• Sonuç bulunamadı

2 Cevap E Cevap A Cevap B Cevap D Cevap C Cevap A Cevap B Cevap A Cevap D Cevap A Cevap E Cevap E Cevap D Cevap C Cevap D Cevap E Cevap E Cevap A Cevap A Cevap B Cevap A Cevap A Cevap B Cevap D Cevap C Cevap B ÇÖZÜMLER GENEL YETENEK

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "2 Cevap E Cevap A Cevap B Cevap D Cevap C Cevap A Cevap B Cevap A Cevap D Cevap A Cevap E Cevap E Cevap D Cevap C Cevap D Cevap E Cevap E Cevap A Cevap A Cevap B Cevap A Cevap A Cevap B Cevap D Cevap C Cevap B ÇÖZÜMLER GENEL YETENEK"

Copied!
8
0
0

Tam metin

(1)

KPSS

Kamu Personeli Seçme Sınavı

GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR

00000.00004

SORU KİTAPÇIK NUMARASI

ÇÖZÜM

KARA KUTU YAYIN İNFORMAL YAYINLARI

KİTAPÇIĞI

ORTAÖĞRETİM 4

ÖN LİSANS

(2)

KPSS GY/GK 4 4 ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI

İNFORMAL YAYINLARIKARA KUTU YAYIN İNFORMAL YAYINLARIKARA KUTU YAYIN

10. İsimlere gelerek onları niteleyen ya da belirten sözcüklere sıfat denir.

“Bu topraklar, yaşanan acılar, olma- dığımız konular, yaşadığımız günler, büyük ustalık, okuduğum yazı, başka şey, ayarlanan saat” tamlamaların- daki ilk sözcükler sıfattır.

Cevap B

11. Sözcüğün cümledeki görev adı öge- dir. Öncüldeki cümle özne, belirtili nesne ve yüklemden oluşmuştur. Bu cümleyle özdeş öge dizilişi olan cüm- le de B seçeneğinde vardır.

Cevap B

12. Cümleler yapılarına göre basit, birle- şik, sıralı ya da bağlı cümle olarak sı- nıflandırılır. İçinde tek yargı bulunan cümleler yapıca basittir. Öncüldeki I.

ve IV. cümlelerimiz yapıca birleşiktir.

Diğer cümlelerimiz yapıca basittir.

Cevap B

13. Noktalama işaretlerini gerekliyken

kullanmamak, gereksizken kullan- mak noktalama yanlışı sebebidir. A, B, C, D seçeneklerinde noktalama yanlışları vardır.

Cevap E

14. Paragraf düşünce birimidir. Aynı dü- şünce, aynı bakış açısıyla ele alınır pa- ragraflarda. Bu nedenle paragraflarda boş bırakılan yere uygun cümleyi geti- rirken bu özelliğe dikkat etmek gerekir.

Öncülde Çin’deki bir bitkinin yararları ele alınıyor. Bu paragraftaki boşluğa da C seçeneğindeki açıklamanın geti- rilmesi uygundur.

Cevap C

15. Karışık olarak verilen cümlelerden

doğru bir paragraf oluşturmak için önce giriş cümlesi bulunur. Öncülde- ki III. cümlemiz buna uygundur. Daha sonra da diğer cümleler konuya uy- gun olarak sıralanır.

Cevap E

16. Bir parçadaki olumsuz sorular yar- dımcı düşünceyi verir. Bunun için parçadaki cümleler okunur, seçenek- lerle karşılaştırılır, örtüşenler elenir.

Örtüşmeyen seçenek cevap olur.

Öncülü incelediğimizde de A, B, C, E seçenekleri elenecektir.

Cevap D

17. Bir parçada hakkında yazı yazılan her

şey konudur. Konu, çoğunlukla parag- rafın başında verilir. Ana düşünceyi ve başlığı ortaya koyar. Bu paragrafta da verilen sözcüğün kökeni ve anlamları ile ilgili seçenek de konuyu oluşturur.

Cevap A

18. Paragraf düşünce birimidir. Aynı dü- şünce, aynı bakış açısıyla ele alınır paragraflarda. Bu nedenle parag- raflarda boş bırakılan yere uygun cümleyi getirirken bu özelliğe dikkat etmek gerekir. İlk cümlede yapılan çevirilerin önemi dile getirilmiş. De- vamında da bunun başlangıç olduğu söyleniyor. O halde öncüldeki cümle de ilk cümleden sonra gelecektir.

Cevap A

19. Bir parçada hakkında yazı yazılan her şey konudur. Konu, çoğunlukla paragrafın başında verilir. Ana dü- şünceyi ve başlığı ortaya çıkarmamı- za yardım eder. Öncüldeki paragrafın konusu da Atatürk’ün havacılığa ait çalışmaları ve uçak fabrikalarımızdır.

Cevap C

20. Bir paragrafta niteleyici sözcükler

kullanılarak bir kişi ya da varlık tanı- tılıyorsa bu betimlemedir. Harekete dayalı bir olay anlatılıyorsa da öykü- leme vardır.

Cevap A

21. Bir parçaya bağlı birden fazla so- ruyu barındıran sorulardan biri bu.

Parçadaki olumsuz sorular yardımcı düşünceyi verir. Bunun için parça- daki cümleler okunur, seçeneklerle karşılaştırılır, örtüşenler elenir. Ör- tüşmeyen seçenek cevap olur. Ön- cülü incelediğimizde de B, C, D, E seçenekleri elenecektir. Değinilme- yen olarak A seçeneği kalır.

Cevap A

22. Öncüldeki paragrafta karşılaştırma, örnekleme, açıklama ve kişileştirme vardır ama betimleme söz konusu değildir.

Cevap E

23. Bir parçaya bağlı birden fazla soru- yu barındıran sorulardan biri ve bu parçanın ana düşüncesini bulacağız.

Paragrafın ana düşüncesi, yazarı yazmaya iten nedendir, yazıdan çı- karılabilecek en kapsamlı yargıdır aynı anda. Öncüldeki parçada da za- rarlı kitaplarla ilgili olan D seçeneği ana düşünceyi verir.

Cevap D

24. Bir parçaya bağlı birden fazla so- ruyu barındıran sorulardan biri bu.

Parçadaki olumsuz sorular yardımcı düşünceyi verir. Bunun için parçada- ki cümleler okunur, seçeneklerle kar- şılaştırılır, örtüşenler elenir. Örtüş- meyen seçenek cevap olur. Öncülü incelediğimizde de B, C, D, E seçe- nekleri elenecektir. Çıkaramayacağı- mız yargı olarak A seçeneği kalır.

