• Sonuç bulunamadı

2 Cevap E Cevap E Cevap D Cevap A Cevap A Cevap E Cevap E Cevap E Cevap C Cevap A Cevap A Cevap D Cevap E Cevap A Cevap D Cevap B Cevap C Cevap E Cevap E Cevap D Cevap A ÇÖZÜMLER GENEL YETENEK

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "2 Cevap E Cevap E Cevap D Cevap A Cevap A Cevap E Cevap E Cevap E Cevap C Cevap A Cevap A Cevap D Cevap E Cevap A Cevap D Cevap B Cevap C Cevap E Cevap E Cevap D Cevap A ÇÖZÜMLER GENEL YETENEK"

Copied!
8
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

KPSS

Kamu Personeli Seçme Sınavı

GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR

00000.00006

SORU KİTAPÇIK NUMARASI

ÇÖZÜM

KARA KUTU YAYIN İNFORMAL YAYINLARI

KİTAPÇIĞI

ÖN LİSANS 6

ORTAÖĞRETİM

(2)

KPSS GY/GK

6 6

ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI

İNFORMAL YAYINLARIKARA KUTU YAYIN İNFORMAL YAYINLARIKARA KUTU YAYIN

8. Durum ekleri isimlere gelerek onları dolaylı tümleç (-e -de, -den) ve be- lirtili nesne (-i) yapan parçacıklardır.

“Dünyada, dillerde, söylenenleri, anlamaya, duyguları, anlatabilmeyi, kişiyi, edeceğini, neresinde, kulla- nıldığını, olacağını, olduğunu, öğre- nilebileceğini” sözcüklerinde durum ekleri kullanılmıştır.

Cevap D 9. Seçeneklerdeki “adaş, kaldırımlar,

alçalan, sıcacık” sözcüklerinde ün- süz düşmüştür (Ad-daş, kalk-dırım, alçak-lan, sıcak-cık). Ancak C se- çeneğindeki “hak-ım” sözcüğünde ünsüz ikizleşmesi olarak “hakkım”

olmuştur.

Cevap C 10. Bir cümlede tek yargı varsa o cümle

basit yapılıdır. Birden fazla yargısı olan cümleler birleşiktir. A seçene- ğinde “yaşayan, yerleşme, yapar”, B seçeneğinde “geldiğini, sorunca, olmayan, der”, C seçeneğinde “gel- diğini, düşünen, sorunca, alınca, şaşırır”, D seçeneğinde “kurulan, devlettir” Yargılarınan dolayı birleşik cümle vardır ama E seçeneğinde tek yargı vardır.

Cevap E 11. Sözcükleri yazım kurallarına göre

yazmamak yazım yanlışı yapar.

Öncülde de “cumartesi, Ankara da, Haziran, bir çok” sözcükleri yanlış yazılmıştır. Doğrusu “Cumartesi, Ankara’da, haziran, birçok” olmalıdır.

Cevap A 12. Karışık olarak verilen cümlelerden anlamlı bir paragraf oluşturacaksak önce giriş cümlesi bulunur, sonra da diğer cümleler. Bu sorudaki ikinci cümle de giriş cümlesi olur. “II-IV-III- V-I” sırası uygun olur.

Cevap E 13. Zarf-fiiller fiillerden türeyerek durum

ya da zaman zarfı olan sözcüklerdir. A seçeneğinde “koşarak” sözcüğü zarf- fiildir ve “nasıl” sorusunun cevabıdır.

Diğer seçeneklerdeki “duyunca, yatar- ken, gireli, görür görmez” sözcükleri de zarf-fiildir ama “ne zaman” sorusu- nun cevabıdır.

Cevap A 14. Bir yerde gereksiz olarak noktalama işareti kullanmak noktalama yanlışı se- bebidir. A, B, C, D seçeneklerinde ve- rilen cümlelerde bir noktalama yanlışı söz konusu değildir. Ancak E seçene- ğindeki "Boğaz Köprüsünün" tamlama- sında kesme işaretinin kullanılmaması noktalama yanlışı yapmıştır.

Cevap E

15. Bir düşünceyi çürütüp diğer düşün- ceyi ispatlayan anlatım biçimi tartış- madır. Bu parçada da bölgesel söz- cükleri öne çıkarıp o bölgenin yaşam biçimini ihmal etmenin yanlışlığı dile getirilmektedir.

Cevap A 16. Öncülde fiilden türeyen isim (dolu), isimden türeyen isim (özellik, roman- cı), tamlayan eki almış isim (roman- cıların), geniş zaman kipiyle çekim- lenen fiiller (bilinir, anılır) vardır ama önce çekim sonra yapım eki alan sözcük yoktur.

Cevap E 17. Son meddahımız olarak bilinir Selim

Naşit. Onunla ilgili bu parçada onun çok yönlülüğüne, eğitimci yanına, yol göstericiliğine, tiyatro sevgisine değinilmiştir ama disiplinli çalışması- na değinilmemiştir.

Cevap D 18. Roman ve deneme yazarlarımızla

ilgili olan bu metnin numaralanmış cümlelerine ait açıklamalar var. A, B, C, E seçeneklerindeki açıklamalar doğrudur. Dördüncü cümlede bütün sanatçıları değil de bütün roman- cıları ve denemecileri eserleriyle tanımanın mümkün olmadığı anla- tılmıştır.

Cevap D 19. Geometri ve doğru kavramı üzerine

yazılan bu parçada “Doğadaki bazı şeylere bakarak geometriyi basit olarak adlandırmak yanlıştır.” dü- şüncesi vurgulanmaktadır. Bu da ya- zarın yazıyı yazma amacı olup ana düşüncedir.

Cevap C 20. Biyoyakıtlar ağırlıklı bu paragrafı- mızdan “enerjiyi elde etme süre- cinde doğaya az zarar verilmesi ve bunun için biyoyakıtın alternatif olması”na ulaşmak mümkündür.

