• Sonuç bulunamadı

2 Cevap D Cevap C Cevap D Cevap B Cevap A Cevap C Cevap D Cevap B Cevap A Cevap D Cevap A Cevap A Cevap D Cevap D Cevap A Cevap B Cevap D Cevap E Cevap A Cevap D Cevap A Cevap E Cevap A Cevap E Cevap B Cevap E ÇÖZÜMLER GENEL YETENEK

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "2 Cevap D Cevap C Cevap D Cevap B Cevap A Cevap C Cevap D Cevap B Cevap A Cevap D Cevap A Cevap A Cevap D Cevap D Cevap A Cevap B Cevap D Cevap E Cevap A Cevap D Cevap A Cevap E Cevap A Cevap E Cevap B Cevap E ÇÖZÜMLER GENEL YETENEK"

Copied!
8
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

KPSS

Kamu Personeli Seçme Sınavı

GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR

00000.00005

SORU KİTAPÇIK NUMARASI

ÇÖZÜM

KARA KUTU YAYIN İNFORMAL YAYINLARI

KİTAPÇIĞI

ÖN LİSANS 5

ORTAÖĞRETİM

(2)

KPSS GY/GK 5 5 ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI

İNFORMAL YAYINLARIKARA KUTU YAYIN İNFORMAL YAYINLARIKARA KUTU YAYIN

9. Öncülde verilen parçada kaynaştır- ma ünsüzü, ünsüz değişimi, ulama ve ünsüz benzeşmesi vardır ama ünsüz düşmesi yapılmamıştır. (yapı-s-ı, alın- dığında, kültür alınmış, mirastır)

Cevap E

10. Cümledeki yüklem dışındaki fiilimsi,

şart ekini alan sözcük ya da iç cümle yan cümleciği oluşturur. Yan cümlecik de herhangi bir öge görevi yapar. E seçeneğindeki fiilimsi belirtili nesne olmuştur.

Cevap E

11. Öncüldeki A, B, C, E seçeneklerindeki

sözcüklerle ilgili açıklama doğrudur.

Ancak D seçeneği fiilimsi olamaz çün- kü fiilimsi fiilden türemelidir. (altınday- ken)

Cevap D

12. Edatlar yalnız başına anlamı olmayan

sözcüklerdir. Seçeneklerdeki “ile, -e doğru, değil” edatlardır.

Cevap E

13. Sözcüklerin yazım kurallarına göre

yazılmaması yazım yanlışı nedenidir.

Bağlaç olan “de” hiçbir zaman “te” ola- maz.

Cevap A

14. Noktalama işaretlerini gereksizken kullanmak, gerekliyken kullanmamak noktalama yanlışı yapar. D seçene- ğinde zarf-fiilden sonra virgül gelmesi yanlıştır.

Cevap D

15. Bir parçada hakkında yazı yazılıp söz

söylenen her şey konudur. Konu da genellikle paragrafın başında bulunur.

Bu paragrafımızda da canlı hayatı için suyun önemi ve sulak arazilerin korun- ması konudur.

Cevap A

16. Öncülde verilen metinden Öklid’in anı- lan bilimle ilgili çalışan ilk kişi olduğu bilgisine ulaşılabilir.

Cevap B

17. Bir parçada hakkında yazı yazılıp söz

söylenen her şey konudur. Konu da ge- nellikle paragrafın başında bulunur. Bu paragrafımızda da bilinç kavramının açıklaması üzerinde durulmaktadır.

Cevap A

18. Bir paragraftan çıkarılabilecek en kapsamlı yargı ya da yazarı yazmaya iten neden ana düşüncedir. Öncüldeki paragrafta da çalışan ebeveynlerin ço- cukları sosyal ağlara yönlendirip tüketi- cilik görevini yaptığı vurgulanmaktadır.

Cevap D

19. Sağlıklı nesnelerden söz eden metni

dikkatli okuduğumuzda metinde I.-II.

maddelerdeki açıklamalara ulaşmak mümkündür. Ancak tatlıyı fazla kaçırma- mamızla ilgili olumlu bir durum yoktur.

Cevap C

20. Bir paragraftaki olumsuz sorulara ve- rilecek cevaplar bize yardımcı düşün- celeri buldurur. Paragraftaki bilgilerden seçeneklerle örtüşmeyen de cevap olur. Bu metinde de şekerli sıvıların ve doğal besinlerin insülini artırdığına de- ğinilmemiştir.

Cevap B

21. Bir paragrafı tanıtan sözcükler paragra- fın başlığıdır. Başlık da ana düşünce ve konuyla doğrudan ilgilidir. Bu metinde de “Sağlığımız ve İnsülin” başlıktır.

Cevap A

22. Bir paragraftaki olumsuz sorulara verile- cek cevaplar bize yardımcı düşünceleri buldurur. Paragraftaki bilgilerden seçe- neklerle örtüşmeyen de cevap olur. Bu metinde de Sabato’nun aldığı ödüller söz konusu değildir.

Cevap A

23. Bir parçada hakkında yazı yazılıp söz söylenen her şey konudur. Konu da genellikle paragrafın başında bulunur.

Bu paragrafımızda da E. Sabato'nun;

yaptıkları, sanatçılığı ve duyguları konu olmuştur.

Cevap B

24. Öncülde verilen numaralanmış cümle- leri ve içindeki bilgileri incelediğimizde A, B, C, E seçeneklerinde anlatılanların doğruluğunu göreceğiz. Ancak eskiden İnternet yazılarında yazım kurallarına uyulduğuyla ilgili bir durum yoktur.

Cevap D

25. Bir paragraftaki olumsuz sorulara ve- rilecek cevaplar bize yardımcı düşün- celeri buldurur. Paragraftaki bilgilerden seçeneklerle örtüşmeyen de cevap olur. Bu metinde de D seçeneğindeki:

“ Edebiyat dergilerimizin kalitesinin her geçen gün artacağı” bilgisini çıkarama- yız.

Cevap D

26. Öncüldeki paragrafla ilgili olarak “es- kiden toplumsal konulara yer verdiği, eskiden daha kaliteli edebî örnekler bulundurduğu” bilgilerine ulaşılabilir.

