• Sonuç bulunamadı

ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK A) B) C) D) E) A) B) C) D) E) A) B) C) D) A) B) C) D) E) C) D)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK A) B) C) D) E) A) B) C) D) E) A) B) C) D) A) B) C) D) E) C) D)"

Copied!
12
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2016 - 2017 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı

ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK A

Aşağıdaki pazarlardan hangisi diğerlerine göre daha yüksek küreselleşme düzeyine sahiptir?

1.

Tüketim ürünleri pazarları A)

Ulusal pazarlar B)

Bölgesel pazarlar C)

Devlet pazarı D)

Endüstriyel pazarlar E)

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin iç çevre unsurlarından biridir?

2.

Ülke ekonomisi A)

Yasal düzenlemeler B)

Örgüt yapısı C)

Politik gelişmeler D)

Teknolojik değişimler E)

Aşağıdakilerden hangisi yabancı pazara giriş kararını tetikleyen proaktif etkenlerden biridir?

3.

Yoğun rekabet A)

Kar üstünlüğü B)

Atıl kapasite C)

Hedef pazara yakınlık D)

Doymuş iç pazar E)

Aşağıdakilerden hangisi işletme stratejilerine ilişkin geleneksel stratejilerden biri değildir?

4.

Üst yönetimin bir faaliyeti olarak strateji A)

Kaynaklarla uyumlu strateji B)

Geçmişten anlam çıkartmaya çalışan strateji C)

Mevcut endüstriyel alanda konumlanmaya dönük strateji

D)

Analitik ve örgütsel bir uygulama olarak strateji

E)

Bir Alman işletmesinin Türkiye’deki fabrikasında Türk yönetici görevlendirmesi aşağıdaki insan kaynağı politikalarının hangisi ile ilişkilidir?

5.

Regiosentrizm A)

Polisentrizm B)

Etnosentrizm C)

Bölgesel görevlendirme D)

Geosentrizm E)

Bir işletmede çalışanların belirli bir dönem içinde çalışmalarının ve yetkinliklerinin önceden belirlenmiş̧ ölçütlere göre sistemli olarak ölçülmesi ve gelişme potansiyellerinin ortaya çıkarılması olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

6.

Oryantasyon A)

Eğitim ve geliştirme B)

Ücret yönetimi C)

Kariyer planlama D)

Performans değerleme E)

Aşağıdakilerden hangisi başka bir ülkede görev yapan yöneticilerin başarısız olma nedenlerinden biri değildir?

7.

Ters kültür şoku A)

Teknik konular üzerinde fazla yoğunlaşmamak

B)

Kültür çatışması C)

Kültürlerarası eğitim eksikliği D)

Kariyer engeli E)

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası işletmelerin personel seçimi sürecinde öncelikle yerine getirmesi gereken faaliyetlerden biridir?

8.

İş için gerekli becerilerin tanımlanması A)

Çalışanın niteliklerinin ölçülmesi B)

İş için ödenecek ücretin belirlenmesi C)

İşin yapılasından sorumlu olan yöneticinin belirlenmesi

D)

İşe ilişkin hedeflerin belirlenmesi E)

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama araştırmasının temel sorumluluk alanlarından biri değildir?

9.

Satış analizleri A)

İş analizleri B)

Pazar potansiyelinin tahmini C)

Satış tahminleri D)

Rakip analizleri E)

Dış pazarlar için dağıtım kanallarının planlanması sürecinin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

10.

Dağıtım kanalındaki işletmelerin çalışmalarını düzenlenmesi

A)

Dağıtım kanalındaki işletmelerin çalışmalarının denetlenmesi

B)

Pazarlama amaçlarının tespit edilmesi C)

Her ülke için ayrı dağıtım kanalı politikasının belirlenmesi

D)

Pazarlama stratejilerinin planlanması E)

2017 GÜZ DÖNEM SONU - A

(2)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2016 - 2017 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı

A

Belirli bir satıcı ya da üretici işletme tarafından satışa sunulan ürün dizilerinden oluşan bileşim aşağıdakilerden hangisidir?

11.

Ürün çeşitliliği A)

Ürün standardizasyonu ve uyarlaması B)

Ürün farklılaştırma C)

Ürün karması D)

Ürün dizisi E)

Ulus devletlerin kendilerine bağlayıcı olarak dikkate aldıkları kurallar ve ilkeler olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

12.

