• Sonuç bulunamadı

2 Cevap C Cevap C Cevap C Cevap D Cevap D Cevap C Cevap E Cevap A Cevap D Cevap A Cevap E Cevap A Cevap B Cevap A Cevap E Cevap B Cevap A Cevap C Cevap D ÇÖZÜMLER GENEL YETENEK

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "2 Cevap C Cevap C Cevap C Cevap D Cevap D Cevap C Cevap E Cevap A Cevap D Cevap A Cevap E Cevap A Cevap B Cevap A Cevap E Cevap B Cevap A Cevap C Cevap D ÇÖZÜMLER GENEL YETENEK"

Copied!
8
0
0

Tam metin

(1)

KPSS

Kamu Personeli Seçme Sınavı

GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR

00000.00007

SORU KİTAPÇIK NUMARASI

ÇÖZÜM

KARA KUTU YAYIN İNFORMAL YAYINLARI

KİTAPÇIĞI

ÖN LİSANS 7

ORTAÖĞRETİM

(2)

KPSS GY/GK 7 7 ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI

İNFORMAL YAYINLARIKARA KUTU YAYIN İNFORMAL YAYINLARIKARA KUTU YAYIN

“şekillendirmek için (amacıyla)” da bunu ortaya koymaktadır.

Cevap D

8. Bir kişinin ya da varlığın başka

birine, başka bir şeye benzeme- yen durumları onun özgünlüğünü gösterir. A seçeneğindeki “Parmak izi gibi el yazısı da kişiye özgü ol- duğu için bir yazıyı yazan kişinin”

diye başlayan ifade de özgünlüğü göstermektedir.

Cevap A

9. Fiilleri, fiilimsileri, sıfatları ya da kendi türünden sözcükleri değişik açılardan belirleyen sözcüklere zarf denir. “Her geçen gün, aniden ve yavaşça, yeniden kurup” söz- cükleri seçeneklerdeki zarf türü sözcüklerdir.

Cevap B

10. Fiillere getireceğimiz “-an, -ası,

-mez, -ar, -dik, -ecek, -miş” ekleri- nin biriyle türeyerek niteleme sıfatı gibi kullanılan sözcüklere sıfat-fiil denir. Bu sözcükleri yalnız kullan- dığımızda ya da bunlara çekim eki getirdiğimizde bunlar adlaşır.

“Konuşulanları (konuşulan şeyleri) sözcüğü de adlaşmış sıfat-fiildir.

Cevap A

11. Karışık olarak verilen cümlelerden anlamlı bir paragraf oluşturmak istediğimizde önce giriş cümlesini bulmalıyız. Bu paragrafın da gi- rişi ikinci cümle olmalıdır. Çünkü açıklanmaya uygun, geliştirilmesi kolay bir cümledir bu. Baştan dör- düncü cümle de beşinci cümle ola- caktır. (II-I-IV-V-III)

Cevap E

12. Öncüldeki : “Dün gece (zarf tümle- ci), onu aramak, görmek için (zarf tümleci) buraya (dolaylı tümleç) gizlice (zarf tümleci) geldim (yük- lem).” cümlesinin öge dizilişine uygun olan cümlemiz C seçene- ğindedir: “Yaz tatilinde (zarf tüm- leci), param olmadığından dolayı (zarf tümleci) bir iş yerinde (dolaylı tümleç) iki ay (zarf tümleci) çalış- tım (yüklem).”

Cevap C

13. Birleşik fiiller en az iki sözcükten

oluşan fiillerdir. Üçüncü cümledeki

“benzetilebilir” ve son cümledeki

“çoğalamazlar” sözcükleri yeterlik birleşik fiilleridir.

Cevap C

14. Öncüldeki “kalıtımımızda, çalışma- yı, durumlar, başarımızı, başarısızlı- ğımızı, belirliyormuş, açıkçası” söz- cükleri yapım ve çekim eki almıştır.

“Çalışmaya, çalışmayı” durum eki alan isim-fiillerdir. ”Başarısızlığımızı, kalıtımımızda” gövdeden türeyerek çekim eki alan sözcükler, “gelen”

sıfat-fiildir. “Bizde” şahıs zamiri,

“buna” işaret zamiridir ama belgisiz zamir yoktur.

Cevap C

15. Sözcükleri yazım kurallarına göre yazmadığımızda yazım yanlışı olu- şur. “hiç bir, başladıktan, Türkçe’miz, bizde” sözcükleri yanlış yazılmıştır.

Doğrusu “hiçbir, başladıktan, Türk- çemiz, biz de” olmalıdır.

Cevap E

16. Bir cümlede söylenmeyen ya da söylenmek istemeyen sözcüğün ye- rine üç nokta (. . .) işareti konur. An- cak A seçeneğinde ayraç içerisinde soru işareti kullanılarak noktalama yanlışı yapılmıştır.

Cevap A

17. Sait Faik konulu bu paragraftaki yardımcı düşünceler soruluyor.

Paragrafı okuduğumuzda onun hikâyelerine mekân olarak nereleri aldığına, kahramanların çoğunun geçimlerini balıkçılıkla sağladıkları- na, denize bağlı yaşayan insanlara sevgi duyduğuna, denizden mutlu- luk ve acı duyan kahramanlara ula- şılabilir ama İstanbul sokaklarındaki huzursuzluktan denizle kurtulan in- sanlara ulaşılamaz.

Cevap A

18. Sanatçıların görevlerinin hep aynı olduğunu ele alan bu paragrafta- ki ana düşünceyi bulmamız ge- rekiyor. Ana düşünce paragrafta yazarı yazmaya iten nedendir. Bu da çoğunlukla paragrafın ilk ya da son cümlesinde yansıtılır. Bu pa- ragrafın da sonundaki cümleyle bağlantılı olarak: “Kendi değerleri- mizi Batılı sanat teknikleriyle geliş- tirerek modern sanata ulaşabiliriz.”

cümlesi ana düşüncedir.

Cevap D

19. Özgünlüğün sanatın temeli oldu- ğunu savunan bu paragrafın ilk cümlesinden son cümlesine kadar sanatta benzememenin asıl oldu- ğuna değinilmiştir.

Cevap C

GENEL YETENEK

ÇÖZÜMLER

1. Bir metinde boş bırakılan yerlere anlam akışına göre uygun olan sözcükleri sırayla getirmemiz gere- kiyor. Dünya üzerinde hayat olması

“suyun” varlığına bağlıdır. “Ya ya”

bağlacı eşit iki şeyden biri” anlamı verdiği için “soğuk, sıcak” gelir. Son boşluğa da şartların uygun olması durumu dile getirildiğine göre “ha- yat” sözcüğü getirilmelidir.