Cevap E 21. Bir paragrafta konudan ve yazarın

konuya bakış açısından uzaklaşan cümleyle yeni paragrafa geçilmişse konu değişmiştir ve paragraf orada ikiye bölünecektir. Okuma fırsatlarını değerlendiren birinden söz eden bu paragrafta da ilk dört cümleden son- ra kitap seçimi konusuna geçiliyor ve yeni paragraf başlıyor.

Cevap D 22. Her paragrafta bir düşünce belli bir

bakış açısıyla ele alınır ve işlenir.

Paragrafta bu sınırın dışına çıkan cümle anlam akışını bozar. Bir met- ne bağlı birden fazla soru soran bu paragrafta da bir melodiyi dinleyip onu zihinde canlandırmaktan söz edilirken altıncı cümlede bir yete- GENEL YETENEK

ÇÖZÜMLER

1. Bir sözcüğün temel ve yan anla- mından koparak cümlede kazandığı anlama mecaz (değişmece) anlam denir. A, B, C, D seçeneklerinde me- caz anlamlı sözcük yoktur. E seçe- neğindeki “iştahlandırıyor” sözcüğü mecaz anlamlıdır. Çünkü iştah ve açlık mideyle ilgilidir.

Cevap E 2. Bir cümlede sözcükler gelişigüzel

yerleşmez. Onları birbirine bağla- yan anlam bağları vardır. Bir şairin kendini “geri” planda, şairle ilgili ol- duğundan “şairle”, son boşluğa da

“açısından” sözcükleri getirilmelidir.

Cevap B 3. Erkeklerin kadınlarla ilgili tartışma- ları ve kadınların yaptıkları konulu parçanın B, C, D, E seçeneklerinde- ki cümlelerle ilgili açıklamalar doğ- rudur ama birinci cümledeki “ikiye ayrılma”nın kadınlar tarafından ger- çekleştirildiği belli değildir.

Cevap A 4. Bir şey olması ya da olmaması

“mecburiyet” gibi bir anlamla bütün- leşerek gereklilik anlamı kazanır.

Bu da “gerek, lüzumludur” gibi söz- cüklerle belirtilir. A seçeneğindeki

“babamın düşüncesini öğrenmem lazım.” İfadesindeki “lazım” sözcüğü gerekliliği gösterir.

Cevap A 5. Sözcüklerin sözlükteki anlamına te- mel anlam denir. Sözcükler cümle- lerde yan ve mecaz anlam kazana- bilir. Öncüldeki “Yok artık.” Sözü de duyan, gören, okuyan kişileri şaşkın- lığa düşürecek şeydir.

Cevap E 6. Her sanat insanı kendine özgü bazı

şeyler ortaya koymayı ister, bunun için uğraşır. Kendine özgü bazı şeyler de özgünlük kavramını öne çıkarır. “Başkasının kelimesini kulla- nanın yazı dünyasında kaybolması”

özgünlüğü yakalayamamanın kalıcı olamayacağıdır.

Cevap A 7. Doğruluğu ya da yanlışlığı kişilere

göre değişen yargılar özneldir. “Mut- lu olmak için, düşündürür, inci gibi parlayan, gülümsemelere” sözcük- leri A, B, C, D seçeneklerini öznel yapar. Ağaç kesilince etrafta kalma- yanlar kanıtlanabilir, nesneldir.

Cevap E

(3)

KPSS GY/GK

6 6

ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI

İNFORMAL YAYINLARIKARA KUTU YAYIN İNFORMAL YAYINLARIKARA KUTU YAYIN

nekten söz edilerek anlam akışı bo- zulmaktadır.

Cevap E 23. Bir metne bağlı birden fazla soru var

sırada. Bir melodiyi dinleyip onu zi- hinde canlandırmaktan söz ediyor bu parçada. A, C, D, E seçeneklerindeki numaralı cümlelerde anlatılanlar doğ- rudur ama B seçeneğinde rahatsız- lığın her zaman değil, bazen olduğu belirtilmiştir.

Cevap B 24. Bir metne bağlı birden fazla soru olan

bu metnin numaralanmış cümlelerinin birinden sonra öncülde verilen cümle- yi yerleştirmemiz gerekiyor. Metinlerin her cümlesi birbirine dil ögeleri ve an- lam özellikleriyle bağlıdır, metinlerde cümleler rastgele dizilmez. Öncülün V. cümlesinde bir melodiyi zihnimiz- de canlandırmamız durumunda bile beynimizin işitmeden sorumlu bölge- sinde hareket olduğu ifade edilmiş. "O halde bu bölgeyle bellek arasında bir ilişki olduğu düşüncesi ortaya çıkıyor."

cümlesi de V. cümleden sonra gelerek anlam akışını sağlar.

Cevap B 25. Düzenli yaşayan herkesin yaptığı iş- lerde bir amaç vardır. Bir yazarın par- çayı yazma amacı da bir düşünceyi öne çıkarmaktır ki buna ana düşün- ce denir. Yazar Sait Faik hakkındakı bu parçada yazarın yazıyı yazma amacı, parçanın tamamında yayıla- rak: "Sanatçılar kendileri için yazarsa eleştirmenlere yapacak fazla bir iş kalmaz."cümlesiyle B seçeneğinde ifade edilmiştir.

Cevap B

26. Yazar Sait Faik Abasıyanık konulu bu parçadaki yardımcı düşünceler soruluyor bu çoklu soru parçasında.

Parçada B, C, D, E seçeneklerinde belirtilen durumlara değinilmiştir ama A seçeneğindeki “eleştirmenlerin beğenisini kazanan eserleri yazan sanatçıların ilgi toplayacağına” deği- nilmemiştir.

Cevap A

27 - 28 - 29 - 30. Soruların çözümü 1.Adım: Verilen bilgilere göre şiir albümünde on şiir bulunmaktadır ve bu şiirlerin tamamını Ali, Burak, Can, Dilek ve Ebru adlı kişiler okumuştur.