Cevap D

27.-30. soruların çözümü için aşağı- daki bilgileri incelemeliyiz.

Öncülde verilen bilgilerle bir tablo oluştur- mamız gerekir. “Yağız ile Özge 30 dakika arayla jimnastik yapmıştır; Yağız bir kız öğrenciden hemen önce, matematik bö- lümünde okuyan öğrencidense hemen sonra jimnastik yapmıştır.” bilgileri de elimizdedir.

Saat 09.50 10,10 Adı Özge Fikret Cinsi-

yet Kız Erkek

Bölümü Tıp/

Müzik Mate- matik Saat 10.20 10.30

Adı Yağız Özge

GENEL YETENEK ÇÖZÜMLER

1. Bir cümlede ya da paragraftaki altı çizili sözcüğün anlamını bulurken sözcüğün sözlükteki anlamını değil, cümlede ka- zandığı anlamı düşünürüz. Bu da ge- nellikle mecaz anlam olur. Parçadaki

“bağlanmak” sözcüğü de “ilgili olduğu- nu düşünmek" anlamı vermiştir.

Cevap E

2. Bir parçada boş bırakılan yerlere uy- gun olan sözcüleri getirirken sözcükler arasındaki anlam ilişkilerine, bağlantı unsurlarına bakarız. NASA havacılıkla ilgili olduğuna göre cevap ortaya çıkar.

(havacılıkta-yollar-sonuçlar)

Cevap A

3. Karışık olarak verilen numaralanmış

cümlelerden anlamlı bir paragraf oluştu- racağız. Sonra da bu cümlelerden han- gisinin baştan üçüncü cümle olacağını bulacağız. Burada öncelikle giriş cüm- lesini bulmamız gerekir. Bu da II. cümle olur. Daha sonra I. cümle, sonra da IV.

cümle gelir.

Cevap D

4. Ülkemizin kültürel unsurlarından Karade- niz fıkralarıyla ilgili olan ve anlam akışını bozan cümleyi bulmamız ve düzeltmek için yer değiştirmemiz gereken bir metin var elimizde. İkinci cümlemizde Temel ve Fadime konulu fıkralar ve bunlardaki özellik var. İlk cümlemizde de bu özelli- ğe verilecek isim olan ironi belirtilmiş. Bu durumda ilk iki cümlenin yer değiştirmesi gerekir.

Cevap A

5. Mehmet Çınarlı yönetiminde çıkan

edebiyat dergimiz olan Hisar tanıtılı- yor öncülde. Bir metinden kesin olarak çıkarılacak yargı için kesin olmayan seçenekler elenir. Burada da: “Hisar, geleneği savunan şair ve yazarları buluşturan bir dergi olmuştur." cümlesi kesin olarak çıkarılır.”

Cevap A

6. Numaralanmış olarak verilen cümleler- deki açıklamalara bakacağız. A, B, D, E seçeneklerindeki açıklamalar doğru- dur. C seçeneğinde örnek değil, gerek- lilik belirtilmiştir.

Cevap C

7. Birden fazla yargısı bulunan bazı cüm- lelerde yargıların biri gerçekleşirken diğeri gerçekleşmemiştir. Bu iki yargı- yı bağladığımız “için” sözcüğü yerine getireceğimiz ”amacıyla” sözcüğü bize cevabı verir.

Cevap B

8. Numaralanmış olarak verilen cümle- lerden biri düşüncenin akışını boza- bilir. Parçada konudan, konuya bakış açısından uzaklaşan cümledir bu da.

Suut Kemal Yetkin ve denemeden söz eden bu paragrafta IV. cümle, düşünce tarihinden söz etmektedir. (. . . seyahat etmesini sağlamak için . . .)

Cevap D

(3)

KPSS GY/GK 5 5 ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI

İNFORMAL YAYINLARIKARA KUTU YAYIN İNFORMAL YAYINLARIKARA KUTU YAYIN

Cinsi-

yet Erkek Kız

Bölümü Hukuk/

Edebiyat Müzik/

Tıp Saat 10.50

Adı Hasan Cinsi-

yet Erkek Bölümü Edebiyat/

Hukuk

Tablomuzdaki boşlukları öncüldeki bil- gilere göre dolduralım: “İki kız öğrenci arka arkaya jimnastik yapmamıştır.”

ve “Yağız ile Özge 30 dakika arayla jimnastik yapmıştır.” bilgisiyle “Hasan, Dila’dan hemen sonra jimnastik yap- mıştır.” bilgisi de elimizde olduğuna göre Fikret’in saat 10.50, Hasan’ın da 10.10’da jimnastik yapması gerekir.

Tablomuz tıp fakültesiyle müzik bölü- münde okuyanlar aynı cinsiyetten olup biri de diğerinden 40 dakika sonra jim- nastik yaptığı bilgisine göredir.

27. “Saat 09.50’de Dila jimnastik yapmış- tır. Özge'den sonra jimnastik yapan Fikret’tir. Dila ve Özge’den birinin tıp fa- kültesinde okuduğu kesindir. Fikret ya da Yağız’dan biri edebiyatta okumakta- dır ama müzik bölümünde okuyan belli değildir.

Cevap E

28. Öncüldeki bilgileri dikkatlice değerlen- dirdiğimizde saat 10.50’de Hasan jim- nastik yapmıştır.

Cevap C

29. Özge'nin Yağız’dan sonra jimnastik

yaptığı kesinlikle doğrudur. Diğer bilgi- ler kesin değildir.

Cevap B

30. Fikret'in matematik bölümü öğrencisi

olduğu öncüldeki bilgilerden ve oluştu- rulan tablodan açıkça belli olmaktadır.

Cevap D

31.