Cevap A

25. Bir paragrafa bağlı birden fazla so- ruyu barındıran sorulardan biridir bu. Paragraf düşünce birimidir. Aynı düşünce, aynı bakış açısıyla ele alınır paragraflarda. Bu nedenle pa- ragraflarda boş bırakılan yere uygun cümleyi getirirken bu özelliğe dikkat etmek gerekir. Öncüldeki cümlemiz de V. cümleden sonra gelmelidir.

Cevap C

26. Öncülde numaralanmış olarak veri- len A, C, D, E seçeneklerindeki cüm- lelerle ilgili açıklamalar doğrudur. II.

cümledeyse değişen sanatın amacı değil, eleştirinin konumlanışıdır.

Cevap B

GENEL YETENEK

ÇÖZÜMLER

1. Bir parçada boş bırakılan yerlere uy- gun olan sözcükleri yerleştirmek için parçada verilmek istenen mesajı ve sözcüklerin anlam bağlarını iyi bilme- miz gerekir. Öncülde bir ses söz ko- nusu. Bu durumda cevap ortaya çıkar.

Cevap D

2. Bir parçadaki altı çizili sözün anla- mını doğru bulabilmek için sözdeki sözcüklerin anlamına değil, o sözün parçaya kazandırdığı anlama bak- mak gerekir. “Yüzü suyu hürmetine”

sözü güzellikleri kapsar.

Cevap A

3. Cumhuriyet edebiyatımızın ünlü ro- mancısı Peyami Safa hakkındaki cüm- lede geçen sözün anlamını bulmak için, sözcüklerin cümleye kattığı anlama bakmamız gerekir. “Yeni pencere” oldu- ğuna göre, bu da yeni konuları kapsar.

Cevap A

4. Bir parçadaki altı çizili sözün anlamını doğru bulabilmek için sözdeki sözcük- lerin anlamına değil, o sözün parçaya kazandırdığı anlama bakmak gerekir.

Yapılmayan bir şeyden sonuçlar bek- lemenin anlatıldığı söz de “yapamadı- ğımız yararlı davranışlar” hakkındadır.

Cevap D

5. Birden fazla yargısı olan kimi cümle- lerde verilen bir yargının gerçekleş- me ya da gerçekleşmeme gerekçesi belirtilebilir. Gerekçe sebeptir, baha- nedir aslında ve genellikle “çünkü”

sözcüğüyle başlar. Bu durumda bu sözcük bize cevabı verecektir.

Cevap E

6. Verilen bir cümleden kesin olarak çı- karılacak yargıyı bulmak için cümle net olarak açıklanır ve ihtimal veren seçenekler elenir. Buna göre seçenek- leri ele aldığımızda şairlerin sanatçı- lıklarını unutmadan tarafsız kalmaları yargısı kesin olarak çıkarılabilir.

Cevap A

7. Doğruluğu ya da yanlışlığı herkes için aynı olan yargılar nesneldir. A, C, D, E seçenekleri bu durumu gösterir.

Duygularımızla oluşturduğumuz yar- gılar özneldir. “. . . herkesi rahatlatır.”

ifadesi bunu gösterir.

Cevap B

8. Fiillerden türeyerek isim, sıfat ve zarf olan sözcüklerdir fiilimsiler. “Denen, kalma, bağışlanmaz, olduğunu, bile- rek, engellemeye, çekmeyi, alanlar- la” fiilimsilerdir.

Cevap D

9. Sözcükleri yazım kurallarına uygun olarak yazmamak yazım yanlışı ne- denidir. Bu durumda IV. ve V. cümle- ler cevap olacaktır.

Cevap E

(3)

KPSS GY/GK 4 4 ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI

İNFORMAL YAYINLARIKARA KUTU YAYIN İNFORMAL YAYINLARIKARA KUTU YAYIN

27.-30. soruların çözümü Verilen bilgiler yardımıyla tablo oluş- turduğumuzda;

Bursa Canan ? ?

Çanakkale Duru Akşam Hava Yolu Denizli ? Sabah Kara Yolu Elazığ Orhan ? Hava Yolu Trabzon ? Akşam Kara Yolu Bursa, Çanakkale ve Elazığ’da hava yolu olduğu için Bursa’ya Canan, Elazığ’a da Orhan gittiğinden do- layı Duru, hava yolunu kullanarak Denizli’ye yolculuk etmiştir.

27. Yukarıdaki tablo incelendiğinde: “Ay- büke hava yoluyla yolculuk etmiştir.”

ifadesi kesinlikle doğru olamaz. Çün- kü Aybüke Trabzon ya da Denizli’ye gitmiş olabilir. Bu iki şehre de ulaşım için kara yolu vardır.

Cevap A

28. Belgin Denizli’ye gitmişse

Bursa Canan ? ?

Çanakkale Duru Akşam Hava Yolu Denizli Belgin Sabah Kara Yolu Elazığ Orhan ? Hava Yolu Trabzon Aybüke Akşam Kara Yolu

şemasına göre açıklama yapılabilir.

Seçenekler incelendiğinde: “Aybüke akşam yolculuk yapmıştır.” cümlesin- deki ifade kesinlikle doğrudur.

Cevap C

29. Canan sabah yolculuk etmişse

Bursa Canan Sabah ?

Çanakkale Duru Akşam Hava Yolu Denizli ? Sabah Kara Yolu Elazığ Orhan Akşam Hava Yolu Trabzon ? Akşam Kara Yolu şemasıyla yerleştirmeleri gerçekleştiri- riz. Bu şemaya göre de seçenekleri ele aldığımızda: “Elazığ’a giden kişi saba- hı seçmiştir.” yargısı kesinlikle yanlıştır.

Cevap B

30. İlk tabloya göre elimizdeki seçe- nekleri incelediğimizde: "Duru, Çanakkale’ye gitmiştir.” yargısı kesin olarak doğrudur.

Cevap B

31.

1012 1010 2 3 2 1 2012 2010 2 3

1 2

3 3 1

- + -

- + -

= =

olur.

Cevap D

32.

3a+2b=24 ↓ ↓ 6 3 4 6 2 9

a değerleri toplamı = 12 olur.

Cevap D

33.