Cevap B

2. Türkçede sözcükler kullanıldıkları cümleye göre anlam kazanabi- lir. Öncüldeki “Yaşaması ölesiye”

sözü de bu kapsamda olup “Dolu ve yoğun yaşamak” anlamı kazan- mıştır bu parçada.

Cevap A

3. Çok küçük yaşta yazmaya başla- yan bir sanatçıyı anlatan bu par- çanın son cümlesindeki “kafayı takmak” sözü deyimdir. Deyimler geçici bir durumu anlatmak için oluşturulan söz öbekleridir ve ço- ğunlukla mecaz anlamlıdır.

Cevap E

4. Bir insan olarak beş duyumuz var- dır. A seçeneğinde dokunma, B seçeneğinde görme ve koklama, C seçeneğinde dokunma, E seçene- ğinde dokunma duyularımızla algı- lanan durumlar söz konusudur.

Cevap D

5. Ahmet Hamdi Tanpınar, tiyatro dı- şında hemen her türde yazan bir sanatçımızdır. Az şiir yazmasının konu edildiği bu metinde de onun

“Çok şiir yazmak değil, gerçek şiiri bulmaktır önemli olan.” düşüncesi vurgulanmaktadır sonuç olarak.

Cevap C

6. Bir şeyin yapılmasını ya da ya- pılmamasını bildiren cümlelerde öneri anlamı vardır. Antalya ko- nulu bu parçanın da dördüncü cümlesindeki “. . . gerçekleştirin.”

ifadesi bunu göstermektedir.

Cevap D

7. Birden fazla yargısı olan kimi cüm- lelerde yargıların biri gerçekleşirken diğeri gerçekleşmemiş ve “için” söz- cüğü ya da bu anlamı veren başka sözcük, ek varsa bu durumda geti- receğimiz “amacıyla” sözcüğü de cümleye uyuyorsa orada amaç-so- nuç ilişkisi vardır. D seçeneğindeki

(3)

KPSS GY/GK 7 7 ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI

İNFORMAL YAYINLARIKARA KUTU YAYIN İNFORMAL YAYINLARIKARA KUTU YAYIN

20. Paragrafların sorulmayan gizli bir soruya cevap olduğunu biliyoruz.

Bu sorunun cevabı da genellikle paragrafın başlangıcında verilir. Bu paragraf da: “Bu kitabı yazmak sizin için kolay oldu mu?” sorusunun ce- vabıdır. Çünkü paragrafın başındaki ilk iki cümle bize bunu vermektedir.

Cevap C

21. Bir parçaya bağlı çoklu soruları

cevaplamamız gerekiyor. Tat alma duyumuzla ilgili olarak verilen par- çada tat alma duyumuz dışındaki faktörlerin yiyeceklerimizin tadını al- gılamakla ilgili etkisine, metal araç- larla yenen yiyeceklerin tadının tam olarak algılanamadığına ulaşılabilir ama yenecek şeylerin dış görünüm- lerinin yeneceklerin tadını etkilediği- ne ulaşılamaz.

Cevap D

22. Bir parçada okuyana bilgi veriliyor- sa açıklama vardır. Bu metinde de tat alma kavramlarıyla ilgili açık- lamalar vardır. Anlatılanları göz önünde canlandırmaya da örnek- lendirme denir. Öncüldeki “Eski- den çatal, bıçak, kaşık gibi gereç- ler ahşap, kemik, demir, seramik gibi malzemelerden üretiliyordu.”

cümlesi de örnektir.

Cevap A

23. Güneş Sistemi’nin dışındaki geze- genlerde hayat belirtileri aramakla ilgili bu paragraftaki yardımcı düşün- celeri bulacağız. Paragrafı okuduğu- muzda: B, C, D, E seçeneklerindeki

“Güneş Sistemi dışındaki gezegen- leri araştırma çalışmaları yapılmak- tadır. Çalışmaların ekseni başka gezegenlerde yaşayan bir varlık olup almadığını öğrenmektir. Bir ge- zegende hayat için uygun ortamın varlığının araştırılması, gezegen sayısının fazlalığından dolayı bazı belirlemeler gerektirmektedir. Dün- ya’daki hayat şartlarının araştırılacak gezegende bulunması ön şarttır.”

cümlelerine ulaşılabilir ama A seçe- neğindeki açıklamaya ulaşılamaz.

Cevap A

24. Paragraf bir düşünce birimi olduğu için paragrafın cümleleri birbiriyle uyumlu olmak zorundadır. V. cüm- ledeki “Bunun için de Dünya’daki hayat şartlarının o gezegende bu- lunması zorunlu oluyor. “ cümlesin- den sonra da anlam akışına göre

“Kısacası bunun sonuçlanabilmesi için yapılacak araştırmaların tam olarak belirlenmesi gerekmektedir.”

cümlesi gelmelidir.

Cevap E

25. Bilgi ve korunması ile ilgili bu pa- ragrafta üzerinde durulan şey, konu sorulmakta. Konu hakkında yazı yazılan her şeydir. Bu parag- rafta da B seçeneğindeki “Bilginin ne olduğu ve bilginin korunması”

konudur.

Cevap B

26. Bilginin korunması konulu bu pa- ragrafta A, B, C, D seçeneklerin- deki: “ Bilgi kavramının tanımına, bilginin kimi saldırılara karşı ko- runmasını sağlayan uygulamalar olduğuna, bilgi güvenliğinin asıl ilkelerinin neler olduğuna, bilgi güvenliğinde ortamın önemsizli- ğine” değinilmiştir ama “herkesin kendine ait özel bilgileri olduğuna”

değinilmemiştir.

Cevap E

27. - 30. soruların çözümü Bir giyim mağazasında K, L, M, N, P, R, S, T markalı pantolonlar satı- lan pantolonların bulunduğu raflar- la ilgili olarak bilinenler şunlardır:

*Her bir rafta en çok iki değişik markadan pantolonlar bulunmak- tadır.

*N ve L markalı pantolonlar, S mar- kalı pantolonların hemen bir üst katında bulunmaktadır.

*Üçüncü rafta sadece P markasın- dan pantolonlar vardır.

*Markası K olan pantolonlar, M markalı pantolonların bir alt rafın- da olup T markalı pantolonlarla değişik raflarda bulunmaktadır.