Küresel politikalar A)

Uluslararası yaptırımlar B)

Uluslararası hukuk C)

Uluslararası normlar D)

Küresel uygulamalar E)

Aşağıdakilerden hangisi merkez işletme ve bağlı işletmelerin kendi aralarındaki para transferi, borç alacak ilişkisi, kur riskinin yönetilmesi ve kâr paylaşımı gibi konularda işlem maliyetlerinin azalmasına yardımcı olan tekniklerden biridir?

13.

Denkleştirme A)

Risk planlama B)

Risk yönetimi C)

Netleştirme D)

Nakit yönetimi E)

Finansal opsiyonların, finansal olmayan gerçek varlıklar üzerindeki uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?

14.

İç karlılık oranı A)

Denkleştirme B)

Netleştirme C)

Reel opsiyonlar D)

Net bugünkü değer E)

Bir devletin, kamu kuruluşunun veya bir işletmenin yabancı bir ülkede satılmak üzere o yabancı ülkenin parası cinsinden ihraç ettikleri tahvil aşağıdakilerden hangisidir?

15.

Endeksli tahviller A)

Euro tahvilleri B)

Primli tahviller C)

Devlet tahvilleri D)

Yabancı tahviller E)

Piyasa değerini gösteren ve piyasaların büyüklüğü hakkında yatırımcılara ve diğer bilgi kullanıcılarına fikir veren oran aşağıdakilerden hangisidir?

16.

Kaldıraç oranı A)

Likidite oranı B)

Kapitilizasyon oranı C)

Cari oran D)

Finansman oranı E)

İşletme itibarının korunmasında ve doğru şeyi yapma konusunda yöneticilere rehberlik eden sorumluluk türü aşağıdakilerden hangisidir?

17.

Yasal A)

Etik B)

Gönüllülük C)

Ekonomik D)

Yönetsel E)

Aşağıdakilerden hangisi Carrol’a göre kurumsal sosyal sorumluluğun bileşenlerinden biri değildir?

18.

İdari A)

Yasal B)

Ekonomik C)

Gönüllü D)

E) Etik

Aşağıdakilerden hangisi sosyal girişim faaliyetlerinden biri değildir?

19.

Kurumsal sosyal pazarlama A)

Sosyal amaç teşvikleri B)

Toplum gönüllülüğü C)

Yeni ürün ve hizmetlerin tüketici ile buluşturulması

D)

Kurumsal gönüllülük E)

Bireyleri toplumsal yaşamda yerine getirdikleri işlevler bakımından sınıflandıran ve bireylerin farklılaştırılmış statüler gereği farklılaştırılmış eğitim almaları gerektiğini savunan filozof aşağıdakilerden hangisidir?

20.

Platon A)

Anaksimenes B)

Sokrates C)

Aristoteles D)

Thales E)

2017 GÜZ DÖNEM SONU - A

(3)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2016 - 2017 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı

A Grubu Cevap Anahtarı

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

E C B E B E A A B C D C D D E C B A D A

2017 GÜZ DÖNEM SONU - A

7.SORU İPTAL EDİLMİŞTİR.

(4)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2016 - 2017 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı

ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK B

Aşağıdaki pazarlardan hangisi diğerlerine göre daha yüksek küreselleşme düzeyine sahiptir?

1.

Bölgesel pazarlar A)

Ulusal pazarlar B)

Tüketim ürünleri pazarları C)

Devlet pazarı D)

Endüstriyel pazarlar E)

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin iç çevre unsurlarından biridir?

2.

Örgüt yapısı A)

Politik gelişmeler B)

Ülke ekonomisi C)

Teknolojik değişimler D)

Yasal düzenlemeler E)

Aşağıdakilerden hangisi yabancı pazara giriş kararını tetikleyen proaktif etkenlerden biridir?

3.

Hedef pazara yakınlık A)

Doymuş iç pazar B)

Kar üstünlüğü C)

Atıl kapasite D)

Yoğun rekabet E)

Aşağıdakilerden hangisi işletme stratejilerine ilişkin geleneksel stratejilerden biri değildir?

4.

Üst yönetimin bir faaliyeti olarak strateji A)

Analitik ve örgütsel bir uygulama olarak strateji

B)

Kaynaklarla uyumlu strateji C)

Mevcut endüstriyel alanda konumlanmaya dönük strateji

D)

Geçmişten anlam çıkartmaya çalışan strateji E)

Aşağıdakilerden hangisi başka bir ülkede görev yapan yöneticilerin başarısız olma nedenlerinden biri değildir?

