• Sonuç bulunamadı

CRANIUM CRANIUM

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "CRANIUM CRANIUM"

Copied!
7
0
0

Tam metin

(1)

CRANIUM CRANIUM

( BAŞ İSKELETİ ) ( BAŞ İSKELETİ )

CRANIUM CEREBRALE

( neurocranium ) CRANIUM VISCERALE ( splanchnocranium )

(2)

CRANIUM CEREBRALE ( NEUROCRANIUM )

- OS OCCIPITALE

- OS INTERPARIETALE

- OS PARIETALE

- OS FRONTALE

- OS ETHMOIDALE

- OS SPHENOIDALE

- OS TEMPORALE

- OS PTERYGOIDEUM

- VOMER

(3)

OS OCCIPITALE

PARS BASILARIS

SQUAMA OCCIPITALIS PARS LATERALIS

MAGNUMFOR.

(4)

Squama occipitalis Pars basilaris

Pars lateralis

Synchondrosis sphenooccipitalis Tuberculum musculare

Impressio pontina Impressio medullaris

Foramen lacerum ( eq , sus )

Condylus occipitalis Processus jugularis

Fossa condylaris ventralis

For. Hypoglossi – Canalis ni hypoglossi Fossa condylaris dorsalis

Crista nuchae ( car , eq , sus ) – Linea nuchae ( rum ) Protuberantia occipitalis externa

Protuberantia occipitalis interna ( rum , sus ) Processus tentoricus

Tentorium cerebelli osseum

(5)

OS INTERPARIETALE

Processus tentoricus

(6)

0S PARIETALE

Tuber parietale

Crista sagittalis externa

Crista sagittalis interna

Processus tentoricus

Planum nuchale ( B.rum )

Planum temporale ( B.rum )

Linea temporalis

Planum parietale ( K.rum )

Planum temporale ( K.rum )

(7)

Squama frontalis Squama frontalis proc. cornualis proc. cornualis

protuberantia intercornualis protuberantia intercornualis

proc. zygomaticus proc. zygomaticus

arcus orbitae arcus orbitae

lig. orbitale lig. orbitale

for. supraorbitale for. supraorbitale

fossa glandulae lacrimalis fossa glandulae lacrimalis Pars orbitalis

Pars orbitalis Pars nasalisPars nasalis Pars temporalisPars temporalis foramen ethmoidale – foramina ethmoidalia

foramen ethmoidale – foramina ethmoidalia

OS FRONTALE

Referanslar

Benzer Belgeler

Geçen y›l Endonezya’ya ait küçük Flores adas›nda 18.000 y›l önce yaflam›fl, boyu 1 metreyi aflmayan bir insan fosilinin bulun- mas›, antropoloji dünyas›n›

GalatasaraylIlar Derneği (İstanbul) Ankara GalatasaraylIlar Birliği Galatasaray Lisesi Geliştirme Vakfı İzmir GalatasaraylIlar Derneği GalatasaraylIlar Yardımlaşma Vakfı

Türk milletinin Aziz Atatürke gösterdiği sevgi ve saygı, onun niçin Atatürk gibi bir evlât yetiştirebilir bir kaynak olduğunu bütün dünyaya

24,39 Benzer vakalarda 25 G sütürsüz vitrektomi- nin 20G vitrektomiye göre daha yüksek ameliyat son- rası retina dekolmanı oranına sahip olup olmadığını anlamak için geriye

Bu araştırmada; akrilamid grubu karaciğer dokusu TBARS düzeyleri, kayısı ve kayısı-Acr gruplarına kıyasla anlamlı olarak daha düşük, GSH düzeyleri kontrol

PARS Roket Grubu 18 Ağustos 2012 tarihinde ABD Maryland Eyaleti Centerville şehrinde Maryland Delaware Rocketry Association, Tripoli Maryland tarafından gerçekleştirilen

İncelenen Osmanlı arşiv belgelerinde,Meğri’de meydana gelen depremin tarihi ile ilgili bilgilerin kaynağı merkezden gönderilen görevlinin hasar tespiti esnasında

Sonuç olarak traksiyonel maküla dekolmanl› diyabetik hastalarda geliflen ameliyat teknikleri ile vitrektomi sonras› anatomik baflar› oran› yüksek olmakla birlikte

yaptığı 115 hastalık çalışmada PPV operasyonu yapılan hastaların tanılara göre dağılımı, retina dekolmanı (yırtıklı RD 36 göz, traksi- yonel RD 7 göz travmatik

Lensin bulunduğu yerde sertliğine göre vitrektomi probu ile veya fakofragmantasyon probu ile yenmesi her ne kadar düşünce olarak daha akla yatkın görünse de, bu olgularda

Resim 2 (Olgu 2). a) Sol göze ait FA tipik KMÖ görüntülendi. a) Hastan›n sa¤ gözüne ait renkli fundus görüntüsün- de alt kadran pars planada eksüdasyonlar görülmekte.

Bu prospektif 9ah§mada pars planitis'in 36 kDA protein olan p-36' ile birlikteligini ve bu proteinin hasta- hgm aktivasyonu ile ili§kisini ara§tirmayi ama9lad1k.. MATERY AL

Origo: Skapulanın dış kenarının yukarı kısmından İnsertio: tuberculum majus..

Although normal results had been obtained from 6 cases, abnormal results had been received from 15 cases in Unterberger, Romberg, Gait, Babinski-Weil and Past- Pointing tests

Eğer araç üzerinde hız yoksa ve aracın hareket ettiğine dair ivme ölçer üzerinden hız bilgisi saptanmışsa PARS DT-101 “Araç Hareket Uyuşmazlığı” olayını

Sahaflardan özür diliyorum _______ Fikre| Adil ^ Je ç tiğ im iz pazar günü Pera Palas Oteli'ndeki müzayedede satılan Fikret Adil kitaplarının kendisinden habersiz

Alışverişlerde vaktimizin çoğu gıda reyonlarında hangi ürünün daha sağlıklı olduğuna karar vermekle geçiyor.. Kimi zaman doğru kararlar veriyor

Son 6-7 yýldýr devam eden burundan nefes alma güçlü- ðü þikayetiyle kliniðimize baþvuran 24 yaþýndaki bayan hastada kötü kokulu nasal akýntý, epistaksis, sýk

her iki ucun programlarını genişlettiklerini kanıtlıyor. Bizim dilimizde de irili ufaklı şiir depremleri yaşandı aynı süre içinde: Lirik, epik, deneysel,

Hizmet içi eğitim kavramsal ve teorik olarak tanımlandıktan sonra belediyelere yönelik hizmet içi eğitimin yasal dayanakları ve bu kurumlara yönelik hizmet içi eğitim

Ameliyat sonrasý gözlenen komplikasyonlar tablo 3’de gösterilmiþ olup intraoperatif en sýk rastlanýlan komplikasyon retinal mikrokanamalar (%43.0) idi, bu olgularda endodiatermi

İç limitan membran altı hemoraji olan hastada pars plana vitrektomi ile tedavi.. Treatment with pars plana vitrectomy in a patient with sub-internal limiting

Pars Plana Vitrectomy in Severe Proliferative Diyabetik Retinopathy Purpose: Pars Plana Vitrectomy is the surgical approachfor treatment of pro/iferative diabetic