*R markalı pantolonlar, M ve S markasından pantolonlarla aynı rafta değildir.

Raflar I. Durum II. Durum

1. Raf R, K S, T

2. Raf M, T N, L

3. Raf P P

4. Raf S, T K, R

5. Raf N, L M, T

Öncülde verilen bilgilere göre raf dizilişinde 2 durum görülebi- lir. Koyu renkli olarak gösterilen markaların yeri sabittir. Her iki durumda da yeri belli olmayan T markasıdır. T markalı pantolonlar her durumda iki değişik yere gele- bilmektedir.

27. Öncüldeki bilgileri inceleyelim:

A) R markalı pantolonlar iki durum- da da değişik raflarda olduğuna göre kesinlik bildirmez.

B) Birinci durumda T markalı pan-

tolonu dördüncü rafta düşünebili- riz, bu durum da kesinlik bildirmez.

C) Birinci durumda K markalı pan- tolonlar ilk rafta olduğundan kesin- lik bildirmez.

D) L markalı pantolonlar ikinci du- rumda ikinci katta görüldüğünden bu seçenek de kesinlik bildirmez.

E) K ve R markalı pantolonlar her durumda aynı rafta olduğu için B seçeneği kesinlikle doğrudur.

Cevap E

28. Seçenekleri incelediğimizde T

markalı pantolonların ikinci durum- da ilk rafta olabileceği, R markalı pantolonların M markalı panto- lonların bir alt rafında bulunduğu, S markalı pantolonların dördüncü katta bulunabileceği görülmekte- dir. Birinci durumda L markalı pan- tolon beşinci raftadır ve T markalı pantolon da dördüncü raftaysa L markalı pantolon T markalı pan- tolonun bir üstündeki raftadır. Bu durum da doğrudur. Buna göre her iki durumda da N markalı pan- tolonlar, S markalı pantolonların bir alt rafında olamaz.

Cevap B

29. I. ve II. durumları incelediğimiz

zaman ikinci rafta M, N, L ve T markaları bulunabilir ama K bulu- namaz.

Cevap A

30. T markalı pantolonların beşinci

rafta olduğu ikinci durumu incele- yelim.

Raflar I. Durum II. Durum

1. Raf R, K S, T

2. Raf M, T N, L

3. Raf P P

4. Raf S, T K, R

5. Raf N, L M, T

Bu duruma göre S markalı pan- tolonlar ilk rafta, K marka panto- lonlar L markalı pantolonların üst raflarında, R marka pantolonlar L markalı pantolonların üst rafla- rında, P markalı pantolonlar da R markalı pantolonların alt rafındadır ve bunlar doğrudur. Oysa N mar- kalı pantolonlar ikinci raftadır ve B seçeneğindeki durum kesinlikle yanlıştır.

Cevap B

31.

16 19 11

31 61

18167 -

+ -

= 67

18 211

$

= =

Cevap A

(4)

KPSS GY/GK 7 7 ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI

İNFORMAL YAYINLARIKARA KUTU YAYIN İNFORMAL YAYINLARIKARA KUTU YAYIN

32.

ABC

BC X

+

ABC 4 7 2 5

ABC . B = ABC olduğundan B = 1 olarak bulunur.

C.C = C

2

sayısının birler basa- mağı 5'tir. Karesinin birler ba- samağı 5 olan tek rakam 5'tir.

Dolayısıyla C = 5 olur.

BC sayısı 15 olarak bulundu.

15 ABC

4725 315= =

olur.

A = 3 olarak bulunur.

A . B . C = 3 . 1 . 5 = 15 olur.

Cevap C

33.

okek(x,y) = 2 obeb(x,y)+43 x.y = 2.1+43

x . y = 45

15 45

9

x+y = 46 ve x+y = 14 olduğun- dan x+y nin alabileceği değerle- rin toplamı 60 dır.

Cevap A

34.

20!-19!+18! = 18!(19.20-19+1) = 18!.362

18 5 3

Cevap A

35.

AB 5

x AB 8

x (x<5)

AB = okek(5,8) +x

AB = 40k+x k = 2 ve x = 4 ise

AB = 84 Cevap D

36.

abc+def+xyz = 485 eşitliğinde abc'nin en küçük değeri 100, en büyük değeri ise

def = 101 ve xyz = 102 için 282 dir.

Dolayısıyla abc sayısı;

282 – 100 + 1 = 183 farklı değer alır.

Cevap C

37.

(375

2

-75

2

)-300.500 = (375-75).(375+75)-300.500 = 300.450-300.500 = 300 (450-500) = 300.(-50) = -15000

Cevap A

38.

a < b < c < d

a = n, b = n + 1, c = n + 2, d

= n + 3 olsun.

a b ca b c$ $ 2b 2

+ + = +

. . .

n n]3+1n+1n+2 =2n+1 +2

]g] ]

g g g

n n3+2 2n 4

= +

] g

n2+2n=6n+12 n2- 4n - 12 = 0 nn -6

+2

n = 6 veya n = –2 olur.

n = 6 için d = 9

n = –2 için d = 1 olacağından, d'nin alabileceği değerlerin top- lamı 10 olur.

Cevap C

39.

( )

b cc a b cb a

b cc a

b cb a

b c

c b a a

a a a

4 2 1

4 3

4 2 1

44 4 3

4 4 2 1 4 12

1 6 11

12 6 2

$

+ = +

+ = -

+ = +

+ = -

+

+ = + + -

= -

=

=

Cevap C

40. 35 .

12510 125

d - n

5 .

3 -5 510 5 5

d n

5 15 5

5 5 50 5 15 10 5

= -

= -

=

Cevap A

41.

A = 3

7

-2 B = 3

7

+2 . A.B = 3

14

-4 3

14

= A.B+4 3

28

= (A.B+4)

2

Cevap C

42. a2 b32 c k

= - =4=

a = 2k, b = 3k + 2, c = 4k 2a + b - c = 53

2 . 2k + 3k + 2 - 4k = 53 k = 17

b = 3k + 2 = 3 . 17 + 2 b = 53

Cevap D

43.

a = 2b = 3c = 4d = 12k a = 12k, b = 6k, c = 4k, d = 3k a+b+c+d<150

25k < 150 ise k < 6 k, 5 farklı değer alabilir.

