre E seçeneğindeki vir- gül noktalama yanlışı yapmıştır.

Cevap E

15. Bir metinde vurgulanan düşünce yaza- rın yazıyı yazma amacıdır. Buna ana düşünce de deriz. Ortak zevklerin in- sanları yaklaştırmasıyla ilgili olarak A seçeneğindeki “Ortak sanat beğenileri olan insanlar arasında kendiliğinden bir yakınlaşma olur.” ifadesi de bu met- nin vurgulanan düşüncesidir.

Cevap A

16. Her paragrafın yazarı tarafından kendi- sine sorulmayan gizli bir soruya cevap olarak yazıldığı bilinir. Bu paragrafımız da C seçeneğindeki “Yazılarınızda akı- cılığı nasıl sağlamaktasınız?” sorusuna cevap olarak yazılmıştır.

Cevap C

17. Çocukları ailelerin tercihleri konusun- da aşırı olarak yönlendirmekten söz eden bu paragrafta yazarın yakındığı durum E seçeneğinde “Aileleri tara- fından aşırı yönlendirilen çocuklardaki güven duygusunun eksikliğinden” şek- linde verilmiştir.

Cevap E

18. Genç ve yaşlı insanların yapıp yapa- mayacakları şeyden söz eden bu pa- ragrafın dördüncü cümlesi düşüncenin akışını bozmaktadır. Paragrafta konu-

dan, konuya bakış açısından uzakla- şan cümle anlatımın akışını bozar. “El- bette fiziksel güç isteyen işleri yaşlılar gençler kadar yapamaz ama akıl gücü- ne dayanan işleri daha kolay yaparlar.”

cümlesinin fiziksel güç isteyen konula- rın arasında bulunması yanlıştır.

Cevap C

19. Karışık olarak verilen cümlelerden anlamlı bir paragraf oluşturacağız ve bunlardan hangisinin ikinci cümle ol- duğunu bulacağız. Bunun için önce giriş cümlesi bulunur. Bu da dördüncü cümledir. Ardından da ikinci cümle ge- lecektir.

Cevap B

20. Ressam İbrahim Çallı hakkındaki bir kıssadan yola çıkan bu paragraftaki ana düşünceyi bulmamız gerekiyor.

Ana düşünce yazarı yazmaya iten ne- dendir. Bu paragrafta da “Kişide sanat- sal duyarlılık olması için sanatçı olmak şart değildir.” cümlesi yazarın yazma sebebidir, ana düşüncedir.

Cevap D

21. Sokak müzisyenliğini ve sokak mü- zisyenlerini anlatan bu paragraftan

“Özgür olarak müziklerini İstanbul’da yapan sokak müzisyenleri, dinleyiciye giderek müziklerini paylaşıyorlar.” yar- gısına ulaşılabilir.

Cevap A

22. Öncüldeki cümlelerle ilgili açıklamalar- dan A, B, C, E seçeneklerindeki “Av- rupa’daki olumsuz ortamda bir kitabın bulunmasından söz edilmiştir, geçen zamanla çağdaş sanat anlayışının içi- nin boşaltıldığı belirtilmiştir, belirtilen kitapta anlatılanların gerçekleştiği ifa- de edilmiştir, sanatın sonunda yalnızca bir eğlence olarak düşünülmeye baş- lanmasından söz edilmiştir.” açıklama- ları doğrudur. Ama IV. cümledeki “Batı toplumunun çökmesinin nedeninin anı- lan kitabın yazdıkları olduğu belirtilmiş- tir.” açıklaması yanlıştır.

Cevap D

23. Her parça bir düşünce birimdir. Ele aldığı konuyu aynı bakış açısıyla yan- sıtır. Parçanın cümleleri de birbirini an- lamca destekler. Bu nedenle “Ortaya çıkan neoliberalizmle insanın bütün yaratıcı eğilimleri baskı altına alındı, insan pasifleştirildi.“ cümlesi de olum- suz bakış açısından dolayı dördüncü cümleden sonra gelmelidir.

Cevap D

24. Öncüldeki cümlede bulunan ve “ken- dine uygun verimli topraklar” sözüyle

“gelişimine katkı yapacak uygun or- tam” anlatılmak istenmektedir.

Cevap A

GENEL YETENEK

ÇÖZÜMLER

1. Osman Yüksel Serdengeçti’nin lirik mısralarıyla ilgili olarak söylenen “şair- lerin mısralarını ölmeyecek taşlara ka- zımak” sözüyle onların sözlerinin kay- bolup gitmesine razı olmamak anlamı vardır. Çünkü taş kalıcılığı temsil eder.

Cevap E

2. Bir cümlede boş bırakılan yerlere dü- şüncenin akışına göre gelecek söz- cüklerin metinle uyumlu olması gerekir.

Bu öncüldeki metne de B seçeneğin- deki sözcükler getirilmelidir.

Cevap B

3. Öncülün ikinci cümlesindeki “Annemin yüzünde oluşan sevinç, serçe düşünce yerini üzüntüye bırakmıştı.” cümlesin- de sevinç ve üzüntü annemin yüzün- dedir, bu da aynı varlıkla ilgilidir.

Cevap B

4. Geçici olup herkesi ilgilendirmeyen bir konuda en az iki sözcüğün oluşturdu- ğu söz öbeklerine deyim denir. Ge- nellikle de deyimler mecaz anlamlıdır.

Gözü yükseklerde olmak, büyük şeyler elde etmeyi ummak, maddi ve manevi olarak kendini önde görmek anlamları verir. D seçeneğinde bunun açıklama- sı yoktur.

Cevap D

5. “Bu yazıda sadece kendimi anlatı- yorum ama kendimi anlatırken kendi kendimle kim bilir kaç kez yüzleşiyo- rum ve dünü değil, geleceği anlatıyo- rum.” cümlesi öncüldeki iki cümlenin tek cümleyle söylenmiş şeklidir.

Cevap A

6. Birilerinden yapılması ya da yapılma- ması genellikle gereklilik kipiyle belirti- len yargılarda “öneri” anlamı bulunur.

Parçamızın son cümlesinde bu durum örneklenmiştir. (Aşkı yaşamak ve ya- şatmak için küçüklere örnek sevgiler gösterilmeli.)