5.

Kültürlerarası eğitim eksikliği A)

Teknik konular üzerinde fazla yoğunlaşmamak

B)

Kariyer engeli C)

Kültür çatışması D)

Ters kültür şoku E)

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası işletmelerin personel seçimi sürecinde öncelikle yerine getirmesi gereken faaliyetlerden biridir?

6.

İş için gerekli becerilerin tanımlanması A)

Çalışanın niteliklerinin ölçülmesi B)

İş için ödenecek ücretin belirlenmesi C)

İşe ilişkin hedeflerin belirlenmesi D)

İşin yapılasından sorumlu olan yöneticinin belirlenmesi

E)

Bir işletmede çalışanların belirli bir dönem içinde çalışmalarının ve yetkinliklerinin önceden belirlenmiş̧ ölçütlere göre sistemli olarak ölçülmesi ve gelişme potansiyellerinin ortaya çıkarılması olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

7.

Performans değerleme A)

Eğitim ve geliştirme B)

Oryantasyon C)

Kariyer planlama D)

Ücret yönetimi E)

Bir Alman işletmesinin Türkiye’deki fabrikasında Türk yönetici görevlendirmesi aşağıdaki insan kaynağı politikalarının hangisi ile ilişkilidir?

8.

Bölgesel görevlendirme A)

Geosentrizm B)

Regiosentrizm C)

Etnosentrizm D)

Polisentrizm E)

Ulus devletlerin kendilerine bağlayıcı olarak dikkate aldıkları kurallar ve ilkeler olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

9.

Uluslararası yaptırımlar A)

Uluslararası hukuk B)

Küresel politikalar C)

Uluslararası normlar D)

Küresel uygulamalar E)

Dış pazarlar için dağıtım kanallarının planlanması sürecinin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

10.

Her ülke için ayrı dağıtım kanalı politikasının belirlenmesi

A)

Dağıtım kanalındaki işletmelerin çalışmalarını düzenlenmesi

B)

Dağıtım kanalındaki işletmelerin çalışmalarının denetlenmesi

C)

Pazarlama amaçlarının tespit edilmesi D)

Pazarlama stratejilerinin planlanması E)

2017 GÜZ DÖNEM SONU - B

(5)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2016 - 2017 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı

B

Belirli bir satıcı ya da üretici işletme tarafından satışa sunulan ürün dizilerinden oluşan bileşim aşağıdakilerden hangisidir?

11.

Ürün dizisi A)

Ürün farklılaştırma B)

Ürün karması C)

Ürün çeşitliliği D)

Ürün standardizasyonu ve uyarlaması E)

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama araştırmasının temel sorumluluk alanlarından biri değildir?

12.

Satış analizleri A)

Satış tahminleri B)

İş analizleri C)

Rakip analizleri D)

Pazar potansiyelinin tahmini E)

Finansal opsiyonların, finansal olmayan gerçek varlıklar üzerindeki uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?

13.

İç karlılık oranı A)

Reel opsiyonlar B)

Netleştirme C)

Net bugünkü değer D)

Denkleştirme E)

Aşağıdakilerden hangisi merkez işletme ve bağlı işletmelerin kendi aralarındaki para transferi, borç alacak ilişkisi, kur riskinin yönetilmesi ve kâr paylaşımı gibi konularda işlem maliyetlerinin azalmasına yardımcı olan tekniklerden biridir?

14.

Nakit yönetimi A)

Risk yönetimi B)

Netleştirme C)

Risk planlama D)

Denkleştirme E)

Bir devletin, kamu kuruluşunun veya bir işletmenin yabancı bir ülkede satılmak üzere o yabancı ülkenin parası cinsinden ihraç ettikleri tahvil aşağıdakilerden hangisidir?

15.

Devlet tahvilleri A)

Endeksli tahviller B)

Primli tahviller C)

Yabancı tahviller D)

Euro tahvilleri E)

Piyasa değerini gösteren ve piyasaların büyüklüğü hakkında yatırımcılara ve diğer bilgi kullanıcılarına fikir veren oran aşağıdakilerden hangisidir?

16.