Cevap C

44.

x 2/ ,

, ,

mod mod mod f x

x x

x x

x

1 0 3

2 1 3

1 3

2 /

/

= -

-

] ]

] ]

g g

g Z g

[

\ ]]]]]

]]]]]

11 / 2 (mod 3) –8 / 1 (mod 3) 6 / 0 (mod 3)

f(11) + f(–8) + f(6) = –10 – 16 + 35

= 35 – 26

= 9 Cevap D

45. A B+ = -" 37....-4 1 2 5 8,- , , , ,....38, 38- -3] 37g+1 Terim sayısı =

= 25+1 = 26

Cevap A

(5)

KPSS GY/GK 7 7 ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI

İNFORMAL YAYINLARIKARA KUTU YAYIN İNFORMAL YAYINLARIKARA KUTU YAYIN

46.

Verilen şartlarda uygun 8 + 20 + 20 = 48 tane sayı ya- zılabilir.

Cevap E

47.

OPTİMUM kelimesi 7 harf oldu-

ğundan;

2018 7 288 14

562 58 6156

Kalan 2 olduğundan,2018. harf OPTİMUM kelimesinin 2. harfi olan P harfidir.

Cevap B

48.

A (1,2,3,4,5) Tüm durum = 2

5

= 32

istenilen durum =

b35l+b54l+b55l

= 16

olasılık değeri =

3216=12

Cevap C

49.

Evrim Hanım mesleğine 38 - 15 = 23 yaşında başlamıştır.

Evrim Hanım 3. yılında çalışırken oğlu dünyaya gelmiştir. O halde Evrim Hanım mesleğinde 36. yı- lını kutlarken oğlu 36 - 3 = 33 ya- şında olacaktır.

Cevap D

50.

6 dak a litre

5 dak x 6x = 5a ise

x a

56

=

litre a dak 6 litre 20 dak x litre a.x = 20.6 =

120a

litre

a a

56 =120

a ise a a

5 2=720 2=144 =12

x 120a ise x

12012 10

= = =

Cevap B

2 . 4 = 8

3

5 . 4 = 20 4

5 . 4 = 20 5

41.

A = 3

7

-2 B = 3

7

+2 . A.B = 3

14

-4 3

14

= A.B+4 3

28

= (A.B+4)

2

Cevap C

42. a2 b32 c k

= - =4=

a = 2k, b = 3k + 2, c = 4k 2a + b - c = 53

2 . 2k + 3k + 2 - 4k = 53 k = 17

b = 3k + 2 = 3 . 17 + 2 b = 53

Cevap D

43.

a = 2b = 3c = 4d = 12k a = 12k, b = 6k, c = 4k, d = 3k a+b+c+d<150

25k < 150 ise k < 6 k, 5 farklı değer alabilir.

Cevap C

44.

x 2/ ,

, ,

mod mod mod f x

x x

x x

x

1 0 3

2 1 3

1 3

2 /

/

= -

-

] ]

] ]

g g

g Z g

[

\ ]]]]]

]]]]]

11 / 2 (mod 3) –8 / 1 (mod 3) 6 / 0 (mod 3)

f(11) + f(–8) + f(6) = –10 – 16 + 35

= 35 – 26

= 9 Cevap D

45. A B+ = -" 37....-4 1 2 5 8,- , , , ,....38, 38- -3] 37g+1 Terim sayısı =

= 25+1 = 26

Cevap A

56.

Merkez açıyla harcadığı para miktarı orantılıdır.

Muz için harcanılan para x ol- sun.

36080 x 92

72 92

= = = =

ise x = 16TL Cevap D

57.

Şeftali için harcanan paranın oranı

360 ise 130=3613

şeftaliye verilen para

. TL

72 3613 26=

Elma için harcanan paranın ora- nı

36090 14

=

Elmaya verilen para

. TL

72 41 18=

Aradaki fark 26-18 = 8 TL Cevap E

58.

m2 m2

45°

m

m m

m

45°

45°

45°

45°

D C

A B

45°

m m

Karenin köşegenleri aynı za- manda açıortaydır.

AC=12cm

olduğundan

m

2 2 =12

ise

m=2 1212 m 3 2=

A(DEFK) = m

2

olup

A(DEFK) = ^3 2h2=18cm2

bulunur.

Cevap B

51.

(%60+%75+%85)-%200 =

(%220) -(%200) =%20

Cevap D

52.

Maliyet = 100x

Satış = 140x "

x x

140 $ 100 20 = 28 Geri ödenen = 112x 28x kâr

Tekrar satış = 140x 40x kâr

Maliyeti 100x Kâr 68x

%68

Cevap E

53. 8. gün 9. gün 10. gün

x

32X 32X$32=94X

X ise x m

94 =18000 =8000

Cevap C

54. Tüketim (kW)

Eğim 3600

2400 1200

8 10 16

-4 X

x24001200 ise x kw

1610 2700

- = =

40 km'de 2700 16 km'de x

40.x = 2700.16 x = 1080 kw

Cevap C

55.

800 Muz Elma

Şeftali Çilek 060

1300

Merkez açıyla harcadığı para miktarı orantılıdır.

36090 14

10025

0

= 0 = = =

%25

Cevap B

(6)

KPSS GY/GK 7 7 ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI

İNFORMAL YAYINLARIKARA KUTU YAYIN İNFORMAL YAYINLARIKARA KUTU YAYIN

7. Mısır Salyaneli eyaletlerden olup Mısır valisi doğrudan padişah tara- fından atanmaktadır. Diğer öncüller;

iç işlerinde bağımsız, dış işlerinde Osmanlı Devleti’ne bağlı ve yöneti- cileri kendi halkı arasından seçilen eyaletlerden biridir.

Cevap B

8. Lonca Teşkilâtı’nın Görevleri Es- naflar ve halk arasında ortaya çıkan anlaşmazlıkları gidermek

✔ Ürünlerin satış fiyatını belirle- mek (Narh kesmek)

✔ Üretici ve tüketiciyi korumak

✔ Hammadde teminini ve dağıtımı- nı sağlamak

✔ Üretilen malların kalite kontrolle- rini yapmak

✔ Dükkân açma ve çalışma izni anlamına gelen gedik belgesi (ruhsat) vermek

Cevap B

9. I. Murat Dönemi: I. Murat

Dönemi'nde "ülke hanedanın ortak malı" anlayışı terk edilmiş ve “ülke padişahın ve oğullarının ortak malı- dır.” anlayışı getirilmiştir.

Amaç merkezî otoriteyi korumaktır.

İlk kez kardeş katlini uygulamıştır.