Cevap E

7. Bir şeyin düzenli olarak azaldığını ya

da fazlalaştığını anlatan cümlelerde aşamalı durum anlamı vardır. Dördün- cü cümlemizdeki “her geçen gün, oku- yunca” sözleri bunu ispatlar.

Cevap D

8. Cevap gerektiren cümleler soru cüm- lesidir. İçerisinde soru unsuru olup da cevap gerektirmeyen cümlelere sözde soru cümlesi denir. Bu cümlelerde “şa- şırma, onaylama, övme” gibi anlamlar bulunur. B, C, D, E seçenekleri sözde soru cümlesidir.

Cevap A

9. Filimsiler fiillerden türeyerek isim, sıfat

ya da zarf görevi alan sözcüklerdir. A

(3)

KPSS GY/GK 9 9 ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI

İNFORMAL YAYINLARIKARA KUTU YAYIN İNFORMAL YAYINLARIKARA KUTU YAYIN

25. Oktay Rifat hakkındaki parçanın nu- maralanmış cümleleriyle ilgili olarak A, B, D, E seçeneklerindeki açıklamalar

“onun şiir anlayışında bir devamlılık olduğu düşüncesinin oluşmasından söz edildiği, oluşturmak istediği şiir- den bahsedildiği, Baudelaire’den bir düşüncesinden söz ettiği ama bu dü- şünceye katılmadığı, onun ana konu- larından birinin Güneş olduğu söylen- mediği.” doğrudur. Ancak VI. cümlede

“Oktay Rifat’ın her dönemde duyularla algılanan şiirler yazdığı dile getirilmiş- tir.” ifadesi yanlıştır.

Cevap C

26. Bu parçada “birden fazla türde yazan

biri olduğunu, Perçemli Sokak adlı ki- tabıyla ait olduğu anlayıştan koptuğu düşüncesini, deneyimlere ve duyulara bağlı bir şiir anlayışını savunduğunu, mantığın şiirle olmayacağına inandı- ğını” çıkarabiliriz ama B seçeneğindeki ifadeyi çıkaramayız.

Cevap B

27. – 30. Soruların

Çözümü

✔ Hasan ve Recep’in sattıkları bulgur miktarı aynı olduğuna göre aynı mik- tarda bulgur satanlarla bunları eşleştir- meye çalışmalıyız.

Hasan Recep 1/2/4 1/2/4

✔ Barış ve Recep’in sattığı makarna mik- tarı aynı olduğuna göre bunları da aynı miktarda makarna satanlarla eşleştir- meye çalışmalıyız.

Barış Recep 1/3 1/3

✔ İki eşleştirmede de Recep’in 1. bak- kalla eşleşmesinden dolayı Recep 1.

bakkaldır. Recep 1. bakkalsa Barış da 3. bakkal olur.

✔ Eldeki bilgilerle 1. ve 3. maddeleri eş- leştirelim.

Hasan Recep 2/4 1 Barış Hasan Musa 3 2/5 2/5

✔ Bu birleşmeye göre Hasan’ın 2. bakkal olmasından dolayı Hasan 2. bakkalla eşleşir. Buna göre de Musa da 5. bak- kal olur. Sonuçta yalnızca Burhan’la eşleşmeyen 4. bakkal kalır, bunu da eşleştirdiğimizde herkes belirlenmiş olur. Sonuçta eşleşme şöyle olur:

1. Recep 2. Hasan 3. Barış 4. Burhan

5. Musa

27. Açıklamalara göre Barış 3. bakkal ol- duğuna göre ve 3. bakkal da 12 kilo yi- yecek sattığına göre Barış tam 12 kilo yiyecek satmıştır.

Cevap C

28. Açıklamalara göre Recep’in birinci bakkal olduğunu belirlemiştik.

Cevap A

29. Verilen bilgilere göre Hasan ve Burhan’ın (2. ve 4. bakkalların) sattık- ları yiyecek miktarı toplam 19 kilodur.

Cevap A

30. Açıklamalara göre A seçeneğinde “Musa ve Burak’ın (4. ve 5. bakkal) sattıkları makarna miktarı aynıdır.” ifadesi kesin olarak yanlıştır.

Cevap A

31.

A - B = C

&

A B C= +

olur.

A + B + C = 112 2A = 112 A = 56 olur.

Cevap C

32.

100a+10b+c-(100c+10b+c) = 594 99(a-c) = 594

a-c = 6

7 1 b = 0 seçilebilir.

O halde; 7+0+1=8 olur.

Cevap E

33.

2

a

= 3

2

3

b

= 2

3

a.b = 6 olur.

(a

b

)

a

. (b

a

)

b

= a

ab

. b

ab

= (a.b)

a.b

= 6

6

olur.

Cevap A

34. 338 242- =4 x

Her iki tarafın karesini alalım.

338 242 x

169.2 121.2

- =

\ \ 13 2 11 2 x

2 2 x

- =

=

yine karelerini alırsak

x = 8 olur.

Cevap B

A eksilen

çıkan fark B

C

A

&

3a b2

=

35. ]2x 5+x 10x2g2--]3x 5- g2

x x 10

2x 5 3x 5 2x 5 3x 5

x x 10

5x x 10 5 olur

= + + - - + - +

= - +- =-

$

$

$ ]

]]

] ] gg

g g g

Cevap D

36. 0,1 0,10,9 9089 99

9089 19

101 901 901

1olur.

-

- =

-

- =

=

Cevap A

37. 1903 52018 212 19071 20152352

1903 1907 512 52 2018 2015 21

23

3 14 2

22 1olur.

- -

= - + -

- + -

=

= - +-

= - =-

Cevap B

38.

|x + 1| ≤ |x - 3|

x

2

+2x+1 ≤ x

2

-6x+9 8x ≤ 8 x ≤ 1 olur.

Cevap D

39.

A B

2 5 B C 4 3

&

&

A = 5B + 2 (I)

B = 3C + 4 (II)

II. ifadeyi I'de yerine yazarsak A = 5.(3C+4)+2

A = 15C+22

A 22 C olur.15- =

Cevap C

40.