2 655 57 3 2 : 711 - +

J - L KKKK KKKKK

N

P OOOO OOOOO

12 565 75 3 10

: 711

= - +

J -

L KKKK KKKKK

N

P OOOO OOOOO

67 5 757

: 711

= +

J - L KKKK KKKKK

N

P OOOO OOOOO

150 7 .35 117

= -

307 5 : 711

=d -1n

143 35

11 7 13 5

=

$

=

Cevap A

32. 0 017,3 4, +0 0020 06,, +0 77, 1034

100017 1006

= $ + $1000 72 + $107

2

200 30 10+ +

=

240

=

Cevap C

33. 7^0 0625, hxAx-2

= 2

2

4

x-2

2 =

2x-4

eşitliğin her iki tarafının karesi alı- nırsa;

,

0 0625x x 2- =

^ h

7 A _

2

2 4 2x- i

= 2

4x-8

10000625 x x 2- b l] g=24x-8

161 x x 2. -

=

b l] g

2

4x-8

2

-4x x. -2

^ h] g

= 2

4x-8

2

-4x x]-2g

= 2

4x-8

Üslü sayıların eşitliğinde tabanlar eşitse üstler de eşittir.

-4x(x-2) = 4(x-2) -4x = 4 x = -1

Cevap B

34.

n= 3 3+

m = n n

3 81

3

4 3

$6

+

n n

3 3

3

4 4

36

= $ +

m = n n

3 3 3 $ $

+

n 3 3

= 3 $ +

m = 3 3

3 3 3 +

^

+

h

= 3

n m- = 3 3+ - 3 =3

Cevap D

35.

a-3y+4 = 0 ise a = 3y-4

a 15

ise -5<a<5 -5<3y-4<5

-311y13

y= 0 iken a = 3.0-4 = -4 y= 1 iken a = 3.1-4 = -1 y= 2 iken a = 3.2-4 = 2 0.(-4)+1.(-1)+2.2 = 3

Cevap E

36.

a.b = 1

a

2

+b

2

=(a-b)

2

+2ab = 3 (a-b)

2

+2 = 3 a-b = 1

a

2

+b

2

= (a+b)

2

-2ab = 3 (a+b)

2

-2 = 3

a b+ = 5

a

2

-b

2

= (a-b).(a+b)

1$ 5 5

= =

Cevap C

37.

5 5

7 49 3

5

3

3 3 2

2 +

-

]

-

g

+ -

] - g

( ) ( )

7 5 57 5 +

- + - -

105 21

= =

Cevap D

38.

10 8x41

- +

6 + =10

10 8x41

- +

4

=

10-x+41=2

x 1+4 =8

ise

4 8= x+8

x= -21

Cevap A

39.

]

aa++21!!=

] g

g

4!1-3!

!

!

a a a

2 1 1

+ $ +

] ]

+

] g g

g

=3 4 1!

]

1-

g

a 21 .

6 31

+ =

a+2 = 18 ise a = 16

Cevap E

40.

ABC sayısının onlar basamağı 4 azaltılırsa sayı 40 azalır. HLM sa- yısının yüzler basamağı 3 arttırılır- sa sayı 300 artar. Sonuçta sayılar toplandığı için ilk duruma göre toplama sonucu

300-40 = 260 artar.

Cevap C

(4)

KPSS GY/GK 5 5 ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI

İNFORMAL YAYINLARIKARA KUTU YAYIN İNFORMAL YAYINLARIKARA KUTU YAYIN

41. x y EKOK3 = (x,y) x y EBOBX = (x,y)

( )

123 27 18X = ? EBOB

27 18X = (27,18) = 9

( )

123 27 18X =12 93 12 93

= = EKOK(12,9) = 36

Cevap D

42.

h(a+b) = h(a)+h(b)+a.b h(1) = 1

a = 1 b = 1 ise h(2) = h(1)+h(1)+1 h(2) = 1+1+1 = 3 a = 1

b = 2 ise h(3) = h(1)+h(2)+2 h(3) = 1+3+2 h(3) = 6

Cevap B

43.

(Kazanma).(Kaybetme) =

53.

52 256

=

(Kaybetme).(Kazanma) =

52.

53 256

=

(Kazanma).(Kazanma) =

53$53=259

256 +256 +259 = 2521

Cevap A

44.

15 kişilik x

20 kişilik 17-x 15x+20(17-x) = 300 3x+4(17-x) = 60 x = 8

Cevap D

45.

İki kişi arasındaki yaş farkı hiçbir zaman değişmez. Anne ve Baba- nın yaşları toplamı ile iki çocuğun yaşları toplamının farkı da değiş- mez. Ancak yaş farkı her yıl 4 aza- lıyorsa dört çocuk daha vardır.

Anne+Baba+6 çocuk = 8 kişi olur.

Cevap E

46. Boş

4x-1 Doğru

140-8x+1 141-8x

Yanlış

4x Net

141-9x

Buradan; 141-9x = 93,75 9x = 47,25 x = 5,25 Doğru sayı: 141-8x

141-8.(5,25) = 99 Cevap D

47.

Toplam 5 paket gül var. Her paket- te 16 gül olduğuna göre;

Toplam 5.16 = 80 tane gül bulun- maktadır.

1. gün

802

= 40 tane gül satıyor.

2. gün

Kalan güllerin

52

'ini satıyor.

40 5.2

= 16 tane gül satıyor.

3. güne

80-40-16 = 24 tane gül kalıyor.

3. gün güllerin tanesini x TL'den satsın.

40.7+16.(4,5)+24.x = 80.5 280+72+24x = 400 24x = 48

x = 2 TL

Cevap B

48.

3A 7 A

M N

M – N = 3A N – M = A A+7+3A = 75 4A = 68 A = 17 s(N) = A+7 = 17+7 = 24

Cevap A

49.

Alper, ilk nöbetinden sonra 23 nöbet daha tutacaktır. İlk nöbeti- ni pazartesi günü tuttuğuna göre, pazartesinden sonra kaç gün geç- tiği bulunmalıdır.

Daha sonra her 7. gün pazartesiye denk gelir.

5.23 = 115

115 7 7 3 45 16 42

Pazartesi gününden 3 gün sonrası perşembe gününe denk gelir.

Cevap C

50.

Yol = Hız.Zaman

Yol = 50.13 = 650m

3 dakikada geç kaldığı için 10 da- kikada okula gitmesi gerekir.

650 = 10.V V = 65m/dk

Cevap C

51.

Eren

(616-x) (696-x) +80

Emre x -80 x-80 (696-x).