A B C 9 9 8 $ $ = 648

{1, 2, 3, 4, ... 9}

{0, ... 9}

10 tane ancak A ile aynı olmamalı

{0, 1, 2, ... 9}

10 tane ancak A ve B ile aynı olmamalı

Cevap B

34.

,

, olur .

9 99 999 9 99 10

0 5 10 20

= - =

=

,

, , , ,

. olur 3 9 36 9 4

0 7 4 0 9

0 7 4 9

49 7 7 20 7 13

= =

+ = = =

- =

Cevap E

35.

Buradan x

2

+ y

3

'ün en küçük değeri; 2 olur.

Cevap E

36.

3a – 6 = 0 2a + b – 8 = 0

a = 2 4 + b – 8 = 0 b = 4 a + 2b – c – 3 = 0 2 + 8 – c – 3 = 0 c = 7

a.b.c = 56

Cevap A

37.

Cevap C

karesi

x

3 2

2

# 1 -

x 0 # # 9

küpü

y y

1 3

1

3

27

1 1

#

+ # y

1 27

2

1

3

# x 0 # # 9

x y

1 1

2

+

3

# 36

+

x y 3 4

4 3 2 5 2 3 15 4

x y

2 3

2 5

=

= =

. x y =

_

` a bbbb bbbb

38.

5 2 4 21 2 7

2 3

- = -

2 7 3 2 + . 7 2

2 3 4 2 4 15

2 5 2 3

+ = +

2 . 5 3 2

2 5 2 3 +

2 7 2 3

2 5 2 3 2 7

2 5

( - + +

= +

Cevap B

39.

ABC doğal sayısı 131 sayısı ile

değil 32 ile çarpılmıştır.

İşlemin son adımında basamak kaydırılmadığı için sayı o adım- da 1 ile çarpılmış oldu. Dolayı- sıyla bu işlemde sayı 131 ile çarpılacağına

1+30+1=32 ile çarpılmış oldu.

O halde, ABC.32 = 3936 ise ABC = 123 olur A+B+C = 1+2+3 = 6 olur.

Cevap E

40.

Zil sorularında ekok alınır.

, ,

, , , , EKOK

EBOB EKOK 2 3

3 4 4 5 2 3 4 3 4 5 60

=

=

c

^

^ h

h m

60 saat sonra birlikte çalar.

60 →1 Gün = 24 saat 48 24

12 2

60 saat = 2 gün 12 saat O halde, pazartesi günü 00.05'te tekrar birlikte çalar.

Cevap C

41.

f(x)=ax+b olsun f(x+1)=ax+a+b f(x–1)=ax–a+b

f(x + 1) + f( x –1)=2ax+2b=4x–2 a=2 b=–1 f(x)=2x–1

f(3)=5 olur.

Cevap C

(4)

KPSS GY/GK 4 4 ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI

İNFORMAL YAYINLARIKARA KUTU YAYIN İNFORMAL YAYINLARIKARA KUTU YAYIN

42.

Türkçe testi t, matematik testi m, sosyal bilimler testi s, fen bi- limleri testi f saatte hazırlanmış olsun.

t + m + s + f = 7

t + s + f = 4,5 → m = 2,5 saat olur.

m + f = 3 → f = 0,5 saat sürmüştür.

Cevap A

43.

Doğru x, Yanlış 100 – x Zeki oyun sonunda 20 TL ka- zanmıştır.

0,5 · x – (100 – x) ·1=20 2 x

3 = 120 → x = 80 Cevap D

44.

Öğrencilerin 17'si gözlük kul- lanmıyorsa 8 tanesi gözlük kul- lanıyordur. Gözlük kullanan kız öğrenci sayısı 5 olduğuna göre gözlük kullanan erkek öğrenci sayısı 3 olur.

Buradan cevap 8 3 olur.

Cevap B

45.

Birim elemanı = e a e & ) = a

olur.

a e a a e e

5 5

) = = + +

= - e

3 3 )

-1

= olduğundan, (3

-1

:3'ün tersi)

3 3 )

-1

= + 3 3

-1

+ = - 5 5 3

-1

= - 13 olarak bulunur.

Cevap A

46.

, , ,

a a Z

a Z

30 30

5 6 10 15 d d -

, , , , , , , a

a

1 2 3 5 6 10 15 30

=

=

( mod )

a a

30 0

1 - /

-

Y Y Y Y

" ,

olmalı olması için,

Cevap C

47.

İki mumun uzunluğu 3 ve 4'ün

ortak katı olan 12 cm olsun.

I mum II mum 12 cm 12 cm 12–4t 12–3t 12–4t =

32

(12–3t) olur.

36–12t = 24–6t

12 = 6t & t = 2 Cevap B

3 saatte yanıyorsa 4 saatte yanıyorsa

48.

Çarkların diş sayısı ile devir sa- yıları arasında ters orantı vardır.

, ,

.

A B C k

A k B k C k

k k k

k olur

5 2 3

5 2 3

5 2 3 620

600

$ = $ = $ =

= = =

+ + =

=

C çarkında ise 600 3 = 200 diş vardır.

Cevap D

49.

a b c

b b b

1 1 1 8 1

= =

+ + =

c m

b b

3 8 1 $ = & = 24 olurdu.

b 1 c olduğu için;

c'nin en küçük tam sayı değeri 25 olur.

Cevap A

50.

45

2

= 2025 yılında 45 yaşında

olan kişi soruda verilenleri sağlar.

2025 – 45 = 1980 Doğum yılı 1980 → 20 yy. ikinci yarısı 2050 – 1980 = 70 yaşında olur.

Cevap C

51.

Ahmet Mehmet Serhat

a günde

bitirsin m günde

bitirsin s günde bitirsin

O halde,

a m

m s

s a

1 1 6 1

1 1 3 1

1 1 4 1

$

$

$

+ =

+ =

+ =

b b

b l

l l

Buradan;

a m

m S

S a

1 1

6 1

1 1

3 1

1 1

1 4

+ =

+ =

- / + =

m

m m

2 6 1 1 3

1 4 2 4 1 & 8

= + -

= =

Cevap D

52.

Ayın 1., 8., 15., 22., 29. günleri

aynı günler. 30. gün 1 gün son- ra. O halde ardışık günler olmalı Çarşamba, Perşembe

Cevap E olsaydı

günde bitirir.

53.

B aracı 40 lt 30 saatte 20 lt x saatte x = 15 saat olur.

A aracı 60 lt 20 saatte y lt 15 saatte y = 45 lt benzin tüketir.