A'dan mavi çekilirse B'den de mavi çekilmeli

73 75

4915

=

$

A'dan yeşil çekilirse B'den de yeşil çekilmeli

4 Yeşil 3 Mavi

A B

2 Yeşil

5 Mavi

(4)

KPSS GY/GK 9 9 ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI

İNFORMAL YAYINLARIKARA KUTU YAYIN İNFORMAL YAYINLARIKARA KUTU YAYIN

74 72

498

=

$

Mavi ve yeşil top sayılarının baş- langıçla aynı olma olasılığı;

1549 498

2349 + =

olur.

Cevap E

41.

a

۞

b =

a ba b+$

ise

2

۞ 27 2 27 2 27

72 11

1411 (I)

= +

= =

$

x

۞23 x 23 x 23

3x22 2x 3

2x 3 (II)3x

= +

= +

= +

$

] g

(I) = (II) olduğundan

1411

2x 33x 33x 28x 42

= + & = +

5x = 42 x = 8,4 olur.

Cevap B

42. g a b c d e c a e db

=e o

g(b) a=

&

f a b c d e

e c d a b f e c d a b a b c d e

=e o=-1=e o f g b f a d olur.

a

1 = 1 =

- a ]Ygk - ] g

Cevap D

43.

Boş havuzu bir musluk 36 saat- te doldurabiliyorsa toplamda üç musluk 12 saatte doldurur.

36-12 = 24 saat daha erken süre- de doldurur.

Cevap A

44.

Basamak sayısı x olsun.

3x

→ Üçer üçer çıktığında adım sayısı

4x

→ Dörder dörder indiğinde adım sayısı

3x

4x 70 127x 70 x 120 olur.

+ = =

=

&

Cevap C

45.

1000 gr yaş üzüm 800 gr kuru üzüm

1250 gr yaş üzüm 1000 gr kuru gerekir. üzüm olur.

1000 gr yaş üzüm 8 TL 1250 gr yaş üzüm 10 TL olur.

%50 kâr için de;

10 100$150 15=

TL'den satılmalıdır.

Cevap D

46.

x 1. gün

x+30 2. gün

x+60 3. gün

x+90 4. gün

x+120 5. gün

x+150 6. gün

x+180 7. gün

7x + 630 olur.

Birinci gün kitabın

101

'unu çözdü- ğüne göre

10x = 7x + 630 3x = 630 x = 210

5. günün sonunda toplam;

5x + 300

= 5.210 + 300

= 1350 olur.

Cevap E

47.

2x3

=

110 x4-

& 330-3x = 8x x = 30 olur.

Kırık toplam kasa: 10+20 = 30 olur.

Cevap B

48.

1 Etüt Merkezi

2 Bölüm Toplam 6 sınıf Toplam 72 öğrenci var.

72 : 3 = 24 tablet 6 sınıf = 6 akıllı tahta

2 bölüm = 2 projeksiyon makinası

32 adet

Cevap A Kırık Kasa

(x) (110-x) Domates

Kasası Patates Kasası

3x

2x3

3(110 x)4 - 110 x4-

Sağlam

Kasa

49.

Önce en fazla bilyeden başlanır.

Yani 9 mavi bilye çekilir. Sonra da 8 kırmızı bilye çekilir ve bundan sonra çekeceğimiz kesinlikle 1 yeşil bilye olur. Bu şekilde üç fark- lı rengi elde ederiz. Yani cevap;

18'dir.

Cevap D

50.

Yeni karışımın şeftali suyu oranı

%25 olduğuna göre,

30 lt + x lt + 2x lt = (30 + 3x) lt

%20 %100 %0 %25

şeftali şeftali şeftali şeftali suyu suyu suyu suyu

20.30+100x+0.2x = 25.(30+3x) 600+100x+0 = 750+75x 25x = 150 x = 6 olur.

Cevap D

51.

Taralı bölgede hem A'nın hem

de B'nin elemanları ortak bulun- duğunda A

+

B olur. C'nin hiçbir elemanı taralı bölgede bulunma- dığından, taralı bölge;

(A

+

B)\C şeklinde ifade edilebilir.

Cevap D

52.

Şekilden, iki araç arasındaki 40

km'lik mesafenin 4 saatte kapan- dığı görülmektedir.

Buna göre, 1 saatte iki araç ara- sındaki mesafe 10 km azalır.

O halde yanyana geldikten 5 saat sonra aradaki mesafe 5.10 = 50 km olur. Buna göre, başlangıçtan 4+5 = 9 saat sonra iki araç arasın- daki mesafe 50 km olur.

Cevap A

53.

Grafiğe göre ihracat 2014 yılın- dan 2018 yılına kadar sırasıyla;

50, 40, 30, 80 ve 20 olduğundan ihracat en az 2018 yılında olmuş- tur.

Cevap E

54.

İthalat ve ihracatların toplamı,

2014, 2015, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında sırasıyla;

30+60 = 90, 20+50 = 70, 50+40 = 90, 60+80 = 140 ve 80+30 = 110 olur.

Buna göre, 2014 ile 2016 yıllarında ithalat ve ihracat miktarları toplamı birbirine eşittir.

Cevap A

(5)

KPSS GY/GK 9 9 ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI

İNFORMAL YAYINLARIKARA KUTU YAYIN İNFORMAL YAYINLARIKARA KUTU YAYIN

55.

İşlemleri sırasıyla yaparsak;

30 x

15

= 6 6 :

31

= 6x3 = 18 18 + 2 = 20 olur.

Cevap E

56.

Verilen kurallar uygulandığında yapılacak işlem sırasıyla

x, x, +, : olur.

Cevap C

57.

Verilen işlemleri tersten yaparsak;

12 - 3 = n 9 = n olur.

-m k (-1) = 12 m = 12 olur.

-m = 5 + k 12 = 5 + k k = -17 olur.

k + m + n = 9 + 12 + (-17) = 4 olur.

Cevap A

58.

6 A

H

B 5 C

x

a=4

ABC dik üçgeninde [AH]

=

[BC] ol- duğundan öklid bağıntıları kullanılır.

|AB|

2

= |BH| . |BC|

6

2

= a.(a+5) a = 4

|AC|

2

= |CH| . |BC|

x

2

= 5.9 x

2

= 45

x =

3 5

bulunur.