3 1 5 3

=

.

(x-80) 3480-5x = 9x-720 14x = 4200 x = 300 316-300 = 16 TL

Cevap B

52.

Elektrik gideri 90

0

olduğu için

90

0

360

0

x 100 360

0

.x = 90

0

.100 x = 25

Cevap B

53.

Kira = 135

0

Doğal gaz = 90

0

225

0

225

0

1000 TL 45

0

x TL 225

0

.x = 45

0

.1000 x = 200 TL

Cevap E

(5)

KPSS GY/GK 5 5 ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI

İNFORMAL YAYINLARIKARA KUTU YAYIN İNFORMAL YAYINLARIKARA KUTU YAYIN

54.

4000 100 x 40 40.4000 = 100.x x = 1600 olur.

Cevap D

55.

Pazartesi

(%25) 600 (%40) 1280 (%40) 1600

+ 3480

(%50) 1200 (%20) 640 (%40) 1600 +

Salı

3440

3480 3440 40 -

Cevap D

56.

Patlıcan: 4000 100 x 20

x =800 Biber: 3200 100

x 20

x = 640 800-640 =160 olur.

Cevap C

57.

N

H

T L G

4 4

4

4 5

4 4

4 K

P M

R 3

3

3 3

O2 O1

1 x

3

Dikdörtgenin alanından dairelerin alanı çıkarılırsa taralı alan bulu- nur.

HK = HG =GN =RN =

4cm

TM = PM =

8-5 = 3 cm

PR =

x olsun.

Taralı üçgende pisagordan, x

2

+1

2

= 7

2

x

=4 3

A(HLMN)

=MN HN.

= ^

7 4 3 8+

h

.

Taralı alan

=

^

56 32 3+

h

-

]

16r+9r

g

=56 32 3 75+ - =

^

32 3 19-

h

cm2

Cevap B

60.

3 3

3 X = 3 y

6 6

4 2 A 2

O C

1 1

45 45 45 45

E D B

y

= 4

x+y-6=0 x

istenilen alan taralı alandır.

OABC dikdörtgeninin alanından EBD üçgeninin alanı çıkarılırsa taralı alan bulunur.

Taralı Alan = 4.3- .2 1 1 = 12 2 - 1

= 23 2 birimkare Cevap D

GENEL KÜLTÜR ÇÖZÜMLER

1. Hunlar: Orta Asya’da bilinen ilk teşki- latlı Türk devletidir.

✔ Ötüken’i başkent yapmışlardır.

✔ Asya Hun Devleti’nin ilk hüküm- darı Teoman (Tuman)’dır.

✔ Türklerde ilk ordu teşkilatını Asya Hun Hükümdarı Mete Han kur- muştur.

Göktürkler: Türk adını bir devlet adı olarak kullanarak kurulan ilk Türk dev- letidir.

Uygurlar: Yerleşik hayata geçen ilk Türk devletidir.

Hazarlar: Museviliği benimseyen ilk ve tek Türk devletidir.

Avarlar: İstanbul’u kuşatan ilk Türk devletidir.

Cevap B

2. Orta Asya’da kurulan İlk Türk-İslam devleti Karahanlılardır. Türk-İslam sen- tezinin ilk örneklerini de Karahanlılar ortaya koymuştur. Dolayısıyla ilk Türk- İslam eserleri de bu dönemdedir. A, B, C ve D seçeneklerinde yer alan ifadeler Kaşgarlı Mahmut’un yazdığı Divan-ı Lügati’t-Türk adlı eserin özellikleriyle ilgilidir. Ancak E seçeneğinde yer alan

“İlk Türk-İslam eseri olma” ifadesi Yusuf Has Hacip’in ortaya koyduğu Kutadgu Bilig`le ilgilidir.

Cevap E

58.

x x 2x

x 72

Düzgün çokgenin dış açıları eşittir.

Her bir dış açı x

0

olsun.

3x+72 = 180

0

x = 36

0

360 x 360 36

° = =10

Kenar sayısı =

Cevap C

59.

A 2x B

2x 2x

x x x x

60

60 60 60

D K

30 30 30 30

T C

x 3

DC =4x

AB = BC = 2 x

KBC dik üçgeninde 30°'de x varsa 90°'de 2x vardır.

Böylece 30-60-90 üçgeninden do- layı

BK = x 3 DC = 4 x = 16

x = 4 cm

katlama sonucu oluşan şekil ABKT dikdörtgenidir.

A 8 B

T K

4 3

ALAN(ABKT) =8 4 3.

= 32 3 cm

2

Cevap A

(6)

KPSS GY/GK 5 5 ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI

İNFORMAL YAYINLARIKARA KUTU YAYIN İNFORMAL YAYINLARIKARA KUTU YAYIN

11. I. Meşrutiyet'in ilanında, Jön Türk- ler (Genç Osmanlılar) adı verilen Avrupa’da eğitim görmüş aydınlar etkili olmuştur. Bu aydınlar içinde; Namık Kemal, Ahmet Mithat, Ali Suavi, Ziya Paşa, Mustafa Fâzıl Paşa gibi isimler vardı. Rauf Orbay Kurtuluş Savaşı`nda Mustafa Kemal ile hareket eden subay- lardandır.

Cevap D

12. II. öncülde yer alan Boğazlar sorunu- nun ortaya çıkması Bükreş Antlaşması ile değil, Hünkâr İskelesi Antlaşması ile gerçekleşmiştir. I ve III. öncüllerdeki yargılar doğrudur.

Cevap E

13. I. Balkan Savaşı, Karadağ’ın 8 Ekim 1912’de Osmanlı’ya saldırmasıyla başlamıştır. Osmanlı Devleti; I. Bal- kan Savaşı’nda Karadağ, Sırbistan, Bulgaristan ve Yunanistan ile mü- cadele etmiştir. Romanya ise I. Bal- kan Savaşı’nda olmayıp II. Balkan Savaşı’nda yer alan bir devlettir.