II. Mehmet (Fatih) Dönemi Fatih döneminde “ülke sadece padi- şahın malıdır.” Anlayışı getirilmiştir.

Ayrıca “Kanunnâme-i Âl-i Osman”

ile “kardeş katli” yasal hale getiril- miş ve merkeziyetçi bir yapı sağlan- mıştır.

Ama kadınların tımarları dağıtmak gibi bir yetkileri yoktur.

Cevap D

10. I. Sekban-ı Cedid: II. Mahmut

Dönemi: Nizâm-ı Cedit’e benzeyen Sekban-ı Cedit Ocağı kurulmuştur.

Ancak yeniçerilerin tepki göstererek isyan etmeleri üzerine kapatılmıştır.

II. Hendesehane: I. Mahmut Dönemi’nde batı tarzında acılan as- keri teknik okuldur.

III. İrad-ı Cedit: III. Selim Dönemi as- keri bütçedir.

Cevap B

11. Sanayi-i Nefise Mektebi: 1883’te Os- man Hamdi Bey tarafından Sanayi-i Nefise Mektebi açılmış olan güzel sa- natlar alanında öğrenci yetiştirilmeye başlayan okuldur.

Cevap C

12. Kırım Savaşı’ndan sonra Osmanlı

Devleti en büyük dış borçlanmayı Sul- tan Abdülaziz döneminde yapmıştır.

Cevap C

B`de ki yargı Uygurlara ait bir yargıdır.

Cevap B

2. BABÜR İMPARATORLUĞU (1526

- 1858)

✔ Timur soyundan gelen Mu- hammed Babür Şah tarafından Hindistan'da kuruldu.

✔ Devletin merkezi Agra'dır.

✔ Hindistan'daki en önemli Türk- İslam devletidir.

✔ Hindistan'ın İslamlaşmasında etkili oldular.

✔ En önemli eserleri Ağra'daki Taç Mahal'dir. (Osmanlı mimarı Mehmet İsa yaptı.)

✔ Şah Cihan'ın eşi Mümtaz Ma- hal (Begüm Banu Hatun) adına yaptırdığı türbedir.

✔ İngilizler tarafından 1858'de yı- kıldılar.

Cevap A

3. Konya'daki Türkiye Selçukluları

Dönemi Mimari Eserler

Karatay Medresesi (rasathane), İnce Minareli Medresesi, Sırçalı Medrese- si, Çifte Minareli Medresesi, Sahip Ata Külliyesi, Konya Alaeddin Camii, İz- zettin Keykavus Şifahanesi, Mevlana Türbesi, II. Kılıç Arslan Kümbeti

Cevap C

4. Sırpsındığı, Niğbolu ve Varna Savaş- ları ile ilgili A, B, C ve E seçenekle- rindeki ifadeler bu savaşların ortak özellikleri arasında yer alır. Fakat bu savaşların hepsi Yıldırım Bayezid Dönemi'nde yapılan savaşlar değil- dir.

Sırpsındığı: I. Murat Niğbolu: Yıldırım Bayezid Varna: II. Murat Dönemi'nde yapılmıştır.

Cevap D

5. Osmanlı toprak sisteminin bozulma-

sının sonucunda;

I. Tımar sistemi bozulmuştur.

II. Eyaletlerde otorite bozulmuştur.

III. İltizam sistemi yaygınlaşmıştır.

Cevap E

6. Fetret Dönemi’nin en önemli geliş- mesi ise 1419’da çıkan Şeyh Bed- reddin İsyanı’dır. Şeyh Bedreddin İsyanı, Osmanlı Devleti’nde ilk dinî ve sosyal içerikli isyandır.

Dış sorun olmamıştır.

Edirne’de Buçuk Tepe İsyanı çıkmış- tır. (ilk yeniçeri ayaklanmasıdır.) Ama bu iki isyan da devlet tarafından kısa bir sürede bastırılmıştır.

Cevap D

59.

4 5

C1 A1

D1

A B

D K C

8 5 3 4

B1 12 12

Dikdörtgenler prizmasında

BC = AD=4cm DK=3cm CCl= AAl=12cm

5 ?AK

çizilirse ADK dik üçgenin- de

AK =5cm

olur.

AA K

l

dik üçgeninde

AAl=12cm ve AK =5cm

olduğundan

A Kl =13cm

bulunur.

Cevap C

60.

Koordinat sisteminde

A(a-2, 4) ,B(3,3-a) ,C(1,4) noktaları üçgen belirtmediğine göre doğrusal noktalardır. Doğ- rusal noktaların eğimleri eşit olacağından

mAB=mAC

ise

aa

a 33 24

1 4 42 0

-- -] - g= -]-- g=

dır.

-a-1 = 0 ise a = -1 bulunur.

Cevap C

GENEL KÜLTÜR

ÇÖZÜMLER

1. * Hunlar hakkındaki ilk bilgilere Çin kaynaklarında rastlanmaktadır.

* Orta Asya’da kurulan ilk Türk devle- tidir. (Bilinen ilk teşkilâtlı Türk devleti)

* Orta Asya’daki Türk boylarını ilk kez bir bayrak altında toplamıştır.

* Devlet, boylar birliği federasyonu anlayışına göre örgütlenmiştir. (fede- ratif yapı)

* Merkezi Ötüken olan devletin kuru- cusu Teoman’dır.

* Teoman özellikle Çin üzerine akın- lar yapmış, *Çin İmparatoru olan Qin Shi Huang bu akınlara karşı dünyaca ünlü Çin Seddi’ni yaptırmıştır.

* Bu dönemde Türk-Çin rekabetinin en önemli ekseni “İpek Yolu” ticareti olmuştur.

* Büyük Hun Devleti’nde en parlak dö- nem Mete Han döneminde yaşanmıştır.

(7)

KPSS GY/GK 7 7 ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI

İNFORMAL YAYINLARIKARA KUTU YAYIN İNFORMAL YAYINLARIKARA KUTU YAYIN

dıyla aynı enlem üzerindeki noktaların yer çekimleri de aynı olur. Ancak soru- muzda verilen merkezlerin yükseltileri, atmosfer yoğunlukları farklı olduğu için yer çekimlerinin aynı olduğunu söyle- mek doğru değildir.

Cevap D

29. Avrupa kıtasındaki Alp dağları ile

Asya kıtasında yer alan Himalaya dağları Alp-Himalaya kıvrım dağları olarak ifade edilir ve oluşumları aynı jeolojik döneme karşılık gelir. Alp- Himalaya dağ kuşağı olarak bilinen bu dağ kuşağı üçüncü jeolojik (Ter- siyer - Neozoik) zamanda oluşmuş- tur. Ülkemizdeki kıvrım dağları Alp- Himalaya dağ kuşağının parçasıdır.