Kaldıraç oranı A)

Cari oran B)

Likidite oranı C)

Kapitilizasyon oranı D)

Finansman oranı E)

Aşağıdakilerden hangisi sosyal girişim faaliyetlerinden biri değildir?

17.

Toplum gönüllülüğü A)

Sosyal amaç teşvikleri B)

Kurumsal sosyal pazarlama C)

Kurumsal gönüllülük D)

Yeni ürün ve hizmetlerin tüketici ile buluşturulması

E)

Aşağıdakilerden hangisi Carrol’a göre kurumsal sosyal sorumluluğun bileşenlerinden biri değildir?

18.

Etik A)

Gönüllü B)

Ekonomik C)

İdari D)

Yasal E)

İşletme itibarının korunmasında ve doğru şeyi yapma konusunda yöneticilere rehberlik eden sorumluluk türü aşağıdakilerden hangisidir?

19.

Yönetsel A)

B) Etik

Gönüllülük C)

Ekonomik D)

Yasal E)

Bireyleri toplumsal yaşamda yerine getirdikleri işlevler bakımından sınıflandıran ve bireylerin farklılaştırılmış statüler gereği farklılaştırılmış eğitim almaları gerektiğini savunan filozof aşağıdakilerden hangisidir?

20.

Platon A)

Aristoteles B)

Thales C)

Sokrates D)

Anaksimenes E)

2017 GÜZ DÖNEM SONU - B

(6)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2016 - 2017 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı

B Grubu Cevap Anahtarı

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

E A C B E A A E B D C C B C D D E D B A

2017 GÜZ DÖNEM SONU - B

5.SORU İPTAL EDİLMİŞTİR.

(7)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2016 - 2017 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı

ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK C

Aşağıdaki pazarlardan hangisi diğerlerine göre daha yüksek küreselleşme düzeyine sahiptir?

1.

Bölgesel pazarlar A)

Tüketim ürünleri pazarları B)

Endüstriyel pazarlar C)

Ulusal pazarlar D)

Devlet pazarı E)

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin iç çevre unsurlarından biridir?

2.

Örgüt yapısı A)

Yasal düzenlemeler B)

Teknolojik değişimler C)

Politik gelişmeler D)

Ülke ekonomisi E)

Aşağıdakilerden hangisi yabancı pazara giriş kararını tetikleyen proaktif etkenlerden biridir?

3.

Hedef pazara yakınlık A)

Doymuş iç pazar B)

Yoğun rekabet C)

Kar üstünlüğü D)

Atıl kapasite E)

Aşağıdakilerden hangisi işletme stratejilerine ilişkin geleneksel stratejilerden biri değildir?

4.

Analitik ve örgütsel bir uygulama olarak strateji

A)

Üst yönetimin bir faaliyeti olarak strateji B)

Geçmişten anlam çıkartmaya çalışan strateji C)

Kaynaklarla uyumlu strateji D)

Mevcut endüstriyel alanda konumlanmaya dönük strateji

E)

Bir işletmede çalışanların belirli bir dönem içinde çalışmalarının ve yetkinliklerinin önceden belirlenmiş̧ ölçütlere göre sistemli olarak ölçülmesi ve gelişme potansiyellerinin ortaya çıkarılması olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

5.

Oryantasyon A)

Kariyer planlama B)

Ücret yönetimi C)

Eğitim ve geliştirme D)

Performans değerleme E)

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası işletmelerin personel seçimi sürecinde öncelikle yerine getirmesi gereken faaliyetlerden biridir?

6.

İş için gerekli becerilerin tanımlanması A)

İşin yapılasından sorumlu olan yöneticinin belirlenmesi

B)

İş için ödenecek ücretin belirlenmesi C)

İşe ilişkin hedeflerin belirlenmesi D)

Çalışanın niteliklerinin ölçülmesi E)

Bir Alman işletmesinin Türkiye’deki fabrikasında Türk yönetici görevlendirmesi aşağıdaki insan kaynağı politikalarının hangisi ile ilişkilidir?

7.

Polisentrizm A)

Bölgesel görevlendirme B)

Geosentrizm C)

Regiosentrizm D)

Etnosentrizm E)

Aşağıdakilerden hangisi başka bir ülkede görev yapan yöneticilerin başarısız olma nedenlerinden biri değildir?

8.