Cevap A

14. İtilaf Devletleri, Boğazlar üzerinden Rusya’ya askeri ve ekonomik yar- dım ulaştırmak amacıyla Çanakka- le Cephesi’ni; Kafkaslar üzerinden Rusya’ya yardım ulaştırmak amacıyla da Irak Cephesi’ni açmıştır. Kafkas Cephesi’ni İtilaf Devletleri değil, Os- manlı Devleti açmıştır.

Cevap C

15. Mondros sonrası Anadolu’da gerçek- leşen işgallere Türk halkı direniş cemi- yetlerini kurarak tepki göstermiştir.

Yararlı Cemiyetler;

✔ Kars İslam Şurası

✔ Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

✔ İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

✔ İzmir Reddi İlhak Cemiyeti

✔ Trabzon Muhafaza-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti

✔ Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

✔ Kilikyalılar Cemiyeti

✔ Milli Kongre Cemiyeti

✔ Milli Müdafaa (MM) Grubu

✔ Gizli Karakol Cemiyeti

✔ Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti şeklinde özet- lenebilir.

Vatan ve Hürriyet Cemiyeti ise Mustafa Kemal Paşa tarafından 1905’te Şam'da kurulmuştur. Dolayısıyla bu kuruluş Mondros sonrasında kurulan cemiyet- ler arasında yer almaz.

Cevap D

belgelere bir nev’i padişahın im-

zası sayılan Tuğra çekerdi.

Ayrıca fethedilen toprakların kaydını tutar ve tahrir defterlerine kaydederdi.

Cevap E

7. Menzil Teşkilâtı

Ticaret yolları üzerinde taşımacılığın hızlı bir şekilde yapılmasına ve kervan- ların sefer yapmalarına olanak sağla- yan teşkilâttır.

Derbent Teşkilâtı

Ticaret yolları üzerindeki geçitlerde gü- venlik sistemini sağlayan teşkilâttır.

Mekkâri Taifesi

Yolcu ve mal taşıma işlerini meslek edinen gruplara verilen isimdir. (Taşı- macılık)

Osmanlı Devleti’nde uluslararası tica- ret seferi yapan kişilere “hacegi” adı verilmiştir.

Cevap A

8. Osmanlı Devleti’nde yenileşme hare- ketleri 17. yy’ da başlamıştır. 17. yy ıs- lahatlarının genel özellikleri aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

✔ Genel olarak askeri ve mali alan- larda ıslahat yapılmıştır.

✔ Sorunlara köklü çözüm buluna- mamıştır.

✔ Avrupa’daki bilimsel ve teknik gelişmeler göz önüne alınma- mıştır.

✔ Islahat girişimleri çıkarları zede- lenen kesimler, yeniçeriler, dev- let adamları, saray kadınları ve ulema tarafından engellenmeye çalışılmıştır.

✔ Islahatlar genelde kuvvet ve şid- dete dayalı olarak yapılmıştır.

✔ Islahatlar, ıslahatçıların ömrüyle sınırlı kalmıştır.

Cevap E

9. II. Mahmut Dönemi'nde taşrada köy

ve mahallelerde halk ile hükümet ara- sındaki ilişkileri düzenlemek için muh- tarlıklar oluşturuldu. İstanbul esnafının işlerini düzenlemek için İhtisap Ağalığı kurulmuştur. Tımarlı sipahilerin yerine eyâletlerde güvenliği sağlamak için;

✔ Anadolu’da Redif Birlikleri

✔ Rumeli’de Müşirlikler kurulmuş- tur. (Müşirlik, Beylerbeyi yetkile- rine sahiptir.)

Cevap B

10. Fransız İhtilali, 1789’da gerçekleş- miştir. Ama Osmanlı Devleti`ni yüz yıl etkileyen ve Osmanlı Devleti'nin parça- lanmasına ortam hazırlayan bir geliş- medir. Fransız İhtilali’yle ortaya çıkan milliyetçilik akımı Osmanlı Devleti’ni özellikle Balkanlar’da olumsuz yönde etkilemiştir. Bu çerçevede; 1829 Edirne Antlaşması’yla Yunanistan, 1878 Ber- lin Antlaşması’yla Sırbistan, Karadağ ve Romanya, 1908’de Bulgaristan, 1912’de de Arnavutluk bağımsızlığını kazanmıştır.

Cevap C

3. Türk fethini kolaylaştıran nedenler:

✔ Bizans’ta sık sık yaşanan iktidar çatışmaları ki bu çatışmalar mer- kez ile sınırlı değildir.

✔ Başkentteki çatışmalara Anadolu’da yaşayan büyük top- rak sahipleri de katılmıştır.

✔ Özellikle Orta Anadolu halkının sefalet içinde yaşaması halkın önemli bir kısmının kıyı kentle- rine yerleşmesi, hatta Trakya’ya geçmesi

✔ Ortodoks kilisesinin diğer Hristi- yanlara (Ermeni-Süryani) baskı yapması

Cevap A

4. Osmanlı Devleti’nde Yükselme Döne- mi; 1453’te İstanbul’un fethiyle başlar, 1579’da Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa’nın ölümüyle sona erer.

Osmanlı donanmasının Haçlılar tarafın- dan ilk kez yakılması ise 1571 İnebahtı Deniz Savaşı’yla ilgilidir.

Navarin Olayı: Rumların 1821’de Mora’da tekrar isyan etmeleri üzeri- ne, Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa’dan yardım istenmiştir. Mehmet Ali Paşa, isyanı bastırmıştır.

Bu duruma İngiltere, Fransa ve Rusya tepki göstermiş ve Yunanistan’ın ba- ğımsızlığını istemişlerdir. İstekleri red- dedilen Avrupa devletleri, bunun üze- rine 1827 yılında Navarin’de Osmanlı donanmasını yakmıştır.

Cevap C

5. Osmanlı Devleti'nde I. Ahmet’e kadar

kesinlik kazanmış bir veraset sistemi yoktu. Hangi şehzadenin tahta çıkaca- ğını etkileyen güç odakları mevcuttu.

Bunlar seyfiye ve ilmiye sınıfları idi.

✔ Şehzadenin sancakbeyi olduğu şehrin başkente yakın ve uzak olması da bir işaret kabul edilir- di. Çünkü padişah son nefesini verdiği anda en yakınında bulu- nan şehzade tahta çıkardı.