Bu şiirlerin kim tarafından okundu- ğuyla ilgili olarak

✔ Bir kişi birden fazla şiir okumuş- sa bu şiirler arka arkaya gelme-

miştir.

✔ Sadece Ali ve Dilek’in birer şiiri okuduğu bilinmektedir.

✔ Ebru’nun her şiirinden sonra Can’ın şiiri gelmektedir ama Can’ın en az bir şiirinden önce Ebru’dan başka birinin şiiri gel- mektedir.

✔ Dilek’in şiirinden önceki ve son- raki şiirler Burak’a aittir.

✔ 1., 5. ve 7. şiirleri okuyan kişi aynıdır.

Bu bilgileri bir çizelge üzerinde adım adım yansıtırsak

2. Adım: Öncüldeki açıklamalara göre en çok şiiri okuyan kişi Can ol- duğu için ve Ebru’nun her şiirinden sonra Can’ın şiiri gelir, Can’ın bir şi- irinden önce başka birinin şiiri gelir;

1., 5. ve 7. sıradaki şiirler de Can’a ait olur ve sıralama da şöyle olur.

1. 2. 3. 4. 5.

C E C A C

A E

6. 7. 8. 9. 10.

E C B D B

A

27. 1. 2. 3. 4. 5.

C E C E C

6. 7. 8. 9. 10.

A C B D B

Verilen bilgilere göre 6. şiiri kimin okuduğu bilinirse bütün sıralama belli olur.

Cevap B 28. Verilen bilgiler doğrultusunda Ali ve

Dilek birer şiir okuyor. Buna göre geriye 8 şiir kalıyor. En çok şiiri de Can okuduğuna göre Can 4, Burak ve Ebru ikişer şiir okumuştur. Buna göre de üç şiir okuyan biri yoktur.

Cevap E 29. Öncüle göre Ebru’nun okuduğu şiir

ilk beş şiir arasında değilse bunun olabileceği yer de altıncı sıra olur.

Cevap C 30. 1. 2. 3. 4. 5.

C E C E C

6. 7. 8. 9. 10.

A C B D B

Tabloya göre Burak son şiiri oku- muştur. Bu tablolara göre de üçüncü şiiri Can okumuştur.

Cevap C

31. 3 13 12 4

3 2

12

$ $ 4

- =

d n

368 68

34

= = =

Cevap D 32. 15102 30202 15 1 210 1 2

2 2

2 2

2 2

++ = ++

- - $

- -

- -

-] -

] g

g 10

15 100225 49

2 2

= = =

Cevap D

33. x-6$]x+6g= 2]x+6g x-6$ x+6$ x+ =6 2$ x+6 x2-36= 2 ise x2-36 2= x2=38 x= 38

Cevap B

34. b1 2-1l2$b1 2+1l2=b12l2$b32l2= 14

49 169

$ =

Cevap A

35. xyz abc5 =

olduğundan en küçük abc sayısı 100, en büyük abc sayısı

xyz = 995 için, 199 olur.

100 + 199 = 299

Cevap B

36. I. x = 6, y = 2 için sağlanamaz.

II. Doğru

III. x+y nin en büyük değeri 12+1 = 13'tür.(Yanlış)

Cevap B 37.

x 32 14 - >

x-3>0 x>3

x-3<8 x<11 3<x<11 ise 4.10 = 40

Cevap A

(4)

KPSS GY/GK

6 6

ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI

İNFORMAL YAYINLARIKARA KUTU YAYIN İNFORMAL YAYINLARIKARA KUTU YAYIN

38. 2(ab) + 3(ba) - a + b = 220 2(10a + b) + 3(10b + a) - a + b

= 220

20a + 2b + 30b + 3a - a + b

= 220

22a + 33b = 220 3a + 2b = 20 7 2 4 4 1 6

Cevap C

39. Verilen tüm bilgiler doğru olduğun- dan yanıt E dir.

Cevap E

40. 7∙|x - 2| = 5∙|x + 4|

x < -4 4 - 4 < x < 2 2 2 < x

7.(x-2) = 5.(x+4) 7x-14 = 5x+20 2x = 34 x = 17 2 < x şartını sağlar.

7.(2-x) = 5.(x+4) 14-7x = 5x+20 -6 = 12x 2-1 = x -4 < x < 2 şartını sağlar 7.(2-x) = 5.(-x-4) 14-7x = -5x-20 34 = 2x -17 = x x < -4 şartını sağlamaz

x değerleri çarpımı -21 17$ =-172 olur.

Cevap E 41. a= 2 26$ 8= 214=27

b=32 2 27$ 10 13 =3 230=210 ba

22 2 81

10

7 3

= = - =

7

Cevap E

42. 1. satır 3.5 = 15 2.satır 4.5 = 20 3. satır 5.5 = 25

47. satır 49.5 = 245 ..

..

Cevap B

43. 2a=2c2-c3d b c dd 3 2 33 - = -- +

a b cc dd 2 -3 =22 --33

2a-3b = 1

a b

32 1

= +

Cevap A

44. a-b = 2+2+2+...2 = 40 20 tane

a = 9+13+...+(4n+5) n 4 4 +5 -9 1+

] g

Terim sayısı =

n ise n

20=44-4 1+ =20 Cevap B

45. 3 erkek 20 saat 2 erkek x

2.x = 3.20 x = 30 saat 6 kadın 15 saat 3 kadın x

3.x = 6.15 x = 30 saat

a a ise a

30 30 1+ = =15 Cevap A

46. x- x=8 x x= -8 (kare alalım)

x = (x-8)2 ise x = x2-16x+64 17x = x2+64

Bu ifade x ile bölünürse x x

17= +64 elde edilir.