Cevap C

30. Bitki örtüsünün gür olması jeolojik

özellikler ile değil iklim özellikleri ile yakından ilgilidir. Dolayısıyla cevap E seçeneğidir.

Cevap E

31. Gediz ovası Gediz ırmağı tarafından

oluşturulmuştur. Dolayısıyla cevap E seçeneğidir.

Cevap E

32. Türkiye'de 3. ve 4. jeolojik zamanlarda

oluşmuş volkanik araziler aşağıdaki ha- ritada gösterilmiştir. Ülkemizin Trakya topraklarında volkanik arazi ve oluşum- lara rastlanmamaktadır.

Cevap B

33. I numaralı akarsu Kızılırmak, II nu- maralı akarsu Göksu, III numaralı akarsu K. Menderes, IV numaralı akarsu Çoruh ve V numaralı akarsu ise Fırat'tır. Verilen akarsulardan ya- tak eğimi en az olan, vadi tabanı en geniş olan ve dolayısıyla yana doğru aşındırma yapmak suretiyle mende- resler (büklüm) oluşturan akarsu da K. Menderes'tir. Ege Bölgesi'ndeki önemli iki akarsuyun isminin men- deres (Büyük ve Küçük Menderes) olması bu durumu kanıtlamaktadır.

Cevap C

34. İç Anadolu Bölgesi'nde rüzgar aşın- dırmasını etkileyen en önemli 3 etken;

kurak iklim, cılız bitki ve hafif - ufalan- mış toprak yapısıdır. Bölgenin kurak iklimi ve cılız bitki örtüsü rüzgâr aşın- dırmasına doğrudan yol açarken, böl- genin etrafının dağlarla çevrili olması dolaylı bir etkiye sahiptir.

Cevap C

22. Cumhuriyetin ilk yıllarında Türk eği-

tim sisteminde ikilik yaratan çağ dışı kurumlar ve medreseler kapatılarak öğretimde birlik sağlanmıştır. Medre- selerin kapatılması Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile gerçekleştirilmiştir.

Cevap A

23. “Millî egemenlik öyle bir nurdur ki onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar yanar yok olur. Hükümet Mil- lettir, millet hükümettir.”

Atatürk bu sözlerle Cumhuriyetçilik ilkesini vurgulamıştır.

Cevap A

24. İtalya’nın 1935’te Habeşistan’a sal- dırması ve Asya ile Afrika üzerindeki yayılmacı politikası Doğu Akdeniz’de güvenliği tehlikeye düşürmüştür.

✔ Bu gelişme üzerine, 8 Temmuz 1937’de Tahran’daki Sadâbad Sarayı’nda Türkiye, İran, Irak ve Afganistan arasında Sadâbad Paktı imzalanmıştır.

Cevap B

25. Rusya’da Türkistan’ın bağımsızlığı

için ortaya çıkan ayaklanma ve ulu- sal direnişe Basmacı Hareketi adı verilmiştir.

✔ Baskın yapan, hücum eden anlamındaki bu tabir, Çarlık döneminde Ruslar tarafından Türkmenistan, Başkurdistan ve Kırım’da faaliyet gösteren çete- ler için kullanılmıştır.

Ayrıca Sovyet Rusya bu tabiri, 1917 İhtilâli sonrasında bağımsızlık için ayak- lanan Türkistanlılar için de kullanmıştır.

✔ Basmacı Hareketi, 1918’de Ho- kand şehrinde Korbaşı Ergaş liderliğinde başlamış ve kısa zamanda diğer bölgelere de ya- yılmıştır.

Yalnız TBMM bu hareketi uzaktan takip ettiyse de destek olmamıştır.

Çünkü TBMM o dönemde kendi iç problemleri ile uğraşıyordu.

Cevap C

26. 1961 Anayasası’nın kabul Demokrat

parti döneminde değil darbeci Cemal Gürsel döneminde gerçekleşen bir gelişmedir.

Cevap E

27. 1967’de Alexander Dubcek liderliğinde

başlayan “insancıl komünizm” hareketi Çekoslovakya`da meydana gelmiştir.

Cevap B

28. Aynı enlem üzerinde yer alan mer- kezlerin Güneş ışınlarını alma açıla- rı, Ekvator'a olan uzaklıkları, gölge boyları ve yönleri, çizgisel hızları, tan ve gurup süreleri, bulundukları iklim kuşağı, Ekvator'a ve kutuplara olan kuş uçuşu uzaklıkları, bakı yönleri..vs aynıdır. Deniz seviyesinde olması kay- 13. I. Balkan Savaşı sırasında darbe ya-

parak yönetimi ele geçiren İttihat ve Terakki Partisi’nin, üyeleri I. Dünya Savaşı'nın kaybedilmesi sonucunda ülkeyi terk etmek zorunda kalmışlardır.

Cevap A

14. Halil Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu İngilizlere karşı Selman-ı Pak ve Kutü’l Amare’de üstünlük sağlamıştır.

Cevap B

15. I. Dünya Savaşı’ndan sonra yenilen

devletlerle imzalanan ateşkes ant- laşmalarından Rethondes antlaşma- sı Almanya ile yapılmıştır.

Cevap B

16. Yunanistan`ın İzmir’i işgali sırasında

“Yaşasın Venizelos!” demediği için Konak Meydanında öldürülen Türk askeri Süleyman Fethi Bey`dir.

Cevap E

17. Mustafa Kemal, IX. Ordu Müfettişi ola- rak görev yaptığı zaman zarfında Havza Genelgesi ve Amasya Genelgesini ya- yınladı. Ama daha sonra İstanbul Hükü- meti tarafından görevinden alınınca istifa ederek Kazım Karabekir`in daveti üzeri- ne Erzurum Kongresi`ne katıldı.

Cevap C

18. Kongre sonunda, Temsil Heyeti’nin İs- tanbul ile haberleşmeyi kesmesi üzeri- ne, 30 Eylül 1919’da başarısızlığından dolayı Damat Ferit Paşa Hükûmeti istifa etmiştir. Damat Ferit Paşa Hükümeti’nin Sivas Kongresi’ni engelleyemediği için istifa etmesi, Temsil Heyeti’nin İstanbul Hükümeti’ne karşı kazandığı bir zaferdir.