✔ Şehzade Yavuz Karıştıran Savaşı'nda bizzat savaşa gir- mesi cesareti yeniçerileri etkile- miş ve onların desteği ile tahta çıkmıştır.

✔ 16. yüzyıldan itibaren saray ka- dınlarının güçlenmesi de tahta çıkışı etkilemiştir.

Ancak Memluk ve Safevilere sığınan ve onlardan yardım alan Şehzadelerin hiçbiri tahta çıkamamıştır.

Cevap D

6. Nişancı

Tevkiî ya da Tuğraî isimleriyle de bilinmektedir.

✔ Devletin her türlü iç ve dış ya- zışmalarını yürüten görevlidir.

✔ Tımar sisteminin başındaki baş- lıca görevliydi.

✔ Padişahın mektuplarını, be- ratlarını, fermanlarını ve kanunnâmeleri kaleme alır, bu

(7)

KPSS GY/GK 5 5 ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI

İNFORMAL YAYINLARIKARA KUTU YAYIN İNFORMAL YAYINLARIKARA KUTU YAYIN

cak silahlı mücadeleyle çözümlenebile- ceği görüşünü savunmuştur.

Cevap A

28. 21 Haziran tarihinde Kuzey Yarım

Küre'de kuzeye doğru gidildikçe gün- düz süresi artar. Dolayısıyla en uzun gündüz yaşayan merkez V ile gösteril- miştir. En kısa gündüz yaşayan merkez ise I numara ile işaretlenmiştir.

Cevap A

29. - Oluşumunda kalkerlerin çözünerek

geniş çanaklar haline dönüşmesi ve bu çanakların tabanında zamanla toprak- ların birikmesi ile KARSTİK ovalar, - 3. jeolojik zamanda göl suları altın- da iken suların buharlaşması sonucu göl tabanında toprakların birikmesi ile ESKİ GÖL TABANI ovaları,

- Küçük Menderes Nehri'nin taşıdığı alüvyonları sığ deniz kıyısında biriktir- mesi sonucunda DELTA ovaları oluşur.

Korkuteli karstik, Konya göl tabanı ve Selçuk ise delta ovasına örnektir. Kon- ya ovası aynı zamanda tektonik ova grubuna da girmektedir.

Cevap D

30. Kara kütlelerinin, izostatik dengenin

bozulmasıyla toptan alçalması ya da yükselmesi epirojenez olarak bilinir.

Türkiye, 3. zaman sonu ve 4. zaman başında yaşadığı epirojeneze bağlı olarak oldukça yükselmiş ve yüksek platolar ortaya çıkmıştır. Ayrıca deniz seviyesindeki değişimler kıyılarda ta- raçaların da oluşmasının nedenidir.

Akarsu taraçalarının oluşumu, gömük mendereslerin varlığı da epirojenezle alakalıdır. Ancak volkanik dağların olu- şumu ve sıralanışı fay hatları ve volka- nizmayla ilgilidir.

Cevap B

31. Soruda verilen öncüllerin tamamı

Karadeniz’de tuzluluk oranının az ol- masına neden olmuştur. Karadeniz’de sıcaklık değeri düşüktür bu da buhar- laşma oranını azaltır. Buharlaşmanın az olması su oranının fazla tuz ora- nının az olmasına neden olur. Ayrıca Karadeniz’e dökülen akarsuların taşıdı- ğı su miktarı fazladır. Bu da tuz oranını düşürür.

Cevap E

32. - Volkanik materyalin ayrışması ile olu-

şan verimli topraklardır.

- Minerallerce oldukça zengindir.

- Patates ve şeker pancarı gibi yumrulu bitkiler bu tip topraklarda yüksek verimli- likle yetiştirilebilmektedir.

Yukarıda bazı özellikleri verilen topraklar sadece volkanik arazilerde oluşabilmek- tedir. Soruda verilen alanlarda volkanik arazilerin yaygın olduğu tek saha İç Anadolu'daki Ürgüp - Göreme yöresidir.

Cevap E

22. Osmanlıdan günümüze hitabele-

ri inceleyen bir tarihçi Cumhuriyet Dönemi`nde büyük değişikliğin görül- mesinde etkili olan gelişme Latin harf- li Türk alfabesinin kabul edilmesidir.

Çünkü Osmanlı Devleti Arap alfabesini kullanırken yeni Türk Devleti'nin Latin alfabesini kullandığı görülmektedir.

Cevap A

23. Atatürk Dönemi’nde çağdaş Batı ile bü-

tünleşme doğrultusunda;

✔ Miladi takvimin kabulü,

✔ Medeni Kanun’un kabulü,

✔ Uluslararası rakamların kabulü,

✔ Uluslararası uzunluk ve ağırlık birimlerinin kabulü,

✔ Hafta tatilinin cuma gününden pazar gününe alınması çalışma- ları yapılmıştır.

Cevap E

24. Laiklik

✔ Laiklik, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması anlamına gelmektedir.

✔ Devlet düzeninin ve hukuk ku- rallarının dine dayandırılmama- sıdır.

✔ Kişilerin din ve vicdan özgürlük- lerinin sağlanmasıdır.

✔ Bütün kurumlarda aklın, bilimin ve ileri teknolojinin kullanılması- nı amaçlar.

✔ Dinin sömürü aracı olarak kulla- nılmasını engellemeyi hedefler.

✔ Teokratik (dinsel) yönetimlerle taban tabana zıttır.

✔ Hurafelere, batıl inançlara ve dogmalara tamamen karşıdır.

Cevap C

25. Litvinov Protokolü (1929)

✔ 9 Şubat 1929 tarihinde Sovyet Rusya’nın hazırladığı ve “ulus- lararası sorunların çözümünde barışçı politikaların esas alın- ması ve silahsızlanmanın sağ- lanması” gibi ilkelere dayanan özel bir protokoldür.

✔ Türkiye, barışa katkı sağlamak için hazırlanan bu protokolü 1929’da onaylamıştır.