Cevap D

47. 3 saatte 30 azalırsa 1 saatte x

x = 10 azalır A

3 saatte 60 artarsa 1 saatte x

x = 20 artar B

tt 150 100 20

45

$$

+- =

t=307

Cevap A

48. 44 11$ 5 +40 8$3 36+ $ba= ba 20 15 36+ + $ =48

44 40 36 5+ + $2

] g

ba ise ba 36$ =13 =3613 3. otobüsten inen yolcu sayısı:

36 36$13 13= kişi

Cevap C

49. Doğru saat 13 saat ilerlerse Bozuk saat 13 saat - 26 dk

12 saat 34 dk ilerler Saat 2'den 12 saat 34 dk sonra 2,34

Cevap A 50. 40 800# A #200

40 800#

A 20# A 4$ A 800 200#

olup 800 in bölenleri

A = 4,5,8,10,16,20 olup 6 tanedir.

Cevap A 51. 100x liralık ürün %25 kârla 125x li- raya satılır. Bu kişi zarara girmeden en fazla 125x - 100x = 25x liralık in- dirim yapabilir.

125 25 100 x

x =20

Cevap C 52. "k m 4 -, , , , "- - - - -, , , , ,

, , , - - - -

" ,

61 5 5 6

$ = a ak k

, , , , k m 4 - -

" , 64 2

2 15

$ = a ka k

15+6 =21 Cevap E 53.

62 =15 a k Üçgen sayısı =

Taralı bölgeyi içine almayan üç- gen sayısı = 7 tane

istenen olasılık değeri =1 157 158

- =

Cevap D 54. Toplam kitap sayısı =

30+24+16+10 = 80

matematik kitaplarının sayısı = 30 matematik kitaplarını gösteren da- ire diliminin merkez açısı x olsun.

x ise x

360=8030 =1350 Cevap D

(5)

KPSS GY/GK

6 6

ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI

İNFORMAL YAYINLARIKARA KUTU YAYIN İNFORMAL YAYINLARIKARA KUTU YAYIN

55. Kitaplıktan alınan Türkçe kitap sa- yısı x olsun.

Kalan Türkçe kitap sayısı Toplam kitap sayısı

xx % 8024 8 20

= - +- =

xx ise x

8824

51 8

-- = =

Cevap B

56. Kitaplıkta toplam 80 kitap bulun- maktadır. Eşit sayıda farklı kitap olması isteniyor. Her branştan 20 kitap olmalıdır. 10 Matematik ve 4 Türkçe kitabı alınıp yerine 10 Ta- rih ve 4 Fizik kitabı bırakılırsa kitap sayıları eşit olur.

x = 10+4 = 14

Cevap C

57.

D

F E

K

B A

8 L 22,5

22,5

H C

G

45

45

ABCDEFGH düzgün sekizgen ise 5 ?HD köşegeni açıortaydır.

m(EDH) = 67,50 olur.

EDH dik üçgeninde muhteşem üçlü çizilirse

EK =4 2 EL =LD =HL =8cm EL =8cm ise

bulunur.

Cevap C

GENEL KÜLTÜR ÇÖZÜMLER

1. Eski Türklerde dikilmiş olan yazıtlarda Türk ülküsü ve sosyal devlet ile ilgili açıklama ve geleceğe dair nasihat ve bilgilendirmeler de bulunulmaktadır.

Verilen yazıtlardan Kırgızlar dönemi dikilmiş ve ilk yazıtlar olarak bilinen yazıt D seçeneğinde verilen Yenisey Yazıtları’dır.

Cevap D

2. Devlet olarak bir düzenli bir yapı- da olmayıp sadece Türk topluluğu olarak bilinen kavim D seçeneğin- de verilen Saka (İskit)'lardır. İskitler Türklerin devlet kurmamış, teşkilat- sız ilk topluluğudur. Alp Er Tunga en önemli hükümdarlarındandır, Tomris Hatun zamanında en parlak dönemlerini yaşamışlardır. İskitlerin özellikle altın ve gümüş işçiliğinde usta olmaları, onlara “Bozkırın Ku- yumcuları” unvanını kazandırmıştır.

Cevap D

3. Bulgarlar ikiye ayrıldıktan sonra İtil Bul- garları İslamiyet’i, Tuna Bulgarları Hris- tiyanlığı benimsemiştir. Gök Tanrı dini bırakılarak yerine yeni dinleri kabul et- mişlerdir. Bu bilgiler ışığında Gök Tanrı dini sonrası yeni kabul edilen dinlerin hangi hükümdarlar döneminde kabul edildikleri eşleştirmesi Almış Han-Boris Han olarak D seçeneğinde verilmiştir.

Cevap D

4. İnşa edilen mimari eserler ince- lendiğinde Anadolu Selçukluları Dönemi'nde inşa edilmiş eser C seçeneğinde verilen Ankara Arslan- hane Camii`dir. Sultan Sencer Tür- besi, Harakan Kümbetleri, Mümine Hatun Kümbeti Büyük Selçuklular;

Hacı Özbek Camii Osmanlı Dönemi mimari eserleri arasında yer almak- tadır.

Cevap C 5. Karahanlılar Devleti ile ilgili verilmiş

olan yargılardan, Devlet Anadolu’ya ilk akınlar düzenleyen Türk dev- letidir, yargısı istenilen yanlış bilgi olduğundan bize E seçeneği doğru cevabı vermektedir.

Cevap E 6. Osmanlı'da yeniçerilerin sefere çık- madan önce ve saldırı öncesi oku- dukları mesnevi tarzı duanın ismi B seçeneğinde verilen gülbanktır.

Cevap B 58.

r1 r1

K

r2

r2

C B

O1 O2

A

AKB dik üçgeninde öklit bağıntı- sından

62 =2r1.2r2 ise 36 =4r1.r2 r1.r2 = 9

5 ? çaplı çemberin yarıçapı(rAB 1+r2) olur.

Taralı alan = r r r

2 2

1 22

12

$ $

r + r

] g -b l

r r1 2 9

$

r r

= =

Cevap B

59. A

● h

B

r 2h

3r 2k k

C

D E

O1

O2

AE EC , DC BC

2 = 5 ?'5 ?