Cevap D

19. Kuvây-i Milliye Yanlısı Olup Sonra-

dan İsyan Edenler

✔ Çerkez Ethem (Kuvây-i Seyyâre) İsyanı

✔ Demirci Mehmet Efe İsyanı dır.

Bunlar düzenli orduya katılmak istemedikleri için isyan etmiş- lerdir.

Cevap B

20. Mustafa Kemal; konferansı yakından

takip etmek, Türk Devleti’ni dünya ka- muoyuna tanıtmak ve Yunanlıların Batı Anadolu’da yaptığı tahribatı tüm dün- yaya göstermek amacıyla, barış görüş- melerinin İzmir’de yapılmasını istemiştir.

Ancak bu isteği mümkün olmamıştır.

Cevap A

21. Türk Tarih Kurumunun ilk başkanı olan "Atatürk Anadolu'da", Trakya’da Milli Mücadele" gibi eserleri kale- me almış olan devlet adamı Tevfik Bıyıklıoğlu`dur.

Cevap E

(8)

KPSS GY/GK 7 7 ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI

İNFORMAL YAYINLARIKARA KUTU YAYIN İNFORMAL YAYINLARIKARA KUTU YAYIN

51. 1982 Anayasası 2017 yılında yapılan değişikle On sekiz yaşını dolduran her Türk milletvekili seçilebilir.

Cevap A

52. Anayasa Mahkemesi, işin kendisine gelişinden başlamak üzere beş ay içinde kararını verir ve açıklar. Bu süre içinde karar verilmezse mah- keme davayı yürürlükteki kanun hü- kümlerine göre sonuçlandırır. Ancak, Anayasa Mahkemesinin kararı, esas hakkındaki karar kesinleşinceye ka- dar gelirse, mahkeme buna uymak zorundadır.

Cevap B

53. Danıştay, davaları görmek, kamu

hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri hakkında iki ay için- de düşüncesini bildirmek, idarî uyuş- mazlıkları çözmek ve kanunla göste- rilen diğer işleri yapmakla görevlidir.

Cevap A

54. Bandırma belediyesi adına kamu- laştırma yetkisine sahip olan organ Bandırma Belediye Encümenidir.

Cevap B

55. Dünya Sağlık Örgütü, Çin'de ortaya

çıkan ve pek çok ülkeye yayılan ko- ronavirüsü pandemi olarak ilan etti.

Cevap B

56. Rusya ile Kırım'ı birbirine bağlayan

19 kilometrelik Kerç Köprüsü'nün açılışını Rusya Devlet Başkanı Vla- dimir Putin tarafından yapıldı.

Cevap A

57. Karar verme yetkisi Antalya İl Umumi

Hıfzıssıhha Kuruluna aittir.

Cevap A

58. Mavi Bayrak: Avrupa Topluluğu, kendi ülkelerinde yüzme amacı ile kullanılacak göl ve deniz suları için gerekli su kalitelerini belirleyen mik- robiyolojik parametreleri, yol göste- rici ve uyulması zorunlu hükümler olarak ortaya koymuştur.

Cevap A

59. Vatan Hizmetinde Yusuf Kemal Ten- girşek eseridir. Diğer şıklar Kemal Tahir’in eseridir.

Cevap A

60. Montaigne Dünya edebiyatında de-

neme türünün kurucusudur.

Cevap C

43. Ülkemizde en fazla ayçiçeği üretimi

Tekirdağ'dadır. Samsun tütün üreti- minde, Trabzon çay üretiminde, To- kat şeker pancarı üretiminde önemli illerimiz arasında yer almaktadırlar.

Bu nedenle bu illerimizde verilen sanayi tesisleri ham maddeye ya- kındırlar. Ancak İç Anadolu'nun hiç bir yerinde dolayısıyla Kayseri'de pa- muk üretimi söz konusu değildir. Bu nedenle cevap C' dir.

Cevap C

44. Seydişehir (Konya) ülkemizdeki tek

boksit işletmesi, Mazıdağı (Mardin) ülkemizdeki tek fosfat işletmesi, Divriği (Sivas) demir-çelik işletmesi ve Ban- dırma (Balıkesir) bor işletmeleri olup ham madde olarak aynı madenleri kul- lanmaktadırlar. Ülkemizde kurşun iş- letmeleri Keban (Elazığ) ve Kayseri'de bulunmaktadır.

Cevap B

45. Bulgaristan ile olan sınırımızda Ka- pıkule, Dereköy, Hamzabeyli sınır kapıları yer alır. İpsala ve Pazarkule Yunanistan sınırımızda yer alır.

Cevap B

46. Tek Taraflı Bağlamazlık (Askıda Hü- kümsüzlük): Sınırlı ehliyetsizlerin (ayırt etme gücüne sahip küçük ve ayırt etme gücüne sahip kısıtlılar) yasal temsilcilerinin iznine tabi işlemlerini izinsiz yapmaları durumunda sınırlı ehliyetsiz için işlem askıda hükümsüz- dür. Yasal temsilcinin onayı (icazeti) işlemi geçerli hale getirir. Onay verme- mesi ise işlemin baştan itibaren geçer- siz olması sonucunu doğurur.

Cevap E

47. Ölüm tehlikesinin üzerinden en az 1

YIL geçtikten sonra ilgili kişiler (külli- cüzi halefler) kaybolan kişinin son yer- leşim yerindeki Sulh Hukuk Mahkeme- sine başvurabilirler. Mahkeme en az 6 AY sürecek bir ilan yapar (gerekirse ikinci bir ilan daha yapabilir) ve sonuç alınamazsa gaipliğe karar verir

Cevap D

48. Çerçeve Anayasa genel hatlarıyla,

detaysız sade bir çerçeve çizerek bunun içinin doldurulmasını kanun koyucuya bırakan anayasa tipi- dir. Tek çerçeve anayasamız 1921 Anayasası'dır.

Cevap B

49. Toplantı Gösteri ve Yürüyüş hakkı kişel

haklar arasında yer alır.

Cevap B

50. 24 Haziran 2018 erken seçim kararını

Türkiye Büyük Millet Meclisi almıştır.

Cevap E

35. III. öncül dışındakiler doğrudur. Çün-

kü ülkemize güneydoğudan giriş yapan kuru ve sıcak hava kütleleri yağış getirmez. Basra basınç merke- zinin bir uzantısı olan bu hava kütle- leri ülkemizi özellikle yaz mevsimin- de etkisi altına alır.