Cevap A

26. İsmet İnönü Dönemi`nde 17 Nisan

1940’ta Hasan Âli Yücel ile İsmail Hak- kı Tonguç öncülüğünde; halka tarım, bilim, sağlık vb. alanlarda bilgi vermek, halkın kültür seviyesini yükseltmek ve öğretmenleri yetiştirmek amacıyla Köy Enstitüleri kurulmuştur.

Cevap E

27. ASALA (Ermeni Gizli Ordusu)

1970’li yılların başlarında Lübnan’ın Beyrut şehrinde kurulan ASALA (Er- menistan Kurtuluşu için Ermeni Gizli Ordusu) kendisini Uluslararası Devrim Hareketi’nin bir parçası olarak görmüş, Türkiye ile müttefiklerini düşman olarak kabul etmiş ve Ermeni Davası’nın an- 16. Mustafa Kemal Paşa 8-9 Temmuz

1919 gecesi ordu müfettişliği ve asker- lik görevlerinden istifa etti.

Mustafa Kemal Paşa’nın, Kâzım Karabekir’in daveti üzerine Millî Müca- dele sürecinde sivil olarak gerçekleş- tirdiği ilk faaliyet Erzurum Kongresi’ni toplamasıdır.

Cevap B

17. 23 Nisan 1920’de açılan TBMM'ye

karşı çıkan isyanların sebepleri;

✔ Uzun süren savaşların halkı yıp- ratması ve asker kaçaklarının artması,

✔ İtilaf Devletlerinin ve İstanbul Hükûmetinin kışkırtmaları,

✔ Kuvayımilliye birliklerinin disip- linsiz hareketleri, azınlıkların ba- ğımsız devlet kurmak istemeleri,

✔ Düzenli ordunun kurulmasından rahatsızlık duyanların olması,

✔ İngilizlerin Boğazların her iki ya- kasında da tampon bölge oluş- turmak istemeleri, bağımsızlık duygusundan yoksun kişilerin faaliyetleri,

✔ Bazı ailelerin otorite boşluğun- dan yararlanmak İstemesi şek- linde özetlenebilir.

Cevap C

18. 9 Kasım 1920’de Batı ve Güney olmak

üzere ikiye ayrılan Batı Cephesi’nin, asıl cephe olan Batı Cephesi’ne Albay İsmet Bey, Güney Cephesi’ne ise Albay Refet Bey atanmıştır. Her iki cephe de Fevzi (Çakmak) Paşa’nın komutasın- daki Genelkurmay Başkanlığına bağ- lanmıştır.

Cevap D

19. Lozan Barış Antlaşması, 24 Temmuz

1923’te imzalanmıştır. 23 Ağustos 1923’te de TBMM tarafından onay- lanmıştır. Lozan’dan sonraki süreçte yabancı okullar, Bozkurt-Lotus Olayı, Adana-Mersin demir yolları, borçlar ve Hatay; Fransa’yla sorun teşkil eden konular arasında yer alır. Ancak Musul, Türkiye’nin İngiltere’yle yaşadığı bir so- rundur.

Cevap B

20. Erdal İnönü: İsmet İnönü`nün oğludur.

Ünlü bir bilim adamıdır. 1991 seçimle- rinden sonra kurduğu Sosyal Demok- rat Halkçı Parti ile siyasete atıldı. Doğru Yol Partisi ile kısa bir süre koalisyon hü- kümeti kurdu. Kısa bir süreliğine baş- bakanlık görevini yaptıktan sonra, son dönemlerini NASA`da bilimsel çalışma- lar yaparak geçirdi.

Cevap C

21. Bursa Olayı: Nakşibendî Tarikatı men- subu Konyalı İbrahim’in önderliğinde, Bursa’da ezanın Türkçe okunmasına karşı çıkarılan olaydır. Olay kısa za- manda bastırılmıştır.

✔ Atatürk bu gelişme için “Bu olay din meselesi değil, dil meselesi- dir.” demiştir.

Cevap B

(8)

KPSS GY/GK 5 5 ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI

İNFORMAL YAYINLARIKARA KUTU YAYIN İNFORMAL YAYINLARIKARA KUTU YAYIN

50. Kamu başdenetçisi Türkiye Büyük Mil- let Meclisi Başkanlığına bağlıdır. Kamu başdenetçisi Türkiye Büyük Millet Mec- lisi tarafından gizli oyla seçilir.

Cevap E

51. Cumhurbaşkanlığına aday gösterme,

siyasi parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde be- şini almış olan siyasi partiler ile en az yüz bin seçmen aday gösterebilir.

Cevap E

52. Yargı yetkisi, Türk milleti adına bağım- sız ve tarafsız mahkemelerce kullanı- lır(2017 Anayasa değişikliği).

Cevap E

53. Milli İstihbarat Teşkilatı Cumhur- başkanına bağlıdır. MİT Başka- nı hakkında soruşturma yapılması Cumhurbaşkanı'nın iznine bağlıdır.

Cevap B

54. Genel olarak 18 yaşını tamamlayanlar

devlet memuru olabilirler. Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Mede- ni Kanunu'nun 12 nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla devlet memurluklarına atanabilirler.

Cevap D

55. Vefa Sosyal Destek grupları, yeni tip

koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kap- samında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 ve üzeri yaştaki kişilerle kronik ra- hatsızlığı bulunan vatandaşların ihti- yaçlarını karşılamak için kurulmuştur.

Cevap B

56. Truva Savaşı ve savaşa katılan bir ko- mutanın eve dönüş macerasının anla- tıldığı günümüze ulaşan bu iki önemli eserin yaratıcısı Homeros'tur.

Cevap A

57. Türkiye’de ilk defa UNESCO 2020 Dünya Kitap Başkenti için aday şehir Konya oldu.

Cevap C

58. Buhar makinesinin mucidi James

Watt'tır.

Cevap C

59. Mavi renkli halka Avrupa kıtasını temsi-

len bayrakta yer almaktadır.

Cevap E

60. Slovenya Avrupa'da salgın durumunu

kaldıran ilk ülke oldu. Bununla birlikte sınırların yeniden açılmasına da karar verildi.