Kültürlerarası eğitim eksikliği A)

Kültür çatışması B)

Kariyer engeli C)

Ters kültür şoku D)

Teknik konular üzerinde fazla yoğunlaşmamak

E)

Ulus devletlerin kendilerine bağlayıcı olarak dikkate aldıkları kurallar ve ilkeler olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

9.

Uluslararası normlar A)

Uluslararası yaptırımlar B)

Uluslararası hukuk C)

Küresel politikalar D)

Küresel uygulamalar E)

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama araştırmasının temel sorumluluk alanlarından biri değildir?

10.

Rakip analizleri A)

Satış analizleri B)

Satış tahminleri C)

İş analizleri D)

Pazar potansiyelinin tahmini E)

2017 GÜZ DÖNEM SONU - C

(8)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2016 - 2017 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı

C

Dış pazarlar için dağıtım kanallarının planlanması sürecinin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

11.

Pazarlama stratejilerinin planlanması A)

Pazarlama amaçlarının tespit edilmesi B)

Dağıtım kanalındaki işletmelerin çalışmalarının denetlenmesi

C)

Her ülke için ayrı dağıtım kanalı politikasının belirlenmesi

D)

Dağıtım kanalındaki işletmelerin çalışmalarını düzenlenmesi

E)

Belirli bir satıcı ya da üretici işletme tarafından satışa sunulan ürün dizilerinden oluşan bileşim aşağıdakilerden hangisidir?

12.

Ürün standardizasyonu ve uyarlaması A)

Ürün farklılaştırma B)

Ürün çeşitliliği C)

Ürün dizisi D)

Ürün karması E)

Bir devletin, kamu kuruluşunun veya bir işletmenin yabancı bir ülkede satılmak üzere o yabancı ülkenin parası cinsinden ihraç ettikleri tahvil aşağıdakilerden hangisidir?

13.

Endeksli tahviller A)

Euro tahvilleri B)

Primli tahviller C)

Devlet tahvilleri D)

Yabancı tahviller E)

Aşağıdakilerden hangisi merkez işletme ve bağlı işletmelerin kendi aralarındaki para transferi, borç alacak ilişkisi, kur riskinin yönetilmesi ve kâr paylaşımı gibi konularda işlem maliyetlerinin azalmasına yardımcı olan tekniklerden biridir?

14.

Risk planlama A)

Denkleştirme B)

Nakit yönetimi C)

Risk yönetimi D)

Netleştirme E)

Finansal opsiyonların, finansal olmayan gerçek varlıklar üzerindeki uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?

15.

Denkleştirme A)

Netleştirme B)

Reel opsiyonlar C)

Net bugünkü değer D)

İç karlılık oranı E)

Piyasa değerini gösteren ve piyasaların büyüklüğü hakkında yatırımcılara ve diğer bilgi kullanıcılarına fikir veren oran aşağıdakilerden hangisidir?

16.

Finansman oranı A)

Kapitilizasyon oranı B)

Likidite oranı C)

Kaldıraç oranı D)

Cari oran E)

Aşağıdakilerden hangisi Carrol’a göre kurumsal sosyal sorumluluğun bileşenlerinden biri değildir?

17.

Yasal A)

Ekonomik B)

Etik C)

İdari D)

Gönüllü E)

İşletme itibarının korunmasında ve doğru şeyi yapma konusunda yöneticilere rehberlik eden sorumluluk türü aşağıdakilerden hangisidir?

18.

Yönetsel A)

Etik B)

Gönüllülük C)

Yasal D)

Ekonomik E)

Bireyleri toplumsal yaşamda yerine getirdikleri işlevler bakımından sınıflandıran ve bireylerin farklılaştırılmış statüler gereği farklılaştırılmış eğitim almaları gerektiğini savunan filozof aşağıdakilerden hangisidir?

19.

Anaksimenes A)

Platon B)

Thales C)

Aristoteles D)

Sokrates E)

Aşağıdakilerden hangisi sosyal girişim faaliyetlerinden biri değildir?

20.

Kurumsal gönüllülük A)

Kurumsal sosyal pazarlama B)

Yeni ürün ve hizmetlerin tüketici ile buluşturulması

C)

Toplum gönüllülüğü D)

Sosyal amaç teşvikleri E)

2017 GÜZ DÖNEM SONU - C

(9)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2016 - 2017 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı

C Grubu Cevap Anahtarı

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

C A D A E A A D C D B E E E C B D B B C

2017 GÜZ DÖNEM SONU - C

8.SORU İPTAL EDİLMİŞTİR.