Cevap C

36. Denizden yükselen nemli hava kütlele- ri deniz kıyılarında yamaç yağışlarına neden olur. Deniz etkisine uzak olan iç kesimlerde ise yağış miktarı azdır.

Cevap A

37. Dağların kıyıya dik olarak uzanması, Batı Anadolu’da kıyı ile iç kesimler ara- sındaki ulaşımı kolaylaştırmış ve bu durum da Kıyı Ege’nin sık nüfuslanma- sını sağlayan doğal bir faktör olmuştur.

Dolayısıyla cevap E seçeneğidir.

Cevap E

38. Köyden kente göç sayesinde sanayi

ve hizmet sektöründe duyulan işgü- cü ihtiyacı karşılanır. Bu da göçün olumlu bir sonucudur. Dolayısıyla cevap D seçeneğidir.

Cevap D

39. Soruda verilen tanım komlara aittir.

Komların çoğunluğu çoban kulübesi, ekleri ve ağıldan ibarettir.

Cevap C

40. Sorunun öncülünde verilenlerin ta- mamı ülkemizdeki ormanlık araziler ile ilgili doğrudur. Ülkemizdeki or- manlar genel itibariyle kıyıdaki dağ- larımızın denize bakan bölümlerinde yoğunlaşmıştır.

Cevap E

41. Türkiye farklı jeolojik oluşumlara, geniş

volkanik arazilerin varlığına ve jeolojik süreçler içerisinde yoğun bir şekilde me- tamorfizmanın etkisinde kalmasına bağlı olarak çok çeşitli maden yataklarına sa- hiptir. Ancak bazı maden rezervlerinin azlığı, madenlerin derinde ve dağınık halde bulunması, engebeli yer şekilleri ve sert iklim koşulları, bazı madenleri çıkarma konusunda ki teknolojik yeter- sizlikler çıkarım maliyetini artırmaktadır.

Cevap E

42. 2019 yılında en fazla yaş koza üre-

ten ilk 5 ilimiz aşağıdaki gibidir.

İl adı Yaş koza

Diyarbakır 47777

Antalya 9394

Ankara 6317

Bolu 5572

Muğla 4708

TÜİK 2019

Cevap B

Referanslar

Benzer Belgeler

Temel ilke olan mülkilik ilkesine göre, devletin ülkesinde işlenen bir suç kim tarafından kime karşı işlenmiş olursa olsun, bu suçu takip etmek ve failleri yargılamak yetkisi

Öğretmenlerin dijital içerik ve teknolojiyi kullanma becerilerine yönelik görüşlerinin öğretmenlerin sahip oldukları çocuk sayısına göre farklılık

(38) reported the reduction of 5-nitrosalicylic acid potassium salt 19 to 5-aminosalicylic acid 20 with hydra- zine hydrate in the presence of Raney nickel that has been used as

Verilen bir cümleden kesin olarak çı- karılacak yargıyı bulmak için cümle net olarak açıklanır ve ihtimal veren seçenekler elenir?. Buna göre seçenek- leri ele

1970’li yılların başlarında Lübnan’ın Beyrut şehrinde kurulan ASALA (Er- menistan Kurtuluşu için Ermeni Gizli Ordusu) kendisini Uluslararası Devrim

Adım: Öncüldeki açıklamalara göre en çok şiiri okuyan kişi Can ol- duğu için ve Ebru’nun her şiirinden sonra Can’ın şiiri gelir, Can’ın bir şi- irinden

Tarımla uğ- raşanların çok fazla olduğu yerlerde ya da tarım alanının az olduğu sahalarda tarımsal nüfus yoğunluğu da fazla olur.. Buna göre nüfus artış hızı, hizmet ya

Dışarıdan içeriye girerek K cismine dokunulduğunda K cismi sıcak çocuğun eli soğuktur ve ısı akışı K maddesinden çocuğun eline doğru gerçekleşir.. Bir süre

[r]

Ampul parlaklığına iletken boyunun etkisinin araştırılması için I ve III numaralı düzenekler incelenmelidir.. Ampul parlaklığına iletken cinsinin etkisinin araştırılması

hareketsiz bir cismin doğu yönünde hareket etmesi için doğu yönünde uygulanan kuvvetlerin bileşkesinin batı yönlü kuvvetlerden fazla olması gerekmektedir.. Bundan dolayı cevap

[r]

[r]

Bora, Betül ve Can’a bilye vermeden önce Betül ve Can daki bilye sayısının toplamı a olsun.. O zaman Boradaki bilye sayısı

Bu durumda tahtada yazılan sayılardan biri tekrar yazılıydıysa, tahtadaki sayıların toplamı tersi yazılmayan ve aynısı yazılan sayının 2 katı olacaktır... Cenk’in

Amaçları şunlardır: “Dünyanın geri kalan bölgelerinde ekonomik, siyasi ve egemenlik çıkarlarına hizmet edecek şekilde bu ülkeler arasındaki işbirliğini güçlendirmek,

Müslümana yapıldığında anladığım kadarıyla had uygulanmaz; peki bu hâlde tazir cezası mı uygulanır yoksa iftira eden serbest mi kalır?. مـــيِحَّرلا

A) B6 vitamini, B12 vitamini, Folik asit B) Tiyamin, Askorbik asit, Riboflavin C) Askorbik asit, Folik asit, Pantotenik asit D) Biyotin, Niasin, B12 vitamini.. E) E vitamini,

if akımının artması E... Fizyoloji Toplam Soru Sayısı: 22 49 Aşağıdakilerden hangisi normal bir EKG için doğrudur? ). Cevap: B Soruyu Hazırlayan: hsayan Soru ID:

C) 24 saatlik idrarda metanefrin düzeyi tayini D) Plazma renin düzeyi tayini.. E) Plazma aldosteron düzeyi tayini Doğru

Uyum Ölçeğinden aldıkları puanlara ilişkin ortalamalar, standart sapmalar ve varyans analizi sonuçları……….….127 Çizelge 4.40 Engelli çocuğu olan babaların

Kısa sürede ve az emekle birden fazla kazanıma ulaşma ekonomiklik, öğrencilerin ön bilgilerinden yola çıkarak yeni konuyu öğretme bilinenden bilinmeyene,

Kendi yediği çikolatayı çıkarırsak geriye kalan hem 2’ye hem 3’e hem de 5’e bölünmelidir. Aradaki farkın en az olması için arkada oluşan sayı 29543, önden oluşan