Cevap B

GENEL KÜLTÜR ÇÖZÜMLER

1. Alişar Höyüğü Yozgat ilinde yer almakta- dır. Alişar Höyüğü MÖ 4. bin yılda Bakır çağından MÖ 1. bin yıl arasında önemli tarih çevrelerinden biridir.

Cevap E

2. Türk veraset sisteminde, ülke hane- dan üyelerinin ortak malıdır. Hanedan üyeleri gittikleri eyaletlerde otorite sa- hibi olmuşlar, burada Büyük Selçuklu Devleti'ne bağlı devletler kurmuşlardır.

Her birinin lideri Selçuk Bey'in soyun- dan gelmektedir.

Cevap A

3. Kutadgu Bilig'in yazarı Yusuf Has Hacip'tir. Bu eser Türk İslam devletle- rinde siyasetname tarzında yazılmış ilk eserdir. İdeal devlet yönetimi ve yöne- ticikerinden bahsetmektedir.

Cevap E

4. Sıbyan Mektebi: 4-6 yaş arasındaki çocukların gittiği okullara sıbyan mek- tebi veya mahalle mektebi denilmiştir.

Darülhadis: Hadis eğitimi verilir.

Lonca: Esnaf Teşkilatı

Darülkurra: Kuran, Hafızlık eğitimi ve- rilir.

Osmanlı Devleti'nde padişah çocukları- nın ilköğrenim düzeyinde eğitim aldıkları kurum Şehzadegan mektebidir.

Cevap A

5. Teokrasi: Yönetimin dine dayanması Mutlakiyet: Hükümdarın, siyasi iktida- rı kayıtsız şartsız elinde bulundurduğu siyasi rejim.

Kut: Tanrı tarafından verildiğine inanı- lan yönetme yetkisi.

Soruda verilen kavramların anlamlarına bakıldığında Kanuni Sultan Süleyman’ın sözünden Osmanlı Devlet yönetiminde Teokrasi, Mutlakiyet ve Kut Anlayışı’nın varlığına ulaşılabilir.

Cevap E

6. Osmanlı Devleti'nde 1851'de Ahmet Cevdet Paşa'nın önderliğinde kurulan, fen dersleri ile ilgili çevirilerin yapılma- sına ve ders kitaplarının seçimine karar veren; Fransız Bilimler Akademisi örnek alınarak oluşturulan kurum Encümen-i Daniş’tir.

Cevap A

59.

D 4 m C

F 2 m B 2 m

m 4

A E

K L

ADF üçgeninde E noktasından [AB]'ye paralel çizilirse [EL] orta taban olur.

|EL| = m cm

|AF| = |FB| = 2m cm ve |DC| = 4m cm

Taranarak belirtilen üçgenlerin benzerliğinden;

KC4

4mm KC 16

= & =

bulunur.

Cevap E

60.

[AB] çaplı yarım çemberde

m AMB m ANB 90^%h= ^%h= c

'dir.

AMB ve ANB dik üçgeninde

|AK|=a cm, |LB|=b cm olsun.

15

2

= a.(44+b) & a.(44+b) = 225 7

2

= b.(44+a) & b.(44+a) = 49 eşitsizliklerinden a = 5 ve b = 1 bu- lunur.

|AB| = 50 cm ise yarım çemberin yarıçapı 25 cm olur.

Cevap A

M N

7

L B

K

A a=5 44 b=1

15

(6)

KPSS GY/GK 9 9 ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI

İNFORMAL YAYINLARIKARA KUTU YAYIN İNFORMAL YAYINLARIKARA KUTU YAYIN

18. Güneydoğu sınırı yani Musul Sorunu Lozan Konferansı'nda Türk-İngiliz ta- rafları arasında yaşanan bir sorundur.

Cevap E

19. TBMM ile İtilaf Devletleri arasında ya- pılan Mudanya Ateşkes Antlaşması'nda Doğu Trakya ve İstanbul'un denetimi TBMM Hükümetine bırakılmıştır.

Cevap B

20. Cumhuriyet Halk Fırkası Yeni Türk Devleti'nin ilk partisidir. (9 Eylül 1923) TBMM içerisindeki Müdafaa-i Hukuk Grubu önce Halk Fırkasına dönüşmüş, Cumhuriyet'in ilanından sonra da Cum- huriyet Halk Fırkası ismini almıştır. Ayrıca yeni Türk Devleti'nde devrimleri gerçek- leştirecek kadro ihtiyacını sağlamak için Cumhuriyet Halk Fırkası kurulmuştur.

Cevap C

21. Türkiye Cumhuriyeti Dünya Ekonomik krizinin olumsuzluklarını giderebilmek için;

1- Devletçi ekonomiye geçmiş, 2- I. Beş Yıllık Sanayi Planı'nı hazırlamış, 3- Merkez Bankasını kurmuştur.

Misak-ı İktisadi kararları 1923'te toplanan İzmir İktisat Kongresi'nde alınmıştır.

Cevap C

22. Laiklik

✔ Akıl − Mantık

✔ Bilimsellik

✔ Din ve vicdan özgürlüğü

✔ Din ile devlet işlerinin birbirinden ay- rılması

İnkılapçılık

✔ İlerleme

✔ Yenileşme

✔ Çağdaşlık − Modernlik

✔ Statükoyu reddetme

✔ Durağanlığı reddetme

Cevap C

23. Köy Enstitüleri → 17 Nisan 1940 İstanbul Resim ve Heykel Müzesi → 20 Eylül 1937

İstanbul Üniversitesi → 1 Ağustos 1933

Cevap D

24. İtalya Habeşistan'ı işgal edince Mil- letler Cemiyeti bu işgali kınamış, üye devletlerden İtalya'ya ekonomik am- bargonun uygulanmasını istemiştir.

Balkan Paktı yaptığı genel kurul top- lantısında işgali kınamışlardır.

Sadabat Paktı 1937 yılında kurulmuştur.

Cevap C

12. Tanzimat Fermanı

✔ Osmanlı Devleti’nde anayasal düzene geçişin ilk aşamasıdır.

✔ Osmanlı ülkesinde anayasacılık ve de- mokrasi faaliyetlerinin başlangıcıdır.

✔ Kanun önünde herkes eşit sayılacaktır.