ACAE O CO E

AOAO

2 1

2

= = 1

olduğundan

r h r h

31 2 2 232

$ $r $ r

= =

Vküçük

r h r h

31 3 2 3 2732

$ $r $ r

= ] g =

Vbüyük

272 VVbüyükküçük =

olur.

Cevap C 60.

B

30 30

6 6

60 60

E D

O F y

A 2 3,0^ h 43

43 2 3

2 3 H

ABCDEF düzgün altıgen olduğun- dan m(FAO) = m(CBH) =600 olur.

C noktasının koordinatları C 8 3,6^ h olarak bulunur.

Cevap E

(6)

KPSS GY/GK

6 6

ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI

İNFORMAL YAYINLARIKARA KUTU YAYIN İNFORMAL YAYINLARIKARA KUTU YAYIN

✔ Kurtuluşun ancak ABD’nin hi- mayesine (mandaterliğine) gir- mekle mümkün olabileceğini savunmuştur.

✔ Cemiyetin kurucuları, Sivas Kongresi’nde “manda ve hi- maye” fikrinin kesin olarak reddedilmesiyle birlikte Millî Mücadele’ye katılmışlardır.

Cevap B 20. Dağınık birlikler ve bölgelerinde faali- yette bulunan cemiyetlerin tek bir çatı altında birleştirilmesi kararının alındığı kongre C seçeneğinde verilmiş olan Sivas Kongresi'dir.

Cevap C 21. Seçeneklerde verilen kitaplardan

bizzat Mustafa Kemal tarafından ka- leme alınmamış eser B seçeneğinde verilmiştir. Tek adam; Şevket Süreyya Aydemir tarafından kaleme alınmıştır.

(Mustafa Kemal Atatürk’ün Biyografisi) Cevap B 22. Kütahya – Eskişehir Savaşları; Düzenli

ordunun tek (ilk ve son) yenilgisidir.

✔ Batı Cephesi’nde çatışmaların en yoğun geçtiği yerlerdir.

✔ İnönü Savaşlarından sonra iki kısımdan oluşan Batı Cephesi ilk defa bu savaşta tek çatı al- tında toplanmış ve cephedeki merkez karargâh Eskişehir ol- muştur.

✔ Yunan kuvvetleri büyük bir saldırıyla Afyon, Kütahya, Es- kişehir ve Bilecik’i işgal etmiş- tir. Hatta Yunanlılar Ankara/

Polatlı’ya kadar ilerlemiş, top sesleri meclisten duyulur hâle gelmişti.

Cevap D 23. Serbest Cumhuriyet Fırkası (12

Ağustos 1930)

✔ Bu partinin kurulması ilk olarak 8 Ağustos 1930’da Yalova’da;

Mustafa Kemal, Ali Fethi Okyar ve İsmet İnönü tarafından ka- rarlaştırılmıştır.

✔ Serbest Cumhuriyet Fırkası, Mustafa Kemal’in isteği ve des- teği ile Ali Fethi Okyar tarafın- dan 12 Ağustos 1930’da kurul- muştur.

✔ Türkiye Cumhuriyeti’nin üçüncü partisi, ikinci muhalefet parti- sidir.

✔ Serbest Cumhuriyet Fırkası da Cumhuriyetçi-Liberal bir par- tidir.

Cevap B 13. 1815’te Viyana da toplanan bu kong-

re Fransız İhtilali’nin yaymış olduğu Milliyetçi Cumhuriyetçi ve Özgür- lükçü sisteme karşı birlikte hareket etmek ve ihtilalci hareketlere karşı birlik olmak amacı gütmüştür. Bu kongreye Avusturya, İngiltere, Prus- ya, Rusya katılmıştır. Ancak Fransa katılmamıştır.

Cevap B 14. Denize düşen yılana sarılır sözü II.

Mahmut tarafından Mısır sorununda Rusya’dan alına yardımdan dolayı söylenmiştir.

Cevap C 15. Osmanlının iç sorunlarını çok yerinde

ve zamanında kullanarak Trablus- garp, Bingazi ve Derne’ye asker çı- karmıştır.

✔ Bu gelişme üzerine Osmanlı Dev- leti bölgeye denizden ve karadan asker gönderememiştir.

Çünkü donanma Haliç’te demirliydi ve Mısır İngiliz işgali altındaydı.

✔ Osmanlı Devleti’nin genç vatan- sever subayları Mustafa Kemal (gazeteci Şerif Bey adıyla), Enver Bey, Nuri Bey, Fethi Okyar ve Ali Çetinkaya, Mısır ve Tunus üzerinden buraya giz- lice geçmişlerdir.

Cevap E 16. Derviş Vahdettin’in Volkan gazete- sinde Meşrutiyet aleyhindeki yazıları 31 Mart isyanının çıkmasının neden- lerinden birisidir.

Cevap E 17. Mustafa Kemal bu cephede, Al- man General Limon Van Sanders komutasındaki Yıldırım Orduları Komutanlığı’na bağlı 7. Kolordu Komutanı olarak görev yapmış ve Halep’in kuzeyinde oluşturduğu savunma hattıyla düşman ilerleyi- şini durdurmuştur. Mustafa Kemal daha sonra Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı’na atanmıştır.

Cevap A 18. 12 Ocak 1920’de İstanbul’da toplanan Son Osmanlı Mebusan Meclisinde, Mustafa Kemal Meclis başkanı seçil- memiş ve Müdâfaa-i Hukuk Grubu yerine Felâh-ı Vatan (Vatanın Kurtu- luşu) Grubu kurulmuştur.

Cevap C 19. Wilson Prensipleri Cemiyeti

✔ Kurucuları arasında Halide Edip Adıvar, Refik Halit Karay ve Yu- nus Nadi vardır.

7. Osmanlı Devleti’nde çeşitli alanlarda faaliyet gösteren zanaatkârların ken- di aralarında birleşerek oluşturdukları dinî ve ekonomik karakterli teşkilâta Lonca Teşkilâtı adı verilmiştir.