Cevap A

42. Türkiye'nin 2023 turizm stratejisi kap-

samında belirlenmiş inanç koridoru Mersin ili Tarsus ilçesinden başlayarak Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin illerini kapsamaktadır.

Cevap E

43. ✔ Soğuksu Milli Parkı Ankara'da,

✔ Spil Dağı Milli Parkı Manisa'da

✔ Köprülü Kanyonu Milli Parkı Antalya'da

✔ Hatila Milli Parkı Artvin'de

✔ Kuş Cenneti Milli Parkı Balıkesir'de bulunmaktadır.

Cevap B

44. DOKAP illeri aşağıda verilmiştir.

samsun

Ordu Giresun Rize Bayburt Gümüşhane

Artvin Trabzon Tokat

Cevap A

45. Erozyon uzun vade de ülkemizin ge- leceğini tehdit eden en önemli doğal afettir. Çeşitli nedenlerle her yıl Kıbrıs adasının yüzeyini 1cm kalınlıkta örte- cek kadar toprağımız erozyon sonucu kullanılmaz duruma gelmektedir. Bu nedenle erozyonla mücadele adeta toplumsal bir sorun olarak algılanmalı ve bu hususta gereken çalışmalar bir an önce hızlandırılarak devam ettiril- melidir.

Kuru tarım yapmak, arazinin bitki örtü- sünden yoksun olması, eğimli alanlar- da tarla tarımı yapmak, eğimli alanlarda tarlayı eğime paralel sürmek erozyonu şiddetlendiren unsurlardandır.

Bu nedenle bu uygulamaların tersini yapmak erozyon şiddetini azaltan uy- gulamalar olacaktır. Ancak toprak örtü- sünün bitkiler tarafından sarıldığı ve hayvancılık için kullanılması gereken meraları tarım alanına dönüştürmek erozyona davetiye çıkaracaktır.

Cevap D

46. Borç İlişkisinin Unsurları: Alacaklı,

borçlu ve edimdir. Haksız tahrik borç ilişkisinin unsurları arasında yer almaz Haksız tahrik Ceza hukukunda yer alır.

Cevap E

47. Tazminat davası – Hukuka aykırı sal- dırı, kusur, zarar ve illiyet bağı aranır.

Kusur ve zarar diğer davalarda şart olmasa da burada şarttır. Maddi ve ma- nevi tazminat davaları vardır.

Cevap A

48. Milli Güvenlik Kurulu ilk kez 1961

Anayasası'nda olmuştur.

Cevap E

49. Türkiye Büyük Millet Meclisi, her yıl Ekim

ayının ilk günü kendiliğinden toplanır.

Cevap D

33.

Tuzlu verimsiz topraklar

Karstik arazi Engebeli arazi

Cevap A

34. Gelişmemiş veya az gelişmiş bölgelere

yapılacak olan yatırımları özendirmek için ücretsiz değil indirimli veya ucuz enerji temini uygulaması yapılmaktadır.

Cevap B

35. Organik tarımda mümkün olduğunca o

bölgenin kaynakları kullanılır. Sentetik tarım girdilerinin(ilaç, gübre vb.) kulla- nımının azaltılması organik yöntemin diğer önemli kazanımlarındandır.

Cevap D

36. Hayvan soylarının büyük bir kısmının

yerli ırklardan oluşması büyükbaş hay- vancılıkta verimin düşmesinin temel nedenidir.

Cevap C

37. Özellikleri verilen madenimiz bor mine- ralleri olup, Marmara Bölgesi'nde Balı- kesir (Susurluk Bigadiç), Bursa (Keste- lek), Ege Bölgesi'nde Kütahya (Emet) ve İç Anadolu'da Eskişehir (Seyitgazi- Kırka) civarlarında bulunmaktadır.

Cevap D

38. Türkiye ile Rusya arasında Mersin- Akkuyu’da bir nükleer güç santralinin tesisine dair anlaşma imzalanmıştır. Ja- ponya ile de Sinop’ta ikinci santralin in- şası için anlaşma imzalanmıştır. (Ancak Japonya ile projenin maliyeti konusunda ortaya çıkan anlaşmazlık nedeniyle proje geçici süre askıya alınmıştır.)

Cevap A

39. Ülkemizde konserve sanayisinin yarı- sından fazlası Marmara Bölgesi'nde yer almaktadır. Ege ve Akdeniz konserve alanında önemli diğer önemli bölgelerdir.

Cevap C

40. Serbest ticaret bölgeleri içerisinde Kon-

ya bulunmamaktadır.

Konya

Cevap B

41. ✔ İstanbul en önemli ithalat limanı-

mızdır.

✔ Antalya ve Sinop limanlarının demir yolu bağlantısı bulunmaz.

✔ Trabzon, transit ticarette önemli bir limandır.

✔ Yükleme ve boşaltma kapasi- tesi en yüksek limanlarımızdan biri Mersin'dir.

✔ Ancak hinterlandı en geniş lima- nımız İzmir değil İstanbul'dur.

Cevap A

Referanslar

Benzer Belgeler

A) B6 vitamini, B12 vitamini, Folik asit B) Tiyamin, Askorbik asit, Riboflavin C) Askorbik asit, Folik asit, Pantotenik asit D) Biyotin, Niasin, B12 vitamini.. E) E vitamini,

if akımının artması E... Fizyoloji Toplam Soru Sayısı: 22 49 Aşağıdakilerden hangisi normal bir EKG için doğrudur? ). Cevap: B Soruyu Hazırlayan: hsayan Soru ID:

Tarımla uğ- raşanların çok fazla olduğu yerlerde ya da tarım alanının az olduğu sahalarda tarımsal nüfus yoğunluğu da fazla olur.. Buna göre nüfus artış hızı, hizmet ya

Dışarıdan içeriye girerek K cismine dokunulduğunda K cismi sıcak çocuğun eli soğuktur ve ısı akışı K maddesinden çocuğun eline doğru gerçekleşir.. Bir süre

[r]

hareketsiz bir cismin doğu yönünde hareket etmesi için doğu yönünde uygulanan kuvvetlerin bileşkesinin batı yönlü kuvvetlerden fazla olması gerekmektedir.. Bundan dolayı cevap

[r]

[r]