✔ Her gücün üzerinde kanun gücünün ol- duğu kabul edilmiştir.

✔ Mülkiyet hakkı devlet garantisine alın- mıştır.

Cevap B

13. Osmanlı İdari Taksimatında Van, Ela- zığ, Diyarbakır, Erzurum, Sivas ve Bitlis gibi vilayetleri içerisine alan böl- gedir.

Cevap E

14. 1 Kasım 1914'te Ruslar'ın Doğu

Beyazıt'tan saldırıya geçmeleri ile Kaf- kas Cephesi açılmıştır.

Galiçya Cephesi Avusturya − Macaris- tan İmparatorluğu ile Rusya arasında açılmış bir cephedir. Almanya'nın iste- ği ile Osmanlı Devleti bu cepheye 535 subay 32.018 asker yollamış, burada Rusya'ya karşı mücadele etmiştir.

Osmanlı Devleti Çanakkale Cephesi'nde İngiliz ve Fransızlara karşı mücadele et- miştir.

Cevap D

15. Halaskaran-ı Zabitan kurtarıcı subaylar demektir. 1912 yılında Hürriyet ve İtilaf yanlısı subaylar kurmuştur. İttihat ve Te- rakki yanlısı faaliyetler yürütmüştür.

Müdafaa-i Hukuk Grubu, İkinci Grup, Tesanüt Grubu, Yeşil Ordu Grubu, Halk Zümresi, İstiklal Grubu I. TBMM içerisin- de yer alan siyasi gruplardır.

Cevap E

16. Sadrazam Damat Ferit Paşa, Hadi Paşa

(Maarif Nazırı), Rıza Tevfik Paşa (şura- yı devlet reisi) ve Reşat Halis Bey (Bern Büyükelçisi) Paris'e barış görüşmeleri için gelmişler, Sevr Barış Antlaşması'nı Os- manlı Devleti adına Hadi Paşa, Rıza Tev- fik Paşa ve Reşat Halis Bey imzalamıştır.

Cevap D

17. TBMM 23 Nisan 1920 Cuma günü bü- yük bir törenle saat 13.45'te en yaşlı milletvekili Şerif Bey'in konuşması ile açılmıştır.

24 Nisan 1920'de yapılan seçimlerde meclis başkanlığına Mustafa Kemal, ikinci başkanlığına da Celaleddin Arif Bey seçilmiştir.

Rauf Bey 16 Mart 1920'de İtilaf Dev- letlerinin İstanbul'u işgal ettikleri gün İtilaf Devletleri tarafından tutuklanmış, Malta Adası'na sürgüne yollanmıştır.

Hacı İlyas Efendi ise 12 Ocak 1920'de açılan son Osmanlı Mebusan Meclisi- nin en yaşlı üyesi sıfatı ile bu meclisin açılış konuşmasını yapmıştır.

Cevap C

7. ● Hanımlara Mahsus Gazete’de

başyazarlık yapan ve Osmanlı Devleti’nde ilk kadın hakları savunucu- su Fatma Aliye’dir.

Bazı kadın yazarlar Fatma Ali- ye, Emine Semiye, Şair Nigar, Fatma Fahrünnisa, Fatma Kevser ve Gülistan İsmet’tir.

İlk kadın dergisi 1869’da çıkan Te- rakkiimuhadderat (kadınların yükselişi) dergisidir. Daha sonra Şuküfezar, Demet dergileri, Hanımlara Mahsus Gazete ya- yın hayatına başlamıştır.

Cevap D

8. Memleket sandıkları Abdülaziz Dönemi'nde Niş Valisi Mithat Paşa tarafından çiftçilerle dayanışma ama- cıyla kurulmuştur. II. Abdülhamit Dönemi'nde memleket sandıkları Zira- at Bankasına dönüşmüştür.

Bank-ı Dersaadet Galata bankerlerinin kurduğu bankadır. Bu banka Osmanlı Devleti'ndeki ilk bankadır.

Esham-ı Tahvilat Senetleri I. Abdülha- mit Dönemi'nde Osmanlı Devleti'nin na- kit para ihtiyacını karşılamaya yönelik çıkarılan senetlerdir.

Cevap B

9. Osmanlı Devleti’nde halk hiçbir de- mokratikleşme ve ıslahat süreçlerine katılmamıştır. XIX. yy da padişahlar ve aydınlar ıslahatların yapılmasında etkili olmuştur.

Cevap D

10. III. Ahmet Dönemi'nde Sadrazam Nevşe- hirli Damat Ferit Paşa Yirmisekiz Çelebi Mehmet’i Paris’e elçi atayarak Fransa’nın medeniyet ve eğitim sistemini inceleyerek rapor hazırlamasını istemiştir. Elçilerin hazırladığı bu raporlara seferatname adı verilmiştir.

Seferatname adlı raporlar dikkate alı- narak Said Efendi ve İbrahim Mütefer- rika ilk Osmanlı Matbaasını kurmuşlar.

Avrupa’ya eğitim amacıyla öğrenciler yollanmıştır.

Cevap E

11. İslamcılık (Ümmetçilik & Panislamizm)

✔ Ülkenin bütünlüğünü korumak amacıy- la hangi milletten olursa olsun, bütün Müslümanları halifenin etrafında top- lanması gerektiğini savunmuştur.

✔ Bu görüşe göre toplumun temel direği dindir.

✔ II. Abdülhamit devrinde I. Meşrutiyet’e son verilince devlet tarafından uygula- maya konulmuştur.

Mehmet Akif Ersoy, Sait Halim Paşa, Ahmet Hamdi Akseki, İskilipli Mehmet Atıf, İsmail Fenni tarafından savunul- muştur.

Cevap A

(7)

KPSS GY/GK 9 9 ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI

İNFORMAL YAYINLARIKARA KUTU YAYIN İNFORMAL YAYINLARIKARA KUTU YAYIN

34. Türkiye'deki en önemli kıyı set gölleri Terkos (Durusu), Büyük ve Küçük- çekmece, Akyatan (Adana), Balık ve Simenlik'tir (Samsun).

Bu göllerden Terkos (Durusu), Büyük ve Küçükçekmece gölleri İstanbul'da- dır. Bu nedenle IV numaralı alan soru- nun doğru cevabıdır.