✔ Aynı işi yapan esnafların oluş- turduğu ve bir anlamda “mes- lek örgütlenmesi” olan Lonca Teşkilâtı dışında esnaflık ve zanaatkârlık yapmak mümkün değildi.

✔ Yardımlaşma ve dayanışma esasına dayanan bu teşkilâtta,

“hirfet” adı verilen her meslek grubunun (kunduracı, neccâr (marangoz), demirci...) bir lon- cası bulunurdu.

Cevap A 8. Osmanlı ordusunda yer alacak olan

askerlerin orduya alınmadan önce ilk uğrak yeri olarak da bilinen bö- lüm B seçeneğinde verilen Acemi Oğlanlar Ocağıdır. Yeniçeri ve diğer ocaklara asker yetiştirilen ocaktır.

Enderun’a giden çocuklar da burada eğitim alırlardı.

Cevap B

9. Paşmaklık: Geliri padişahın anne- sine, eşine ve kızlarına ayrılan top- raklardır.

Cevap B

10. II. (Genç) Osman, başkenti İstanbul’dan Anadolu’ya taşımayı düşünmüştür.

İlk kez Yeniçeri Ocağı’nı kaldır- mayı düşünmüş, ancak bu dü- şüncesi hayatına mâl olmuştur.

(Yedikule Zindanları’nda bo- ğularak öldürülmüştür.) Osmanlı tarihinde Yeniçeri isyanı sonucunda öldürülen ilk padişah II.

Osman’dır.

Cevap A

11. Rusya ile imzalanan 1792 Yaş Ant- laşması ile Osmanlı Devleti Kırım’ın Rusya’ya ait olduğunu kabul et- miş ve Osmanlı Devleti “Dağılma Dönemi”ne girmiştir.

Cevap A

12. Fatih Sultan Mehmet’in (II. Mehmet) Balkan fetihleri sırasında fethettiği adalar arasında Kıbrıs Adası yer al- mamaktadır. Bu ada II. Selim zama- nında fethedilmiştir.

Cevap E

(7)

KPSS GY/GK

6 6

ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI

İNFORMAL YAYINLARIKARA KUTU YAYIN İNFORMAL YAYINLARIKARA KUTU YAYIN

engebeli yapısı nüfusun seyrek ol- masında etkin faktör olmuştur. II numaralı saha ise hem engebeli ve yüksek, hem de sert iklim koşullarına sahip olduğu için tenha nüfuslanmış- tır.

Cevap B 34. Vertisol toprakların bazı özellikleri

şunlardır:

✔ Kurak mevsimde çatlayan, yağ- mur yağınca şişen topraklardır.

✔ Dönen topraklar olarak bilinir.

✔ Kil oranı yüksektir.

✔ İşlenmesi zordur.

✔ İç Anadolu’da buğday, Trakya’da ayçiçeği üretimi yapılan toprak- lardır.

Cevap B 35. Doğurganlık oranı en yüksek olan ili- miz Şanlıurfa, nüfus miktarı 2 milyonun üzerinde olmasına rağmen aritmetik nüfus yoğunluğu Türkiye ortalaması- nın yarısı kadar olan ilimiz Konya, en fazla göç veren ilimiz İstanbul, aritmetik nüfus yoğunluğu en düşük olan ilimiz Tunceli'dir. Soruda Ardahan'ın nüfus özellikleriyle ilgili herhangi bir bilgi bu- lunmamaktadır.

Cevap E 36. IV ve V numaralı merkezler arasın- daki sıcaklık farkı bakı ile açıklana- maz. Çünkü her iki merkez de bakı koşulları aynıdır.

Cevap E 37. - Çığ risk önleme haritaları hazırla-

mak

- Çığ erken uyarı sistemleri oluştur- mak

- Çığ konusundaki bilinç düzeyini yükseltmek

- Arama ve kurtarma ekipleri oluştu- rulup yaygınlaştırmak çığ olayı so- nucunda ortaya çıkması muhtemel maddi ve manevi zararları azalta- caktır. Ancak çığ riski olan sahaları kayak turizmine kapatmak doğru bir yaklaşım değildir.

Cevap D 38. Çanakkale ve Balıkesir illerimizi kap- sayan Troya tematik bölgesi içerisin- de Saros Körfezi ve Erdek ile Avşa Adası'nı kapsayan iki yeni turizm kenti ilan edilecektir.

Cevap C 28. Türkiye’de güneye gittikçe çizgisel

hızın arttığı doğrudur. Fakat bu du- rum ülkemizin Orta Kuşak'ta yer al- ması ile ilgili değildir. Kuzey Yarım Küre'de yer alan tüm merkezlerden güneye doğru gittikçe çizgisel hız artar.

Cevap B 29. Bitlis, Yıldız Dağları, Saruhan-Mente- şe, Sultan Dağları, Anamur-Alanya, Daday-Devrekani, Kırşehir, Bitlis, Mardin-Derik başlıca masif arazileri- mizdir. Trabzon ve çevresi III. zaman- da oluşmuş arazilerimiz içerisinde yer almaktadır.

Cevap E 30. Türkiye 3. jeolojik zamanda Alp-

Himalaya orojenezi ile oluşmuştur ve bu sistemle oluşan dağlarımız genel olarak doğu-batı yönünde uzanmak- tadır. Kırılma ile oluşan Kaz Dağları, Boz Dağlar, Aydın Dağları, Menteşe Dağları Mandra ve Yunt Dağları Ege Bölgesinde yer alırlar. Volkanik dağ- larımız ise ülkemizin kuzeyinde değil Doğu Anadolu ve Orta Anadolu'da kümelenmiştir.