Cevap C

54.

x saat sonra araçların depola- rında kalan benzin miktarları eşit olsun.

x saat sonra A aracının deposun- da kalan benzin miktarı, 60 – 3x olur.

x saat sonra B aracının depo- sunda kalan benzin miktarı,

x 12

& = 40

x 40 60 3 20

- x olur .

x x

4 3

4 3 5 3

-

= -

=

saat sonra eşit olur.

Cevap E

55.

( ; P Ǝ ; A + ; K β ; E Ɐ ; T

olduğundan IV numaralı koddur.

Cevap D

56.

+ ; K β ; E β ; E + ; K ( ; P

Cevap A

57.

i ; M i ; M β ; E β ; E ʎ ; H Ɐ ; T

Cevap E

(5)

KPSS GY/GK 4 4 ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI

İNFORMAL YAYINLARIKARA KUTU YAYIN İNFORMAL YAYINLARIKARA KUTU YAYIN

58.

B 10 cm 10 cm

A

O 72° C

36°

36°

A(ABO) = A(AOC)

olduğu için 72°'lik daire diliminin alanı taralı alanlar toplamına eşittir.

Taralı alan =

π.10

2

. 360 72 =20π cm

2

Cevap D

59.

HE cm

KF CK

CK cm

KF cm

AC AC

12 2

4 8

12 12

288

2 2 2

2

=

=

=

=

= +

= Pisagordan

KA AC

KA

KA cm

4 288 16 304 4 19

2 2 2

2

= +

= + =

=

Cevap B

60.

y

x

D B

C

H

3 3

3

5

5 5

K

A (-5,8)

0

]

]

]] ] ]

a

a

a

β β

β

AHB, BOC ve DKC eş üçgenlerdir.

AH BO CK br

HB CO DK br

5 3

= = =

= = =

D noktasının koordinatları D(–8,3)

–8+3=–5

Cevap A D

G

H

F

E

C K

B 12

4

8 12

A

GENEL KÜLTÜR ÇÖZÜMLER

1. Asya Hun Devleti’nin dağılmasından sonra Hunların Karadeniz’in kuzeyi- ne doğru gelmeleri bu bölgede yeni bir göç hareketini başlatmıştır. Batıya doğru gelişen bu göçler sonucunda Vizigotlar, Ostrogotlar, Vandallar gibi Germen toplulukları da Avrupa’nın içlerine doğru göç etmişlerdir. Dünya tarihinin bu en büyük kitlesel göç ha- reketine “Kavimler Göçü” adı verilmek- tedir. Berberiler ise Kuzey Afrika’da yoğun olarak yaşayan bir topluluktur.

Cevap E

2. Eski Türk devletlerinde boyların bir

araya gelmesiyle devlet (İl/El) oluş- muştur. Hükümdarlık Sembolleri (Alâmetleri):

* Otağ (Çadır)

* Taht (Örgin)

* Unvan Alma

* Nevbet (Davul)

* Kotuz (Sorguç)

* Sancak

* Yay

* Tuğ

Hil’ât: Giysi anlamındadır. Türk-İslâm Devletlerinde görülen hükümdarlık alâmetlerinden biridir.

Cevap B

3. Gazneli Devleti (963-1187): Devletin

kurucusu Horasan Emiri Alp Tigin’dir.

Devlet adını, kurulduğu yer olan Doğu Afganistan’daki Gazne şehrinden al- mıştır. Sebüg Tigin Dönemi'ne kadar Samanoğulları Devleti’ne bağlı olarak yaşayan devlet, bu dönemde tam ba- ğımsızlığını elde etmiş ve sınırlarını Kuzey Hindistan’a kadar genişletmiştir.

Cevap A

4. I. Gıyaseddin Keyhüsrev Dönemi'nde Kayseri’deki Koca Hasan Medresesi yapılmıştır. Bu medrese Anadolu Sel- çuklu Dönemi’ne ait ilk medresedir.

Konya Karatay Medresesi: Ana- dolu Selçuklu Sultanı II. Keykâvus Dönemi’nde, hadis ve tefsir ilimleri okutulmak amacıyla kapalı medrese tipinde 1251 yılında inşa edilmiştir.

Yağıbasan Medresesi: Danişment- liler Dönemi’ne ait Tokat/Niksar’da yapılmış, Anadolu’daki ilk medrese olarak kabul edilmektedir.

Konya İnce Minareli Medrese: II. İzzet- tin Keykavus zamanında yapılmıştır.

Bursa Muradiye Medresesi: Erken dönem Osmanlı mimarîsine aittir.

Cevap C

5. I. Murat Dönemi’nde;

I. İlk kez defterdar ataması yapılması, II. Yeniçeri Ocağının kurulması, Os- manlı Devleti’nin bu dönemde de teşkilatlanmaya önem verildiğine ka- nıt olarak gösterilir.

III. öncüldeki Haçlılarla Sırpsındığı Savaşı’nın yapılması, yargısı ise si- yasi bir gelişmedir. Teşkilatlanma ile ilgili değildir.

Cevap C

6. Yüzyıl Savaşları’ndan biri olan 1346

Kresy Savaşı’nda, tarihte ilk kez İn- gilizler tarafından top kullanılmıştır.

Bu savaşta İngilizler, Fransa’nın önemli bir bölümünü ele geçirmişlerse de sonradan, Jan Dark’ın da etkisiyle Fransızlara mağlup olmuşlardır.

Cevap A

7. Karadeniz’deki ticaret yoluna ta- mamen hâkim olmak isteyen Fatih, Gedik Ahmet Paşa komutasındaki bir donanma ile 1475’te Kırım’ı ele geçirmiştir. Böylece;

- Karadeniz bir Türk gölü haline gel- miştir.

- Kırım Hanlığı Osmanlı Devleti’ne bağlanmıştır.

- Karadeniz’deki Ceneviz limanları Osmanlı’ya geçmiştir.

- İpek Yolu’nun denetimi tamamen Os- manlıların eline geçmiştir.

Cevap D

8. Sokullu Mehmet Paşa Dönemi’nde

1576’da Vâdiü’s-Seyl Savaşı ile Fas Osmanlı egemenliğine girmiştir.

Cevap B

9. IV. Murat Dönemi’nde düzenlenen

Revan ve Bağdat seferleri sonucun- da 1639’da Osmanlı Devleti ile İran arasında Kasr-ı Şirin Antlaşması im- zalanmıştır.