Cevap D

35. I numaralı grafik Akdeniz iklim bölgesine, II numaralı grafik ise Step iklim bölgesi- ne aittir. Dolayısıyla I numaralı kentte zeytin ve turunçgiller yetişebilir. II nu- maralı kentte ise kahverengi bozkır top- rakları yaygındır. Ancak fiziksel çözülme daha çok II numaralı kentte, kimyasal çözülme ise I numaralı kentte yaygındır.

Cevap E

36. Yeryüzünde toprak oluşumu, dağılışı ve

niteliklerini etkileyen en temel ve önemli unsur iklim koşullarıdır. Bu nedenle iklim çeşitliliği toprak çeşitliliğini kanıtlamak için ileriye sürülebilecek en güçlü kanıttır.

Cevap D

37. Seçeneklerde verilen sahalar içerisin- de nüfusun yoğun olduğu tek yer Doğu Karadeniz kıyılarıdır.

Cevap B

38. Soruda özellikleri verilen köy altı yer-

leşmesi çiftliktir.

Mahalle: Birden fazla iskan grubunun birleşmesi ile meydana gelmiş bir yer- leşme ünitesidir. Daha çok Karadeniz, Marmara ve Ege'de yaygındır.

Mezra: Kabaca 50 kişiden fazla nü- fusu geçindiremeyecek kadar küçük bir alanda ve bağlı bulunduğu köyün idari sınırları içinde olmasına rağmen, köyde yaşayanların daimi olarak kul- landığı sahaların dışında kalan ve o sahadan mutlaka bir röliyef ile ayrılmış başka bir geçim sahasında, çoğunluk- la tarım yapılan bir yerleşme ünitesidir.

Kom: Köy sahasının dışında hayvan beslemek için yapılmış birkaç ağıl ve çoban kulübesinden oluşan bir iskan şeklidir.

Divan: Kuzeybatı Anadolu’da Sam- sun-Bolu-İstanbul üçgeni içinde kalan sahada bulunan ve kendine has bir idari sistemin meydana getirdiği köy altı iskan şeklidir.

Cevap A

39. Güneydoğu Anadolu Bölgesi genel itibariye hafif engebeli düzlük görünü- mündedir. Dolayısıyla cevap C seçe- neğidir. Dağlık ve engebeli arazi ya- pısından dolayı Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz, Akdeniz’in bir kısmında ekonomik faaliyetler sınırlanmıştır.

Cevap C

III I

IV V

II

29. ● Türkiye'nin ortalama yükseltisinin fazla olması ve yüksek dağların varlı- ğı kalıcı karların bulunmasına neden olmuştur.

● Dağların kıyıya uzanış doğrultu- su kıyı tiplerini belirlemiştir.

● Dağların uzanışı ve yükseltisi ile dağlar arasında bulunan alçak ve çanaklaşmış alanlar kapalı havzaların oluşmasında temel etken olmuştur.

Ancak cephesel yağışların oluşması Türkiye'nin bulunduğu enlem aralığı yani matematik konum ile alakalıdır.

Cevap B

30. Fotoğrafı verilen yer şekli peribaca- sıdır. Peribacaları volkanik araziler üzerinde gelişir. Bu şekilleri oluşturan temel güç sel sularının aşındırması- dır. Ayrıca peribacalarının görüldüğü sahalarda bitki örtüsü zayıftır. Dolayı- sıyla cevap C seçeneğidir. Ülkemizde peribacaları Nevşehir, Ürgüp, Göreme civarında yer alır.

Cevap C

31. Yaz döneminde ülkemizde en yüksek sıcaklıkların Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde görülmesinde;

✔ güneydeki çöller üzerinden gelen sam- yeli

✔ nem miktarının düşük olmasıyla kara- sallığın şiddetini artırması

✔ ortalama yükseltisinin (500-700m) faz- la olmaması

✔ Enlem olarak Ekvator'a yakınlığı etkili olmuştur.

Ancak maksimum nemin fazla olması yüksek sıcaklıkların nedeni değil sonu- cudur. Maksimum nem, birim havanın içine alabileceği en fazla nem tutarıdır ve sıcaklık ile doğru orantılıdır.

Cevap E

32. Öğrencinin arkadaşına aktardığı bilgiler kireç taşlarından oluşan karstik arazilere ait özellikleri kapsamaktadır. Seçenekler- de verilenler içerisinde karstik arazilerin yaygın olduğu tek ilimiz Antalya'dır.

Cevap A

33. Tarımsal nüfus yoğunluğu bir yerdeki tarımla uğraşan insanların tarım alanı- na bölünmesiyle elde edilir. Tarımla uğ- raşanların çok fazla olduğu yerlerde ya da tarım alanının az olduğu sahalarda tarımsal nüfus yoğunluğu da fazla olur.

Buna göre nüfus artış hızı, hizmet ya da sanayi sektörünün gelişmiş olma- sı, tarımsal verimlilik tarımsal nüfus yoğunluğu ile ilgili bilgi vermez. Ancak dağlık (engebeli) sahalarda tarım alanı az olduğu için ülkemizdeki bu tür yer- lerde tarımsal nüfus yoğunluğunun fazla olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Cevap A

25. 1763'ten beri Hindistan İngiltere'nin

sömürgesi idi. I. Dünya Savaşı'ndan sonra Hindistan'da hem Hindular hem de Müslümanlar bağımsızlık müca- delesini başlatmışlardır. 1946'da Hint Yarımadası'nda Hindistan ve Pakistan adlarında bağımsız sömürgelerin ku- rulması kararlaştırılmış, 1947'de İngiliz birliklerinin bu iki bölgeden çekilmesi ile bu iki devlet bağımsız olmuştur.

Cevap A

26. Filistin topraklarında bir Yahudi dev- letinin kurulması yolunda atılan ilk adım 23 Ağustos 1897'de İsviçre'de Basel'de toplanan kongredir. Bu kong- rede Yahudilerin Filistin'de bir yurt edinmesi kararı alınmıştır.

2 Kasım 1917'de İngiliz Dışişleri Ba- kanı Balfour, Siyonist Fedarasyo- nu başkanına gönderdiği mektupta İngiltere'nin Filistin'de bir Yahudi dev- leti kurulmasını resmen kabul ettiğini bildirmiştir. (Balfour Deklarasyonu).