(10)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2016 - 2017 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı

ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK D

Aşağıdaki pazarlardan hangisi diğerlerine göre daha yüksek küreselleşme düzeyine sahiptir?

1.

Devlet pazarı A)

Tüketim ürünleri pazarları B)

Bölgesel pazarlar C)

Ulusal pazarlar D)

Endüstriyel pazarlar E)

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin iç çevre unsurlarından biridir?

2.

Örgüt yapısı A)

Ülke ekonomisi B)

Yasal düzenlemeler C)

Teknolojik değişimler D)

Politik gelişmeler E)

Aşağıdakilerden hangisi yabancı pazara giriş kararını tetikleyen proaktif etkenlerden biridir?

3.

Atıl kapasite A)

Hedef pazara yakınlık B)

Kar üstünlüğü C)

Doymuş iç pazar D)

Yoğun rekabet E)

Aşağıdakilerden hangisi işletme stratejilerine ilişkin geleneksel stratejilerden biri değildir?

4.

Geçmişten anlam çıkartmaya çalışan strateji A)

Üst yönetimin bir faaliyeti olarak strateji B)

Analitik ve örgütsel bir uygulama olarak strateji

C)

Kaynaklarla uyumlu strateji D)

Mevcut endüstriyel alanda konumlanmaya dönük strateji

E)

Bir işletmede çalışanların belirli bir dönem içinde çalışmalarının ve yetkinliklerinin önceden belirlenmiş̧ ölçütlere göre sistemli olarak ölçülmesi ve gelişme potansiyellerinin ortaya çıkarılması olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

5.

Eğitim ve geliştirme A)

Kariyer planlama B)

Oryantasyon C)

Performans değerleme D)

Ücret yönetimi E)

Aşağıdakilerden hangisi başka bir ülkede görev yapan yöneticilerin başarısız olma nedenlerinden biri değildir?

6.

Kariyer engeli A)

Kültür çatışması B)

Teknik konular üzerinde fazla yoğunlaşmamak

C)

Kültürlerarası eğitim eksikliği D)

Ters kültür şoku E)

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası işletmelerin personel seçimi sürecinde öncelikle yerine getirmesi gereken faaliyetlerden biridir?

7.

İşe ilişkin hedeflerin belirlenmesi A)

Çalışanın niteliklerinin ölçülmesi B)

İşin yapılasından sorumlu olan yöneticinin belirlenmesi

C)

İş için ödenecek ücretin belirlenmesi D)

İş için gerekli becerilerin tanımlanması E)

Bir Alman işletmesinin Türkiye’deki fabrikasında Türk yönetici görevlendirmesi aşağıdaki insan kaynağı politikalarının hangisi ile ilişkilidir?

8.

Regiosentrizm A)

Geosentrizm B)

Polisentrizm C)

Etnosentrizm D)

Bölgesel görevlendirme E)

Ulus devletlerin kendilerine bağlayıcı olarak dikkate aldıkları kurallar ve ilkeler olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

9.

Küresel uygulamalar A)

Uluslararası normlar B)

Uluslararası yaptırımlar C)

Uluslararası hukuk D)

Küresel politikalar E)

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama araştırmasının temel sorumluluk alanlarından biri değildir?

10.

Satış analizleri A)

İş analizleri B)

Rakip analizleri C)

Satış tahminleri D)

Pazar potansiyelinin tahmini E)

2017 GÜZ DÖNEM SONU - D

(11)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2016 - 2017 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı

D

Dış pazarlar için dağıtım kanallarının planlanması sürecinin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

11.

Dağıtım kanalındaki işletmelerin çalışmalarını düzenlenmesi

A)

Pazarlama amaçlarının tespit edilmesi B)

Dağıtım kanalındaki işletmelerin çalışmalarının denetlenmesi

C)

Her ülke için ayrı dağıtım kanalı politikasının belirlenmesi

D)

Pazarlama stratejilerinin planlanması E)

Belirli bir satıcı ya da üretici işletme tarafından satışa sunulan ürün dizilerinden oluşan bileşim aşağıdakilerden hangisidir?

12.

Ürün farklılaştırma A)

Ürün dizisi B)

Ürün karması C)

Ürün standardizasyonu ve uyarlaması D)

Ürün çeşitliliği E)

Finansal opsiyonların, finansal olmayan gerçek varlıklar üzerindeki uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?