Cevap C

10. XVII. yüzyılda ıslahatların ağırlıklı

olarak askerî ve malî alanda yoğun- laşması,

- Savaşlarda alınan yenilgilerin art- ması,

- Tımar sisteminin bozulması, Saray masraflarının artmasının so- nuçları arasında gösterilebilir. Dola- yısıyla I, II ve III. öncüller doğrudur.

IV. öncüldeki düzenleme de siyasi bir düzenlemedir.

Cevap E

(6)

KPSS GY/GK 4 4 ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI

İNFORMAL YAYINLARIKARA KUTU YAYIN İNFORMAL YAYINLARIKARA KUTU YAYIN

İleri: 1918’de Celâl Nuri ve Suphi Nuri tarafından İstanbul’da çıkarıl- mıştır. Atatürk’ün isimsiz yazıları bu gazetede yayınlanmıştır.

Minber: 21 Kasım 1918’de Mustafa Kemal’in fikirlerini yaymak için Fethi Okyar ile birlikte İstanbul’da çıkardığı gazetedir.

Cevap C

22. I. TBMM’nin çıkardığı kanunlar:

• Ağnam Vergisinin Artırılmasına Dair Kanun (ilk kanun)

• Dış Gümrük Vergilerinin Artırılması- na Dair Kanun

• Hıyanet-i Vataniye Kanunu (Meclise karşı çıkan ayaklanmaları bastırmak için)

• İstiklâl Mahkemeleri Kanunu (Üyeleri meclis tarafından seçilmiştir.)

• Firarîler Hakkında Kanun (Asker ka- çaklarını önlemek için)

• Nisâb-ı Müzakere Kanunu (Meclis iç tüzüğü ile ilgilidir.)

• Men-i İsrafat Kanunu (Millî kaynakla- rı koruyup, israfı önlemek için)

• Men-i Müskirat (Malî kaynak sağla- mak için içki ve tütün ürünleri yasak- lanmıştır.)

• Düzenli Ordu Kurulması Hakkında Kanun

• İstiklâl Marşı Kanunu

• Başkomutanlık Kanunu

• Teşkilât-ı Esasîye Kanunu (Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk anayasasıdır.)

Cevap D

23. İstiklâl Madalyası alan il ve ilçeler 1924 – İnebolu

1925 – Maraş 2008 – Antep

Cevap A

24. Lozan Barış Antlaşması’ndan önce

“kapitülasyonlara son verilmesi” hük- münü içeren ilk uluslararası belge Moskova Antlaşması’dır.

Cevap E

25. Atatürk’ün “Egemenlik mutlaka milletin elinde olmalıdır!.. Şimdiye kadar mille- timizin başına gelen bütün felaketler, kendi kader ve yazgısını birisinin eli- ne terk etmesinden kaynaklanmıştır.”

sözü cumhuriyetçilik ilkesi ile doğru- dan ilgilidir.

Cevap C

17. Kanunuesâsi’de yer alan;

- Seçme-seçilme hakkının sadece erkeklere ait olması, (kadınları yok sayması)

- Kanunlarda son sözün padişaha ait olması, (Monarşik rejim) gibi hü- kümleri millet iradesinin yönetime tam olarak yansımasını engellediği savunulabilir.

Cevap C

18. Balkan Savaşlarının Genel Sonuç- ları:

Batı Trakya, Makedonya, Arnavutluk ve Ege Adaları (Bozcaada (Taşoz) ve Gökçeada (İmroz hariç) Osmanlı Devleti’nin elinden çıkmıştır.

Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki varlığı “Doğu Trakya” ile sınırlı kal- mıştır.(Edirne-Kırklareli)

Batı Trakya (Gümülcine, Dedeağaç, İskeçe, Kavala, Yanya, Serez ve İş- kodra) sorunu ortaya çıkmıştır.

Cevap D

19. I. Dünya Savaşı’ndan sonra yenilen

devletlerle imzalanan ateşkes ant- laşmaları:

Bulgaristan: Selanik Ateşkesi (29 Ey- lül 1918)

Osmanlı Devleti: Mondros Ateşkesi (30 Ekim 1918)

Avusturya-Macaristan: Willa Guiste Ateşkesi (3 Kasım 1918)

Almanya: Rethondes Ateşkesi (11 Kasım 1918)

Cevap A

20. Erzurum Kongresi’nde, kongre ka- rarlarının yürütülmesi ve sadece şark vilâyetlerini (Doğu bölgelerini) temsil için Mustafa Kemal başkanlı- ğında dokuz kişilik bir Temsil Heyeti (Heyet-i Temsiliye) kurulması karar- laştırıldı.

Cevap B

21. Albayrak: Doğu Anadolu Müdâfaa-i

Hukuk Cemiyetinin yayın organı olarak Erzurum’da çıkarılmıştır.

İkdam: Ahmet Cevdet tarafından kurulan bu gazete, 1894-1928 yılları arasında yayın yapmıştır.

Yeni Gün: 1918’de Yunus Nâdi ta- rafından İstanbul’da yayımlanmaya başlayan bu gazete 1920’de Ankara’ya taşınmıştır. Gazete Ankara’nın ilk gün- lük gazetesidir.

11. III. Mehmet Dönemi Islahatları;

- Sancağa çıkan ve bu sistemde eğitim gören son padişahtır. Tahta çıktığı gece 19 erkek kardeşini boğdurtmuştur.

- III. Mehmet, Kanunî’den sonra or- dunun başında sefere çıkan ilk pa- dişahtır.

- Şehzâde eğitiminde önemli bir yere sahip olan sancak sistemi kaldırıl- mıştır.

Cevap B

12. 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması, Osmanlı Devleti’nin XVIII. yüzyılda imzaladığı şartları en ağır antlaşma- dır. Bu antlaşma ile;

• Karadeniz’deki Türk egemenliği sona ermiştir.

• Osmanlı Devleti ilk kez savaş tazmi- natı ödemiştir.

• Rusya’ya ilk kez kapitülasyon veril- miştir.

• Rusya Osmanlı uyruğundaki Orto- doksların koruyuculuğunu üstlenmiş- tir. Böylece Rusya ilk kez Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışma fırsatı- nı yakalamıştır.

• Kırım bağımsız olmuş, ancak dinî bakımdan Osmanlı halifesine bağlı kalmıştır. Böylece ilk defa halkı Müs- lüman ve Türk olan bir bölge kaybe- dilmiştir.