Cevap E 31. Haritada verilen I numaralı dağ Ulu- dağ, II numaralı dağ Hakkari Dağları, III numaralı dağ Ağrı ve IV numaralı dağ ise Erciyestir. Bu dağlarımız üzerinde kalıcı buzul ve buzul aşınım-birikim şekillerine rastlanabilmektedir. Ancak V numaralı dağımızın (Bozdağlar) yük- seltisi fazla olmayıp herhangi bir buzul şekline sahip değildir.

Ülkemizde buzul şekillerinin rastlan- dığı en önemli dağlarımız aşağıdaki haritada gösterilmiştir.

Giresun D.

Kaçkar D.

Ağrı D.

Süphan D.

Hakkari D.

Aladağlar Erciyes D.

Bolkar D.

Bey D.

Dedegöl D.Sultan D.

Uludağ

Cevap E 32. Sığla ağacı Akdeniz ikliminin ege- men olduğu Köyceğiz köyü civarın- da yetişen endemik bir türdür. Dola- yısıyla cevap E seçeneğidir.

Cevap E 33. I ve III numaralı sahalarda yer şe- killeri oldukça sade olduğu için yer şekillerinin nüfuslanma üzerindeki olumsuz etkisinden söz edilemez.

Buralarda nüfusun seyrek olmasın- da daha çok kurak iklim koşulları ve toprak yapısı etkilidir. IV ve V nu- maralı sahalarda ise iklim koşulları uygun olduğu halde yer şekillerinin 24. I. Tunceli Olayları,: 1937

II. Ağrı İsyanları: 1926-1930 III. Nasturî Ayaklanması: 1924 Bu olayların tamamı Atatürk Dönemi`nde gerçekleşmiştir.

Cevap E 25. Birleşmiş Milletlerin kurulması ile ilgili

karar A seçeneğinde verilmiş olan San Francisco Konferansı’nda alın- mıştır.

Cevap A

26. Cumhuriyetçilik

✔ Cumhuriyetçilik ulus egemenli- ği temeline dayanır.

✔ Demokrasilerde en iyi yönetim biçimidir.

✔ En önemli unsur seçimdir.

✔ Halkın, seçtiği temsilciler ara- cılığı ile kendini yönetmesidir.

(Demokrasi)

Değişmez yönetim biçimi” ol- duğu için temel ilkelerin başına konulmuştur.

✔ En önemli özellik düşünce ve ifade özgürlüğüdür.

Cumhuriyetçilik Doğrultusunda Yapılan İnkılâplar

✔ TBMM’nin Açılması (23 Nisan 1920)

✔ 1921 ve 1924 Anayasaları’nın Kabul Edilmesi

✔ Saltanat’ın Kaldırılması (1 Ka- sım 1922) ***

✔ Cumhuriyet’in İlânı (29 Ekim 1923) ***

✔ Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924)

✔ Türk Kadınına Siyasî Haklar Verilmesi (1930-1933-1934) *

✔ Siyasî Partilerin Kurulması (Çok Partili Hayata Geçiş Denemele- ri) ***

Cevap C 27. 1923'te Arap − İsrail savaşlarına son

vermek ve bölgedeki eski itibarını kazanmak isteyen ABD, Dış İşleri Ba- kanı Henry Kissinger'i bölge barışını sağlamak için görevlendirildir. Kissin- ger barışın sağlanabilmesi için defa- larca İsrail ve Arap ülkelerini ziyaret etti. "Mekik Diplomasi" adı verilen bu süreç sonucu Mısır ile İsrail ara- sında savaş sona erdirilerek 17 Eylül 1978'de Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat ile İsrail Devlet Başkanı Me- nahem Begin arasında "Camp David Anlaşması" imzalandı. Böylece Mısır, İsrail'i tanıyan ilk Arap ülkesi oldu.

Cevap C

(8)

KPSS GY/GK

6 6

ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI

İNFORMAL YAYINLARIKARA KUTU YAYIN İNFORMAL YAYINLARIKARA KUTU YAYIN

52. 1982 Anayasası 2017 yılında yapılan değişikle Uyuşmazlık Mahkemesi adli ve idari yargı mercileri arasında- ki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözümlemeye yetkilidir.

Askeri mahkemeler kaldırıldı.

Cevap C 53. Bir kişinin belediye başkanı olabil- mesi için en az on sekiz yaşını dol- durmuş olması gerekir.

Cevap A 54. Memurluğu sona erdiren durumlar:

Memuriyetten Çekilme (İstifa) Memuriyetten Çekilmiş (Müstafi) Sa- yılma

Memuriyetten Çıkarılma (İhraç) Memur Olma Koşullarında Eksiklik veya Bu Şartlardan Birini Yitirme Memurlukla Bağdaşmayan Bir Gö- rev Kabul Etmek (Bağdaşmazlık) Emeklilik

Ölüm

Cevap D 55. Cahit Arf, cebir konusundaki çalışmala- rıyla dünyaca ün kazanmıştır. Sentetik geometri problemlerinin cetvel ve per- gel yardımıyla çözülebilirliği konusunda çalışmalar yapmıştır.

Cevap A 56. Ülkemizde 2019 − 2023 yıları ara- sında on birinci kalkınma planı uygu- lanacaktır.

Cevap B 57. Peki Peki Anladık, Ele Güne Karşı,

Mazeretim Var Asabiyim Ben ve Gül- lerin İçinden şarkılarıyla bilinen mü- zik grubu Mazhar-Fuat-Özkan, kısa adı MFÖ.

Cevap B 58. Corona virüsünün ilk uyarılarını

yapan 34 yaşındaki doktor Li Wen- liang, corona virüsünden hayatını kaybetti.

Cevap B 59. EURO 2024 futbol organizasyonu

Almanya’da yapılacaktır.

Cevap B 60. UNICEF, Birleşmiş Milletler Çocuk- lara Yardım Fonu, çocuk haklarının uygulanmasını destekleme konu- sunda uzmanlaşmış Birleşmiş Millet- ler kurumudur.

Cevap A 44. Güvenlik; yerleşme dokularını etki-

leyen doğal faktörlerden değil beşeri etkenlerdendir. Güvenlik sorunu olan yerlerde toplu yerleşmeler görülür.