2 Kasım 1917'de İngiliz Dışişleri Bakanı Balfour, siyonist Fedarasyo- nu başkanına gönderdiği mektupta İngiltere'nin Filistin'de bir Yahudi dev- leti kurulmasını resmen kabul ettiğini bildirmiştir. (Balfour Deklarasyonu).

1947 yılında Birleşmiş Milletler Filistin'in Araplarla Yahudiler arasında bölünmesine, Kudüs'e tarafsız bir sta- tünün verilmesine karar verilmiştir.

Cevap E

27. Arapça bir sözcük olan Mihver, eksen anlamına gelmektedir.

Mihver Devletleri Almanya İtalya Japonya Macaristan Bulgaristan İspanya Romanya…

Cevap D

28. Türkiye KYK'de yer aldığı için kuzeye gidildikçe gece ve gündüz süreleri ara- sındaki fark artarken çizgisel hız azal- maktadır ve buna bağlı olarak da tan - gurub süresi uzamaktadır. Dünya'nın şeklinden dolayı kuzeye gidildikçe boylamlar arasındaki kuş uçuşu mesa- feler de küçülmektedir.

Ülkemiz, 2016 dan itibaren 3. saat di- limini yani Iğdır'ın yerel saatini ulusal saat olarak kullanmaktadır. Bu neden- le batıya doğru gidildikçe ulusal saat ile yerel saat arasındaki fark artmaktadır.

Ancak aynı enlem üzerinde çizgisel hız aynı olduğu için tam doğu ya da batı yönünde ilerleyen bir kişi tan ve gurub süresinin değiştiğini gözlemleyemez.

Cevap B

(8)

KPSS GY/GK 9 9 ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI

İNFORMAL YAYINLARIKARA KUTU YAYIN İNFORMAL YAYINLARIKARA KUTU YAYIN

52. Mahallî idarelerin hesap ve işlemleri- nin denetimi ve kesin hükme bağlan- ması Sayıştay tarafından yapılır.

Cevap E

53. Jandarma ve Sahil Güvenlik her yö- nüyle İçişleri Bakanlığına Bağlıdır. Milli İstihbarat Teşkilatı Cumhurbaşkanlığı- na bağlıdır.

Cevap D

54. Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Ku- rulu ve Şeker Kurumu kaldırılmıştır.

Cevap D

55. THY'nin Atatürk Havalimanı'ndan son tarifeli seferi Singapur'a gerçekleştirildi.

Cevap E

56. Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı:

1970’li yılların başında soğuk savaş koşullarındaki Avrupa’nın bölünmüşlü- ğüne son verilmesi, güvenlik ve istik- rarın sağlanması ve katılan devletler arasında bu amaca yönelik iş birliğinin geliştirilmesi düşüncesiyle kurulmuş teşkilattır.

Cevap A

57. Eserlerin sahibi Daniel Defoe'dur.

Cevap E

58. Almanya'da ilk kez Türk kökenli olan Be- lit Onay Hannover Büyükşehir Belediye başkanlığını kazandı.

Cevap A

59. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Has- tanesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile 2020 yılında hizmete açılmıştır.

Cevap E

60. Peribacaları dünyanın Antik Dö- nem’deki 7 harikası arasında yer al- maz. Dünyanın Antik Dönem’deki 7 harikası;

1. Keops Piramidi 2. Babil’in Asma Bahçeleri 3. Zeus Heykeli 4. Rodos Heykeli 5. İskenderiye Feneri

6. Kral Mausollos’un Mezarı (Halikar- nas Mozolesi)

7. Artemis Tapınağı

Cevap D

45. Kapadokya Kültür ve Turizm Gelişim Böl-

gesi; Aksaray, Kayseri, Kırşehir ve Nev- şehir illerini kapsamaktadır. Kapadokya Kültür ve Turizm Gelişim Bölgesi içerisin- de yapılacak projelerle, bölgede 18 delikli 5 golf turizmi tesisi önerilmektedir. Ayrıca, Kapadokya’nın trekking için son derece uygun peyzaj ve parkurlar sunan coğ- rafyası, zengin el sanatları (çömlekçilik, kilimcilik-halıcılık), yöre mutfağı ve bölge- sel şarapçılık, temel turizm faaliyetlerini oluşturacaktır.

Cevap C

46. Hakim verdiği karar yargıtay deneti- mine (temyiz) tabidir. Hakimin takdir yetkisini kullanırken dikkat etmesi gereken hususlar:

Yetki tanınan hallerde hakim takdir yetki- sini kullanmak zorundadır. Hakim objektif olmalıdır. Hakim vardığı sonuç, çıkarlar dengesine ve kuralın amacına aykırı olmamalıdır. Hakkaniyete uygun kulla- nılmalıdır. Varılan sonuç hukuka aykırı olmamalıdır.

Cevap D

47. Okyanusun ortasına uçak düşmesi ölüm karinesine girer.

Ölüm karinesi: Bir kimse ölümüne kesin gözle bakılmayı gerektiren durumlar içe- risinde kaybolursa, cesedi bulunamamış olsa bile gerçekten ölmüş sayılır. En bü- yük mülki amirin emri ile nüfus siciline ölü kaydı düşülür.

Cevap A

48. Sınırlı Ayni Haklar: Sahibine tasarrufta bulunma değil kullanma veya yararlan- ma hakkı veren haklardır.

Cevap A

49. Meclis hükümeti sistemi, meclisin üstünlüğü ilkesine dayanır; yasama ve yürütme yetkisi Mecliste toplanmıştır.

Yürütme görevini üstlenen kurul, Mec- lis tarafından seçilir; meclisin emirleri doğrultusunda, Meclis adına bu görevi yerine getirir.

Cevap A

50. Cumhurbaşkanı bir Anayasa değişik- liğine ilişkin kanunu bir daha görüşül- mek üzere TBMM’ye geri gönderdiği takdirde, TBMM bu Anayasa değişik- liğine ilişkin kanunu en az 360 Millet- vekilinin kabul etmesi gerekir.

Cevap E

51. Cumhurbaşkanı, seçildikten sonra bir

veya daha fazla Cumhurbaşkanı yar- dımcısı atayabilir.