Cevap D

13. 1727’de Sait Efendi ve İbrahim Mü- teferrika tarafından ilk Türk matbaa- sı açılmıştır. Matbaanın açılmasına ilk tepki gösterenler, müstensihler (eser çoğaltanlar) ve hattatlar(güzel yazı yazanlar) dır.

Cevap C

14. Mukataa: Geliri doğrudan devlet hazi- nesine giren, devletin bir anlamda nakit para ihtiyacının karşılandığı topraklardır (Havas-ı Hümâyun). Bu toprakların ge- lirleri “İltizam” yolu ile toplanırdı. Vergile- ri toplama ihalesini kazanan kişilere ise

‘’Mültezim’’ denirdi.

Cevap A

15. Osmanlı donanmasında gemilere Kadırga, Firkate, Karamürsel, Kır- langıç, Baştarda, Kalıta, Kalyon ve Mavna gibi isimler verilmiştir. B'de Voynuk; Hristiyan askerler olup, or- dunun atlarına bakarlar, savaşlara katılırlar, ot biçip atları eğitirlerdi.

Cevap B

16. Yunan (Rumlar)

- İlk isyan 1820’de Eflâk’ta çıkmış, fa- kat kısa sürede bastırılmıştır. Rumların 1821’de Mora’da tekrar isyan etmeleri üzerine, Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa’dan yardım istenmiştir.

Cevap E

(7)

KPSS GY/GK 4 4 ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI

İNFORMAL YAYINLARIKARA KUTU YAYIN İNFORMAL YAYINLARIKARA KUTU YAYIN

37. Ülkemizde oransal olarak en fazla yaz mevsiminde yağış alan mer- kez; II ile gösterilen Erzurum–Kars Platosu’dur. I ile gösterilen İç Ana- dolu en yağışlı mevsimini ilkbaharda yaşar. III ve V ile gösterilen merkez- lerin en yağışlı dönemi ise kış ayla- rıdır. IV ile gösterilen Batı Karadeniz kıyıları ise en yağışlı mevsimini son- bahar ve kış döneminde yaşar.

Cevap B

38.

Cevap D

39. Doğu Anadolu Projesi(DAP)’nin geliş- tirilme amaçları içerisinde bölgeyi ülke- nin önemli ağır sanayi merkezi haline getirmek bulunmamaktadır. Bunun yerine bölgede var olan hayvancılık faaliyetlerine bağlı et ve süt ürünleri sanayisini geliştirmek amaçlanmıştır.

Cevap E

40. 2012 yılında çavdar hariç tüm ürün- lerin üretim miktarı önceki yıla göre azalmıştır. Dolayısıyla cevap C se- çeneğidir.

Ürünler

Buğday Arpa Çavdar Yulaf Çeltik Üretim

(1000) ton

2010 19660 7240 366 204 860 2011 21800 7600 366 218 900 2012 20100 7100 370 210 880 2013 22050 7900 365 235 900 2014 19000 6300 300 210 830 2015 22600 8000 330 250 920 2016 20600 6700 300 225 920

Cevap C

41. Nüfus politikalarının yapılmasında- ki temel amaç ülkenin kalkınmışlık seviyesi ile nüfus miktarı arasında denge kurmaktır. Ülkemiz bu ba- kımdan nüfusun belirli merkezlerde toplanmasına yönelik nüfus politikası uygulamamıştır. Dolayısıyla cevap E seçeneğidir. Ülkemiz Cumhuriyet’in ilk yıllarında nüfus miktarını yani ni- celiğini artırmaya yönelik politikalar uygulamıştır. Bu politikalar 1960 yı- lından sonra yerini nüfus artış hızını düşürmeye bırakmıştır.

Cevap E

Hidroelektrik Jeotermal

Rüzgâr

Güneş enerjisi 32. Cumhuriyet’in kurulmasından günü-

müze kadar geçen sürede ülkemiz sa- nayi alanında gelişmeyi sağlamak için pek çok çalışma yapmıştır. Mühendis- lik okullarının açılması, Teşviki Sanayi Kanunu’nun çıkartılması, teknolojik gelişmelerin takip edilmesi ve ülkemi- ze getirilmeye çalışılması bunlardan bazılarıdır. Ayrıca sanayinin vazge- çilmez unsuru olan üretim ve pazar alanları arası ulaşım da geliştirilmeye çalışılmıştır. Ama hizmet sektörüne kaymaya başlayan iş gücünün sanayi- ye aktarılması söz konusu olmamıştır.

Cevap E

33. Türkiye’nin turizm alanında karşılaşmış

olduğu pek çok sorun bulunmaktadır.

Tanıtım faaliyetlerinin yetersiz kalması bu sorunların başında yer alır. Ayrıca ülkemize daha çok sosyoekonomik düzeyi düşük olan turistler gelmektedir.

Bu da turizmden elde edilen gelirin düş- mesine neden olmaktadır. Her şey dahil tatil sistemlerinin de turizm açısından olumsuz sonuçlar doğurduğu unutul- mamalıdır.

Cevap D

34. III ile gösterilen Batı Karadeniz’in iç

kesimleri ile V ile gösterilen Doğu Karadeniz Dağlarının iç kesimlerinde dağlık ve engebeli araziden dolayı ulaşım maliyeti yüksektir. Güney- doğu Anadolu ve İç Anadolu’da yer şekilleri sade olduğu için ulaşım ma- liyeti düşüktür. Ege Bölgesi’nde de kıyı ile iç kesimler arası ulaşım ma- liyeti düşüktür.

Cevap D

35. İzmir ilimizde petrol çıkarılmamakta- dır. Ama İzmir dış ülkelerden alınan petrolün işlendiği bir merkezdir. Bu durum İzmir limanının elverişli ya- pısı yani ulaşım özelliği ile ilgilidir.

Samsun’da bakır çıkarılmamaktadır.

Fakat civarda çıkarılan bakır maden- leri bu şehirde işlenmektedir. Bu da Samsun limanının ulaşım açısından elverişli olması ile ilgilidir. Ereğli’de demir-çelik sanayisinin kurulması ise bölgede çıkartılan taş kömürü yani enerji kaynağı ile ilgilidir.