Cevap C 45. Karadeniz’deki balık zenginliği- nin diğer denizlerimize göre daha fazla olmasının nedeni tuzluluğun az olmasıdır. Bu durum üzerinde etkili olan faktörler ise; sıcaklığı- nın düşük, buharlaşmanın az ol- ması ve Karadeniz’in beslenme kaynaklarının çokluğudur. Derinlik Karadeniz'de balık zenginliğini etki- lememektedir. Kaldı ki Karadeniz'de 200 metre derinlikten sonra zehirli hidrojen sülfür gazı birikimi nedeniy- le balık yaşamamaktadır.

Cevap D 46. Birlikte ölüm karinesi: İki veya daha

fazla kişiden hangisinin önce öldü- ğünün anlaşılamaması durumun- da aynı anda öldükleri kabul edilir.

Kişilerin farklı mekanlarda ölmeleri sonucu değiştirmez. Bu karinenin en önemli sonucu bu kişilerin birbirleri- ne mirasçı olamamalarıdır.

Cevap B 47. Herhangi bir siyasi parti gurubunun

seçim barajını aşabilmesi için Tür- kiye genelinde oyların %10 alması gerekir.

Cevap E 48. Hısımlık: Doğal olarak veya belirli

ilişkiler sonucu bir kimse ile belirli kimseler arasında kurulan ve hukuki sonuçlar doğuran bağdır.

Hısımlık üç şekilde kurulabilir.- Kan bağıyla - Evlenmeyle - Mahkeme kararıyla

Cevap E 49. 1982 Anayasası 2017 yılında yapı- lan değişikle Türkiye Büyük Millet Meclisi 600 milletvekilinden oluşur.

Cevap E 50. 1982 Anayasası 2017 yılında yapı- lan değişikle Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri beş yılda bir yapılır.

Cevap D 51. 1982 Anayasası’na göre, Yargıtay

Birinci Başkanı, birinci başkanvekil- leri ve daire başkanları kendi üyeleri arasından Yargıtay Genel Kurulunca üye tamsayısının salt çoğunluğu ve gizli oyla dört yıl için seçilirler; süresi bitenler yeniden seçilebilirler.

Cevap D 39. Aksaray, Karaman, Konya ve

Niğde’den oluşan KOP bölge- si; Nevşehir, Yozgat, Kırşehir ve Kırıkkale’nin de eklenmesiyle sekiz şehirden oluşan bir kalkınma alanı haline gelmiştir. KOP alanının sahip olduğu potansiyellerin kullanılması ve bölgenin cazibe merkezi haline getirilmesi planlanmaktadır.

Cevap B 40. Serbest ticaret bölgeleri aşağıdaki

haritada verilmiştir.

Cevap D 41. Manisa ülkemizde en fazla tütün

üreten, Antalya seracılık ve Akde- niz iklim koşullarına bağlı olarak sebzeciliğin en fazla geliştiği, Muğla zengin ormanlara sahip illerimizdir.

Dolayısıyla bu merkezlerde kurulan sanayi tesisleri ham maddeye ya- kındırlar. Ancak Orta Anadolu Petrol Rafinerisinin bulunduğu Kırıkkale'de petrol ve demir-çelik işletmesinin bulunduğu Zonguldak'ta demir çıka- rılmamaktadır. Zonguldak Ereğli de- mir-çelik işletmesi enerjiye yakınlık ve Orta Anadolu petrol rafinerisi ise ulaşım ve pazara yakınlık esaslarına göre kurulmuşlardır.

Cevap D 42. Kongrede alınan kararlar içerisinde

özel sektör teşebbüslerinin devlet- leştirilmesi değil desteklenmesi yer alır. Devletin yavaş yavaş iktisadi görüşleri de olan bir organ haline gelmesi hedeflenmiştir. Ayrıca özel sektörler tarafından kurulamayan teşebbüslerin devletçe kurulması planlanmıştır. Bunun dışında özel teşebbüslere kredi sağlayacak bir devlet bankası kurulması kararlaştı- rılmıştır.

Cevap C 43. Maden yataklarımızın büyük bir kıs- mı 3. jeolojik zamandaki yer kabuğu hareketleri neticesinde oluşmuştur ve maden çeşitliliğimiz oldukça faz- ladır. MTA (1935) ülkemizde ma- dencilik alanında kurulan ilk önemli kuruluştur ve demir, kurşun, krom, manganez ülkemizde daha çok volkanik arazilerde bulunmaktadır.

Ancak bir çok madenimizi yeterince çıkaramadığımız, bir çok madeni- mizi işlemeden ham madde niteliği ile sattığımız için dünya ticaretinde yeterince paya sahip olduğumuz söylenemez.

Cevap C

Referanslar

Benzer Belgeler

A) B6 vitamini, B12 vitamini, Folik asit B) Tiyamin, Askorbik asit, Riboflavin C) Askorbik asit, Folik asit, Pantotenik asit D) Biyotin, Niasin, B12 vitamini.. E) E vitamini,

Tarımla uğ- raşanların çok fazla olduğu yerlerde ya da tarım alanının az olduğu sahalarda tarımsal nüfus yoğunluğu da fazla olur.. Buna göre nüfus artış hızı, hizmet ya

Dışarıdan içeriye girerek K cismine dokunulduğunda K cismi sıcak çocuğun eli soğuktur ve ısı akışı K maddesinden çocuğun eline doğru gerçekleşir.. Bir süre

[r]

Ampul parlaklığına iletken boyunun etkisinin araştırılması için I ve III numaralı düzenekler incelenmelidir.. Ampul parlaklığına iletken cinsinin etkisinin araştırılması

hareketsiz bir cismin doğu yönünde hareket etmesi için doğu yönünde uygulanan kuvvetlerin bileşkesinin batı yönlü kuvvetlerden fazla olması gerekmektedir.. Bundan dolayı cevap

[r]

[r]