Cevap E

40. K merkezinde Tavşanlı, Tunçbilek,

Seyitömer linyit termik santralleri, L merkezinde Yatağan, Kemerköy linyit termik santralleri, P merkezinde Afşin- Elbistan linyit termik santrali, R mer- kezinde Çatalağzı taş kömürü termik santrali bulunmaktadır. Ancak M mer- kezinin bulunduğu sahada herhangi bir fosil kaynakla çalışan santral bulunma- maktadır.

Cevap C

41. Türkiye'nin 2019 yılında en fazla ihra- cat yaptığı ilk üç ülke ve ihracat miktarı (milyar dolar):

Almanya 16 624 070 Birleşik Krallık 11 281 350 Irak 10 224 285 Türkiye'nin 2018 yılında en fazla itha- lat yaptığı ilk üç ülke ve ithalat miktarı (milyar dolar):

Rusya Federasyonu 23 116 000 Almanya 19 279 082 Çin 19 127 972

Cevap E

42. Türkiye'de ekili-dikili toprakların önemli bir bölümü tahılların tarımına ayrılma- sında iklim koşulları, tahıl tarımının kolay olması, geleneksel tarıma uygun olması, makineleşmeye elverişli olması, nüfusun hızla artıyor olması, tüketiminin fazla olması, sulamalı tarımın yeterince yaygınlaşmamış olması gibi nedenler bulunmaktadır. Ancak ülkemizin tahıl ih- racatı fazla olmamakla birlikte bazı yıllar ithal bile edilebilmektedir.

Cevap D

43. Ülkemizdeki başlıca yüksek hızlı tren hatları aşağıdaki haritada gösterilmiş- tir.

İstanbul

Eskişehir Ankara Konya

Cevap B

44. Doğu Karadeniz Bölümü'nün ekono- mik faaliyetleri içerisinde arıcılık, ba- lıkçılık ve büyükbaş mera hayvancılığı- nın üçü de önemlidir.

Cevap E

Referanslar

Benzer Belgeler

Müslümana yapıldığında anladığım kadarıyla had uygulanmaz; peki bu hâlde tazir cezası mı uygulanır yoksa iftira eden serbest mi kalır?. مـــيِحَّرلا

a) Öyküleyici metinde sürecin başı, ortası ve sonunda öğrencilerin okuma seviyeleri ile okuduğunu anlama başarıları düzeyleri arasında orta düzeyde, pozitif ve anlamlı

Verilen bir cümleden kesin olarak çı- karılacak yargıyı bulmak için cümle net olarak açıklanır ve ihtimal veren seçenekler elenir?. Buna göre seçenek- leri ele

1970’li yılların başlarında Lübnan’ın Beyrut şehrinde kurulan ASALA (Er- menistan Kurtuluşu için Ermeni Gizli Ordusu) kendisini Uluslararası Devrim

Adım: Öncüldeki açıklamalara göre en çok şiiri okuyan kişi Can ol- duğu için ve Ebru’nun her şiirinden sonra Can’ın şiiri gelir, Can’ın bir şi- irinden

Cevap C 6. Bir şeyin yapılmasını ya da ya- pılmamasını bildiren cümlelerde öneri anlamı vardır. Antalya ko- nulu bu parçanın da dördüncü cümlesindeki

Dışarıdan içeriye girerek K cismine dokunulduğunda K cismi sıcak çocuğun eli soğuktur ve ısı akışı K maddesinden çocuğun eline doğru gerçekleşir.. Bir süre

[r]

Ampul parlaklığına iletken boyunun etkisinin araştırılması için I ve III numaralı düzenekler incelenmelidir.. Ampul parlaklığına iletken cinsinin etkisinin araştırılması

hareketsiz bir cismin doğu yönünde hareket etmesi için doğu yönünde uygulanan kuvvetlerin bileşkesinin batı yönlü kuvvetlerden fazla olması gerekmektedir.. Bundan dolayı cevap

[r]

[r]

Bora, Betül ve Can’a bilye vermeden önce Betül ve Can daki bilye sayısının toplamı a olsun.. O zaman Boradaki bilye sayısı

Kısa sürede ve az emekle birden fazla kazanıma ulaşma ekonomiklik, öğrencilerin ön bilgilerinden yola çıkarak yeni konuyu öğretme bilinenden bilinmeyene,

Öğretmenlerin dijital içerik ve teknolojiyi kullanma becerilerine yönelik görüşlerinin öğretmenlerin sahip oldukları çocuk sayısına göre farklılık

(38) reported the reduction of 5-nitrosalicylic acid potassium salt 19 to 5-aminosalicylic acid 20 with hydra- zine hydrate in the presence of Raney nickel that has been used as

Temel ilke olan mülkilik ilkesine göre, devletin ülkesinde işlenen bir suç kim tarafından kime karşı işlenmiş olursa olsun, bu suçu takip etmek ve failleri yargılamak yetkisi

Bu durumda tahtada yazılan sayılardan biri tekrar yazılıydıysa, tahtadaki sayıların toplamı tersi yazılmayan ve aynısı yazılan sayının 2 katı olacaktır... Cenk’in

Amaçları şunlardır: “Dünyanın geri kalan bölgelerinde ekonomik, siyasi ve egemenlik çıkarlarına hizmet edecek şekilde bu ülkeler arasındaki işbirliğini güçlendirmek,

Uyum Ölçeğinden aldıkları puanlara ilişkin ortalamalar, standart sapmalar ve varyans analizi sonuçları……….….127 Çizelge 4.40 Engelli çocuğu olan babaların

A) B6 vitamini, B12 vitamini, Folik asit B) Tiyamin, Askorbik asit, Riboflavin C) Askorbik asit, Folik asit, Pantotenik asit D) Biyotin, Niasin, B12 vitamini.. E) E vitamini,

if akımının artması E... Fizyoloji Toplam Soru Sayısı: 22 49 Aşağıdakilerden hangisi normal bir EKG için doğrudur? ). Cevap: B Soruyu Hazırlayan: hsayan Soru ID:

C) 24 saatlik idrarda metanefrin düzeyi tayini D) Plazma renin düzeyi tayini.. E) Plazma aldosteron düzeyi tayini Doğru