13.

Denkleştirme A)

Reel opsiyonlar B)

Net bugünkü değer C)

Netleştirme D)

İç karlılık oranı E)

Piyasa değerini gösteren ve piyasaların büyüklüğü hakkında yatırımcılara ve diğer bilgi kullanıcılarına fikir veren oran aşağıdakilerden hangisidir?

14.

Kapitilizasyon oranı A)

Likidite oranı B)

Cari oran C)

Kaldıraç oranı D)

Finansman oranı E)

Aşağıdakilerden hangisi merkez işletme ve bağlı işletmelerin kendi aralarındaki para transferi, borç alacak ilişkisi, kur riskinin yönetilmesi ve kâr paylaşımı gibi konularda işlem maliyetlerinin azalmasına yardımcı olan tekniklerden biridir?

15.

Netleştirme A)

Nakit yönetimi B)

Risk planlama C)

Risk yönetimi D)

Denkleştirme E)

Bir devletin, kamu kuruluşunun veya bir işletmenin yabancı bir ülkede satılmak üzere o yabancı ülkenin parası cinsinden ihraç ettikleri tahvil aşağıdakilerden hangisidir?

16.

Primli tahviller A)

Devlet tahvilleri B)

Endeksli tahviller C)

Yabancı tahviller D)

Euro tahvilleri E)

Bireyleri toplumsal yaşamda yerine getirdikleri işlevler bakımından sınıflandıran ve bireylerin farklılaştırılmış statüler gereği farklılaştırılmış eğitim almaları gerektiğini savunan filozof aşağıdakilerden hangisidir?

17.

Sokrates A)

Thales B)

Anaksimenes C)

Platon D)

Aristoteles E)

İşletme itibarının korunmasında ve doğru şeyi yapma konusunda yöneticilere rehberlik eden sorumluluk türü aşağıdakilerden hangisidir?

18.

Yasal A)

Etik B)

Ekonomik C)

Gönüllülük D)

Yönetsel E)

Aşağıdakilerden hangisi sosyal girişim faaliyetlerinden biri değildir?

19.

Yeni ürün ve hizmetlerin tüketici ile buluşturulması

A)

Sosyal amaç teşvikleri B)

Toplum gönüllülüğü C)

Kurumsal sosyal pazarlama D)

Kurumsal gönüllülük E)

Aşağıdakilerden hangisi Carrol’a göre kurumsal sosyal sorumluluğun bileşenlerinden biri değildir?

20.

Gönüllü A)

Etik B)

Ekonomik C)

Yasal D)

İdari E) 2017 GÜZ DÖNEM SONU - D

(12)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2016 - 2017 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı

D Grubu Cevap Anahtarı

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

E A C C D E E C D B B C B A A D D B A E

2017 GÜZ DÖNEM SONU - D

6.SORU İPTAL EDİLMİŞTİR.

Referanslar

Benzer Belgeler

Tahvilin fiyatı ve vadeye kadar verimi arasındaki ilişki ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi

Ailenin günlük rutinleri uyku düzenini etkilemez.. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2017-2018 Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı. Aşağıdakilerden hangisi zihin

Aynı cins sıvılarda madde miktarı fazla olan sıvının kaynama sıcaklığına ulaşması için geçen süre ,madde miktarı az olan sıvının kaynama sıcaklığına ulaşması

31. Yirmi bir yaşındaki annenin ilk gebeliğinden 35 hafta 2000 gr olarak doğan bir erkek bebek anne yanında izlenirken, ilk gününde uyandırılmakta zorlanma

1. Soru kökünde maçı kimin izleyeceği sorulmaktadır. ‘Yüzme kursum var ama kursumdan sonra katılabilirim.’ diyen Zach maçı izleyecektir. GailJim’in davetini bir sebep

A matrisi reel sayılar kümesi üzerinde tanımlı.. 3x3 biçiminde

Deneyde mavi arabanın ağırlığı sarı arabanın ağırlığına, kırmızı arabanın ağırlığı da yeşil arabanın ağırlığına eşit olduğu verilmiş. Aynı yükseklikten bırakılan

Verilen dört tane telefon görüşmesine göre cümlede boş bırakılan yer için uygun seçeneği bulmamız gerekir.. Cümlede hangi kişinin randevu almak için telefon