Cevap C

36. Soruda işaretlenen merkezlerde

gelişen ekonomik fonksiyonlar şu şekildedir:

- I. İstanbul: Ticaret, sanayi, tu- rizm, ulaşım

- II. Bursa: Tarım, sanayi, ticaret, turizm

- III. İzmir: Tarım, sanayi, ticaret, turizm

- IV. Antalya: Tarım, turizm - V. Adana: Tarım, sanayi

Cevap C

26. Avrupa Hukuk Sistemi’nden Yarar-

lanılması

- 1926’da İtalya’dan Ceza Kanunu alınmıştır.

- 1926’da İsviçre’den Ticaret Kanunu alınmıştır.

- 1926’da İsviçre’den Borçlar Kanunu alınmıştır.

- 1927’de İsviçre’den Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu alınmıştır.

- 1929’da Almanya’dan Ceza Muha- kemeleri Kanunu alınmıştır.

- 1929’da Almanya’dan Deniz Ticare- ti Kanunu alınmıştır.

- 1929’da Fransa’dan İdare Hukuku alınmıştır.

- 1932’de İsviçre’den İcrâ İflas Kanu- nu alınmıştır.

Cevap A

27. ABD, Türkiye, Gürcistan ve Batılı dev- letlerin desteklediği bir projedir. Ancak Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı Projesi'ne İran, Rusya ve Ermenistan karşı çıkmıştır.

Cevap D

28. Soruda işaretlenen bölgede karstik arazi yapısı hâkimdir. Suda kolay eriyebilen kayaçlardan oluşan kars- tik sahalar delta oluşumunu ya- vaşlatır. Çünkü eriyip suya karışan kireç taşları denizde birikerek delta oluşturamaz. Dolayısıyla cevap C seçeneğidir.

Cevap C

29. Ana kaya veya yer şekillerinin etki- si altında intrazonal topraklar gelişir.

Vertisoller, litosoller, halomorfik ve hidromorfik topraklar intrazonal gruba dahil edilir. Terra rossa, podzol ve çer- nezyom topraklar ise zonal yani iklim etkisi altında gelişen topraklardır.

Cevap B

30. Yer altı kaynakları bir bölgenin yer şe- killeri ile değil jeolojik süreçlerde geçir- miş olduğu coğrafi özellikler ile ilgilidir.

Dolayısıyla cevap C seçeneğidir.

Cevap C

31. Besi ve ahır hayvancılığı mera hay- vancılığına göre daha maliyetlidir.

Fakat elde edilen et ve süt verimi çok daha fazladır. Dolayısıyla cevap B se- çeneğidir. Ayrıca besi hayvancılığı ik- lim koşullarından daha az etkilenir. Bu da verimi artırmaktadır.

Cevap B

(8)

KPSS GY/GK 4 4 ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI

İNFORMAL YAYINLARIKARA KUTU YAYIN İNFORMAL YAYINLARIKARA KUTU YAYIN

42. Soruda verilen paragrafta bir hay- vancılık faaliyeti ve bu faaliyet ile bağlantılı olarak gelişen sanayi kolu verilmiştir. Yani hayvancılık faaliyet- leri bazı üretim sistemlerini etkile- mektedir. Dolayısıyla cevap D seçe- neğidir.

Cevap D

43. Soruda verilen bilgilere bakılarak tarımsal vergilerin artırıldığına ula- şılamaz.

- Sanayi için özel sektör teşvik edilmiş ve yabancı yatırımlar sanayi- ye aktarılmıştır. Sanayide devletin et- kisi azaltılmıştır ve ülke dışı sermaye kaynakları kullanılmıştır.

- Plansız şekilde yatırım yapıl- ması döviz rezervlerinin erimesine ve enflasyonun artmasına neden ol- muştur: Dış borçlar artmıştır.

- İç ticaretin canlandırılması adına kara yolu ulaşımına önem verilmiştir:

Alt yapı çalışmalarına hız verilmiştir.

Cevap A

44. Madenciliğe dayalı sanayi tesisleri kurulurken ham madde dikkate alın- maktadır. Fakat bu yargı Atatürk’ün sözlerinden çı-karılamaz. Diğer yar- gılara nasıl ulaşılacağı aşağıda be- lirtilmiştir.

- Madencilik faaliyetleri ödemeler dengesi üzerinde etkili görülmüştür:

Her şeyden önce dış ödeme vasıta- larımızı, döviz gelirimizi artırabilmek için maden arama çalışmalarına de- vam etmeye ve özel bir önem verme- ye mecburuz.

- Ülkenin siyasi olarak daha güç- lü olması ile sanayisi arasında sıkı bir ilişki vardır: Memleket için ka- çınılmaz olan sanayinin kurulması bitmedikçe her yönden kalp huzuru bulmamıza imkân yoktur.

- Maden arama çalışmalarına önem verilmelidir: Genel sanayileşme düşüncemizden başka, maden arama ve işletme işine önem vermeye mec- buruz.

Cevap D

45. Enerji kaynaklarının ham madde- sinin dağılımı ile tüketim arasında doğru orantı olduğu söylenemez.

Çünkü ülkemizde en fazla enerji ih- tiyacı olan bölge Marmara’dır. Fakat Marmara enerji kaynakları açısından fakirdir. Bölgedeki en büyük enerji üretimi Ambarlı termik santralinden karşılanmaktadır ve bu santral ithal doğal gaz ile çalışmaktadır. Aynı şekilde enerji tüketimi az olan Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da petrol ve hidroelektrik potansiyel yüksektir.

Cevap E

46. Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğü- ne aykırılık dolayısıyla, bir davranı- şın suçun kanuni tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleşti- rilmesidir.

Cevap A

47. Sistematik yorum: Hukuk normları- nın tek başına değil bulundukları sis- tem, düzenlendikleri kanun veya tüm hukuk sistemi içindeki yeri dikkate alınarak yapılan yorumdur.

Cevap E

48. Temel hak ve hürriyetlere en çok yer veren anayasamız 1961 Anayasası'dır.

Cevap D

49. Türkiye Büyük Millet Meclisi, yapaca- ğı seçimler dahil bütün işlerinde üye tamsayısının en az üçte biri(200) ile toplanır.

Cevap A

50. 1982 Anayasası 2017 yılında yapılan değişiklik sonrası Cumhurbaşka- nının varsa partisiyle ilişiği devam eder.

Cevap D

51. 1982 Anayasası’na göre Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, mahkeme başkanının veya başkanın belirleye- ceği başkanvekilinin başkanlığında en az on üye ile toplanır.

Cevap A

52. 1982 Anayasası 2017 yılında yapılan değişiklik sonrası Hâkimler ve Savcı- lar Yüksek Kurulunun adı Hâkim ve Savcılar Kurulu olarak değiştirilirken, 22 olan üye sayısı 13’e, daire sayısı ise 3’ten 2’ye düşürülmüştür.

Cevap B

53. Köy derneği, köyde bulunan kadın erkek bütün seçmenlerin oluşturdu- ğu bir kuruldur. Köyün isteğe bağlı iş- lerinin zorunlu hale gelmesine karar verme yetkisi köy derneğine aittir.

Cevap A

54. Öngörülmezlik (Emprevision) Kura- mı: Sözleşmenin taraflarının irade- sinden bağımsız olarak ortaya çıkan, sözleşmenin yapıldığı zamanda öngörülemeyen olaylar sebebiyle, sözleşmecinin olağan dışı şekilde ağırlaşan yükünün bir kısmının idare tarafından karşılanmasını ifade eder.

Cevap B

55. Milton Friedman kendisine Nobel Ekonomi Ödülü verilirken yaptığı ko- nuşmada "Enflasyon her zaman ve her yerde parasal bir olgu olmuştur."

sözüyle parasal genişleme – enf- lasyon arasındaki sıkı ilişkiye vurgu yapmıştır.

Cevap B

56. Avrupa Merkez Bankası Atatürk resimli "Euro" bastı. Türk koleksiyo- nerin çalışmaları sonucunda basılan para piyasada kullanılan euro ile aynı özelliklerde bulunuyor. Para, turizmde tanıtım ve hatıra amacıyla kullanılacak.

Cevap A

57. Mutluluk veren hormonlar:

• Serotonin,

• Dopamin,

• Endorfin,

• Girelin,

• Oksitosin

Cevap C

58. G20 teşkilatının 2020 dönem baş- kanlığını Suudi Arabistan yapacak.

2019 dönem başkanlığını Japonya yapmıştı.

Cevap C

59. Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde düzenlenen "Gelecek Yatırım Girişi- mi" adlı tanıtımda dünya üzerinde ilk kez bir robota vatandaşlık verildi.

Cevap A

60. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'dir.

Cevap A

Referanslar

Benzer Belgeler

Müslümana yapıldığında anladığım kadarıyla had uygulanmaz; peki bu hâlde tazir cezası mı uygulanır yoksa iftira eden serbest mi kalır?. مـــيِحَّرلا

1970’li yılların başlarında Lübnan’ın Beyrut şehrinde kurulan ASALA (Er- menistan Kurtuluşu için Ermeni Gizli Ordusu) kendisini Uluslararası Devrim

Adım: Öncüldeki açıklamalara göre en çok şiiri okuyan kişi Can ol- duğu için ve Ebru’nun her şiirinden sonra Can’ın şiiri gelir, Can’ın bir şi- irinden

Cevap C 6. Bir şeyin yapılmasını ya da ya- pılmamasını bildiren cümlelerde öneri anlamı vardır. Antalya ko- nulu bu parçanın da dördüncü cümlesindeki

Tarımla uğ- raşanların çok fazla olduğu yerlerde ya da tarım alanının az olduğu sahalarda tarımsal nüfus yoğunluğu da fazla olur.. Buna göre nüfus artış hızı, hizmet ya

Dışarıdan içeriye girerek K cismine dokunulduğunda K cismi sıcak çocuğun eli soğuktur ve ısı akışı K maddesinden çocuğun eline doğru gerçekleşir.. Bir süre

[r]

Ampul parlaklığına iletken boyunun etkisinin araştırılması için I ve III numaralı düzenekler incelenmelidir.. Ampul parlaklığına iletken cinsinin etkisinin araştırılması

hareketsiz bir cismin doğu yönünde hareket etmesi için doğu yönünde uygulanan kuvvetlerin bileşkesinin batı yönlü kuvvetlerden fazla olması gerekmektedir.. Bundan dolayı cevap

[r]

[r]

Mehmet Emin Paşa ve Huriye Hanım'ın, Hakkı Paşa ve Neveser Hanım'ın torunu, Şakir, Ragıp, Hüseyin, Ulviye, Malike ve Orhan'ın yeğeni, Berna, Beynun, Melike, Emin,

a) Öyküleyici metinde sürecin başı, ortası ve sonunda öğrencilerin okuma seviyeleri ile okuduğunu anlama başarıları düzeyleri arasında orta düzeyde, pozitif ve anlamlı

Öğretmenlerin dijital içerik ve teknolojiyi kullanma becerilerine yönelik görüşlerinin öğretmenlerin sahip oldukları çocuk sayısına göre farklılık

(38) reported the reduction of 5-nitrosalicylic acid potassium salt 19 to 5-aminosalicylic acid 20 with hydra- zine hydrate in the presence of Raney nickel that has been used as

Kısa sürede ve az emekle birden fazla kazanıma ulaşma ekonomiklik, öğrencilerin ön bilgilerinden yola çıkarak yeni konuyu öğretme bilinenden bilinmeyene,

Temel ilke olan mülkilik ilkesine göre, devletin ülkesinde işlenen bir suç kim tarafından kime karşı işlenmiş olursa olsun, bu suçu takip etmek ve failleri yargılamak yetkisi

Bora, Betül ve Can’a bilye vermeden önce Betül ve Can daki bilye sayısının toplamı a olsun.. O zaman Boradaki bilye sayısı

Bu durumda tahtada yazılan sayılardan biri tekrar yazılıydıysa, tahtadaki sayıların toplamı tersi yazılmayan ve aynısı yazılan sayının 2 katı olacaktır... Cenk’in

Amaçları şunlardır: “Dünyanın geri kalan bölgelerinde ekonomik, siyasi ve egemenlik çıkarlarına hizmet edecek şekilde bu ülkeler arasındaki işbirliğini güçlendirmek,

if akımının artması E... Fizyoloji Toplam Soru Sayısı: 22 49 Aşağıdakilerden hangisi normal bir EKG için doğrudur? ). Cevap: B Soruyu Hazırlayan: hsayan Soru ID:

C) 24 saatlik idrarda metanefrin düzeyi tayini D) Plazma renin düzeyi tayini.. E) Plazma aldosteron düzeyi tayini Doğru

Uyum Ölçeğinden aldıkları puanlara ilişkin ortalamalar, standart sapmalar ve varyans analizi sonuçları……….….127 Çizelge 4.40 Engelli çocuğu olan babaların